gada_parskats_web

v.vesperis

gada_parskats_web

Tabula Nr. 39. Sertificēšanas, atbilstības novērtēšanas un metroloģijas nozares kapitālsabiedrību darbības rādītāji...........................................56

Tabula Nr. 40. Sertificēšanas, atbilstības novērtēšanas un metroloģijas nozares

kapitālsabiedrību finanšu rādītāji......................................................................................................................................................................................................................57

Tabula Nr. 41. Finanšu pakalpojumu nozares valsts kapitālsabiedrību darbības rādītāji.......................................................................................................57

Tabula Nr. 42. Finanšu pakalpojumu nozares kapitālsabiedrību finanšu rādītāji........................................................................................................................58

Tabula Nr. 43. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares kapitālsabiedrību darbības rādītāji...................................................................59

Tabula Nr. 44. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares kapitālsabiedrību finanšu rādītāji......................................................................59

Tabula Nr. 45. VSIA “Latvijas Televīzija” finanšu rādītāji...........................................................................................................................................................................60

Tabula Nr. 46. VSIA “Latvijas Radio” finanšu rādītāji..................................................................................................................................................................................61

Tabula Nr. 47. Izglītības nozares kapitālsabiedrību darbības rādītāji................................................................................................................................................63

Tabula Nr. 48. Izglītības nozares kapitālsabiedrību finanšu rādītāji.................................................................................................................................................63

Tabula Nr. 49. Sporta nozares kapitālsabiedrību darbības rādītāji...................................................................................................................................................64

Tabula Nr. 50. Sporta nozares kapitālsabiedrību finanšu rādītāji......................................................................................................................................................64

Tabula Nr. 51. Pārējo kapitālsabiedrību darbības rādītāji........................................................................................................................................................................65

Tabula Nr. 52. Pārējo kapitālsabiedrību finanšu rādītāji..........................................................................................................................................................................65

Tabula Nr. 53. VAS “Latvijas Loto” finanšu rādītāji..........................................................................................................................................................................................66

Tabula Nr. 54. VAS “Privatizācijas aģentūra” finanšu rādītāji..................................................................................................................................................................66

Tabula Nr. 55. VAS “Privatizācijas aģentūra” turējumā esošās valsts kapitāldaļas.......................................................................................................................67

Tabula Nr. 56. VAS “Privatizācijas aģentūra” līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā....................................................................................................................67

Tabula Nr. 57. VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” finanšu rādītāji....................................................................................................68

Attēli

Attēls Nr. 1. Kapitālsabiedrību darbību raksturojošie galvenie finanšu rādītāji...........................................................................................................................8

Attēls Nr. 2. Kapitālsabiedrību kopējie aktīvi pa nozarēm 2015. gadā..............................................................................................................................................9

Attēls Nr. 3. Kapitālsabiedrību pašu kapitāla sadalījums pa nozarēm 2015. gadā.......................................................................................................................9

Attēls Nr. 4. Kapitālsabiedrību neto apgrozījums pa nozarēm, miljoni EUR.................................................................................................................................9

Attēls Nr. 5. Nodarbināto skaits kapitālsabiedrībās pa nozarēm, vidēji gadā...............................................................................................................................10

Attēls Nr. 6. Atlīdzības bruto izmaksas vidēji uz vienu nodarbināto vidēji gadā, tūkstoši EUR...........................................................................................10

Attēls Nr. 7. Kapitālsabiedrību izmaksātās dividendes par iepriekšējo pārskata gadu, miljoni EUR..................................................................................11

Attēls Nr. 8. Kapitālsabiedrību veiktās iemaksas budžetā, miljoni EUR...........................................................................................................................................11

Attēls Nr. 9. Kapitālsabiedrību saņemtais budžeta finansējums, miljoni EUR..............................................................................................................................11

Attēls Nr. 10. Kapitālsabiedrību veiktie ziedojumi sadalījumā pa nozarēm, tūkstoši EUR.......................................................................................................12

Attēls Nr. 11. Kapitālsabiedrību saņemtie ziedojumi sadalījumā pa nozarēm, tūkstoši EUR...............................................................................................12

5

More magazines by this user
Similar magazines