Pomázi Polgár

pomazvaros

1478787799_2016_november

-

Pomázi Polgár

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja

XXV. évfolyam, 11. szám, 2016. november

Ingyenes

Összefogva építsük fel azt

a várost, amelyet elődeink

1956-ban megálmodtak


HIRDETÉS

ÉPÜLET–

BÁDOGOS

SZAKBOLT

2013 Pomáz,

Orgona u. 23.

Telefon:

26/325-663

www.badogosbolt.hu

facebook:

Pomázi Közösségi Életkert

Tel: 20/498-5672

Nagy István

2 Pomázi Polgár


TARTALOM

A TARTALOMBÓL

Juhász Gyula

November

Polgármesteri interjú.........................4.

Nem is búcsúzott, elment szótalan,

Az ifjúságom, íme odavan.

Nem is tudtam, hogy valaha volt,

Hisz mindig búról és gondról dalolt.

Szüreti felvonulás és bál...................5.

Negyedszázados testvérvárosi

kapcsolat...........................................7.

Nem is szerettem fanyar új borát,

Asszonytalan és pénztelen sorát.

Nem is sirattam el, csak csöndesen

Elbámulok az eltűnt éveken:

És ma sír, zúg, búg, zendül az avar:

Holt ifjúságom most élni akar!

Mindenszentek ünnepe......................8.

Nemzeti ünnep...........................10-11.

Katalin bál jótékonysági céllal...........15.

Újságunk megtalálható városunk honlapján (www. pomaz.hu)

Pomázi Polgár

AlApító: pomáz város önkormányzAtA

Felelős kiadó: pomázi polgármesteri Hivatal

székhely: 2013 pomáz, kossuth l. u. 23-25.

kiadásért felelős személy:

szabóné dr. Bartholomaei krisztina, jegyző

Főszerkesztő: Hamvas Atanáz

Hirdetésszervező: Gyurgyik zsuzsanna telefon: 06-20-340-52-88

megjelenik 6000 példányban.

E-mail: pomazi.polgar@freemail.hu

nyomda: mátyus Bt. Felelős vezető: mátyus Gyula

HU Issn 1587-7604

Hirdetés leadása minden hónap 20-áig, kép (jpg, tif) formátumban.

Lapzárta minden hónap 20-án. Az írások tartalmáért a szerző vállalja a felelősséget.

Pomázi Polgár 3


A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Összefogva építsük fel azt a várost, amelyet

elődeink 1956-ban megálmodtak

Az ősz mindig az elmúlás ideje, s különösen igaz ez októberre, amikor nemzetünk

két meghatározó ünnepén, a nemzeti hőseinkre, szabadságunk kivívására emlékezünk.

Az elmúlás mellett azonban a jövő, a jövő generációi, az ő sorsuk is a

szemünk előtt lebeg. Épp ezért talán a legfontosabb hír ebben a hónapban, hogy

kiválasztásra került az új óvoda kivitelezője. Erről, s a város egyéb fontos dolgairól

számol be a lakosoknak Vicsi László, polgármester.

- Október 23-a elmúltával kijelenthetjük, hogy Pomáz is

méltóképp és megszépült környezetben emlékezett meg a

hatvan évvel ezelőtti forradalomról és szabadságharcról.

Igazán hatásos ünnepi beszédet mondott…

- Próbáltam, rövid és lényegre törő lenni, pedig bőven lett

volna még mondanivalóm az emlékezés sorában. Így például

60 éve ifjaink talán nem ismerték gróf Széchenyi István

híres, összefogásra buzdító gondolatát: "Egynek minden

nehéz, soknak semmi sem lehetetlen" – mégis akként cselekedtek.

Ma is van ilyen üzenet, amikor nemzeti szabadságunkat

újabb kényszer fenyegeti, csak ezúttal nem keletről,

hanem nyugatról szeretnék e kicsiny, ámde erős ország

akaratát korlátozni! Fogjuk ki a fanyalgók vitorlájából a

szelet és mutassuk meg 2016-ban is 1956 virtusát, összefogva

építsük fel azt az országot, azt a várost, amelyet dicső

elődeink 1956 boldog napjaiban megálmodtak! Hányatott

sorsukra, sokszor megtört életükre az lesz majd az igazi

gyógyír, ha látják ideáik végső beteljesülését. Így lesznek a

legyőzöttekből győzők, így lesz az elnyomó hatalom hálátlanságából

a bölcs nemzet hálája.

- Az ünnepi szónokok gyakran keverik beszédükbe az

aktuálpolitikát, Ön viszont nem tette ezt…

- A hatvanadik évforduló, olyan meghatározó, kerek szám,

amely esetében úgy éreztem, hogy a hősök emléke nem

engedi meg számomra, hogy tetteik az aktuálpolitika

árnyákban jelenjenek meg. Sokat tudnák én mondani a most

folyó küzdelemről, amely Európa nyugati elitje és országunk

között zajlik… Nem is olyan rég, személyesen is láthattam

testvérvárosi látogatásunk során Oberhausen-Rheinhausenben,

hogy a szerintem nem megfelelő választ adják a

migránskérdésre. De tényleg ne árnyékolja semmi a hőseinkre

való emlékezést! Emlékezzünk inkább forradalmárainkra,

köszöntsük a még köztünk élő hősöket, s hajtsunk

fejet az elhunytak sírja előtt.

- Sajnos a városi díszpolgárok száma is csak elhunytakkal

gyarapodhatott az idén…

- A felterjesztések közül az idén két posztumusz díszpolgári

címet osztott ki a testület, elsőként Turcsány Péter költő, író,

s nem utolsó sorban egykori városatya részesült a díjban,

valamint a hatvanadik évfordulót is figyelembe véve, hősi

halottunk, Bánóczi Fülöp János is díszpolgári címet kapott.

A köztünk élő Petrovits Lajos Pomázért kitüntetésben részesült,

szintén az ’56-os eseményekben betöltött szerepe okán.

- A bevezetőben azt ígértük, hogy a jövő generációira is

gondolunk… Az új óvoda megépítésben fontos lépés, hogy

a legutóbbi testületi ülésen a képviselők kiválasztották a

kivitelezőt…

- A Construm Építőipari Fővállalkozó Kft. nyerte el a testület

bizalmát, és reményeink szerint november első napjaiban

meg is kezdi a kivitelezési munkálatokat. Ami még

szintén a jövő generációi szempontjából fontos lehet, a

felújítandó gyermekorvosi rendelőbe új szakaember is érkezik,

Dr. Szakács Krisztina személyében, aki Dr. Sebő Zsuzsanna

praxisát veszi át a nyugdíjba vonulása után.

- A testületi ülésen az egyebek napirendben volt egy

érdekes tanmese…

- Ha fogalmazhatok nagyon egyszerűen és világosan, az

önkormányzat hivatala megunta a két balliberális ellenzéki

képviselő folyamatos - hozzá nem értésből fakadó – kritikáit,

valamint szakmaiatlan bejegyzéseiket a különböző

közösségi portálokon. A Margitligeti út járdájával kapcsolatos

megnyilvánulásaik jelentették a hivatal számára az

utolsó cseppet a pohárban. Bár az elmúlt két évben a nevezett

két képviselő folyamatosan azt próbálja bizonyítani,

hogy modern kori polihisztorként mindenhez ért, az ezzel a

beruházással kapcsolatos megnyilvánulásaik oly messze álltak

a szakmai valóságtól, mint Makó Jeruzsálemtől. A hivatal

szakemberei a tervezővel együtt egy félórás prezentáció

során bebizonyították, s tételesen megcáfolták a képviselők

mindennemű rosszindulatú, vagy felkészületlenségből

fakadó állításait. A prezentáció egy 12 éves gyermek számára

is első bemutatáskor érthető lett volna, csak bízni tudok

benne, hogy a két képviselőnek nem okozott problémát a

tények megértése és megemésztése. Mint ahogy abban is

bízok, hogy a városi honlapon és a Pomáz TV-ben is elérhető

prezentáció láttán, mindenki számára egyértelművé

válik, hogy valójában mit tartalmaz ez a beruházás.

HA

4 Pomázi Polgár


KÖZÖS DOLGAINK

A haza védelmében hozott áldozatok soha

nem voltak hiábavalóak

2016. október 6-án 18.00 órai kezdettel a pomázi Város-háza

előtt emlékeztek idén is az Aradi Vértanúkról. Beszédet

mondott Ternovszky Béla önkormányzati képviselő, majd a

jelenlévő emlékezők 1-1 gyertyát helyeztek el a Vértanúk

emlékére.

- Tizenhárom kivégzett magyar katonatisztre emlékezni jöttünk

ma ide – mondta beszédében az ünnepi szónok. - Magyar katonatisztet

mondtam, annak ellenére, hogy közülük hatan szinte

nem is tudtak magyarul. De magyar szívűek voltak, egyek a

szabadság szeretetében, az idegen uralom elutasításában. Hiszen

ez vezérelte a magyarságot történelme során, elbukott forradalmai,

szabadságharcai után újból és újból feltámadva, újabb

áldozathozatalra készen. Volt, hogy sikerült, volt, hogy nem.

Voltak dicsőséges, elnyomásmentes korszakok, de újra és újra

szemet vetettek idegen erős országok szép hazánkra. Keletről,

nyugatról egyaránt. És, ha ez hol rövidebb, hol hosszabb ideig

sikerült is, de a haza védelmében hozott áldozatok soha nem

voltak hiábavalóak. A tizenhárom vértanúról a kivégzésük óta

eltelt több mint másfél évszázad alatt a megemlékezések során

már mindent elmondtak. Kisiskolás diákjaink fejből sorolják fel

neveiket, beosztásukat, megnyert csatáikat. Legalább is remélem.

Én nem is a személyükkel foglalkoznék most, hanem a

hazaszeretet, a haza iránti hűséggel, amit életük és haláluk

példáz. Hiszen történelmet nem csak azért érdemes tanulni és

oktatni, hogy a múltbéli történések, hősök ne tűnjenek el a

feledés homályában, hanem mert mindig tudunk párhuzamokat

találni jelen korunk eseményeivel, megoldandó feladataival.

1948-ban a magyarok a függetlenségért, az idegen befolyás

eltörléséért ragadtak fegyvert. És ez a cél összekovácsolta a Kárpát-medencében

élő soknyelvű, sokelvű nemzetet. Nyilvánvaló,

Zsuzsa Mama

1910-2016

hogy ma is egy fenyegető megszállás, valamint az alig megszerzett

függetlenségünk elvesztésének küszöbén állunk.

Egyrészről az újkori és gerjesztett népvándorlás, másrészről a

brüsszeli direktívák következtében. Ezt felismerve, ennek

megakadályozására hívta a kormány tanúságtételre a nemzetet

az elmúlt napokban lezajlott népszavazással. És itt kellett volna

szemünk előtt lebegnie 1948-49 nemzeti egységének, az aradi

vértanúk áldozatvállalásának a példája. Mert csupán akkora

áldozatot kellett volna hozni, hogy felállunk a vasárnapi ebéd

után és elmegyünk a nem túl távol lévő szavazóhelyiségbe…

Mélységes fájdalommal tölt el, hogy ez alkalommal ez nem sikerült

a magyarságnak. Az ellene ható, az egységet megbontó

erők hatékonynak bizonyultak. Talán még nem elég nagy a baj.

Pedig nem kéne megvárni a többirányú támadást. Hiszen a

vívásban is a leghatékonyabb védekezés az elővágás.

Szüreti felvonulás és bál

2016.10.17. reggel 4 óra 30

perc. Hűvös őszi reggel volt,

Zsuzsa mama utolsó reggele.

Életének utolsó egy hónapját

megelőzően szinte beteg sem

volt, a kórházat csak hallomásból

ismerte. Utolsó éveit a pomázi Idősek Átmeneti

Gondozóházában töltötte. Élete eseményekkel teli volt, ha

csak végiggondoljuk, hogy átélte a XX. századot: két világháborút,

kitelepítést, 56-os forradalmat, rendszerváltást. Ez

a hosszú élet, 106 esztendő bővelkedett jóban, rosszban

egyaránt, de jókedvét, vidámságát, életörömét az utolsó

percig megőrizte. Öt gyermeke született, számtalan unokája,

déd és ükunokája. Az Átmeneti Gondozóházban aktív

volt az otthon életében. Nem volt olyan esemény, rendezvény

vagy ünnepség amelyen ne vett volna részt. Ha kellett

focizott, nótázott, részt vett a Pomáz napi rendezvényeken.

Szerette a társaságot, a hosszú élet titkának azt tartotta, hogy

minden reggel meg kell inni egy nagy pohár hideg vizet. Ezt

be is tartotta. Nagyon ragaszkodott a családjához, a szeretteihez,

az élethez. Tóth Gáborné, mindenki Zsuzsa mamája,

Pomáz legidősebb polgára 2016. október17.-én elment, emlékét

örökre megőrizzük.

„ Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

/ Juhász Gyula/

A régi szép időkben bizony Pomázon is volt hagyománya a

szüreti felvonulásnak és bálnak. Aztán, ahogy a világunk felgyorsult,

a falu pedig lassacskán várossá vált, úgy feledődött

lassacskán el a szüreti felvonulás is. Négy éve azonban

újraéledt a hagyomány, így idén is volt felvonulás és bál!

Kiállítás dobokkal

2016. október 29-én szombaton

17 órai kezdettel megnyílt

Gyurgyik Zsuzsanna

kiállítása, amit Rádi Gábor

emlékére hozott létre. A kiállítást

Bárdosi József művészettörténész

nyitotta meg.

Felléptek: Cheikl Ibrahim

Fall szenegáli djembe mester.

Duót játszott Sipos Mihály és

Mákó Kató. Az esemény

végén interaktív dobolásban

vettek részt a megjelentek a

Barakoo Szabad Dobkör

szervezésében.

Pomázi Polgár 5


ÖNKORMÁNYZAT

Zse be Zsolt

az 1-es vá lasz tó kör zet képviselője

Tel.: 06-20-4999-777

Min den hó nap má so dik csü tör tö kén 18 órá tól fo ga -

dó órát tart a Me se dom bi óvo dá ban.

1956-os Emlékbizottság

támogatásával újult meg a

pomázi 1956-os emlékpark

Halászné Gam bár Má ria Ilona

a 2-es vá lasz tó kör zet kép vi se lő je

Tel.: 06-20-955-1763 ,

Minden hónap el ső csü tör tö kén 17 órá tól fo ga dó órát tart

a Né met Nem ze ti sé gi Ál ta lá nos Is ko lá ban.

Sarkadi Attila Ferenc

a 3-as választókörzet képviselője

tel: 06-26-32 8833

Minden hónap második hétfőjén 17-órától fogadóórát

tart a pomázi Jobbik irodában (Beniczky u 6.)

Kósa Ani kó alpolgármester

és a 4-es vá lasz tó kör zet kép vi se lő je

Tel.: 06-20-398-8988, alpolgarmester@pomaz.hu

Min den páros hét hétfõjén 14 órától 17 órá ig foga dja

a város és körzete lakóit a városházán, valamint

előzetes telefonos egyeztetés után bármikor felkereshető.

Ternovszky Béla

az 5-ös választókörzet képviselője

Tel.:06-20-342-8982

Min den hó nap második szerdáján 17 órától a

Művelődési Házban tart fogadóórát

Vicsi László Csaba polgármester

és a 6-os vá lasz tó kör zet kép vi se lő je

Tel.: 06-20-934-2173

Min den páratlan hét hétfőjén 13 órától 17 órá ig fo -

ga dja a város és körzete lakóit a városházán.

Nagy Attila István

a 7-es vá lasz tó kör zet kép vi se lő je

Tel.: 06-30-949-5313

Min den hó nap utol só csü tör tö kén 18 óra kor tart fo ga -

dó órát a Má tyás ki rály Ál ta lá nos Is ko la ebéd lő jé ben.

Rédei Imre

a 8-as vá lasz tó kör zet kép vi se lő je.

Tel.: 06-20-9289-718, E-mail: imredei60@gmail.hu

Min den hó nap el ső csü tör tö kén 18 órá tól a Szent

Mik lós té ri Karitász Ház ban tart fo ga dó órát.

A Közép- és Kelet-európai Történelmi és Társadalom Kutatásért

Közalapítvány az 1956-os emlékév keretében az 1956-

os Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett. Pomáz

Város Önkormányzata pályázott és nyert 15 millió Ft-ot a

Pomáz, 1956-os emlékmű és környezetének rendezése a forradalom

60. évfordulójának méltó megemlékezése céljából. A

15 millió Ft-os támogatás vissza nem térítendő.

Önrészként Pomáz Város Önkormányzata 5 millió Ft-al járult

hozzá a pomázi 1956-os emlékpark környékének rendezéséhez.

Az elkészült tervek alapján az Önkormányzatnak

szándékában áll a 2017-es évben a további területfejlesztés. A

jelenlegi terveket Kaló Anita pomázi okleveles táj- és kertépítész

készítette. Pomáz Város Önkormányzata köszöni az

1956-os Emlékbizottság támogatását, hiszen így egy méltóságteljesebb

megemlékezést tarthattunk az 1956-os Forradalom

és Szabadságharc 60. évfordulóján a pomázi 1956-os

emlékparkban, minden pomázi örömére.

Ajánljuk az érdeklődők figyelmébe az 1956-os Emlékbizottság

hivatalos weboldalát, ahol számos információt találhatunk

az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eseményeiről:

http://www.magyarforradalom1956.hu

A pomázi Trianon tér átadója

Koncz Szilvia

a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője

Minden hónap második hétfõjén 17-órától fogadóórát

tart a pomázi Jobbik irodában (Beniczky u 6.)

Hardi Péter Pál (LMP)

Telefonszáma: 06-20-336-1252

E-mail:csikovar@gmail.com

Fogadó órája: Minden hónap első hétfőjén 17 órától,

helye: Mátyás Király Általános Iskola

Andrásné Murányi Borbála

(P. LOKÁLPATRIÓTÁK-EGYÜTT-PM-DK-MSZP)

Telefonszáma: 06-26-325-223, E-mail:borbala@andrasek.hu

Minden hónap utolsó hétfőjén 17 órától helye: Pomázi

Művelődési Ház

Az 1956-os pomázi megemlékezés után sokan összegyűltek és

megtekintették a megújult pomázi Trianon teret, ahol megcsodálhatták

a különböző színű márványból készült történelmi

Magyarországot ábrázoló alkotást. Sarkadi Attila önkormányzati

képviselő örömét fejezte ki a város által is támogatott

Trianon tér megújulásával kapcsolatban, különös tekintettel

azért, mert ezután méltóbb helyen rendezhetnek programokat

a pomáziak számára.

6 Pomázi Polgár


Október elején öt napos túrára indult Pomáz város

testvérvárosi delegációja azzal a céllal, hogy megerősítse a

huszonöt évvel ezelőtt ratifikált szerződést Oberhausen-

Rheinhausennel. A delegációban részt vett városunk jelenlegi

és korábbi polgármestere, Vicsi László és Kulin Imre, a

Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjeként Szlávikné

Katona Mária, képviselőtestületünk jó néhány tagja, intézményvezetők,

önkormányzati dolgozók, s a TWMI vegyeskara.

KÖZÖS DOLGAINK

Negyedszázados testvérvárosi kapcsolat

Nincs világ barátság nélkül, ez volt az ünnepi este mottója,

melyet Martin Büchner polgármester nyitott meg.

- Örülök, hogy a testvérvárosi kapcsolat huszonötödik évfordulójára

nagyon sok barátunk látogatott el hozzánk Pomázról –

mondta, majd külön köszöntötte Réfi Péternét, aki egyedüli

munkatársként és partnerként 25 éve kíséri ezt a testvérvárosi

kapcsolatot. - Örömöt okoz számomra - folytatta -, hogy Kulin

Imért, Pomáz egykori polgármesterét is a körünkben köszönthetem,

aki nemrég ünnepelte nyolcvanadik születésnapját, s ez

alkalomból egy kis ajándékkal szeretnék kedveskedni neki. A

testvérkapcsolatok települések között nem maguktól születnek,

szükség van hozzá emberekre, akik kellő elszántsággal dolgoznak

azon, hogy ezek a kapcsolatok létrejöjjenek, s folyamatosan

működjenek. Mi ma azt ünnepeljük, hogy 25 évvel ezelőtt

kapukat nyitottunk. Sokaknak azok a nyitott kapuk azt jelentették,

hogy haza tudnak menni, sokaknak új barátságok kezdetét.

1991. október 25-én sor került az aláírásra, korábban kezdődött

azonban a kapcsolat a Mary Liebl által szervezett gyerekcsere

programmal. Ma, 25 év elteltével, örömmel nyugtázhatjuk,

hogy a kezdeményezők elképzelései megvalósultak, s élettel

teli, sikeres kapcsolat van a két település között.

A szót városunk polgármestere, Vicsi László vette át, aki szintén

minden érintettnek megköszönte a 25 éves munkát.

- Külön öröm, hogy az első szabadon választott képviselőtestületből

hárman is itt lehetnek velünk. Ilyen elődök után

nehéz mit mondani, ezért inkább a történelmi gyökerekre emlékeznék.

A magyar és a német közös történelem régre nyúlik

vissza, évszázadokon keresztül közösen védtük a keresztény

Európát, s ma is ez a feladatunk - fogalmazott. - Hetven éve több

mint ezer pomázinak kellett elhagynia a hazájukat - köztük az én

családomnak is -, itt befogadókra találtak, s azért sikerülhetett

beilleszkedniük, otthonra találniuk itt, mert a közös nyelv és vallás

segítségével építették fel az új Németországot. Nem véletlen,

hogy Oberhausennel van a legélőbb testvérvárosi kapcsolatunk.

25 év alatt egy új generáció nőtt fel, s nekik is feladatuk lesz a

következő évtizedekben ápolni a kapcsolatot.

A polgármesteri köszöntők sorát Kulin Imre zárta, aki úgy

fogalmazott: elértük az ifjúkort, így mindenki a teremben 25

évesnek érezheti magát.

- Arra kérem a jóistent, hogy ez a kapcsolat huszonöt év múlva

beléphessen az érett korba. A polgármestereket pedig arra, hogy

kövessenek el mindent, hogy ez a kapcsolat fennmaradjon és

virágozzon.

A polgármestereken kívül az ünnepi szónokok közül mindenki

szintén ebbéli reményét fejezte ki. De nem csak ezen az ünnepélyes

estén, hanem a delegáció ottani tartózkodása alatt szinte

minden alkalommal.

Pomázi Polgár 7


VALLÁS - GONDOZÁS

8 Pomázi Polgár

Mindenszentek ünnepe

„a győzedelmes egyház” ünnepe

Ezúton értesítjük a kedves pomázi lakosokat, hogy a

Szociális Szolgáltatási Központ (SZSZK) – Idősek

Napközbeni Ellátása (INE) csoport továbbra is várja azok

jelentkezését, akiknek házi segítségnyújtás biztosítására van

szükségük. A házi segítségnyújtás keretében több féle

szolgáltatás igényelhető – többek között bevásárlás, gyógyszer

kiváltás; mosásban, fürdetésben való segítség; mentális

gondozás; ügyintézésben való közreműködés; étkeztetésben,

gyógyszeradagolásban való segítség; kisebb takarítási

teendők elvégzése. Ez a szolgáltatási forma már nagyon

régen működik a városban, így az itt élőknek ez nem jelent

újdonságot, de az újonnan ide költözők sajnos nem minden

esetben tudják, hogy milyen igénnyel hova is lehet fordulni,

ezért is szeretnénk újra tájékoztatni a lakosságot, hogy a

SZSZK-INE csoportnál Házi segítségnyújtás, Szociális

étkeztetés valamint Idősek Klubja szolgáltatás is igénybe

vehető. Szeretettel várjuk jelentkezésüket, akkor is, ha egyelőre

csak tájékozódnának a szolgáltatásokat illetően.

Elérhetőségeink (munkanapokon 8-16 óra között):

Cím: 2013 Pomáz, Községház u. 2. (Piac tér, Viking Étterem

mellett)

Telefon: (06-26) 525-274,

E-mail: idosellatas@szszk.pomaz.hu

Kedves Testvérek! Manapság rengeteget lehet hallani

arról, hogy mi is a vallás, mi is a spiritualitás, mi is a

misztika. A történelemben mindig is nagyon nagy volt

kísértés arra, hogy ezeket valamiféle önmegvalósítási

útnak gondoljuk, ahol mi leszünk jobbá, többé. De láthatjuk,

hogy ez az út időben eltarthat sokáig, de szellemileg,

lelkileg nem juthatunk el az igazi mélységekig.

Mert ez az öntökéletesítési vágy egoista útja. Ebből egy

erkölcsi, lelki szertorna lesz nem más. Fájdalmas és

unalmas.

Az igazi vallásosság egyáltalán nem rólunk szól, hanem

róluk, a szentekről, vagyis a szentháromság személyeiről, a

mennyei atya tervének kiemelt szereplőiről, a Szűzanyáról,

az angyalokról, a földön valaha velünk együtt élt üdvözültek

seregéről. Az igazi vallásban, spirtualitásban és misztikában

nem magunkat ünnepeljük, hanem Őket.

Sokszor az imáink azért olyan sikertelenek, mert elmondjuk

ugyan őket, de a mennyei személyekkel nagyon vékony,

nagyon gyenge kapcsolatban vagyunk. Ők valahol ott fent

vannak, mi meg itt lent. Felküldjük imáinkat, mint egy léggömböt

aztán lesz vele, ami lesz. Ez olyan, mint amikor elmondjuk

kérésünket a hitvesünknek, de aztán egésznap nem

foglalkozunk vele, esetleg csak annyit, hogy újra elmondjuk

mit is szeretnénk, és ne felejtse el. Sokszor maga a személy,

akitől kérünk teljesen ismeretlen maradhat számunkra. Ki

az? Ő mit szeretne? Neki mi lenne jó? Ő mit akar tőlem?

Bizony személyes, egyéni kutatásokat kellene végeznünk

Isten, pontosabban a szentháromság tagjai felé. Akkor az ő

szándékaikban felfedeznénk a Szűzanyát, az angyalokat és a

többi szentet, mint személyeket. Tőlük kellene kiindulnia

vallásosságunknak, nem a nekünk tetsző fájdalmasan magunkra

hasonlító gondolatainkból, spirituális kedvenceinkből.

A Mindenszentek ünnepe „a győzedelmes egyház” ünnepe,

de ez a földön élő „küzdő egyház” és a tisztító helyen lévő,

„szenvedő egyház” ünnepe is. Hiszen mindenkinek ez a

győzedelmes egyház a reménye, a jövője. A mennyország

nem csupán egy hely, mert testben támadunk fel, hanem

sokkal inkább a mennyei személyek boldog szeretetközössége.

Ebből következik, hogy földi létünkkel bizony erre a

közösségre is fel kell készülnünk. Úgy, hogy ne annak ajtajában

vegyünk tudomást a többiekről, hanem már itt éljünk

köztük, és ők is itt éljenek köztünk.

Naponta érdeklődni kellene Jézus és az ő szentháromságos

élete, a Szűzanya, valamennyi szent és angyal élete, akarata,

ártatlansága és önzetlensége iránt. Hiszen ők változtatnak

meg minket. Az imádsággal csak megnyitjuk előttük az ajtót,

hogy megműtsék, vagy megmentsék az életünket. A

folyamatos imádsággal tulajdonképpen csak az történik,

hogy mi folyamatosan a mennyben vagyunk, a mennyei

szentek meg folyamatosan itt vannak a földön, a mi családunkban.

Az ortodox egyházban minden családnak van házi

szentje. Hiszik vagy nem kedves olvasók, ők ott élnek egész

nap velük. Ők itt élnek egész nap velünk.

Szeretettel és imádsággal, Erdődi Ferenc atya

Házi segítségnyújtás Pomázon


Hatvan év távlatából 1956 - X. rész

EMLÉKEZET

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc hatvanadik évfordulójára készített cikksorozatomban a forradalom egy

ismertebb és egy kevesek által ismert helyszínét választottam, a fővárosi Corvin közt, valamint Pomáz települést.

Mindkét színhely történéseit két forradalmárral készített interjúk alapján dolgoztam fel (mindketten pomázi lakosok),

Varga János visszaemlékezései alapján írtam meg a Corvin közi eseményeket; Héder Géza (nemzetőrparancsnok-helyettes)

élményei alapján, a pomázi 1956-os forradalom fontosabb eseményei kerülnek bemutatásra.

A megtorlási időszak szintúgy Varga és Héder élményeire, börtönéveikre, szabadulásukra épül, a két forradalmár

példáján keresztül mutatom be, hogy milyenek voltak a Kádár-rendszer koncepciós perei.

1957. január 5-én egy ismeretlen személy

feljelentette Bóna Zsigmondot,

hogy lakásában fegyvereket rejteget. Az

új karhatalom (pufajkások) éber emberei

a házkutatás során Bónáék otthonában

megtalálták az eldugott: 200 db. géppisztolytöltényt,

1 db. 7, 65 úrméretű

belga gyártmányú pisztolyt 7 db. tölténynyel

egy tárban, több katonai tárgyat,

esőköpenyt és katonai sátrat. Bóna a

házkutatás előtt próbálta tagadni, hogy a

feljelentés abszurd, de a pufajkások

„sikeres” nyomozásuk után, Bóna

Zsigmondot Kistarcsára internálták.

Bóna Antal, pomázi iskolaigazgató,

Bóna Zsigmond apja kistarcsai látogatásakor

megtudta fiától, hogy 1956

decemberében a Majdanpoljén elrejtettek

fegyvereket. Bóna Antal azt hitte, ha

jelenti a be nem szolgáltatott fegyvereket

a hatóságnak, akkor megmentheti

elítélt fiát. Bóna Antal rábeszélte

Verebes Györgyöt és Szutter Jánost,

hogy jelentsék az iskolából a III. kerületi

pufajkásoknak az elrejtett fegyvereket-

Verebes telefonon megtette. A III. kerületi

karhatalom 1957. január 22-én

szerezett tudomást az elásott fegyverekről,

megtalálásuk másnap történt. A

négy szabadlábon lévő nemzetőrt (Hédert,

Rudast, Szuttert és Katonát) néhány

nappal a fegyverek megtalálása

után őrizetbe vették.

A statáriális (rögtön ítélő) bírósági tárgyalásuk

1957. február 11-12-én zajlott

Pinczés István had(vér)bíró főhadnagy

és Farkas Benő őrnagy valamint Kiszel

Sándor százados katonai ülnökök vezetésével.

A bíróságon hatan lettek perbe

fogva: Bóna Zsigmond elsőrendű, Rudas

András másodrendű, Héder Géza

harmadrendű, Katona Sándor negyedrendű,

Szutter János ötöd rendű és

Vadász János hatod rendű vádlott.

Vadászt- az ügyész, Zámbó Gyula

őrnagy- vádemelése ellenére a katonai

bíróság felmentette. Az öt pomázi nemzetőrre

a bíró halálbüntetést szabott ki. A

tárgyalás után a bíróság Kegyelmi

Tanáccsá alakult át, ahol zárt ajtók

mögött vitatták meg a vádlottak kegyelmi

kérvényét. Rudas András, Héder

Géza és Szutter János kegyelmi kérvényét

a Kegyelmi Tanács az Elnöki

Tanács elé terjesztette; Bóna Zsigmond

és Katona Sándor kegyelmi kérvényét

egyhangúan elutasították és 1957. február

12-én kötéláltali halálbüntetéssel

kivégezték őket. A három nemzetőr

kérvényét az Elnöki Tanács jóváhagyta:

életfogytiglani börtönbüntetésre módosították

a halálbüntetést; az ítélet 1957.

február 28-án jogerőre emelkedett. A

három börtönbüntetésre ítélt nemzetőr

1963 márciusában, amnesztiával szabadult.

Sajnos, a bebörtönzött és kivégzett

pomázi forradalmárok listája itt nem ért

végett.

Farkas Zoltán, a pomázi fegyvertelen

forradalom meghatározó alakjának és

társainak első fokú tárgyalása 1958-ban

kezdődött; a vádlottak padján négyen

foglaltak helyet: Varga Sándor elsőrendű,

Farkas Zoltán másodrendű,

Bencze Dezső harmadrendű és Kacsovszky

Andor negyedrendű vádlott. A

Mundi János hadbíró alezredes az alábbi

ítéletet hirdette ki: Varga Sándor egy év,

Farkas Zoltán három év és hat hónap,

Bencze Dezső két év és hat hónap,

Kacsovszky Andor egy év és hat hónap

letöltendő szabadságvesztés. A Szimler

János hadbíró nevével fémjelzett másodfokú

tárgyalás enyhítette az első

fokon kiszabott ítéleteket: Vargát felmentették,

Farkasra egy év, Benczére

egy év, Kacsovszkyra egy év, három év

próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést

szabott ki a bíróság.

A Széna téri harcosokhoz csatlakozó

Czimer Tibor kirakatpere 1957. július

29-én kezdődött, Halász Pál tanácselnök

dirigálásával. A tárgyaláson tizenheten

ültek a vádlottak padján, a másodrendű

Czimerre Halász halálbüntetést szabott

ki. Az 1957. november 23-ai másodfokú

tárgyaláson Borbély János, hírhedt

vérbíró fenntartotta az első fokon kiszabott

legsúlyosabb büntetést és Czimer

Tibort 1957. november 29-én kivégezték.

Rajkort Miklós

Pomázi Polgár 9


ÜNNEP

Nemzeti ünnep csak az lehet, amelyet

a nemzet a szívébe fogad

Hatvan év távlatából visszatekinteni sokak számára már

csak történelemkönyvből ismert eseményekre nem

könnyű... Pedig, mint az október 22-én és 23-án bebizonyosodott,

1956 forradalma és szabadságharca máig

velünk élő történelem. Mi sem példázza ezt jobban,

minthogy a hatvanadik évfordulón tartott rendezvénysorozat

aktív részesei voltak azok a forradalmárok,

akik készek voltak akár életüket adni a magyar nép

szabadságáért!

Ahogy az ország minden táján, úgy Pomázon is mindenki a

legjobb tudása szerint próbálta emelni az ünnep és az

emlékezet fényét, a kerek évforduló kapcsán leróni kegyeletét,

tiszteletét és elismerését 1956 mártírjai és még élő

szabadságharcosai iránt. A város háromnapos ünnepségsorozatot

rendezett, melynek első része a Kiss Kata zenekar

koncertje volt, majd az ünnep előestéjén, október 22-én az

élő tanúk adhattak bizonyságot arról, hogy a szabadság

eszméjéért akár egy élet is feláldozható. A mai kor békében

nevelkedett generációinak talán érthetetlen, felfoghatatlan

az, amit városunk még élő ’56-os forradalmáraitól, Héder

Gézától, Varga Jánostól és Petrovits Lajostól hallhattunk az

ünnep előestéjén. Számunkra egyértelmű a létbiztonság, a

szabadság, a demokrácia. Ők fiatalemberként ezért küzdöttek,

ezért harcoltak… Talán ez az este is bizonyította számukra,

hogy nem volt hiábavaló, amit tettek, nem volt hiábavaló

az ember számára megszámolhatatlanul hosszú

börtönidő, s nem volt hiábavaló az életük! Feltehetőleg ők is

így érezték, amikor az október 22-i estén előbb Major Teréz,

a Lakitelek Alapítvány Filmszemléjének különdíjas alkotását,

a Kis fogház című filmet tekinthették meg az egybegyűltekkel.

A vetítés végén néma csend uralkodott, s ez a

csend sokkal többet mondott el, mint bármilyen kimondott

szó. Csend szállt a tizenévesre, a középkorúra, az idősre…

Csak néhány perc döbbent és döbbenetes csend után folytatódott

a rendezvény az ’56-os emlékérmek átadásával,

majd Rajkort Miklós ’56 kutató kiállítás megnyitójával.

Akinek talán legfontosabb néhány sorát idézzük beszédéből,

a béke jegyében: „Miközben a főváros géppuskaropogásoktól

volt hangos, addig Pomázon fegyvertelen forradalom

zajlott. Békesség, agressziómentesség, nyugalom. E három

jelzővel lehetne a település ötvenhatos eseményeit összefoglalni.

Hála Farkas Zoltánnak, a helyi forradalom emblematikus

alakjának és a pomázi nemzetőröknek, akik a szabadságharc

leverése után is a pomáziak biztonságának

megőrzését tartották legfőbb prioritásuknak…” A megnyitó

után az egybegyűlteknek pótolhatatlan élménnyel szolgált

az a beszélgetés, melynek során még élő ’56-os forradalmáraink

osztották meg emlékeiket, érzéseiket a hallgatósággal.

A három napos rendezvénysorozat másnap az ’56-os

emléktéren folytatódott, immár megújult környezetben. Az

ünnepi beszédet városunk polgármestere, Vicsi László

mondta, aki beszédében így fogalmazott: „Ma már október

23-a törvény erejénél fogva is ünnep, munkaszüneti nap. Mi

mégis sokan vagyunk ma itt! Évről évre sokan jövünk össze

ünnepelni. És nem azért, mert október 23-án nem kell iskolába,

vagy dolgozni menni. Nem azért, mert ezt számunkra

bárki is kötelezővé teszi! Törvény erejénél fogva ugyanis

nem lehet nemzeti ünnepet elrendelni. Nemzeti ünnep csak

az lehet, amelyet a nemzet a szívébe fogad, az emberek

átszellemülnek az emlékezés pillanataira, és gyermekeink is

tudják, mit köszönhet Magyarország azoknak a napoknak!

Ezért vagyunk ma itt! Ezért hozzuk el gyermekeinket,

unokáinkat és ezért beszéljük el ’56 hőseinek történetét!”

10 Pomázi Polgár


ÜNNEP

Városi díjak és díjazottak

A hagyományokhoz híven ezúttal is itt kerültek átadásra

városi díjaink.

Pomázért városi kitüntetést kapott Petrovits Lajos 56-os

Nemzetőr. Petrovits Lajos az 56-os forradalom kitörése után

néhány nappal 1956. október 28-án lépett be a pomázi

Nemzetőrségbe. Társaival együtt feladata a lőszerraktár

megvédése, lőszerekre való vigyázás volt. Egyike volt a

csaknem száz pomázi Nemzetőrnek, aki a közösség érdekében

önkéntesen jelentkezett a város szolgálatára.

Posztumusz Pomáz Város Díszpolgára kitüntetést adományoztak

Bánoczi Fülöp János 56-os pomázi hősi halott számára,

a díjat rokonai vették át. Pomáz a környező településekhez

képest is nagy véráldozattal járult hozzá az 56-

os Forradalom és Szabadságharchoz. (Három mártír és két

hősi halott.) Bánoczi Fülöp János 1956. október 26-án

vesztette életét, ő volt Pomáz Város második hősi halottja. A

szentendrei laktanyánál vételeztek fegyvereket a pomázi

Nemzetőrség részére. Bánoczi a szentendrei Gépállomás

dolgozója volt, de önkéntes tűzoltóként is tevékenykedett.

Az elmondások szerint a Pomázra induló teherautóban érte

a súlyos tüdőlövés. Mellkasi sérüléseibe nem halt bele rögtön.

Esztergomba szállították és ott érte a halál.

Posztumusz Pomáz Díszpolgára címet kapott Turcsány

Péter, a címet átvette özvegye, Szutor Ágnes. Turcsány Péter

1951. március 7-én született Budapesten. Középiskolai

tanulmányait félbeszakítva 1969-től újságárus, földmérő,

geodéta és amatőr rendező volt. A közgazdasági egyetemen

szociológiát tanult. 1980-tól a Magyar Tudományos Akadémia

Szociológiai Intézetének munkatársa, a verstani

kutatócsoport tagja, 1985-86-ban MTA-Soros-ösztöndíjas,

ezután Tahitótfalun közművelődési-szervezőként, valamint

Pomázon önkormányzati képviselőként is dolgozott. 1988-

tól az Isis kiadó szerkesztőségi titkára, majd 1995 és 1997

között a Polisz főszerkesztője volt. 1991-től a Wass Albert

műveit megjelentető Kráter Műhely Egyesület elnöke és

kiadóvezetőjeként tevékenykedett.

Fő művei között szerepel az 1982-ben megjelent Tarisznya,

az 1985-ös Testamentum, az 1995-ben megjelent Mázsa és

pehely, valamint az 1998-ban napvilágot látott Megmentett

tisztásaink és a 2012-es Tisztítótűz fényében című verseskötetek.

Emellett irodalmi és szociográfiai témájú esszéket

is írt, valamint többek között fordított Salvatore Quasimodo

olasz költőtől is. Politikai megnyilvánulása már 1969 márciusában

megjelent. Tragikus súlyú verset írt Jan Palach

önkéntesen halálba menő, cseh halálára. Tudatos lázadóként

élte életét!

Turcsány Péter 2015. szeptember 29-én hunyt el. Pomázi

munkásságát nehéz szavakban elmondani. Mindenütt megtalálható

volt, ahol a kultúrát terjeszteni lehetett. Élt, majd

halt szeretett Pomázáért, ahol az önkormányzatiságot nem

keverte az öncélú, saját magát előtérbe helyező társaival

ellentétben.

Pomázi Polgár 11


DIÁKHÍREK

Őszi hírek a német suliból

Szeptember 1-jén megkezdődött az új tanév a német

suliban is. Előző este a gyerekek szomorúan köszöntek el a

nyári szabadságtól, másnap reggel az iskola udvarán

gyülekezve azonban már kíváncsian nézték, ki mennyit

változott a nyáron, és nevetve mesélték nyári élményeiket.

Tanévnyitó ünnepségünkön köszöntöttük első osztályos tanulóinkat.

A kicsik német hagyományoknak megfelelően

Schultütét kaptak, ami egy ajándékokat rejtő karton tölcsért

jelent, ami vidámabbá teszi az iskolakezdést. Nagyobb diáktársaiktól

megkapták az iskolai ünnepi viselethez tartozó

kiegészítőket is. Az ünnepségen jelen volt a Német Nemzetiségi

Önkormányzat képviselője is.

Az első héten megtartott szülői értekezleteken a folyamatos

minőségjavítás érdekében szülői kérdőíveket osztottunk ki, az

igények, elégedettség felmérése céljából.

Iskolánkban nagy hangsúlyt helyezünk arra is, hogy a diákokat

bevonjuk az iskolai életről való döntésekbe. Az év elején a

Diákönkormányzat patronáló tanárának segítségével véleményezték

és elfogadták a tanulók az éves munkatervet. A

gyerekek elégedettségének, illetve igényeinek felmérése is

megtörtént kérdőívek segítségével.

A hónap közepétől elindultak a szakkörök, melyeket a

következő alkalommal mutatunk be részletesen.

Szeptember 19-én a szokásos hétfő reggeli sorakozónál Erntedankfest

alkalmából közösen énekeltünk, a tavaly állított

betakarítási- emlékhelyet feldíszítettük terményekkel. Minden

osztály elhelyezett valamilyen termést a kocsikerék küllői

közé.

Ezen a reggelen Vicsi László polgármester úr az SZMK

meghívására ellátogatott iskolánkba, és támogatásáról biztosított

minket.

Szeptember 20-án megrendeztük hagyományos ásványkiállításunkat,

német nyelvű előadással az ásványokról. Délután

asztalitenisz bajnokságot tartottunk.

Szeptember 22-én az autómentes világnap alkalmából a nem

autóval érkező gyerekek ajándékot kaptak, így hívtuk fel a

figyelmet a környezetünk védelmére.

Szeptember 23-án az úszásoktatás indult el Szentendrén,

ahova felügyelettel, busszal szállítjuk a gyerekeket.

Szeptember 30-án városi mesemondó versenyen vettünk részt,

ahol a gyerekeink nagyon szép eredményeket értek el.

Eredményeink korcsoportonként: a legkisebbeknél Ruskovics

Patrik (2.o.) 1. helyezést, Tar Bulcsú (1.o.) 2. helyezést, Török

Hanna (1.o.) 3. helyezést szerzett. A 3-4. osztályos korcsoportban

Lévai Emma (4.o.) 1. helyezést, Lovászik Adorján (4.o.)

2. helyezést, Bardócz Csenge Dóra (4.o.) 3. helyezést ért el. A

felsősöknél első lett Dienes Donát (7.o.) második Lugosi

Tímea (5.o.), harmadik Neumark Dóra (5.o.) tanulók.

Szeptember 24-én természetesen ott voltunk Pomáz napján,

karöltve a Német Kulturális Egyesülettel és a Német Nemzetiségi

Önkormányzattal. Az SZMK-val közösen főztünk,

programokat szerveztünk.

Hagyományos őszi papír-és kupakgyűjtésünkön 4727 kg

papírt és 139 kg műanyagkupakot gyűjtöttünk.

A hónap végén az intézményünkben frissen alakult Ökomunkacsoport

pályázatot nyújtott be. Régóta nagy hangsúlyt

helyezünk iskolai nevelésünkben a környezettudatos magatartás

formálására. Most ezt intézményi formába szeretnénk

önteni.

Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról.

Október 7-én a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány Alkalmazkodó

gyümölcsészet – a jövő kertje a Kárpát-medencében

című kiállításának adtunk helyet a tornatermünk

galériáján. A megjelenteket köszöntötte Siklódi Csilla (PBT),

a kiállítást Nagy István (Közösségi Életkert, Pomáz) nyitotta

meg, és Darázsi Zsolt ügyvezető (GTA) mutatta be.

Az október 8-ai szüreti fesztiválon felléptek néptáncos tanulóink.

Október 22-én sor került az év eleje óta tervezett családi

napunkra. A rendezvénynek kettős célja volt. Egyfelől

Egészség-nap keretében előadásokat, foglalkozásokat szerveztünk.

Volt mentőautó-bemutató, védőnői előadás, lelkiegészség

ápoló pszichológusi beszélgetés, játékos sportvetélkedő,

újrahasznosított anyagokból barkácsolás, egészséges

ételkóstoló. Másfelől a szülőkkel tovább szépítettük

iskolánkat. Mindenki talált neki tetsző munkát. Lefestettük a

kerítést, tovább építettük a magaságyásokat, elhelyeztük az

iskola új névtábláját. Növényeket telepítettünk az eddig

elhanyagolt helyekre. A főbejárat járdája mellé díszsövényt

telepítettünk. A nap végén boldog fáradtsággal néztük munkánk

eredményét. Mindenki elégedetten állapította meg, hogy

ismét sokat tettünk annak érdekében, hogy iskolánk olyanná

váljék, amilyennek szeretnénk!!! Köszönjük mindenkinek a

segítséget!

Balog Ilona Katalin

12 Pomázi Polgár


Elsősegély tanfolyam a

Sashegyiben

DIÁKHÍREK

A Sashegyi iskola vezetősége elsősegély-tanfolyamot

szervezett saját kollégái részére 2016.október 10-én délután.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Dombóvári Péter kollégánknak,

hogy ezt megtartotta számunkra. Péter iskolánk

pedagógusa, és többek között az Országos mentőszolgálat

munkatársa is, innen jött az ötlet. Hasznos dolgokról hallottunk

az egy órás előadáson, és még akadt egy vállalkozó

szellemű kollégánk is, akin Péter bemutathatta az újraélesztés

folyamatát. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy minél

felkészültebbek legyünk, hisz egy 520 gyermeket és 60

felnőttet befogadó intézményben töltjük életünk nagy részét,

ahol különös figyelemmel igyekszünk lenni egymás iránt.

Nagy Koppány Lászlóné igazgató

Sulisárkányok

A Mátyás iskola nyolcadikosai már második alkalommal

jutottak el Sukoróra, a Sulisárkányok verseny

országos döntőjébe.

Sajnos idén az időjárás nem kedvezett a versenyzőknek.

Még az első futamot kellemes napsütésben evezhettük le,

a második futamban óriási felhőszakadásban kellett küzdenünk

szinte a rajt pillanatától kezdve. Nagy csatát vívtunk

az ellenfelekkel, a vízzel és a természeti csapással.

Végül a 6. helyen végeztünk. Gratulálunk mindenkinek

az emberfeletti teljesítményért! Köszönetünket szeretnénk

kifejezni Balogh Imrének, aki biztosította a

gyerekek utazását a helyszínre!

Kolozs Brigitta

Pomázi Polgár 13


DIÁKHÍREK

A Magyar Népmese

Napja a Mátyás Király

Iskolában

“Erdő, mező, hegy völgy, falu… minden mesél itt. A mesék

földje ez – csuda-e, ha szép csendesen mesemondóvá nő a

gyermek?”

(Benedek Elek)

Szeptember 30-a, Benedek Elek születésnapja. Ezen a

napon már 3. éve tartjuk meg a Mátyás suliban a Magyar

Népmese Napját az alsó tagozatos osztályokban.

Nagy örömünkre idén már a felsősök közül is csatlakoztak

hozzánk.

A vállalkozó anyukák, nagymamák, apukák váratlanul,

“meglepetésként” jelennek meg, és olvasnak, mondanak,

játszanak el mesét a gyermekeknek. Jó látni a tágra nyílt,

csodálkozó szemeket, amikor anyu ül a tábla előtt és kicsit

lámpalázasan, kipirult arccal mesél a tanító néni helyén! S

öröm hallgatni az átszellemülve mesélő nagymama előadását

26 gyereknek az egy szem unoka helyett! Minden

évben lelkesen jönnek, jelentkeznek a mesélésre, mert a

mese mindenki szívét megérinti: az olvasóét, a hallgatóét.

Boldogabb lesz tőle a napja a gyereknek, szülőnek, tanítónak!

Jövőre is készülünk, várjuk a szülőket, nagyszülőket

szeretettel!

Takácsné Oláh Mária

A világ különböző részein található, többségében díjnyertes

iskolaépületek képei szolgáltak az idei makettverseny kiindulópontjául.

Az olykor igen színpompás, okos, hagyományostól

eltérő épületek kifejezik azt a figyelmet és gondosságot,

amellyel tervezőik a jövendő használókról gondolkodtak.

Milyen jó lenne, ha nálunk is minél több hasonlóval

találkoznánk!

Ezért a felsős gyerekektől azt vártuk, hogy átgondolva az

iskola épületével szemben támasztott - a tanítást, tanulást,

kikapcsolódást hatékonyan segítő - igényeket, olyan épületet

tervezzenek, amely szerintük teljesíti azokat. Szabad

égre nyitható tetejű tanterem, saját uszoda, mozi és csillagvizsgáló

is szerepelt a vágyak - és a makettek között. Voltak,

akik külön figyelmet szenteltek az iskolai étkezdének,

valamint a mosdóknak is, de az energiatakarékos, önfenntartó

épület is többek művében megjelent.

A 3-4. évfolyamosok az iskola egyik homlokzatának,

díszítésének megtervezésével, az 1-2. osztályosoknak szuper

tanterem megrajzolásával foglalkoztak.

14 Pomázi Polgár

Családi hétvége és

egészségnapi futás a

Mátyásban

Október 15-én végre kegyes volt hozzánk az időjárás és sikerült

bepótolni a szeptemberben elmaradt családi napot.

Reggel 8-tól gyülekeztek a lelkes diákok és szülők, akkor

kezdődött Ildikó néni és Gál Anita bemelegítésével a programsorozat.

10 állomáson lehetett ügyességi vagy erőnléti

feladatokat végezni, melyeket pontoztak az állomáson

felügyelő pedagógusok. A fák alatt már készült a gulyás,

amire a Pomázi Nebulókért Alapítvány biztosította az alapanyagot.

Köszönet érte!

11 órától hagyományos egészségnapi futásunkra hívtuk a

részvevőket. Az első sorban az ovisok futottak a negyedikesekkel,

ők teljesítették a legkisebb kört. Majd az elsősök

indultak a nyolcadikosok kíséretében. A leghosszabb távot,

4 km-t az 5-7. évfolyam futotta le meghívott vendégeinkkel,

a Pomázi Futó Bajnokok Se csapatával együtt. Köszönjük a

segítséget nekik, a résztvevő szülőknek, rokonoknak, és a

rendőrségnek, akik a helyszínt biztosították!

A nap zárásaként a szervezők kihirdették a vetélkedők eredményét

és a jutalmak után kiosztották a finom gulyáslevest

is.

Köszönjük a szervezők munkáját, igazán kellemes napot tölthettek

együtt a családok!

Ács Szilvi néni

A párizsi óvoda találkozása a japán szakácsiskolával

- avagy építészet napi makettverseny a Mátyásban

A munkák színessége, néhány megoldás eredetisége arról

győz meg bennünket, hogy a felhasználók igényeit is

érdemes figyelembe venni, ha hatékony, jól működő és derűs

iskolát szeretnénk.


Katalin bál jótékonysági céllal

Valamikor hét évvel ezelőtt csodálkoztam rá a Pomázi

Mátyás Király Általános Iskola udvarára, amikor megláttam,

hogy egy homokozón kívül nincs más játék az udvaron.

Kérdezgettem az okát és volt, aki azt válaszolta,

hogy „Ugyan már, egy gyerek egy kis bottal, vagy egy kavicsdarabbal

is el tud játszani, nem kell neki játszótér!”.

De mégis! Az nem lehet, hogy az ebbe az iskolába járó

gyerekek, csak akkor lássanak csúszdát, amikor az iskolán

kívül elmennek a szüleikkel játszóterezni valahová?

Szerencsére sokan egyet értettek velem, míg nem 2015 novemberében

elhatározásra is jutottunk: a szülői munkaközösség

úgy döntött, hogy a Katalin bál bevételét teljes egészében

egy játszótér építésére ajánlja fel, lesz ami lesz. Kicsit

félve rendeztük meg a bált, hiszen a korábbi évek alapján a

támogatások összege nem érte el az EU szabványokat, amelyek

egy otthoni játszótérhez képes jóval megemelik a

költségeket. Az induló tőke, amely összegyűlt viszont új erőt

adott nekünk, hiszen úgy éreztük nem kell sok hozzá.

Plakátokkal hirdettük, reklámoztuk a Pomázi Nebulókért

Alapítványunkat, filmet készítettünk a gyűjtésről, elvittük az

udvarról a kidobandó vasat, csekkeket adtunk az adakozóinknak,

és év végéna gyermeknapon palacsintát is sütöttük,

amelyeket a gyerekek a nekik adott zsebpénzből vásároltak

meg, így ők is hozzájárulhattak a játszótér építéséhez. Persze

ne ijedjen meg senki, a palacsinta vásár végén nem csak kettőt

fizet, hármat kap akció volt, de ingyenesen szétosztottuk a

maradékot, így senki nem maradt ki a jóból! Június végén

azonban kezdett kirajzolódni, hogy hiába a sok fáradalom,

nem lesz elég mégsem az összegyűlt összeg, pedig ekkor már

Netrax Kft. is szurkolt nekünk kétszázezer forinttal. Végül

Pomáz Város Önkormányzatának a polgármesteri keretére

szánt 870 000 Ft-ot érő „zsebe” mentett meg bennünket, Vicsi

László segítségével, így az álom kezdett valósággá válni. A

nyáron belevágtunk a megfelelő kivitelező keresésébe és

október végére ugyan, de végre elkészült a kétcsúszdás,

DIÁKHÍREK

függőhidas létesítmény, amit a gyerekek sikoltozva vehettek

birtokba. Mindezzel persze még nem végeztünk. Az elmúlt

hónapokban nagyon sok változás vittünk véghez Molnár-

Bruder Géza igazgatónk segítségével, akivel bizony nehéz volt

lépést tartani. Megállás nélkül tolta a talicskát, rakta a gumitéglát,

ásott, fúrt faragott, festett és sorolhatnám. Így létesült

egy kinti tanterem, egy óriás sakktábla, egy súlylökő hely, egy

magasugródomb, egy kondipark, egy világhírű színes kerítés,

egy számítástechnika terem, egy szépen felújított aula (egy

jelentéktelen oszlop helyett, egy szépen faragott végzősök

fájával) és hosszasan sorolhatnám.

Az elmúlt egy évben sok minden történt, de még van mit

csinálni, ezért az idei Katalin bál bevételét, amelyet a Pomázi

Mátyás Király Általános Iskola Szülői Munkaközössége

szervez, arra szeretnénk felajánlani, hogy befejezzük az udvar

rendezését. Mindenkit szeretettel várunk 2016. november 26-

án szombaton este 19 órakor a Művelődési Házba, aki úgy

szeretné, egy nagyszerű zenekar zenéje mellett (ZanziParty

Band) jól érezni magát, hogy közben az iskolát támogatja.

A jegyek elővételben a Soso Videotékában, a Napköziben,(06

30 940 7718) vagy a Lili bababoltban (Kata: 06 20 260 4730)

és az iskolában is kaphatóak, de lehetőség lesz a helyszínen is

venni, amennyiben az érdeklődésre tekintettel, nem telik be a

művelődési ház. Aki nem jön el, természetesen támogatói jegyet

is tud venni és kérjük, hogy kísérje figyelemmel a

közösségünk tevékenységeit, mert látni fogja, hogy olyan

célokat támogatott, amelyekkel közel ötszáz gyerek környezetét

sikerült szebbé és jobbá tenni!

További információkat megtalál a facebook oldalunkon:

https://www.facebook.com/MatyasKiralyAltalanosIskolaSzm

k, és a blogunkon: http://matyasiskolaszmk.blog.hu /2015/

10/04/ hirek_aktualitasok

HámornyiknéCsemeczki Zita

a szülői munkaközösség elnökhelyettese

Az állatok világnapja

a Mátyásban

Kovács Noémi 8. c osztályos tanulónk, egyike a

menhely látogatóinak a sok diákunk közül.

Október 5-én a Pomázi Kutyamenhely önkéntese, volt tanítványunk,

Novák Mária jött el hozzánk, hogy megismertesse

kicsikkel és nagyokkal az állatok háziasításának

folyamatát. Kiemelte a felelős állattartás jelentőségét.

Beszélt a helyi menhely mindennapjairól, arról a gondozói

tevékenységről, amit ő is végez serdülőkora óta. Megköszönte

az adományokat, amit tanulóink és tanáraink

gyűjtöttek össze a menhely lakói számára. Bízom abban,

hogy egyre több tanulónk fogja látogatni szabadidejében a

gondoskodásra szoruló állatokat!

Ács Szilvi néni

Pomázi Polgár 15


NYÍLT TÉR

A POMÁZI MŰVELŐDÉSI

HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

PROGRAMJAI

2013 Pomáz, Hu szár u. 3.,

Tel.: 06-26-325-163,

06-20-228-2135, Tel/fax : 06-26-323-460

pmhk@pomaz.hu, www.pmhkpomaz.hu

November

november 12. 9.00-12.00 Bababörze

19.00-23.00 Brillantin rock and roll party

november 17. 18.00-20.00

POVEK – Sípvarázs c. előadás

november 18. 19.00 Sej szellők

groteszk úttörő revü (Ivancsics Ilona és

Színtársai)

november 20. 15.00-19.00 Nosztalgia

november 21. 18.00 Szendi Gábor

előadása a paleolit étrendről

november 24. 17.00-18.00

Diavetítés - Könyvtár

november 25. 17.00 TÁTIKA – Mátyás

Iskola szervezésében

november 26. 10.00 Adventi koszorúkészítés

november 26. 19.00-03.00 Katalin bál

november 27. 17.00 Első Adventi

gyertyagyújtás a Városháza előtt

Szvorák Katalinnal

DECEMBERI ELŐZETES:

december 03. 10.00-16.00

Egészségnap

december 03. 19.00-23.00

Brillantin rock and roll party

december 04. 17.00 Második Adventi

gyertyagyújtás a Városháza előtt

MASZK Bábszínház – Betlehemi

történet

december 04. 15.00-19.00 Nosztalgia

december 06. 17.00 Mikulásváró a

Városháza előtt

Pomázi Termelői Piac

Minden szombaton

7.00-11.00-ig

a művelődési ház parkolójában

Gólyahírek

Városunk újszülött lakóit köszöntjük itt lapunk hasábjain is megosztva

a szülők, hozzátartozók boldogságát. Hiszen az öröm valóban mindannyiunké.

Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog, hosszú

életet kívánunk!

- Sárosi Áron 2016. 09. 15.

- Sóti Bertalan 2016. 09. 17.

- Kiss Kira 2016. 09. 22.

- Tamási Botond 2016. 09. 25.

- Tóth Hanga Izabella 2016. 09. 26.

- Oláh Larissza Erzsébet 2016. 10. 05.

- Molnár Réka Dorottya 2016. 10. 05.

- Balázsi Dorka Jolán 2016. 10. 05.

- Kovács Arián 2016. 10. 06.

- Muzsek Béla Ábel 2016. 10. 07.

- Csordás Zoltán Bence 2016. 10. 10.

- Csaba Flóra 2016. 10. 14.

FELHÍVÁS!

Tisztelt Lakosság!

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014(XII. 23.)

Korm rendelet (hatályos: 2015. 01. 01.) valamint Pomáz Város Önkormányzat

Képviselő–testület 25/2005. (09. 12) számú rendelete értelmében

lakossági kérelmek alapján új közterület elnevezését tervezzük az alábbi

helyrajzi számú utakon:

1. - a 1680/11 hrsz-ú út, mely a Panoráma útról É-i irányba nyíló köz.

Javaslatunk: Panoráma köz

2. - a 9401 hrsz-ú út, Susnyár dűlőben lévő lakott utca

Javaslatunk: Hargita utca

3. - 1077/2 hrsz-ú út, Hegyalja utcából nyíló utca

Javaslatunk: Ringló utca

4. - 849 hrsz-ú út, Eper utcából Eper köz feletti NY-ra nyíló köz

Javaslatunk: Boróka köz

5. - 857/4 hrsz-ú út, Eper utcából Eper köz feletti K-re nyíló köz

Javaslatunk: Tuja köz

6. - 934/20, 934/19 933/4, 932/3 és 930/3 hrsz darabokból álló utca

(korábban Felső-Hegy utca, de a jelenlegi Felső-Hegy utca Zsák utca)

Javaslatunk: Köszméte utca

Az utcajegyzékben még nem szerepelnek ilyen elnevezésű közterületek. Az

állandó lakosok bejelentkezése csak elnevezett közterülettel határos ingatlanba

történhet. Helyrajzi számos címek felülvizsgálata során szükségessé

váló új utcák.

Kérjük az érintett ingatlan tulajdonosokat, hogy észrevételeikkel,

javaslataikkal segítsék munkánkat, személyesen ügyfélfogadási időben (H:

13-17, SZ: 8-12, 13-16, P: 8-12) Közigazgatási és Népjóléti csoportnál, vagy

névvel és címmel ellátott írásbeli beadványaikat elküldhetik levélben, elektronikusan

a szabo.andrasne@pomaz.hu e-mail címre, legkésőbb 2016.

november 15-ig.

Pomáz, 2016. 10.14.

Szabóné dr Bartholomaei Krisztina jegyző nevében és megbízásából:

Nagy Attiláné sk. Közigazgatási és Népjóléti Csoportvezető

16 Pomázi Polgár


HIRDETÉS

Pomázi Polgár 17


HIRDETMÉNY

István

Király

Gyógyszertár

————

Cím: 2013 Pomáz,

Kossuth u. 15.

Telefon: 26-325-462

Nyitva tartás:

Hétfõn és csütörtökön: 7–19-ig

Kedden, szerdán és

pénteken: 7–18-ig.

Szombaton: 8–13-ig.

A gyógyszertárak vasárnapi és

ünnepi ügyelete

November

13-án 8.00–20.00-ig

Kőhegy

20-án 8.00–20.00-ig

Viktória

27-én 8.00–20.00-ig

Vörösmarty

December

4-én 8.00–20.00-ig

István Király

Egyfókuszú szemüveglencsék mellé a

második párat ajándékba adjuk, 2016.

november 2-30 között.

VILLANY-

SZERELÉS

Családi ház, iroda villamos

és gyengeáramú

kivitelezése, átalakítása,

(villanyboyler javítás, biztosítótáblák,

kapcsolók,

csatlakozók cseréje)

gyorsan.

- Kedvező áron -

Tel: 06-26-326-872,

06-20-971-0471

REDŐNYÖK

(Alumínium, fa, műanyag)

Szalagfüggönyök, harmonikaajtók,

napellenzők, szunyoghálók,

fixes és mozgatható kivitelben

reluxa, roletták,

gurtnicserék, javítások

EGÉSZ NAP

Tel: 06-30-987-1237

MATEMATIKA,

FIZIKA, LATIN

tanítás, felkészítés

emeltszintû érettségire.

Hencz Géza 26-326-733,

70/943-1425

Angol tanítás

korrepetálás, házi

dolgozat, vizsgára

felkészítes.

Gyermek

felügyelet.

Toth Kelemen

Krisztina

06-30-5491684

ANGOL–NÉMET–

FRANCIA–SPANYOL

Nyelvoktatás,

felkészítés, alap-,

közép- és felsõfokú

állami nyelvvizsgára.

Egyéni oktatás

12 éves kortól.

2013 Pomáz,

Klapka u. 3.

26-326-733,

70/943-1425

Hencz Géza

Német Német Német

Ha szükséged van egy nagy

tapasztalatú, eredményesen és

lelkiismeretesen oktató tanárnő

segítségére, nálam jó helyen jársz!

Pomáz, Huszár utca

Tel.: 20 232 87 33

Német Német Német

Ez az Ön

hirdetésének

a helye!

06-20-340-5288

Alkohol

problémája

van?

Talán az Anonim

Alkoholisták segíthetnek.

Mindenki számára

nyitott gyűlésünket

hétfőn 18.00 órától

tartjuk.

Cím: Pomázi Művelődési

Ház, Pomáz Huszár u. 3

Információ:

www.anonimalkoholistak.hu

Közös

képviselet

Vállaljuk

társasházak közös

képviseletét,

kezelés, könyvelés,

pályázatok, teljes

műszaki és jogi

háttér.

Lugosi Márta:

06-30-489-0939

Görög katolikus

liturgiát

tartunk minden

vasárnap 9.00-kor

a Szent Miklós

kápolnában.

Cím: Pomáz,

Szent Miklós tér 1.

Minden érdeklõdõt

szeretettel várunk!

Dr. Mosolygó Péter

görög katolikus lelkész

Evan gé li kus

is ten tisz te let

Ide je: min den hó nap

1. és 3. va sár nap ján

8.30-tól,

he lye: re for má tus

gyü le ke ze ti te rem

(Pomáz, Hõ sök te re 1.),

lel kész:

Horváth-Hegyi Oli vér

(Szent end re, Bük kös part 2.)

Tel.: +36-20-824-2789

E-mail: oliv er.hor vathh

e gy i@ luther an.hu

A református

gyülekezet állandó

alkalmai:

Hét fõ: 9.30 baba-mama kör

(a hónap elsõ és harmadik hétfõjén)

17.00 ima óra (pá ratlan he te ken)

18.00 ének ka ri pró ba

Kedd: 18.00 kék ke reszt

Szer da: 18.00 bib lia óra

Pén tek: 19.00 if j. bib lia óra

Va sár nap: 10.30 is ten tisz te let,

10.30 gyer mek is ten tisz te let

Nyilas Zoltán

Református tiszteletes

Lelkészi Hivatal:

2013 Pomáz, Hõsök tere 1.

pomaz-csobanka@reformatus.hu

Tel: 26/325-297

Római katolikus miserend

Vasárnap

8:00: Pomáz - templom

9:30 Pomáz - templom

(bábos mise gyerekeknek)

11:00: Pomáz - Szent. Miklós

kápolna (Karitász Ház)

(11:00 Csobánka, templom -

Erdődi Frenc atya)

19:00: Pomáz - templom

Hétköznap

Hétfő, Csütörtök: 7:00

Kedd, Péntek: 18:00

Szombat: 19:00 (vasárnapi

előesti mise)

Erdődi Ferenc atya

18 Pomázi Polgár


HIRDETÉS

Pomázi Polgár 19

More magazines by this user
Similar magazines