საქართველოს პარლამენტის მერვე მოწვევა 2012-2016

kadrebi

საქართველოს პარლამენტის მერვე მოწვევა 2012-2016

საქართველოს პარლამენტი

მერვე მოწვევა

2012-2016


საქართველოს პარლამენტი

მერვე მოწვევა

2012-2016 წწ.

Parliament of Georgia

8 th Term

2012-2016

2016


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

დავით უსუფაშვილი

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე

DAVID USUPASHVILI

Chairman of the Parliament of Georgia

დაბადების თარიღი: 05.03.1968

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნე

კვალიფიკაცია: იურისტი

დიუკის უნი ვერსიტეტის საჯარო პოლიტიკის ინსტიტუტი (აშშ)

სპეციალობა: საერთაშორისო განვითარების პოლიტიკა

სამუშაო გამოცდილება:

1986-1988 სავალდებულო სამხედრო სამსახური

1989-1995 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, წევრი, იურიდი-

ული დეპარტამენტის უფროსი, კონსულტანტი

1992 საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭო, წამყვანი იური-

დიული მრჩეველი

1992-1994 საქართველოს სახელმწიფო მეთაურის აპარატი, უფროსი იური-

დიული მრჩეველი; საქართველოს პარლამენტსა და საქართვე-

ლოს სა ხელ მწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში საქართველოს

პრეზი დენტის სპე ციალური წარმომადგენელი

1992-1996 თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულ-

ტეტი, პროფესორის თანაშემწე

1993-1995 საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი

1995-1997 ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“, საბჭოს წევრი

1995-1997 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, თავმჯდო მა რე

1999-2000 „AMEX International“, მისიის ხელმძღვანელი

1999-2012 თბილისის საარბიტრაჟო პალატა, არბიტრი

1999-2012 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ლექტორი

2000-2001 საქართველოს პრეზიდენტთან შექმნილი ეროვნული ანტიკო-

რუფ ციული პროგრამის შემმუშავებელი ჯგუფი, აღმასრულებელი

მდივანი

2001-2002 „IRIS საქართველო“, მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე

2002-2005 „IRIS საქართველო“, უფროსი იურიდიული და პოლიტიკური მრჩე-

ვე ლი

2005-2013 საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, თავმჯდომარე

5


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2011-2016 კოალიცია „ქართული ოცნება“, პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდო მა-

რის მოადგილე

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (საბურთალოს საარ-

ჩევნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 პარლამენტის თავმჯდომარე

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნება – რესპუბლიკელების“ წევრი, უმრავ-

ლე სობის წევრი

2016 ფრაქცია „რესპუბლიკელების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი ეუთოს საპარ ლა-

მენტო ასამბლეაში (OSCE PA)

2013-2016 ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდი-

ლოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს, ეკვადორის, უკრა-

ინის, ყირ გიზეთის რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის

ჯგუფების წევრი

2015-2016 საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის სამეთვალ ყუ-

რეო საბჭოს თავმჯდომარე

2015-2016 ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარ ლა-

მენტო საბჭოს წევრი

2013-2016 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 05.03.1968

Education:

Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

School of Public Policy of Duke University (USA)

Profession: International Development Policy

Work Experience:

1986-1988 Military Service

1989-1995 Central Election Commission of Georgia, Member, Legal Department,

Head, Consultant

1992 State Council of the Republic of Georgia, Member, Leading Legal Advisor

6


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

1992-1994 Office of the Head of State of Georgia, Senior Legal Advisor, Special

Representative of Head of State to the Parliament of Georgia and the

State Constitutional Commission of Georgia

1992-1996 Tbilisi State University, Humanitarian Faculty, Assistant to the Professor

1993-1995 Constitutional Commission of Georgia, Member

1995-1997 “Open Society – Georgia” Foundation, Member of the Board

1995-1997 Georgian Young Lawyers Association, Chairman

1999-2000 “AMEX-International”, Head of Mission

1999-2012 Tbilisi Arbitration Chamber, Arbitrator

1999-2012 Georgian Young Lawyers Association, Lecturer

2000-2001 Group on the National Anti-Corruption Program at the President of

Georgia, Executive Secretary

2001-2002 “IRIS Georgia”, Deputy Head of the Mission

2002-2005 “IRIS Georgia”, Senior Legal and Political Advisor

2005-2013 Republican Party of Georgia, Chairman

2011-2016 Coalition “Georgian Dream”, Deputy Chairman of the Political Council

Election Form: Majoritarian electoral system (Saburtalo Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Chairman of the Parliament of Georgia

2012-2016 Faction “Georgian Dream – Republicans”, Member, Member of Majority

2016 Faction “Republicans”, Member, Member of Majority

2012-2016 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Organization

for Security and Cooperation in Europe (OSCE PA), Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the USA,

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ecuador,

Ukraine and the Republic of Kirgizstan

2015-2016 Supervisory Council of the Budget Office of the Parliament of Georgia,

Chairman

2015-2016 Parliamentary Permanent Council on Open and Transparent Governance,

Member

2013-2016 State Constitutional Commission, Chairman

He is married and has two children.

7


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და მოადგილეები

FIRST DEPUTY CHAIRPERSON AND DEPUTY CHAIRMEN OF THE PARLIAMENT

მანანა კობახიძე

პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

MANANA KOBAKHIDZE

First Deputy Chairperson of the Parliament

ზვიად ძიძიგური

პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე

ZVIAD DZIDZIGURI

Deputy Chairman of the Parliament

გიორგი ბარამიძე

პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე

GIORGI BARAMIDZE

Deputy Chairman of the Parliament

მურმან დუმბაძე

პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე

MURMAN DUMBADZE

Deputy Chairman of the Parliament


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

მანანა კობახიძე

პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

MANANA KOBAKHIDZE

First Deputy Chairperson of the Parliament

დაბადების თარიღი: 03.02.1968

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: ისტორია

კვალიფიკაცია: ისტორიკოსი, ისტორიისა და საზოგადოებათმცოდნეობის

მას წავლებელი

თბილისის იურიდიული ინსტიტუტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1990-1991 საქტელერადიოდეპარტამენტი, შტატგარეშე კორესპონდენტი

1991-2001 თბილისის 54-ე საშუალო სკოლა, მასწავლებელი

1994-1995 თბილისის განათლების სამმართველოს პედაგოგიურ ინოვაცია-

თა ცენტრი, სპეციალისტი

2002-2010 ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“, ადვოკატის სტაჟიორი,

პროექტის დირექტორი, ადვოკატი, გამგეობის თავმჯდომარე, აღ-

მასრულებელი დირექტორი

2011-2012 ორგანიზაცია „საზოგადოებრივი დამცველი“, აღმასრულებელი

დი რექტორი

2012 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნება – დე-

მოკ რატიული საქართველო“, თავმჯდომარე

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (საჩხერის საარჩევნო

ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

9


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი საპარლამენტთა-

შო რისო კავშირში (IPU)

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ევროპის საბჭოს საპარლა-

მენტო ასამბლეაში (PACE)

2013-2016 ბელგიის სამეფოს, სომხეთის რესპუბლიკის, შვედეთის სამეფოს

პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების ხელმძღვანელი

2013-2016 აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, გერმანიის ფედერაციული რესპუბ-

ლიკის, მალაიზიის ფედერაციის, ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლა-

მენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2012-2016 საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს

თავმჯდომარე

2013-2014 საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევ-

რი

2012-2016 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სათათბირო ორგა-

ნოს – ხაზინადართა საბჭოს თავმჯდომარე

2013-2016 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი

2012-2013 „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესა ხებ“ სა-

ქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამო ქვეყ ნე ბი-

სა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგა ნი ზა ციო

კომისიის თავმჯდომარე

2016საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაო ბა ზე“

სა ქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამო ქვეყ ნე-

ბი სა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგა ნი ზა ციო

კომისიის თავმჯდომარე

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 03.02.1968

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: History

Profession: Historian, History and Social Sciences Teacher

Tbilisi Law Institute

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Work Experience:

1990-1991 TV and Radio Department of Georgia, Freelance Correspondent

1991-2001 Tbilisi Secondary School N54, Teacher

1994-1995 Pedagogical Innovations Centre of Tbilisi Educational Board, Specialist

10


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2002-2010 Organization “Article 42 of the Constitution”, Intern to the Lawyer, Project

Director, Lawyer, Chair of the Board, CEO

2011-2012 Organization “Public Advocacy”, CEO

2012 Political Union of Citizens “Georgian Dream – Democratic Georgia”,

Chairperson

Election Form: Majoritarian electoral system (Sachkhere Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 First Deputy Chairperson of the Parliament

2012-2016 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2012-2016 Parliamentary Delegation to the Inter-Parliamentary Union (IPU), Head

2015-2016 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council

of Europe (PACE), Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Kingdom

of Belgium, Republic of Armenia and the Kingdom of Sweden, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republic

of Azerbaijan, Federal Republic of Germany, Federation of Malaysia

and the Czech Republic, Member

2012-2016 Advisory Council of the Chairman of the Parliament of Georgia – Board

of Treasurers, Chairperson

2013-2014 Inter-Faction Group on Election Issues, Member

2013-2016 State Constitutional Commission, Member

2012-2016 Gender Equality Council, Chairperson

2012-2013 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional Law on “Changes to the Constitution of Georgia”,

Chairperson

2016 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”,

Chairperson

She is married and has two children.

11


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ზვიად ძიძიგური

პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე

ZVIAD DZIDZIGURI

Deputy Chairman of the Parliament

დაბადების თარიღი: 31.10.1964

განათლება: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

სპეციალობა: სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა

კვალიფიკაცია: ინჟინერ-მშენებელი

სამუშაო გამოცდილება:

1986-1987 წულუკიძის საკოლმეურნეობათაშორისი სამშენებლო ორგანიზა-

ცია, ოსტატი

1987-1989 რესპუბლიკური გაერთიანება „საქაგრომშენის“ სამშენებლო ტრე-

ს ტი, ინჟინერი

1989-1990 „საქაგრომშენის“ სამშენებლო ტრესტის მოძრავი მექანიზებული

კოლონა, ინჟინერი

1990 მოძრავი მექანიზებული კოლონა №25, ინჟინერი

1990-1992 საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს წევრი

2000-2006 „ეროვნულ ძალთა გაერთიანება – კონსერვატორები“, თავმჯდო-

მა რე

2002-2004 თბილისის საკრებულოს წევრი

2004-2008 საქართველოს პარლამენტის წევრი, ფრაქცია „დემოკრატიული

ფრონ ტის“ თავმჯდომარე

2008 საქართველოს პარლამენტის წევრი

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (რუსთავის საარ ჩევ-

ნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე

2012-2016 რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის

წევრი

2012 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნება – კონსერვატორების“ წევრი, უმრავ-

ლე სობის წევრი

2012-2015 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი სამხრეთ კავკასიის საპარ-

ლამენტო ინიციატივაში

12


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2015 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი საპარლამენტთაშორისო კავ-

შირში (IPU)

2013-2016 ავსტრალიის თანამეგობრობის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუ-

ფის ხელმძღვანელი

2013-2016 არგენტინის რესპუბლიკის, იტალიის რესპუბლიკის, ჩინეთის სა-

ხალხო რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების

წევრი

2014-2016 ნდობის ჯგუფის წევრი

2013-2014 საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის თავ-

მჯდომარე

2016 საქართველოს პარლამენტისა და აფხაზეთისა და აჭარის ავ ტო-

ნო მიური რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოების საკა ნონ მდებ ლო

პროცესების ერთობლივი საკოორდინაციო საბჭოს ხელ მძღვა-

ნელი

2012-2013 „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესა ხებ“

სა ქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამო ქვეყ ნე-

ბისა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორ განი ზაციო

კომისიის წევრი

2015-2016საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობა ზე“

სა ქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამო ქვეყ ნე-

ბისა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგა ნი ზაციო

კომისიის თავმჯდომარე

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ხუთი შვილი.

Date of Birth: 31.10.1964

Education:

Georgian Technical Institute

Major: Industrial and Urban Construction

Profession: Constructing Engineer

Work Experience:

1986-1987 Inter-Collective Economy Construction Organization, Foreman

1987-1989 Republican Union “Sakagromsheni” Construction Trust, Engineer

1989-1990 Mechanized Column of “Sakagromsheni” Construction Trust, Engineer

1990 Mechanized Column N25, Engineer

1990-1992 Supreme Council of the Republic of Georgia, Member.

2002-2006 “National Force Union – Conservatives”, Chairman

2002-2004 Tbilisi City Assembly, Member

2004-2008 Parliament of Georgia, Member, Faction “Democratic Front”, Chairman

2008 Parliament of Georgia, Member

13


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Election Form: Majoritarian electoral system (Rustavi Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Deputy Chairman of the Parliament

2012-2016 Regional Policy and Self-Government Committee, Member

2012 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2012-2016 Faction “Georgian Dream – Conservatives”, Member, Member of Majority

2012-2015 Parliamentary Delegation to the South Caucasus Parliamentary Assembly,

Member

2012-2015 Parliamentary Delegation to the Inter-Parliamentary Union (IPU),

Mem ber

2013-2016 Parliamentary Friendship Group with the Parliament of the Australian

Commonwealth, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republic

of Argentina, Republic of Italy and the People’s Republic of China,

Member

2014-2016 Trust Group, Member

2013-2014 Inter-Faction Group on Election Issues, Chairman

2012-2013 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”,

Chairman

2015-2016 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”,

Chairman

2016 Joint Coordination Council of the Legislative Processes of the Parliament

of Georgia and the Supreme Councils of the Autonomous Republics

of Abkhazia and Adjara, Head

He is married and has five children.


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

გიორგი ბარამიძე

პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე

GIORGI BARAMIDZE

Deputy Chairman of the Parliament

დაბადების თარიღი: 05.01.1968

განათლება: საქართველოს ტექნიკური უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: მჭიდრო მასალების ქიმიური ტექნოლოგია

კვალიფიკაცია: ინჟინერ-ტექნოლოგი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემია

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: იურისტი

ჯორჯ კ. მარშალის სახელობის უშიშროების შემსწავლელი ევროპული ცენტრი

(გერმანია)

ჯორჯთაუნის უნი ვერსიტეტის დიპლომატიის კვლევის ინსტიტუტი (აშშ), ასოცი-

რებული მკვლევარი

სამუშაო გამოცდილება:

1991-1992 „საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა“, დამფუძნებელი, გენერალუ -

რი მდივანი

1992 საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეროვნებათა

შორის ურთიერთობების კომიტეტი, სამმართველოს უფროსი

1992-1993 ტყვეთა გაცვლის სახელმწიფო კომისია, თავმჯდომარე

1992-1995 საქართველოს პარლამენტის წევრი, საქართველოს ადამიანის

უფ ლებათა დაცვისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების კო-

მისია, კომისიის მდივანი

1995-1999 საქართველოს პარლამენტის წევრი, ფრაქცია „მოქალაქეთა კავ-

ში რის“ თავმჯდომარე

1996-1998 საქართველოს პარლამენტის სპეციალური საგამოძიებო და ანტი-

კორუფციული კომისიის თავმჯდომარე

1999-2002 საქართველოს პარლამენტის წევრი, თავდაცვისა და უშიშროების

კომიტეტის თავმჯდომარე

1999-2002 საპარლამენტო დელეგაციის თავმჯდომარე ნატოს საპარლამენტო

ასამბლეაში (NATO PA)

15


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2002-2003 საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია „გაერთიანებული დემოკ-

რა ტების“ თავმჯდომარე

2003 საქართველოს პარლამენტის წევრი

2003-2004 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი

2004 საქართველოს თავდაცვის მინისტრი

2004-2012 საქართველოს ვიცე-პრემიერი

2005-2012 საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატ ლან-

ტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე

2012-2016 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, უმცირე სო-

ბის წევრი

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ნატოს საპარლამენტო ასამ-

ბლეაში (NATO PA)

2013-2016 ავსტრალიის თანამეგობრობის, ამერიკის შეერთებული შტა-

ტე ბის, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, გვატემალის

რეს პუბლიკის, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის

გაერ თიანებული სამეფოს, ესტონეთის რესპუბლიკის, იაპონიის,

ის რა ელის სახელმწიფოს, კუბის რესპუბლიკის, ლატვიის რეს-

პუბლიკის, ლიტვის რესპუბლიკის, პანამის რესპუბლიკის, პოლო-

ნეთის რესპუბლიკის, უკრაინის, უნგრეთის, ჩეხეთის რესპუბლიკის

პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის

ორ დენი, „ლიტვის წინაშე დამსახურებისათვის“ კომანდორის დიდი ჯვრის

ორ დენი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს ერთი შვილი.

Date of Birth: 05.01.1968

Education:

Georgian Technical University

Major: Chemical Technology of Solid Materials

Profession: Engineer Technologist

16


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Police Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

George C. Marshall European Centre for Security Studies (Germany)

Georgetown University, Institute for Diplomacy Studies (USA), Associate Researcher

Work Experience:

1991-1992 “Greens Movement of Georgia”, Founder, Secretary General

1992 Human Rights and National Relations Committee of Georgia, Head of

Division

1992-1993 State Commission of the Exchange of Prisoners of War, Chairman

1992-1995 Parliament of Georgia, Member, Human Rights and National Relations

Commission of Georgia, Secretary

1995-1999 Parliament of Georgia, Member, Faction “Union of Georgian Citizens”,

Chairman

1996-1998 Parliament of Georgia, Ad Hoc Commission for Investigation and Anticorruption,

Head

1999-2002 Parliament of Georgia, Member, Defence and Security Committee,

Chairman

1999-2002 Parliamentary Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

(NATO PA), Head

2002-2003 Parliamentary Faction “United Democrats”, Chairman

2003 Parliament of Georgia, Member

2003-2004 Minister of Internal Affairs of Georgia

2004 Minister of Defence of Georgia

2004-2012 Deputy Prime Minister of Georgia

2005-2012 State Minister of Georgia on European & Euro-Atlantic Integration

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Deputy Chairman of the Parliament

2012-2016 Faction “United National Movement”, Member, Member of Minority

2012-2016 Parliamentary Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

(NATO PA), Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Czech

Republic, Japan, Hungary, Ukraine, Commonwealth of Australia, Federal

Republic of Germany, Republic of Cuba, Republic of Estonia,

Republic of Guatemala, Republic of Latvia, Republic of Lithuania, Republic

of Panama, Republic of Poland, State of Israel, United Kingdom

17


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America,

Member

Additional Information:

Was awarded with the I Rank “Vakhtang Gorgasali Order”; One of the highest

awar ds of the Republic of Lithuania – “The Grand Cross of Commander of the

Order for Merits to Lithuania” for the contribution to the Independence of the Republic

of Lithuania and enhancing of Georgian-Lithuanian relations.

He has one child.

18


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

მურმან დუმბაძე

პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე

MURMAN DUMBADZE

Deputy Chairman of the Parliament

დაბადების თარიღი: 01.01.1960

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: მათემატიკა

კვალიფიკაცია: მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი

აკადემიური ხარისხი: მათემატიკის დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება:

1982-1986 სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი „მიონი“ (თბილისი), ინჟინერი

1990-1991 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჰიდრომეტეოროლოგიის

ცენ ტრი, ინჟინერ-პროგრამისტი

1991-2008 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი, მასწავ-

ლებელი, დოცენტი

2004 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დროებითი საპრეზიდენტო

საბჭოს წევრი

2004 ხელვაჩაურის რაიონის გამგებელი

2004-2008 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (ბათუმის საარჩევნო

ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე

2012-2014 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2014-2016 დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი

2012-2015 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი საპარლამენტთაშორისო კავ-

შირში (IPU)

2015-2016 საქართველო-ევროკავშირის საპარლამენტო ასოცირების კომი-

ტე ტის წევრი

2013-2016 დანიის სამეფოს პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვა-

ნელი

19


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2013-2016 ამერიკის შეერთებული შტატების, იტალიის რესპუბლიკის, საფ-

რანგეთის რესპუბლიკის, ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენ ტებ-

თან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 01.01.1960

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Mathematics

Profession: Mathematician, Mathematics Teacher

Academic Degree: Doctor of Mathematics

Work Experience:

1982-1986 Scientific-Research Institute “Mioni” (Tbilisi), Engineer

1990-1991 Hydro-Meteorological Centre of the Autonomous Republic of Adjara,

Soft ware Engineer

1991-2008 Batumi Shota Rustaveli State University, Teacher, Assistant Professor

2004 Interim Presidential Council of the Autonomous Republic of Adjara,

Member

2004 Khelvachauri Region, Governor

2004-2008 Supreme Council of the Autonomous Republic of Adjara, Member

Election Form: Majoritarian electoral system (Batumi Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Deputy Chairman of the Parliament of Georgia

2012-2014 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2014-2016 Parliament of Georgia, Independet Member

2012-2015 Parliamentary Delegation to the Inter-Parliamentary Union (IPU),

Mem ber

2015-2016 Georgia-EU Parliamentary Association Committee, Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Group with the Parliament of the Kingdom

of Denmark, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Czech

Republic, Republic of France, Republic of Italy and the United States

of America, Member

20


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

He is married and has two children.

21


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ზურაბ აბაშიძე

ZURAB ABASHIDZE

დაბადების თარიღი: 03.05.1973

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: საერთაშორისო სამართალი

კვალიფიკაცია: იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1996-1998 საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია, მთავარი სპეციალისტი,

კანცელარიის უფროსის თანაშემწე

1998-2000 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო, რეფერენტი

2000-2004 საქართველოს იუსტიციის საბჭო, საბჭოს მდივანი

2004 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე

2004-2005 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, გენერალური ინსპექციის

უფროსი

2005-2006 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტრო,

მინისტრის მოადგილე

2006 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი,

აპა რატის უფროსი

2006-2007 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრი საგანგებო და-

ვა ლებათა საკითხებში

2007-2008 საქართველოს კონტროლის პალატა, გენერალური ინსპექციის

უფროსი

2010-2012 თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (სამგორის საარჩევ-

ნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2015 პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე

2012 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის

წევ რი

2012-2014 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

22


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2014-2016 დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომი ტე-

ტის წევრი

2015 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2014 წლის ფინანსური აუდიტის

განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის წევრი

2012-2014 ფრაქცია „ქართული ოცნება – თავისუფალი დემოკრატების“ წევ-

რი, უმრავლესობის წევრი

2014-2016 ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატების“ წევრი

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი დემოკრატიისა და

ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამ-

ბლეაში (GUAM PA)

2012-2015 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ეუთოს საპარლამენტო ასამ-

ბლეაში (OSCE PA)

2012-2015 საპარლამენტო დელეგაციების წევრი შავი ზღვის ეკონომიკური

თანამ შრომლობის საპარლამენტო ასამბლეასა (PABSEC) და

ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში(NATO PA)

2013-2016 დომინიკის რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის

ხელ მძღვანელი

2013-2016 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, დიდი ბრიტანეთისა და

ჩრდი ლოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს, კვიპროსის

რეს პუბლიკის, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის, ხორვატიის რეს-

პუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2014-2016 ნდობის ჯგუფის წევრი

2013-2016 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი

2013 „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (№07-3/106,

13.06.2013), „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და

დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ

კა ნონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კონსტი-

ტუციური კანონის პროექტისა (№07-3/107, 13.06. 2013) და „საქარ-

თველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქარ-

თველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (№07-3/108,

13.06.2013) გამოქვეყნებისა და მათი საყოველთაო-სახალხო გან-

ხილვის საორგანიზაციო კომისიის თავმჯდომარე

დამატებითი ინფორმაცია: მინიჭებული აქვს იუსტიციის სახელმწიფო მრჩევ-

ლის უმაღლესი სპეციალური წოდება.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ხუთი შვილი.

23


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 03.05.1973

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: International law

Profession: Lawyer

Work Experience:

1996-1998 State Chancellery of Georgia, Senior Specialist, Assistant to the Head

of the Chancellery

1998- 2000 National Security Council of Georgia, Referent

2000-2004 High Council of Justice of Georgia, Secretary

2004 Ministry of Justice of Georgia, Deputy Minister

2004-2005 Ministry of Justice of Georgia, Head of General Inspection

2005-2006 Ministry of Finance of Abkhazia AR, Deputy-Minister

2006 Government of Abkhazia AR, Secretary General

2006-2007 Minister of Emergency Assignments of Abkhazia AR

2007-2008 Chamber of Control of Georgia, Head of General Inspection

2010-1012 Tbilisi City Assembly, Deputy Chairman

Election Form: Majoritarian electoral system (Samgori Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2015 Deputy Chairman of the Parliament

2012 Health Care and Social Issues Committee, Member

2012-2014 Legal Issues Committee, Member

2014-2016 Sector Economy and Economic Policy Committee, Member

2015 Interim Commission on Financial Audit of State Audit Service for 2014,

Member

2012-2014 Faction “Georgian Dream – Free Democrats”, Member, Member of

Ma jority

2014-2016 Faction “Free Democrats”, Member

2012-2015 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Organization

for Security and Cooperation in Europe (OSCE PA), Member

2012-2015 Parliamentary Delegations to the Parliamentary Assembly of the Organization

of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) and

NATO Parliamentary Assembly (NATO PA), Member

2012-2016 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Organization

for Democracy and Economic Development (GUAM PA),

Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Group with the Parliament of Dominican Republic,

Head

24


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Federal

Republic of Germany, United Kingdom of Great Britain and Northern

Ireland, Republic of Cyprus, Republic of South Africa, and the Republic

of Croatia, Member

2014-2016 Trust Group, Member

2013-2016 State Constitutional Commission, Member

2013 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of the

Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”

(№07−3/106, 13.06.1013), the Draft Constitutional Law on “Change to

the Con-stitutional Law of Georgia” on “Changes and Amendments

to the Constitutional Law of Georgia” (№07−3/107, 13.06.1013) and

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitutional Law of

Georgia” (№07−3/108, 13.06.1013), Chairman

Additional Information:

Was awarded with the Special Title of the State Advisor for Justice.

He is married and has five children.

25


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

გიგლა აგულაშვილი

GIGLA AGULASHVILI

დაბადების თარიღი: 25.05.1964

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1990-1994 საგარეჯოს რაიონული პროკურატურა, გამომძიებელი

1994-1997 საქართველოს რესპუბლიკის გენერალური პროკურორის საგა მო-

ძიებო აპარატი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომ-

ძიებელი

1997-1999 საქართველოს რესპუბლიკის გენერალური პროკურორის საგამო-

ძიებო აპარატი, აპარატის უფროსის მოადგილე

1999-2001 კახეთის საოლქო პროკურორი

2001-2002 თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურორი

2002-2003 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სააღსრულებო დეპარტა-

მენტის უფროსი

2003-2004 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სასჯელაღსრულების დე-

პარ ტა მენტის უფროსი, ცეცხლსასროლი იარაღის ლიცენზირები-

სა და ფონდების რეგისტრაციის დეპარტამენტის უფროსი

2005-2012 საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, აღმასრულებელი მდივა ნი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2015 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2015 აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

2012-2013 თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრი

2012-2015 საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღ-

დგე ნის საკითხთა დროებითი კომისიის წევრი

2012-2015 ფრაქცია „ქართული ოცნება – რესპუბლიკელების“ წევრი, უმ რავ-

ლე სობის წევრი

26


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2015 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ევრონესტის (აღმო სავ ლე თის

პარტნიორობის) საპარლამენტო ასამბლეაში

2013-2015 ბელარუსის რესპუბლიკის, პარაგვაის რესპუბლიკის პარლა მენ-

ტებთან მეგობრობის ჯგუფების ხელმძღვანელი

2013-2015 ავსტრალიის თანამეგობრობის, ავსტრიის რესპუბლიკის, აზერ-

ბაიჯანის რესპუბლიკის, არგენტინის რესპუბლიკის, ახალი ზე-

ლან დიის, ბრაზი ლიის ფედერაციული რესპუბლიკის, გერმანიის

ფე დე რაციული რეს პუბლიკის, გვატემალის რესპუბლიკის, დანიის

სა მეფოს, დომინიკის რეს პუბლიკის, ეკვადორის, ესპანეთის

სამეფოს, იამაიკის, იაპონიის, იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს,

ირა ნის ისლამური რესპუბლიკის, ირლანდიის, იტალიის რეს-

პუბ ლიკის, კანადის, კოლუმბიის რესპუბლიკის, კორეის რეს-

პუბ ლიკის, კოსტა-რიკის რესპუბლიკის, კუბის რესპუბლიკის,

მექ სიკის შეერთებული შტა ტების, ნიდერლანდების სამეფოს,

ნორ ვეგიის სამეფოს, პანამის რეს პუბლიკის, პერუს რესპუბლიკის,

საბერძნეთის რესპუბლიკის, საუდის არაბეთის სამეფოს, უკრაინის,

ურუგვაის აღმოსავლური რესპუბლიკის, ფინეთის რეს პუბლიკის,

ქუვეითის სახელმწიფოს, ყაზახეთის რესპუბლიკის, ყირგიზეთის

რესპუბლიკის, შვედეთის სამეფოს, შვეიცარიის კონფედერაციის,

ჩილეს რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების

წევრი

2012-2015 საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს

წევრი

უფლებამოსილება შეუწყდა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურ-

სების მინისტრად დანიშვნის გამო.

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ღირსების მედალი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

Date of Birth: 25.05.1964

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Professor: Lawyer

Work Experience:

1990-1994 Prosecutor’s Office of Sagarejo Region, Investigator

1994-1997 Investigative Staff of the Prosecutor General of the Republic of Georgia,

Investigator of High Priority Cases

1997-1999 Investigative Staff of the General Prosecutor of the Georgian Republic,

Deputy Head

1991-2001 Kakheti District, Prosecutor

27


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2001-2002 Tbilisi Didube-Chughureti District, Prosecutor

2002-2003 Ministry of Justice of Georgia, Enforcement Department, Head

2003-2004 Ministry of Justice of Georgia, Penitentiary Department, Head, Shotgun

Licensing and Fund Registration Department, Head

2005-2012 Republican Party of Georgia, Executive Secretary

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2015 Parliamentary Activity:

2012-2015 Agrarian Issues Committee, Head

2012-2013 Defence and Security Committee, Member

2012-2015 Temporary Commission on Territorial Integrity of Georgia, Member

2012-2015 “Georgian Dream – Republicans”, Member, Member of Majority

2012-2015 Parliamentary Delegation to EuroNest Parliamentary Assembly, Member

2013-2015 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Republics of

Belarus and Paraguay, Head

2013-2015 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Republics

of Austria, Azerbaijan, Argentina, Federal Republics of Brazil and

Germany, New Zealand, Guatemala, Dominic, Ecuador, Jamaica, Japan,

Italy, Columbia, South Korea, Costa-Rica, Cuba, Panama, Peru,

Greece, Ukraine, Uruguay, Finland, Kazakhstan, Kirgizstan, Chile,

Australian Commonwealth, Kingdom of Spain, Hashemite Kingdom of

Jordan, Islamic Republic of Iran, Canada, The United States of Mexico,

Kingdom of the Netherland, Kingdom of Norway and the Kingdom

of Saudi Arabia, Member

2012-2015 Gender Equality Council, Member

Authority terminated due to appointment on the position of the Minister of the Environmental

Protection and Natural Resources of Georgia.

Additional Information:

He was awarded with the Order of Honor.

He is married and has three children.


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

თამაზ ავდალიანი

TAMAZ AVDALIANI

დაბადების თარიღი: 16.09.1964

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1991-2006 საქართველოს ადვოკატთა კოლეგია, წევრი

2006-2012 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, წევრი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2015 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2015 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

2012-2013 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კო-

მიტეტის წევრი

2014-2015 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კო-

მი ტეტის წევრი

2012-2015 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2012-2015 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი სამხრეთ კავკასიის საპარლა-

მენტო ინიციატივაში

2013-2015 თურქმენეთის, ქუვეითის სახელმწიფოს პარლამენტებთან მეგობ-

რობის ჯგუფების ხელმძღვანელი

2013-2015 ერაყის რესპუბლიკის, თურქეთის რესპუბლიკის, ირანის ისლამური

რესპუბლიკის, ისრაელის სახელმწიფოს, საუდის არაბეთის

სამეფოს, საფრანგეთის რესპუბლიკის, სომხეთის რესპუბლიკის,

უკრაინის, ჩილეს რესპუბლიკის, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის

პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და სამი შვილი.


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 16.09.1964

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Work Experience:

1991-2006 Board of Georgian Lawyers, Member

2006-2012 Georgian Bar Association, Member

Election Form: Proportional Electoral System

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2015 Parliamentary Activity:

2012-2015 Legal Issues Committee, Deputy Chairman

2012-2013 Human Rights and Civil Integration Committee, Member

2014-2015 Human Rights and Civil Integration Committee, Member

2012-2015 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2012-2015 Parliamentary Delegation to the South Caucasus Parliamentary Assembly,

Member

2013-2015 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Turkmenistan

and State of Kuwait, Head

2013-2015 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republics

of Iraq, Turkey, Islamic Republic of Iran, France, Armenia, Ukraine,

Chile, Peoples’ Republic of China, State of Israel and the Kingdom of

Saudi Arabia, Member

He had wife and three children.

30


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ირაკლი ალასანია

IRAKLI ALASANIA

დაბადების თარიღი: 21.12.1973

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: საერთაშორისო სამართალი

კვალიფიკაცია: იურისტი

სახელმწიფო უშიშროების აკადემია

სამუშაო გამოცდილება:

1994-1998 საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო

1998-2001 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

2001-2002 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი, უშიშ რო-

ების საკითხთა სამსახურის უფროსი

2002-2004 საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო, მინისტრის

პირველი მოადგილე

2004 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე,

მინისტრის პირველი მოადგილე

2004 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო, საბჭოს მდივნის

მო ადგილე

2004-2006 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდო-

მარე; საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი კონფლიქტების

მოგვარების საკითხებში

2005-2006 საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენელი ქართულ-აფხა-

ზურ მოლაპარაკებაში

2006-2008 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან საქართველოს მუდ-

მივი წარმომადგენელი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012 დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის წევრი

31


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012 ფრაქცია „ქართული ოცნება – თავისუფალი დემოკრატების“ წევ-

რი, უმრავლესობის წევრი

უფლებამოსილება შეუწყდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრად დანიშ-

ვნის გამო.

დამატებითი ინფორმაცია: მინიჭებული აქვს საგანგებო და სრულუფლები ანი

ელჩის უმაღლესი დიპლომატიური რანგი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 21.12.1973

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: International Law

Profession: Lawyer

Academy of State Security

Work Experience:

1994-1998 Ministry of State Security of Georgia

1998-2001 Ministry of Foreign Affairs of Georgia

2001-2002 Office of the National Security Council of Georgia, Security Issues

Office, Head

2002-2004 Ministry of State Security of Georgia, First Deputy Minister

2004 Ministry of Defence of Georgia, Deputy-Minister, First Deputy-Minister

2004 National Security Council, Deputy-Secretary

2004-2006 Government of Abkhazian AR, Chairman, Advisor to the President of

Georgia on Conflict Resolution Issues

2005-2006 Representative of the President of Georgia in Georgia-Abkhazia Negotiations

2006-2008 Resident Representative of Georgia to the UN

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012 Parliamentary Activity:

2012 Diaspora and Caucasus Issues Committee, Member

2012 Faction “Georgian Dream – Free Democrats”, Member, Member of

Ma jority

32


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Authority terminated due to appointment on the position of the Minister of Defence

of Georgia.

Additional Information:

Was promoted to the Highest Diplomatic rank of Ambassador Extraordinary and

Plenipotentiary.

He is married and has two children.

33


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ვლადიმერ აჩბა

VLADIMER ACHBA

დაბადების თარიღი: 08.09.1948

განათლება: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

სპეციალობა: სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა

კვალიფიკაცია: ინჟინერ-მშენებელი

სამუშაო გამოცდილება:

1971-1972 თბილისის სამხატვრო აკადემია, ლაბორანტი

1972-1974 „საქსახწყალპროექტი“, ინჟინერი

1975-1977 ტურიზმისა და ექსკურსიების საპროექტო სახელოსნო, უფროსი

ინ ჟინერი

1978 საქართველოს კომკავშირის საერთაშორისო ახალგაზრდული ტუ-

რიზმის ბიურო, რეფერენტი

1978-1979 საქართველოს კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტი, ინსტრუქ-

ტო რი

1979-1980 კომპარტიის ქალაქ რუსთავის ქალაქკომის ტრანსპორტისა და

მრეწ ველობის განყოფილება, ინსტრუქტორი

1980-1985 საქართველოს მშენებლობის სამინისტროს №1 ტრესტი, პარტი უ-

ლი კომიტეტის მდივნის მოადგილე

1985-1986 სამრეწველო წარმოების კომბინატი, დირექტორი

1986-1987 ქალაქკომის მშენებლობის და ქალაქის მეურნეობის განყოფი ლე-

ბა, განყოფილების გამგე

1987 ქალაქ რუსთავის აღმასკომი, განყოფილების გამგე

1987-1991 საქართველოს მშენებლობის სამინისტროს №1 ტრესტი, პროფ-

კავ შირების კომიტეტის თავმჯდომარე

1992-1993 საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია, უფროსი სპეციალისტი,

სამმართველოს უფროსი

1993-1997 შპს „ოქროს საწმისი“, მენეჯერი

1997-1998 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო, განყოფილების უფ რო-

სი

2004-2009 შპს „ვათა“, მენეჯერი

2009-2015 შპს „ქორეთი“, დირექტორი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

34


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2015-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2015-2016 საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი

2016 საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

2016 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

2015-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2016 ბელარუსის რესპუბლიკის, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ

ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს, ესტონეთის რესპუბლიკის,

თურქმენეთის, იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს, ლატვიის რეს-

პუბლიკის, ლიტვის რესპუბლიკის, მექსიკის შეერთებული შტა-

ტების, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის, სლოვენიის რესპუბლიკის,

სომხეთის რესპუბლიკის, უკრაინის, ფინეთის რესპუბლიკის, ქუ ვე-

ითის სახელმწიფოს, ყაზახეთის რესპუბლიკის, ყირგიზეთის რეს-

პუბლიკის, შვედეთის სამეფოს პარლამენტებთან მეგობრობის

ჯგუ ფების წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 09.08.1948

Education:

Georgian Technical University

Major: Industrial and Urban Construction

Profession: Constructing Engineer

Work Experience:

1971-1972 Academy of Arts of Georgia, Laboratory Assistant

1972-1974 “Saksakhtskalproject”, Engineer

1975-1977 Tourism and Guide Tours Design Studio, Chief Engineer

1978 Georgian Communist Union, International Youth Tourism Bureau, Referent

1978-1979 Central Committee of Georgian Communist Union, Instructor

1979-1980 Rustavi City Committee Transport and Industry Department of Communist

Party, Instructor

1980-1985 Trust N1 of the Construction Ministry, Deputy Secretary of the Party

Committee

1985-1986 Industrial Plant, Director

1986-1987 City Committee Construction and City Economic Department, Head of

Division

1987 Rustavi Executive Committee, Head of Division

35


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

1987-1991 Ministry of Construction of Georgia, Trust N1, Trade Union Committee,

Chair

1992-1993 State Chancellery of Georgia – Senior Specialist, Head of Department

1993-1997 “Golden Fleece” LLC, Manager

1997-1998 Ministry of Energy and Power of Georgia, Head of Department

2004-2009 “Vata” LLC, Manager

2009-2015 “Koreti” LLC, Director

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2015-2016 Parliamentary Activity:

2015-2016 Foreign Relations Committee, Member

2016 Foreign Relations Committee, Deputy Chairman

2016 Legal Issues Committee, Member

2015-2016 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Finland, Kazakhstan,

Kirgizstan, State of Kuwait, Sweden, Turkmenistan, Ukraine,

the Hashemite King-dom of Jordan, Republic of Armenia, Republic of

Belarus, Republic of Estonia, Republic of Latvia, Republic of Lithuania,

Republic of Slovenia, Republic of South Africa, United Kingdom

of Great Britain and Northern Ireland and the United States of Mexico,

Member

He is married and has two children.

36


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

როლანდ ახალაია

ROLAND AKHALAIA

დაბადების თარიღი: 01.04.1950

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1978-1979 ლანჩხუთის რაიონის პროკურატურა, სტაჟიორი

1981-2001 ზუგდიდის რაიონის პროკურატურა, პროკურორის მოადგილე,

პრო კუ რორი

2001-2004 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, მთავარი სამმართველოს

მრჩეველი, სამმართველოს უფროსი, გენერალური ინსპექციის

უფ როსის მოადგილე, მრჩეველი

2004 საქართველოს პროკურატურა, სამეგრელო-ზემო სვანეთის პრო-

კუ რორი

2004-2012 საქართველოს პროკურატურა, სამეგრელო-ზემო სვანეთის საოლ-

ქო პროკურორი

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (ზუგდიდის საარ-

ჩევნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის წევრი

2016 აგრარულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

2012-2015 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, უმცირე-

სობის წევრი

2015-2016 ფრაქციის „ნაციონალური მოძრაობა – ერთიანი საქართველოს-

თვის“ წევრი, უმცირესობის წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ღირსების ორდენი, ბრწყინვალების

საპრეზიდენტო ორდენი, საქართველოს ეკლესიის უმაღლესი ჯილდო –

წმინდა გიორგის ოქროს ორდენი.

37


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 01.04.1950

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Work Experience:

1978-1979 Lanchkhuti Regional Prosecutor’s Office, Intern

1981-2001 Deputy-Prosecutor, Prosecutor of Zugdidi Regional Prosecutor’s Office

2001-2004 Ministry of Justice of Georgia, Advisor of the Board, Head of the

Board, Deputy Head of General Inspection, Advisor,

2004 Prosecutor’s Office of Georgia, Samegrelo-Zemo Svaneti Region,

Prosecutor

2004-2012 Prosecutor’s Office of Georgia, Samegrelo-Zemo Svaneti Region, District

Prosecutor

Election Form: Majoritarian Electoral System (Zugdidi Constituency)

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Diaspora and Caucasus Issues Committee, Member

2016 Agrarian Issues Committee, Member

2012-2015 Faction“United National Movement – for Unified Georgia”, Member,

Member of Minority

2015-2016 Faction“United National Movement – for Unified Georgia”, Member,

Member of Minority

Additional Information:

Was awarded with the Order of Honor, Presidential Order of Excellence, highest

Award of the Georgian Church – The Order of St. George.

He is married and has two children.

38


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

39


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

პაატა ბარათაშვილი

PAATA BARATASHVILI

დაბადების თარიღი: 01.01.1953

განათლება: საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თე-

ატრალური ინსტიტუტი

სპეციალობა: დრამის მსახიობი

კვალიფიკაცია: დრამის მსახიობი

სამუშაო გამოცდილება:

1975- მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრი, მსა-

ხიობი

1990-1992 საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს წევრი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

2013-2016 საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის წევრი

2014-2016 საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღ-

დგენის საკითხთა დროებითი კომისიის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2013-2016 რუმინეთის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელი

2013-2016 ამერიკის შეერთებული შტატების, ბრაზილიის ფედერაციული

რეს პუბლიკის, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, ეკვა დო-

რის, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის, საფრანგეთის რესპუბლი-

კის, შვეიცარიის კონფედერაციის პარლამენტებთან მეგობრობის

ჯგუფების წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

40


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 01.01.1953

Education:

Shota Rustaveli Theatre and Film Georgian State University

Major: Drama artist

Profession: Drama Artist

Work Experience:

1975- M. Tumanishvili Theatre of Film Actors, Actor

1990-1992 Member of the Supreme Council of the Republic of Georgia

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 European Integration Committee, Deputy Chairman

2013-2016 Budget and Finance Committee, Member

2014-2016 Temporary Commission on Territorial Integrity of Georgia, Member

2012-2016 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2013-2016 Parliamentary Friendship Group with the Parliament of Romania, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliament of Swiss Confederation,

Federal Republic of Brazil, Federal Republic of Germany,

Republic of France, Republic of South Africa and the United States of

America, Member

He is married and has three children.

41


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

დავით ბაქრაძე

DAVIT BAKRADZE

დაბადების თარიღი: 01.07.1972

განათლება: საქართველოს ტექნიკური უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: ელექტრონული ტექნიკის მასალებისა და კომპონენტების ფიზი-

კა და ტექნოლოგია

კვალიფიკაცია: ელექტრონული ტექნიკის ინჟინერი

აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი

სახელმწიფო მმართველობის ქართულ-ამერიკული ინსტიტუტი

სპეციალობა: სახელმწიფოს მართვა

სამუშაო გამოცდილება:

1990-1995 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რადიოლოგიური

კვლევების ლაბორატორია, კვლევის ასისტენტი

1996-1998 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სამხედრო-პო ლი-

ტიკური დეპარტამენტის განიარაღებასა და შეიარაღებაზე კონ-

ტრო ლის სამმართველოს უფროსის მოადგილე

1998-2000 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სამხედრო-პო ლი-

ტიკური დეპარტამენტის განიარაღებასა და შეიარაღებაზე კონ-

ტრო ლის სამმართველოს უფროსი

2000-2002 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სამხედრო-პოლი-

ტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე

2002-2003 ეროვნული უშიშროების საბჭოს უშიშროების საკითხთა სამსახურის

უფროსი

2003-2004 ეროვნული უშიშროების საბჭოს საერთაშორისო უსაფრთხოებისა

და კონფლიქტების დეპარტამენტის დირექტორი

2004 ეროვნული უშიშროების საბჭოს პოლიტიკური უსაფრთხოების დე-

პარტამენტის დირექტორი

2004-2007 საქართველოს პარლამენტის წევრი, ევროპასთან ინტეგრაციის

კო მიტეტის თავმჯდომარე

2007-2008 საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების მოგვარე-

ბის საკითხებში

42


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2008 საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი

2008 საქართველოს პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი ევ-

როპულ და ევროატლანტიკურ საკითხებში

2008-2012 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, უმცირესო-

ბის წევრი

2012-2016 საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ევროპის საბჭოს საპარლა-

მენ ტო ასამბლეაში (PACE)

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი საპარლამენტთაშორისო კავ-

შირში (IPU)

2013-2016 ავსტრალიის თანამეგობრობის, ამერიკის შეერთებული შტატების,

დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული

სამეფოს, პოლონეთის რესპუბლიკის, ჩილეს რესპუბლიკის პარ-

ლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2012-2016 საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს

წევრი

2013-2016 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს წმინდა გიორგის სახელობის გა-

მარ ჯვების ორდენი, „პოლონეთის რესპუბლიკის წინაშე დამსახურებისათვის“

კო მანდორის ჯვრის ორდენი. მინიჭებული აქვს პირველი კლასის სახელმწიფო

მრჩევლის საკლასო ჩინი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 01.07.1972

Education:

Georgian Technical University

Major: Physics and Technology of Electronic Technical Materials and Components

Profession: Technical Electronic Engineer

43


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Academic Degree: Doctor of Physical and Mathematical Sciences

Georgian-American Institute of Public Administration

Major: Public Administration

Work Experience:

1990-1995 Technical University of Georgia, Radiological researches laboratory,

research assistant

1996-1998 Ministry of Foreign Affairs of Georgia, Disarmament and Arms Control

Division of Politico-Military Department, Deputy Head

1998-2000 Ministry of Foreign Affairs of Georgia, Disarmament and Arms Control

Division of Politico-Military Department, Head

2000-2002 Ministry of Foreign Affairs of Georgia, Politico-Military Department,

Deputy Director

2002-2003 National Security Council of Georgia, Service for Security Issues, Head

2003-2004 National Security Council of Georgia, Department for International Security

and Conflict Management, Director

2004 National Security Council of Georgia, Department for Political Security,

Director

2004-2007 Parliament of Georgia, Member, European Integration Committee,

Chair man

2007-2008 State Minister for Conflict Resolution Issues of Georgia

2008 Minister of Foreign Affairs of Georgia

2008 Specil Envoy of the President of Georgia for European and Euro-Atlantic

Integration Issues

2008-2012 Parliament of Georgia, Chairman

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Faction “United National Movement – More Benefit to People”, Member,

Member of Minority;

2012-2016 Leader of the Parliamentary Minority

2012-2016 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council

of Europe (PACE), Member

2012-2016 Parliamentary Delegation to the Inter-Parliamentary Union (IPU),

Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Chile, Commonwealth

of Australia, Republic of Poland, United Kingdom of Great

Britain and Northern Ireland and the United States of America, member

2012-2016 Gender Equality Council, member

2013-2016 State Constitutional Commission, member

44


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Additional Information:

Was awarded with “St. George’s Victory Order”, “The Cross of the Commander of

Poland” and was promoted to the First Rank State Advisor.

He is married and has two children.

45


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

დემურ ბაშელეიშვილი

DEMUR BASHELEISHVILI

დაბადების თარიღი: 06.01.1943

განათლება: თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

სპეციალობა: ფერწერა, გრაფიკა, მონუმენტური ხელოვნება

კვალიფიკაცია: მხატვარ-ფერმწერი, პედაგოგი

მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი

სპეციალობა: ჟურნალისტიკა

სახვითი ხელოვნების პროფესორი

საქარ თველოს ჰუმანიტარულ და სახელოვნებო მეცნიერებათა აკადემიის

ნამ დვი ლი წევრი – აკადემიკოსი

სამუშაო გამოცდილება:

1973-1975 გაზეთი „მოლოდიოჟ გრუზიი“, კორესპონდენტი

1975-1981 სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამით მუშაობდა ავსტრიაში, გერმა-

ნიაში, პოლონეთში, ჩეხოსლოვაკიაში, რუსეთსა და ბელორუსიაში

1976-1981 გაზეთი „სოფლის ცხოვრება“, განყოფილების გამგე

1981-1987 ჟურნალი „პარტიული სიტყვა“, განყოფილების გამგე

1987-1989 საქართველოს კულტურის ასოციაცია, თავმჯდომარე

1989- კულტურის საერთაშორისო ასოციაცია, პრეზიდენტი

1990-2000 გაზეთი „პეგასი“, დამაარსებელი, მთავარი რედაქტორი

1992 საქართველოს კულტურიზმის ფედერაცია, დამფუძნებელი

1992-2003 საქართველოს სახელოვნებო აკადემია, რექტორი

1994-1995 დამასკის (სირია) საერთაშორისო გამოფენის საქართველოს

ექსპოზიციის დირექტორი

1995-2000 საქართველოს ინტელექტუალთა ლიგა, გენერალური მდივანი

1995- საქართველოს ჰუმანიტარულ და სახელოვნებო მეცნიერებათა

აკა დე მია, პრეზიდენტი

2000- საქართველოს დარგობრივ მეცნიერებათა აკადემიების პრეზი-

დენ ტთა საბჭო, თავმჯდომარე

2003- საქართველოს მხატვართა ფედერაცია, თავმჯდომარე

46


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2003- თბილისის მხატვართა კავშირი, თავმჯდომარე

2003- ქართული სწორმეტყველების აკადემიური საბჭო, თავმჯდომარე

2006- საქართველოს ტექნიკური უნი ვერსიტეტის პროფესორთა აკადემი-

ური თანამდებობების მიმნიჭებელი საუნივერსიტეტო კომისია,

წევრი

2008-2011 ევროპის მეცნიერების, ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერე-

ბათა დეპარტამენტი (საფრანგეთი), თავმჯდომარე

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის

მო ადგილე

2013-2016 საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი

2013-2016 საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღ-

დგე ნის საკითხთა დროებითი კომისიის წევრი

2012-2013 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2013-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნება – მრეწველების“ წევრი, უმრავლესო-

ბის წევრი

2013-2016 ავსტრიის რესპუბლიკის, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, გერმანიის

ფედერაციული რესპუბლიკის, იტალიის რესპუბლიკის, საფრან-

გეთის რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების

წევ რი

დამატებითი ინფორმაცია: მინიჭებული აქვს პროფესორის სამეცნიერო-

პედაგოგიური წოდება (1992). არის 400-ზე მეტი ფერწერული და გრაფიკული

ნა წარმოების ავტორი, რომელთა დიდი ნაწილი ინახება მსოფლიოს 20-

მდე ქვეყნის გალერეებში, მუზეუმებსა და კერძო კოლექციებში. მისი მო-

ნუ მენტური ნამუშევრები საქართველოს, ევროპისა და აზიის მრავალ

ქა ლაქ შია. არის 70 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 გამოგონების, 500-ზე მეტი პუბ-

ლიკაციისა და ნარკვევის, პოეტური და პროზაული წიგნების ავტორი და 12

სამეცნიერო გამოკვლევის რედაქტორი. მისი ხელმძღვანელობით მომზადდა

56 სადიპლომო ნაშრომი. ხუთჯერ მიენიჭა პირველი პრემიის ლაურეატის

საპატიო წოდება და ორჯერ – წლის საუკეთესო მხატვრის საპატიო წოდება.

არის საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, ფიროსმანის პრემიის

ლაურეატი. დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით (2000), მედლით „მშვი-

დობიანი კავკასიისთვის“ (2003) და საქართველოს კათოლიკოს-პატრი-

არქის ჯილდოთი – წმინდა სპირიდონ ტრიმიფუნტელის ბიზანტიური ხატით

(2009). კვლევებით დაადგინა და ბრესტის ციხესიმაგრეში მემორიალით უკ-

ვდავყო დაღუპულ თანამემამულეთა სახელები (1977). ამ თემაზე გამოსცა

2 სამეცნიერო ნაშრომი (1979, 1981). 21-ჯერ მონაწილეობდა სამეცნიერო

კონფერენციების, კონგრესებისა და ბიენალეების მუშაობაში.

47


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 06.01.1943

Education:

Tbilisi State Academy of Arts (1959-1967)

Major: Painting, Graphic art, Monumental Art

Profession: Artist (Fine arts), Teacher

Moscow Institute of International Relations

Profession: Journalism (1968-1973)

Full Member (Academician) of the Academy of Hu manitarian and Craftsmanship

of Georgia

Work Experience:

1973-1975 Newspaper “Molodioj Gruzii”, Correspondent

1975-1981 Participated in various academic research programs in Austria, Germany,

Poland, Russia and Belarus

1976-1981 Newspaper “SoplisTsxovreba” (Rural Life), Head of Division

1981-1987 Newspaper “Partiuli Sitkva” (Party Statement), Head of Division

1987-1989 Association of the Georgian Culture, Chair

1989- International Association of Culture, President

1990-2000 Newspaper “Pegasus”, Founder and Editor-in-chief

1992- Georgian Federation of Bodybuilding, Founder

1992-2003 Academy of Craftsmanship of Georgia, Rector

1994-1995 Director of Georgian Exposition at the International Exhibition in Damascus

(Syria)

1995-2000 Georgian League of Intellectuals, Secretary General

1995- Georgian Academy of Humanities and Craftsmanship, President

2000- Council of Presidents of the Academies of Sector Sciences, member

2003- Federation of Georgian Painters, Chairman

2003- Tbilisi Painters’ Union, Chairman

2003- Academic Union of Proper Pronunciation of Georgian Language, Chair

2006- Georgian Technical University, Commission for the Promotion of University

Professors to Academic Positions, Member

2008-2011 Department of Sciences, Arts and Humanities of Europe (France),

Chair

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Diaspora and Caucasus Issues Committee, Deputy Chairman

2013-2016 Foreign Relations Committee, Member

2013-2016 Temporary Commission on Territorial Integrity of Georgia, Member

48


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2013 Faction“Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2013-2016 Faction“Georgian Dream – Entrepreneurs”, Member, Member of Majority

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republics

of Austria, Azerbaijan, France, Italy and the Federal Republic of

Germany, Member

Additional Information:

He is titled as a Scientific-Pedagogical Professor (1992). He is the author of more

than 400 paintings and graphic works, majority of which are kept in galleries, museums

and private collections in about 20 countries across the world; His monumental

art works are kept in various cities of Georgia, Europe and Asia; Author of

70 scientific works, 10 inventions, more than 500 publications and essays, as well

as poetry and prose; Is an editor of 12 scientific research papers. Was fivefold

granted the Honorary Title of the First Prize Winner and twofold, “Order of Honor”

(2000); Was awarded with the Order “For the Peaceful Caucasus” (2003) and the

Catholicos – Patriarch of All Georgia – the Byzantine icon of St. Spyridon the Wonderworker

of Trymithous (2009); Researched and thus immortalized the names

of his fallen compatriots on the memorial of the Brest Fortress (1977); Following

the research he published 2 scientific works (1979, 1981). Has participated in 21

scientific conferences, congresses and biennales.

49


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ლევან ბეჟაშვილი

LEVAN BEZHASHVILI

დაბადების თარიღი: 09.11.1974

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1996-1997 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დე-

პარ ტამენტი

1997-1998 საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წე სე-

ბის კომიტეტის აპარატი, უფროსი სპეციალისტი

1998-1999 საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესე-

ბის კომიტეტის აპარატი, წამყვანი სპეციალისტი

1999-2000 საქართველოს პარლამენტის აპარატის იურიდიული დეპარტა-

მენ ტის სამართლებრივი ინფორმაციით უზრუნველყოფის განყო-

ფილება, წამყვანი სპეციალისტი

2000-2001 საქართველოს პარლამენტის აპარატის იურიდიული დეპარტა-

მენტი, კანონპროექტთა სამართლებრივი ექსპერტიზისა და ვიზი-

რების განყოფილების გამგე

2001-2004 საქართველოს პარლამენტის აპარატი, იურიდიული დეპარტა მენ-

ტის უფროსი

2004 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე

2004-2008 საქართველოს პარლამენტის წევრი, იურიდიულ საკითხთა კომი-

ტეტის თავმჯდომარე

2008 საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში

(ახ მეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,

სა გარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტები) სა-

ხელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი

2008-2012 საქართველოს კონტროლის პალატა, თავმჯდომარე

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

50


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2015 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

2015-2016 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

2013-2016 დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომი ტე-

ტის წევრი

2013 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის

შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამო-

ძი ებო კომისიის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის

მო ადგილე, უმცირესობის წევრი

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ეუთოს საპარლამენტო ასამ-

ბლეაში (OSCE PA)

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი შავი ზღვის ეკონომიკური თა-

ნამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეაში (PABSEC)

2013-2016 ახალი ზელანდიის, ბელგიის სამეფოს, დანიის სამეფოს, დიდი

ბრი ტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სა-

მეფოს, ეკვადორის, ესტონეთის რესპუბლიკის, თურქეთის რეს-

პუბლიკის, იაპონიის, ირლანდიის, კანადის, კორეის რესპუბლიკის,

კუბის რესპუბლიკის, ლატვიის რესპუბლიკის, ლიტვის რესპუბ-

ლიკის, ნორვეგიის სამეფოს, პოლონეთის რესპუბლიკის, საუდის

არაბეთის სამეფოს, უკრაინის, ფინეთის რესპუბლიკის, ქუ ვე ითის

სახელმწიფოს, ყაზახეთის რესპუბლიკის, შვედეთის სა მეფოს,

ჩილეს რესპუბლიკის, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პარ ლა-

მენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2013-2016 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი

2012-2013 „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესა ხებ“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქ ვეყ ნე-

ბისა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორ გა ნიზაციო

კომისიის წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მინიჭებული აქვს პირველი კლასის სახელმწიფო

მრჩევლის საკლასო ჩინი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

Date of Birth: 09.11.1974

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Work Experience

1996-1997 Ministry of Internal Affairs of Georgia, Department of Investigation

51


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

1997-1998 Procedural Issues and Rules Committee of the Parliament of Georgia,

Senior Specialist

1998-1999 Procedural Issues and Rules Committee of the Parliament of Georgia,

Leading Specialist

1999-2000 Parliament of Georgia, Legal Department, Division for the Provision of

Legal Information, Leading Specialist

2000-2001 Parliament of Georgia, Legal Department, Legal Inspection and Authentication

Division, Head

2001-2004 Parliament of Georgia, Legal Department, Chief of Staff

2004 Ministry of Justice of Georgia, Deputy Minister

2004-2008 Parliament of Georgia, Member, Legal Issues Committee, Chairman

2008 State Trustee and Governor to the Administrative Units of Georgia

(Akhmeta, Gurjaani, Dedopliskaro, Telavi, Lagodekhi, Sagarejo,

Sighnaghi, Kvareli Municipalities),

2008-2012 Chamber of Control of Georgia, Chairman

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2015 Legal Issues Committee, Member

2015-2016 Legal Issues Committee, Deputy Chairman

2013-2016 Sector Economy and Economic Policy Committee, Member

2013 Interim Fact-Finding Commission on the Activities of Georgian National

Communications Commission, Member

2012-2016 Faction“United National Movement”, Deputy Chairman, Member of Minority

2012-2016 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Organization

for Security and Cooperation in Europe (OSCE PA), Member

2015-2016 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Organization

of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC), Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Chile, Canada,

Ecuador, Finland, Ireland, Japan, Kazakhstan, Kuwait, New Zealand,

Sweden, Ukraine, Kingdom of Belgium, Kingdom of Denmark,

Kingdom of Norway, Kingdom of Saudi Arabia, Republic of Cuba, Estonia,

Republic of Korea, Republic of Latvia, Republic of Lithuania,

Republic of Poland, Republic of Turkey and the United Kingdom of

Great Britain and Northern Ireland, Member

2013-2016 State Constitutional Commission, Member

2012-2013 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”,

Member

Additional Information:

He was promoted to the rank of the First Class State Advisor.

He is married and has three children.

52


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

დავით ბეჟუაშვილი

DAVIT BEZHUASHVILI

დაბადების თარიღი: 19.01.1969

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: მაკროეკონომიკა

კვალიფიკაცია: ეკონომისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1998-1999 „საქტრანსგაზმრეწვი“, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

1998-1999 სს „საქგაზი“, გენერალური დირექტორი

1999-2004 საქართველოს პარლამენტის წევრი

2004-2008 საქართველოს პარლამენტის წევრი

2008-2012 საქართველოს პარლამენტის წევრი

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (თეთრიწყაროს სა-

არ ჩევნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2013 რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის

წევ რი

2013-2016 ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის წევრი

2012-2013 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, უმცირე სო-

ბის წევრი

2013-2016 დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი საპარლამენტთაშორისო კავ-

შირში (IPU)

2012-2015 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი დემოკრატიისა და ეკონო მი-

კური განვითარების ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეაში

(GUAM PA)

2013-2016 აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, ყაზახეთის რესპუბლიკის პარლამენ-

ტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს წმინდა გიორგის სახელობის გა-

მარჯვების ორდენი.

53


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 19.01.1969

Education:

Tbilisi State University

Major: Macroeconomics

Profession: Economist

Work Experience:

1998-1999 “Saltransgazmretsvi, Chair of the Supervisory Board

1998-1999 JSC“Sakgazi”, Director General

1999-2004 Member of the Parliament of Georgia

2004-2008 Member of the Parliament of Georgia

2008-2012 Member of the Parliament of Georgia

Election Form: Majoritarian Electoral System (Tetritskaro Constituency)

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2013 Regional Policy and Self-Government Committee, Member

2013-2016 European Integration Committee, Member

2012-2013 Faction “United National Movement”, Member, Member of Minority

2013-2016 Parliament of Georgia, Independent Member

2012-2016 Parliamentary Delegation to the Inter-Parliamentary Union (IPU), Member

2012-2015 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Organization

for Democracy and Economic Development (GUAM PA), Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republic

of Kazakhstan and the Republic of Azerbaijan, Member

Additional Information:

Was awarded with “St. George’s Victory Order”.

He is married and has three children.

54


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

დავით ბერძენიშვილი

DAVID BERDZENISHVILI

დაბადების თარიღი: 04.08.1960

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: ისტორიკოსი

კვალიფიკაცია: ისტორიისა და საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება:

1985-1986 ბათუმის ფეხსაცმლის საწარმოო-სავაჭრო ფირმა, მოწაფე, მუშა

1986-1987 აჭარის სახელმწიფო მუზეუმი, ექსკურსიამძღოლი

1986-1991 ბათუმის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, უფროსი ლაბორანტი,

მეცნიერი თანამშრომელი

1990-1991 საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს წევრი

1991-1996 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

1992 საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს წევრი

1992-1995 საქართველოს პარლამენტის წევრი

1995-2000 საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, აღმასრულებელი მდივანი

1998-2002 რადიო „თავისუფლება“, პოლიტიკური მიმომხილველი

2000-2005 საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, ეროვნული კომიტეტის

თავმჯდომარე

2002-2004 თბილისის საკრებულოს წევრი

2004-2008 საქართველოს პარლამენტის წევრი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2014 რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის

წევ რი

2012-2014 დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნება – რესპუბლიკელების“ თავმჯდომა რე,

უმრავლესობის წევრი

55


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2016 ფრაქცია „რესპუბლიკელების“ თავმჯდომარე, უმრავლესობის წევ-

რი

2012-2015 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი სამხრეთ კავკასიის საპარლა-

მენტო ინიციატივაში

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი შავი ზღვის ეკონომიკური თა-

ნამ შრომლობის საპარლამენტო ასამბლეაში (PABSEC)

2013-2016 ახალი ზელანდიის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის ხელ-

მძღვა ნელი

2013-2016 ავსტრალიის თანამეგობრობის, არგენტინის რესპუბლიკის, ბრა -

ზილიის ფედერაციული რესპუბლიკის, ირანის ისლამური რეს პუბ-

ლიკის, ისრაელის სახელმწიფოს, პორტუგალიის რეს პუბლიკის,

საბერძნეთის რესპუბლიკის, ხორვატიის რესპუბლიკის პარ ლა-

მენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2015-2016 საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს

წევრი

2013-2014 საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევ-

რი

დამატებითი ინფორმაცია: იყო პოლიტპატიმარი (სუკის იზოლატორი და მორ-

დვეთის პოლიტპატიმართა ბანაკი – 1983-1985).

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

Date of Birth: 04.08.1960

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Historian

Profession: History and Social Sciences Teacher

Work Experience:

1985-1986 Batumi Shoe Manufacturing Commercial Company, Apprentice, Worker

1986-1987 Adjara State Museum, Guide

1986-1991 Batumi Scientific Research Institute, Scholar, Senior Laboratory Assistant

1990-1991 Supreme Council of the Republic of Georgia, Member

1991-1996 Supreme Council of the Autonomous Republic of Adjara, Member

1992 State Council of the Republic of Georgia, Member

1992-1995 Parliament of Georgia, Member

1995-2000 Georgian Republican Party, Executive Secretary

1998-2002 Radio “Liberty”, Political Columnist

56


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2000-2005 Georgian Republican Party, National Committee, Chairman

2002-2004 Tbilisi City Assembly, Member

2004-2008 Parliament of Georgia, Member

Election Form: Proportional Electoral System

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili –Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2014 Regional Policy and Self-Government Committee, Member

2012-2014 Diaspora and Caucasus Issues Committee, Member

2012-2016 Faction “Georgian Dream – Republicans”, Member, Member of Majority

2016 Faction “Republicans”, Chairman, Member of Majority

2012-2015 Parliamentary Delegation to the South Caucasus Parliamentary Assembly,

Member

2012-2016 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Organization

of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC), Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Group with the Parliament of New Zealand,

Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Croatia, the

Commonwealth of Australia, the Federal Republic of Brazil, the Islamic

Republic of Iran, the Republic of Argentina, the Republic of Greece,

the Republic of Portugal and the State of Israel, Member

2015-2016 Gender Equality Council, Member

2013-2014 Inter-Faction Group on Election Issues, Member

Additional Information:

He was a political prisoner in 1983-1985 (Isolator of the Security Committee of the

Soviet Georgian Republic and Mordovia Camp for political prisoners).

He is married and has three children.

57


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ლევან ბერძენიშვილი

LEVAN BERDZENISHVILI

დაბადების თარიღი: 23.10.1953

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: ქართული ენა და ლიტერატურა

კვალიფიკაცია: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავ ლე-

ბელი

აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება:

1978-1979 თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტის ბერძნულლათინური ბიბ-

ლიოთეკა, რედაქტორი

1980-1982 თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლი ოთე-

კა, რედაქტორი

1982-1984 თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტის ხმელთაშუა ზღვის კულ-

ტურების კვლევის ლაბორატორია, უმცროსი მეცნიერი თანამშრო-

მელი

1987-1988 თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტის კლასიკური ფილო ლო-

გიის კათედრა, უფროსი ლაბორანტი

1988-1994 თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტის ხმელთაშუა ზღვის კულ-

ტურების კვლევის ლაბორატორია, უფროსი ლაბორანტი, უმცროსი

მეცნი ერი თანამშრომელი, გამგე

1998-2004 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, გენე რა-

ლუ რი დირექტორი

2004-2008 საქართველოს პარლამენტის წევრი, განათლების, მეცნი ერე ბის,

კულტურისა და სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარე

2008-2012 „რესპუბლიკური ინსტიტუტი“, თავმჯდომარე

2011- საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, სრული პრო-

ფე სორი

2011- კავკასიის უნი ვერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

2015- ილიას სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი, სრული პროფესორი (კლა სი-

კური ლიტერატურა)

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

58


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2015 ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი

მოადგილე

2015-2016 ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე

2012-2014 საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი

2015 საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნება – რესპუბლიკელების“ წევრი, უმრავ-

ლესობის წევრი

2016 ფრაქცია „რესპუბლიკელების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ევროპის საბჭოს საპარ ლა-

მენტო ასამბლეაში (PACE)

2015-2016 საქართველო-ევროკავშირის საპარლამენტო ასოცირების კომი-

ტეტის წევრი

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ნატოს საპარლამენტო ასამ-

ბლეაში (NATO PA)

2013-2016 იამაიკის, მექსიკის შეერთებული შტატების, სლოვენიის რეს-

პუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების ხელ მძღვა-

ნელი

2013-2016 ავსტრალიის თანამეგობრობის, ავსტრიის რესპუბლიკის, ამე რი-

კის შეერთებული შტატების, არგენტინის რესპუბლიკის, ახალი

ზელანდიის, ბელგიის სამეფოს, ბრაზილიის ფედერაციული

რეს პუბლიკის, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, დიდი

ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამე-

ფოს, ეკვადორის, იაპონიის, კოლუმბიის რესპუბლიკის, მექსიკის

შეერთებული შტატების, ნიდერლანდების სამეფოს, პოლონეთის

რესპუბლიკის, საფრანგეთის რესპუბლიკის, ურუგვაის აღმო სავ-

ლური რესპუბლიკის, შვედეთის სამეფოს, შვეიცარიის კონ ფე-

დერაციის, ჩეხეთის რესპუბლიკის, ჩილეს რესპუბლიკის, ხორ ვა-

ტიის რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.

Date of Birth: 23.10.1953

Education:

Tbilisi State University

Major: Georgian Language and Literature

Profession: Philologist, Georgian Language and Literature Teacher

Academic Degree: Doctor of Philology

59


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Work Experience:

1978-1979 Tbilisi State University, Greek-Latin Library Editor

1980-1982 TSU Scientific Library, Editor

1982-1984 Tbilisi State University, Mediterranean Culture Research Laboratory,

senior science worker

1987-1988 Tbilisi State University, Classic Philology, Chairman, senior laboratory

assistant

1988-1994 Tbilisi State University, Mediterranean Culture Research Laboratory,

senior science worker, Head of the Division

1998-2004 Parliament of Georgia, National Library, Director General

2004-2008 Parliament of Georgia, Education, Science, Culture and Sports Committee,

Chairman

2008-2012 “Republican Institute”, Chairman

2011- Georgian Institute of Public Affairs, full professor

2011- Caucasus University, associate professor

2015- Ilia State University, full professor of classic literature

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2015 European Integration Committee, First Deputy Chairman

2015-2016 European Integration Committee, Chairman

2012-2014 Foreign Relations Committee, Member

2015 Foreign Relations Committee, Member

2012-2016 Faction “Georgian Dream – Republicans”, Member, Member of Majority

2016 Faction “Republicans”, Member, Member of Majority

2012-2015 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council

of Europe (PACE), Member

2015-2016 Georgia-EU Parliamentary Association Committee, Member

2012-2016 Parliamentary Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

(NATO PA), Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Jamaica,

United Mexican States and the Republic of Slovenia, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Australian

Commonwealth, Republic of Austria, USA, Republic of Argentina, New

Zealand, Kingdom of Belgium, Federal Republic of Brazil, Federal Republic

of Germany, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

Ecuador, Japan, Republic of Columbia, United Mexican States,

Kingdom of the Netherlands, Republic of Poland, Republic of France,

Eastern Republic of Uruguay, Kingdom of Sweden, Swiss Confederation,

Czech Republic, Republic of Chile and the Republic of Croatia,

Member

He is married and has one child.

60


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ეკა ბესელია

EKA BESELIA

დაბადების თარიღი: 06.11.1971

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: იურისტი

აკადემიური ხარისხი: სამართლის დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება:

1996-2012 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, წევრი, ადვოკატი

1997-2012 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, წევრი

1998-2012 საადვოკატო ფირმა „ეკა და კომპანია“, დამფუძნებელი, ხელ მ-

ძღვა ნე ლი

2000-2011 კავკასიის უნი ვერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

2004-2005 გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), ექსპერტი (ევროპის

ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი

და ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტი)

2005 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, მოწვეული ლექტორი

2006-2007 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ეთიკის კომისიის თავ-

მჯდო მარე

2008 საქართველოს პარლამენტის წევრი

2012- მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნება –

დემოკრატიული საქართველო“, დამფუძნებელი, პოლიტიკური

საბჭოს წევრი

2013- „ფაზისის აკადემია“, პრეზიდიუმის წევრი

2014- ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ადამიანის უფლებათა

ევროპული სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის კომიტეტის

სრულუფლებიანი წევრი

2014-2016 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნი ვერსიტეტი, ასოცირებული

პროფესორი

2015- ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ევროპის ადამიანის

უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების

მონიტორინგის ქვეკომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

61


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2015- ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იურიდიულ საკითხთა

და ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ძირითადი წევრი

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (ფოთის საარჩევნო

ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კო-

მიტეტის თავმჯდომარე

2012 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ევრონესტის (აღმოსავლეთის

პარტნიორობის) საპარლამენტო ასამბლეაში

2015-2016 საქართველო-ევროკავშირის საპარლამენტო ასოცირების კომი-

ტე ტის წევრი

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი მართლმადიდებლობის სა-

პარ ლამენტთაშორისო ასამბლეაში

2013-2016 შვეიცარიის კონფედერაციის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუ-

ფის ხელმძღვანელი

2013-2016 ბელგიის სამეფოს, ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკის,

ბულგარეთის რესპუბლიკის, გერმანიის ფედერაციული რეს პუბ-

ლიკის, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერ-

თიანებული სამეფოს, ესპანეთის სამეფოს, თურქეთის რეს პუბ-

ლიკის, ინდოეთის რესპუბლიკის, ისრაელის სახელმწიფოს,

იტა ლიის რესპუბლიკის, ლატვიის რესპუბლიკის, საფრანგეთის

რეს პუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2012-2016 საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს

წევრი

2013-2016 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი

2016 „სა ქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობა ზე“

სა ქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქ ვეყ ნე-

ბისა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორ განი ზა ციო

კომისიის წევრი

2013-2014 საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევ-

რი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს ორი შვილი.

62


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 06.11.1971

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Academic Degree: Doctor of Law

Work Experience:

1996-2012 Georgian Bar Association, Member, Lawyer

1997-2012 Georgian Young Lawyers Association, Member

1998-2012 Law Firm “Eka and Company”, Founder, Head

2000-2011 University of Caucasus, Associate Professor

2004-2005 UN Development Program (UNDP), Expert (standard for the human

rights protection and case law of European Court of Human Rights)

2005 Ministry of Justice of Georgia, Guest Lecturer

2006-2007 Georgian Bar Association, Chair of the Commission for Ethics

2008 Parliament of Georgia, Member

2012- Political Union of Citizens “Georgian Dream – Democratic Georgia”,

Founder, Political Council, Member

2013- “Academy of Pazisi”, Member of the Presidium

2014- PACE Committee for Election of the Judges to the European Court of

Human Rights, full-fledged Member

2014-2016 Grigol Robakidze University, Associate Professor

2015- PACE Sub-committee for Supervision of Execution of the Decisions of

the European Court of Human Rights, Deputy Chairperson

2015 PACE Legal Affairs and Human Rights Committee, Member

Election Form: Majoritarian Electoral System (Poti Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Human Rights and Civil Integration Committee, Chairperson

2012 Legal Issues Committee, Member

2012-2016 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2012-2016 Georgia-EU Parliamentary Association Committee, Member

2015-2016 Parliamentary Delegation to the Inter-Parliamentary Assembly on Orthodoxy,

Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliament of Swiss Confederation,

Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliament of the Federal

Republic of Brazil, Federal Republic of Germany, Kingdom of Belgium,

Kingdom of Spain, Republic of Bulgaria, Republic of France,

Republic of India, Republic of Italy, Republic of Latvia, Republic of

63


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Turkey, State of Israel and the United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland, Member

2012-2016 Gender Equality Council, Member

2013-2016 State Constitutional Commission, Member

2016 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”,

Member

2013-2014 Inter-Faction Group on Election Issues, Member

She has two children.

64


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

აკაკი ბობოხიძე

AKAKI BOBOKHIDZE

დაბადების თარიღი: 14.09.1964

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: მათემატიკა

კვალიფიკაცია: მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება:

1986-1987 წულუკიძის დასწრებულ-დაუსწრებელი სკოლა, მათემატიკის მას-

წავლებელი

1986-1990 ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის უმაღლესი მათემატიკის

კათედრა, ასისტენტი, უფროსი ლაბორანტი

1990-1992 საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს წევრი

1992 საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს წევრი, სახელ-

მწიფო მრჩეველი

1992-1995 საქართველოს პარლამენტის წევრი

1998-2001 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, სახალხო დამ ცვე-

ლის რწმუნებული

2001-2004 საქართველოს პარლამენტის წევრი

2004-2005 საქართველოს პარლამენტის წევრი, ტერიტორიული მთლიანობის

აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის თავმჯდომარე

2005 საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში

(ქა ლაქი ქუთაისი, ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის,

სამ ტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხა რა-

გაულის, ხონის რაიონები) საქართველოს პრეზიდენტის სახელ-

მწიფო რწმუნებული

2006 ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტი, თავმჯდომარე

2006-2007 საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში

(ქალაქი ქუთაისი, ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის,

სამ ტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხა რა-

გა ულის, ხონის რაიონები) საქართველოს პრეზიდენტის სა ხელ-

მწიფო რწმუნებული

2007-2008 საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში

(ქა ლაქი ქუთაისი, ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის,

სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარა-

65


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

გაულის, ხონის მუნიციპალიტეტები) სახელმწიფო რწმუნე ბული –

გუბერნატორი

2008-2012 საქართველოს პარლამენტის წევრი, გარემოს დაცვისა და ბუნებ-

რივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (წყალტუბოს საარ-

ჩევ ნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2013 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

2012-2013 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის წევრი

2016 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის წევრი

2012 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2012 წლის საფინანსო-ეკო-

ნომიკური საქმიანობის აუდიტის განმახორციელებელი საქარ-

თველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის წევრი

2012-2013 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2012 წლის საფინანსო-ეკო-

ნომიკური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული საქმიანობის,

აუდიტის ხარისხის კონტროლისა და შიდა კონტროლის პრო ცე-

დურების შემმოწმებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის წევრი

2013-2014 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2013 წლის საფინანსო-ეკო-

ნომიკური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული საქმიანობის,

აუდიტის ხარისხის კონტროლისა და შიდა კონტროლის პრო-

ცედურების შემმოწმებელი საქართველოს პარლამენტის დრო-

ებითი კომისიის წევრი

2015 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2014 წლის ფინანსური აუდიტის

განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის წევრი

2016 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2015 წლის ფინანსური აუდიტის

განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა – მაჟორიტარების“ თავმჯდო-

მარე, უმცირესობის წევრი

2013-2016 კორეის რესპუბლიკის, მალაიზიის ფედერაციის, რუმინეთის პარ-

ლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2013-2014 საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევ რი

2012-2016 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სათათბირო ორ გა-

ნოს – ხაზინადართა საბჭოს წევრი

2013-2016 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი

2012-2013 „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქ ვეყ-

ნებისა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორ გა-

ნიზაციო კომისიის წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ბრწყინვალების საპრეზიდენტო

ორ დენი.

66


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 14.09.1964

Education:

Tbilisi State University

Major: Mathematics

Profession: Mathematics Teacher

Work Experience:

1986-1987 Tsulukidze Absentee School, Teacher of Mathematics

1986-1990 Scientific Assistant at the Department of Kutaisi Technical Institute,

Assistant, Senior Laboratory Assistant

1990-1992 Supreme Council of the Republic of Georgia, Member

1992 State Council of the Republic of Georgia, Member, State Advisor

1992-1995 Parliament of Georgia, Member

1998-2001 Office of the Public Defender, Trustee of the Public Defender

2001-2004 Parliament of Georgia, Member

2004-2005 Parliament of Georgia, Member, Interim Commission on Territorial Integrity

of Georgia, Chairman

2005 State Trustee of the President to the Administrative-Territorial Units of

Georgia (Kutaisi, Baghdati, Vani, Zestafoni, Terjola, Samtredia, Sachkhere,

Tkibuli, Tskaltubo, Chiatura, Kharagauli, Khoni)

2006 National Guard Department, Chairman

2006-2007 State Trustee of the President and Governor to the Administrative-Territorial

Units of Georgia (Kutaisi, Baghdati, Vani, Zestafoni, Terjola, Samtredia,

Sachkhere, Tkibuli, Tskaltubo, Chiatura, Kharagauli, Khoni)

2007-2008 State Trustee of the President and Governor to the Administrative-Territorial

Units of Georgia (Kutaisi, Baghdati, Vani, Zestafoni, Terjola, Samtredia,

Sachkhere, Tkibuli, Tskaltubo, Chiatura, Kharagauli, Khoni)

2008-2012 Parliament of Georgia, Member, Environment Protection and Natural

Resources Committee, Chairman

Election Form: Majoritarian Electoral System (Tskaltubo Constituency)

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2013 Legal Issues Committee, Member

2012-2013 Procedural Issues and Rules Committee, Member

2016 Procedural Issues and Rules Committee, Member

2012 Interim Commission on Audit of the Financial-Economic Activity of

State Audit Service for 2012, Member

67


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2013 Interim Commission on Audit of the Financial-economic, Legal and

Organizational Activities, Audit Quality Control and Internal Control

Procedures of the State Audit Service for 2012, Member

2013-2014 Interim Commission on Audit of the Financial-economic, Legal and

Organizational Activities, Audit Quality Control and Internal Control

Procedures of the State Audit Service for 2013, Member

2015 Interim Commission on Financial Audit of State Audit Service for 2014,

Member

2016 Interim Commission on Financial Audit of State Audit Service for 2015,

Member

2012-2016 Faction “National Movement – Majoritarians”, Chairman, Member of

Mi nority

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Federation

of Malaysia, Romania and the Republic of Korea, Member

2013-2016 Constitutional commission, Member

2012-2013 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”,

Member

2013-2014 Inter-Faction Group on Election Issues, Member

2012-2016 Advisory Council of the Chairman of Georgian Parliament – Board of

Treasurers, Member

2012-2013 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”,

Member

Additional Information:

Was awarded with Presidential Order of Excellence.

He is married and has two children.

68


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

თინათინ ბოკუჩავა

TINATIN BOKUCHAVA

დაბადების თარიღი: 05.09.1983

განათლება: სმიტის კოლეჯი (აშშ)

სპეციალობა: პოლიტიკური მეცნიერება

ფლეტჩერის სამართლისა და დიპლომატიის სკოლა (აშშ)

სპეციალობა: სამართალი და დიპლომატია

ჟენევის საერთაშორისო ინსტიტუტი (შვეიცარია)

სპეციალობა: პოლიტიკური მეცნიერება

სამუშაო გამოცდილება:

2009-2011 ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI), პროგრამის უფროსი

ოფიცერი

2011 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საერთაშორისო

ორგანიზაციების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე

2011-2012 ჟენევაში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა, დესპანი

2012 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, გენერალური აუდიტორის მო-

ად გილე

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის წევრი

2012-2016 საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, უმცირე სო-

ბის წევრი

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ფრანგულენოვანი ქვეყნების

საპარლამენტო ასამბლეაში (Francophonie)

2012-2014 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ევროპის საბჭოს საპარლა-

მენ ტო ასამბლეაში (PACE)

69


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ევრონესტის (აღმოსავლეთის

პარტნიორობის) საპარლამენტო ასამბლეაში

2013-2016 ავსტრალიის თანამეგობრობის, ამერიკის შეერთებული შტატების,

ახალი ზელანდიის, ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკის,

დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული

სამეფოს, ეკვადორის, იაპონიის, კანადის, საფრანგეთის რეს-

პუბ ლიკის, სლოვენიის რესპუბლიკის, შვედეთის სამეფოს, შვე-

იცარიის კონფედერაციის, ჩეხეთის რესპუბლიკის, ჩინეთის სა-

ხალ ხო რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების

წევრი

2012-2016 საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს

წევრი

2013 „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (№07-3/106,

13.06.2013), „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და

დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ

კა ნონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კონსტი-

ტუციური კანონის პროექტისა (№07-3/107, 13.06.2013) და „საქარ-

თველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქარ-

თველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (№07-3/108,

13.06.2013) გა-მოქვეყნებისა და მათი საყოველთაო-სახალხო გან-

ხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.

Date of Birth: 05.09.1983

Education:

Smith College (USA)

Major: Political Sciences

The Fletcher School of Law and Diplomacy (USA)

Major: Law and Diplomacy

Graduate Institute of International and Development Studies (Geneva, Switzerland)

Major: Political Sciences

Work Experience:

2009-2011 National-Democratic Institute (NDI), senior program officer

70


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2011 Ministry of Foreign Affairs of Georgia, Department for International

Organizations Deputy Director

2011-2012 Standing Representative Office of Georgia to Geneva, Envoy

2012 State Audit Service, Deputy Auditor General

Election Form: Proportional Electoral System

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 European Integration Committee, Member

2012-2016 Foreign Relations Committee, Member

2012-2016 Faction “United National Movement”, Member, Member of Minority

2012-2016 Parliamentary Delegation to the Assemblée Parlementaire de la Francophonie,

Member

2012-2014 Parliamentary Delegation to Parliamentary Assembly of the Council of

Europe (PACE), Member

2015-2016 Parliamentary Delegation to EuroNest Parliamentary Assembly, Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Canada,

China, Czech Republic, Ecuador, Japan, New Zealand, Sweden, the

Swiss Confe-deration, the Commonwealth of Australia, the Federal

Republic of Brazil, the Republic of France, Slovenia, the United Kingdom

of Great Britain and Northern Ireland and the United States of

America, Member

2012-2016 Gender Equality Council, Member

2013 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of the

Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”

(№07−3/106, 13.06.1013), the Draft Constitutional Law on “Change to

the Consti-tutional Law of Georgia” on “Changes and Amendments

to the Constitutional Law of Georgia” (№07−3/107, 13.06.1013) and

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitutional Law of

Georgia” (№07−3/108, 13.06.1013), Member

She is married and has one child.

71


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ანზორ ბოლქვაძე

ANZOR BOLKVADZE

დაბადების თარიღი: 09.09.1960

განათლება: ბათუმის ინდუსტრიული ტექნიკუმი

სპეციალობა: სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა

კვალიფიკაცია: ინჟინერ-მშენებელი

ნოვოჩერკასკის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

სპეციალობა: სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა

კვალიფიკაცია: ინჟინერ-მშენებელი

სამუშაო გამოცდილება:

1980 „საქკოოპრემონტსპეცმშენი“, ბრიგადირი

1980-1982 სავალდებულო სამხედრო სამსახური

1982-1985 მოძრავი მექანიზებული კოლონა, მუშა

1985-1994 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამონტაჟო-სარემონტო სამ-

მართველო, ჯგუფის უფროსი

2006-2007 ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა, სამსახურის უფროსი

2008-2012 საქართველოს პარლამენტის წევრი, პარლამენტის თავმჯდომარის

მოადგილე

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (ხულოს საარჩევნო

ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2013 რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის

წევ რი

2012-2016 დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის წევრი

2013-2015 საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღ-

დგენის საკითხთა დროებითი კომისიის წევრი

2012-2013 ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა – მაჟორიტარების“ თავმჯდო-

მარის მოადგილე, უმცირესობის წევრი

72


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2013-2014 დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი

2014 ფრაქციის „დამოუკიდებელი მაჟორიტარები – ძლიერი რეგიო ნე-

ბისათვის“ მდივანი

2014-2016 ფრაქციის „დამოუკიდებელი მაჟორიტარები – ძლიერი რეგიონე-

ბისათვის“ მდივანი, უმრავლესობის წევრი

2013-2016 თურქეთის რესპუბლიკის, ლიტვის რესპუბლიკის პარლამენტებთან

მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2015-2016 ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლა-

მენტო საბჭოს წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ღირსების ორდენი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

Date of Birth: 09.09.1960

Education:

Batumi Industrial Technological College

Major: Industrial-Urban Construction

Profession: Constructing Engineer

Novocherkask Technical Institute

Major: Industrial-Urban Construction

Profession: Constructing Engineer

Work Experience:

1980 “Sakcoopremontspetsmsheni”, Taskmaster

1980-1982 Military Service

1982-1985 Mechanized Column, Worker

1985-1994 Maintenance-Mantle Board of Adjara AR, Head of the Group

2006-2007 Khulo Municipality Board, Head of Service

2008-2012 Parliament of Georgia, Member, Deputy Chairman

Election Form: Majoritarian Electoral System (Khulo Constituency)

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2013 Regional Policy and Self-Government Committee, Member

2012-2016 Diaspora and Caucasus Issues Committee, Member

73


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2013-2015 Temporary Commission on Territorial Integrity of Georgia, Member

2012-2013 Faction “National Movement – Majoritarians, Deputy Chairman, Member

of Minority

2013-2014 Parliament of Georgia, Independent Member

2014 Faction “Independent Majoritarians – for Powerful Regions”, Secretary

2014-2016 Faction “Independent Majoritarians – for Powerful Regions”, Secretary,

Member of Majority

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliament of the Republic

of Lithuania and the Republic of Turkey, Member

2015-2016 Parliamentary Permanent Council on Open and Transparent Governance,

Member

Additional Information:

Was awarded with Order of Honor.

He is married and has three children.

74


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

გიგა ბუკია

GIGA BUKIA

დაბადების თარიღი: 13.10.1967

განათლება: საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი

სპეციალობა: სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია

კვალიფიკაცია: ინჟინერ-მექანიკოსი

სამუშაო გამოცდილება:

1984-1985 ხობის სპეციალიზებული მოძრავი მექანიზებული კოლონა №12,

მუშა

1986-1988 სავალდებულო სამხედრო სამსახური

1991-2004 შპს „პინო“, გენერალური მენეჯერი

2004-2008 საქართველოს პარლამენტის წევრი

2005-2009 საქართველოს კონსერვატიული პარტია, სარევიზიო კომისიის

თავმჯდომარე, ეროვნული კომიტეტის წევრი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012 აგრარულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

2012-2013 განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის წევრი

2012-2016 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

2014-2016 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის

წევ რი

2012 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნება – კონსერვატორების“ თავმჯდომარე,

უმრავლესობის წევრი

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ევრონესტის (აღმოსავლეთის

პარტნიორობის) საპარლამენტო ასამბლეაში

2013-2016 არგენტინის რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის

ხელმძღვანელი

2013-2016 ეკვადორის, ლატვიის რესპუბლიკის, ლიტვის რესპუბლიკის, მოლ-

დოვის რესპუბლიკის, უკრაინის, ხორვატიის რესპუბლიკის პარ-

ლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

75


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2013-2014 საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევ-

რი

2015 გაეროს მიერ ინიციირებული ღია მმართველობის პარტნიორობის

პროექტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის გამჭვირ-

ვა ლობის ქარტიის ხელმოწერასთან დაკავშირებით შექმნილი

ინტერ ფრაქციული ჯგუფის წევრი

2015 „ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP)“ ინიციატივაში საქარ-

თველოს პარლამენტის ჩართულობის უზრუნველსაყოფად შექ-

მნილი ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრი

2013-2016 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი

2016საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაო ბაზე“

სა ქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქ ვეყ-

ნ ებისა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგა ნი-

ზაციო კომისიის წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 13.10.1967

Education:

Institute of Subtropical Economy of Georgia

Major: Agricultural Mechanization

Profession: Engineer-Mechanist

Work Experience:

1984-1985 Specialized Mechanical Column N 12 of Khobi, worker

1986-1988 Military Service

1991-2004 “Pino” LLC, General Manager

2004-2008 Parliament of Georgia, Member

2005-2009 Conservative Party of Georgia, Revision Commission, Chairman, National

Committee, Member

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012 Agrarian Issues Committee, Member

2012-2013 Education, Science and Culture Committee, Member

2012-2016 Legal Issues Committee, Member

2014-2016 Healthcare and Social Issues Committee, Member

2012 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

76


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2016 Faction “Georgian Dream – Conservatives”, Chairman, Member of Majority

2015-2016 Parliamentary Delegation to EuroNest Parliamentary Assembly, Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Group with the Parliament of the Republic of

Argentina, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republics

of Croatia, Ukraine, Latvia, Lithuania, Moldova and Ecuador, Member

2016 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”,

Member

2013-2014 Inter-Faction Group on Election Issues, Member

2015 Inter-Faction Group on Signatures of the Transparency Charter of the

Parliament within the UN-initiated Open Governance Partnership project,

Member

2015 Inter-Faction Group on Provision of the Parliamentary Involve-ment in

the “Open Governance Partnership”, Member

2013-2016 State Constitutional Committee, Member

He is married and has two children.

77


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

გოდერძი ბუკია

GODERDZI BUKIA

დაბადების თარიღი: 15.10.1951

განათლება: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

სპეციალობა: არქიტექტურა

კვალიფიკაცია: არქიტექტორი

ლვოვის სავაჭრო-ეკონომიკური ინსტიტუტი

სპეციალობა: ვაჭრობის ეკონომიკა

კვალიფიკაცია: ეკონომისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1969-1970 სუბტროპიკული კულტურების საბჭოთა მეურნეობა „კოლხეთი“, მუშა

1976-1978 თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, გათავისუფლებუ-

ლი მდივანი

1978-1981 საქართველოს კომკავშირის თბილისის ოქტომბრის რაიკომი,

პირველი მდივანი

1981-1983 საქართველოს კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტი, განყოფი-

ლე ბის გამგე

1983-1985 საქართველოს კომპარტიის თბილისის საბურთალოს რაიკომი,

გან ყოფილების გამგე

1985-1990 ცენტრალური კომიტეტის საქმეთა მმართველობა, ინსტრუქტორი,

სექტორის გამგე

1990-1995 ასოციაცია „საქართველო“, პრეზიდენტი

1995 საქართველოს საელჩო რუსეთში, დესპანი

1995-1999 საქართველოს პარლამენტის წევრი

2000-2003 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საგანგებო დავა-

ლე ბათა ელჩი

2004-2008 საქართველოს პარლამენტის წევრი

2008-2012 საქართველოს პარლამენტის წევრი

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (ხობის საარჩევნო

ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

78


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის წევრი

2012-2014 ფრაქცია „უპარტიო, დამოუკიდებელი მაჟორიტარების“ მდივანი

2014-2016 ფრაქცია „უპარტიო, დამოუკიდებელი მაჟორიტარების“ მდივანი,

უმრავლესობის წევრი

2013-2016 ფინეთის რესპუბლიკის, შვეიცარიის კონფედერაციის პარლამენ-

ტებ თან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 15.10.1951

Education:

Georgian Technical University

Major: Architecture

Profession: Architect

Lvov Trade and Economic Institute

Major: Trade Economics

Profession: Economist

Work Experience:

1969-1970 “Kolkheti” Soviet Sub-tropical Cultivation Management, worker

1976-1978 Georgian State Academy of Arts, Released Secretary

1978-1981 Tbilisi District Committee of Central Communist Union, First Secretary

1981-1983 Central Committee of Georgian Communist Union, Head of Division

1983-1985 Tbilisi Saburtalo District Committee of Communist Party, Head of Division

1985-1990 Central Committee Business Management, Instructor, Head of Sector

1990-1995 Association “Georgia”, President

1995 Georgian Embassy to the Russian Federation, Envoy

1995-1999 Parliament of Georgia, Member

2000-2003 Ministry of Foreign Affairs of Georgia, Ambassador at Large

2004-2008 Parliament of Georgia, Member

2008-2012 Parliament of Georgia, Member

Election Form: Majoritarian electoral System (Khobi Constituency)

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

79


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Budget and Finance Committee, Member

2012-2014 Faction “Non-Party, Independent Majoritarians”, Secretary

2014-2016 Faction “Non-Party, Independent Majoritarians”, Secretary, Member

of Majority

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Finland and

Swiss Confederation, Member

He is married and has two children.

80


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

კახა ბუცხრიკიძე

KAKHA BUTSKHRIKIDZE

დაბადების თარიღი: 23.07.1972

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: საქალაქო, საბინაო და საყოფაცხოვრებო ეკონომიკა და მარ-

თვა

კვალიფიკაცია: ინჟინერ-ეკონომისტი

თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: სამართალმცოდნე

საქართველოს უშიშროების აკადემია

სამუშაო გამოცდილება:

1997-2006 საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო

2006-2008 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დე-

პარ ტამენტი, თავმჯდომარის მოადგილე

2008-2010 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, გენერალური ინსპექციის

უფროსი

2010-2012 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (თერჯოლის საარ-

ჩევ ნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრი

2012-2016 სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა – მაჟორიტარების“ წევრი, უმ-

ცი რესობის წევრი

2013-2016 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, თურქეთის რესპუბლიკის,

კუბის რესპუბლიკის, პოლონეთის რესპუბლიკის, უკრაინის პარ-

ლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

81


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2013 „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესა ხებ“ სა-

ქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყ ნე ბი-

სა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგა ნიზა ციო

კომისიის წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის

ორ დენი, ღირსების ორდენი (ორგზის), მედალი „გენერალი მაზნიაშვილი“, მე-

დალი „ქაქუცა ჩოლოყაშვილი“.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 23.07.1972

Education:

Tbilisi State University

Major: Urban, housing and domestic economics and management

Profession: Engineer-Economist

Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Security Academy of Georgia

Work Experience:

1997-2006 Ministry of State Security

2006-2008 Ministry of Justice, Penitentiary Department, Deputy Chairman

2008-2010 Ministry of Defence, Head of General Inspection

2010-2012 Ministry of Defence, Deputy Minister

Election Form: Majoritarian Electoral System (Terjola Constituency)

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Defence and Security Committee, Member

2012-2016 Sports and Youth Issues Committee, Member

2012-2016 Faction “National Movement – Majoritarians”, Member, Member of Minority

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Ukraine, the

Federal Republic of Germany, the Republic of Cuba, the Republic of

Poland and the Republic of Turkey, Member

82


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2013 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”,

Member

Additional Information:

Was awarded with I Rank “Vakhtang Gorgasali Order”, Order of Honor (twofold),

“Ge neral Mazniashvili” Order, “Kakutsa Cholokashvili” Order.

He is married and has two children.

83


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

გიორგი გაბაშვილი

GIORGI GABASHVILI

დაბადების თარიღი: 09.01.1973

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: გერმანული ენა და ლიტერატურა

კვალიფიკაცია: ფილოლოგი, გერმანული ენისა და ლიტერატურის მასწავ ლე-

ბელი

სამუშაო გამოცდილება:

1997-1997 საქართველოს განათლების სამინისტრო, სამსახურის უფროსი

1998-2002 ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“, კოორდინატორი

2000-2002 ტელეგადაცემა „აზრი“, ავტორი

2002-2003 პოლიტიკური გაერთიანება „გაერთიანებული დემოკრატები“, გე-

ნე რალური მდივანი

2004-2008 საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინის-

ტრი

2008 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, უფროსის პირველი

მო ადგილე

2008-2012 საქართველოს პარლამენტის წევრი, განათლების, მეცნიერებისა

და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2016 საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე,

უმცირესობის წევრი

2013-2016 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, იტალიის რესპუბლიკის,

უკრაინის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.

84


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 09.01.1973

Education:

Tbilisi State University

Major: The German Language and Literature

Profession: Philologist, German Language and Literature Teacher

Work Experience:

1997-1997 Ministry of Education of Georgia, Head of Office

1998-2002 “Open Society – Georgia” Foundation, Coordinator

2000-2002 TV Program “Azri” (Opinion), Author

2002-2003 Political Union “United Democrats”, Secretary General

2004-2008 Minister of Culture, Monument Protection and Sports

2008 Administration of the President of Georgia, First Deputy Head

2008-2012 Parliament of Georgia, Member, Education, Science and Culture Committee,

Chairman

Election Form: Proportional electoral System

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2016 Foreign Relations Committee, Member

2012-2016 Faction “United National Movement”, Chairman, Member of Minority

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Ukraine,

Federal Republic of Germany and the Republic of Italy, Member

He is married and has one child.

85


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

გიორგი გაჩეჩილაძე

GIORGI GACHECHILADZE

დაბადების თარიღი: 24.06.1954

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: ხმელეთის ჰიდროლოგია

კვალიფიკაცია: ჰიდროლოგი

აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება:

1976-1992 ამიერკავკასიის ჰიდრომეტეოროლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი

ინსტიტუტი, ინჟინერი, უფროსი ინჟინერი, უმცროსი მეცნიერი თა-

ნამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, წამყვანი მეც-

ნიერი თანამშრომელი, ლაბორატორიის გამგე

1992-1995 საქართველოს პარლამენტის წევრი

1995-1999 საქართველოს პარლამენტის წევრი, გარემოს დაცვისა და ბუ ნებ -

რივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოად გი-

ლე, ბუნებრივი რესურსების ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე

1995- „საქართველოს მწვანეთა პარტია“, გენერალური მდივანი

2005-2012 ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, ლაბორატორიის გამგე, გან-

ყოფილების გამგე

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2014 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის წევრი

2015-2016 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის წევრი

2012-2014 დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომი ტე-

ტის წევრი

2015 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2014 წლის ფინანსური აუდიტის

განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის წევრი

2016 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2015 წლის ფინანსური აუდიტის

განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის წევრი

86


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2015-2016 საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღ-

დგე ნის საკითხთა დროებითი კომისიის წევრი

2012-2014 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2014-2016 დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი

2015-2016 საქართველო-ევროკავშირის საპარლამენტო ასოცირების კომი-

ტე ტის წევრი

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი დემოკრატიისა და ეკონომი-

კური განვითარების ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეაში

(GUAM PA)

2013-2014 ლატვიის რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის ხელ-

მძღვანელი

2013-2016 აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, ესტონეთის რესპუბლიკის, თურქეთის

რესპუბლიკის, ლატვიის რესპუბლიკის, ლიტვის რესპუბლიკის

პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2015-2016 საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის სამეთვალყუ-

რეო საბჭოს წევრი

2015-2016 ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლა-

მენტო საბჭოს წევრი

2015-2016საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყ ნე-

ბისა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანი ზაციო

კომისიის წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: არის 61 სამეცნიერო ნაშრომის (მათ შორის, მო-

ნოგ რაფიების) ავტორი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 24.06.1954

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Land Hydrology

Profession: Hydrologist

Academic Degree: Doctor of Geography

Work Experience:

1976-1992 Trans-CaucasianInstitute for Hydro-Meteorological Scientific Research,

Engineer, Senior Engineer, junior Scientific Worker, Senior

Scientific Officer, Leading Scientific Officer, Head of Laboratory

87


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

1992-1995 Parliament of Georgia, Member

1995-1999 Parliament of Georgia, Member, Environmental Protection and Natural

Resources Committee, First Deputy Chairman, Sub-committee of Natural

Resources, Chairman

1995- “Georgian Greens Party”, Secretary General

2005-2012 Hydro-meteorological Institute, Head of the laboratory, Head of Division

Election Form: Proportional Electoral System

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2014 Environment Protection and Natural Resources Committee, Member

2015-2016 Environment Protection and Natural Resources Committee, Member

2012-2014 Sector Economy and Economic Policy Committee, Member

2015 Interim Commission on Financial Audit of State Audit Service for 2014,

Member

2015-2016 Interim Commission on Territorial Integrity of Georgia, Member

2016 Interim Commission on Financial Audit of State Audit Service for 2015,

Member

2012-2014 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2014-2016 Parliament of Georgia, Independent Member

2015-2016 Georgia-EU Parliamentary Association Committee, Member

2015-2016 Delegation to the Parliamentary Assembly of the Organization for Democracy

and Economic Development (GUAM PA), Member

2013-2014 Parliamentary Friendship Group with the Parliament of the Republic of

Latvia, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliament of the Republics

of Latvia, Lithuania, Azerbaijan, Estonia and the Republic of Turkey,

Member

2015-2016 Supervisory Council of the Budget Office of the Parliament, Member

2015-2016 Parliamentary Permanent Council on Open and Transparent Governance,

Member

2015-2016 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”,

Member

Additional Information:

Author of 61 scientific works, including monographs.

He is married and has two children.

88


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

გელა გელაშვილი

GELA GELASHVILI

დაბადების თარიღი: 25.08.1959

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: ვაჭრობის ეკონომიკა

კვალიფიკაცია: ეკონომისტი

თბილისის მართვის ინსტიტუტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1980-1981 ტრესტ „იორწყალმშენის“ სპეცსარემონტო უბანი, საქონელმცოდნე

1985-1990 საქართველოს მინისტრთა საბჭოს მთავარი სამეურნეო სამმარ-

თვე ლო, ტექნიკოსი

1990-1991 თბილისის ისნის რაიონის სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექცია,

უფროსი ინსპექტორი

1991-1992 კონტროლის სახელმწიფო კომიტეტი, წამყვანი ინსპექტორი

1992-1997 საქართველო-ამერიკის საინვესტიციო კორპორაცია, გენერა ლუ-

რი დირექტორის მოადგილე

1997-1998 შპს „ბერდი“, კომერციული დირექტორი

1999-2000 საქართველოს ვაჭრობისა და საგარეო ურთიერთობების სამინის-

ტრო, სამმართველოს უფროსი

2000-2002 საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამი-

ნის ტრო, სამმართველოს უფროსი

2002-2012 შპს „ქსილოტრანსი“, გენერალური დირექტორის მოადგილე

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (სიღნაღის საარჩევ-

ნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2015 აგრარულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

2015-2016 აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოად-

გი ლე

89


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2013 საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის წევრი

2015-2016 საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის წევრი

2015 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კო-

მიტეტის წევრი

2016 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2015 წლის ფინანსური აუდიტის

განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კო მისიის თავმჯდომარე

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2013-2016 ამერიკის შეერთებული შტატების, ბელგიის სამეფოს, გერმანიის

ფედერაციული რესპუბლიკის, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ

ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს, იტალიის რესპუბლიკის

პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2015-2016 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშების განმხილველი

სა მუშაო ჯგუფის უფროსი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ღირსების ორდენი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს ერთი შვილი.

Date of Birth: 25.08.1959

Education:

Tbilisi State University

Major: Trade Economics

Profession: Economist

Tbilisi Institute of Management

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Work Experience:

1980-1981 “Iortskalmsheni” Trust Special Maintenance Area, Commodity connoisseur

1985-1990 Main Administrative Board of the Council of Ministers, Technician

1990-1991 Tbilisi Isani District State Tax Inspection, Senior Inspector

1991-1992 State Control Committee, Leading Inspector

1992-1997 Georgian-American Investment Corporation, Deputy-Director General

1997-1998 “Berdi” LLC, Commercial Director

1999-2000 Ministry of Trade and Foreign Relations of Georgia, Head of the Board

2000-2002 Ministry of Economics, Industry and Trade of Georgia, Head of the Board

90


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2002-2012 “Ksilotrans” LLC, Deputy Director General

Election Form: Majoritarian Electoral System (Sighnaghi Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2015 Agrarian Issues Committee, Member

2012-2013 Budget and Finance Committee, Member

2015-2016 Budget and Finance Committee, Member

2015 Human Rights and Civil Integration Committee, Member

2015-2016 Agrarian Issues Committee, First Deputy Chairman

2016 Interim Commission on Financial Audit of State Audit Service for 2015,

Chairman

2012-2016 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Federal

Republic of Germany, Kingdom of Belgium, Republic of Italy, United

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States

of America, Member

2015-2016 Operative Group for Consideration of State Audit Service Reports,

Head

Additional Information:

Was awarded with Order of Honor.

He has one child.

91


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ვალერი გელაშვილი

VALERI GELASHVILI

დაბადების თარიღი: 18.01.1960

განათლება: საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური კულტურისა და სპორტის

ინსტიტუტი

სპეციალობა: ფიზიკური კულტურა და სპორტი

კვალიფიკაცია: მწვრთნელ-მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება:

1997-1999 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომადგენელი

ბალტიისპირეთის ქვეყნებში

1999-2004 საქართველოს პარლამენტის წევრი

2004-2006 საქართველოს პარლამენტის წევრი

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (ხაშურის საარჩევნო

ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის წევრი

2015-2016 დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომი ტე-

ტის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2013-2016 ლიტვის რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის

ხელმძღვანელი

2013-2016 ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის ფედერაციული რეს-

პუბლიკის, ეკვადორის, ესტონეთის რესპუბლიკის, ლატვიის რეს-

პუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ოთხი შვილი.

92


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 18.01.1960

Education:

State Physical Training and Sport Academy of Georgia

Major: Physical culture and sports

Profession: Coach

Work Experience:

1997-1999 Georgian Chamber of Commerce and Industry to Baltic States, Representative

1999-2004 Parliament of Georgia, Member

2004-2006 Parliament of Georgia, Member

Election Form: Majoritarian electoral system (Khashuri Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Sports and Youth Issues Committee, Member

2015-2016 Sector Economy and Economic Policy Committee, Member

2012-2016 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2013-2016 Parliamentary Friendship Group with the Parliament of the Republic of

Lithuania, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republic

of Lithuania, Ecuador, Federal Republic of Germany, Republic of Estonia,

Republic of Latvia and the United States of America, Member

He is married and has four children.

93


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ხათუნა გოგორიშვილი

KHATUNA GOGORISHVILI

დაბადების თარიღი: 04.09.1964

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: ბიოლოგია

კვალიფიკაცია: ბიოლოგი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: სამართალმცოდნე

სამუშაო გამოცდილება:

1981-1982 ფიგურული სრიალის სპეცსკოლა, ლაბორანტი

1987-1990 კიკეთის საშუალო სკოლა, პედაგოგი

1990-1993 „საქართველოს მწვანეები“, განყოფილების უფროსი

1993-1995 საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რე-

სურსების კომისიის აპარატი, წამყვანი სპეციალისტი

1995-2003 საქართველოს პარლამენტის აპარატი, აპარატის უფროსი

2003-2004 პოლიტიკური გაერთიანება „გაერთიანებული დემოკრატები“, სამ-

სა ხურის უფროსი

2004-2008 საქართველოს პარლამენტის წევრი, საპროცედურო საკითხთა და

წე სების კომიტეტის თავმჯდომარე

2008-2012 საქართველოს პარლამენტის წევრი, საპროცედურო საკითხთა და

წესების კომიტეტის თავმჯდომარე

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2013 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის წევრი

2012-2015 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის წევრი

2015-2016 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის

მო ადგილე

94


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2016 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

2015-2016 საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღ-

დგე ნის საკითხთა დროებითი კომისიის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, უმცირე სო-

ბის წევრი

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი საპარლამენტთაშორისო კავ-

შირში (IPU)

2013-2016 დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული

სა მეფოს, იაპონიის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევ-

რი

2015-2016 ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლა-

მენტო საბჭოს წევრი

2013-2014 საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევ-

რი

2015 გაეროს მიერ ინიციირებული ღია მმართველობის პარტნიორო ბის

პროექტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის გამჭვირ-

ვალობის ქარტიის ხელმოწერასთან დაკავშირებით შექმნილი ინ-

ტერ ფრაქციული ჯგუფის წევრი

2015 „ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP)“ ინიციატივაში საქარ-

თველოს პარლამენტის ჩართულობის უზრუნველსაყოფად შექმნი-

ლი ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრი

2012-2016 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სათათბირო ორ-

განოს – ხაზინადართა საბჭოს წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მინიჭებული აქვს ნამდვილი სახელმწიფო მრჩევ-

ლის საკლასო ჩინი.

Date of Birth: 04.09.1964

Education:

Tbilisi State University

Major: Biology

Profession: Biologist

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Work Experience:

1981-1982 Special Skating School, Laboratory Assistant

1987-1990 Kiketi Secondary School, Teacher

95


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

1990-1993 “Greens of Georgia”, Head of Division

1993-1995 Environment Protection and Natural Resources Committee of the Parliament

of Georgia, Leading Specialist

1995-2003 Parliament of Georgia, Secretary General

2003-2004 Political Union “Unified Democrats”, Head of Office

2004-2008 Parliament of Georgia, Member, Procedural Issues and Rules Committee,

Chairperson

2008-2012 Parliament of Georgia, Member, Procedural Issues and Rules Committee,

Chairperson

Election Form: Proportional Electoral System

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2013 Environment Protection and Natural Resources Committee, Member

2012-2015 Procedural Issues and Rules Committee, Member

2015-2016 Procedural Issues and Rules Committee, Deputy Chairperson

2016 Legal Issues Committee, Member

2015-2016 Temporary Commission on Territorial Integrity of Georgia, Member

2012-2016 Faction “United National Movement”, Member Member of Minority

2012-2016 Parliamentary Delegation to the Inter-Parliamentary Union (IPU),

Mem ber

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Japan and

the United Kingdom of Great Britain and North Ireland, Head

2015-2016 Parliamentary Permanent Council on Open and Transparent Governance,

Member

2013-2014 Inter-Faction Group on Election Issues, Member

2015 Inter-Faction Group on Signatures of the Parliamentary Transparency

Charter within UN-initiated Open Governance Partnership project,

Member

2015 Inter-Faction Group on Provision of Parliamentary Involvement in

Open Governance Partnership (OGP) Initiative, Member

2012-2016 Advisory Council of the Chairman of the Parliament of Georgia – Board

of Treasurers, Member

Additional Information:

Was promoted to the Class Rank of Real State Advisor.

96


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ნინო გოგუაძე

NINO GOGUADZE

დაბადების თარიღი: 02.11.1958

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: ფიზიკური ქიმია

კვალიფიკაცია: ქიმიკოსი

სამუშაო გამოცდილება:

1980-2004 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არაორგანული ქიმიისა

და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, მეცნიერი თანამშრომელი

1990-1997 საქართველოს სამედიცინო აკადემია, ქიმიის ფაკულტეტის ლექ-

ტორი

1994-1996 საბუნებისმეტყველო კოლეჯი, ქიმიის მასწავლებელი

1999-2003 საქართველოს განათლების სამინისტროს განათლების სისტემის

გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2014 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის წევრი

2015-2016 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის წევრი

2012 დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის წევრი

2014-2015 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კო-

მიტეტის წევრი

2014-2015 განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის წევრი

2012-2014 ფრაქცია „ქართული ოცნება – თავისუფალი დემოკრატების“

თავმჯდომარის მოადგილე, უმრავლესობის წევრი

2014-2016 ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატების“ თავმჯდომარის მოადგი-

ლე

2012-2015 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი სამხრეთ კავკასიის საპარლა-

მენტო ინიციატივაში

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი საპარლამენტთაშორისო კავ-

შირში (IPU)

2013-2014 ფინეთის რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის ხელ-

მძღვანელი

97


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2013-2016 ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკის, ესტონეთის რესპუბ-

ლი კის, კოლუმბიის რესპუბლიკის, კუბის რესპუბლიკის, ლატ ვის

რესპუბლიკის, პორტუგალიის რესპუბლიკის, ფინეთის რეს პუბ-

ლიკის, შვედეთის სამეფოს პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუ-

ფების წევრი

2015-2016 ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლა-

მენტო საბჭოს წევრი

2015 გაეროს მიერ ინიციირებული ღია მმართველობის პარტნიორობის

პროექტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის გამჭვირ ვა-

ლობის ქარტიის ხელმოწერასთან დაკავშირებით შექმნილი ინ-

ტერ ფრაქციული ჯგუფის წევრი

2015 „ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP)“ ინიციატივაში სა ქარ-

თველოს პარლამენტის ჩართულობის უზრუნველსაყოფად შექ მნი-

ლი ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.

Date of Birth: 02.11.1958

Education:

Tbilisi State University

Major: Physical Chemistry

Profession: Chemist

Work Experience:

1980-2004 Institute of Inorganic and Electric Chemistry of the Academy of Sciences,

Scientific Officer

1990-1997 Faculty of Chemistry, Medical Academy of Georgia, Lecturer

1994-1996 College of Natural Sciences, Chemistry Teacher

1999-2003 Project for Reformation and Enhancement of Education, Ministry

of Education of Georgia, Coordinator in Mathematics and Natural

Sciences

Election Form: Proportional Electoral System

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2014 Procedural Issues and Rules Committee, Member

2015-2016 Procedural Issues and Rules Committee, Member

2012 Diaspora and Caucasus Issues Committee, Member

2014-2015 Human Rights and Civil Integration Committee, Member

98


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2014-2015 Education, Science and Culture Committee, Member

2012-2014 Faction “Georgian Dream – Free Democrats”, Deputy Chairperson,

Member of Majority

2014-2016 Faction “Free Democrats”, Deputy Chairperson

2012-2015 Parliamentary Delegation to the South Caucasus Parliamentary Assembly,

Member

2015-2016 Parliamentary Delegation to the Inter-Parliamentary Union (IPU),

Mem ber

2013-2014 Parliamentary Friendship Group with the Parliament of the Republic of

Finland, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republics

of Colombia, Finland, Cuba, Estonia, Latvia, Portugal, Federal Republic

of Brazil and the Kingdom of Sweden, Member

2015-2016 Parliamentary Permanent Council on Open and Transparent Governance,

Member

2015 Inter-Faction Group on Signatures of the Parliamentary Transparency

Charter within UN-initiated Open Governance Partnership project,

Member

2015 Inter-Faction Group on Provision of Parliamentary Involvement in

Open Governance Partnership (OGP) Initiative, Member

She is married and has one child.

99


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

გიორგი გოზალიშვილი

GIORGI GOZALISHVILI

დაბადების თარიღი: 24.10.1954

განათლება: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

სპეციალობა: სამკურნალო საქმე

კვალიფიკაცია: ექიმი

სამუშაო გამოცდილება:

1982-1991 ლაგოდეხის რაიონის მთავარი ექიმის მოადგილე

1991-1995 ლაგოდეხის რაიონის მთავარი ექიმი

1995-1998 საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო, კახეთის

სამ ხარეო დეპარტამენტის უფროსი

1998-2001 ლაგოდეხის რაიონის გამგეობის თავმჯდომარე

2001-2004 საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო, კახეთის

სამ ხარეო დეპარტამენტის უფროსი

2004-2007 შპს „ლაგოდეხის რაიონის ჯანდაცვა“, სამეთვალყურეო საბჭოს

თავმჯდომარე

2007-2008 შპს „ლაგოდეხის რაიონის ჯანდაცვა“, დირექტორის მოადგილე

2008-2010 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, გამგებლის მოადგილე, გამგებელი

2010-2012 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (ლაგოდეხის საარ-

ჩევ ნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2015 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის

წევ რი

2015-2016 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის

თავ მჯდომარის მოადგილე

2012-2014 აგრარულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

2012-2016 თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრი

2012-2015 საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღ-

დგენის საკითხთა დროებითი კომისიის წევრი

100


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2013-2014 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2013 წლის საფინანსო-ეკო-

ნო მიკური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული საქმიანობის,

აუდი ტის ხარისხის კონტროლისა და შიდა კონტროლის პროცე-

დუ რების შემმოწმებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის წევრი

2015 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2014 წლის ფინანსური აუდიტის

განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის წევრი

2012-2013 ფრაქცია „უპარტიო, დამოუკიდებელი მაჟორიტარების“ წევრი

2013-2014 ფრაქცია „უპარტიო, დამოუკიდებელი მაჟორიტარების“ თავმჯდო-

მარის მოადგილე

2014-2016 ფრაქცია „უპარტიო, დამოუკიდებელი მაჟორიტარების“ თავ -

მჯდომარის მოადგილე, უმრავლესობის წევრი

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი სამხრეთ კავკასიის საპარ-

ლა მენტო ინიციატივაში

2013-2016 ესპანეთის სამეფოს, იტალიის რესპუბლიკის პარლამენტებთან

მე გობრობის ჯგუფების წევრი

2012-2016 საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს

წევრი

2013-2014 საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევ-

რი

2013 „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (№07-3/106,

13.06.2013), „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და

დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კონსტი-

ტუ ციური კანონის პროექტისა (№07-3/107, 13.06.2013) და „საქარ-

თველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქარ-

თველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (№07-3/108,

13.06.2013) გამოქვეყნებისა და მათი საყოველთაო-სახალხო

განხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ღირსების ორდენი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

Date of Birth: 24-10-1954

Education:

Tbilisi State Medical Institute

Major: General Medicine

Profession: Doctor

101


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Work Experience:

1982-1991 Lagodekhi Region, Deputy Head Doctor

1991-1995 Lagodekhi Region, Head Doctor

1995-1998 Ministry of Healthcare of Georgia, Kakheti Regional Department Head

2001-2004 Ministry of Healthcare of Georgia, Kakheti Regional Department Head

1998-2001 Lagodekhi Municipal Board, Chair

2007-2008 “Health Care of Lagodekhi Region” LLC, Deputy Director

2008-2010 Lagodekhi Municipality, Deputy Governor, Governor

2010-2012 Lagodekhi Municipality City Assembly, Chairman

Election system: Majoritarian electoral (Lagodekhi Constituency)

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2015 Health Care and Social Issues Committee, Member

2015-2016 Health Care and Social Issues Committee, Deputy Chairman

2012-2014 Agrarian Issues Committee, Member

2012-2016 Defence and Security Committee, Member

2012-2015 Temporary Commission on Territorial Integrity of Georgia, Member

2013-2014 Interim Commission on Audit of Financial-Economic, Legal and Organizational

Activities of State Audit Service, Audit Quality Control

and Procedures of Internal Control for 2013, Member

2015 Interim Commission on Financial Audit of State Audit Service for 2014,

Member

2012-2013 Faction “Non-party, Independent Majoritarians, Member

2013-2014 Faction “Non-party, Independent Majoritarians”, Deputy Chairman

2014-2016 Faction “Non-party, Independent Majoritarians”, Deputy Chairman,

Member of Majority

2015-2016 Parliamentary Delegation to the South Caucasus Parliamentary Assembly,

Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Kingdom

of Spain and Republic of Italy, Member

2012-2016 Gender Equality Council, Member

2013-2014 Inter-Faction Group on Election Issues, Member

2013 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of the

Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”

(№07−3/106, 13.06.1013), the Draft Constitutional Law on “Change

to the Constitutional Law of Georgia” on “Changes and Amendments

to the Constitutional Law of Georgia” (№07−3/107, 13.06.1013) and

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitutional Law of

Georgia” (№07−3/108, 13.06.1013), Member

Additional Information:

Was awarded with Order of Honor.

102


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

He is married and has three children.

103


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ბიძინა გუჯაბიძე

BIDZINA GUJABIDZE

დაბადების თარიღი: 24.02.1956

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1983-1986 აგროსამრეწველო გაერთიანება, იურისკონსულტი

1986-1988 ლანჩხუთის სახალხო კონტროლის რაიონული განყოფილება, ინ-

სპექტორი

1988-1990 ლანჩხუთის კომპარტიის რაიკომი, ინსტრუქტორი

1990-1991 ლანჩხუთის რაიონის პრეფექტურა, განყოფილების უფროსი

2000- საქართველოს კონსერვატიული პარტია, ეროვნული კომიტეტის

წევრი

2004-2008 საქართველოს პარლამენტის წევრი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავ-

მჯდო მარის პირველი მოადგილე

2012 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

2012-2016 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის წევრი

2012 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნება – კონსერვატორების“ წევრი, უმრავ-

ლე სობის წევრი

2014-2016 სურინამის რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის

ხელ მძღვანელი

2013-2016 ბოლივიის მრავალეროვნული სახელმწიფოს, ბრაზილიის ფედე-

რაციული რესპუბლიკის, დანიის სამეფოს, დიდი ბრიტანეთისა

და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს, ეკვა დო-

რის, ესპანეთის სამეფოს, საფრანგეთის რესპუბლიკის პარლამენ-

ტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

104


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

დამატებითი ინფორმაცია: დაპატიმრებული იყო ეროვნული ხელისუფლების

აქტიური მხარდაჭერისთვის (1994-2000) (გათავისუფლდა მის მიერ ციხეებში

ორგანიზებული საპროტესტო შიმშილობის აქციების შედეგად).

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 24.02.1956

Education:

Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Work Experience:

1983-1986 Agrarian Industrial Union, Legal Advisor

1986-1988 Lanchkhuti Public Control, Inspector of the regional division

1988-1990 Lanchkhuti Regional Committee of Communist Party, Instructor

1990-1991 Lanchkhuti Region Prefecture, Head of Division

2000- Conservative Party of Georgia, Member of the National Committee

2004-2008 Parliament of Georgia, Member

Election Form: Proportional electoral System

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Environment Protection and Natural Resources Committee, First Deputy

Chairman

2012 Legal Issues Committee, Member

2012-2016 Procedural Issues and Rules Committee, Member

2012 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2012-2016 Faction “Georgian Dream – Conservatives”, Member, Member of Majority

2014-2016 Parliamentary Friendship Group with the Parliament of Suriname,

Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Bolivia Multi-National

State, Ecuador, the Federal Republic of Brazil, the Kingdom

of Denmark, the Kingdom of Spain, the Republic of France and

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Member


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Additional Information:

was arrested for the active support of the National Government (1994-2000) (was

released after the hunger strikes in prisons organized by him).

He is married and has two children.

106


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

კობა დავითაშვილი

KOBA DAVITASHVILI

დაბადების თარიღი: 31.07.1971

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: საერთაშორისო სამართალი

კვალიფიკაცია: იურისტი

თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: ბიზნესის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი

კვალიფიკაცია: ეკონომისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1993-1994 საქართველოს რესპუბლიკის კონტროლის პალატა, იურისტი

1994-1996 საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია „რესპუბლიკელების“ აპა-

რატი, წამყვანი სპეციალისტი

1996 საქართველოს პარლამენტის აპარატის იურიდიული დეპარ ტა-

მენტი, კანონპროექტთა სამართლებრივი ექსპერტიზისა და ვი-

ზირების განყოფილების გამგე

1996 საქართველოს პარლამენტის საკონსტიტუციო, იურიდიულ საკითხ-

თა და კანონიერების კომიტეტის აპარატი, აპარატის უფროსი

1996-1997 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იურისტ-კონ-

სულტანტი

1997-1999 შპს „გარანტ-აუდიტი“, დირექტორი

1999 თბილისის საკრებულო, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფ-

ლე ბათა დაცვის მუდმივი კომისიის თავმჯდომარე

1999-2004 საქართველოს პარლამენტის წევრი

2004-2006 საქართველოს პარლამენტის წევრი

2008 საქართველოს პარლამენტის წევრი

2010-2012 თბილისის საკრებულოს წევრი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

107


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2013 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის

თავ მჯდომარის მოადგილე

2013 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის

წევ რი

2012-2013 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

2013-2016 საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი

2012-2013 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2013-2016 დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი

2013-2014 ესტონეთის რესპუბლიკის, ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების

პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების ხელმძღვანელი

2013-2016 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, ესტონეთის რესპუბ ლი-

კის, ლიტვის რესპუბლიკის, უკრაინის, ჩრდილოეთ კავკასიის რეს-

პუბლიკების პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ხუთი შვილი.

Date of Birth: 31.07.1971

Education:

Tbilisi State University

Major: International law

Profession: Lawyer

Tbilisi State University

Major: Business Organization and Management

Profession: Economist

Work Experience:

1993-1994 Chamber of Control of Georgia, Lawyer

1994-1996 Parliament of Georgia, Faction “Republicans”, Leading Specialist

1996 Parliament of Georgia, Legal Department, Division on Legal Expertise

and Authentication of the Draft Laws, Head

1996 Parliament of Georgia, Constitutional, Legal Issues and Legality Committee,

Chief of Staff

1996-1997 Georgian Young Lawyers Association, Legal Advisor

1997-1999 “Garant-Audit” LLC, Director

1999 Tbilisi City Assembly, Standing Commission of Legal Issues and Human

Rights, Chairman

1999-2004 Parliament of Georgia, Member

108


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2004-2006 Parliament of Georgia, Member

2008 Parliament of Georgia, Member

2010-2012 Tbilisi City Assembly, Member

Election Form: Proportional Electoral System

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2013 Health Care and Social Issues Committee, Deputy Chairman

2013 Health Care and Social Issues Committee, Member

2012-2013 Legal Issues Committee, Member

2013-2016 Foreign Relations Committee, Member

2012-2013 Member of the Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2013-2016 Parliament of Georgia, Independent Member

2013-2014 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republic

of Estonia and the North Caucasus Republics, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Federal

Republic of Germany, Republic of Estonia, Republic of Lithuania,

Ukraine and North Caucasus Republics, Member

He is married and has five children.

109


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

სოსო დანელია

SOSO DANELIA

დაბადების თარიღი: 23.07.1956

განათლება: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

სპეციალობა: სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა

კვალიფიკაცია: ინჟინერ-მშენებელი

თბილისის მენეჯერთა სკოლა

კვალიფიკაცია: მენეჯერი

აკადემიური ხარისხი: ჰიდროენერგეტიკის დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება:

1979-1995 თბილისის საავიაციო გაერთიანება, დიმიტროვის სახელობის

31-ე ქარხანა, ინჟინერ-მშენებელი

1991 თბილისის საქალაქო საბჭოს დეპუტატი

1995-1996 საქართველოს სავაჭრო-ეკონომიკური წარმომადგენლობა იტა-

ლი აში, წარმომადგენლის მოადგილე

1997-1999 საქართველოს საელჩო იტალიაში, პირველი მდივანი

1997-2004 საქართველოს ალტერნატიული წარმომადგენელი გაეროს საერ-

თაშორისო ორგანიზაციებში

1999-2001 საქართველოს საელჩო იტალიაში, კონსული

2001 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო

დეპარტამენტი, დირექტორის მოადგილე

2001-2004 საქართველოს საელჩო იტალიაში, კონსული

2003-2004 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ატაშეს მოვალეობის

შემ სრულებელი

2004-2006 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომად გენ-

ლო ბა იტალიაში, წარმომადგენელი

2006-2007 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საგანგებო დავა-

ლებათა ელჩი

2007-2008 საქართველოს საელჩო იტალიაში, დესპანი

2008-2011 საქართველოს საელჩო იტალიაში, ელჩის მოვალეობის შემსრუ-

ლე ბელი

110


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2011-2014 საქართველოს საელჩო ვატიკანში, ელჩის მოადგილე

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (მარტვილის საარ-

ჩევ ნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2015-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2015-2016 აგრარულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

2015-2016 ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის წევრი

2016 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კო-

მიტეტის წევრი

2015-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2016 აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, ამერიკის შეერთებული შტატების,

ბელგიის სამეფოს, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის,

ესპანეთის სამეფოს, იაპონიის, ინდოეთის რესპუბლიკის, ირლან-

დიის, ისრაელის სახელმწიფოს, იტალიის რესპუბლიკის, ლიტვის

რესპუბლიკის, მექსიკის შეერთებული შტატების, მონტენეგროს,

შვეიცარიის კონფედერაციის, ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლა-

მენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს იმპერატორ კონსტანტინეს სახე-

ლობის საიმპერატორო წმინდა გიორგის ორდენი, პარმისა და პიაჩენცის

ჰერცოგის, პრინც კარლოს-უგო ბურბონისგან წმინდა გიორგის ორდენი.

მი ნიჭებული აქვს ვატიკანის ტიბერინას აკადემიის აკადემიკოსის წოდება.

არის საქართველოს ეროვნულ და სოციალურ ურთიერთობათა აკადემიის

აკადემიკოსი, ფლორენციის დიდებულთა აკადემიის საპატიო აკადემიკოსი.

არის 12 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს ერთი შვილი.

Date of Birth: 23.07.1956

Education:

Georgian Technical University

Major: Industrial and Urban Construction

Profession: Constructing Engineer

Tbilisi School of Management

Profession: Manager

Academic Degree: Doctor of Hydro-Energy

111


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Work Experience:

1979-1995 Tbilisi Aviation Union, Dimitrov Factory N31, Constructing Engineer

1991 Tbilisi City Council, Member

1995-1996 Trade-Economic Representation of Georgia to Italy, Deputy Officer

1997-1999 Georgian Embassy to the Republic of Italy, First Secretary

1997-2004 Alternative Representative of Georgia to UN International Organizations

1999-2001 Georgian Embassy to the Republic of Italy, Consul

2001 Ministry of Foreign Affairs of Georgia, Consular Department, Deputy

Director

2001-2004 Georgian Embassy to Italy, Consul

2003-2004 Acting Attaché of Defence Ministry of Georgia

2004-2006 Representation of Trade-Economic Chamber of Georgia to Italy, Representative

2006-2007 Ministry of Foreign Affairs of Georgia, Ambassador at Large

2007-2008 Georgian Embassy to the Republic of Italy, Envoy

2008-2011 Georgian Embassy to the Republic of Italy, Acting Ambassador

2011-2014 Georgian Embassy to Vatican, Deputy Ambassador

Election Form: Majoritarian Electoral System (Martvili Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2015-2016 Agrarian Issues Committee, Member

2015-2016 European Integration Committee, Member

2016 Human Rights and Civil Integration Committee, Member

2015-2016 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Ireland, Japan,

Czech Republic, Montenegro, Swiss Confederation, Federal Republic

of Germany, Kingdom of Belgium, Kingdom of Spain, Republic

of Azerbaijan, Republic of India, Republic of Italy, Republic of Lithuania,

State of Israel, United Mexican States and the United States of

America, Member

Additional Information:

Was awarded with title of Academician of the Iberian Pontifical Academy for merits

in diplomatic sphere; Academician of the Georgian Academy of National and

Social Relations;

Honorary Academician of the Academy of Florence; Was awarded with Order of

St. George by the Prince of Parma and Piacenza Carlo-Ugo Borgone; Was awarded

with Emperor Constantine I Imperial Order of St. George; Author of 12 scientific

works.

He has one child.

112


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

113


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

მახირ დარზიევი

MAKHIR DARZIEV

დაბადების თარიღი: 04.08.1957

განათლება: ბაქოს სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: ისტორია

კვალიფიკაცია: პედაგოგი

სამუშაო გამოცდილება:

1974-1975 წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ტრესტი, ზეინკალი

1980-1981 თბილისისა და რუსთავის გამწმენდი ნაგებობები, ზეინკალი

1981-1982 რუსთავის საშუალო სკოლა, სამხედრო ხელმძღვანელი

1982-1992 მარნეულის სკოლა, ისტორიის მასწავლებელი

1991-2003 აზერბაიჯანის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ლექტორი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2013-2016 დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის წევრი

2015-2016 საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2013-2014 მოლდოვის რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის

ხელ მძღვანელი

2014-2016 ბოლივიის მრავალეროვნული სახელმწიფოს პარლამენტთან მე-

გობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელი

2013-2016 აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, გერმანიის ფედერაციული რესპუბ-

ლიკის, თურქეთის რესპუბლიკის, ირანის ისლამური რესპუბლიკის,

უზბეკეთის რესპუბლიკის, უკრაინის, უნგრეთის პარლამენტებთან

მეგობრობის ჯგუფების წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

114


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 04.08.1957

Education:

Baku State University

Major: History

Profession: History Teacher

Work Experience:

1974-1975 Water supply and Sewage Trust, Welder

1980-1981 Tbilisi and Rustavi Cleaning Premises, Welder

1981-1982 Rustavi Public School, Head of Military Studies

1982-1992 Marneuli School, History Teacher

1991-2003 Azerbaijan State Pedagogical Institute, Lecturer

Election Form: Proportional electoral System

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2013-2016 Diaspora and Caucasus Issues Committee, Member

2015-2016 Foreign Relations Committee, Member

2012-2016 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2013-2014 Parliamentary Friendship Group with the Parliament of the Republic of

Moldova, Head

2014-2016 Parliamentary Friendship Group with the Parliament of Bolivia Multinational

State, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Uzbekistan,

Hungary, Ukraine, the Federal Republic of Germany, the Islamic Republic

of Iran, the Republic of Azerbaijan and the Republic of Turkey,

Member

He is married and has three children.

115


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

დავით დარჩიაშვილი

DAVIT DARCHIASHVILI

დაბადების თარიღი: 16.12.1960

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: ისტორია

კვალიფიკაცია: ისტორიკოსი

აკადემიური ხარისხი: ისტორიის დოქტორი; პოლიტიკის დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება:

1992-1995 თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი, მეცნიერი თანამშრომელი

2000-2003 საქართველოს პარლამენტის აპარატი, კვლევითი დეპარტამენტის

უფროსი

2004-2008 ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“, აღმასრულებელი დი-

რექტორი

2004- ილიას სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი, სრული პროფესორი

2008-2012 საქართველოს პარლამენტის წევრი, ევროპასთან ინტეგრაციის

კომიტეტის თავმჯდომარე

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგი-

ლე

2012-2016 ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, უმცირესო-

ბის წევრი

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ევრონესტის (აღმოსავლეთის

პარტნიორობის) საპარლამენტო ასამბლეაში

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ნატოს საპარლამენტო ასამ-

ბლე აში (NATO PA)

2013-2016 ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდი-

ლოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს, ესტონეთის რეს-

116


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

პუბლიკის, ლატვიის რესპუბლიკის, ლიტვის რესპუბლიკის, პო-

ლონეთის რესპუბლიკის, სომხეთის რესპუბლიკის, შვედეთის

სამეფოს პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ბრწყინვალების საპრეზიდენტო

ორ დენი. მინიჭებული აქვს პირველი კლასის სახელმწიფო მრჩევლის საკლა-

სო ჩინი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 16-12-1960

Education:

Tbilisi State University

Major: History

Profession: Historic

Academic Degree: Doctor of History; Doctor of Politics

Work Experience:

1992-1995 Tbilisi State University, Research Officer

2000-2003 Parliament of Georgia, Research Department, Head

2004-2008 “Open Society – Georgia” Foundation, Executive Director

2004- Ilia State University, Full Professor

2008-2012 Parliament of Georgia, European Integration Committee, Chairman

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Defence and Security Committee, Deputy Chairman

2012-2016 European Integration Committee, Member

2012-2016 Faction “United National Movement”, Member, Member of Minority

2012-2016 Parliamentary Delegation to EuroNest Parliamenary Assembly, Member

2015-2016 Parliamentary Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

(NATO PA), Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of USA, United

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Republic of Latvia,

117


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Republic of Lithuania, Republic of Poland, Republic of Armenia and

the Kingdom of Sweden, Member

Additional Information:

Was awarded with Presidential Order of Excellence and was granted the First

Class Rank of State Advisor

He is married and has two children.

118


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

დავით დარცმელიძე

DAVIT DARTSMELIDZE

დაბადების თარიღი: 22.09.1979

განათლება: საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემია

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

2004-2011 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2011-2012 საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში

(ქა ლაქი ფოთი, აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის,

ჩხო როწყუს, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტები) სახელმწიფო რწმუ-

ნებ ული – გუბერნატორის პირველი მოადგილე

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (აბაშის საარჩევნო

ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი

2012-2016 დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის წევრი

2016 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კო-

მიტეტის წევრი

2012-2013 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – რეგიონების“ წევ-

რი, უმცირესობის წევრი

2013-2016 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – რეგიონების“ მდი-

ვანი, უმცირესობის წევრი

2013-2016 აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, თურქეთის რესპუბლიკის, უკრაინის,

ურუგვაის აღმოსავლური რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობ-

რობის ჯგუფების წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის

ორდენი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

119


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 22.09.1979

Education:

Academy of the Ministry of State Security of Georgia

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Work Experience:

2004-2011 Ministry of Internal Affairs of Georgia

2011-2012 State Trustee a nd the First Deputy-Governor to Administrative Units

of Georgia (Municipalities of Poti, Abasha, Zugdidi, Martvili, Mestia,

Senaki, Chkhorotsku, Tsalenjikha)

Election Form: Majoritarian electoral system (Abasha Constituency)

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Foreign Relations Committee, Member

2012-2016 Diaspora and Caucasus Issues Committee, Member

2016 Human Rights and Civil Integration Committee, Member

2012-2013 Faction “United National Movement – Regions”, Member, Member of

Minority

2013-2016 Faction “United National Movement – Regions”, Secretary, Member of

Minority

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republics

of Azerbaijan, Ukraine, Turkey and the Eastern Republic of Uruguay,

Member

Additional Information:

Was awarded with I Rank “Vakhtang Gorgasali Order”.

He is married and has two children.

120


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ვიქტორ დოლიძე

VIKTOR DOLIDZE

დაბადების თარიღი: 04.07.1973

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: საერთაშორისო სამართალი

კვალიფიკაცია: იურისტი

ნატოს თავდაცვის კოლეჯი (იტალია)

შვედეთის ეროვნული თავდაცვის კოლეჯი

თავდაცვის რესურსების მართვის ინსტიტუტი (აშშ)

ჯორჯ კ. მარშალის სახელობის უშიშროების შემსწავლელი ევროპული ცენტრი

(გერმანია)

სამუშაო გამოცდილება:

1996-1997 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, დიპლომატიური

პრო ტოკოლის სამმართველოს სამთავრობო დელეგაციების გან-

ყოფილების ატაშე, მეორე მდივანი

1997-1998 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სამხედრო-პოლი-

ტიკური დეპარტამენტი, ნატოს სამმართველოს უფროსის მოად-

გილე

1998-2000 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სამხედრო-პოლი-

ტიკური დეპარტამენტი, ორმხრივი ურთიერთობების სამმარ თვე-

ლოს უფროსი

2000-2001 საქართველოს საელჩო ბელგიისა და ნიდერლანდების სამე ფო-

ებსა და ლუქსემბურგის საჰერცოგოში, მრჩეველი; ევრო საბჭოსა

და ნატოში საქართველოს მისია, წევრი

2001-2004 ნატოში საქართველოს მისია (ბელგიის სამეფო), მრჩეველი პო-

ლი ტიკურ საკითხებში

2004-2005 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი, საერთა-

შორისო უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორი

2005-2009 საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ავ სტრი-

ისა და უნგრეთის რესპუბლიკებში, საქართველოს მუდ მი ვი წარ-

მომადგენელი ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომ ლობის

121


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ორგანიზაციასა და ქ. ვენაში განლაგებულ საერთაშორისო ორგა-

ნი ზაციებში

2010-2012 თბილისის საკრებულოს წევრი

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (ჩუღურეთის საარ-

ჩევნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2015 ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე

2015-2016 ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის წევრი

2012-2016 საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი

2012-2014 ფრაქცია „ქართული ოცნება – თავისუფალი დემოკრატების“ წევ-

რი, უმრავლესობის წევრი

2014-2016 ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატების“ წევრი

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი ევრონესტის (აღ მო-

სავლეთის პარტნიორობის) საპარლამენტო ასამბლეაში

2012-2015 საქართველო-ევროკავშირის საპარლამენტო თანამშრომლობის

კომიტეტის წევრი

2015-2016 საქართველო-ევროკავშირის საპარლამენტო ასოცირების კომი-

ტე ტის წევრი

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ეუთოს საპარლამენტო ასამ-

ბლეაში (OSCE PA)

2013-2016 ავსტრიის რესპუბლიკის, საბერძნეთის რესპუბლიკის პარლამენ-

ტებთან მეგობრობის ჯგუფების ხელმძღვანელი

2013-2016 ბელგიის სამეფოს, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, დი-

დი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული

სამე ფოს, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის, ჩილეს რესპუბლიკის

პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2012-2016 საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს

წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მინიჭებული აქვს საგანგებო და სრულუფლებიანი

ელჩის უმაღლესი დიპლომატიური რანგი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 04.07.1973

Education:

Tbilisi State University

Major: International law

Profession: Lawyer

122


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

NATO Defence College (NDC), (Italy)

Swedish National Defence College (SNDC), Stockholm

Defence Resources Management Institute (DRMI), Monterey, USA

George C. Marshal European Center for Security Studies, Germany

Work Experience:

1996-1997 Ministry of Foreign Affairs of Georgia, Division of the Governmental

Delegations of the Diplomatic Protocol Department, Attaché, Second

Secretary

1997-1998 Ministry of Foreign Affairs of Georgia, Political-Military Department,

NATO Division Deputy Head

1998-2000 Ministry of Foreign Affairs of Georgia, Political-Military Department,

Division of Bilateral International Treaties, Head

2000-2001 Georgian Embassies to the Kingdoms of Belgium, Kingdom of the

Netherlands and the Grand Duchy of Luxembourg, Advisor; Georgian

Missions to CoE and NATO, Member

2001-2004 Georgian Mission to NATO, Advisor in Political Issues (The Kingdom

of Belgium)

2004-2005 Office of the National Security Council of Georgia, Department of International

Security, Director

2005-2009 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Georgia to the Republics

of Austria and Hungary; Resident Representative of Georgia

to OSCE and various International Organizations in Vienna

2010-2012 Tbilisi City Assembly, Member

Election Form: Majoritarian electoral system (Chughureti Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2015 European Integration Committee, Chairman

2015-2016 European Integration Committee, Member

2012-2016 Foreign Relations Committee, Member

2012-2014 Faction “Georgian Dream – Free Democrats”, Member, Member of

Majority

2014-2016 Faction “Free Democrats”, Member

2012-2016 Parliamentary Delegation to EuroNest Parliamentary Assembly, Head

2012-2015 Georgia-EU Parliamentary Cooperation Committee, Member

2012-2016 Georgia-EU Parliamentary Association Committee, Member

2012-2016 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Organization

for Security and Cooperation in Europe (OSCE PA), Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republics

of Austria and Greece, Head

123


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republics

of South Africa, Chile, Federal Republic of Germany, Kingdom of

Belgium and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

Member

2012-2016 Gender Equality Council, Member

Additional Information:

He was promoted to the Highest Rank of the Envoy Extraordinary and Plenipotentiary.

He is married and has two children.

124


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ნოდარ ებანოიძე

NODAR EBANOIDZE

დაბადების თარიღი: 28.06.1958

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: ვაჭრობის ეკონომიკა

კვალიფიკაცია: ეკონომისტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტის დოქტორანტი

სამუშაო გამოცდილება:

1979-1981 ხარაგაულის რაიკოოპერატივი, საქონელმცოდნე

1981-1987 საწარმოო გაერთიანება „ელექტროაპარატი“ უფროსი ეკონომის-

ტი

1987-1991 სახალხო მეურნეობის დაგეგმვისა და მართვის სამეცნიერო-

კვლე ვითი ინსტიტუტი, მეცნიერი თანამშრომელი

1991 ხარაგაულის რაიონის პრეფექტი

1991-1992 ეკონომიკისა და ფინანსების ინსტიტუტი, მეცნიერი თანამშრომელი

1992-1998 ხარაგაულის რაიონის გამგებელი

1998-2007 საქართველოს კონტროლის პალატა, მრჩეველი, მთავარი კონ-

ტრო ლიორი, დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

2007-2012 აუდიტორული კომპანია „კომპაუდი“, პარტნიორი

2015- სუხიშვილის სასწავლო უნი ვერსიტეტი, ლექტორი

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (ხარაგაულის საარ-

ჩევ ნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მო-

ადგილე

2012-2013 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის წევრი

2013-2014 დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომი ტე-

ტის წევრი

2014-2016 რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის

წევ რი

125


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2012 წლის საფინანსო-ეკო-

ნომიკური საქმიანობის აუდიტის განმახორციელებელი საქარ-

თვე ლოს პარლამენტის დროებითი კომისიის თავმჯდომარე

2012-2013 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2012 წლის საფინანსო-ეკო-

ნომიკური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული საქმიანობის,

აუდიტის ხარისხის კონტროლისა და შიდა კონტროლის პრო-

ცედურების შემმოწმებელი საქართველოს პარლამენტის დრო ე-

ბითი კომისიის თავმჯდომარე

2013-2014 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2013 წლის საფინანსო-ეკო-

ნომიკური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული საქმიანობის,

აუდიტის ხარისხის კონტროლისა და შიდა კონტროლის პროცე-

დურების შემმოწმებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის წევრი

2015 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2014 წლის ფინანსური აუდიტის

განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის წევრი, კომისიის მდივანი

2016 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2015 წლის ფინანსური აუდიტის

განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნება – რესპუბლიკელების“ წევრი, უმრავ-

ლე სობის წევრი

2016 ფრაქცია „რესპუბლიკელების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი დემოკრატიისა და ეკონო-

მიკური განვითარების ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეაში

(GUAM PA)

2013-2016 პანამის რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის ხელ-

მძღვანელი

2013-2016 ბელარუსის რესპუბლიკის, ბოლივიის მრავალეროვნული სახელ-

მწიფოს, ელ-სალვადორის, იაპონიის, კოლუმბიის რესპუბლიკის,

მალაიზიის ფედერაციის, სურინამის რესპუბლიკის, უზბეკეთის

რესპუბლიკის, უკრაინის, შვედეთის სამეფოს, ჩილეს რესპუბლი-

კის, ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების პარლამენტებთან მე-

გობრობის ჯგუფების წევრი

2015-2016 საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის სამეთვალყურეო

საბჭოს წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: თამბაქოს კონტროლის სამთავრობო კომისიის

წევ რი (2013), სახელმწიფო ფინანსების მართვის რეფორმის საკოორდინაციო

საბ ჭოს წევრი (2013-2016), საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავ-

რობო კო მისიის წევრი (2014), მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს წევრი

(2015-2016).

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

126


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 28.06.1958

Education:

Tbilisi State University

Major: Trade Economics

Profession: Economist

Doctoral Student at Batumi Shota Rustaveli State University

Work Experience:

1979-1981 Kharagauli Regional Cooperative, Commodity Expert

1981-1987 Industrial Union “Elektroaparati”, Senior Economist

1987-1991 Scientific Research Institute of Public Economy Planning and Management,

Research Officer

1991 Kharagauli Region, Prefect

1991-1992 Institute of Economics and Finances, Research Officer

1992-1998 Kharagauli Region Assembly, Governor

1998-2007 Chamber of Control of Georgia, Advisor, Senior Controller, Deputy-

Head of Department

2007-2012 Audit Company, “CompAud”, Partner

2015- Sukhishvili Academic University, Lecturer

Election Form: Majoritarian Electoral System (Kharagauli Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Budget and Finance Committee, First Deputy Chairman

2012-2013 Environmental Protection and Natural Resources Committee, Member

2013-2014 Sector Economy and Economic Policy Committee, Member

2014-2016 Regional Policy and Self-Government Committee, Member

2012 Interim Commission on Financial Audit of State Audit Service for 2012,

Chairman

2012-2013 Interim Commission on Audit of Financial-Economic, Legal and Organizational

Activities of State Audit Service, Audit Quality Control

and Procedures of Internal Control for 2012, Chairman

2013-2014 Interim Commission on Audit of Financial-Economic, Legal and Organizational

Activities of State Audit Service, Audit Quality Control

and Procedures of Internal Control for 2013, Member

2015 Interim Commission on Financial Audit of State Audit Service for 2014,

Secretary, Member

2016 Interim Commission on Financial Audit of State Audit Service for 2015,

Member

2012-2016 Faction “Georgian Dream – Republicans”, Member, Member of Majority

127


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2016 Faction “Republicans”, Member, Member of Majority

2012-2016 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Organization

for Democracy and Economic Development (GUAM PA),

Member

2013-2016 Friendship Group with the Parliament of the Republic of Panama,

Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republics

of Belarus, Columbia, Surinam, Uzbekistan, Ukraine, Chile, El

Salvador, Federation of Malaysia, Bolivia Multi-national State, Japan,

North Caucasus Republics and the Kingdom of Sweden, Member

2015-2016 Supervisory Council of the Budget Office of the Parliament of Georgia,

Member

Additional Information:

Member of the Governmental Commission on Tobacco Control (2013), Member

of the Coordination Board for the Reform of the State Finance Management

(2013-2016), Member of the Governmental Commission for Regional Development

(2014), Member of the National Council for the Development of Mountainous Regions

(2015-2016).

He is married and has three children.

128


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

გოჩა ენუქიძე

GOCHA ENUKIDZE

დაბადების თარიღი: 08.04.1962

განათლება: ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური უნი ვერ სი-

ტეტი

სპეციალობა: წარმოების მართვა და ეკონომიკა

კვალიფიკაცია: ინჟინერ-ეკონომისტი

აკადემიური ხარისხი: ინჟინერიის დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება:

1989-1995 კოოპერატივი „ალფა“, თავმჯდომარე

1995-1999 შპს „ივერია-ენსი“, დირექტორი

1999-2008 შპს „იბერკომპანი“, პრეზიდენტი

2004-2009 შპს „ლუკოილ-ჯორჯია“, გენერალური დირექტორის მოადგილე

2008-2012 საქართველოს პარლამენტის წევრი

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (ამბროლაურის სა-

არ ჩევნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012 რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის

წევ რი

2013-2016 რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის

წევ რი

2015 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2014 წლის ფინანსური აუდი-

ტის განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის დროე ბი-

თი კომისიის წევრი

2016 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2015 წლის ფინანსური აუდიტის

განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის წევრი

2012 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, უმცი რე სო-

ბის წევრი

129


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2014 დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი

2014 ფრაქციის „დამოუკიდებელი მაჟორიტარები – ძლიერი რეგიო ნე-

ბისათვის“ თავმჯდომარე

2014-2016 ფრაქციის „დამოუკიდებელი მაჟორიტარები – ძლიერი რეგიონე-

ბისათვის“ თავმჯდომარე, უმრავლესობის წევრი

2015 საქართველო-ევროკავშირის საპარლამენტო ასოცირების კომი-

ტე ტის წევრი

2014-2016 არგენტინის რესპუბლიკის, ბელარუსის რესპუბლიკის პარლამენ-

ტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2015 გაეროს მიერ ინიციირებული ღია მმართველობის პარტნიორობის

პროექტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის გამჭვირ-

ვალობის ქარტიის ხელმოწერასთან დაკავშირებით შექმნილი

ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრი

2015 „ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP)“ ინიციატივაში სა ქარ-

თველოს პარლამენტის ჩართულობის უზრუნველსაყოფად შექ-

მნილი ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრი

2013-2016 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი

2016საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობა ზე“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყ ნე-

ბისა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანი ზაციო

კომისიის წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 08.04.1962

Education:

Kutaisi N. Muskhelishvili State Technical University

Major: Production Economy and Management

Profession: Engineer-economist

Doctoral Student of Georgian Technical University

Academic Degree: Doctor of Engineering

Work Experience:

1989-1995 Cooperative “Alpha”, Chairman

1995-1999 “Iveria-NC” LLC, Director

1999-2008 “Iber-Company” LLC, President

2004-2009 “Lukoil-Georgia” LLC, Deputy Director General

2008-2012 Parliament of Georgia, Member

130


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Election Form: Majoritarian electoral system (Ambrolauri Constituency)

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012 Regional Policy and Self-Government Committee, Member

2013-2016 Regional Policy and Self-Government Committee, Member

2015 Interim Commission on Financial Audit of State Audit Service for 2014,

Member

2016 Interim Commission on Financial Audit of State Audit Service for 2015,

Member

2012 Faction “United National Movement”, Member, Member of the Minority

2012-2014 Parliament of Georgia, Independent Member

2014 Faction “Independent Majoritarians – for Powerful Regions” Chairman

2014-2016 Faction “Independent Majoritarians – for Powerful Regions”, Chairman,

Member of Majority

2015 Georgia-EU Parliamentary Cooperation Committee, Member

2014-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republics

of Argentina, Belarus, Member

2013-2016 State Constitutional Commission, Member

2015 Inter-Faction Group on Signatures of the Parliamentary Transparency

Charter within UN-initiated Open Governance Partnership project,

Member Inter-Faction Group on Provision of Parliamentary Involvement

in Open Governance Partnership (OGP) Initiative, Member

2016 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional Law on “Changes to the Constitution of Georgia”,

Member

He is married and has two children.

131


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

გიორგი ვაშაძე

GIORGI VASHADZE

დაბადების თარიღი: 08.07.1981

განათლება: საქართველოს ტექნიკური უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: სახელმწიფო მართვა

კვალიფიკაცია: სახელმწიფო მართვის მოხელე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: იურისტი

ჰარვარდის ბიზნესის სკოლა (აშშ)

სპეციალობა: ბიზნესმენეჯმენტი

საქართველოს ტექნიკური უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: სახელმწიფო მართვა

სამუშაო გამოცდილება:

2001-2003 საქართველოს ახალგაზრდა სახელმწიფო მოხელეთა ასოციაცია,

თავმჯდომარე

2003-2004 ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალური ბიურო, ინსპექტორი

2004-2005 საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღ-

დგენის საკითხთა დროებითი კომისიის აპარატი, თანამშრომელი

2005 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის

სააგენტო, ჩუღურეთის საპასპორტო და მოსახლეობის რეგის ტრა-

ციის სამსახურის უფროსი

2005-2006 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის

სა აგენტო, თავმჯდომარის მოადგილე

2006-2010 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის

სააგენტო, თავმჯდომარე

2010-2012 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე –

სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარე

2012 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე

132


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

2012-2016 განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის წევრი

2016 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის

წევრი

2012 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2012 წლის საფინანსო-ეკო-

ნომიკური საქმიანობის აუდიტის განმახორციელებელი საქარ-

თველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის წევრი

2012-2013 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2012 წლის საფინანსო-ეკო-

ნომიკური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული საქმიანობის,

აუდიტის ხარისხის კონტროლისა და შიდა კონტროლის პრო ცე-

დურების შემმოწმებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის წევრი

2013-2014 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2013 წლის საფინანსო-ეკო-

ნომიკური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული საქმიანობის,

აუდი ტის ხარისხის კონტროლისა და შიდა კონტროლის პროცე-

დურების შემმოწმებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, უმცირე სო-

ბის წევრი

2016 დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი

2012-2016 საქართველო-ევროკავშირის საპარლამენტო ასოცირების კომი-

ტე ტის წევრი

2013-2016 ავსტრალიის თანამეგობრობის, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, ამე-

რიკის შეერთებული შტატების, ახალი ზელანდიის, ბრაზილიის

ფედერაციული რესპუბლიკის, გერმანიის ფედერაციული რესპუბ-

ლიკის, დანიის სამეფოს, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ

ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს, ეგვიპტის არაბთა რეს-

პუბლიკის, ეთიოპიის ფედერაციული დემოკრატიული რესპუბ-

ლიკის, ერაყის რესპუბლიკის, ესტონეთის რესპუბლიკის, თურ-

ქე თის რესპუბლიკის, იაპონიის, ინდოეთის რესპუბლიკის,

ირა ნის ისლამური რესპუბლიკის, ირლანდიის, ისრაელის სა-

ხელ მწიფოს, იტალიის რესპუბლიკის, კანადის, კორეის რეს-

პუბ ლიკის, ლატვიის რესპუბლიკის, ლიტვის რესპუბლიკის,

მექსი კის შეერთებული შტატების, რესპუბლიკის რესპუბლიკის,

ნიდერ ლანდების სამეფოს, ნორვეგიის სამეფოს, პარაგვაის რეს-

პუბ ლიკის, პერუს რესპუბლიკის, პოლონეთის რესპუბლიკის,

სამ ხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის, საუდის არაბეთის სამეფოს,

საფრანგეთის რესპუბლიკის, სერბეთის რესპუბლიკის, სომხეთის

რესპუბლიკის, უკრაინის, უნგრეთის, ფინეთის რესპუბლიკის, ქუვე-

ითის სახელმწიფოს, ყაზახეთის რესპუბლიკის, ყირგიზეთის რეს-

პუბლიკის, შვედეთის სამეფოს, შვეიცარიის კონფედერაციის, ჩეხე-

თის რესპუბლიკის, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის, ხორ ვატიის

რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

133


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ბრწყინვალების საპრეზიდენტო

ორ დენი საქართველოს მასშტაბით „იუსტიციის სახლის“, როგორც ახალი ქარ-

თული ბრენდის, იდეის განვითარებისთვის და იმპლემენტაციისთვის. არის

ინო ვაციებისა და განვითარების ფონდის დამფუძნებელი, საზოგადოებრივი

მოძრაობა „ახალი საქართველოს“ დამფუძნებელი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

Date of Birth: 08.07.1981

Education:

Georgian Technical University

Major: Public Administration

Profession: Public Administration

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Harvard Business School (USA)

Major: Business Management

Georgian Technical University

Major: Public Administration

Work Experience:

2001-2003 Association of Young Public Servants of Georgia, Chairman

2003-2004 Interpol National Central Bureau, Inspector

2004-2005 Parliamentary Interim Commission on Territorial Integrity of Georgia,

Staff

2005 Ministry of Justice, Civil Registry Agency, Chughureti Passport and

Population Registration Service, Head

2005-2006 Ministry of Justiceof Georgia, Civil Registry Agency, Deputy Chairman

2006-2010 Ministry of Justiceof Georgia, Civil Registry, Chairman

2010-2012 Ministry of Justiceof Georgia, Deputy Minister, Civil Registry Agency,

Chairman

2012 Ministry of Justiceof Georgia, Deputy Minister

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

134


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Budget and Finance Committee, Deputy Chairman

2012-2016 Education, Science and Culture Committee, Member

2016 Healthcare and Social Issues Committee, Member

2012 Interim Commission on Financial Audit Service for 2012, Member

2012-2013 Interim Commission on Audit of Financial-Economic, Legal and Organizational

Activities of State Audit Service, Audit Quality Control

and Procedures of Internal Control for 2012, Member

2013-2014 Interim Commission on Audit Financial-Economic, Legal and Organizational

Activities of State Audit Service, Audit Quality Control and

Procedures of Internal Control for 2013, Member

2012-2016 Faction “United National Movement”, Member, Member of Minority

2016 Parliament of Georgia, Independent Member

2012-2016 Georgia-EU Parliamentary Cooperation Committee, Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Canada,

People’s Republic of China, Croatia, Czech Republic, Finland, Hungary,

Ireland, Japan, Kazakhstan, Kirgizstan, Kuwait, New Zealand,

Kingdom of Sweden, Swiss Confe deration, Ukraine, Arab Republic

of Egypt, Commonwealth of Australia, Federal Democratic Republic

of Ethiopia, Federal Republic of Brazil, Federal Republic of Germany,

Islamic Republic of Iran, Kingdom of Denmark, Kingdom of Norway,

Kingdom of Saudi Arabia, Kingdom of the Netherlands, Armenia, Republic

of Azerbaijan, Republic of Estonia, Republic of France, Republic

of India, Republic of Iraq, Republic of Italy, Republic of Korea, Republic

of Latvia, Republic of Lithuania, Republic of Moldova, Republic

of Paraguay, Republic of Peru, the Republic of Poland, the Republic

of, the Republic of South Africa, Republic of Turkey, State of Israel,

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United

Mexican States and United States of America, Member

Additional Information:

Was awarded with Presidential “Order of Excellence” for the development and

implementation of an innovative Georgian brand “House of Justice” across Georgia;

Founder of civil movement “New Georgia”; Founder of the “Innovations and

Development Fund”.

He is married and has three children.

135


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

მალხაზ ვახტანგაშვილი

MALKHAZ VAKHTANGASHVILI

დაბადების თარიღი: 06.03.1972

განათლება: ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი

სპეციალობა: ქართული ენა, ლიტერატურა და ისტორია

კვალიფიკაცია: ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის

ქართული უნი ვერსიტეტის დოქტორანტი

სამუშაო გამოცდილება:

1995-1999 ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტი, შიდა

ქარ თლის კოორდინატორი

1999-2003 ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტი, ცხინვა-

ლის რეგიონის მთავარი რწმუნებული

2004 შიდა ქართლის სამხარეო ადმინისტრაცია, ცხინვალის რეგიონის

სა კითხთა სამსახურის უფროსი

2006-2008 კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში საქართველოს სახელ-

მწიფო მინისტრის მოადგილე

2009-2011 სუხიშვილის სასწავლო უნი ვერსიტეტი, ლექტორი

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (გორის საარჩევნო

ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2013 დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის

პირ ველი მოადგილე

2013 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის წევრი

2013-2016 თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრი

2013-2016 საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის წევრი

2012-2016 საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღ-

დგე ნის საკითხთა დროებითი კომისიის წევრი

2012-2013 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

136


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2013-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნება – ეროვნული ფორუმის“ თავმჯდომარე,

უმრავლესობის წევრი

2016 ფრაქცია „ეროვნული ფორუმის“ თავმჯდომარე

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ეუთოს საპარლამენტო ასამ-

ბლეაში (OSCE PA)

2013-2016 არგენტინის რესპუბლიკის, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ

ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს, თურქეთის რესპუბლიკის,

იტალიის რესპუბლიკის, მალაიზიის ფედერაციის, მექსიკის შე-

ერთებული შტატების, პოლონეთის რესპუბლიკის, საფრანგეთის

რესპუბლიკის, უკრაინის, ჩეხეთის რესპუბლიკის, ჩილეს რესპუბ-

ლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2013-2014 საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევ-

რი

2015 გაეროს მიერ ინიციირებული ღია მმართველობის პარტნიორობის

პროექტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის გამჭვირვა-

ლობის ქარტიის ხელმოწერასთან დაკავშირებით შექმნილი

ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრი

2015 „ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP)“ ინიციატივაში საქარ-

თველოს პარლამენტის ჩართულობის უზრუნველსაყოფად შექ-

მნილი ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 06.03.1972

Education:

Tskhinvali State Pedagogical Institute

Major: Georgian Language, Literature and History

Profession: Georgian Language, Literature and History Teacher

Doctoral student of Philosophy in the St. Andrew the First-Called Georgian University

of the Patriarchate of Georgia

Work Experience:

1995-1999 State Department of Youth Issues, Coordinator of Shida Kartli Region

1999-2003 State Department of Youth Issues, Principal Trustee in Tskhinvali Region

2004 Shida Kartli Regional Administration, Head of Tskhinvali Issues Office

2006-2008 State Ministry on Conflict Resolution Issues, Deputy Minister

2009-2011 Sukhishvili University, Lecturer

137


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Election Form: Majoritarian electoral system (Gori Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2013 Diaspora and Caucasus Issues Committee, First Deputy Chairman

2013 Procedural Issues and Rules Committee, Member

2013-2016 Defence and Security Committee, Member

2013-2016 Budget and Finance Committee, Member

2012-2016 Temporary Commission on Territorial Integrity of Georgia, Member

2012-2013 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2013-2016 Faction “Georgian Dream – National Forum”, Chairman, Member of

Majority

2016 Faction “National Forum”, Chairman

2015-2016 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Organization

for Security and Cooperation in Europe (OSCE PA), Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Federation of Malaysia,

Republic of Chile, Czech Republic, Republic of Ukraine, Republic of

Argentina, Republic of France, Republic of Italy, Republic of Poland,

Republic of Turkey, United Kingdom of Great Britain and Northern

Ireland, and the United Mexican States, Member

2013-2014 Inter-Faction Group on Election Issues, Member

2015 Inter-Faction Group on Signatures of the Parliamentary Transparency

Charter within UN-initiated Open Governance Partnership project,

Member

2015 Inter-Faction Group on Provision of Parliamentary Involvement in

Open Governance Partnership (OGP) Initiative, Member

He is married and has two children.

138


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

მარიკა ვერულაშვილი

MARIKA VERULASHVILI

დაბადების თარიღი: 19.03.1971

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1994-1997 საქართველოს ტელევიზია და რადიომაუწყებლობა, კორესპონ-

დენ ტი

1997-2000 საქართველოს მთავარი სამხედრო პროკურატურა, პროკურორი

2000-2002 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, პრესისა და საზოგადო ე-

ბას თან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი

2002-2003 თბილისის საკრებულო, თავმჯდომარის პრესმდივანი

2003-2004 საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე

2004-2008 საქართველოს პარლამენტის წევრი

2008-2012 საქართველოს პარლამენტის წევრი

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (ყვარლის საარჩევნო

ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2013 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კო-

მიტეტის წევრი

2012-2013 ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის წევრი

2013-2016 თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრი

2012-2013 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – რეგიონების“

მდივანი, უმცირესობის წევრი

2013-2014 დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი

2014 ფრაქციის „დამოუკიდებელი მაჟორიტარები – ძლიერი რეგიონე-

ბისათვის“ წევრი

139


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2014-2016 ფრაქციის „დამოუკიდებელი მაჟორიტარები – ძლიერი რეგიონები-

სათვის“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ეუთოს საპარლამენტო ასამ-

ბლეაში (OSCE PA)

2014-2016 აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, ბულგარეთის რესპუბლიკის, ირლან-

დიის, კვიპროსის რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის

ჯგუფების წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 19.03.1971

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Work Experience:

1994-1997 Georgian TV and Radio Broadcasting, Correspondent

1997-2000 Chief Military Prosecutor’s Office of Georgia, Prosecutor

2000-2002 Ministry of Justice of Georgia, Press and Public Relations Department,

Head

2002-2003 Tbilisi City Assembly, Press Secretary to the Chairman

2003-2004 Office of the President of Georgia, Assistant

2004-2008 Parliament of Georgia, Member

2008-2012 Parliament of Georgia, Member

Election Form: Majoritarian electoral system (Kvareli Constituency)

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2013 Human Rights and Civil Integration Committee, Member

2012-2013 European Integration Committee, Member

2013-2016 Defence and Security Committee, Member

2012-2013 Faction “United National Movement – Regions”, Secretary, Member of

Minority

2013-2014 Parliament of Georgia, Independent Member

2014 Faction “Independent Majoritarians – for Powerful Regions”, Member

2014-2016 Faction “Independent Majoritarians – for Powerful Re-gions”, Member,

Member of Majority

140


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2015-2016 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Organization

for Security and Cooperation in Europe (OSCE PA), Member

2014-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republic

of Azerbaijan, Republic of Bulgaria, Ireland and the Republic of Cyprus,

Member

She is married and has two children.

141


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

გიორგი ვოლსკი

GIORGI VOLSKI

დაბადების თარიღი: 18.01.1957

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: საქონელმცოდნეობა და სამრეწველო საქონლით ვაჭრობის

ორგანიზაცია

სამუშაო გამოცდილება:

1978-1979 საქართველოს ვაჭრობის სამინისტრო, საინფორმაციო-გამოთ-

ვლი თი ცენტრი, ინჟინერი

1979-1984 საქართველოს ვაჭრობის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი,

ეკო ნომისტი

1984-1990 საქართველოს რაიონული, საქალაქო და ცენტრალური პარტიული

ორგანიზაციები, ინსტრუქტორი

1990-1991 საქართველოს პროფსაბჭო, საქართველოს დამოუკიდებელი

პროფკავშირების კონფედერაცია, საორგანიზაციო განყოფილე-

ბის გამგე

1991 საქართველოს დასაქმების ერთიანი სახელმწიფო ფონდი, განყო-

ფილების გამგე

1991-1993 საქართველოს რესპუბლიკის მუდმივი წარმომადგენლობა რუსე-

თის ფედერაციაში, წარმომადგენლის მოადგილე

1993 საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის საგარეო

ურთიერთობების განყოფილება, გამგის მოადგილე

1993-2003 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, გაერთიანებული

ერე ბის ორგანიზაციაში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენ-

ლობის მრჩეველი, სამინისტროს ცენტრალური აპარატის გაეროს

სამმართველოს უფროსი, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში

საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე

2003-2004 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი, საბჭოს

მდივნის თანაშემწე სპეციალურ საკითხებში

2004-2006 კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში საქართველოს სახელ-

მწიფო მინისტრის მოადგილე

2006-2007 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საგანგებო დავა-

ლე ბათა ელჩი

2007-2011 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, დიპლომატიური

სამსახურის რეზერვი, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანი-

142


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ზა ცი ების და საქართველოში გაეროს განვითარების ფონდის

პრო ექტების მონაწილე

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის წევრი

2012-2016 საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი

2012-2016 საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღ-

დგენის საკითხთა დროებითი კომისიის თავმჯდომარე

2013-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე

2012-2016 საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი

2012-2015 საქართველო-ევროკავშირის საპარლამენტო თანამშრომლობის

კომიტეტის წევრი

2015-2016 საქართველო-ევროკავშირის საპარლამენტო ასოცირების კომი-

ტე ტის წევრი

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ეუთოს საპარლამენტო ასამ-

ბლეაში (OSCE PA)

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ევრონესტის (აღმოსავლეთის

პარტნიორობის) საპარლამენტო ასამბლეაში

2013-2016 პოლონეთის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელი

2013-2016 არგენტინის რესპუბლიკის, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ

ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს, იორდანიის ჰაშიმიტური

სამეფოს, კვიპროსის რესპუბლიკის, მალაიზიის ფედერაციის,

მოლ დოვის რესპუბლიკის, შვეიცარიის კონფედერაციის, ჩეხეთის

რეს პუბლიკის, ჩილეს რესპუბლიკის, ჩრდილოეთ კავკასიის რეს-

პუბ ლიკების პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2015-2016 ნდობის ჯგუფის წევრი

2016საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის თაობა-

ზე“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყ-

ნებისა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანი ზა-

ციო კომისიის წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მინიჭებული აქვს საგანგებო და სრულუფლებიანი

დესპანის უმაღლესი დიპლომატიური რანგი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 18.01.1957

Education: Tbilisi State University

Major: Commodity and Industrial Goods Trade Organization

143


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Work Experience:

1978-1979 Ministry of Trade of Georgia, Information-Calculation Centre

1979-1984 Ministry of Trade of Georgia, Central Office, Economist

1984-1990 Regional, District and Central Party Organizations of Georgia, Instructor

1990-1991 Trade Union of Georgia, Confederation of Independent Trade Unions

of Georgia, Organizational Department, Head

1991 Unified State Fund of Employment of Georgia, Department, Head

1991-1993 Resident Representative Office of the Republic of Georgia to Russian

Federation, Deputy Representative

1993 Cabinet of the Ministers of the Republic of Georgia, Department for

Foreign Relations, Deputy Head

1993-2003 Ministry of Foreign Affairs of Georgia, Advisor to the Resident Representative

of Georgia to UN, Head of the UN Department of the Central

Staff of the Ministry, Deputy Resident Representative of Georgia to

UN

2003-2004 Office of the National Security Council of Georgia, Council on Top

Priority Issues, Assistant to the Secretary

2004-2006 State Ministry of Georgia on Conflict Resolution Issues, Deputy Minister

2006-2007 Ministry of Foreign Affairs of Georgia, Ambassador at Large

2007-2011 Ministry of Foreign Affairs of Georgia, Reserve of the Diplomatic Service,

participant of the projects of the International NGOs and UNDP

in Georgia

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 European Integration Committee, Member

2012-2016 Foreign Relations Committee, Member

2012-2016 Temporary Commission on Territorial Integrity of Georgia, Chairman

2013-2016 Faction “Georgian Dream”, Chairman

2012-2016 Member of the Parliamentary Majority

2012-2016 Parliamentary Delegation to Georgia-EU Parliamentary Association

Committee, Member

2015-2016 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Organization

for Security and Cooperation in Europe (OSCE PA), Member

2015-2016 Parliamentary Delegations to EuroNest Parliamentary Assembly and

to the NATO Parliamentary Assembly (NATO PA), Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Group with the Parliament of Poland, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Argentina,

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Hashemite

Kingdom of Jordan, Cyprus, Malaysian Federation, Moldova, Swiss

144


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Confederation, Czech Republic, Republic of Chile and the North Caucasus

Republics, Member

2015-2016 Trust Group, Member

2016 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional law on “Change to the Constitution of Georgia”,

Member

Additional Information:

Was awarded with Highest Diplomatic Rank of the Envoy Extraordinary and Plenipotentiary.

He is married and has two children.

145


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

პაატა ზაქარეიშვილი

PAATA ZAKAREISHVILI

დაბადების თარიღი: 04.08.1958

განათლება: ყაზანის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: პოლიტოლოგი

თბილისის სასულიერო აკადემია

სპეციალობა: ღვთისმეტყველების პედაგოგი

სამუშაო გამოცდილება:

1992-1995 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეროვნებათაშორისი ურთიერ_

თობების სახელმწიფო კომიტეტი, რელიგიურ უფლებათა დაცვის

განყოფილების უფროსი

1992-1997 ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში სამხედრო ტყვეთა, უგზოუკვლოდ

დაკარგულთა და კონფლიქტურ ზონაში მშვიდობიანი მოსახლე-

ობის დაცვის კომისიის ხელმძღვანელი

1995-1997 „ღია საზოგადოების ინსტიტუტი“ (ნიუ-იორკი), იძულებითი მიგრა-

ცი ის პროექტის კოორდინატორი

1995-2000 საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და

ეროვნულ უმცირესობათა საკითხების კომიტეტის აპარატი, აპარა-

ტის უფროსი

1995-2012 კალიფორნიის უნი ვერსიტეტი (აშშ), ქართულ-აფხაზური სამოქალ-

აქო დიალოგის პროექტის ქართული მხარის კოორდინატორი

1998-2012 არასამთავრობო ორგანიზაცია „შერიგების რესურსების“ (ლონ-

დონი), ქართულ-აფხაზური პროექტების კოორდინატორი, „შლაი-

ნინ გის პროცესის“ ქართული მხარის კოორდინატორი

2000-2001 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დე-

პარ ტამენტი, თავმჯდომარის მოადგილე

2000-2004 ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“, აღმასრულებელი

საბ ჭოს წევრი

2002-2006 თბილისის საკრებულოს წევრი

2009-2012 ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტი (ISNC),

ხელმძღვანელი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

146


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კო-

მიტეტის წევრი

2012 განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის წევრი

2012 ფრაქცია „ქართული ოცნება – რესპუბლიკელების“ წევრი, უმრავ-

ლესობის წევრი

უფლებამოსილება შეუწყდა რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სა-

ხელ მწიფო მინისტრად დანიშვნის გამო.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ოთხი შვილი.

Date of Birth: 04.08.1958

Education:

Kazan State University

Major: Political Science

Tbilisi Theological Academy

Work Experience:

1992-1995 State Committee for the Protection of the Inter-ethnic Relations and

Human Rights, Division for the Protection of Religious Rights, Head

1992-1997 Commission for the Prisoners of War, the Missing in Action and Protection

of Civilians in the Georgian-Abkhazian Conflict Zone, Head

1995-1997 “Open Society Institute”, (New-York) Forced Migration Project Coordinator

1995-2000 Committee for Human Rights Protection and Ethnic Minorities Issues,

Chief of Staff

1995-2012 University of California (USA), Coordinator of Georgian side of the

Georgian-Abkhazian Civil Dialogue Project

1998-2012 “The Conciliation Resources Organization” (London), Coordinator

of Georgia – Abkhazia Projects, Coordinator of Georgian side in

“Schlaining Process”

2000-2001 Ministry of Justice, Penitentiary Department, Deputy Chairman

2000-2004 “Open Society – Georgia” Foundation, Executive, Board Member

2002-2006 Tbilisi City Assembly, Member

2009-2012 Institute for the Study of Nationalism and Conflict (ISNC), Head

147


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012 Parliamentary Activity:

2012 Human Rights and Civil Integration Committee, Member

2012 Education, Science and Culture Committee, Member

2012 Faction “Georgian Dream – Republicans”, Member, Member of Majority

Authority terminated due to appointment on the position of the State Minister for

Reconciliation and Civic Equality of Georgia;

He is married and has two children.

148


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ზურაბ ზვიადაური

ZURAB ZVIADAURI

დაბადების თარიღი: 02.06.1980

განათლება: საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის

აკა დემია

სპეციალობა: ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

კვალიფიკაცია: ძიუდოს მწვრთნელი

სამუშაო გამოცდილება:

2010-2011 საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ნაკრები, მთავარი მწვრთნელის

თანაშემწე

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (ახმეტის საარჩევნო

ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდო-

მარე

2012-2016 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის წევრი

2012-2016 სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2013-2016 ჰონდურასის რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის

ხელმძღვანელი

2013-2016 აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, ამერიკის შეერთებული შტატე ბის,

იაპონიის, საფრანგეთის რესპუბლიკის, უკრაინის პარლამენტებ-

თან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ღირსების ორდენი.

არის ოლიმპიური ჩემპიონი ძიუდოში.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე.

149


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 02.06.1980

Education:

State Academy of Physical Education and Sports of Georgia

Major: Physical Education and Sports

Profession: Judo Coach

Work Experience:

2010-2011 Assistant to the Principal Coach of the Georgian National Judo Team

Election Form: Majoritarian electoral system (Akhmeta Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012 Environmental Protection and Natural Resources Committee, Chairman

2012-2016 Environmental Protection and Natural Resources Committee, Member

2012-2016 Sports and Youth Issues Committee, Member

2012-2016 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2013-2016 Parliamentary Friendship Group with the Republic of Honduras, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Japan, Republic

of Ukraine, Republic of Azerbaijan, Republic of France and the

United States of America, Member

Additional Information:

Olympic Champion in Judo; Was awarded with “Order of Honor”.

He is married.

150


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ალექსანდრე თამაზაშვილი

ALEKSANDRE TAMAZASHVILI

დაბადების თარიღი: 04.03.1985

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

2007-2012 შპს „ტოპტრანსსერვისი“, იურისტი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი

მოადგილე

2015-2016 დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომი ტე-

ტის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2013-2016 კოსტა-რიკის რესპუბლიკის, ესტონეთის რესპუბლიკის პარლამენ-

ტებთან მეგობრობის ჯგუფების ხელმძღვანელი

2013-2016 აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, ბელარუსის რესპუბლიკის, ბრაზილიის

ფედერაციული რესპუბლიკის, იტალიის რესპუბლიკის, კუბის რეს-

პუბლიკის, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის, საფრანგეთის რეს-

პუბლიკის, უკრაინის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების

წევ რი

151


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 04.03.1985

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Work Experience:

2007-2012 “TopTransService” LLC, Lawyer

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Defence and Security Committee, First Deputy Chairman

2015-2016 Sector Economy and Economic Policy Committee, Member

2012-2016 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republics

of Costa Rica and Estonia, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republic

of Ukraine, Federal Republic of Brazil, Republic of Azerbaijan, Republic

of Belarus, Republic of Cuba, Republic of France, Republic of Italy

and Republic of South Africa, Member

152


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

გიორგი თარგამაძე

GIORGI TARGAMADZE

დაბადების თარიღი: 23.07.1968

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: ჟურნალისტიკა

კვალიფიკაცია: ჟურნალისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1985-1987 №1 საავადმყოფო-პოლიკლინიკა, სანიტარი

1991-1992 უროლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, სანიტარი

1993-1995 შპს – ქართულენოვანი „ჯორჯიან თაიმსი“, საზოგადოებასთან ურ-

თიერთობის განყოფილების რედაქტორი

1995-1996 შპს „დილის გაზეთი“, კორესპონდენტი

1998-2002 არასამთავრობო ორგანიზაცია „თავისუფლების ინსტიტუტი“, საგა-

მო ძიებო ჟურნალისტიკის პროგრამების მთავარი კოორდინატორი

2001-2003 საქართველოს ანტიკორუფციული პოლიტიკის საკოორდინაციო

საბჭო, წევრი

2002-2004 გაზეთი „არგუმენტი“, მთავარი რედაქტორის მოადგილე

2004-2008 საქართველოს პარლამენტის წევრი, თავდაცვისა და უშიშროების

კო მიტეტის თავმჯდომარე

2008-2012 საქართველოს პარლამენტის წევრი, თავდაცვისა და უშიშროების

კო მიტეტის თავმჯდომარე

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრი

2013-2016 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, უმცირესო-

ბის წევრი

2013-2016 არგენტინის რესპუბლიკის, ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბ-

ლი კის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2014-2016 ნდობის ჯგუფის წევრი

153


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის

ორდენი, „ლიტვის წინაშე დამსახურებისათვის“ კომანდორის ჯვრის ორდენი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 23.07.1968

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Journalism

Profession: Journalist

Work Experience:

1985-1987 Hospital-Polyclinic N1, Orderly

1991-1992 Scientific-Research Institute of Urology, Orderly

1993-1995 Ltd. “Georgian Times”, Public Relations Division, Editor

1995-1996 Ltd. “Dilis Gazeti” (Morning Paper), Correspondent

1998-2002 NGO “Liberty Institute”, Principal Coordinator of Investigative Journalism

Programs

2001-2003 Georgian Anticorruption Policy Coordination Council, Member

2002-2004 Newspaper “Argument”, Deputy Editor-in-chief

2004-2008 Parliament of Georgia, Member, Defence and Security Committee,

Chairman

2008-2012 Parliament of Georgia, Member, Defence and Security Committee,

Chairman

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Defence and Security Committee, Member

2013-2016 Legal Issues Committee, Member

2012-2016 Faction “United National Movement”, Member, Member of Minority

2013-2016 Parliament Friendship Groups with the Parliaments of the Federal Republic

of Brazil and Republic of Argentina, Member

2014-2016 Trust Group, Member

Additional Information:

Was awarded with I Rank “Vakhtang Gorgasali Order”; Lithuanian “Order of the

Commander” of the Cross for merits to Lithuania.

He is married and has two children.

154


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ლევან თარხნიშვილი

LEVAN TARKHNISHVILI

დაბადების თარიღი: 01.09.1971

განათლება: საქართველოს აგრარული უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: სატყეო მეურნეობა

კვალიფიკაცია: სატყეო მეურნეობის ინჟინერი

ცენტრალური ევროპის უნი ვერსიტეტი (პრაღა)

სპეციალობა: საზოგადოება და პოლიტიკა

კვალიფიკაცია: სოციოლოგი

აკადემიური ხარისხი: სოციოლოგიის დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება:

1995-1997 გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და საქართველოს

მთავრობის პროგრამა „რეფორმების მხარდამჭერი ჯგუფი“, უფ-

რო სი კონსულტანტი

1997-1999 არასამთავრობო ორგანიზაცია „CASE – POLAND“, მრჩეველი

1999-2002 ფონდი „ევრაზია“, სამხრეთ კავკასიის თანამშრომლობის პროგ-

რა მის კოორდინატორი

2002-2007 კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი – საქართველო, დი-

რექტორი

2005-2006 თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სა-

ხელმწიფო უნი ვერსიტეტი, უფროსი მასწავლებელი

2005-2007 საზოგადოებრივი მაუწყებლობა, სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე

2006-2009 თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სა-

ხელმწიფო უნი ვერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი

2007-2010 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, თავმჯდომარე

2009-2013 ილიას სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი

2010-2012 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, მრჩეველი

2012-2013 შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“, სამეურვეო საბჭოს

წევრი

2013- ილიას სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

2014-2015 საქართველოს პარლამენტის წევრის თანაშემწე

155


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2015-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2015-2016 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის წევრი

2015-2016 საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი

2016 დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომი ტე-

ტის წევრი

2016 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2015 წლის ფინანსური აუდიტის

განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კო მისიის წევრი

2015-2016 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, უმცირ ესო-

ბის წევრი

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციების წევრი სამხრეთ კავკასიის საპარ-

ლამენტო ინიციატივასა და ევრონესტის (აღმოსავლეთის პარტნი-

ორობის) საპარლამენტო ასამბლეაში

2015-2016 ავსტრალიის თანამეგობრობის, ავსტრიის რესპუბლიკის, აზერბაი-

ჯანის რესპუბლიკის, ამერიკის შეერთებული შტატების, არგენტინის

რესპუბლიკის, ახალი ზელანდიის, ბელარუსის რესპუბლიკის,

ბელგიის სამეფოს, ბოლივიის მრავალეროვნული სახელმწიფოს,

ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკის, ბულგარეთის რეს-

პუბ ლიკის, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, დანიის სა-

მე ფოს, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერ-

თიანებული სამეფოს, დომინიკის რესპუბლიკის, ეგვიპტის არაბ თა

რესპუბლიკის, ეთიოპიის ფედერაციული დემოკრატიული რესპუბ-

ლიკის, ეკვადორის, ელ-სალვადორის, ერაყის რესპუბლიკის,

ეს პანეთის სამეფოს, ესტონეთის რესპუბლიკის, თურქეთის რეს-

პუბლიკის, თურქმენეთის, იამაიკის, იაპონიის, ინდოეთის რესპუბ-

ლიკის, იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს, ირანის ისლამური

რეს პუბ ლიკის, ირლანდიის, ისრაელის სახელმწიფოს, იტალიის

რეს პუბლიკის, კანადის, კვიპროსის რესპუბლიკის, კოლუმბიის

რეს პუბლიკის, კორეის რესპუბლიკის, კოსტა-რიკის რესპუბლიკის,

კუბის რესპუბლიკის, ლატვიის რესპუბლიკის, ლიტვის რესპუბლიკის,

მა ლაიზიის ფედერაციის, მექსიკის შეერთებული შტატების,

მოლდოვის რესპუბლიკის, მონტენეგროს, ნიდერლანდების სა-

მეფოს, ნორვეგიის სამეფოს, პანამის რესპუბლიკის, პარაგვაის

რეს პუბლიკის, პერუს რესპუბლიკის, პოლონეთის რესპუბლიკის,

პორ ტუგალიის რესპუბლიკის, რუმინეთის, საბერძნეთის რესპუბ-

ლი კის, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის, საუდის არაბეთის სამე-

ფოს, საფრანგეთის რესპუბლიკის, სერბეთის რესპუბლიკის, სლო-

ვაკეთის რესპუბლიკის, სლოვენიის რესპუბლიკის, სომხეთის

რეს პუბ ლიკის, სურინამის რესპუბლიკის, უკრაინის, უნგრეთის,

ურუგ ვაის აღმოსავლური რესპუბლიკის, ფინეთის რესპუბლიკის,

ქუვეი თის სახელმწიფოს, ყაზახეთის რესპუბლიკის, ყირგიზეთის

რეს პუბლიკის, შვედეთის სამეფოს, შვეიცარიის კონფედერაციის,

ჩეხე თის რესპუბლიკის, ჩილეს რესპუბლიკის, ჩინეთის სახალხო

რეს პუბლიკის, ხორვატიის რესპუბლიკის, ჰონდურასის რესპუბლი-

კის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

156


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

Date of Birth: 01.09.1971

Education:

Georgian Agrarian University

Major: Forestry engineering

Profession: Forestry Engineer

Central European University (Prague)

Major: Society and Politics

Profession: Social Scientist

Academic Degree: Doctor of Social Sciencies

Work Experience:

1995-1997 UNDP and the Governmental Program “Reform Support Group”, Senior

Consultant

1997-1999 NGO “CASE-POLAND”, Advisor

1999-2002 “Eurasia” Foundation, Coordinator of South Caucasian Cooperation

Program

2002-2007 Caucasus Research Resource Center – Georgia, Director

2005-2006 Ilia Chavchavadze State University of Foreign Languages and Culture,

Senior Teacher

2005-2007 Public Broadcaster, Supervisory Board, Chairman

2006-2009 Ilia Chavchavadze State University of Foreign Languages and Culture,

Assistant Professor

2007-2010 Central Election Commission of Georgia, Chairman

2009-2013 Ilia State University, Assistant Professor

2010-2012 Administration of the President of Georgia, Advisor

2012-2013 “Tbilisi Transport Company” LLC, Board of Trustees, Member

2013- Ilia State University, Associate Professor

2014-2015 Assistant to the Member of Parliament of Georgia

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2015-2016 Parliamentary Activity:

2015-2016 Procedural Issues and Rules Committee, Member

2015-2016 Foreign Relations Committee, Member

157


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2016 Sector Economy and Economic Policy Committee, Member

2016 Interim Commission on Financial Audit of State Audit Service for 2015,

Member

2015-2016 Faction “United National Movement”, Member, Member of Minority

2015-2016 Parliamentary Delegations to the South Caucasus Parliamentary Assembly

and to EuroNest Parliamentary Assembly, Member

2015-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Australia,

Republic of Austria, Republic of Azerbaijan, USA, Republic of Argentina,

New Zealand, Republic of Belarus, Kingdom of Belgium, Bolivia

Multinational State, Federal Republic of Brazil, Republic of Bulgaria,

Federal Republic of Germany, Kingdom of Denmark, United Kingdom

of Great Britain and Northern Ireland, Dominican Republic, Arab Republic

of Egypt, Federal Democratic Republic of Ethiopia, Ecuador,

El-Salvador, Republic of Iraq, Kingdom of Spain, Republic of Estonia,

Republic of Turkey, Turkmenistan, Jamaica, Japan, Republic of India,

Hashemite Republic of Jordan, Iran Islamic Republic, Ireland, State of

Israel, Republic of Italy, Canada, Republic of Cyprus, Republic of Columbia,

Republic of Korea, Republic of Costa Rica, Republic of Cuba,

Republic of Latvia, Republic of Lithuania, Malaysian Federation, United

Mexican States, Republic of Moldova, Montenegro, Kingdom of the

Netherlands, Kingdom of Norway, Republic of Panama, Republic of

Paraguay, Republic of Peru, Republic of Poland, Republic of Portugal,

Romania, Republic of Greece, Republic of South Africa, Kingdom

of Saudi Arabia, Republic of France, Republic of Serbia, Republic

of Slovakia, Republic of Slovenia, Republic of Armenia, Republic of

Suriname, Ukraine, Hungary, Eastern Republic of Uruguay, Republic

of Finland, State of Kuwait, Republic of Kazakhstan, Republic of Kirgizstan,

Kingdom of Sweden, Swiss Confederation, Czech Republic,

Republic of Chile, People’s Republic of China, Republic of Croatia

and the Republic of Honduras, Member

He is married and has three children.

158


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ჩიორა თაქთაქიშვილი

CHIORA TAKTAKISHVILI

დაბადების თარიღი: 28.02.1981

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: იურისტი

უნი ვერსიტეტი – პარიზი 8 (საფრანგეთი)

სპეციალობა: საჯარო სამართალი

სამუშაო გამოცდილება:

2003-2004 საფრანგეთის საელჩო საქართველოში, განათლებისა და თანამ-

შრომლობის საკითხებში ატაშეს თანაშემწე

2004 ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრი,

ფრანგული ენის მასწავლებელი

2004 საქართველოს ტექნიკური უნი ვერსიტეტის საზოგადოებრივ ურ-

თიერთობათა ფაკულტეტი, მოწვეული ლექტორი

2004 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, მრჩეველი, საერთაშორი-

სო ურთიერთობათა დეპარტამენტის საერთაშორისო ხელშეკრუ-

ლებებისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის სამმართველოს

უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

2004-2008 საქართველოს განათლების სამინისტრო, მინისტრის მრჩეველი,

იური დიული დეპარტამენტის უფროსი

2007-2008 ილიას სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი, კონსულტანტი სამართლის

პროგრამის საკითხებში

2008- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი, ლექტორი

2008-2012 საქართველოს პარლამენტის წევრი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

159


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კო-

მიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

2013-2016 ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, უმცირე-

სობის წევრი

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ევროპის საბჭოს საპარ ლა-

მენ ტო ასამბლეაში (PACE)

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ევრონესტის (აღმოსავლეთის

პარტნიორობის) საპარლამენტო ასამბლეაში

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ფრანგულენოვანი ქვეყნების

საპარლამენტო ასამბლეაში (Francophonie)

2013-2016 ბოლივიის მრავალეროვნული სახელმწიფოს, იტალიის რესპუბ-

ლიკის, საფრანგეთის რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობ რო-

ბის ჯგუფების წევრი

2013-2014 საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევ-

რი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ღირსების ორდენი. არის ევრო-

კავშირის ტემპუს ტასისის პროგრამის (Tempus Tacis programme), საფრან-

გე თის მთავრობისა და იტალიის მთავრობის სტიპენდიატი, გერმანიისა

და საფრანგეთის მთავრობების ერთობლივი სასწავლო პროგრამის მო-

ნა წილე, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის საერთაშორისო პროგრა-

მების – „საერთაშორისო სტუმრის“, „ღია სამყაროს“ და „ლიდერობა ცოდ-

ნაზე დაფუძნებულ ეკონომიკაში“ – მონაწილე, კავშირის – „სტუდენტთა

თვითმმართველობის განვითარების ასოციაციის“ დამფუძნებელი, არა-

კომერციული იურიდიული პირის – „რეფორმების სკოლის“ დამფუძნებელი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე.

Date of Birth: 28.02.1981

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Paris 8 University (France)

Major: Public Law

160


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Work Experience:

2003-2004 Embassy of France to Georgia, Assistant to the Attaché for Education

and Cooperation Issues

2004 A. Dumas French Culture Center, Teacher of French

2004 Georgian Technical University, Faculty of Public Relations, Guest lecturer

2004 Ministry of Justice of Georgia, Advisor, International Agreements and

International Cooperation Office of the Department for International

Relations, Acting Head

2004-2008 Ministry of Education of Georgia, Advisor to the Minister, Legal Department,

Head

2007-2008 Ilia State University, Consultant for Law Program Issues

2008- Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, lecturer

2008-2012 Parliament of Georgia, Member

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Human Rights and Civil Integration Committee, Deputy Chairperson

2013-2016 European Integration Committee, Member

2012-2016 Faction “United National Movement”, Member, Member of Minority

2012-2016 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council

of Europe (PACE), Member

2015-2016 Parliamentary Delegation to EuroNest Parliamentary Assembly, Member

2012-2016 Parliamentary Delegation to the Assemblée Parlementaire de la Francophonie,

Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Bolivia Multinational

State, Republic of Italy and the Republic of France, Member

2013-2014 Inter-Faction Group on Election Issues, Member

Additional Information:

scholar of Tempus Tasis Programme, Governments of France and Italy, participant

of the joint academic program of Germany and France, participant of the US

Department of State International Programs “International Guest”, “Open World”,

“Leadership in Knowledge-based Economy”, founder of the “Students’ Self-Government

Development Association” of the Union, founder of Non-Profit Legal Entity

“School of Reforms”, awarded the Order of Honor.

She is married.

161


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

გიორგი თევდორაძე

GIORGI TEVDORADZE

დაბადების თარიღი: 15.05.1975

განათლება: ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინ ს-

ტი ტუტი

სპეციალობა: ნატურალური და ქიმიური ბოჭკოების დართვა

კვალიფიკაცია: ინჟინერ-ტექნოლოგი

სამუშაო გამოცდილება:

2003 ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის აპარატი,

მე რის მრჩეველი

2004-2007 საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში

(ქა ლაქი ქუთაისი, ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის,

სამ ტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარა-

გაუ ლის, ხონის რაიონები) საქართველოს პრეზიდენტის სახელ-

მწიფო რწმუნებულის მოადგილე

2009-2012 ქუთაისის მერია, მერი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის

თავმჯდომარის მოადგილე

2013-2016 სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, უმცირე სო-

ბის წევრი

2013-2016 ახალი ზელანდიის, ლატვიის რესპუბლიკის, ლიტვის რესპუბლიკის,

მექსიკის შეერთებული შტატების, პოლონეთის რესპუბლიკის,

პორტუგალიის რესპუბლიკის, რუმინეთის, უკრაინის, ჩეხეთის

რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2012-2013 „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესა ხებ“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყნე-

ბისა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო

კომისიის წევრი

162


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 15.05.1975

Education:

Kutaisi N. Muskhelishvili State Technical University

Major: Natural and Chemical Fiber Filature

Profession: Engineer-Technologist

Work Experience:

2003 Kutaisi Municipality Staff, Advisor to the Mayor

2004-2007 Deputy-State Trustee of the President of Georgia to the Administrative

Units of Georgia (Kutaisi city, Baghdati, Vani, Zestafoni, Terjola,

Samtredia, Sachkhere, Tkibuli, Tskaltubo, Chiatura, Kharagauli, Khoni

regions)

2009-2012 Kutaisi City Hall, Mayor

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Regional Policy and Self-Government Committee, Deputy Chairman

2013-2016 Sports and Youth Issues Committee, Member

2012-2016 Faction “United National Movement”, Member, Member of Majority

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of New Zealand,

Republic of Latvia, Republic of Lithuania, United Mexican States,

Republic of Poland, Republic of Portugal, Romania, Ukraine and the

Czech Republic, Member

2012-2013 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”,

Member

He is married and has two children.

163


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

გიორგი თოფაძე

GIORGI TOPADZE

დაბადების თარიღი: 18.04.1940

განათლება: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

სპეციალობა: კვების პროდუქტთა ქიმია და ტექნოლოგია

კვალიფიკაცია: ინჟინერ-ტექნოლოგი

აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება:

1962-1971 კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ინჟინე-

რი, მეცნიერი თანამშრომელი

1971-1975 საპნის ქარხანა, დირექტორი

1975-1986 საწარმოო გაერთიანება „თბილლუდი“, გენერალური დირექტორი

1986-1994 ლუდის მშენებარე ქარხანა, დირექციის ხელმძღვანელი

1994-1999 შპს „ყაზბეგი“, პრეზიდენტი

1999-2004 საქართველოს პარლამენტის წევრი

2004 საქართველოს პარლამენტის წევრი

2004-2012 შპს „ყაზბეგი“, პრეზიდენტი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2015 სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის წევრი

2013-2016 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის წევრი

2015-2016 დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომი ტე-

ტის წევრი

2012-2013 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2013-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნება – მრეწველების“ თავმჯდომარე, უმ-

რავ ლესობის წევრი

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი დემოკრატიისა და ეკო ნომი-

კური განვითარების ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეაში

(GUAM PA)

164


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი შავი ზღვის ეკონომიკური თა-

ნამშრომ ლობის საპარლამენტო ასამბლეაში (PABSEC)

2013-2016 უკრაინის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელი

2013-2016 ავსტრიის რესპუბლიკის, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, გერმანიის

ფედერაციული რესპუბლიკის, იტალიის რესპუბლიკის პარლა-

მენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2016საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

სა ქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყნე-

ბისა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო

კომისიის წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს საქართველოს სახელმწიფო პრე-

მია ლიტერატურისა და ხელოვნების დარგში. იყო წლის საუკეთესო ბიზ ნეს-

მენი (1997, 1998).

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 18.04.1940

Education:

Georgian Technical University

Major: Food Chemistry and Technology

Profession: Engineer-Technologist

Academic Degree: Doctor of Economy

Work Experience:

1962-1971 Scientific-Research Institute of Food Industry, Engineer,

Research Officer

1971-1975 Soap Factory, Director

1975-1986 JSC “Tbilludi”, Director General

1986-1994 Beer Factory Under Construction, Head of Administration

1994-1999 “Kazbegi” LTD, President

1999-2004 Parliament of Georgia, Member

2004 Parliament of Georgia, Member

2004-2012 “Kazbegi” LTD, President

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

165


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2015 Sports and Youth Issues Committee, Member

2013-2016 Environmental Protection and Natural Resources Committee, Member

2015-2016 Sector Economy and Economic Policy Committee, Member

2012-2013 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2013-2016 Faction “Georgian Dream – Entrepreneurs”, Chairman, Member of

Majority

2012-2016 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Organization

for Democracy and Economic Development (GUAM PA),

Member

2012-2016 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Black

See Economic Cooperation (PABSEC), Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Group with the Parliament of Ukraine, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republic

of Austria, Republic of Azerbaijan, Federal Republic of Germany and

the Republic of Italy, Member

2016 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”,

Member

Additional Information:

Was awarded with State Prize of Georgia in Literature and Arts; Was nominated as

the Best Businessman of the Year in 1997, 1998.

He is married and has two children.

166


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ირინე იმერლიშვილი

IRINE IMERLISHVILI

დაბადების თარიღი: 29.01.1971

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: ეკოლოგია

კვალიფიკაცია: ბიოლოგი, ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებელი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნე

კვალიფიკაცია: იურისტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: პრესის თეორია და პრაქტიკა

კვალიფიკაცია: ჟურნალისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1988 ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი, პრეპარატორი

1988-1989 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი ვერ-

სიტეტის მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის კათედრა, ლა-

ბო რანტი

1993-1996 საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რე-

სურსების კომისიის აპარატი, საქმისმწარმოებელი

1994-1995 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი ვერ-

სიტეტის ეკოლოგიის კათედრა, ლაბორანტი

1996-1997 საქართველოს პარლამენტის აპარატის საორგანიზაციო დეპარ -

ტამენტი, სხდომების მომზადებისა და უზრუნველყოფის სამ მარ-

თველოს უფროსი

1997-1998 საქართველოს პარლამენტის აპარატის საორგანიზაციო დეპარ-

ტამენტი, დარბაზის სამსახურის უფროსი

1998-2000 საქართველოს პარლამენტის აპარატი, საორგანიზაციო დეპარტა-

მენტის უფროსი

2000 საქართველოს პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე სა-

კა ნონმდებლო საქმიანობის საკითხებში

2000-2003 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე

167


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2006-2012 საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, რეგიონული სამსახურის

უფ როსი

2012-2013 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნება –

დემოკრატიული საქართველო“, პოლიტიკური საბჭოს წევრი, პო-

ლი ტიკური საბჭოს მდივანი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2013 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2013 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე

2012-2013 თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრი

2013 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

2012-2013 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2012-2013 საპარლამენტო დელეგაციების წევრი შავი ზღვის ეკონომიკური

თა ნამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეასა (PABSEC) და

ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში (OSCE PA)

2013 დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული

სამეფოს, ესპანეთის სამეფოს, იაპონიის, იტალიის რესპუბლიკის,

ნორვეგიის სამეფოს, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის, საუდის

არაბეთის სამეფოს პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების

წევრი

2013 საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევ რი

2012-2013 „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

სა ქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყნე-

ისა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო

კომისიის წევრი

2013 „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (№07-3/106,

13.06.2013), „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და

დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კონსტი-

ტუციური კანონის პროექტისა (№07-3/107, 13.06.2013) და „სა ქარ-

თველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქარ-

თველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (№07-3/108,

13.06.2013) გამოქვეყნებისა და მათი საყოველთაო-სახალხო

განხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრი

2012-2013 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სათათბირო ორ-

განოს – ხაზინადართა საბჭოს წევრი

უფლებამოსილება შეუწყდა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნად და ნიშ-

ვნის გამო.

დამატებითი ინფორმაცია: მინიჭებული აქვს იუსტიციის სახელმწიფო მრჩევ-

ლის სპეციალური სახელმწიფო წოდება.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

168


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 29.01.1971

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Ecology

Profession: Biologist, Biology and Chemistry Teacher

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Press Theory and Practice

Profession: Journalist

Work Experience:

1988 Institute of Physical and Organic Chemistry, Lab Preparer

1988-1989 Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Department of Microbiology

and Virology, Laboratory Assistant

1993-1996 Parliament of Georgia, Environmental Protection and Natural Resources

Commission, Business Manager

1994-1995 Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Department of Ecology, Laboratory

Assistant

1996-1997 Parliament of Georgia, Organizational Department, Parliamentary

Sessions Preparation and Support Division, Head

1997-1998 Parliament of Georgia, Organizational Department, Plenary Hall Service,

Head

1998-2000 Parliament of Georgia, Organizational Department, Head

2000 Parliament of Georgia, Deputy Secretary General on Legislative Issues

2000-2003 Ministry of Justice of Georgia, Deputy Minister

2006-2012 Republican Party of Georgia, Regional, Office Head

2012-2013 Political Union of Citizens “Georgian Dream – Democratic Georgia”,

Political Council, Member, Political Secretary

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2013 Parliamentary Activity:

2012-2013 Procedural Issues and Rules Committee, Chairperson

2012-2013 Defence and Security Committee, Member

2013 Legal Issues Committee, Member

2012-2013 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2012-2013 Parliamentary Delegations to the Parliamentary Assembly of the Organization

of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) and to

OSCE Parliamentary Assembly (OSCE PA), Member

169


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2013 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the United

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Kingdom of Spain,

Japan, Republic of Italy, Kingdom of Norway, Republic of South Africa

and the Kingdom of Saudi Arabial, Member

2013 Inter-Faction Group on Election Issues, Member

2012-2013 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional Law on “Changes to the Constitution of Georgia”,

Member

2012-2013 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”,

Member

2013 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of the

Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”

(№07−3/106, 13.06.1013), the Draft Constitutional Law on “Change

to the Constitutional Law of Georgia” on “Changes and Amendments

to the Constitutional Law of Georgia” (№07−3/107, 13.06.1013) and

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitutional Law of

Georgia” (№07−3/108, 13.06.1013), Member

2012-2013 Advisory Council of the Chairman of the Parliament of Georgia, Board

of Treasurers, Member

Authority terminated due to appointment on the position of the Secretary of the

National Security Council of Georgia.

Additional Information:

was awarded with the Special State Rank of the State Justice Advisor.

She is married and has two children.

170


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

კახა კალაძე

KAKHA KALADZE

დაბადების თარიღი: 27.02.1978

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: ისტორია

კვალიფიკაცია: ისტორიის მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება:

1993 საფეხბურთო კლუბი „დინამო თბილისი“

1996-2012 საქართველოს ფეხბურთის ეროვნული ნაკრები, წევრი

1998-2001 საფეხბურთო კლუბი „დინამო კიევი“

2001-2010 იტალიური საფეხბურთო კლუბი „მილანი“

2007 საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფი „კალა კაპიტალი“, დამფუძ-

ნებელი

2008 საქველმოქმედო ფონდი „კალა ფონდი“, დამფუძნებელი

2008-2012 სს „პროგრეს ბანკი“, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

2010-2012 იტალიური საფეხბურთო კლუბი „ჯენოა“

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (სამტრედიის საარ-

ჩევ ნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

უფლებამოსილება შეუწყდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრად დანიშ-

ვნის გამო.

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ვახტანგ გორგასლის II ხარისხის

ორდენი, ღირსების ორდენი.

იყო საქართველოს „წლის ფეხბურთელი“ (2000, 2002, 2005, 2007, 2011).

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

171


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 27.02.1978

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: History

Profession: History Teacher

Work Experience:

1993 Football Club “Dinamo Tbilisi”

1996-2012 Georgian National Football Team Player

1998-2001 Football Club “Dinamo Kyiv”

2001-2010 Italian Football Club “A. C. Milan”

2007 International Investment Fund “Kala Capital”, Founder

2008 Charity Organization “Kala Charity Fund”, Founder

2008-2012 JSC “Progress Bank”, Member, Supervisory Board

2010-2012 Italian Football Club “Genoa”

Election Form: Majoritarian electoral system (Samtredia Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012 Parliamentary Activity:

2012 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

Authority terminated due to appointment on the position of the Minister of Energy

of Georgia.

Additional Information:

Was awarded with II Rank “Vakhtang Gorgasali Order”, the Order of Honor.

In 2000, 2002, 2005, 2007 and 2011 was granted with “Georgian Football Player

of the Year” Award.

He is married and has three children.

172


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

გიორგი კანდელაკი

GIORGI KANDELAKI

დაბადების თარიღი: 05.08.1982

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: პოლიტოლოგია

კვალიფიკაცია: პოლიტოლოგი

სამუშაო გამოცდილება:

2003 არჩევნების მხარდამჭერი პროგრამა, ფონდი „ღია საზოგადოება

საქართველოს“ ვებგვერდის რედაქტორი

2003-2004 მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტი-

ტუტი, მკვლევარი

2003-2005 ყოველდღიური ინგლისურენოვანი გაზეთი „24 საათი“, რედაქტო-

რის მოადგილე

2005 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, მრჩეველი, მთა ვა-

რი სპეციალისტი

2005-2008 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ანალიტიკური სამ-

სახური, მთავარი მრჩეველი

2008-2012 საქართველოს პარლამენტის წევრი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

2013-2016 რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის

წევ რი

2016 საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, უმცირესო-

ბის წევრი

2012-2015 საქართველო-ევროკავშირის საპარლამენტო თანამშრომლობის

კომიტეტის წევრი

2015-2016 საქართველო-ევროკავშირის საპარლამენტო ასოცირების კომი-

ტე ტის წევრი

173


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ევრონესტის (აღმოსავლეთის

პარტნიორობის) საპარლამენტო ასამბლეაში

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციების წევრი ევროპის საბჭოს საპარ-

ლამენტო ასამბლეასა და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში

(NATO PA)

2013-2016 ავსტრალიის თანამეგობრობის, ავსტრიის რესპუბლიკის, აზერ-

ბაი ჯანის რესპუბლიკის, ამერიკის შეერთებული შტატების, არ-

გენ ტინის რესპუბლიკის, ახალი ზელანდიის, ბელარუსის რესპუბ-

ლი კის, ბელგიის სამეფოს, ბოლივიის მრავალეროვნული

სა ხელ მწიფოს, ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკის, ბულგა-

რე თის რესპუბლიკის, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის,

გვატემალის რესპუბლიკის, დანიის სამეფოს, დიდი ბრიტანეთისა

და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს, დომინიკის

რესპუბლიკის, ეთიოპიის ფედერაციული დემოკრატიული რეს-

პუბლიკის, ეკვადორის, ელ-სალვადორის, ერაყის რესპუბლიკის,

ესპანეთის სამეფოს, ესტონეთის რესპუბლიკის, თურქეთის

რეს პუბლიკის, თურქმენეთის, იამაიკის, იაპონიის, ინდოეთის

რესპუბლიკის, იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს, ირანის ისლა-

მური რესპუბლიკის, ირლანდიის, ისრაელის სახელმწიფოს, იტა-

ლიის რესპუბლიკის, კანადის, კვიპროსის რესპუბლიკის, კო-

ლუმ ბიის რესპუბლიკის, კორეის რესპუბლიკის, კოსტა-რიკის

რეს პუბლიკის, კუბის რესპუბლიკის, ლატვიის რესპუბლიკის,

ლიტ ვის რესპუბლიკის, მალაიზიის ფედერაციის, მექსიკის შე-

ერ თებული შტატების, მოლდოვის რესპუბლიკის, მონტენეგროს,

ნიდერლანდების სამეფოს, პანამის რესპუბლიკის, პარაგვაის

რესპუბლიკის, პერუს რესპუბლიკის, პოლონეთის რესპუბლიკის,

პორტუგალიის რესპუბლიკის, რუმინეთის, საბერძნეთის რესპუბ-

ლიკის, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის, საუდის არაბეთის

სამეფოს, საფრანგეთის რესპუბლიკის, სერბეთის რესპუბლიკის,

სლოვაკეთის რესპუბლიკის, სლოვენიის რესპუბლიკის, სომხეთის

რესპუბლიკის, სურინამის რესპუბლიკის, უზბეკეთის რესპუბლიკის,

უკრაინის, ურუგვაის აღმოსავლური რესპუბლიკის, ფინეთის

რესპუბლიკის, ქუვეითის სახელმწიფოს, ყაზახეთის რესპუბლიკის,

ყირგიზეთის რესპუბლიკის, შვედეთის სამეფოს, შვეიცარიის

კონფედერაციის, ჩეხეთის რესპუბლიკის, ჩილეს რესპუბლიკის,

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის, ხორვატიის რესპუბლიკის,

ჰონდურასის რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუ-

ფების წევრი

2013-2016 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ბრწყინვალების საპრეზიდენტო

ორდენი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.

174


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 05.08.1982

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Political Science

Profession: Political Scientist

Work Experience:

2003 Election Supportive Program, “Open Society – Georgia” Foundation

(OSGF), Website Editor

2003-2004 Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development (CIPDD),

Researcher

2003-2005 Daily English Newspaper “24 Hours”, Deputy Editor

2005 Administration of the President of Georgia, Advisor, Senior Specialist

2005-2008 Administration of the President of Georgia, Analytical Service, Senior

Advisor

2008-2012 Parliament of Georgia, Member

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 European Integration Committee, Deputy Chairman

2013-2016 Regional Policy and Self-Government Committee, Member

2016 Foreign Relations Committee, Member

2012-2016 Faction “United National Movement”, Member, Member of Minority

2012-2016 Georgia-EU Parliamentary Cooperation Committee, Member

2015-2016 Parliamentary Delegation to EuroNest Parliamentary Assembly, Member

2012-2016 Parliamentary Delegations to the Parliamentary Assembly of the

Coun cil of Europe (PACE) and to the NATO Parliamentary Assembly

(NATO PA), Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the

Com-monwealth of Australia, Republic of Austria, Republic of Azerbaijan,

United States of America, Republic of Argentina, Eastern Republic

of Uruguay, New Zealand, Republic of Belarus, Kingdom of

Belgium, Bolivian Multinational State, Federal Republic of Brazil, Republic

of Bulgaria, Federal Republic of Germany, Republic of Guatemala,

Kingdom of Denmark, United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland, Dominican Republic, Federal Democratic Republic

of Ethiopia, Ecuador, Republic of El Salvador, Republic of Iraq, Kingdom

of Spain, Republic of Estonia, Republic of Turkey, Turkmenistan,

Jamaica, Japan, Republic of India, Hashemite Kingdom of Jordan, Islamic

Republic of Iran, Ireland, State of Israel, Republic of Italy, Canada,

Republic of Cyprus, Republic of Colombia, Republic of Korea, Republic

of Costa Rica, Republic of Cuba, Republic of Latvia, Republic

175


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

of Lithuania, Federation of Malaysia, United Mexican States, Republic

of Moldova, Montenegro, Kingdom of the Netherlands, Republic of

Panama, Republic of Paraguay, Republic of Peru, Republic of Poland,

Republic of Portugal, Romania, Republic of Greece, Republic of South

Africa, Kingdom of Saudi Arabia, Republic of France, Republic of Serbia,

Republic of Slovakia, Republic of Slovenia, Republic of Armenia,

Republic of Suriname, Republic of Uzbekistan, Ukraine, Finland, State

of Kuwait, Republic of Kazakhstan, Republic of Kirgizstan, Kingdom

of Sweden, Swiss Confederation, Czech Republic, Republic of Chile,

People’s Republic of China, Republic of Croatia and the Republic of

Honduras, Member

2013-2016 State Constitutional Commission, Member

Additional Information:

Was awarded with Presidential Order of Excellence.

He is married and has one child.

176


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

გიორგი კარბელაშვილი

GIORGI KARBELASHVILI

დაბადების თარიღი: 03.05.1962

განათლება: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

სპეციალობა: მრავალარხიანი ელექტროკავშირგაბმულობა

კვალიფიკაცია: ელექტროკავშირგაბმულობის ინჟინერი

სამუშაო გამოცდილება:

1979-1980 ტელერადიოკომიტეტი, ელექტრომექანიკოსი

1980-1983 თბილისის სატელეფონო კვანძი, ელექტრომექანიკოსი

1983-1990 რადიოფიკაციის რესპუბლიკური კვანძი, ელექტრომექანიკოსი,

ინ ჟინერი, უფროსი ინჟინერი

1986-1988 სავალდებულო სამხედრო სამსახური

1990-1992 საქართველოს კავშირგაბმულობის სამინისტრო, ელკავშირგაბ-

მუ ლობის ინსპექციის უფროსი

1992-1996 ფრანგულ-რუსული ფირმა „MOSTBI LTD“, ტექნიკური კონსულტანტი

1996-1998 შპს „ტელეცენტრი“, გენერალური დირექტორის მოადგილე

1998-2000 საქართველოს კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სამინისტრო, მი-

ნისტრის მოადგილე

2000-2002 საქართველოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტრო,

მი ნისტრის მოადგილე

2002-2004 თბილისის მერია, პრემიერის მოადგილე

2004-2012 შპს „საქაერონავიგაცია“, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

2008 საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, მინის-

ტრის მოადგილე

2009 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის

სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე

2009-2012 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამი ნის-

ტრო, მინისტრის მოადგილე

2011-2012 ტრასეკას სახელმწიფოთა სამთავრობათაშორისო კომისია,

ეროვ ნული მდივანი საქართველოში

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

177


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კო მი-

ტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

2016 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის წევრი

2013 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის

შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამო-

ძიებო კომისიის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, უმცირე-

სობის წევრი

2013-2016 ბელარუსის რესპუბლიკის, ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის, ერა-

ყის რესპუბლიკის, თურქმენეთის, იორდანიის ჰაშიმიტური სა მე-

ფოს, საუდის არაბეთის სამეფოს, ქუვეითის სახელმწიფოს, ჩი-

ნეთის სახალხო რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის

ჯგუფების წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ღირსების ორდენი, წმინდა გიორ-

გის სახელობის გამარჯვების ორდენი, ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორ-

დენი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 03.05.1962

Education:

Georgian Technical University

Major: Multichannel Communication

Profession: E-Communications Engineer

Work Experience:

1979-1980 TV and Radio Committee, Electrician Mechanist

1980-1983 Tbilisi Telephone Communication Node, Electrician Mechanist

1983-1990 Republican Radio Node, Electrician Mechanist, Engineer, Senior Engineer

1986-1988 Military Service

1990-1992 Ministry of Communications of Georgia, Head of Inspection of E-Communication

1992-1996 French-Russian Joint Venture “MOSTBI Ltd”, Technical Consultant

1996-1998 “TeleCentre” LLC, Deputy-Director General

1998-2000 Ministry of Communications and Post of Georgia, Deputy Minister

2000-2002 Ministry of Transport and Communications of Georgia, Deputy Minister

178


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2002-2004 Tbilisi City Hall, Deputy-Prime Mayor

2004-2012 “Sakaeronavigation” LLC, Chair of the Supervisory Board

2008 Ministry of Economic Development of Georgia, Deputy Minister

2009 Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia, Deputy-Minister

2009-2012 Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia, Deputy-Minister

2011-2012 TRACECA Inter-Governmental Commission, National Secretary to

Georgia

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Sector Economy and Economic Policy Committee, Deputy Chairman

2016 Environmental Protection and Natural Resources Committee, Member

2013 Interim Fact-finding Commission on activities of the Georgian National

Communications Commission, Member

2012-2016 Faction “United National Movement”, Member, Member of Minority

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republic

of Belarus, Arab Republic of Egypt, Republic of Iraq, Turkmenistan,

Hashemite Kingdom of Jordan, Kingdom of Saudi Arabia, State of Kuwait

and the People’s Republic of China, Member

Additional Information:

Was awarded with Order of Honor, St. George’s Victory Order, Presidential Order

of Excellence.

He is married and has two children.

179


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

მერაბ კაჭახიძე

MERAB KATCHAKHIDZE

დაბადების თარიღი: 25.07.1966

განათლება: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

სპეციალობა: სამშენებლო ნაკეთობათა და კონსტრუქციების წარმოება

კვალიფიკაცია: მშენებელ-ტექნოლოგი

სამუშაო გამოცდილება:

1990-1991 საქართველოს სპეცმშენტრესტის მოძრავი მექანიზებული კოლო-

ნა №124, დისპეტჩერი

1991-1992 „საქსპეცმშენის“ მოძრავი მექანიზებული კოლონა №124, საქმეთა

მწარმოებელი

1993-1997 კერძო ბიზნესი

1997-2001 კერძო დაცვის სამსახური

2001-2005 „ეროვნულ ძალთა გაერთიანება – კონსერვატორები“, აღმასრუ-

ლე ბელი მდივანი

2005-2009 საქართველოს კონსერვატიული პარტია, საორგანიზაციო მდივანი

2009-2012 საქართველოს კონსერვატიული პარტია, ეროვნული კომიტეტის

წევ რი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კო-

მი ტეტის წევრი

2012 თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრი

2012-2016 დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის წევრი

2015-2016 საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღ-

დგე ნის საკითხთა დროებითი კომისიის წევრი

2012 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნება – კონსერვატორების“ თავმჯდომარის

მოადგილე, უმრავლესობის წევრი

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი საპარლამენტთაშორისო კავ-

შირში (IPU)

180


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2013-2016 ამერიკის შეერთებული შტატების, ეკვადორის, ელ-სალვადორის,

იაპონიის, ირანის ისლამური რესპუბლიკის, ნიდერლანდების

სამეფოს, პოლონეთის რესპუბლიკის, საბერძნეთის რესპუბლიკის,

ჩილეს რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების

წევრი

2015-2016 ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლა-

მენტო საბჭოს წევრი

2013 საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევ რი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

Date of Birth: 25.07.1966

Education:

Georgian Technical University

Major: Building Products and Constructions Manufacturing

Profession: Constructor-Technologist

Work Experience:

1990-1991 Mechanical Column N124 of the Special Construction Trust of Georgia,

Dispatcher

1991-1992 Mechanical Column N124 of the Special Construction Trust of Georgia,

Business Manager

1993-1997 Small Business Enterprise

1997-2001 Private Security Service

2001-2005 “Union of National Forces – Conservatives”, Executive Secretary

2005-2009 Conservative Party of Georgia, Organizational Secretary

2009-2012 Conservative Party of Georgia, National Committee, Member

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Human Rights and Civil Integration Committee, Member

2012 Defense and Security Committee, Member

2012-2016 Diaspora and Caucasus Issues Committee, Member

2015-2016 Temporary Commission on Territorial Integrity of Georgia, Member

2012 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2012-2016 Faction “Georgian Dream – Conservatives”, Deputy Chairman, Member

of Majority

181


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2015-2016 Parliamentary Delegation to the Inter-Parliamentary Union (IPU),

Mem ber

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the United

States of America, Ecuador, El Salvador, Japan, Islamic Republic of

Iran, kingdom of the Netherlands, Republic of Poland, Republic of

Greece and the Republic of Chile, Member

2015-2016 Parliamentary Permanent Council on Open and Trans-parent Governance,

Member

2013 Inter-Faction group on Election Issues, Member

He is married and has three children.

182


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

გიორგი კახიანი

GIORGI KAKHIANI

დაბადების თარიღი: 10.12.1973

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: საერთაშორისო სამართალი

კვალიფიკაცია: იურისტი

აკადემიური ხარისხი: სამართლის დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება:

1999-2004 საქართველოს უზენაესი სასამართლო, მოსამართლის თანაშემწე

2004-2005 თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სა-

ხელ მწიფო უნი ვერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების კა-

თედ რა, უფროსი მასწავლებელი

2005-2007 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი

უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, მთავარი მრჩეველი

2007-2011 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი ვერ-

სიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, ასისტენტ-პროფესორი

2011- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი ვერ-

სიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (სამტრედიის საარ-

ჩევ ნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2013-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2013 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის წევრი

2013-2016 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე

2013 განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის წევრი

2013-2016 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

2013-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნება – მრეწველების“ წევრი, უმრავლესო-

ბის წევრი

2016 საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი ფრანგულენოვანი

ქვეყნების საპარლამენტო ასამბლეაში (Francophonie)

183


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი საპარლამენტთაშორისო კავ-

შირში (IPU)

2014-2016 ირლანდიის, ლატვიის რესპუბლიკის, საფრანგეთის რესპუბლიკის

პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების ხელმძღვანელი

2014-2016 ბელგიის სამეფოს, ბულგარეთის რესპუბლიკის, კვიპროსის რეს-

პუბლიკის, კოლუმბიის რესპუბლიკის, მალაიზიის ფედერაციის,

მოლდოვის რესპუბლიკის, ნიდერლანდების სამეფოს, სამხრეთ

აფრიკის რესპუბლიკის, საფრანგეთის რესპუბლიკის, ქუვეითის

სახელმწიფოს, შვეიცარიის კონფედერაციის, ხორვატიის რესპუბ-

ლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2015-2016 ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლა-

მენტო საბჭოს წევრი

2015 გაეროს მიერ ინიციირებული ღია მმართველობის პარტნიორობის

პროექტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის გამჭვირვა-

ლო ბის ქარტიის ხელმოწერასთან დაკავშირებით შექმნილი ინ-

ტერ ფრაქციული ჯგუფის წევრი

2015 „ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP)“ ინიციატივაში სა ქარ-

თველოს პარლამენტის ჩართულობის უზრუნველსაყოფად შექ-

მნილი ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრი

2014-2016 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სათათბირო ორ-

განოს – ხაზინადართა საბჭოს წევრი

2016 საქართველოს პარლამენტისა და აფხაზეთისა და აჭარის ავტო-

ნომიური რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოების საკანონმდებლო

პროცესების ერთობლივი საკოორდინაციო საბჭოს წევრი

2013-2016 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი

2013 „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (№07-3/106,

13.06.2013), „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და

დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კონსტი-

ტუციური კანონის პროექტისა (№07-3/107, 13.06.2013) და „სა-

ქარ თველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

სა ქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის

თაობაზე“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის

(№07-3/108, 13.06.2013) გამოქვეყნებისა და მათი საყოველთაო-სა-

ხალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრი

2015-2016საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

სა ქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყნე-

ბი სა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო

კომისიის წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

184


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 10.12.1973

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: International law

Profession: Lawyer

Academic Degree: Doctor of Law

Work Experience:

1999-2004 Supreme Court of Georgia, Assistant to the Judge

2004-2005 Tbilisi Ilia Chavchavadze State Language and Culture University, Department

of International Relations, Senior Teacher

2005-2007 Constitutional Court of Georgia, Department of Legal Support, Senior

Advisor

2007-2011 Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Law, Assistant Professor

2011- Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Law, Associate Professor

Election Form: Majoritarian electoral system (Samtredia Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2013-2016 Parliamentary Activity:

2013 Procedural Issues and Rules Committee, Member

2013-2016 Procedural Issues and Rules Committee, Chairman

2013 Education, Science and Culture Committee, Member

2013-2016 Legal Issues Committee, Member

2013-2016 “Georgian Dream – Entrepreneurs“, Member, Member of Majority

2016 Parliamentary Delegation to the Assemblée Parlementaire de la Francophonie,

Member

2015-2016 Parliamentary Delegation to the Inter-Parliamentary Union (IPU),

Mem ber

2014-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Ireland, Republic

of Latvia and Republic of France, Head

2014-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Kingdom

of Belgium, Republic of Bulgaria, Republic of Cyprus, Republic of Colombia,

Federation of Malaysia, Republic of Moldova, Kingdom of the

Netherlands, Republic of South Africa, Republic of France, State of

Kuwait, Swiss Confederation and the Republic of Croatia, Member

2015-2016 Parliamentary Permanent Council on Open and Transparent Governance,

Member

2015 Inter-Faction Group on Signatures of the Parliamentary Transparency

Charter within UN-initiated Open Governance Partnership project,

Member

185


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2015 Inter-Faction Group on Provision of Parliamentary Involvement in

Open Governance Partnership (OGP) Initiative, Member

2014-2016 Advisory Council of the Chairman of the Parliament of Georgia, Board

of Treasurers, Member

2016 Joint Coordination Council of the Legislative Processes of the Parliament

of Georgia and the Supreme Councils of the Autonomous Republics

of Adjara and Abkhazia, Member

2013 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of the

Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”

(№07−3/106, 13.06.1013), the Draft Constitutional Law on “Change

to the Constitutional Law of Georgia” on “Changes and Amendments

to the Constitutional Law of Georgia” (№07−3/107, 13.06.1013) and

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitutional Law of

Georgia” (№07−3/108, 13.06.1013), Member

2013-2016 State Constitutional Commission, Member

He is married and has three children.

186


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

არჩილ კბილაშვილი

ARCHIL KBILASHVILI

დაბადების თარიღი: 02.12.1971

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1999-2012 იურიდიული ფირმა „მგალობლიშვილი, ყიფიანი, ძიძიგური“, ად-

ვო კატი, პარტნიორი

2006 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, წევრი

2007-2012 საფრანგეთის საელჩო საქართველოში, პირადი ადვოკატ-კონ სუ-

ლი

2010-2012 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ეთიკის კომისიის წევრი

2012 ისრაელის საელჩო საქართველოში, ადვოკატი

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (ბაღდათის საარჩევ-

ნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

უფლებამოსილება შეუწყდა საქართველოს მთავარ პროკურორად დანიშვნის

გამო.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

187


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 02.12.1971

Education:

Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Work Experience:

1999-2012 Law Company “Mgaloblishvili, Kipiani, Dzidziguri”, Lawyer and Partner

2006 Georgian Bar Association, Member

2007-2012 Embassy of France to Georgia, Private Lawyer-Consul

2010-2012 Georgian Bar Association, Ethics Committee, Member

2012 Embassy of Israel to Georgia, Lawyer

Election Form: Majoritarian electoral system (Baghdati Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012 Parliamentary Activity:

2012 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

Authority terminated due to appointment on the position of the Prosecutor General

of Georgia.

He is married and has three children.

188


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ზაზა კედელაშვილი

ZAZA KEDELASHVILI

დაბადების თარიღი: 12.11.1985

განათლება: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია

სპეციალობა: ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოება

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (დედოფლისწყაროს

საარჩევნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2015 დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის წევრი

2015-2016 რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის

წევრი

2015-2016 სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის წევრი

2012-2013 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, უმცირე სო-

ბის წევრი

2013-2016 ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა – მაჟორიტარების“ წევრი,

უმცირესობის წევრი

2013-2016 აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, მალაიზიის ფედერაციის პარლამენ-

ტებ თან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ღირსების ორდენი.

არის ევროპის სამგზის ჩემპიონი (2006, 2007, 2008) ძიუდოში, მსოფლიოს ორ-

გზის ჩემპიონი გუნდურ ჩათვლაში.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

189


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 12.11.1985

Education:

Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

Major: Fire Security

Election Form: Majoritarian electoral system (Dedoplistskaro Constituency)

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2015 Diaspora and Caucasus Issues Committee, Member

2015-2016 Regional Policy and Self-Government Committee, Member

2015-2016 Sports and Youth Issues Committee, Member

2012-2013 Faction “United National Movement”, Member, Member of Minority

2013-2016 Faction “National Movement – Majoritarians”, Member, Member of Minority

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republic

of Azerbaijan and the Federation of Malaysia, Member

Additional Information:

Was awarded with Order of Honor.

Three times European Judo Champion (2006, 2007, 2008) and two-fold winner of

the World Team Championship titles in Judo.

He is married and has two children.

190


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ზვიად კვაჭანტირაძე

ZVIAD KVATCHANTIRADZE

დაბადების თარიღი: 07.07.1965

განათლება: იაროსლავლის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: ისტორია

კვალიფიკაცია: ისტორიკოსი, ისტორიისა და საზოგადოებათმცოდნეობის პე-

და გოგი

კარლ დუისბერგის კოლეჯი (გერმანია)

სპეციალობა: საზოგადოებასთან ურთიერთობა

სამუშაო გამოცდილება:

1990-1991 საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია – მეცნიერებისა

და კულტურის საერთაშორისო ცენტრი „მსოფლიო ლაბორატო-

რია“, პროექტის მენეჯერი

1991-1993 თბილისის მეცენატთა კლუბი, თანაპრეზიდენტი

1993-1994 თბილისის საზოგადოებრივ ურთიერთობათა (Public Relations) ცენ-

ტრი, პროექტის დირექტორი

1994-1995 გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მმართველი შტა ბი, პო-

ლიტიკური კონტაქტებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთო ბების

რეფერენტი, სამთავრობო პრაქტიკანტი

1995 პუბლიცისტური კომპანია „ვიენანდ უნდ ჰაიმბუჰელი“ (Wienand und

Heimbuechel), მრჩეველი, სამთავრობო პრაქტიკანტი

1995 გერმანიის ეკონომიკის სამსახურის საგამომცემლო სახლი (DWD

Verlags Haus), მრჩეველი, სამთავრობო პრაქტიკანტი

1996 საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია, სახელმწიფო მრჩე ვე-

ლი

1996-2000 საქართველოს ტრანსპორტის სამინისტრო, აპარატის უფროსი, ევ-

რო ინტეგრაციისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტა-

მენტის უფროსი

1996-2000 ევროპის ტრანსპორტის მინისტრთა კონფერენციის (ECMT) მო ად-

გილეთა კომიტეტის წევრი, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კო მი-

სიის (UNECE) ტრანსპორტის კომიტეტის წევრი

2000-2004 ტრასეკას სახელმწიფოთა სამთავრობათაშორისო კომისია, გენე-

რალური მდივანი

191


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2004-2009 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ევროსაბჭოს სამ-

მარ თველოს უფროსი, საქართველოს გენერალური კონსული ქა-

ლაქ სტამბოლში

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (ოზურგეთის საარ-

ჩევ ნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი

მოადგილე

2012-2016 ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2015-2016 საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი

2012-2016 საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი ფრანგულენოვანი

ქვეყნების საპარლამენტო ასამბლეაში (Francophonie)

2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ფრანგულენოვანი ქვეყნების

საპარლამენტო ასამბლეაში (Francophonie)

2012-2015 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი შავი ზღვის ეკონომიკური თა-

ნამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეაში (PABSEC)

2014-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ევროპის საბჭოს საპარლა-

მენ ტო ასამბლეაში (PACE)

2015 საქართველო-ევროკავშირის საპარლამენტო ასოცირების კომი-

ტე ტის წევრი

2015-2016 საქართველო-ევროკავშირის საპარლამენტო ასოცირების კო მი-

ტეტის ხელმძღვანელი

2013-2016 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, ეკვადორის, ინდოეთის

რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების ხელ-

მძღვა ნელი

2013-2016 ავსტრალიის თანამეგობრობის, ავსტრიის რესპუბლიკის, აზერ-

ბაიჯანის რესპუბლიკის, ამერიკის შეერთებული შტატე ბის, ბე-

ლა რუსის რესპუბლიკის, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდი ლო ეთ

ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს, ესპანეთის სამე ფოს,

ესტონეთის რესპუბლიკის, თურქეთის რესპუბლიკის, ის რა ელის

სახელმწიფოს, იტალიის რესპუბლიკის, კოსტა-რი კის რესპუბლიკის,

ლატვიის რესპუბლიკის, პერუს რესპუბ ლიკის, სა ბერძნეთის რეს-

პუბლიკის, საფრანგეთის რესპუბ ლიკის, შვე დე თის სამეფოს,

შვეიცარიის კონფედერაციის პარლა მენტებთან მეგობრობის

ჯგუფების წევრი

2015-2016 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სათათბირო ორ გა-

ნოს – ხაზინადართა საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

192


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 07.07.1965

Education:

Yaroslavl State University

Major: History

Profession: Historian, History and Social Sciences Teacher

Carl Duisberg College (Germany)

Profession: Public Relations

Work Experience:

1990-1991 International Non-Governmental Organization (NGO), Centre for Science

and Culture “World Lab”, Project Manager

1991-1993 Tbilisi Patron Club, Co-President

1993-1994 Tbilisi Public Relations Centre, Project Director

1994-1995 German Federal Ministry of Foreign Affairs, Ministerial Office, Referent

of Political Contacts and PR Department, Governmental Intern

1995 Wienand and Heimbuechel Publicist and Communication Company,

Advisor, Governmental Intern

1995 German Economy Service Publishing House (DWD Verlags Haus),

Advisor, Governmental Intern

1996 State Chancellery of Georgia, State Advisor

1996-2000 Ministry of Transport of Georgia, Secretary General, European Integration

and International Relations Department, Head

1996-2000 European Conference of Ministers of Transport (ECMT), Deputies

Committee, Member, Transport Committee of the UN Economic Commission

for Europe (UNECE), Member

2000-2004 TRACECA Inter-Governmental Commission, Secretary General

2004-2009 Ministry of Foreign Affairs of Georgia, CoE Division, Head, Consul

General of Georgia to Istanbul

Election Form: Majoritarian electoral system (Ozurgeti Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Foreign Relations Committee, First Deputy Chairman

2012-2016 European Integration Committee, Member

2012-2016 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2015-2016 Leader of the Parliamentary Majority

2012-2016 Parliamentary Delegation to the Assemblée Parlementaire de la Francophonie,

Head

2016 Parliamentary Delegation to the Assemblée Parlementaire de la Francophonie,

Member

2012-2015 Parliamentary Delegation to Parliamentary Assembly of the Organization

of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC), Member

193


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2014-2015 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council

of Europe (PACE), Member

2015-2016 Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council

of Europe (PACE), Member

2015 Georgia-EU Parliamentary Association Committee, Member

2015-2016 Georgia-EU Parliamentary Association Committee, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Federal

Republic of Germany, Ecuador and the Republic of India, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Common-wealth

of Australia, Republic of Austria, Republic of Azerbaijan,

United States of America, Republic of Belarus, United Kingdom of

Great Britain and Northern Ireland, Kingdom of Spain, Republic of Estonia,

Republic of Turkey, State of Israel, Republic of Italy, Republic of

Costa Rica, Republic of Latvia, Republic of Peru, Republic of Greece,

Republic of France, Kingdom of Sweden and Swiss Confederation,

Member

2015-2016 Advisory Council of the Chairman of the Parliament – Board of Treasurers,

Member

He is married and has two children.

194


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

პაატა კვიჟინაძე

PAATA KVIZHINADZE

დაბადების თარიღი: 16.12.1964

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: ვაჭრობის ეკონომიკა

კვალიფიკაცია: ეკონომისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1980-1982 ორღულის კოლმეურნეობა, ფიზკულტურის მეთოდისტი

1989-1991 „სახაგრომრეწვი“, საჩხერის სამშენებლო ტრესტი, უბნის უფროსი

1991 საჩხერის პრეფექტის მოადგილე

1991-1992 საჩხერის პრეფექტი

1993-2012 კერძო სამშენებლო ბიზნესი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომი ტე-

ტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

2012-2016 საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის წევრი

2013-2014 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2013 წლის საფინანსო-ეკო-

ნომიკური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული საქმიანობის,

აუდიტის ხარისხის კონტროლისა და შიდა კონტროლის პრო-

ცედურების შემმოწმებელი საქართველოს პარლამენტის დრო-

ებითი კომისიის წევრი

2015 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2014 წლის ფინანსური აუდიტის

განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის წევრი

2016 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2015 წლის ფინანსური აუდიტის

განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კო მისიის წევრი

2012 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნება – კონსერვატორების“ წევრი, უმ რავ-

ლესობის წევრი

195


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2015-2016 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი შავი ზღვის ეკონომიკური თა-

ნამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეაში (PABSEC), საქარ-

თველო-ევროკავშირის საპარლამენტო ასოცირების კომი ტეტის

წევრი

2013-2014 ირლანდიის, უზბეკეთის რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობ-

რობის ჯგუფების ხელმძღვანელი

2013-2016 აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, ირლანდიის, ისრაელის სახელ მწი-

ფოს, მონტენეგროს, სერბეთის რესპუბლიკის, შვეიცარიის კონ-

ფედერაციის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 16.12.1964

Education:

Tbilisi State University

Major: Trade Economics

Profession: Economist

Work Experience:

1980-1982 Orghuli Collective Farm, Method Pedagogue of Physical Culture

1989-1991 Sachkhere State Agrarian Construction Trust, Head of Zone

1991 Sachkhere, Deputy Prefect

1991-1992 Sachkhere, Prefect

1993-2012 Private Construction Business

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Sector Economy and Economic Policy Committee, First Deputy Chairman,

Member

2012-2016 Budget and Finance Committee, Member

2013-2014 Interim Commission on Audit Financial-Economic, Legal and Organizational

Activities of State Audit Service, Audit Quality Control and

Procedures of Internal Control for 2013, Member

2015 Interim Commission on Financial Audit of State Audit Service for 2014,

Member

2016 Interim Commission on Financial Audit of State Audit Service for 2015,

Member

196


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2012-2016 Faction “Georgian Dream – Conservatives”, Member, Member of Majority

2015-2016 Parliamentary Delegation to Parliamentary Assembly of the Organization

of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC), Member

2015-2016 Georgia-EU Parliamentary Association Committee, Member

2013-2014 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Ireland and

Republic of Uzbekistan, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republic

of Azerbaijan, Ireland, the State of Israel, Montenegro, Republic of

Serbia and Swiss Confederation, Member

He is married and has two children.

197


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

პაატა კიკნაველიძე

PAATA KIKNAVELIDZE

დაბადების თარიღი: 16.05.1975

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1998-1999 სს „საირმე“, იურისტი

1999-2013 იურიდიული ფირმა „მგალობლიშვილი, ყიფიანი, ძიძიგური“,

იურის ტი

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (ბაღდათის საარჩევ-

ნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2013-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2013-2016 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კო-

მი ტეტის წევრი

2013 რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის

წევ რი

2013-2014 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის

წევრი

2014-2015 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის

თავმჯდომარის მოადგილე

2014-2015 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

2015-2016 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მო-

ადგილე

2013 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2013 წლის საფინანსო-ეკო-

ნომიკური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული საქმიანობის,

აუდი ტის ხარისხის კონტროლისა და შიდა კონტროლის პრო-

ცედურების შემმოწმებელი საქართველოს პარლამენტის დრო-

ებითი კომისიის წევრი

198


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2016 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2015 წლის ფინანსური აუდიტის

განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის წევრი

2013 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის

შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძი-

ებო კომისიის წევრი

2013-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნება – მრეწველების“ წევრი, უმრავლესო-

ბის წევრი

2014-2016 ერაყის რესპუბლიკის, ირლანდიის, კვიპროსის რესპუბლიკის,

კორეის რესპუბლიკის, პარაგვაის რესპუბლიკის, რუმინეთის,

სერბეთის რესპუბლიკის, სურინამის რესპუბლიკის, ყირგიზეთის

რესპუბლიკის, ჰონდურასის რესპუბლიკის პარლამენტებთან

მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2013-2014 საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევ-

რი

Date of Birth: 16.05.1975

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Work Experience:

1998-1999 JSC “Sairme”, Lawyer

1999-2013 Law Company “Mgaloblishvili, Kipiani, Dzidziguri”, Lawyer

Election Form: Majoritarian electoral system (Baghdati Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2013-2016 Parliamentary Activity:

2013-2016 Human Rights and Civil Integration Committee, Member

2013 Regional Policy and Self-Government Committee, Member

2013-2014 Healthcare and Social Issues Committee, Member

2014-2015 Healthcare and Social Issues Committee, Deputy Chairman

2014-2015 Legal Issues Committee, Member

2015-2016 Legal Issues Committee, First Deputy Chairman

2013 Parliamentary Interim Fact-finding Commission on activities of the

Georgian National Communications Commission, Member

2013 Interim Commission on Audit of Financial-Economic, Legal and Organizational

Activities of State Audit Service, Audit Quality Control

and Procedures of Internal Control for 2013, Member

199


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2016 Interim Commission on Financial Audit of State Audit Service for 2015,

Member

2013-2016 Faction “Georgian Dream – Entrepreneurs“, Member, Member of Majority

2014-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republic

or Iraq, Ireland, Republic of Cyprus, Republic of Korea, Republic of

Paraguay, Romania, Republic of Greece, Republic of Suriname, Republic

of Kirgizstan and the Republic of Honduras, Member

2013-2014 Inter-Faction group on Election Issues, Member

200


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

შალვა კიკნაველიძე

SHALVA KIKNAVELIDZE

დაბადების თარიღი: 19.03.1987

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნე

კვალიფიკაცია: იურისტი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნი ვერსიტეტის დოქტორანტი

საერთაშორისო ლიდერების პროგრამა (აშშ)

ახალგაზრდა პოლიტიკოსთა სკოლა (აშშ)

სამუშაო გამოცდილება:

2007-2008 შპს „ნანსტუდია“, დირექტორი

2009-2012 კავშირი „ახალგაზრდული ფორუმი“, თავმჯდომარე

2012-2014 პოლიტიკური გაერთიანება „ეროვნული ფორუმი“, თავმჯდომარის

მოადგილე

2014- პოლიტიკური გაერთიანება „ეროვნული ფორუმი“, პოლიტიკური

საბჭოს წევრი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2013 დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის წევრი

2013-2016 დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის

პირველი მოადგილე

2016 დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის წევრი

2012-2013 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის წევრი

2013-2015 ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის წევრი

2015-2016 რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის

წევრი

201


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2013 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2013-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნება – ეროვნული ფორუმის“ წევრი, უმრავ-

ლესობის წევრი

2016 ფრაქცია „ეროვნული ფორუმის“ წევრი

2012-2015 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი მართლმადიდებლობის სა-

პარ ლამენტთაშორისო ასამბლეაში

2013-2016 კვიპროსის რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის

ხელმძღვანელი

2013-2016 ამერიკის შეერთებული შტატების, ბელარუსის რესპუბლიკის, ბოლი-

ვიის მრავალეროვნული სახელმწიფოს, გერმანიის ფედერაციუ ლი

რესპუბლიკის, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის

გა ერთიანებული სამეფოს, ირანის ისლამური რესპუბლიკის, ის-

რა ელის სახელმწიფოს, კოლუმბიის რესპუბლიკის, საუდის არა-

ბეთის სამეფოს, უზბეკეთის რესპუბლიკის პარლამენტებთან მე-

გობ რობის ჯგუფების წევრი

2013-2014 საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევ-

რი

2013-2016 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი

2013 „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (№07-3/106,

13.06.2013), „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და

დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ

კა ნონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კონსტი-

ტუციური კანონის პროექტისა (№07-3/107, 13.06.2013) და „საქარ-

თველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქარ-

თველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (№07-3/108,

13.06.2013) გამოქვეყნებისა და მათი საყოველთაო-სახალხო გან-

ხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრი

Date of Birth: 19.03.1987

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Doctoral Student of Grigol Robakidze University

International Leadership Program (USA)

School of Young Politicians (USA)

202


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Work Experience:

2007-2008 “Nanstudia” Ltd, Director

2009-2012 Union “Youth Forum”, Chairman

2012-2014 Political Union “National Forum”, Deputy Chairman

2014- Political Union “National Forum”, Political Council, Member

Election Form: Proportional election system

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2013 Diaspora and Caucasus Issues Committee, Member

2013-2016 Diaspora and Caucasus Issues Committee, First Deputy Chairman

2016 Diaspora and Caucasus Issues Committee, Member

2012-2013 Procedural Issues and Rules Committee, Member

2013-2015 European Integration Committee, Member

2015-2016 Regional Policy and Self-Government Committee, Member

2012-2013 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2013-2016 Faction “Georgian Dream – National Forum“, Member, Member of Majority

2016 Faction “National Forum”, Member

2012-2015 Parliamentary Delegation to the Inter-Parliamentary Assembly on Orthodoxy,

Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Group with the Parliament of the Republic of

Cyprus, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the United

States of America, Republic of Belarus, Bolivian Multinational State,

Federal Republic of Germany, United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland, Islamic State of Iran, State of Israel, Republic of

Colombia, Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Uzbekistan,

Member

2013 Commission on Public Consideration and Promulgation of the Draft

Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”

(№07−3/106, 13.06.1013), the Draft Constitutional Law on “Change

to the Constitutional Law of Georgia” on “Changes and Amendments

to the Constitutional Law of Georgia” (№07−3/107, 13.06.1013) and

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitutional Law of

Georgia” (№07−3/108, 13.06.1013), Member

2013-2014 Inter-Faction Group on Election Issues, Member

2013-2016 State Constitutional Commission, Member

203


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ივანე კიღურაძე

IVANE KIGHURADZE

დაბადების თარიღი: 12.01.1937

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: მათემატიკა

კვალიფიკაცია: მათემატიკოსი

აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი

პროფესორი დიფერენციალურ და ინტეგრალურ განტოლებათა საკითხებში

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრი (აკა-

დემიკოსი)

სამუშაო გამოცდილება:

1963-1966 თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტის დიფერენციალური გან-

ტოლებების კათედრა, ასისტენტი, უფროსი მასწავლებელი

1966 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის სახელობის

მათემატიკის ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

1966-1973 თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტის გამოყენებითი მათემა-

ტი კის სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერი

თანამშრომელი; თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტის გამოყე-

ნებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, უფროსი

მეცნიერი თანამშრომელი

1973-1989 თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტის ი. ვეკუას სახელობის გა-

მოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი, ჩვეულებრივი დიფერენ ცია-

ლური განტოლების განყოფილების გამგე

1989-2006 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის სახელობის

მათემატიკის ინსტიტუტი, დირექტორი

1995-1996 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, თავმჯდომარე

2001- ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი, დიფერენცია-

ლუ რი განტოლების განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი თა-

ნამშრომელი

204


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2016 განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდო-

მარე

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2013-2016 უნგრეთის, ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის

ჯგუფების ხელმძღვანელი

2013-2016 ბელარუსის რესპუბლიკის, ისრაელის სახელმწიფოს, ლატვიის

რეს პუბლიკის, ლიტვის რესპუბლიკის, პოლონეთის რესპუბლიკის,

უკრაინის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: არის 166 სამეცნიერო ნაშრომის (მათ შორის, მო-

ნო გრაფიების) ავტორი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 12.01.1937

Education:

Tbilisi State University

Major: Mathematics

Profession: Mathematician

Academic Degree: Doctor of Physics and Mathematics

Full Member (Academician) of the National Academy of Sciences of Georgia

Work Experience:

1963-1966 Tbilisi State University, Department of Differential Equations, Assistant,

Senior Teacher

1966 A. Razmadze Mathematical Institute, Georgian Academy of Sciences,

Senior Research Officer

1966-1973 Tbilisi State University Scientific Laboratory of Applied Mathematics,

Senior Research Officer; Tbilisi State University, Scientific Institute of

Applied Mathematics, Senior Research Officer

1973-1989 Tbilisi State University, I. Vekua Institute of Applied Mathematics, Department

of Ordinary Differential Equations, Head

1989-2006 A. Razmadze Mathematical Institute, Georgian Academy of Sciences,

Director

205


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

1995-1996 Central Election Commission of Georgia, Chairman

2001- A. Razmadze Mathematical Institute, Head of the Department of Differential

Equations, Senior Research Officer

Election Form: Proportional election system

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2016 Education, Science and Culture Committee, Chairman

2012-2016 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of Hungary

and Czech Republic, Head

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republic

of Belarus, State of Israel, Republic of Latvia, Republic of Lithuania,

Republic of Poland and Ukraine, Member

Additional Information:

Publications – 166 scientific papers and articles, including monographs.

He is married and has two children.

206


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

კარლო კოპალიანი

KARLO KOPALIANI

დაბადების თარიღი: 14.08.1959

განათლება: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

სპეციალობა: სამდინარო და ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროტექნიკური

მშენებლობა

კვალიფიკაცია: ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი

სამუშაო გამოცდილება:

1976-1977 ცაგერის სარემონტო-სამშენებლო უბანი

1982-1983 ცაგერის კომუნალურ საწარმოთა კომბინატი, ინჟინერი

1983-1990 პარტიულ-სამეურნეო საქმიანობა

1991-1995 ქვედა ცაგერის სოფლის საკრებულოს მდივანი

1995 საპრივატიზაციო ბარათების მიმღები პუნქტი, გამგე

1996-1997 ლეჩხუმის აღორძინების ფონდი, თავმჯდომარის მოადგილე

1997-2002 ცაგერის საგზაო სამმართველო, უფროსის მოადგილე

2002-2006 ქვედა ცაგერის თემის საკრებულოს თავმჯდომარე

2006-2008 ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

2008-2012 საქართველოს პარლამენტის წევრი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2015 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის

მოადგილე

2015-2016 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის წევრი

2015 რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის

წევრი

2015-2016 რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის

თავ მჯდომარის პირველი მოადგილე

2013 დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომი-

ტეტის წევრი

2015 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

207


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2012 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2012 წლის საფინანსო-ეკო-

ნომიკური საქმიანობის აუდიტის განმახორციელებელი საქარ-

თველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის წევრი

2012-2013 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2012 წლის საფინანსო-

ეკონომიკური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული საქმიანობის,

აუდიტის ხარისხის კონტროლისა და შიდა კონტროლის პროცე-

დურების შემმოწმებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის წევრი

2013 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2013 წლის საფინანსო-ეკო-

ნომიკური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული საქმიანობის,

აუდიტის ხარისხის კონტროლისა და შიდა კონტროლის პროცე-

დურების შემმოწმებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის წევრი

2013-2014 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2013 წლის საფინანსო-ეკო-

ნო მიკური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული საქმიანობის,

აუდიტის ხარისხის კონტროლისა და შიდა კონტროლის პროცე-

დურების შემმოწმებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი

კომისიის მდივანი

2013-2016 ამერიკის შეერთებული შტატების, ბელარუსის რესპუბლიკის, ბრა-

ზილიის ფედერაციული რესპუბლიკის, გერმანიის ფედერა ციული

რესპუბლიკის, უკრაინის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების

წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს ორი შვილი.

Date of Birth: 14.08.1959

Education:

Georgian Technical University

Major: Riverine Hydropower and Hydraulic Engineering

Profession: Hydraulic Engineer

Work Experience:

1976-1977 Tsageri Maintenance-Construction District

1982-1983 Tsageri Communal Facilities Factory, Engineer

1983-1990 Party Economic Activities

1991-1995 Secretary of Kveda Tsageri Village Board

1995 Privatization Card Reception Desk, Head

1996-1997 Lechkhumi Revival Fund, Deputy Chairman

1997-2002 Tsageri Road Board, Deputy Head

2002-2006 Kveda Tsageri Village Board, Chairman

208


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2006-2008 Tsageri Municipality Assembly, Member

2008-2012 Parliament of Georgia, Member

Election Form: Proportional election system

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2015 Procedural Issues and Rules Committee, Deputy Chairman

2015-2016 Procedural Issues and Rules Committee, Member

2015 Regional Policy and Self-Government Committee, Member

2015-2016 Regional Policy and Self-Government Committee, First Deputy Chairman

2013 Sector Economy and Economic Policy Committee, Member

2015 Legal Issues Committee, Member

2012-2016 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2012 Interim Commission on Financial-Economic Audit of State Audit Service

for 2012, Member

2012-2013 Interim Commission on Audit of Financial-Economic, Legal and Organizational

Activities of State Audit Service, Audit Quality Control

and Procedures of Internal Control for 2012, Member

2013 Interim Commission on Audit of Financial-Economic, Legal and Organizational

Activities of State Audit Service, Audit Quality Control

and Procedures of Internal Control for 2013, Member

2013-2014 Commission on Audit of Financial-Economic, Legal and Organizational

Activities of State Audit Service, Audit Quality Control and Procedures

of Internal Control for 2013, Secretary

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the United

States of America, Republic of Belarus, Federal Republic of Brazil,

Federal Republic of Germany and Ukraine, Member

He has two children.

209


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

თამარ კორძაია

TAMAR KORDZAIA

დაბადების თარიღი: 18.07.1977

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტის სოხუმის ფილიალი

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

2002-2012 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იურისტი, ქარ-

თული მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი

2010- საქართველოს უნი ვერსიტეტი, ლექტორი

2012-2013 საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, აღმასრულებელი

დირექტორი

2013- ილიას სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი, ლექტორი

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა (ნაძალადევის საარ-

ჩევ ნო ოლქი)

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2013-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2013-2014 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კო-

მიტეტის წევრი

2013 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის წევრი

2013-2015 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

2015-2016 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

2015 საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი

2015-2016 ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის წევრი

2013 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის

შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძი-

ებო კომისიის წევრი

2013-2015 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

2015 დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი

2015-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნება – რესპუბლიკელების“ თავმჯდომარის

მოადგილე, უმრავლესობის წევრი

210


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2016 საქართველო-ევროკავშირის საპარლამენტო ასოცირების კომი-

ტეტის წევრი

2014-2016 არგენტინის რესპუბლიკის, ბელგიის სამეფოს, ეთიოპიის ფე დე-

რა ციული დემოკრატიული რესპუბლიკის, ირლანდიის, ისრაე ლის

სახელმწიფოს, კვიპროსის რესპუბლიკის, კოლუმბიის რესპუბ-

ლიკის, კორეის რესპუბლიკის, მალაიზიის ფედერაციის, მექსი-

კის შეერთებული შტატების, ნორვეგიის სამეფოს, პარაგვაის

რესპუბლიკის, რუმინეთის, საბერძნეთის რესპუბლიკის, უნგრეთის,

ჰონდურასის რესპუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის

ჯგუფების წევრი

2015-2016 ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარ ლა-

მენტო საბჭოს წევრი

2015 „ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP)“ ინიციატივაში სა ქარ-

თველოს პარლამენტის ჩართულობის უზრუნველსაყოფად შექ-

მნილი ინტერფრაქციული ჯგუფის თავმჯდომარე

2013-2014 საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევ-

რი

2013 „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (№07-3/106,

13.06.2013), „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და

დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ

კა ნონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კონსტი-

ტუციური კანონის პროექტისა (№07-3/107, 13.06.2013) და „სა ქარ-

თველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქარ-

თველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაო ბაზე“

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (№07-3/108,

13.06.2013) გამოქვეყნებისა და მათი საყოველთაო-სახალხო გან-

ხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 18.07.1977

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Sokhumi Branch

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Work Experience:

2002-2012 Georgian Young Lawyers Association, Lawyer, Head of “Georgian

Media Legal Defence Center”

2010- Georgian University, Lecturer

2012-2013 Georgian Charter of Journalistic Ethics, CEO

2013- Ilia State University, Lecturer

211


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Election Form: Majoritarian electoral system (Nadzaladevi Constituency)

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2013-2016 Parliamentary Activity:

2013-2014 Human Rights and Civil Integration Committee, Member

2013 Procedural Issues and Rules Committee, Member

2013-2015 Legal Issues Committee, Member

2015 Foreign Relations Committee, Member

2015-2016 Legal Issues Committee, Deputy Chairperson

2015-2016 European Integration Committee, Member

2013 Parliamentary Interim Fact-Finding Commission on activities of the

Georgian National Communications Commission, Member

2013-2015 Member of the Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

2015 Parliament of Georgia, Independent Member

2015-2016 “Georgian Dream – Republicans”, Deputy Chairperson, Member of

Majority

2016 Georgia-EU Parliamentary Association Committee, Member

2014-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republic

of Argentina, Kingdom of Belgium, Federal Democratic Republic

of Ethiopia, Ireland, State of Israel, Republic of Cyprus, Republic of

Colombia, Republic of Korea, Federation of Malaysia, United Mexican

States, Kingdom of Norway, Republic of Paraguay, Romania, Republic

of Greece, Hungary and Republic of Honduras, Member

2015 Inter-Faction Group on Provision of Parliamentary Involvement in

Open Governance Partnership (OGP) Initiative, Chairperson

2013-2014 Inter-Faction Group on Election Issues, Member

2013 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of the

Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”

(№07−3/106, 13.06.1013), the Draft Constitutional Law on “Change

to the Constitutional Law of Georgia” on “Changes and Amendments

to the Constitutional Law of Georgia” (№07−3/107, 13.06.1013) and

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitutional Law of

Georgia” (№07−3/108, 13.06.1013), Member

2015-2016 Parliamentary Permanent Council on Open and Transparent Governance,

Member

She is married and has two children.

212


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

პავლე კუბლაშვილი

PAVLE KUBLASHVILI

დაბადების თარიღი: 31.01.1976

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

კვალიფიკაცია: იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1997-2000 საქართველოს იუსტიციის საბჭო, კონსულტანტი

2000 საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სამინისტრო, სამ-

მართველოს უფროსი

2000-2001 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იურიდიული

დახ მარების ცენტრის დირექტორი

2001-2004 საქართველოს ანტიკორუფციული ბიურო, სამართლის ექსპერტი

2004 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი, ანტი კო-

რუფ ციული პოლიტიკის კოორდინაციის დეპარტამენტი, დირექ-

ტო რის მოადგილე, დირექტორი

2004 საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო, დეპარ ტა-

მენტის უფროსი

2004-2005 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, საბჭოს მდივანი

2005 საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი

2005-2008 საქართველოს პარლამენტის წევრი, რეგიონული პოლიტიკის,

თვით მმართველობისა და მაღალმთიანი რეგიონების კომიტეტის

თავმჯდომარე

2008-2012 საქართველოს პარლამენტის წევრი, იურიდიულ საკითხთა კომი-

ტე ტის თავმჯდომარე

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი

ხალხს“

2012-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2012-2015 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

2015-2016 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი

213


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

2012-2015 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, უმცირესო-

ბის წევრი

2015-2016 დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრი

2012-2015 საპარლამენტო დელეგაციის წევრი სამხრეთ კავკასიის საპარ-

ლა მენტო ინიციატივაში

2013-2016 აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, ამერიკის შეერთებული შტატების,

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, ეკვადორის, იტალიის

რეს პუბლიკის პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფების წევრი

2013-2014 საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევ-

რი

2013-2016 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი

2012-2013 „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ სა-

ქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყნე ბი სა

და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კო-

მი სიის წევრი

2013 „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

სა ქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (№07-3/106,

13.06.2013), „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და

და მა ტე ბების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ

კა ნონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კონსტი-

ტუციური კანონის პროექტისა (№07-3/107, 13.06.2013) და „სა ქარ-

თვე ლოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქარ-

თვე ლოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

სა ქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის (№07-3/108,

13.06.2013) გამოქვეყნებისა და მათი საყოველთაო-სახალხო გან-

ხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრი

2015-2016საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ სა-

ქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყნები სა

და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კო-

მისიის წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ბრწყინვალების საპრეზიდენტო

ორ დენი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

Date of Birth: 31.01.1976

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

214


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Work Experience:

1997-2000 Council of Justice of Georgia, Consultant

2000 Ministry of Tax Revenue of Georgia, Head of the Board

2000-2001 Georgian Young Lawyers Association, Head of the Legal Aid Center

2001-2004 Anti-Corruption Bureau of Georgia, Law Expert

2004 National Security Council, Anti-Corruption Policy Coordination Department,

Deputy Director, Director

2004 Ministry of State Security of Georgia, Head of Department

2004-2005 High Council of Justice, Council Secretary

2005 Parliamentary Secretary of the President of Georgia

2005-2008 Parliament of Georgia, Member, Regional Policy, Self-Government

and Mountainous Regions Committee, Chairman

2008-2012 Parliament of Georgia, Member, Legal Issues Committee, Chairman

Election Form: Proportional electoral system

Election Bloc: “United National Movement – More Benefit to People”

2012-2016 Parliamentary Activity:

2012-2015 Legal Issues Committee, Deputy Chairman

2013-2015 Health Care and Social Issues Committee, Member

2015-2016 Legal Issues Committee, Member

2012-2015 Faction “United National Movement”, Member, Member of Minority

2015-2016 Parliament of Georgia, Independent Member

2012-2015 Parliamentary Delegation to the South Caucasus Parliamentary Assembly,

Member

2013-2016 Parliamentary Friendship Groups with the Parliaments of the Republic

of Azerbaijan, United States of America, Federal Republic of Germany,

Ecuador and Republic of Italy, Member

2013-2014 Inter-Faction Group on Election Issues, Member

2013-2016 State Constitutional Commission, Member

2012-2013 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional Law on “Changes to the Constitution of Georgia”,

Member

2013 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of the

Draft Constitutional Law on “Change to the Constitution of Georgia”

(№07−3/106, 13.06.1013), th e Draft Constitutional Law on “Change

to the Constitutional Law of Georgia” on “Changes and Amendments

to the Constitutional Law of Georgia” (№07−3/107, 13.06.1013) and

the Draft Constitutional Law on “Change to the Constitutional Law of

Georgia” (№07−3/108, 13.06.1013), Member

2015-2016 Steering Commission on Public Consideration and Promulgation of

the Draft Constitutional Law on “Changes to the Constitution of Georgia”,

Member

215


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Additional Information:

Was awarded with the Presidential Order of Excellence.

He is married and has two children.

216


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ელდარ კურტანიძე

ELDAR KURTANIDZE

დაბადების თარიღი: 16.04.1972

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტის სოხუმის ფილიალი

სპეციალობა: ფიზიკური აღზრდა

კვალიფიკაცია: ფიზიკური აღზრდის მასწავლებელი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი ვერსიტეტი

სპეციალობა: სამართალმცოდნე

კვალიფიკაცია: იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

1990-2010 პროფესიონალი სპორტსმენი

2012-2014 საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია, პრეზიდენტი

2012-2014 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, პრორექ-

ტორი

საარჩევნო ფორმა: პროპორციული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო ბლოკი: „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“

2015-2016 საპარლამენტო საქმიანობა:

2015-2016 თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრი

2015-2016 სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის წევრი

2015-2016 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი, უმრავლესობის წევრი

დამატებითი ინფორმაცია: მიღებული აქვს ღირსების ორდენი, ვახტანგ გორ-

გასლის III ხარისხის ორდენი, ვახტანგ გორგასლის II ხარისხის ორდენი.

არის ევროპის ხუთგზის ჩემპიონი ჭიდაობაში, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი,

ორგზის ოლიმპიური პრიზიორი, საქართველოს სპორტის რაინდი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ექვსი შვილი.

217


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

Date of Birth: 16.04.1972

Education:

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Sokhumi Branch

Major: Physical Education

Profession: Physical Education Teacher

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Major: Jurisprudence

Profession: Lawyer

Work Experience:

1990-2010 Professional Athlete

2012-2014 National Wrestling Federation of Georgia, President

2012-2014 Ministry of Internal Affairs of Georgia, Academy, Vice-Rector

Election Form: Proportional election system

Election Bloc: “Bidzina Ivanishvili – Georgian Dream”

2015-2016 Parliamentary Activity:

2015-2016 Defence and Security Committee, Member

2015-2016 Sports and Youth Issues Committee, Member

2015-2016 Faction “Georgian Dream”, Member, Member of Majority

Additional Information:

Was awarded with the Order of Honor, III Rank “Vakhtang Gorgasali Order”,

II Rank “Vakhtang Gorgasali Order”. Five Times Champion of Europe; Twofold

World Champion; Twofold Olympic Prize Winner. Was granted the title of “The

Knight of Sports”.

He is married and has six children.

218


საქართველოს პარლამენტი. მერვე მოწვევა

ვახტანგ ლემონჯავა

VAKHTANG LEMONJAVA

დაბადების თარიღი: 10.02.1962

განათლება: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

სპეციალობა: სამკურნალო საქმე

კვალიფიკაცია: ექიმი

სამუშაო გამოცდილება:

1979 ლესიჭინეს ცხაკაიას სახელობის კოლმეურნეობა, წევრი

1985-1986 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური საავად-

მყო ფო, ექიმი-ქირურგი

1986-1989 ჩხოროწყუს რაიონული საავადმყოფო, ქირურგი

1989-1991 ონკოლოგიის სამედიცინო ცენტრი, ორდინატორი

1993-1999 ლესიჭინეს რუსთაველის სახელობის აგროსამრეწველო კომბინა-

ტი, დირექტორი

1999-2002 სს „რუსთაველი-2“, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

2002-2004 ლესიჭინეს თემის საკრებულო, გამგეობის თავმჯდომარე

2004-2007 შპს „უშბა“, კომერციული დირექტორი

2007-2008 თვითმმართველი ქალაქი ფოთის მერია, მერის მოადგილე

2008-2010 შპს „ფო