Guru 1992-03

schullerpeter

GURU

AMIGA, ATARI, IBM PC

A szoÁrakoztatoÁ informatikai magazin

Hook

Guy Spy

Push-Over

Megafortress

Workbench 2.1

Impact Vision

AÁra: 150 Ft

92/3

A Guru legyen veletek !


Intro

3

Szeptember koÄzepe ismeÁt uÁj GURU szaÁmokkal oÄrvendeztet meg minden leÁtformaÁt

galaktikaÁnkban. IgazaÁn hiaÁnyoztatok a nyaÁron. Biztos a napernyoÁs tengerpartokon

Mi nem annyira okoztunk hiaÁnyeÁrzetet. A mi nyaralaÁsunk viszont a vaÁltozatossaÁg

kedveÁeÁrt szaÁmÉÁtoÁgeÁpes koÄrnyezetben- egy kis levegoÁvaÁltozaÁssal fuÁszerezve telt

ParaÁdon. Riportot laÁthatsz a lap humoroldalaÁn a toÄrteÁntekroÁl, bizonyÉÁteÁk erejuÁ

feÁnykeÁpekkel illusztraÁlva. A ParaÁdon elkoÄvetett reÁmtetteinket joÄvoÁre szÉÁvesen

megismeÁtelneÁnk, ha addig elmuÁlik a titkaÁrnoÁnk - Kri$ta - zoÄld hajszÉÁne.(Nem azeÁrt,

mert fejjel lefeleÁ loÁgott a moszatok koÄzoÄtt) Akkor meg mieÁrt ? A helyes megfejtoÁk

koÄzoÄtt zoÄld hajtincseket sorsolunk ki. Aki nem volt ott sajnaÁlhatja, de haÁt keÁrdezd

csak a baraÁtodat milyen joÁt buliztuk. A nyaÁr nem sok piheneÁs t adott kis

csapatunknak, de remeÁlhetoÁleg ennek ismeÁt az olvasoÁink laÁtjaÁk hasznaÁt. Volt aki

keÁpregeÁnyeket tanulmaÁnyozott, volt aki kiaÁllÉÁtaÁsokon vett reÁszt eÁs volt olyan is, aki

a sveÁd sceneÁ-t vizsgaÁlgatta. Mint az elsoÁmondatban azt jeleztem, megjelentek a

GURU-k. Egy papÉÁr eÁs egy lemez. A papÉÁr olyan, mint volt. A lemez most egy kicsit

vaÁltozott, talaÁn kevesebb az informaÁcioÁ,(baÁr ha veÁgiggondolod keÁt szaÁm keÁszuÄlt

egyszerre) de igyekeztuÄnk nem rontani a szinvonalunkat.

A GURU szeptemberi szaÁmaÁban talaÁlsz meglepeteÁseket is. OÁriaÁsi akcioÁt hirdetuÄnk

eloÁfizetoÁink szaÁm aÁr a . A reÁszletekroÁl a lapban.TaÁrgyalaÁs o k folynak illusztris

vendeÁgszerkesztoÁkkel, olyan akcioÁkroÁl amely a GURU olvasoÁi eleÁ hoznaÁk a teljes

magyar szaÁmÉÁtoÁgeÁpes panoraÁmaÁt. IgeÁnyeiteket, oÄtleteiteket tovaÁbbra is vaÁrjuk.

OÁroÄmmel tapasztaltuk, hogy valami megint megmozdult - nem felteÁtlenuÄl a GURU

miatt - a hazai szaÁmÉÁtoÁgeÁpes vilaÁgban. Szinte mindenki fejlesztette a lapjaÁt ami,

nekuÄnk hataÁrozott oÄroÄm, hiszen mi is szÉÁvesen vesszuÁk az olvasoÁknak kedvezoÁ

versenyszellemet. Sajnos lemez verzioÁnk meÁg mindig nincs PC tulajdonosok

reÁszeÁr e , ebben a teÁm aÁban nyithatnaÁn k vitaestet a dolog leÁtjogosultsaÁg aÁr oÁl .

Jelenleg nincs emberuÄnk erre, de ha valaki vaÁllalkozik a megvaloÁsÉÁtaÁsra szivesen

elbeszeÁlgetneÁk a kivitelezeÁs r oÁl. Megjelent viszont egy uÁj(don)saÁg az a cÉÁme:

Equalizer. UÁdvoÄzoÄljuÄk Stilla uÁttoÄroÁvaÁllalkozaÁsaÁt, amely egy "zenei moduluÁjsaÁg"

vagy valami hasonloÁ micsuda.

Sajnos a veÁgeÁre egy szomoruÁ hÉÁr jutott. A paraÁdi taÁborban megismert uÁj ismeroÁseink

egyike ZakariaÁs Norbi (Norci) augusztusban baleset koÄvetkezteÁben elhagyott

bennuÄnket. HalaÁla meÁlyen megraÁzott bennuÄnket is. 19 eÁves volt.

GURU Team

Best: Csak a legjobbaknak

jaÁr ez dicsoÁseÁg . 85-100%-

os jaÁteÁkok kapjaÁk meg ezt a

pecseÁtet.

O.K. - MeÁg ezzel is eljaÁtszogattunk.

40-60%-ig terjed ez

az eÁrteÁkeleÁs.

Cool: HataÁrozottan kellemes

program. 60-85%

Oh, No..- Ha lehet ne emleÁkeztess

raÁ. Ez nem a Lemmings

reklaÁm , hanem egy

hajmeresztoÁprogram.

Error: - HaÁromgombra iteÁlve!

Software Failure, Guru meditation,

Software Error, Aaaargh

!!!


Tarta lomjegyzeÁk

UÁjdonsaÁgok

Troodlers

JaÁteÁk ismertetoÁk

AproÁ jaÁteÁkhÉÁrek

4

65

Workbench 2.1

Komoly hÉÁrek

42

44

JaÁteÁk teszt

Guy Spy

Hook

Guy Spy

Regend

Space Max

Civilization

Push-Over

Floor 13

6

8

10

11

12

14

15

Lure of Tempress

Fate Gates of Dawn

Ishar

Megafortress

Wing Commander II

Ultima Underworld

Aces of the Pacific

18

20

22

23

26

28

30

ProgramozaÁs

Expert Animator

Expert Animator

RendszerbaraÁt

31

41

AMOS

Amiga - IBM PC

53

57

Atari

Atari rovat 49

Imagine sorozat

Impact Vision

Graf ika

45 Ray-Tracing

59

AÁl landoÁ rovatok

UÁj demoÁkroÁl

Assembly programozaÁs

LevelezeÁs

AproÁhirdeteÁs

Kaland

Demologia

Magyar jaÁteÁk

32

33

36

37

46

48

Hardver

AREXX sorozat

KuÄlvilaÁg

Toplista

BohockodaÁs

55

58

62

64

66

A GURU PostacÉÁme: 1399 Bp. Pf. 701/765 ¬ FoÁszerkesztoÁ: BereÁnyi ZoltaÁn

SzerkesztoÁk: FeheÁr GaÁbor, Marinov GaÁbor, TurcsaÁn TamaÁs PeÁter ¬ LaptervezoÁgrafikus: Marinov GaÁbor

Megjelenik havonta, aÁra 150 Ft. ¬ MegrendelhetoÁa szerkesztoÁseÁg cÉÁmeÁn, megvaÁsaÁrolhatoÁ Budapesten eÁs videÁken a hÉÁrlapaÁrusoknaÁl, a 7D

Bt., Acomp Kft., Hatcent Kft.(Atari maÁrkabolt), Novotrade 2C, Mikro C Bt., SzuÁcs Szoftver, valamint maÁs szakuÄzletekben

EloÁfizeteÁsi dÉÁj: 3 szaÁm: 450 Ft, 6 szaÁm: 900 Ft, 12 szaÁm: 1800 Ft.

Az uÁjsaÁg a GURU kiadoÁ Amiga 3000-es alapuÁ DTP rendszereÁn keÁszuÄl Pagestream toÄrdeloÁprogram segÉÁtseÁgeÁvel.

Terjeszti a Magyar Posta, ISSN 1216-2353

Athenaeum Nyomda 920865 ¬ FeleloÁs vezetoÁ: Vida JoÁzsef igazgatoÁ


UÁjdonsaÁgok

Bonanza Brothers

A keÁt megnyeroÁkuÄlsejuÁrabloÁ nagy faÁba

vaÁgta a fejszeÁjeÁt, amikor arra vaÁllalkozott,

hogy a jaÁteÁk kuÄloÄnboÄzoÁkeÁpernyoÁin veÁgrehajtsa

a nagystÉÁluÁ betoÄreÁseit. A jaÁteÁkban

termeÁszetesen sok akadaÁly gaÁtolja a

betoÄroÁket. A biztonsaÁgi emberek toÄbb fajtaÁja,

soÁt meÁg az eÁpuÄletekben fellelhetoÁ

egyeÁb alkalmazottak is ellenseÁgesen viselkednek

a betoÄroÁkkel szemben. A teÁrkeÁpen

laÁthatjuk az oÄsszegyuÁjtendoÁ taÁrgyak

helyeÁt. Ha sikeresen megtalaÁltuk

oÁket, akkor maÁr csak a kijaÁratot kell suÄrgoÁsen

meglelnuÄnk. NagyszeruÁ maÁszkaÁloÁs,

gyuÁjtoÄgetoÁs jaÁteÁkot alkottak a programozoÁk,

mindenkinek baÁtran ajaÁnlhatom a

fiveÁrek kalandjait.

Troodd lers

A maÁgikus foÄldoÄn leÁvoÁ nagy kasteÁlyban

eÁlt Divinius a nagy varaÁzsloÁ eÁs a keÁt

rosszcsont tanÉÁtvaÁnya Hokus eÁs Pokus. A

keÁt tanÉÁtvaÁny szeÁp lassan sajaÁtÉÁtotta el a

varaÁzslaÁs buÁvoÄs tudomaÁnyaÁt, azonban

Divinius idegei szeÁp lassan kezdteÁk felmondani

a szolgaÁlatot a tanoncok miatt.

Egy "szeÁp" nap elkuÄldte oÁket, hogy takarÉÁtsaÁk

ki a raktaÁrt, legalaÁbb addig sem

lesznek laÁb alatt. A keÁt tanonc a takarÉÁtaÁs

helyett inkaÁbb keÁpregeÁnyeket olvasott eÁs

csak este jutott eszuÄkbe, hogy dolgozni

kellett volna. A gyorsan elkezdett pakolaÁs

koÄzben talaÁltak egy dobozt melyen a koÄvetkezoÁszoÄveg

szerepelt:

VigyaÁzat! MaÁgikus Trooddlerek! Teleport

hataÁsaÁra zombivaÁ vaÁlnak! Ne nyuÁlj hozzaÁ!

Nosza rajta maÁr, ki is bontottaÁk a dobozt.

A szeÁtugraÁloÁ kis manoÁk termeÁszetesen

roÄgtoÄn a teleportot rejtoÁkis ajtoÁ feleÁ iramodtak.

A duÄhoÄs Divinius a keÁt tanoncot

kuÄldte a szoÄkeÁsben leÁvoÁk utaÁn. Hokusnak

eÁs Pokusnak minneÁl toÄbb Trooddlers-t

kellene visszavinnie a varaÁzsloÁhoz, lehetoÁleg

uÁgy, hogy zombik nem keruÄlnek koÄzeÁjuÄk.

Ezzel a kis storyval kezdoÁdik a Storm leguÁjabb

jaÁteÁka, mely egy kisseÁ hasonlÉÁt a

Lemmingsre, azonban ez lehet akaÁr "veÁletlen"

is. A jaÁteÁkban 160 paÁlyaÁn (100 - 1

player, 60 - 2 player) kell a kis manoÁkat a

helyes iraÁnyba terelgetni. A paÁlyaÁkon az

ellenseÁges zombi manoÁkat semlegesiteni

kell. Rengeteg extra dolgot talaÁlhatunk a

paÁlyaÁkon, soÁt van olyan is, hogy nem a

manoÁk megmenteÁse a ceÁl az aktuaÁlis

szinten. A paÁlya eloÁtt a program mindig

koÄzli veluÄnk, hogy eÁppen mit kell tennuÄnk.

A manoÁk mozgaÁsaÁt a kirakhatoÁ kis koÄvekkel

befolyaÁsolhatjuk. Nagyon szeÁp a jaÁteÁk

eÁs az elsoÁpillanatban magaÁval ragadja a

jaÁteÁkost a maÁgikus Trooddlerek kaÁlvaÁriaÁja.

RemeÁljuÄk a szeptemberben debuÄtaÁloÁ

jaÁteÁk sokaÁig szerepelni fog a toplistaÁkon.

Crazy Cars 3

A Crazy Cars sorozat uÁj tagja meÁltaÁn viseli

magaÁn a sorozat eloÁzoÁ tagjainak joÁ

tulajdonsaÁgait. A szokaÁsos Titus szÉÁnvonalban

keÁszuÄlt jaÁteÁk, profi versenyzeÁsre

invitaÁlja a jaÁteÁkosokat. AutoÁnkkal az USA

toÄbb aÁllamaÁban versenyezhetuÄnk kuÄloÄnboÄzoÁfelteÁtelek

koÄzoÄtt. Kocsink jellemzoÁin

is aÁllÉÁthatunk a jaÁteÁk elejeÁn (sebesseÁgfokozatok

szaÁma, gumik tÉÁpusa, sebesseÁgvaÁltaÁs

moÁdja). A mindenhol jelen leÁvoÁ

rendoÁrseÁg termeÁszetesen itt is arra toÄrekszik,

hogy meggaÁtolja haladaÁsunkat,

azonban ez a profi vezetoÁket nem taÁntorÉÁthatja

el a verseny megnyereÁseÁtoÁl. A

program joÁra sikeredett, mind a grafika,

mind a hanghataÁsok megfeleloÁek. Persze,

ha a Lotus II, vagy a Jaguar XR 220

melleÁ tesszuÄk az uÁj alkotaÁst, akkor lehet,

hogy maÁr nem is olyan feÁnyes.

Po l l i nnator

Nagyon sok loÄvoÄldoÄzoÁs jaÁteÁk laÁt manapsaÁg

napvilaÁgot. Azokat a jaÁteÁkokat melyek

sikert eÁrnek el a jaÁteÁkpiacon, sokan

eÁs sokfeÁlekeÁppen proÁbaÁljaÁk utaÁnozni. A

Pollinator a joÁl bevaÁlt jaÁteÁkoÄtletekboÁl eÁpÉÁtkezik,

de meg kell hagyni, hogy nagyon

joÁl csinaÁlja. A vaÁltozatos ellenfelek eÁs a

felfele-lefele is scrollozhatoÁ paÁlya eÁlvezetesseÁ

eÁs nagyon neheÁzzeÁ teszi a jaÁteÁkot.

A szeÁpen kidolgozott grafika emeli a jaÁteÁk

szÉÁnvonalaÁt. Az extra taÁrgyak eÁs felszereleÁsek

egy kis koÄnnyÉÁteÁst nyuÁjtanak a jaÁteÁkban.

4 GURU 92/3


Super Tetr is

MioÁta Alexey Pajitnov megalkotta a

Tetris-t nagyon sok vaÁltozat laÁtott napvilaÁgot.

A legutoÁbbi alkotaÁst a Spectrum

Holobyte eÁs a Microprose neve feÁmjelzi.

Nagyon sok uÁjdonsaÁgot tartalmaz a jaÁteÁk.

Eleve a jaÁteÁk ceÁlja nem az, hogy veÁgtelenseÁgig

eÁpÉÁtgessuÄk, illetve bontogassuk

a sorokat. A jaÁteÁkteÁr aljaÁn leÁvoÁ sok sort

kell eltuÄntetnuÄnk. Ha ez sikeruÄl, akkor teljesÉÁtjuÄk

a paÁlyaÁt. A koÄzben emelkedoÁkeÁp

eszteÁtikai eÁrzeÁkuÄnket piszkaÁlja egy kicsit,

de csak PC-n, mert AmigaÁn nem olyan

szeÁp a jaÁteÁk. Minden sor lebontaÁsa utaÁn

bombaÁkat kapunk, mellyel a felesleges

kockaÁkat tudjuk lebontani. A sorokban elszoÁrva

extra taÁrgyakat is talaÁlhatunk.

Ezeket a bombaÁkkal kell eltalaÁlnunk.

NeÁhaÁny ezek koÄzuÄl: teljes soreltuÄntetoÁ,

barlangrobbantoÁ, uÄres hely betoÄltoÄ buboreÁk,

uÄres hely teremtoÄ buboreÁk, bombagyaÁrtoÁ,

egyenes alakzat gyaÁrtoÁ. A jaÁteÁkot

keÁt player moÁdban Cooperative,

Competitive, illetve Head-to-Head opcioÁban

is jaÁtszhatjuk. A magasabb paÁlyaÁkon

maÁr eleÁg neheÁz a jaÁteÁk, itt maÁr csak a leguÄgyesebbek

boldogulnak. A Super Tetris

azokat is eÁrdekelni fogja, akik nem szeretteÁk

a jaÁteÁkot, mert kivaÁloÁ hangulatban

jaÁtszhatunk mikoÄzben eredeti orosz dallamokat

hallgathatunk.

Lemm ings

ElsoÁ raÁneÁzeÁsre az ember elcsodaÁlkozik

azon, hogy a Psygnosis hogyan is adhat

ki egy ilyen kis jaÁteÁkot. Nos, nem alaptalan

a csodaÁlkozaÁsunk ugyanis nem eredeti

jaÁteÁkroÁl van szoÁ, hanem neÁhaÁny treÁfaÁs

kedvuÁ uÁriember freeware alkotaÁsaÁroÁl

melyet AMOS-ban ÉÁrtak. Ha ettoÁl a kis

maloÁrtoÁl eltekintuÄnk, akkor nagyszeruÁdologgal

aÁllunk szemben. A hagyomaÁnyos

Lemmings-toÁl "csak" annyiban teÁr el a jaÁteÁk,

hogy paÁlyaÁnkeÁnt csak egy lemminget

kapunk eÁs vele kell veÁgigjutnunk a kijaÁratig,

mÉÁg a gyertya le nem eÁg. A paÁlyaÁk nagyon

koÄnnyuÁek, legalaÁbbis a jaÁteÁk elejeÁn.

UÁgy laÁtszik a Lemmings oÁruÄlet hullaÁmai

meÁg nem csendesedtek el teljesen. A

Lemmings rajongoÁk sajnos meÁg joÁ darabig

vaÁrhatnak a hivatalos folytataÁsra,

ugyanis a reÁmhÉÁrek szerint keÁszuÄloÁ tovaÁbbfejlesztett

programroÁl mindenkinek

pontos informaÁcioÁi vannak, csak DMA fejlesztoÁinek

nem. Vajon mieÁrt?

Starrush

Az UBI Soft egy nagyszeruÁloÄvoÄldoÄzoÁs jaÁteÁkkal

lepte meg nemreÁgiben a pusztÉÁtaÁs

szerelmeseit. A jaÁteÁkban, mint ahogy az

lenni szokott kuÄloÄnfeÁle fegyvereket eÁs extra

felszereleÁseket gyuÁjthetuÄnk. Azonban

itt azt is fejleszthetjuÄk, hogy milyen eszkoÄzzel

indulunk az ellenfelek ÉÁrtaÁsaÁra. A

legegyszeruÁbb uÁrruhaÁs alaktoÁl egeÁszen a

repuÄloÁ motorig fejleszthetjuÄk a tudaÁsunkat.

JoÁ poeÁn a jaÁteÁkban az, hogyha veÁgeztuÄnk

a paÁlyaÁval, akkor megfordul a

scroll iraÁnya eÁs ezutaÁn az ellenkezoÁiraÁnyba

kell loÄvoÄldoÄznuÄnk. A szeÁpen kidolgozott

grafika eÁlvezetesseÁ teszi ezt a jaÁteÁkot.

G-LOC

A US Gold ismeÁt egy nagy aÁtirattal jelentkezett.

A G-LOC neÁv ismeroÁsen csenghet

a SEGA jaÁteÁkgeÁpek kedveloÁi koÄzoÄtt. Az

Afterburner-hez hasonloÁan itt is az ellenseÁges

repuÄloÁk toÄmkelegeÁt kell kiÉÁrtanunk.

Sajnos a program szÉÁnvonala nem uÄti

meg az elfogadhatoÁ meÁrceÁt. Nem tudhatoÁ,

hogy valamilyen konvertaÁlaÁsnak vagy,

csak programozoÁi hanyagsaÁgnak koÄszoÄnhetoÁen

sikeredett a program ilyen gyengeÁre,

de mindenesetre az ismert SEGA

illtve meÁg a GAME GEAR verzioÁk is tuÁlszaÁrnyaljaÁk

mind jaÁtszhatoÁsaÁgban, mind

kineÁzetben. SzereÁny veÁlemeÁnyem szerint

nem aÁrtana ha egy nagy ceÁg nem jaÁratnaÁ

le magaÁt ilyen programokkal, de haÁt ez

csak egy magaÁnveÁlemeÁny volt.

Ep ic

A The One magazin joÁvoltaÁboÁl az Epic rajongoÁk

keÁt uÁj kuÄldeteÁsben vehetnek reÁszt

1992 sikerjaÁteÁkaÁban. Az egyik kuÄldetes

az uÁrben, mÉÁg a maÁsik egy bolygoÁ felszineÁn

jaÁtszoÁdik. UÁj ellenseÁges uÁrhajoÁkkal is

talaÁlkozhatunk a jaÁteÁk soraÁn. UÁgy laÁtszik

az Epic sikersorozata folytatodni fog. Egy

kis szeÁpseÁghibaÁja azeÁrt van az uÁj kuÄldeteÁseknek,

meÁgpedig az, hogy csak akkor

tudunk vele jaÁtszani, ha rendelkezuÄnk az

eredeti EPIC lemezekkel.

Bear

GURU 92/3 5


Gu

Guru Film

Guru Film

Guru Film

A jaÁteÁk eÁs a film

eloÁtoÄrteÁnete roÄviden a koÄvetkezoÁ:

Peter Banner egy konferenciaÁn

tartott eloÁadaÁsa utaÁn

hazaeÁrkezve, nem talaÁlja gyerekeit.

Egy tuÄndeÁrke proÁbaÁl

neki segÉÁteni, eÁs elviszi SohafoÄldre,

ahol majd a gonosz

Guru Film

Guru Film

Guru Film

Guru Film

Hook kapitaÁnnyal kell megkuÄzdenie

a gyerekeieÁrt.

AMIGA -ATARI-PC verzioÁ.

Azt hiszem ezt a jaÁteÁkot nem

kell dicseÁrni, oÄnmagaÁeÁrt beszeÁl.

MeÁltoÁ folytataÁsa a brilliaÁns

filmnek, melynek legnagyobb

eloÁnye az, hogy csak

gyerekkeÁnt eÁrdemes beuÄlni a

moziba meÁg a felnoÁtteknek is,

ha eÁlvezni akarjaÁk Steven

Spielberg leguÁjabb remekmuÁveÁt.

LaÁtszik, hogy a szÉÁneÁszek

is jaÁteÁknak vetteÁk a filmet, amitoÁl

a muÁborzasztoÁ koÄnnyed eÁs

termeÁszetes lett. A Hookot

nemcsak a nagyszeruÁszÉÁneÁszi

alakÉÁtaÁsok teszik naggyaÁ - hanem

a fantasztikus dÉÁszletek

is. No de mi kell egy jaÁteÁkhoz,

ami naggyaÁ teszi azt? Nem aÁrt

egy project manager vagy producer

aki Spielberg szerepeÁt

vaÁllalja fel. A grafikusok toÄbb

posztot is elvaÁllalnak: ruhatervezoÁk,

sminkesek eÁs dÉÁszlettervezoÁk.

A plusz hangulatot a

zeneÁsz biztosÉÁtja. Nos ezeknek

az elvaÁraÁsoknak a jaÁteÁk toÄkeÁletesen

megfelel: 4 grafikus szuper

munkaÁt veÁgzett, a 2 zeneÁsz

is megcsillogtatta a tudaÁsaÁt.

A jaÁteÁk koÄnnyen kezelhetoÁ

eÁs a szeÁp animaÁcioÁk mellett

kellemes humorral van fuÁszerezve.

Nos, teÁrjuÄnk raÁ a leÁnyegre. Az

iraÁnyÉÁtaÁs egeÁrrel toÄrteÁnik: bal

click- kivaÁlasztaÁs, jobb clickutolsoÁ

ikon kivaÁlasztaÁsa. MiutaÁn

Bannert egy tuÄndeÁrke pokroÁcba

csavarva elrabolta otthonroÁl,

eljutnak SohafoÄldre. A

jaÁteÁkba itt kapcsoloÁdunk be. A

vaÁros foÁtereÁn landol Peter

Banner, egy paÁr felszereleÁsi

taÁrggyal a zsebeÁben: csekkkoÄnyv,

droÁtneÁlkuÄli

telefon, hook savegame

3‘ lemez, valamint a jaÁteÁkkal

kapcsolatos leveÁl, amit a managere

akart valakinek elkuÄldeni,

eÁs megmagyaraÁzhatatlan

moÁdon Banner kezeÁbe keruÄlt.

Sajnos foÁhoÁsuÄnk nem a teljes

megoldaÁst tartogatja a zsebeÁben,

azt csak a GURU c. fenomenaÁlis

eÁs megahiperbombasztikusmaÁrkvaÁziszuperakoÄboÄn

uÁjsaÁgban olvashatja el, ha

visszateÁr.

A kaloÁzok koÄzuÄl csak

kevesen hajlandoÁak beszeÁlgetni

Bannerrel, mivel minden

veÁrbeli kaloÁz utaÁlja mindazokat,

akik a tuÄndeÁrke kultuszt

aÁpoljaÁk. (Biztosan nem neÁzteÁk

meg koÄzelebbroÁl azt a tuÄndeÁrkeÁt,

mert kuÄloÄnben most autogrammeÁrt

koÄnyoÄroÄgneÁnek Julia

Robertshez). Bannert oÄt ikonnal

iraÁnyÉÁthatjuk:

nagyÉÁtoÁ- taÁrgyat ill. a koÄrnyezetet

vizsgaÁlhatjuk meg.

szaÁj- beszeÁlgeteÁs. Jobb

gombbal vaÁlogathatunk a lehetoÁseÁgek

koÄzoÄtt.

felvenni- a taÁrgyat Banner

megproÁbaÁlja a zsebeÁbe eroÁltetni,

toÄbb kevesebb sikerrel.

hasznaÁlni- lehet keÁt taÁrgyat

egymaÁson, lehet taÁrgyat hasznaÁlni

a koÄzvetlen koÄrnyezetuÄnkoÄn,

illetve ha a "hasznaÁlni"

ikon utaÁn roÄgtoÄn a keÁpernyoÁ

egy reÁszere mutatunk, akkor

Peter a kezeit hasznaÁlja a feladatok

elveÁgzeÁseÁhez.

odaadni- erre a kuÄloÄnlegesen

neheÁz eÁs bonyolult opcioÁra

mindenki joÄjjoÄn raÁ maga.

A teÁrkeÁp alapjaÁn gyalogoljunk

el a foÁteÁrroÁl a ruhaszaÁrÉÁtoÁba, itt

vegyuÄk fel a horgonyt a palloÁroÁl

eÁs a kampoÁs botot. A Halott

Ember KikoÄtoÁjeÁben vegyuÄk fel

a koÄtelet. Innen keÁt fogadoÁ is

nyÉÁlik, de itt sem tudunk senkivel

beszeÁlni. MenjuÄnk el a

KeÁregetoÁk utcaÁjaÁba, majd ott

laÁtogassuk meg a MeÁszaÁrost,

Guru Film

Guru Film

Guru Film

Guru Film

Guru Film

aki fogorvos.

Itt lekaphatjuk

az ablakaÁroÁl

a redoÁnyt

eÁs beszeÁlgessuÄnk el a

dokival. "Hogyan szerezhetek

peÁnzt?". Erre felajaÁnlja, hogy

egy aranyat ad egy aranyfogeÁrt.

Ha elfogadjuk az ajaÁnlataÁt,

Dr. MeÁszaÁros oÁruÄlten csillogoÁ

szemekkel, farkasvigyorra

huÁzoÁdoÁ szaÁjjal nekuÄnk esik eÁs

meÁg a magyar fogorvosokat is

megszeÁgyenÉÁtoÁbrutalitaÁssal laÁt

neki munkaÁjaÁhoz. Ezt naÁla keÁtszer

csinaÁlhatjuk meg, toÄbb fogunk

nincsen. Dr. MeÁszaÁros a

muÁvelet utaÁn megjegyzi, hogy

most maÁr Banner is tudja mieÁrt

harapnak a cowboyok a filmekben

az aranyra. MeÁszaÁrosnaÁl

meÁg a kaloÁzruha reÁszeire is raÁkeÁrdezhetuÄnk

(csak kaloÁzkeÁnt

juthatunk fel Hook hajoÁjaÁra),

de erroÁl toÄbb felvilaÁgosÉÁtaÁst

nem tud adni.

- Hogyan laÁthatnaÁm Hook-ot? -

Hook akkor vett eÁszre engem,

amikor naÁlam volt a csoÄrgoÁoÁraÁm.

ElaÁstam a tengerparton,

hogy ne talaÁlhassa meg, mert

kuÄloÄnben uÁgy szeÁtverte volna

mint a toÄbbit. ToÄbb hasznos infoÁt

nem tudunk kicsalogatni

beloÁle, de taÁvozaÁs eloÁtt meÁg

vizsgaÁljuk meg a teÁrkeÁpet a falon.

A teÁrkeÁpen a tengerparti

reÁszen egy hatalmas X talaÁlhatoÁ.

MenjuÄnk el a

Jollyest Roges

Place nevuÁ fogadoÁba.

Itt keÁt

emberkeÁvel is

beszeÁlhetuÄnk,

az egyik a kocsmaÁros,

a maÁsik

egy kaloÁz. BeszeÁljuÄnk

a kocsmaÁrossal:

- Hol van Hook?

- A hajoÁjaÁn keÁszuÄl

a haÁboruÁra.

- Honnan szerezhetneÁk

lapot?

ka-

ReÁgebben

egy oÁsi sportot

uÁztuÄnk, aÁt

kell lengeni a foÁteÁren

kampoÁs koÄteÁlen,

s ÉÁgy kellett kalapot

szereznuÄnk. Mrs.

Smeedle leaÁllÉÁtatta ezt, mert

mindig nekizuhantunk az ajtajaÁnak.

- Mikor lesz a haÁboruÁ?

- Ha Peter Pan feltuÁnik a szinen.

- Kicsoda?

ElmehetuÄnk meÁg a boltba is,

itt az eladoÁval beszeÁlgethetuÄnk.

- Banner vagyok, hol van az az

uÁgynevezett Hook?

- A hajoÁjaÁn.

- Van feÁmeÁrzeÁkeloÁje? OÄ, oÄ

maÁgnese?


Film

Guru Film

- Igen, olcsoÁn adom, csak 9

arany.

- ElfogadnaÁ a ruhaÁmat peÁnz

helyett?

- SzoÁ sem lehet roÁla, a feleseÁgemnek

eleÁg ruhaÁja van.

- Elfogadna egy csekket?

- OÄn elfogadna?

- Nem.

- Helyes, hitelkaÁrtyaÁkat sem fogadunk

el.

Nos, mivel uÁgyis a foÁteÁren vagyunk,

koÄssuÄk oÄssze a koÄtelet

a horgonnyal, s ÉÁgy lesz kampoÁs

koÄteluÄnk. MenjuÄnk a Bait &

Tackle fogadoÁ tornaÁcaÁra. Amikor

a nagy kalapos ember

nagyjaÁboÁl az oÁra alaÁ eÁr, akkor

hasznaÁljuk a koÄtelet a tornyon.

Banner csak a harmadik utasÉÁtaÁsunkra

hajlandoÁ aÁtlengeni a

tuÁloldalra. Ha uÄgyesek voltunk,

megszereztuÄk a kalapot. Kopogjunk

be Mrs. Smeedle ajtajaÁn,

s ÉÁgy eltereljuÄk a figyelmeÁt

a szaÁradoÁ ruhaÁkroÁl. Gyorsan

lengjuÄnk vissza, majd rohanjunk

aÁt a teÁr moÄgeÁ. Innen a

kampoÁs bot segÉÁtseÁgeÁvel kapjuk

le a ruhafelsoÁt. Ezt megvizsgaÁlva,

talaÁlunk egy aranyat

a zsebeÁben. MaÁr csak a gatyaÁnk

hiaÁnyzik. Ezt abban a fogadoÁban

szerezhetjuÄk meg,

ahol a kocsmaÁrossal beszeÁlgettuÄnk.

SzoÁlÉÁtsuk meg:

-ElneÁzeÁst, honnan szerezhetneÁk

kaloÁzruhaÁt?

-Shamus a ruhakeÁszÉÁtoÁ. EÁn is

toÁle veszem a ruhaÁmat minden

heÁten.

-Minden heÁten?

-HaÁt, iszok egy- keÁt pohaÁr forroÁ

koÁkuszlikoÁrt, pihenek egyet,

eÁs mire feleÁbredek, egy cseles

tolvaj ellopja a ruhaÁimat. Mindig

ez toÄrteÁnik.

-SzuÄkseÁgem van egy italra. Te

nem keÁrsz?

-Nem, koÄsz.

-Biztos?

-Na joÁ, raÁbeszeÁlteÁl. De tarsd

taÁvol a kezeidet a ruhaÁmtoÁl.

Italt a csapostoÁl lehet szerezni,

de ez egy aranyba keruÄl. A

korsoÁkat is nekuÄnk kell beszereznuÄnk.

HaÁrom korsoÁ itoÁka

Guru Film

Guru Film

Guru Film

Guru Film

Guru Film

Guru Film

utaÁn meÁly aÁlomba meruÄl uÁjdonsuÄlt

baraÁtunk. Kapjuk le

haÁt roÁla a gatyaÁt. Mivel minden

hozzaÁvaloÁnk megvan,

hogy kaloÁzzaÁ vaÁlhassunk,

menjuÄnk oda, ahonnan az inget

loptuk. Itt aÁtoÄltoÄzhetuÄnk a

redoÁny hasznaÁlataÁval. KaloÁzkeÁnt

feljutunk Hook hajoÁjaÁra,

de ott nem tudunk senkivel

beszeÁlni, mindenki a kapitaÁnyt

hallgatja. A hajoÁn az

egyik korsoÁban talaÁlunk 9 a-

ranyat, amin a vaÁrosban

maÁgnest vehetuÄnk. Ezzel pedig

Dr. MeÁszaÁros oÁraÁjaÁt szerezhetjuÄk

meg, a tengerpartroÁl.

A hajoÁra visszteÁrve az oÁraÁval

felhÉÁvjuk magunkra

Hook figyelmeÁt (nem bÉÁrja elviselni

az oÁraÁk hangjaÁt), s ÉÁgy

beszeÁlhetuÄnk vele (boÁvebb

informaÁcioÁval a film 52-56.

perce szolgaÁlhat). Gilingalang

3 napot kap, hogy Bannert a

reÁgi formaÁjaÁba hozza, mint

Peter Pan. A beszeÁlgeteÁs u-

taÁn Peter beleesik a vÉÁzbe, a-

honnan egy oÁriaÁskagyloÁ-felvonoÁ

segÉÁtseÁgeÁvel tud kijutni.

HasznaÁlni kell a kampoÁs botot,

s ÉÁgy maÁr a felszÉÁnre is

juthatunk a kagyloÁval. VizsgaÁljuk

meg a kagyloÁt, s benne

egy kisebbet talaÁlunk. EzekutaÁn

egy uÁtvesztoÁn keresztuÁl

az elveszett fiuÁknaÁl koÄtuÄnk ki.

Itt ha joÁl koÄrbeneÁzuÄnk, begyuÁjthetjuÄk

a koÄvetkezoÁ taÁrgyakat:

nyÉÁlvesszoÁ, faaÁg, haÁloÁ

(megvizsgaÁlva egy szaÁlat talaÁlunk),

viraÁg. A WorkshopnaÁl

az egyik sraÁc tojaÁshajÉÁtoÁgeÁpet

keÁszÉÁt, csak eÁppen a tojaÁsok

hiaÁnyoznak beloÁle. Ezeket a

neÁgy eÁvszak helyeÁn, a csirke

aloÁl kaphatjuk ki, ha megfuÁjjuk

a kagyloÁt. (Ilyenkor ugyanis

kagyloÁeffektus leÁp fel a

fuÄlben, ami kaÁros hataÁssal

van a csirkeÁk egeÁszseÁgeÁre,

ezeÁrt reÁmuÄleteÁben a csirke

felrepuÄl. Mindenki proÁbaÁlja ki

otthon). CsereÁbe a tojaÁsokeÁrt

egy gumidarabot kapunk,

amivel a katapultot javÉÁthatjuk

meg. Az egyik faaÁg eÁs koÄteÁl

segÉÁtseÁgeÁvel nyilat tudunk

barkaÁcsolni, s ÉÁgy a nyÉÁl eÁs a

nyÉÁlvesszoÁsegÉÁtseÁgeÁvel megszerezhetjuÄk

a paÁnsÉÁpot.

MenjuÄnk a jogging teruÄletre.

Itt beszeÁlhetuÄnk egy hoÄlggyel:

- Annyira puhaÁny vagyok.

Hogy fogom ÉÁgy legyoÁzni

Hookot?

- KiproÁbaÁltad maÁr az eroÁgeÁpeket

a parkban?

- Hogyan tudneÁk repuÄlni?

- Ugorj le a paÁrkaÁny szeÁleÁroÁl,

gyakorlaÁskeÁppen.

A toÄbbi keÁrdeÁsuÄnkre nem tud

hasznos informaÁcioÁval szolgaÁlni.

Gilingalanggal a kis toÁ

szeÁlen talaÁlkozhatunk. ToÁle

annyit tudhatunk meg, hogy

akkor vaÁlunk igazi Peter

PannaÁ, ha visszakapjuk emleÁkeinket.

Meg kell mozgatnunk

a fantaÁziaÁnkat, eÁs a boldog

emleÁkeink aÁltal megmenthetjuÄk

gyermekeinket.

EmleÁkezetuÄnket reÁgi taÁrgyaink

felleleÁseÁvel szerezhetjuÄk

vissza. (EzeÁrt kellett megszereznuÄnk

a PAÁNsÉÁpot is). Ha

maÁr itt vagyunk, adjuk oda

Gilingalangnak a viraÁgot.

MenjuÄnk a sziklapaÁrkaÁny szeÁleÁre,

eÁs ugorjunk le egy paÁrszor

gyakorlaÁs gyanaÁnt

(hasznaÁljuk a sziklapaÁrkaÁny

szeÁleÁt). Ha beszeÁluÄnk a veÁkony

taggal aki ott aÁll a paÁrkaÁny

alatt, oÁ jelzi majd nekuÄnk,

hogy mikorra keÁszuÄltuÄnk

fel a nagy kiloÄveÁsre.

Akkor hasznaÁljuk a katapultot.

Ha ismeÁt beszeÁluÄnk a veÁkony

taggal, oÁnekuÄnk adja a

Guru Film

Guru Film

Guru Film

maÁrvaÁnygolyoÁkat. EzekutaÁn

caplassunk el az ebeÁdloÁbe,

ahol RufioÁval vÉÁvunk egy szoÁpaÁrbajt.

Ennek koÄvetkezteÁben

az utolsoÁ mondatunk: Oh,

Rufio.. kezdetuÁ legyen, ÉÁgy

megnyerjuÄk a szoÁpaÁrbajt eÁs

megkapjuk Peter Pan kardjaÁt.

Gyalogoljunk el a toÁhoz, ahol

egy koÁsza golflabda talaÁl minket

fejen (amit Banner fia loÁtt

el) eÁs aÁtrepuÄluÄnk a toÁ maÁsik

oldalaÁra. Itt a faÁban raÁismeruÄnk

reÁgi lakhelyuÄnkre, vizsgaÁljunk

meg mindent. IÁgy

Banner visszanyeri emleÁke-

Guru Film

zeteÁt, raÁjoÄn arra, hogyan keruÄlt

a FoÄldre, eÁs emleÁkszik a csalaÁdjaÁra

is. EmleÁkeivel visszateÁr

reÁgi eÁnje is, s elrepuÄl Hook hajoÁjaÁra

hogy kiszabadÉÁtsa a gyerekeit.

A veÁgsoÁszoÁ eÁs kardpaÁrbajhoz

nem nyuÁjtunk segÉÁtseÁget,

mindenki joÄjjoÄn raÁ maga...

Guru Film

Guru Film

Masell

Nem fogok eÁn addÉÁg itt unatkozni,

amÉÁg az a huÄlye ott kint

ki nem talaÁlja, mi is legyen a

koÄvetkezoÁleÁpeÁs.


y Shy

MaÁr megint

kifogyott a faxpapÉÁr

UÄdvoÄzlet a porig rombolt

BerlinboÃl !!

Mindig kedveltem a nyugalmas

metroÁaÁllomaÁsokat .....

Hello ! Guy uÁjra akcioÁba indul

a hÉÁrhedt Max ellen.......

A hegyek magaÁnyaÁban a

keÁmek lelke is nyugalmat

talaÁlhat. NeÁha oÄroÄkre ....

Vajon hova tuÄnt a

paÁrttagkoÄnyvem ?

Majdnem lekeÁstem

miattuk a

7.20-ast !!

Piff - Puff!!

Arghhh!! MeghaltaÁl

rosszfiuÁ ......

MeÁg a szabadsaÁgaÁn sem nyugodhat az ember .......

Sosem szerettem a molett noÃket ...

ImaÁdlak mesebeli Afrika ......

MieÁrt a sÉÁpaÁlyaÁn noÃnek a

legnagyobb bokrok ???.....

Mindenhol joÁ, de legjobb a veÁgaÁllomaÁson

TalaÁn jobb lenne melegebb videÁkre huÁzoÁdni..

8 GURU 92/3


Kifejezetten elviselhetetlen a forroÁsaÁg a Piramisokban .....

Ezek burnuszban

mind egyfomaÁk ??

HaÁt ezek meg mieÁrt aÁcsorognak itt ??

Te meÁg hiszel

abban hogy

veÁgigjaÁtszod ?

A turistaÁk szinte oÄlik

egymaÁst a laÁtvaÁnyossaÁgeÁrt ..

UÄdv MaxtoÁl !!

Az istenek (a programozoÁk) a fejuÄkre estek ?? Az alkohol oÄl butÉÁt eÁs javÉÁtja a potenciaÁt ...

Robin Hood ??

Az egy amatoÃr ...

InkaÁbb a kis feheÁregerek ... Most ugrik a majom a vÉÁzbe ...

MaÁr megint

a Piramis

motÉÁvum ...

MindÉÁg szerettem a technikai vÉÁvmaÁnyokat,

foÃleg a leÁzereket eÁs fuÄggoÃhidakat ...

FolytataÁs

koÄvetkezik ????

GURU 92/3 9


Regent

EÁbredeznek soÁgoraink is. A muÁlt hoÁnap

nagy meglepeteÁse a Regent, azaz a

"ReÁgens" megjeleneÁse. ToÄbb mint keÁt eÁv

munkaÁja fekszik a Martin Economic Simulations

cÉÁmuÁ legeÁnyseÁgnek a muÁveÁben,

de megeÁrte. Az Ausztria szÉÁneiben dolgozoÁ

keÁt fiatalember megalkotta a koÄzeÁpkor

NeÁmetorszaÁgaÁnak gazdasaÁgi

szimulaÁcioÁjaÁt. HataÁrozottan

joÁ stÉÁlusban rajzolt,

tervezett programmal jaÁtszhatunk,

ha a "Man spricht

Deutsch" alapelv igaz reaÁnk.

Nem felteÁtlenuÄl kell a

neÁmetet anyanyelvi szinten

ismerni, de nem neÁlkuÄloÄzhetoÁ

neÁmi alapkeÁpzettseÁg

ezen a teÁren, mert egyeÁbkeÁnt

egy mukkot sem eÁrtuÄnk

a jaÁteÁkboÁl. Sajnos jelenleg

nem tudok angol

verzioÁroÁl, baÁr ha volt egy

kis eszuÄk akkor maÁr az is

keÁszuÄl. A program egyeÁbkeÁnt

nagy port kavart az uÁjsaÁgok hasaÁbjain,

mivel a soÁgorok nem keÁszÉÁtettek eddig

hasznavehetoÁ programot, de most egeÁszen

megemberelteÁk magukat. A jaÁteÁk

csupaÁn heÁt lemezt foglal el, ez mint haÁtraÁnya

emlÉÁthetoÁ. A jobb kar folyamatos edzeÁse

a jaÁteÁk megkezdeÁse eloÁtt ajaÁnlott. A

szimulaÁcioÁ egyeÁbkeÁnt oÁriaÁsi reÁszletesseÁggel

kidolgozott, aproÁleÁkos, finom munka.

Egy tartomaÁny mindennapi teendoÁire kiterjed.

KedvezoÁen kidolgozott katonai

strateÁgia eÁs gazdasaÁgi szimulaÁcioÁ. Kicsit

sokat kell havonta aÁllÉÁtgatnunk a termeleÁs

parameÁtereit, de ez azeÁrt nem tuÁl zavaroÁ.

A hadsereguÄnk gyalogsaÁga, lovassaÁga,

ÉÁjaÁszai eÁs lovagjai megfeleloÁen felszerelhetoÁk

a sajaÁt termeleÁsuÄnk megszervezeÁseÁvel.

A havonta aktuaÁlis treÁning segÉÁtseÁgeÁvel

a harceÁrteÁket noÄvelhetjuÄk. Ha sorozaÁsunk

nem tuÁl agresszÉÁv, eleÁg sok katonaÁt

oÄsszeverbuvaÁlhatunk. A termeleÁs

megszervezeÁse alapvetoÁ feladatkeÁnt vetoÁdik

fel. A kuÄloÄnboÄzoÁtermeÁkek alapanyagigeÁnyeÁt

eÁs keÁzmuÁves kapacitaÁsaÁt a

anyagi lehetoÁseÁgekhez. TermeÁszetesen a

bankaÁr sem hiaÁnyozhat a jaÁteÁkboÁl, soÁt a

"boÄrzeÁn" meÁg eÁrteÁkpapÉÁrokat is vehetuÄnk.

A lakossaÁg oktataÁsaÁt eÁs aÁtlag eÁletszÉÁnvonalaÁt

szinteÁn meghataÁrozhatjuk. Ha magas

az eÁletszÉÁnvonal, keveÁsbeÁ vaÁrhatoÁ laÁzadaÁs,

sok a betelepuÄloÁ, noÁa gazdasaÁgi

aktivitaÁs eÁs a teljesÉÁtoÁkeÁpesseÁg.

CsoÄkkenoÁ eÁletszÉÁnvonal

mellett ez a folyamat

megfordul eÁs hamar

koldusbotra juthatunk.

A program tehaÁt remek -

"nekem tetszik" - de nem

eÁrtem, hogy mieÁrt nem vaÁlaszthatoÁ

az elejeÁn ellenfeÁlkeÁnt

szaÁmÉÁtoÁgeÁp.

EgyeÁbkeÁnt neÁgyen jaÁtszhatnak,

baÁr szerintem ennek

nincs sok eÁrtelme,

mert ha laÁtom, hogy mit

tesz ellenfelem, koÄnnyen

kiveÁdem a koÄvetkezoÁleÁpeÁseÁt.

TehaÁt oÄsszegzeÁskeÁnt:

a jaÁteÁk joÁ, csak sokaÁig kell tanulgatni a

kezeleÁseÁt, hogy igazaÁn joÁ ReÁgensseÁ vaÁlhassunk.

Pc verzioÁroÁl meÁg nem tudok, de

bizonyosan elkeÁszÉÁtik azt is hamarosan

az alkotoÁk. Azoknak merem baÁtran ajaÁnlgatni,

akiknek rengeteg felesleges idejuÄk

akad a koÄzeÁpkor rejtelmeinek a tanulmaÁnyozaÁsaÁra.

EgyeÁbkeÁnt a keÁszÉÁtoÁk sok

munkaÁt oÄltek ebbe a gazdasaÁgi szimulaÁcioÁba,

amely a koÄzeÁpkori neÁmet megosztottsaÁgot

joÁl eÁrzeÁkelteti, a szaÁmÉÁtoÁgeÁp

program reÁszletesen figyeli. Kezdetben

nagyon fontos a kovaÁcs eÁs famunkaÁs

mennyiseÁg, de nem hagyhatjuk figyelmen

kÉÁvuÄl a toÄbbi szakma keÁpviseloÁit sem.

BaÁrmely keÁzmuÁves hiaÁnya jelentoÁs probleÁmaÁkat

okozhat a termeleÁsben. TakaÁcs

neÁlkuÄl nincs ruhagyaÁrtaÁs, hentes neÁlkuÄl

nincs aÁllattartaÁs eÁs ÉÁgy tovaÁbb. Sajnos a

termelendoÁ javakat, fegyvereket havonta

kell terveznuÄnk, ÉÁgy ez neÁmi koÄruÄlmeÁnyesseÁget

visz a jaÁteÁkba. A mezoÁgazdasaÁg,

erdoÁ- eÁs vadgazdaÁlkodaÁs, baÁnyaÁszat

megszervezeÁse szinteÁn jelentoÁs reÁsze a

programnak. A kereskedelem beindÉÁtaÁsa

csak maÁs teruÄletek leigaÁzaÁsa utaÁn lehetseÁges.

A megtermelt aÁruk egyeÁbkeÁnt havonta

eladhatoÁk, ÉÁgy juthatunk uÁjabb

lehetoÁseÁgein beluÄl.

Lehet, hogy a toÄrteÁnelem

nem teljesen igazolnaÁ

"ReÁgens"-uÄnket, de

nekem tetszik.

Shy

10 GURU 92/3


Space max

Az ember mindig vaÁgyott az uÁr meghoÁdÉÁtaÁsaÁra.

Ez a ceÁl a mai napig csillapÉÁthatatlanul

ott eÁlt minden szaÁmÉÁtoÁgeÁpes lelkeÁben,

de most ez egy szempillantaÁs alatt

megvaÁltozott. Megjelent a SpaceMax,

amely elsoÁ pillanattoÁl kezdve a leguÁjabb

kedvenceim koÄzeÁ tartozik. A Starbyte

nagy vaÁllalkozaÁsba kezdett egy uÁraÁllomaÁs

szimulaÁtor kiadaÁsaÁval- valoÁban a csillagok

feleÁ toÄr. Sajnos tovaÁbbra sem keÁpes

a nagyszeruÁ anyanyelveÁtoÁl elszakadni a

neÁmet szoftverceÁg, ÉÁgy sajnos nem joÁsolhatok

nagy sikert az egyeÁbkeÁnt szerintem

kellemes program fejlesztoÁinek. A

SpaceMax nem az elsoÁ ebben a teÁmaÁban,

a Virgin Games kb. 2 eÁve reklaÁmozza

a projectjeÁt, amely egy uÁraÁllomaÁs, illetve

uÁrrepuÄloÁgeÁp szimulator.

CeÁlunk: neÁmi kezdoÁpeÁnz segÉÁtseÁgeÁvel

gazdasaÁgosan uÄzemeloÁ haÁztaÁji uÁrkomplexum

kialakÉÁtaÁsa. Kezdetben neÁgy uÁrrepuÄloÁgeÁppel

hordozhatjuk az aktuaÁlis modulokat

az uÁrbe, majd midoÁn megfeleloÁ

szaÁmuÁ szakember eÁs szereloÁgyuÁlt oÄssze,

kezdoÁdhet az oÄsszeszereleÁs. Ez aÁm a

nagy buli. Nem haÁtraÁnyos egy energiarendszer

muÁkoÄdeÁsbe aÁllÉÁtaÁsa- kezdeti leÁpeÁskeÁnt.

Ehhez szuÄkseÁges 1 db Heat Radiator

+ 1 db Solar array + 1db Logistic,

ezek neÁlkuÄl sosem sikeruÄlhet a dolog.

Ha maÁr van energiaÁnk, megkezdhetjuÄk a

modulok telepÉÁteÁseÁt. Fontos tudnivaloÁ,

hogy a csillagaÁszati eÁs kÉÁseÁrleti modult kiadhatjuk

joÁpeÁnzeÁrt, s ÉÁgy nem jutunk

azonnal csoÁdbe. Egy maÁsik alapvetoÁkoÄvetelmeÁny

a fenn levoÁk ellaÁtaÁsa, mert ellenkezoÁ

esetben aÁllandoÁan sztraÁjkolnak

eÁs ember legyen a talpaÁn aki kilaÁbal ebboÁl.

A logistic cÉÁmuÁizeÁboÁl jobb ha kettoÁt

csatlakoztatunk, mert a termelt anyagok

foÄldreszaÁllÉÁtaÁsa is ezzel toÄrteÁnik. A kuÄloÄnboÄzoÁmodulok

mindegyikeÁt lassan hozzaÁ

kell eÁpÉÁtenuÄnk aÁllomaÁsunkhoz, ugyanis a

keÁszÉÁtoÁk nem hagytak eseÁlyt arra, hogy

baÁrmit kifelejtve keÁsoÁbb ne baÁnnaÁnk meg

annak hiaÁnyaÁt. Az aÁllomaÁs szereleÁseÁneÁl

legyuÄnk nagyon oÁvatosak, csak pontosan

illesztett reÁszek oÄsszeszereleÁseÁt indÉÁtsuk

el, uÁgyanis ha csak egy kicsi hiba csuÁszik

az illeszteÁsbe, abba koÄnnyen elveszthetuÄnk

neÁhaÁny szereloÁt eÁs technikust. NeÁhaÁny

modul csak adapter segÉÁtseÁgeÁvel illeszthetoÁ

baÁzisunkhoz. Egyes elemek

azonban egymaÁshoz is koÄnnyedeÁn kapcsolhatoÁ.

A thruster viszont nem minden

hovaÁ helyezhetoÁ, leÁtfontossaÁguÁ hajtoÁmuÁ,

amely a paÁlyaÁnmaradaÁst biztosÉÁtja. Roppant

sok kontroll lehetoÁseÁguÄnket egy iraÁnyÉÁtoÁ

koÄzpontban helyezteÁk el a program

keÁszÉÁtoÁi. Itt kis ikonok segÉÁtseÁgeÁvel taÁjeÁkozoÁdhatunk

a foÄldi eÁs leÁgi dolgaink aÁllaÁsaÁroÁl.

Az aktuaÁlis anyagi helyzetuÄnk szabja

meg a paÁlyaÁn keringoÁ uÁrrepuÄloÁgeÁpek

szaÁmaÁt eÁs a baÁzis ellaÁtottsaÁgaÁt. A baÁzis

remek peÁnzforraÁs, ha beuÄzemeltuÄnk neÁhaÁny

labort eÁs csillagaÁszati modult. Az

egyik lehetoÁseÁguÄnk joÁl menedzselni a baÁzist,

a maÁsik roÄvid uÁrseÁtaÁt tenni "elfogyott

a peÁnz" felirattal. AlapvetoÁen szimpatikus

a jaÁteÁk, baÁr kicsit furcsa, hogy a peÁnzforraÁsok

mennyire szuÁkek eÁs meÁgis amerikai

felseÁgjelzeÁs talaÁlhatoÁ aÁllomaÁsunkon. (Ha

orosz lenne megeÁrteneÁm). Kicsit keveÁs a

jaÁteÁkban a lehetoÁseÁguÄnk, olyan mint egy

nagy kozmikus legoÁ, amit ezeÁrt is eleÁg

koÄnnyuÁ megunni. Nincsenek kuÄloÄnoÄsebb

feladatok, amelyek eÁletszeruÁveÁ varaÁzsolnaÁk

a jaÁteÁkot. BaÁr neÁha feluÄti a fejeÁt betegseÁg,

sztraÁjk vagy muÁszaki hiba, meÁgis

mintha hiaÁnyozna a nagy oÄtlet, amely igazaÁn

egyediveÁ varaÁzsolhatta volna ezt a

jaÁteÁkot is. Ennek elleneÁre ajaÁnlom azoknak

akik szeretnek tervezni, szervezni,

uÁrkutatni. Akad a jaÁteÁk folyamaÁn neÁmi oÄnreklaÁm

a keszÉÁtoÁk eÁs a ceÁg eddigi termeÁkeinek

digitalizaÁlt keÁpeivel, de ez nem

ront a jaÁtszhatoÁsaÁgon, csak elkeÁpzeleÁsem

sincs roÁla, hogy mieÁrt keruÄlt bele.

A jaÁteÁk szereÁny ismereteim szerint

jelenleg csak Amiga verzioÁban leÁtezik,

neÁmet nyelven.

Shy

GURU 92/3 11


C iv i l zat i z ion

Hogyan legyuÄnk civilizaÁltak ?

A Microprose maÁr megint olyat alkotott, amit neheÁz lesz tuÁllicitaÁlni. TalaÁn eÁvekig a legjobb

jaÁteÁk cÉÁmet viselheti a Civilization, amely nemreÁgen kezdte meg hoÁdÉÁtoÁ uÁtjaÁt az AmigaÁsok koÄzoÄtt

A PC-s koÄzoÄnseÁg maÁr reÁgoÁta eÁlvezheti

Sid Meyer zseniaÁlis alkotaÁsaÁt. Mivel maÁr

toÄbben tettek raÁ kiseÁrletet, hogy leÉÁraÁst

keÁszÉÁtsenek a programroÁl, mi uÁgy gondoltuk

ezzel a lehetetlen vaÁllalkozaÁssal nem

bosszantjuk olvasoÁinkat. InkaÁbb neÁhaÁny

hasznos tanaÁccsal segÉÁtjuÄk a jaÁteÁkosokat

(valamint egy neÁlkuÄloÄzhetetlen fejloÁdeÁsi

taÁblaÁzattal).

LehetoÁleg kezdoÁjaÁteÁkos "Chiftain" szinten

induljon, ha legalaÁbb egy kis eseÁlyt

szeretne adni magaÁnak. MaÁr a maÁsodik

szint ("Warlord") is komoly eroÁproÁba, mivel

minden sokkal bonyolultabb, valamint

az alapfokozat segÉÁtoÁtanaÁcsait sem kapjuk

meg. A tanaÁcsokat egyeÁbkeÁnt eÁrdemes

megfogadni, de ha maÁr unjuk a geÁp

intelligenciaÁjaÁt, egy beÁkeÁs mozdulattal kiiktathatjuk.

Az elsoÁ vaÁros elhelyezeÁse

igen leÁnyeges a felszÉÁni viszonyok hataÁsai

miatt. PeÁldaÁul grassland, plains eÁs rivers

terrain tipusokon ceÁlszeruÁletelepednuÄnk.

Nem aÁrthat a koÄrnyeÁken neÁhaÁny hegyseÁg,

a baÁnyaÁk miatt. A viraÁgzoÁ kereskedelem

viszont oÁceaÁnok koÄrnyeÁkeÁn alakÉÁthatoÁ ki.

A teÁrkeÁpen laÁthatoÁ halacska, szarvas,

olajpaca stb. nem a jaÁteÁk grafikusainak

treÁfaÁja, ezeken a helyeken kuÄloÄnboÄzoÁboÁnuszokat

kaphatunk a teveÁkenyseÁgeinkre.

TehaÁt eleÁg komplex a kivaÁlasztaÁs.

A jaÁteÁk folyamaÁn egy barbaÁr neÁpboÁl, egy

uÁrkutatoÁ technikai civilizaÁcioÁvaÁ kell fejloÁdnuÄnk.

HaÁt ez meÁg azeÁrt odeÁbb lesz, mert

meÁg a rutinosabbaknak is kemeÁny oÁraÁkat

okozhat az Alpha Centauri eleÁreÁse.

A telepesek - Settlers - kulcsfontossaÁguÁak

baÁnyaÁkat nyitnak, oÄntoÄzoÁrendszereket

alakÉÁtanak ki, utakat eÁpÉÁtenek, uÁjabb vaÁrosokat

alapÉÁtanak stb....

Hasznos segÉÁtoÁink lehetnek a diplomataÁk

eÁs a kereskedoÁ egyseÁgek. A diplomataÁk

keÁmkedhetnek; tudomaÁnyos felfedezeÁseket

szerezhetnek meg, laÁzadaÁst szÉÁthatnak,

koÄvetseÁgeket alapÉÁthatnak stb. A kereskedoÁk

neÁmi peÁnzzel gyarapÉÁthatjaÁk

kincstaÁrunkat eÁs besegÉÁthetnek a vilaÁgcsodaÁk

keÁszÉÁteÁseÁbe is. Ezek a csodaÁk

nemcsak megoÄrvendeztetik neÁpuÄnket, hanem

befolyaÁsoljaÁk az egeÁsz civilizaÁcioÁ fejloÁdeÁseÁt

.

A vaÁrosok rendjeÁt eÁs veÁdelmeÁt kezdetben

a Militia, keÁsoÁbb a Phalanx oldja

meg. A tudomaÁny fejloÁdeÁse koÄvetkezteÁben

nem aÁrt ezeket az oÁdivatuÁ egyseÁgeket

lecsereÁlni fejlettebbekre.

A hoÁdÉÁtoÁk szinteÁn kuÄloÄnboÄzoÁeroÁsseÁguÁek,

a szaÁrazfoÄldi egyseÁgek aÁsza lehet kezdetben

pl. Chariot - Harci kocsi - egyseÁg.

KeÁsoÁbb megjelennek a vizi eÁs leÁgi egyseÁgek,

ha tudoÁsaink a megfeleloÁiraÁnyba kutatgattak.

A megfeleloÁkutataÁsi iraÁny kialakÉÁtaÁsaÁhoz

neÁlkuÄloÄzhetetlen a kis taÁblaÁzatunk, amely

a fejleszteÁs alapfelteÁteleit tartalmazza. Az

egyseÁgeink, termeÁkeink, vilaÁgcsodaÁink a

tudomaÁnyos fejloÁdeÁs iraÁnyainak koÄlcsoÄnhataÁsaiboÁl

alakulnak ki.

A peÁnz szerepe szinteÁn meghataÁrozoÁ.

Nem jellemzoÁ a jaÁteÁkra a nagy kincses

kamraÁk eÁs oÁriaÁsi hadisarcok pozitÉÁv hataÁsa.

Szinte folyamatosan figyelnuÄnk kell a

koÄvetkezoÁpaÁr szaÁz lehetoÁseÁgre: az adoÁk,

luxuscikkek eÁs a kutataÁsok koÄltseÁgeinek

araÁnya, neÁpuÄnk hangulataÁt eÁs kincstaÁrunk

aÁllapotaÁt hataÁrozza meg. HoÁdÉÁtaÁsokkal eÁs

expedÉÁcioÁkkal szerezhetuÄnk meÁg peÁnzt,

tudaÁst eÁs neÁha hoÁsi halottakat is.

RendkÉÁvuÄl fontos az aÁllamforma. Ne ujjongjunk

ha sikeruÄlt veÁgre megvaloÁsÉÁtani

a demokraÁciaÁt, mert ugyan a fejloÁdeÁsuÄnk

gyorsul, de a vezeteÁsbe mindig mindenki

a legrosszabbkor kontaÁrkodik bele. (A koÄveteket

mindenki doÄntse el, hogy hovaÁ

kuÄldi .... , mi az "Oh No !!!" mellett voksolunk)

EgyeÁbkeÁnt a demokraÁciaÁban mindenki

fellaÁzad, ÉÁgy semmi hasznukat nem

vesszuÄk. HajraÁ, modern Monarchia! Itt remekuÄl

keÁzben tarthatjuk neÁpuÄnket.

MaÁs civilizaÁcioÁkroÁl. Ha a geÁp huszadszor

ÉÁrja ellenfeluÄnkroÁl, hogy oÁ a leghatalmasabb

a vilaÁgon, kezdjuÄnk gyanakodni,

hogy valamit nagyon kutyauÄtoÁmoÁdon csinaÁltunk,

de soha se adjuk fel a remeÁnyt,

oÁket is eleÁrheti meÁg a demokraÁcia aÁldaÁsos

hataÁsa. Komolyra fordÉÁtva a szoÁt , ha

boÁnusz pontokat szeretneÁl szerezni, akkor

ajaÁnlatos a beÁkeÁt vaÁlasztanod, ha viszont

nyerni akarsz, akkor - "prepare for

the WAR" - keÁszuÄlj a haÁboruÁra! Ha meÁgis

szoÁba aÁllunk ellenfeleinkkel, azonnal koÄveteljuÄnk

hadisarcot. Ja, eÁs ne csodaÁlkozzunk

ha esetleges beÁkekoÄteÁsuÄnk elleneÁre

a koÄvetkezoÁkoÄrben szoÄvetseÁgesuÄnk ellenuÄnk

fordul, inkaÁbb tanuljuk el ezt a kivaÁloÁ

technikaÁt .

Ennyit a tudomaÁny eÁs technika uÁjdonsaÁgaiboÁl,

aki maÁsnak epajtosz megapaÁtosz

kence ...

Lily & Shy

12 GURU 92/3


C iv i l i z zat ion

fe j loÁdeÁs i taÁb laÁzat

Fusion Power

(Superconductor)

Nuclear Power

(Electronics)

Nuclear Plant

Robotics

(Computers)

Artillery Unit

Mfg. Plant

SS Module

Superconductor

(Mass

Production)

SDI Defence

Nuclear Fission

(Atomic Theory)

Manhattan

Project

Recycling

(Democracy)

Recycling Center

Space Flight

(Nuclear Fission)

SS Structure

Apollo Program

Plastics

(Refining)

SS Component

Combustion

(Explosives)

Cruiser Unit

Mass Production

(The Corporation)

Submarine Unit

Mass Transit

Computers

(Mathematics)

SETI Program

Rocketry

(Electronics)

Nuclear Unit

Labor Union

(Mass

Production)

Mech. Inf. Unit

Genetic

Engineering

(Medicine)

Cure for Cancer

Refining

(Chemistry)

Power Plant

Automobile

(Combustion)

Armor Unit

Electronics

(Engineering)

Hydro Plant

Hoover Dam

Advanced Flight

(Electricity)

Bomber Unit

Carrier Unit

Communism

(Philosophy)

United Nations

The Corporation

(Banking)

Steel

(Industrialization)

Battleship Unit

Conscription

(The Republic)

Riflemen Unit

Electricity

(Metallurgy)

Magnetism

(Navigation)

Frigate Unit

Steam Engine

(Invention)

Ironclad Unit

Flight

(Combustion)

Fighter Unit

Religion

(Writing)

Cathedral

J.S.Bach's

Cathedral

Michelangelo's

Chapel

Democracy

(Literacy)

Atomic Theory

(Physics)

Theory of

Gravity

(Astromomy)

Isaac Newton's

College

Industrialization

(Banking)

Transport Unit

Factory

Women's

Suffrage

Metallurgy

(University)

Cannon Unit

Gunpowder

(Iron Working)

Musketeers Unit

Explosives

(Gun Powder)

Chemistry

(University)

Navigation

(Map Making)

Sail Unit

Magellan's

Expedition

Physics

(Mathematics)

Feudalism

(Masonry)

Banking

(Trade)

Bank

Philosophy

(Mysticism)

University

(Philosophy)

University

Railroad

(Steam Engine)

Darwin's Voyage

Invention

(Literacy)

Medicine

(Philosophy)

Shekaspeare's

Theatre

Astronomy

(Mathematics)

Coprenicus's

Observatory

Monarchy

(Ceremonical

Burial)

The Republic

(Literacy)

Literacy

(Code of Laws)

Great Library

Mathematics

(Alphabet)

Catapult Unit

Bridge Building

(Iron Working)

Engineering

(The Wheel)

Trade

(Code of Laws)

Caravan Unit

Chivalry

(Feudalism)

Knight Unit

Mysticism

Oracle

Code of Laws

Courthouse

Map Making

Trireme Unit

Lighthouse

Writing

Diplomat Unit

Library

Construction

(Currency)

Aqueduct

Colosseum

Fortress

Iron Working

Legion Unit

Currency

Marketplace

Horseback

Riding

Cavarly Unit

Ceremonial

Burial

Temple

Pottery

Granary

Hanging Gardens

Alphabet

The Weel

Chariot Unit

Masonry

Palace

City Walls

Pyramids

Great Wall

Bronze Working

Phalanx Unit

Colossus

GURU 92/3 13


Push-Over

Colin Curly elvesztette a finom Quavers

burgonyaszirmait a Hangyahegyen. ReÁgi

baraÁtja, G.I.Ant hadihangya viszont oÄroÄmmel

segÉÁt neki visszaszerezni. A bejaÁrat

egy kisebb vilaÁgba viszi hoÁsuÄnket-

DominoÁ Birodalomba ami kilenc reÁszboÁl

aÁll. Hogy tuÁljuthasson mind a kilenc

reÁszen eÁs megtalaÁlhassa az oÄsszes

Quavers¸ burgonyaszirmot, G.I. -nak sok,

soÁt mi toÄbb, toÄbb logikai feladatot kell megoldania.

Minden szintroÁl egy kijaÁrat van,

eÁs ezt a kijaÁratot uÁgy nyithatjuk ki, hogy a

kulcsdominoÁnak (3 csÉÁkos) utoljaÁra kell eldoÁlnie.

Minden dominoÁt el kell doÄnteni (kiveÁve

a teljesen pirosat) eÁs egyik sem toÄrhet

oÄssze.

VigyaÁzzunk, mert G.I. Antnak egy paÁlyaÁn

csak egy loÄkeÁsre van ereje. A dominoÁkat

szabadon rendezgethetjuÄk, de a kulcsdominoÁt

nem mozdÉÁthatjuk el. A jaÁteÁk iraÁnyÉÁtaÁsa:

fe l - leÁtramaÁszaÁs, dominoÁk koÄzeÁ bemenni,

ajtoÁn bejutni.

le - leÁtramaÁszaÁs, dominoÁk koÄzuÄl kijoÄnni.

jobbra, ba lra - koÄzlekedeÁs

fe l eÁs jobbra/ba

lra - leÁtra moÄgeÁ bemenni, ahol dominoÁ

van

loÄveÁs + iraÁny - dominoÁ elloÄkeÁse

IraÁnyÉÁtaÁs joystick ill. a kurzor billentyuÁk +

space. P vagy F1- pause/help keÁpernyoÁ,

ESC- quit. A leÁnyeg az, hogy egy loÄkeÁssel

olyan laÁncreakcioÁt indÉÁtsunk el, amivel az

oÄsszes dominoÁt eldoÄntsuÄk, legutoljaÁra a

kulcsdominoÁt. G.I. Ant egy szintet eshet,

viszont (mivel ejtoÁernyoÁvel nem szerelkezett

fel) magasabbroÁl valoÁ leeseÁs a halaÁlt

jelentheti. Ne essuÄnk le dominoÁval egy

maÁsik dominoÁra, kiveÁtel,

ha

az a maÁsik dominoÁ egy osztoÁdoÁ.

Annak elleneÁre, hogy egy loÄkeÁsi lehetoÁseÁguÄnk

van, toÄbb iraÁnyboÁl is eldoÄnthetjuÄk

a dominoÁkat. AÁltalaÁban csak egypaÁr

dominoÁt kell aÁtrendezni paÁlyaÁnkeÁnt. Az eldoÄnteÁs

utaÁn is aÁtrendezhetjuÄk a paÁlyaÁt.

Ha sikeresen megoldottunk egy paÁlyaÁt,

tokent kapunk. Ha lejaÁrt az idoÁd, de sikeresen

megoldottad a paÁlyaÁt, egy token

felhasznaÁlaÁsaÁval tovaÁbbjuthatsz. Ha aÁtrendezted

a paÁlyaÁt, de nem

sikeruÄlt megoldanod, token

segÉÁtseÁgeÁvel onnan folytathatod, ahol abbahagytad.

OÄsszesÉÁtve, az Ocean ismeÁt egy hatalmas

jaÁteÁkot adott ki kezei koÄzuÄl, egy

olyat, amely a Lemmings utaÁn a legjobb

logikai jaÁteÁk.

Masell

DominoÁ tipusok:

Norma l

Sima, egyszeruÁ dominoÁ. EldoÄnteÁsekor

a koÄvetkezoÁdominoÁt

felborÉÁtja.

Tumb ler

Folyamatosan haladoÁ dominoÁ.

EgeÁszen addig halad, mÉÁg egy

maÁsik dominoÁval nem talaÁlkozik.

Ascender

Ezt eldoÄntve elkezd felfele repuÄlni,

egeÁszen addig, mÉÁg a-

kadaÁlyba nem uÄtkoÄzik, majd

eldoÁl.

Br idger

A lyuk szeÁleÁn eldoÄntve hidat

keÁpez a szakadeÁk felett. MaÁshol

normaÁl dominoÁkeÁnt viselkedik.

De lay

KeÁsleltetoÁ, a nekiuÄtkoÄzoÁdominoÁk

visszapattannak roÁla. Egy

kis idoÁmuÁlva eldoÁl.

Sp l itter

t

Ha egy maÁsik dominoÁ hozzaÁeÁr,

akkor keÁt ellenteÁtes iraÁnyba

doÁloÁdominoÁra vaÁlik szeÁt.

Wan isher

Ha nekiloÄkuÄnk egy maÁsik dominoÁt,

akkor a foÄldeteÁreÁs eloÄtt

eltuÁnik a dominoÁ.

Exp loder

UÄtkoÄzeÁskor felrobban eÁs lyuk

keletkezik a talajban.

Stopper

Fix dominoÁ, melyroÁl minden

dominoÁ visszapattan.

Tr igger

A kulcsdominoÁ. Ennek a dominoÁnak

kell felborulnia utoljaÁra,

s ezzel megnyÉÁlik az uÁt a koÄvetkezoÁpaÁlyaÁra.

14 GURU 92/3


BaÁrme ly orszaÁgroÁl van is szoÁ, m inden egyes kormaÁnynak vannak feÁltve oÁrzoÄtt t itka i,

me lynek k isz ivaÁrgaÁsaÁt tuÁzze l - vassa l proÁbaÁl ja megakadaÁlyozn i.

Ez a tagadhatatlan teÁny, regeÁnyÉÁroÁk

egeÁsz generaÁcioÁjaÁnak (John Le Carre-toÁl

Tom Clancy-ig) biztosÉÁtott meglehetoÁsen

joÁ megeÁlheteÁst az elmuÁlt neÁgy eÁvtizedben.

MÉÁg megismerhettuÄk a volt Keleti

ToÄmb eÁs a vaskalapos diktaÁtorok orszaÁgaiban

toÄrteÁnoÁgyalaÁzatos teveÁkenyseÁgeket,

addig a fejlett nyugat

orszaÁgaiban toÄrteÁnt esemeÁnyek

suÁruÁ homaÁlyba

meruÄlnek. MÉÁg a muÁlt

rendszer tisztesseÁgesnek

nehezen nevezhetoÁ uÄgyletei,

a III/III-as teveÁkenyseÁge

nem okoz meglepeteÁst

szaÁmunkra, addig

egy nyugat-euroÁpai aÁtlag

polgaÁr szaÁmaÁra teljesen

hihetetlennek tuÁnik, hogy

leÁtezhet egy titkos rendoÁri

szervezet itt, AngliaÁban,

a demokraÁcia foÁvaÁrosaÁban.

Vagy talaÁn meÁgsem

oly elkeÁpzelhetetlen?

VeÁguÄl is a titkos rendoÁrseÁg egyik elsoÁdleges

funkcioÁja, maga a titkos teveÁkenyseÁg

eÁs ameddig joÁl veÁgzi a feladataÁt, ki tudhat

egyaÁltalaÁn a leÁtezeÁseÁroÁl? A Floor 13 toÄrteÁnete

napjaink AngliaÁjaÁban jaÁtszoÁdik eÁs

egy titkos aÁllami uÄgyosztaÁly teveÁkenyseÁgeÁt

ismerteti, melynek koÄzpontja a londoni

kikoÄtoÁ egyik elhagyatott koÄrzeteÁben,

egy toronyhaÁz 13. emeleteÁn talaÁlhatoÁ. Ez

egy neÁv neÁlkuÄli uÄgynoÄkseÁg, mely a rendoÁrseÁget,

a hadsereget megkeruÄlve, az

elhaÁrÉÁtaÁs tudta neÁlkuÄl muÁkoÄdik. A miniszterelnoÄk

nevezi ki a vezetoÁit eÁs a szervezet

csak neki feleloÁs tetteieÁrt. Szemmel

laÁthatoÁan, ez egy nem leÁtezoÁuÄgynoÄkseÁg,

melynek hatalma eÁs befolyaÁsa viszont leÁnyegesen

meghaladja minden maÁs hivatalos

szervezet hataÁskoÄreÁt. A ceÁlja pedig

nem maÁs, mint egy mesterseÁges politikai

biztonsaÁgi uÄtkoÄzoÁzoÁna leÁtrehozaÁsa, a noÄvekvoÁ

hatalomvaÁgyban szenvedoÁ, eÁrzeÁketlen

eÁs gyarkan szoÁszegoÁ kormaÁny

szaÁmaÁra. Feladatai koÄzeÁ tartozik a botraÁnnyal

fenyegetoÁ, vaÁratlanul koÄzbejoÄtt

esemeÁnyek elhaÁrÉÁtaÁsa, a nem kÉÁvaÁnatos

egyeÁnek eltaÁvolÉÁtaÁsa, a nyÉÁltan felleÁpoÁ,

felforgatoÁ szemeÁlyek feÁkentartaÁsa eÁs aÁltalaÁban

minden maÁs olyan esemeÁny semlegesÉÁteÁse,

mely negatÉÁv hataÁssal lenne a

kormaÁnyra eÁs annak politikai helyzeteÁre.

Az uÄgyosztaÁly 'toÄrveÁnyen kÉÁvuÄli' helyzeteÁboÁl

adoÁdoÁan, a hivatalos jogi szabaÁlyozaÁs

nem vonatkozik a muÁkoÄdeÁseÁre, ÉÁgy

az igeÁnybe vehetoÁeszkoÄzoÄk kelleÁktaÁra feÁlelmetes.

GyilkossaÁg, kÉÁnzaÁsok, korrupcioÁ,

a leveÁltitok eÁs a szemeÁlyi jogok megseÁrteÁse

mind - mind elfogadhatoÁ a 'szent

ceÁl', a kormaÁny veÁdelmeÁnek eÁrdekeÁben.

Egy ilyen szeÁleskoÄruÁlehetoÁseÁgeket biztosÉÁtoÁ

kelleÁktaÁr laÁttaÁn, a feladat nem is tuÁnik

annyira oÄrdoÄngoÁsnek; de az igazi

truÄkk, egy olyan hataÁsos eÁs folyamatos

elnyomoÁ hadjaÁrat kivitelezeÁse, hogy a

legcsekeÁlyebb gyanuÁ se meruÄljoÄn fel az

oÄrdoÄgi szervezkedeÁsroÁl a kuÄlvilaÁg szemeÁben.

Mint a miniszterelnoÄk huÁseÁges hÉÁve,

uÁj eÁv napjaÁn keruÄluÄnk beavataÁsra; a nem

tuÁl joÁl csengoÁ nevuÁ MezoÁgazdasaÁgi eÁs

HalaÁszati MiniszteÁrium, foÁigazgatoÁi

(Director General) szeÁkeÁt foglalhatjuk el.

A titkos rendoÁrseÁg vezetoÁjeÁt megilleti az

a privileÁgium, hogy kivaÁlassza szobaÁja

buÁtorzataÁt (Decor Stile), hiszen sok idoÁt

fog e neÁgy fal koÄzoÄtt eltoÄlteni. A hagyomaÁnyos

garnituÁra elhelyezeÁse utaÁn

(Traditional) azonnal munkaÁhoz laÁthatunk.

MaÁr ekkor megbizonyosodhatuk a

titkos miniszteÁrium kegyetlen oÄnveÁdelmi

moÁdszereiroÁl; ha egy igazgatoÁhasznaÁlhatatlannaÁ

vaÁlik eÁs potenciaÁlis veszeÁlyt jelent

a szervezet szaÁmaÁra, gyorsan kiproÁbaÁlhatja

a szabadeseÁs oÄroÄmeit, mely sajnaÁlatosan

50 m utaÁn a jaÁrdaÁn eÁr csuÁfosan

veÁget. A kormaÁnyszoÁvivoÁ sajnaÁlkozaÁsaÁt

fejezte ki az oÄngyilkossaÁg miatt, de a titkos

szervezet leÁtezeÁseÁnek gondolataÁt is

tagadta. MaÁsnap a Downing st. 10 alatti

jeleneÁsen sem vaÁrnak taÁrt karokkal. Az

eleÁgedetlen miniszterelnoÄk hamar tudtunkra

hozza, hogy ha eloÁduÄnkhoÄz hasonloÁan

elpuskaÁzunk egy feladatot, minden

eseÁlyuÄnk meg van a zuhanoÁ repuÄleÁshez.

Mint foÁigazgatoÁ, az elsoÁnyilvaÁnvaloÁ teendoÁszemeÁlyuÄnk

fedhetetlenseÁgeÁnek megtartaÁsa;

kezuÄnkhoÄz veÁr nem tapadhat!

KoÄvetkezeÁskeÁppen az egeÁsz jaÁteÁk a 13.

emelet irodaÁiban jaÁtszoÁdik;

itt elemezzuÄk ki a hÉÁrszerzoÁk

aÁltal ÉÁrt jelenteÁseket eÁs

innen osztogatjuk a parancsokat

a kuÄloÄnboÄzoÁalosztaÁlyok

vezetoÁinek, akik az

igazi piszkos munkaÁt veÁgzik.

IsmerkedjuÄnk meg koÄzelebbroÁl

az irodaÁnkkal

(Enter your office).

FoÁigazgatoÁ ÉÁroÁasztala

(D.G.'s desk) : Ez a 13.

emelet agykoÄzpontja, ahol

a legtoÄbb idoÁt toÄltjuÄk, hiszen

majdnem az oÄsszes

uÄgylet innen iraÁnyÉÁthatoÁ.

Ide futnak be az alosztaÁlyok uÄgynoÄkeinek

helyzetjelenteÁsei, melyeket a D.G. baÁrmikor

megszemleÁlhet (Read reports).

Minden reggel az eloÁzoÁnap esemeÁnyeinek

oÄsszefoglalaÁsaÁt kapjuk keÁzhez, tehaÁt

mindig egy napos informaÁcioÁval van dolgunk,

ÉÁgy percre pontos informaÁcioÁkeÁrt az

alosztaÁlyora kell menni. Fontos ismerni az

uÄgy gyanuÁsÉÁtottjait (Suspects) eÁs ezek hovatartozaÁsaÁt

(Groups) is, hiszen majdnem

mindegyik tagja valamilyen szervezetnek.

Mindig tartsuk szemeloÁtt az emberuÄnk koÄzeÁleti

rangjaÁt; jelenteÁktelen (insignificant),

alaÁrendelt (minor), figyelemre meÁltoÁ (notable),

kiemelkedoÁ (distinguished) eÁs

V.I.P. Ez determinaÁloÁ teÁnyezoÁ a baÁnaÁsmoÁd

meghataÁrozaÁsaÁban; ha egy alaÁrendeltet

likvidaÁlunk, senkinek sem tuÁnik fel,

viszont egy kiemelkedoÁegyeÁn eltuÄneÁse a

rendoÁrseÁg eÁs a sajtoÁ figyelmeÁt is felkelti,

ami viszont szaÁmunkra is kellemetlenseÁgeket

okozhat. A jelenteÁsek az illetoÁfoglalkozaÁsaÁt

(Occupation), viselt dolgait

(synopsis) eÁs felteÁtelezett paÁrt tagsaÁgaÁt

(Suspected affiliation), valamint a paÁrt aktivistaÁinak

szaÁmaÁt (core size), befolyaÁsossaÁgaÁt

(power) eÁs a kormaÁnyhoz valoÁ viszonyaÁt

is tartalmazzaÁk (Orientation). Ez

utoÁbbi lehet kormaÁnyt paÁrtoloÁ (pro - gov.),

vele szemben aÁlloÁ (anti - gov.), illetve

szeÁlsoÁseÁges (extreme). A nyomozaÁs

GURU 92/3 15


szempontjaÁboÁl fontos helyszÉÁnek is megvizsgaÁlhatoÁak

(Locations) eÁs az archÉÁvum

(Archives) tartalma is lekeÁrhetoÁ ebboÁl a

helyseÁgboÁl. Ez utoÁbbi tartalmazza az

uÄggyel kapcsolatos minden eddigi aktaÁt

eÁs leÁnyegesen megkoÄnnyÉÁti az informaÁcioÁ

egyezteteÁst. PaÁlyafutaÁsunk szempontjaÁboÁl

kritikus a koÄzveÁlemeÁnykutataÁsi jegyzeÁk

(See polls). BaÁr a programot politikai

teÁmaÁja eleÁggeÁ vitatottaÁ tette,

arra uÄgyeltek, hogy igazi

bonyodalmakat ne okozzanak;

ezeÁrt a hatalmon leÁvoÁ

KonzervatÉÁvpaÁrt a US,

mÉÁg az ellenzeÁki MunkaÁspaÁrt

a THEM elnevezeÁst

kapta. Itt olvashatjuk le teljesÉÁtmeÁnyuÄnket.

Ha meg

akarjuk tartani beosztaÁsunkat,

lehetoÁveÁ kell tenni paÁrtunk

biztos vezeteÁseÁt, mert

a miniszterelnoÄk perioÁdusonkeÁnt

ellenoÁrzi az aÁllaÁst

eÁs ha nem kieleÁgÉÁtoÁ az

eredmeÁny, maÁr repuÄluÄnk is!

Ez a hatalmon leÁvoÁpaÁrt neÁhaÁny

%-al mindig az ellenzeÁk eloÁtt halad,

tehaÁt a ceÁl, ennek az eloÁnynek a fenntartaÁsa.

TehaÁt nem felteÁtlenuÄl az ellenzeÁk

teljes lejaÁrataÁsaÁra, vagy a kormaÁny neÁpszeruÁseÁgeÁnek

irreaÁlis megnoÄveleÁseÁre kell

koncentraÁlni. Az ilyen magatartaÁs csak

jobban felhÉÁvja az uÄgynoÄkseÁg teveÁkenyseÁgeÁre

a figyelmet, koÄvetkezeÁskeÁppen politikai

bonyodalmakat okozhat, ami a neÁpszeruÁseÁg

rovaÁsaÁra toÄrteÁnik! A koÄvetkezoÁ

leÁpeÁs a 8 alosztaÁly megismereÁse.

SURVEILLANCE, avagy megfigyeleÁs.

BaÁrmely aktaÁinkon szereploÁegyeÁn lakhelyeÁnek

szemmel tartaÁsaÁval bÉÁzhatjuk meg

a haÁrom rendelkezeÁsre aÁlloÁ csoport valamelyikeÁt.

HelyzetuÄket nem vaÁltoztatjaÁk,

aÁlcaÁzott helyekroÁl figyelik a gyanusÉÁtott teveÁkenyseÁgeÁt,

feljegyzik a lakaÁs elhagyaÁsaÁnak

eÁs a visszaeÁrkezeÁsnek idoÁpontjait,

valamint lehallgatjaÁk a telefonokat eÁs aÁtvizsgaÁljaÁk

a postai kuÄldemeÁnyeket. Az

idoÁpontok, a feljegyzeÁsek (Records) aktaÁba

keruÄlnek, mÉÁg minden maÁs informaÁcioÁt

a foÁnoÄk kap keÁzhez. Sajnos a levelek eÁs

telefonbeszeÁlgeteÁsek tartalma gyakran

homaÁlyos, ezeÁrt eÁrtelmezeÁsuÄk maÁs iraÁnyuÁ

kutatoÁ munkaÁt igeÁnyel. A csoport, maÁs

parancs hiaÁnyaÁban, az gyanusÉÁtott elhalaÁlozaÁsaÁig

folytatja teveÁkenseÁgeÁt.

PURSUIT, avagy koÄveteÁs. Ez alapvetoÁen

a megfigyeleÁs mozgoÁ vaÁltozata; geÁpkocsis

csoportok titokban koÄvetik a gyanusÉÁtott

minden mozgaÁsaÁt eÁs ezekroÁl naponta

jelenteÁst tesznek. Ha egy magaÁn cÉÁmre

megy az illetoÁ, azonnal megszerzik a tulajdonos

szemeÁlyazonossaÁgaÁt eÁs roÁla is

nyitnak egy aktaÁt. Ez lehetoÁveÁ teszi az

ember kivizsgaÁlaÁsaÁt maÁs csoport aÁltal,

ami uÁj adatokhoz vezethet. Ha az illetoÁ

nyilvaÁnos helyre megy, akkor ez a

'HelyszÉÁn' taÁroloÁba megy, ami lehetoÁveÁ

teszi a kutataÁs vagy taÁmadaÁs megszervezeÁseÁt.

Sajnos a koÄveteÁs lehetoÁseÁgei korlaÁtozottak,

mert a helyszÉÁneken toÄrteÁnoÁ

taÁrgyalaÁsokroÁl nem tud adatokat szolgaÁltatni.

SEARCH, avagy egy lakaÁs pusztulaÁsa.

BaÁrmely aktaÁn szereploÁgyanusÉÁtott lakaÁsaÁra

illetve helyszÉÁnre kuÄldhetoÁek kutatoÁ

csoportok hasznaÁlhatoÁ bizonyÉÁteÁk szerzeÁs

ceÁljaÁboÁl. KeÁt tÉÁpusa van a muÁveletnek: a

diszkreÁt hozzaÁaÁllaÁsnaÁl (Discrete), a csoport

uÄgyel arra, hogy a behatolaÁsnak eÁs

kutataÁsnak semmilyen nyoma ne maradjon;

a tuÄzetes aÁtvizsgaÁlaÁs (Ransack)viszont

toÄbb kaÁrt okoz, ekkor meÁg a padloÁt

is felszedik! A talaÁlt bizonyÉÁteÁkok a leltaÁrban

(Inventory) tekinthetoÁek meg.

INTERROGATION, avagy ahonnan a sikolyok

joÄnnek! Az informaÁcioÁszerzeÁs legegyenesebb

uÁtja. LeÁnyege abban aÁll,

hogy a szerencseÁtlen gyanuÁsÉÁtottat egyszeruÁen

elraboljaÁk, majd megproÁbaÁlnak

eÁrdemleges informaÁcioÁt kipreÁselni beloÁle,

hiaÁba hivatkozik az Amnesty International

-ra. Bizonyos gyanuÁsÉÁtottak koÄzeÁletbeli

szerepuÄkneÁl fogva eleÁrhetetlenek, hiszen

a nap minden oÁraÁjaÁban veÁdelem veszi

oÁket koÄruÄl. A legtoÄbb azonban egyszeruÁen

behozhatoÁ eÁs kezdoÁdhet a vallataÁs,

aminek haÁrom fokozata lehetseÁges; a 0-

aÁs eljaÁraÁs (Procedure Zero) nem maÁs,

mint az 'eroÁs laÁmpaÁt a arcaÁba' kezeleÁs.

Az 1-es eljaÁraÁs eseteÁn kicsit oÄkoÄllel is

megdolgozzaÁk az ellenkezoÁket, mÉÁg a 2-

es eseteÁn pedig az aÁram, sav eÁs tuÄzes

vas hasznaÁlata sem kizaÁrt. Azt viszont ne

feledjuÄk, hogy eredmeÁnyeket csak a kÉÁnzaÁsok

megfeleloÁ konbinaÁcioÁjaÁnak alkalmazaÁsaÁval

eÁrhetuÄnk el;

nem az a ceÁl, hogy az aÁldozat

megoÁruÄljoÄn, vagy idoÁ

eloÁtt elhalaÁlozzon. Ellenben,

ha nem vagyunk eleÁg

agresszÉÁvek, a fickoÁk nem

fognak komolyan venni. A

vallomaÁsok aktaÁja (Past

Confessions), a zaÁrkaÁban

leÁvoÁ foglyok aÁllapota

(Check captives) eÁs a cellaÁk

kihasznaÁltsaÁga (Cell

plan) is itt tekinthetoÁ meg.

Sajnos a szuÁkoÄs koÄruÄlmeÁnyek

(kezdetben csak keÁt

zaÁrka van) eÁs a szervezet

felfedeÁseÁnek megakadaÁlyozaÁsa

miatt, a maÁr vallott fogyjokat eÁrdemes

likvidaÁlni (Dispose of suspect). EÁn

keÁrem parancsra tettem......

REMOVAL, avagy egy kis tisztogataÁs!

OrgyilkossaÁg! Drasztikus, nyÉÁlt akcioÁ, csak

a veÁgsoÁesetben alkalmazandoÁ. BajkeveroÁket

vonhatunk ki vele a forgalomboÁl, de

egyes embereket meÁg meÁrgezett ernyoÁvel

vagy Dobberman taÁmadaÁssal sem lehet

kiuÄtni. Ezek ellen maÁs taktikaÁt kell alkalmazni.

Jobb mineÁl nagyobb idoÁhataÁrt

szabni az akcioÁra (time limit), mert nagyobb

a siker eseÁlye. Azonnali veÁgrehajtaÁsok

(Immediate) gyakran sikertelenek.

HEAVY ASSAULT, avagy ha koÁ koÄvoÄn

nem marad! A 'TisztogataÁs' gondosan kitervelt

formaÁja, melynek kivitelezeÁse egy

S.A.S. tÉÁpusuÁ kommandoÁ aÁltal toÄrteÁnik.

Ilyen taÁmadaÁs helyszÉÁnek ellen alkalmazandoÁ

eÁs a szitaÁvaÁ loÁtt romok koÄzoÄtt, minden

szaÁmunkra nem kÉÁvaÁnatos bizonyÉÁteÁk

megsemmisuÄl. Ne feledjuÄk, a pontos idoÁzÉÁteÁs

leÁnyeges, hiszen toÄkeÁletes szervezeÁs

eseteÁn, egy csapaÁssal kiÉÁrthatjuk az

egeÁsz konspiraÁcioÁt!

DIS-INFORMATION, avagy mit olvas a

nyaÁrspolgaÁr? A legszelÉÁdebb eÁs roÄvidtaÁvon

legsikeresebb alosztaÁly. TeveÁkenyseÁgeÁnek

ceÁlja, az ellenfelek lejaÁrataÁsa eÁs

ebboÁl politikai toÁke kovaÁcsolaÁsa. EleÁg lefizetni

egy nagyravaÁgyoÁ uÁjsaÁgÉÁroÁt eÁs a bul-

16 GURU 92/3


vaÁrlapok maÁris tele lesznek szaftos pletykaÁkkal.

Nincs nagyobb eÁlvezet, mikor egy

ZoÄld ellenzeÁkiroÁl kiszelloÁztetik, hogy szabadidejeÁben

heroint ad el kisiskolaÁsoknak.

Sajnos a szuÁkre szabott koÄltseÁgveteÁs

korlaÁtot szab ezeknek az 'aÁrtalmatlan'

treÁfaÁknak.

INFILTRATION, avagy toÄbbet eÁsszel,

mint eroÁvel! Ha maÁs eszkoÄzoÄkkel nem

csendesÉÁthetoÁel egy paÁrt, eÁrdemes beeÁpÉÁteni

a sajaÁt uÄgynoÄkeinket a vezeteÁsbe.

OÄk nem keÁmek, hiszen jelenteÁseket nem

kuÄldenek, ellenben bomlasztjaÁk a tagsaÁgot

eÁs maÁs veÁlemeÁnyt hangoztatva leeÁpÉÁtik

a radikaÁlis egyeÁnek befolyaÁsaÁt. A beeÁpuÄlt

uÄgynoÄkoÄk szaÁmaÁval araÁnyosan noÄvekszik

a siker eseÁlye is, ezeÁrt mindig az

aktivistaÁk szaÁmaÁnak araÁnyaÁban vessuÄk

be embereinket. MindazonaÁltal nem egyszeruÁ

feladat, mert a reakcioÁs vezeteÁs

megtisztÉÁthatja a paÁrtot az ellenzeÁktoÁl eÁs

akkor jobb nem gondolni uÄgynoÄkeink sorsaÁra.

BaÁr a helyszÉÁn vaÁltoztataÁsi lehetoÁseÁge

korlaÁtozott, ez szerencseÁre nem jellemzoÁ

a toÄrteÁnet toÄbbi oÄsszetevoÁjeÁre. MegkoÄzelÉÁtoÁleg

szaÁz kuÄloÄnboÄzoÁcselekmeÁnyboÁl toÄrteÁnnek

reÁszletek, melyek keresztezik eÁs

aÁtfedik egymaÁst, ÉÁgy keltve a nagy, egybefuÄggoÁvaloÁsaÁg

eÁrzeteÁt. Az esemeÁnyek

szerteaÁgazoÁak eÁs valoÁszeruÁek; van itt

ipari keÁmkedeÁs, terrorista mereÁnylet kÉÁseÁrlet,

korrupt miniszterek eÁs sok maÁs soÄteÁt

szervezkedeÁs, de az egyes cselekmeÁnyek

moÄgoÄtt rejloÁ teljes toÄrteÁnetre sohasem

deruÄl feÁny. LaÁtszoÁlag aÁrtalmatlan eÁs

minden oÄsszefuÄggeÁst neÁlkuÄloÄzoÁ jelenteÁsekboÁl

kell koÄvetkezteteÁssel eÁs oÄsszeveteÁssel

feltaÁrni a szervezkedeÁst. Helyes

doÄnteÁsek eÁs teljes diszkreÁcioÁ a neve a jaÁteÁknak!

LehetoÁleg keruÄljuÄk az elhamarkodott

doÄnteÁseket, vaÁrjunk mÉÁg kitisztul a

helyzet. Ironikus az a vaÁratlan fordulat

mikor kideruÄl, baÁr ceÁlunk a felforgatoÁ csoportok

szeÁtzuÁzaÁsa, mi is egy titkos taÁrsasaÁg

tagja vagyunk; a Secret Masters of

Thoth, egyiptomi boÄlcseleteken alapuloÁ

szabadkoÁmuÁves paÁholy, szerteaÁgazoÁ

kapcsolatokkal. A Nagymester idoÁnkeÁnt

feladatokkal bÉÁz meg, melyek teljesÉÁteÁse

eloÁleÁpteteÁssel jaÁr a paÁholy hierarhiaÁjaÁban.

A probleÁma abban rejlik, hogy ezek gyakran

ellenkeznek a kormaÁny eÁrdekeivel, de

az mindenki maga doÄnti el, kihez koÄti nagyobb

huÁseÁg, ÉÁgy ez determinaÁlja az eleÁrhetoÁ

veÁgceÁlt; vagy talaÁn egyszerre lehetuÄnk

P.M. eÁs Grand Master??

KeÁtseÁgkÉÁvuÄl az eÁv egyik legoÄtletesebb eÁs

messzemenoÁen legeÁlvezhetoÁbb strateÁgia

jaÁteÁkaÁval aÁllunk szemben, mely sok hajnali

lefekveÁst eredmeÁnyezhet a hatalom

eÁrzeÁseÁt aÁteÁlni szaÁndeÁkozoÁk szaÁmaÁra. Ha

szoÁrakoztatnak a fordulatokban boÁvelkedoÁ

keÁmregeÁnyek, ha szeretted, hogy a

parancsaidat felteÁtel neÁlkuÄl teljesÉÁtik eÁs a

Dallas-boÁl szerinted csak J.R. Ewing az

egyetlen szimpatikus figura, akkor bizonyaÁra

imponaÁlni fog a program. VeÁgre

egy alkotaÁs, mely egy mostoha gyermekkeÁnt

kezelt szerepbe helyezi a jaÁteÁkost;

most veÁgre a 'rossz fiuÁ szemszoÄgeÁboÁl

neÁzhetjuÄk a vilaÁgot eÁs baÁr nem felteÁtlenuÄl

gonosz minden cselekedetuÄnk, a ceÁlok

eleÁreÁseÁnek moÁdja baÁrhogyan, csak nem a

becsuÄletes moÁdon toÄrteÁnik. Ha David

Eastman ÉÁgy folytatja (A cool CONFLICT

is aktuaÁlis teÁmaÁval foglalkozott), ki tudja

mire viszi meÁg. FelteÁve, ha nem tuÁnik el

oÄroÄkre valamelyik kikoÄtoÁi toronyhaÁz, egy

bizonyos emeleteÁnek felkereseÁse utaÁn!

Sorell'

BaÁr neheÁz betartani, ne eÁljuÄnk vissza hatalmunkal,

mert ha egy nagyszaÁjuÁ ellenzeÁkit

7,65 -oÄssel a fejeÁben talaÁlnak meg,

a keletkezett botraÁnyba mi is belebukhatunk.

A botraÁny kirobbanaÁsa utaÁn engem

is meglaÁtogatott egy bizonyos Garcia nevuÄ

uÁr........

TITKOS RENDOÁRSEÁG vagy csak UÄLDOÄ-

ZEÁSI MAÁNIA?

ElkeÁpzelhetoÁ, hogy a kormaÁny valoÁjaÁban

folytat aÁrnyeÁk teveÁkenyseÁget? Ez a felteÁtelezeÁs

szaÁmos vitaÁt robbantot ki az elmuÁlt

eÁvekben az EgyesuÄlt KiraÁlysaÁgban a

V FOR VENDETTA keÁpes regeÁny eÁs a

keÁsoÁbbi HIDDEN AGENDA megjeleneÁse

koÄvetkezteÁben. MindkeÁt muÁ, boruÁs keÁpet

festett a '90 -es eÁvek AngliaÁjaÁroÁl, ahol a

demokraÁcia aÁlcaÁja moÄgoÄtt viraÁgzik a korrupcioÁ

eÁs a zsarolaÁs; hatalom-vaÁgyoÁ szervezetek,

eÁrdekeik szerint iraÁnyÉÁtjaÁk az orszaÁgot.

AztaÁn joÄtt ez a program, amely a

'Mi lenne ha?' keÁrdeÁst oly eÁgbekiaÁltoÁan

nyÉÁltan hirdette, hogy magaÁban ez vitaÁkat

eredmeÁnyezett, nem beszeÁlve a Virgin

games proÁbaÁlkozaÁsaÁroÁl, miszerint neves

koÄzeÁleti szemeÁlyeket keresett fel azzal a

keÁreÁsse, szolgaÁltassanak cselekmeÁny oÄtleteket

a toÄrteÁnet kialakÉÁtaÁsaÁhoz. A koÄvetkezmeÁnyek

nemcsak a The Guardian eÁs

a The Times cikkei formaÁjaÁban jelentek

meg, hanem heves hÉÁvaÁsokat is eredmeÁnyeztek

a Mezg. + Hal. MiniszteÁrium illeteÁkeseitoÁl.

Ami veÁszjoÁsloÁ eÁs ami sok taÁmadaÁst

eredmeÁnyezte, a teÁma tuÁlzott hitelesseÁge.

MÉÁg Orwell 1984-e hasonloÁan

paranoiaÁs eÁs riasztoÁ, a toÄrteÁnet egy futurisztikus

taÁrsadalomban jaÁtszoÁdik, ez viszont

tuÁlzottan realisztikusnak tuÁnik ahhoz,

hogy egyszeruÁen aÁtleÁpjuÄnk rajta.

FurcsaÁn hangzik de David Eastman-nak

sikeruÄlt 'ellopni a holnap szalag cÉÁmeit'.

KelleteÁneÁl hihetoÁbbre sikeredett a koÄzelmuÁlt

politikai esemeÁnyeinek aÁtalakÉÁtaÁsa

eÁs felteÁtelezett cselekmeÁnyekkeÁnt a joÄvoÁbe

vetÉÁteÁse. TalaÁn eÁrdemes elgondolkodni:

teÁnyleg csak felteÁtelezeÁs az egeÁsz?

GURU 92/3 17


A kiraÁlysaÁg beÁkeÁben eÁlt; eÁvtizedes nyugtalansaÁg

utaÁn a kiraÁly egyesÉÁtette viszaÁlykodoÁ

alattvaloÁit. MostansaÁg, az oÁuralma

alatt, a tenger eÁs a hegyek veÁdelmeÁben,

a neÁp joÁleÁtben eÁl, eÁs a termeÁs szeÁpen

gyarapodik.

A kiraÁly eÁs csapata meglaÁtogattaÁk falunkat

vadaÁszatuk soraÁn, s ez nekem,

Diermot-nak, neÁhaÁny napra koÄnnyuÁ melleÁkjoÄvedelmet

hozott, mint hajtoÁ. Tudnom

kellett volna, hogy valami nincs rendjeÁn,

amikor a hÉÁrvivoÁbefutott...

FelkeleÁs Turnvale taÁvolesoÁ vaÁrosaÁban...

egy szeÁpseÁges, fiatal varaÁzsloÁnoÁ, akit

Selena-nak hÉÁvnak... mindez nagyon izgalmasnak,

de tuÁlsaÁgosan is veszeÁlyesnek

hangzott! Megnyergeltem poÁnimat,

eÁs sietve meg akartam leÁpni, azonban az

ostoba aÁllat megeÁrezte a loÁraszaÁllaÁst, eÁs

tiltakozaÁsom elleneÁre maÁr csak arra emleÁkeztem,

hogy a kiraÁlyi oÁroÄkkel lovagolok.

Ahogy a hajnal huÁvoÄs ujja eleÁrte az eget,

Turnvale koÄzeleÁbe eÁrtuÄnk. A reggeli koÄdoÄn

keresztuÄl, hallottuk a koÄzeledoÁ hadsereg

uÄvoÄlteÁseÁt, duÄboÄrgeÁseÁt, de amÉÁg bizonytalan

alakjuk koÄzel nem eÁrt, nem joÄttuÄnk

raÁ, hogy Selena egy nem emberekboÁl

toborzott hordaÁt kovaÁcsolt

hadsereggeÁ. Ez volt az elsoÁoÄsszecsapaÁsom

a Skorlokkal.

AztaÁn a vaÁros foÄloÄtt egy alacsony dombtetoÁn

a KiraÁly elesett, eÁs ott azon keveÁs

taÁrsak temetteÁk el, akik tuÁleÁlteÁk a csataÁt.

A vaÁros aÁldozatul esett Selena-nak eÁs a

Skorloknak. feÁlholtra vertek, amikor lefordultam

megriadt haÁtaslovamroÁl. Amikor

magamhoz teÁrtem, Turnvale boÄrtoÄneÁben

talaÁltam magam. Ez az eÁn histoÁriaÁm...

VeÁgiggyoÄnyoÄrkoÄdveÁn az introÁt, mely az

utoÁbbi idoÁk talaÁn legszinvonalasabb muÁve,

megtudhatjuk a jaÁteÁk eloÁzmeÁnyeit.

Ezek utaÁn nem sokat teketoÁriaÁznak a

program keÁszÉÁtoÁi, roÄgtoÄn a cellaÁnkban vagyunk.

Bal gomb lenyomaÁsaÁval mozgathatjuk

emberuÄnket, vagy muÁlathatjuk az

idoÁt, ezenkÉÁvuÄl ha van valami eÁrdemleges

a helyszÉÁnen, a taÁrgy foÄleÁ eÁrve, megjelenik

a bal foÄlsoÁ sarokban a neve. Jobb

gombbal kivaÁlthatjuk az ablakot, melyben

feltuÄnik, mit csinaÁlhatunk a keÁrdeÁses dologgal.

UgyanÉÁgy proÁbaÁlhatunk majd szoÁba

elegyedni maÁs emberfiaÁval is. Ha a

nyilat a keÁp tetejeÁhez visszuÄk, a megjelenoÁ

fejleÁcen lassÉÁthatjuk, gyorsÉÁthatjuk a

szoÄvegkiÉÁraÁst, uÁjrakezdhetjuÄk a jaÁteÁkot,

formaÁlhatunk egy lemezt az aÁllaÁsoknak,

menthetuÄnk 9 aÁllaÁst, eÁs termeÁszetesen be

is toÄlthetjuÄk oÁket. Mivel ez eddig igen egyszeruÁ,

fogjunk bele a teendoÁkbe.

EloÁszoÄr is proÁbaÁljuk megfogni a faÁklyaÁt,

mely uÄgyetlenseÁguÄnk koÄvetkezteÁben a

foÄldre esik, eÁs felgyuÁjtja a szalmaÁt. AÁlljunk

az ajtoÁ koÄzeleÁbe, eÁs vaÁrjunk. KisvaÁrtatva

feltuÄnik a Skorl oÁr, eÁs a fejeÁt fogja duÄheÁben.

AmÉÁg lekoÄti ez a foglalatossaÁg, rohanjunk

ki a cellaÁboÁl, eÁs eloÁbb becsukva

az ajtoÁt, zaÁrjuk is raÁ. Ha tuÁl koÄzel aÁllunk a

tuÁzhoÄz, amikor a Skorl bejoÄn, veÁget eÁr a

jaÁteÁk, mert nagyot kapunk az orcaÁnkra.

A koÄvetkezoÁ szobaÁban maÁris beszeÁdbe

elegyedhetuÄnk egy rabbal, aki vizeÁrt koÄnyoÄroÄg.

Megjegyzem, amÉÁg nem beszeÁltuÄnk

valakihez, addig csak stranger-keÁnt

tisztelhetjuÄk, utaÁna maÁr a neveÁn szoÁlÉÁtjuk

meg minden esetben, ha szoÁba aÁllt veluÄnk.

EzeÁrt neÁha tenni is kell valamit.

Most peÁldaÁul menjuÄnk tovaÁbb a nyitott ajtoÁn,

eÁs az oÁr szobaÁjaÁban vegyuÄk fel a

keÁst, az uÄveget, vegyuÄk szemuÄgyre a hordoÁt,

s neÁmi peÁnzmagra lelhetuÄnk a zsaÁkban.

A kÉÁnzoÁkamraÁban szabadÉÁtsuk ki a

foglyot, akit Ratpouch-nak hÉÁvnak. uÁjdonsuÄlt

ismeroÁsuÄnk melleÁnkszegoÁdik, eÁs

ezentuÁl mindenhovaÁ utaÁnunk joÄn. Nagyon

uÁjszeruÁmegoldaÁsa a jaÁteÁknak, hogy taÁrsunkat

meg is keÁrhetjuÄk, hogy tegyen

meg nekuÄnk valamit. Ha esetleg keÁtszer

megtekerneÁnk a kÉÁnzoÁeszkoÄzt, amÉÁg

Ratpouch bennefekszik, szeÁpen meghal.

OÄntsuÄk tele a hordoÁboÁl uÄveguÄnket, s vessuÄnk

egy futoÁ pillantaÁst a cellaÁnkban rekedt

Skorlra. EzutaÁn menjuÄnk vissza a falon

loÁgoÁ rabhoz, eÁs adjuk oda az uÄveget.

Erre elmondja, hogy oÁWulf, eÁs keressuÄk

a kovaÁcsot, akinek mondjuk meg, a laÁny

veszeÁlyben van, valamint egy aÁruloÁ rejtoÁzkoÄdik

a vaÁrosban. EzutaÁn meÁg egy

keÁrdeÁsedre tudtodra adja, hogyan menekuÄlhetsz

el, majd meghal. A szoÄkeÁshez

igeÁnybe kell vennuÄnk Ratpouch keÁpesseÁgeit.

NeÁmi kis uÄdÉÁtoÁanimaÁcioÁ utaÁn nagyot

puffanunk a csatorna veÁgeÁn, ahonnan

nekiindulhatunk nem igazaÁn koÄnnyuÁ

feladatunk teljesÉÁteÁseÁre. Rengeteg emberrel

szoÁba elegyedhetuÄnk, de a legfontosabb,

hogy Luthern-t a kovaÁcsot megtalaÁljuk,

melyhez toÄbben uÁtbaigazÉÁtaÁst adnak.

Ha megvan, beszeÁljuÄnk vele, s megtudjuk,

a veszeÁlyben leÁvoÁ laÁny neve

Goewin, akinek boltja van a vaÁros kapujaÁnaÁl

(az egyeloÁre zaÁrva van). Wulf feloÁl is

keÁrdez, s azt javasolja kutassunk nyomok

utaÁn a vaÁrosban. A kovaÁcs feÁlhuÄlye mamaÁjaÁval

is beszeÁlgethetuÄnk, aki egyeloÁre

csak fura toÄrteÁnetekkel traktaÁl bennuÄnket.

Ilyen esetekben kicsit korholjuk a keÁszÉÁtoÁket,

hogy nem gondoltak arra, a maÁr olvasott

reÁszeket nem lehet tovaÁbbloÁni. Na

sebaj, vegyuÄk fel a kovakoÄvet, eÁs aÁlljunk

tovaÁbb. IsmerkedjuÄnk oÄssze egy Mallin

nevuÁfickoÁval az utcaÁn, eÁs vaÁllaljuk el az

ajaÁnlataÁt. Ha Ewan-nak elvisszuÄk a feÁmrudat,

amit aÁtnyuÁjt, a boltos ad nekuÄnk

egy eÁkkoÄvet, eÁs neÁmi zsebpeÁnzt. A

Magpie tulajdonosnoÁjeÁnek nyuÁjtsuk aÁt az

eÁkszert, mire megajaÁndeÁkoz bennuÄnket

egy flaska itallal. Milyen kaÁr, hogy ihatatlan

a loÄtty, viszont szuÄkseÁg van az uÄveg-

18 GURU 92/3


e. A kovaÁcsroÁl megtudjuk, hogy nagy piaÁs,

eÁs ha odaadjuk neki, egy hajtaÁsra kiissza,

majd visszaadja az uÄres uÄveget. Az

utcaÁn meÁg megismerkedhetuÄnk egy

Gwyn nevuÁnoÁvel is, aki neÁha eÁrdekeseket

tud mondani. A szerzetesek jelen pillanatban

szoÁtlanul elmennek melletted.

EgyeÁbkeÁnt be lehet osonni a kaÁpolnaÁba,

de nem sok segÉÁtseÁget kapunk. Nellie, a

Magpie tulaj, ha Goewin-roÁl eÁrdekloÁduÄnk

egy Morkus-nevuÁfickoÁt emleget, aki mellesleg

eÁpp az egyik asztalnaÁl uÄl. Igen

marcona fickoÁ, s utaÁlata iraÁntad egyre

meÁlyuÄl. ProÁbaÁljuk megvesztegetni, s a kapott

informaÁcioÁ birtokaÁban igyekezzuÄnk a

kovaÁcshoz. (MegjegyzendoÁ: joÁ oldala a

jaÁteÁknak, hogy az emberek joÄnnek-mennek,

beszeÁlgetnek egymaÁssal, eÁs ÉÁgy

uÁjabb dolgokra deruÄlhet feÁny). KoÄzloÄd a

laÁnyroÁl kapott rossz hÉÁrt, majd Luthern

egy Grub nevuÁtolvajt emleget, aki segÉÁteni

tud nekuÄnk, eÁs valahol a Magpie koÄrnyeÁkeÁn

talaÁlhatoÁ. Ha raÁleltuÄnk, egy

Taidgh nevuÁ maÁgusroÁl hallhatunk, s aÁtnyuÁjt

ezenkÉÁvuÄl egy tolvajkulcsot, amely joÁ

szolgaÁlatot fog meÁg tenni. Eddig nem

sokra mentuÄnk Eileain-nel a Severed

Arms-ban, aki koraÁbban maÁr megigeÁrte,

hogy ha tud, segÉÁt nekuÄnk. Taidgh feloÁl

eÁrdekloÁdve naÁla, eloÁbb nem eÁrti mit akarunk,

de aÁtnyuÁjt egy naploÁt, amely semmi

fontosat nem tartalmaz szerinte.

(Ellophatta) A piacteÁren a maÁgus haÁza

le van zaÁrva, de ez nem jelenthet akadaÁlyt

egy keÁpzett embernek. Te ugyan

nem vagy az, de Ratpouch igen. Ha bejutottunk,

csukjuk be magunk moÄgoÄtt az ajtoÁt,

mert kuÄloÄnben egy arra jaÁroÁ Skorl uÁjra

egy kimentett aÁllaÁst toÄltet vissza veluÄnk.

Ha a naploÁra is egy pillantaÁst vetettuÄnk,

vegyuÄk szemuÄgyre gondosan az ott talaÁlhatoÁ

keÁszuÄleÁket, s roÄgtoÄn felismerjuÄk alkatreÁszeit.

GyuÁjtsuk meg az olajeÁgoÁt, eÁs

vaÁrjuk meg mÉÁg keÁsz a leÁ, majd a naÁlunk

leÁvoÁflaskaÁba eresszuÄk bele. Ne sokat totojaÁzzunk,

mert a Skorl egy idoÁutaÁn ÉÁgy is

bejoÄn. A naploÁboÁl megtudtuk, hogy a szer

egy varaÁzsital, mely Selena formaÁjaÁra keÁpes

vaÁltoztatni bennuÄnket, s ezzel tudunk

bejutni a helyre, melyet egy kicsit boÁbeszeÁduÁbb

Skorl oÁr vigyaÁz. UÄgyeljuÄnk arra,

hogy a varaÁzsloÄtty hataÁsa hamarosan elmuÁlik.

MiutaÁn Goewin-t kiszabadÉÁtottuk,

eÁs persze visszavaÁltoztunk, a kovaÁcs koÄzli,

hogy noÁuÄl kivaÁnja venni a laÁnyt, amihez

illik joÁkivaÁnsaÁgainkat aÁtadni. A noÄveÁnybolt

ezentuÁl taÁrva-nyitva vaÁr bennuÄnket. Ha

taÁrsalogni proÁbaÁlunk Goewin-nel, szerelmi

szaÁlak kezdenek kibontakozni a laÁny

iraÁnt. SuÁlyos fordulat... A kovaÁccsal megbeszeÁlve

a fejlemeÁnyeket, eloÁadja terveÁt,

de nem eÁrtesz vele egyet. Az eddig hallgatagnak

tuÄnoÁ szerzeteseknek viszont

megered a nyelvuÄk, de csak a kaÁpolnaÁban.

ImaÁdsaÁguk taÁrgya egy Gethryn nevuÁ

illetoÁ, akinek ellopott koÄnyveÁt kellene

visszaszereznuÄnk, s erre egy poszter is

felhÉÁvja a figyelmuÄnket. EÁrdekes moÁdon, a

Mallin nevuÁfickoÁtoÁl fogjuk ezt a koÄnyvet

megszerezni, aki ugyan Morkus-nak kuÄldi,

de nem szaÁmÉÁt. CsereÁbe majd egy

szobrocskaÁt kapunk a szerzetesektoÁl.

KeÁrdezoÁskoÄdve, valami saÁrkaÁnyroÁl hallunk,

aki segÉÁthet Selena legyoÁzeÁseÁben,

de le kell oÄntenuÄnk egy olyan szerrel,

amitoÁl megnyugszik. Az oÄsszeteÁtelt elmondjaÁk

nekuÄnk, de Goewin-neÁl eÁrdekloÁdve

sajnaÁlattal koÄzli, hogy a Cowbane

elfogyott. UÁgy magunknak kell beszerezni,

de a kovaÁcs anyja elmeseÁli, hogy talaÁlunk

a kertjeÁben.

A varaÁzsszert immaÁr beszerezhetjuÄk a

laÁnytoÁl, de valahogy el is kellene jutni a

fenevadhoz. Ultar-ral, a Severed Armsban

poharaÁt suÁruÁn emelgetoÁ barbaÁrral

folytatott beszeÁlgeteÁsuÄnk utaÁn szoÁba aÁllnak

veluÄnk az eddig hallgatag VÉÁzkoÄpoÁk a

vaÁr bal oldalaÁn leÁvoÁmohos Weregate kapunaÁl.

Azonban koÄzlik, hogy csak noÁknek

nyithatjaÁk ki a kaput. BeszeÁljuÄnk Goewinnel,

aki szivesen elvaÁllalja e kis feladatot,

eÁs koÄvet is bennuÄnket a barlangrendszerbe.

Itt egy kis logikai feladvaÁny kereteÁben

koponyaÁk megfeleloÁhuzogataÁsaÁval juthatunk

eloÁreÁbb, s persze Goewin hateÁkony

koÄzremuÁkoÄdeÁseÁvel.

Egy akadeÁkoskodoÁ Skorl megproÁbaÁl legyoÁzni

minket, de hirtelen felkapott csatabaÁrdunkkal

egy kis arcade kereteÁben felaprÉÁthatjuk.

EzutaÁn szabad az uÁt a saÁrkaÁnyhoz,

s vegyuÄk kezuÄnk uÄgyeÁbe a varaÁzsszert.

A saÁrkaÁny nem szivesen veszi,

hogy feleÁbresztettuÄk. Csak hogy mineÁl

hamarabb tuÁl legyen a beszeÁlgeteÁsen,

gyorsan ad egy bizonyos Gethryn szeme

nevuÁ dolgot, mely Selena legyoÁzeÁseÁnek

biztos eszkoÄze. EzutaÁn koÄvetkezik a jaÁteÁk

egyik legfurfangosabb (enyhe kifejezeÁs)

feladata, bejutni a vaÁrba.

Megtudjuk, hogy valahogyan tuÁl kell jaÁrnunk

a Skorlok eszeÁn, s ehhez ki kell hallgatnunk

Ewan, a boltos, eÁs egy Skorl beszeÁlgeteÁseÁt

a bolt ablakaÁn keresztuÄl. Arra

akarja raÁvenni Ewan-t, hogy maÁsszon bele

egy hordoÁba, eÁs miutaÁn becsempeÁszik

a vaÁrba, oÄlje meg Selena-t.

EzutaÁn beszeÁlnuÄnk kell az eloÁszoÄr mindent

tagadoÁ Ewannal, eÁs megkeÁrni, hogy

mi uÄlhessuÄnk be a hordoÁba. Ez koÄnnyen

megy, eÁs bejutunk a kasteÁlyba. Ami ezutaÁn

toÄrteÁnik, a GURU koÄvetkezoÁ szaÁmaÁboÁl

kideruÄl.

Bassman

GURU 92/3 19


Fate - Gates of Dawn...

AMIGA/ATARI/IBM PC

EloÁljaÁroÁban csak annyit a jaÁteÁkroÁl, hogy

1986-ban kezdteÁk el fejleszteni eÁs 91-re

lett keÁsz....

Minden rendes vagy keveÁsbeÁ rendes kalandjaÁteÁk

eloÁbb-utoÁbb a koÄzkedveltseÁg,

vagy koÄzutaÁlat vaÁlaszuÁtja eleÁ keruÄl. Ez

toÄrteÁnt a "Fate"-tel is, nyaÁr elejeÁn megjelent

az angol verzioÁ, de nem aratott osztatlan

sikert. ElsoÁ leÁpeÁsben mindenkinek

az a keÁrdeÁse: Mi a ceÁl, amely miatt akaÁr

28 "emberuÄnk" (4 csapat) rohangaÁl ebben

a vilaÁgban, ahol toÄbb a keÁrdeÁs, mint a vaÁlasz.

Ki ez a fickoÁ eÁs, hogy keruÄlt ebbe a

csaÁvaÁba? Rengeteg keÁrdeÁsre kellene itt

vaÁlaszolni, de mivel a vaÁlszokat maga a

program adja meg, ezeÁrt itt ezekre reÁszletesen

nem teÁrneÁk ki. CsereÁbe viszont

azoknak, akik remeÁnyvesztetten koÁborolnak

Larvin eÁs Laronnes vaÁrosaÁban, a kuÄlsoÁ

vilaÁgban, vagy a labirintusokban neÁhaÁny

neÁlkuÄloÄzhetetlen informaÁcioÁ.

Az alapaÁllapot 10 parancsolat azoknak,

akik szeretneÁk veÁgigjaÁtszani:

1. Szerezz mineÁl toÄbb joÁ baraÁtot, karaktert

eÁs derÉÁtsd fel veluÄk az erdoÁket, mezoÁket,

mocsarakat!

2. GyuÁjts taÁrgyakat, peÁnzt eÁs toÄmeÁnytelen

informaÁcioÁt. Legfontosabb informaÁcioÁk a

maÁgusok birtokaÁban vannak!

3. LeÁtfontossaÁguÁ, hogy sose gyilkolj kedvteleÁsboÁl!

4. A megszerzett informaÁcioÁkat jegyezd

fel!

5. Ha valaki valamitoÁl oÁva int, tanaÁcsaÁt fogadd

meg!

6. Nem csak harcosokeÁ a diadal...

7. TeÁrkeÁpezz boÁszen eÁs precÉÁzen!

8. Ne csuÄggedj, ha a jaÁteÁkot a harmadik

nap veÁgeÁn meÁg nem jaÁtszottad veÁgig.

9. Gondolkozz, ha elakadtaÁl, keÁrdezd

meg joÁbaraÁtodat..

10. VaÁsaÁrolj egy eredetit, keÁzikoÄnyvvel

koÄnnyebb a jaÁteÁk! (VaraÁzslatok leÉÁraÁsai,

teÁrkeÁpek, magyaraÁzatok).

Ami a szokaÁsos kalandjaÁteÁkoktoÁl elteÁroÁ,

az a karakter harckeÁpzettseÁgeÁnek megaÁllapÉÁtaÁsa.

Ezt 4 baÁrgrafika kijelzoÁmutatja a

karakter fejeÁneÁl:

WC: Weapon C lass- A fegyver hateÁkonysaÁgaÁt

mutatja, amit a karakter hasznaÁl-

ehhez meÁg a karakter eÁrteÁkek is hozzaÁadoÁdnak.

AC: Armour C lass- A felszerelt paÁnceÁlzatok

eÁs a stamina (pillanatnyi eÁleteroÁeÁrteÁk)

fuÄggveÁnye.

SC: Sk i l l C lass- A karakter uÄgyesseÁgeÁt,

gyorsasaÁgaÁt mutatja, valamint fuÄgg meÁg a

viselt paÁnceÁltoÁl is (egy neheÁz, teljes paÁnceÁlzat

korlaÁtozhatja karakteruÄnket a mozgaÁsban).

DC: Dexter ity C lass- VeÁdekezoÁeroÁt mutatja,

amit a paÁnceÁlzat eÁs a dexterity hataÁroz

meg.

Ezek alatt 7 kis kocka talaÁlhatoÁ, amelyek

a koÄvetkezoÁt mutatjaÁk: eÁhseÁg, szomjuÁsaÁg,

faÁradtsaÁg, tuÁlterheltseÁg, betegseÁg, meÁrgezeÁs,

reÁszegseÁg.

Ne becsuÄljuÄk le a programot! A Fate valoÁszÉÁnuÁleg

minden idoÁk egyik legkidolgozottabb

kaland/szerepjaÁteÁka ami szaÁmÉÁtoÁgeÁpre

keÁszuÄlt. Nem tehetjuÄk meg azt az

aproÁ csÉÁnyteveÁst, amit gyakran elkoÄvetnek

kalandozoÁk: felvesznek egy emberkeÁt

a csapatukba, elszedik toÁle a ruhaÁjaÁt,

fegyvereÁt, majd kirugjaÁk a csapatboÁl. Aki

ezt teszi hosszuÁ taÁvon, arroÁl eloÁbb-utoÁbb

elterjednek a hÉÁrek a vaÁrosban...

FigyeljuÄnk oda karaktereink aÁllapotaÁra.

Egy viharos, esoÁs napon egyik karakteremen

(hoÄlgy volt az illetoÁ) nem volt ruha.

Egy kis idoÁmuÁlva megjegyezte, hogy faÁzik.

MiutaÁn tovaÁbb csavarogtam a kuÄlvilaÁgban,

egyszerre csak azt vettem eÁszre,

hogy karakterem meghalt (megfagyott).

A jaÁteÁk a legtoÄbb lehetoÁseÁget tartalmazoÁ

kalandjaÁteÁk. Egy- keÁt speciaÁlis opcioÁ:

ImaÁdkozn i: Ez nagyon kis eseÁlyt biztosÉÁt

a menekuÄleÁshez- ugyanis az Istenek ritkaÁn

hallgatjaÁk meg a hozzaÁjuk inteÁzett

imaÁkat. Magas szintuÁpriestnek vagy clericnek

toÄbb eseÁlye van, hogy megmenekÉÁtse

a csapatot a biztos halaÁltoÁl.

Lef izetn i: Nem minden leÁnyneÁl keruÄlheted

el a csataÁt ilyen moÁdon...

EÁneke ln i: Ha barbaÁrral proÁbaÁlunk eÁnekelni,

meÁg a legbeÁkeÁsebb polgaÁr is megtaÁmad

minket. Viszont egy Fairy vagy

Nimfa eÁneke el tudja altatni az ellenfeÁl figyelmeÁt,

s ÉÁgy megmenekuÄlhet a csapat.

V iccmeseÁleÁs: Sok intelligencia eÁs boÄlcsesseÁg

szuÄkseÁges a nagy sikerhez, de

egy bohoÁc koÄzremuÁkoÄdeÁseÁvel meÁg a legveszeÁlyesebb

ellenfelek is megnyugszanak

eÁs mosolyogva hagyjaÁk el a harcmezoÁt.

Spec iaÁl is fogaÁs: Csak nagyon tapasztalt

karakterek tudjaÁk ezt veÁghezvinni. Egyes

fajok pl. Errinek eÁs Laurinok olyan magas

szintre jutnak a maÁgia gyakorlaÁsaÁban,

hogy eÁrinteÁssel paralizaÁlni, koÁveÁ vaÁltoztat-

20

GURU 92/3


ni, vagy oÄregÉÁteni tudnak.

Spec iaÁl is szuÁraÁs: Ez egy keÁteÁluÁkard, a

csapattag megproÁbaÁlja haÁtulroÁl leszuÁrni

az ellenfelet, vagy egy nagyon seÁruÄleÁkeny

teruÄletre taÁmadni. Ez roÄgtoÄni halaÁllal jaÁr,

ha sikeruÄl. SikertelenseÁg eseteÁn karakteruÄnk

jobban ki van teÁve a taÁmadaÁsnak,

mint egyeÁbkeÁnt. AlvoÁ ellenfelen viszont

toÄkeÁletesen tudjuk alkalmazni...

Ezek csak a speciaÁlis opcioÁk, de van

olyan is mint elbaÁjolaÁs (charm), lopaÁs,

harci ordÉÁtaÁs stb.

Sok eÁrtelmetlen gyilkolaÁszaÁs koÄvetkezmeÁnye

a buÁn. Nagy buÁn eseteÁn karakteruÄnk

nem tanulhat uÁj varaÁzslatot. Viszont

egy toÄbbseÁgeÁben buÁnoÄs karakterekboÁl aÁlloÁ

csapatnaÁl egyszerre csak azon

vesszuÄk eÁszre magunkat, hogy az eddigi

ellenseÁgeink szimpatizaÁlni kezdenek, maÁr

szoÁba aÁllnak veluÄnk (alacsony szintuÁtolvajok,

stb.). Ha viszont veÁletlenuÄl egy kÉÁnos

szituaÁcioÁba keruÄluÄnk, megtaÁmadunk

egy beÁkeÁs polgaÁrt, de meÁgis kivaÁgjuk magunkat

uÁgy, hogy nem oÄljuÄk meg, akkor a

program mindig bonuszt ad.

Mivel a jaÁteÁkban 20 (huÁsz) varaÁzsloÁosztaÁly

van, ezeket nem elemezzuÄk ki (helyhiaÁny

miatt), csak annyit a varaÁzslatokroÁl,

hogy meg van adva: mennyi maÁgiapontba

keruÄl, milyen taÁvolra hat, haÁny ellenfeÁlre

hat, milyen ereje van, mennyi ideig hat,

mekkoraÁt sebez stb.

Ha valaki sok XP-t akar szerezni, akkor

menjen ki a vaÁroson kÉÁvuÄlre eÁjszaka. Ha

sok peÁnzre aÁhÉÁtozik, akkor hajnalban kifoszthatja

a vaÁrosok koÄzoÄtt peÁnzt szaÁllÉÁtoÁ

toÄrpoÄket. OÁk a bankok koÄzoÄtt viszik a

peÁnzt, nem aÁrt lesben aÁllni.

Ha veÁgkeÁpp elakadtaÁl, vagy meÁg el sem

indultaÁl foÁhoÁsuÄnkkel, akkor aÁlljon itt egy

kis segÉÁtseÁg, az elsoÁ paÁr kuÄldeteÁshez.

Winwood baraÁtunk egy erdoÁkelloÁs koÄzepeÁn

teÁr magaÁhoz eÁs eroÁsen fogalma sincs

arroÁl, hogy mit is keres ezen a taÁjeÁkon. A

talpraesettebb jaÁteÁkosok azonnal uÁtnak

indulnak, hogy felderÉÁtseÁk a videÁket.

EÁrdemes egy kicsit csavarogni mert egyreÁszt

rendkÉÁvuÄl praktikus barbaÁr segÉÁtoÁt

szerezhetuÄnk, ha szerencseÁnk van.

Persze a baraÁtsaÁghoz toÄbb is kell, mint

szerencse. A barbaÁrok jellemeÁhez szorosan

hozzaÁtartozik a buÄszkeseÁguÄk, azaz

peÁnzzel nem lehet oÁket lekenyerezni.

Javasolt az elbeszeÁlgeteÁs, dicseÁrjuÄk a

szemben aÁlloÁ magaÁnyos harcost eÁs akaÁr

valami "nagyot" is hazudhatunk neki,

hogy toÄbb kedve legyen veluÄnk tartani. A

kuÄlsoÁvilaÁgban igeÁnyes taÁrgyakat is lelhetuÄnk

a koÄrnyeÁken. KuÄloÄnoÄsen ajaÁnlott elmenni

a fogadoÁhoz, amely baÁr lerombolt

aÁllapotban talaÁlhatoÁ neÁhaÁny fegyverrel,

pajzzsal eÁs petaÁkkal tesz minket gazdagabbaÁ.

Az uÄgyesebbek tovaÁbb csavaroghatnak

egy varaÁzsÉÁj, egy sisak eÁs egy kivaÁloÁ

jeÁgkard eÁs kristaÁlypaÁnceÁl remeÁnyeÁben.

A varaÁzsloÁszeruÁ alakokkal kezdetben

jobb oÁvakodni, lehetnek koÄztuÄk

meglehetoÁsen rosszindulatuÁak is.

Javasoljuk a GraÁlmaÁgusok elkeruÄleÁseÁt is.

Sajnos neÁha a peÁnz sem segÉÁt baraÁtainkon.

TehaÁt maÁszkaÁljunk, keÁrdezoÁskoÄdjuÄnk,

noÄveljuÄk csapatunk leÁtszaÁmaÁt. Nagyon

hasznos lehet egy boszorkaÁny is, veluÄk is

gyakran talaÁlkozhatunk a kuÄlsoÁvilaÁgban.

TalaÁlhatunk keÁt vaÁrost is a teruÄleten -

Larvin eÁs Laronnes. Laronnes szeÁp nagy

eÁs meglehetoÁsen titokzatos. Larvin inkaÁbb

csak faluszeruÁ telepuÄleÁs. Laronnesben

annyi a kocsma, hogy az ember

nem gyoÁzi a sok informaÁcioÁt gyuÁjtoÄgetni.

HateÁkonyan lehet itt is uÁj embereket szerezni,

ha megfeleloÁcharm-mal rendelkezoÁ

emberuÄnket kuÄldjuÄk a kocsmaÁban.

Soha ne kuÄldjuÄnk harcost, mert koÄnnyen

uÁgy beruÁg mint az atom..

Sok uÁjdonsaÁgot talaÁlunk a vaÁrosokban,

kocsmaÁk, aÁrusok, templomok, kaÁpolnaÁk,

fogadoÁk, aÁllomaÁsok. EÁrdemes a kocsmaÁkat

eÁs aÁrusokat gondosan koÄrbejaÁrni, igen

nagy kuÄloÄnbseÁg akad az aÁrak tekinteteÁben.

Ugyanerre a koÄvetkezteteÁsre jutottam,

amikor a varaÁzslatok aÁrairoÁl eÁrdekloÁdtem

kuÄloÄnboÄzoÁhelyeken. Szinte azonnal

talaÁlhatunk keÁt lejaÁratot a dungeonokba.

Ezt kezdetben meÁg ne hasznaÁljuk,

mert kellemetlen meglepeteÁsekben lehet

reÁszuÄnk a meÁlyebb reÁgioÁk bizonytalan uÁtvesztoÁiben.

Csapatunkat fejlesszuÄk fel

egy gyoÁgyÉÁtoÁ, egy vilaÁgÉÁtoÁ eÁs egy harci

varaÁzslatokat ismeroÁ varaÁzstudoÁval. Ha

valaki legalaÁbb 30-as eroÁvel rendelkezik,

akkor neÁhaÁny varaÁzslattal vagy

strenght+1 itallal hamar tunningolhatjuk

erejeÁt aÁtmenetileg 50-ig (csak annyi ital

keÁszÉÁthetoÁ, amennnyi flaska rendelkezeÁsuÄnkre

aÁll). Ha minden egyuÄtt van, induljunk

egy hat foÁs egyseÁggel az erdoÁk labirintusaÁba.

Itt leluÄnk egy lyukat, roÄvid vizsgaÁlgataÁs

utaÁn raÁdoÄbbenuÄnk, egy halott

fekszik odalennt. Csak egy baÁtor harcos

emelheti ki, ha megfeleloÁ eroÁben van

(min. 50-es eroÁvagy berserker varaÁzslat

hataÁsaÁra). A feleÁleszteÁs utaÁn egy rendkÉÁvuÄl

kedvezoÁ tulajdonsaÁgokkal megaÁldott

varaÁzstudoÁhoz jutunk, aki amellett, hogy

GURU 92/3 21


ISHAR

19-es szintuÁ, meÁg haÁrom varaÁzsloÁosztaÁly

varaÁzslatait is ismeri. Vele maÁr leÁnyegesebben

egyszeruÁbb lesz eÁletuÄnk. ToÄbbek

koÄzoÄtt egy kellemes botocskaÁt is tart a kezeÁben,

amellyel 200- 600 Hp-ig csap.

Ennek a botnak toÄbbek koÄzoÄtt az a specialitaÁsa,

hogy eldobva is nagyot sebez, de

vissza is teÁr a keÁzbe (ÉÁgy a taÁvol aÁlloÁ ellenfeleket

is koÄnnyedeÁn le tudjuk kuÄzdeni).

Az informaÁcioÁk alapjaÁn induljunk egy

uÁjabb neÁlkuÄloÄzhetetlen szemeÁly felkutataÁsaÁra.

A hoÄlgyet MarinaÁnak hÉÁvjaÁk eÁs egy

13 eÁves szeÁpseÁg. EÁrintetlen eÁs ÉÁgy csak oÁ

segÉÁthet ceÁljaink megvaloÁsÉÁtaÁsaÁban.

GyuÁjtoÄgessuÄnk informaÁcioÁkat a meÁlyebb

labirintusokroÁl. Lejuthatunk egy fogadoÁboÁl

olyan helyerekre is, ahova egyeÁbkeÁnt soha

sem keveredhetneÁnk el. Itt-ott nagyobb,

felesleges labirintusokban bolyonghatunk.

Hasznos segÉÁtseÁget nyuÁjthat

keÁt A4-es kockaÁs papÉÁr szintenkeÁnt. A

kapcsoloÁkat is boÁszen kapcsolgassuk,

mert ezek aktivizaÁljaÁk a teleportokat, s ÉÁgy

eloÁrejutaÁsunk uÁtjaÁt is. Hasznos helynek

tuÁnik meÁg az Alarian OltaÁra neÁven ismert

hely, itt ugyanis uÁjabb szintleÁpeÁsek vaÁrnak

kelloÁkeÁppen gyakorlott karaktereinkre.

A szinteken talaÁlhatunk kutakat, amelyek

neÁha meÁrgezoÁek, neÁha gyoÁgyÉÁtoÁak -

ÉÁgy ha innaÁnk beloÁle, eloÁtte hasznos valamely

intelligens karakteruÄnkkel megvizsgaÁltatni.

Amit az Ishar veÁgigjaÁtszaÁsaÁhoz felteÁtelenuÄl

tudnod kell, azt itt mind megtalaÁlod.

BaÁr nem keÁszÉÁtettem teljes veÁgigjaÁtszaÁst,

a multkori elsoÁlelkesedeÁsem utaÁn sokan

kerestek meg azzal a probleÁmaÁval, hogy

nem tudnak semmilyen varaÁzsitalt eloÁaÁllÉÁtani

a jaÁteÁkban, mert ugyan egy szimpatikus

varaÁzstudoÁ elaÁrulta a varaÁzsitalok neveÁt

eÁs hataÁsaÁt, de az oÄsszeteÁtelt az elfelejtette

eÁs ÉÁgy az a jaÁteÁkhoz melleÁkelt keÁzikoÄnyvben

talaÁlhatoÁ. De hogy ne mondhassa

senki, hogy a tudaÁst magunknak

tartogatjuk, most szÉÁvesen ismertjuÄk meg

olvasoÁinkkal a recepteket.

Shy

1. VeÁdettseÁg

2. InverzioÁ

3. MegkoÄtoÄzeÁs

4. VaksaÁg

5. LaÁthatatlansaÁg

6. OldaÁs

7. SeÁrthetetlenseÁg

8. MentaÁlis pajzs

9. RegeneraÁcioÁ

10. MeÁrgezeÁs

A Larvin-Laronnes teruÄlet egy hegyseÁggel

hataÁrolva, el van zaÁrva a kuÄlvilaÁgtoÁl -

egy "joÁindulatuÁ" varaÁzsloÁ teveÁkenyseÁge

folytaÁn. A barlangvasuÁt muÁkoÄdeÁseÁt akadaÁlyozva,

minket is gaÁtol tovaÁbbhaladaÁsunkban.

SzerezzuÄk meg Gathalak BotjaÁt

a koÄzponti szigeten, itt huÁzzuk meg az

arany kapcsoloÁt is. A szigetre vaÁros alatt

huÁzoÁdoÁ labirintusokon keresztuÄl juthatunk

eÁs szerzemeÁnyuÄnket adjuk oda MarinaÁnak.

Marina tudja egyeduÄl legyoÁzni a

gonosz varaÁzsloÁt, mivel semmilyen varaÁzslat,

fegyver nem hat raÁ. Marina annyira

tiszta, annyi joÁ koncentraÁloÁdik benne,

hogy oÁaz egyetlen, aki buÄntetlenuÄl megeÁrintheti

Gathalag botjaÁval.

Ennyi uÁgy hiszem eleÁg lesz a Fate-boÁl

egyeloÁre. A megoldaÁs tovaÁbbi reÁszleteit

folyamatosan koÄzoÄlni fogjuk, csakuÁgy

mint a teÁrkeÁpeket az uÁjsaÁg koÄzeÁpsoÁoldalain.

Masell & Shy

"A" = Toad Eye

"B" = Salamander Oil

"C" = Trapdoor Spider Webb

"D" = Dried Mistletoe

"E" = Rat Brain

"F" = Gargoyle Claws

"G" = Turtle Slobber

"H" = Dragon Bones

"Schloumz" : 1 B + 1 D + 2 F - Fizikai regeneraÁcioÁ

"Clopatos" : 1 B + 1 D + 1 E + 1 F - SeÁrtehetetlenseÁg

"Drouli" : 1 B + 1 C + 2 D + 1 E - VaksaÁg gyoÁgyÉÁtaÁs

"Worgaz" : 2 B + 1 D + 1 F + 1 H - APNEA

"Zarklug" : 2 B + 1 D + 1 E + 1 G - Discharm

"Krakos" : 2 E + 1 F + 1 H - AgymosaÁs

"Ghoslam" : 1 B + 1 D + 1 E - Pszichikai regeneraÁcioÁ

"Arbool" : 1 A + 1 B + 1 D + 1 H - DisznoÁvisszavaÁltoztataÁs

22

GURU 92/3


MEGAFORTRESS

Az elmuÁlt eÁvek soraÁn a nyugati repuÄleÁstechnika

egy- eÁs keÁthajtoÁmuÁves csodaÁinak

legjavaÁt sikeruÄlt berepuÄlni, de ezek a

taktikai vadaÁszbombaÁzoÁk neÁlkuÄloÄzteÁk a

hatalmas leÁgi eroÁdoÄk oÄsszetettseÁgeÁnek

baÁjaÁt. LegutoÁbb 1985-ben uÄlhettuÄnk a

617-es szaÁzad egyik LancasterjeÁnek piloÁtafuÄlkeÁjeÁbe,

most pedig egy 1955-ben

rendszerbe aÁllÉÁtott tÉÁpus hitech

peÁldaÁnyaÁval gyakorlatozhatunk

a Red Flag program

kereteÁben. BombaÁzhatjuk

Szaddam IrakjaÁt vagy

akaÁr mi is reÁsztvehetuÄnk

Dale Brown : A BOMBAÁZOÁ

cÉÁmuÁ regeÁnyeÁben leÉÁrt draÁmai

beveteÁsben. Az EB-

52-es szemeÁlyzete oÄt foÁboÁl

aÁll; az aÁllomaÁsok egymaÁs

felett, keÁt szinten helyezkednek

el. FoÁpiloÁta (PLT) a

felsoÁszÉÁnt bal oldalaÁn foglal

helyet. A keÁpernyoÁ jobb oldalaÁn

talaÁlhatoÁak a gaÁzkarok,

hajtoÁmuÁellenoÁrzoÁlaÁmpaÁk eÁs az oÄnindÉÁtoÁ

patronok kapcsoloÁja (C / F), melyet

indÉÁtaÁs utaÁn azonnal aÁllÉÁtsuk vissza az 'F'

aÁllaÁsba. Az 'ALL' gomb, a motorokat egyszerre

keÁszÉÁti eloÁ az indÉÁtaÁsra. KoÄzeÁpen

egy CRT-eÁn szemleÁlhetoÁa passzÉÁv eÁs aktÉÁv

radar, valamint a geÁp eloÁtti domborzati

laÁtkeÁp. Itt aÁllÉÁthatoÁ be a meÁlyrepuÄleÁst segÉÁtoÁTerrain

Avoidance Computer koÄvetendoÁmagassaÁga

is. A CRT-toÁl balra, a sarokban

leÁvoÁhat gomb, az oÄt aÁllomaÁs eÁs a

kuÄlsoÁneÁzet aÁtkapcsolaÁsaÁra szolgaÁl. A villogoÁ

piros koÄr jelzi az aÁtleÁpeÁs szuÄkseÁgesseÁgeÁt.

A mellete leÁvoÁ kapcsoloÁ TAXI aÁllaÁsban

max.20 kts sebesseÁg eseteÁn,

max. 55 fokban engedi elforgatni az orr

futoÁkat, mÉÁg LAND pozicioÁban, mely feleÁs

leszaÁllaÁsnaÁl alkalmazandoÁ, a forgaÁs 12

fokra redukaÁloÁdik. Az AP laÁmpa a robotpiloÁta

vezeÁrleÁse, az LA kis magassaÁg, az

ML ellenseÁges rakeÁta indÉÁtaÁsa, mÉÁg az

RO a sajaÁt aktÉÁv, taÁmadoÁ radar muÁkoÄdeÁse

eseteÁn vilaÁgÉÁt. A H eÁs az E vilaÁgÉÁtaÁsa eseteÁn

a hidraulikus, illetve az elektromos

rendszer hibaÁsodott meg. Az F a futoÁmuÁ,

kerozintank vagy az ÉÁveloÁlapok seÁruÄleÁseÁre

hÉÁvja fel a figyelmet. A FUEL laÁmpa villogni

kezd, ha maÁr csak tÉÁz percre elegendoÁ

eÁs folyamatosan eÁg, ha oÄt percneÁl is kevesebb

uÄzemanyag van a tartaÁlyokban.

Az UHF a raÁdioÁ muÁkoÄdeÁseÁre, az OIL pedig

a motorok alacsony olaj szintjeÁre figyelmeztet.

A DRS akkor eÁg, ha nyitva

vannak a bomba kamraÁk, melyek a duplaÁjaÁra

noÄvelik az RCS-t. Az ablakok felett

talaÁlhatoÁ a leÁgi utaÁntoÄlteÁsi panel. A C

megnyomaÁsa, a tanker radar jeleÁre valoÁ

raÁkapcsoloÁdaÁst jelzi, az RDY a sikeres talaÁlkozaÁs

eseteÁn gyullad ki eÁs a DRS aktivaÁlaÁsa

megkezdi a kerozin feltoÄlteÁst.

A foÁpiloÁtaÁtoÁl jobbra talaÁlhatoÁ a maÁsodpiloÁta

(Co-Plt) aÁllomaÁsa, ami neÁgy foÁpanelboÁl

aÁll. Fel- eÁs leszaÁllaÁs eloÁtt, valamint

tankolaÁsnaÁl koÄtelezoÁfelkapcsolni a guruloÁ

(LAND / TAXI), a navigaÁcioÁs (NAV) eÁs uÄtkoÄzeÁs

elkeruÄloÁ (ANTI- COLLISION) feÁnyeket,

de ellenseÁges leÁgteÁrben soha se

hagyjuk eÁgve oÁket. A belsoÁ vilaÁgÉÁtaÁs

(DOME LIGHT) csak PC-n van; nincs leÁnyeges

funkcioÁja. Az IFF / UHF adoÁvevoÁa

veÁdelmi koÁd szempontjaÁboÁl fontos. Az

adoÁ legyen veÁtelen (STDBY), azonosÉÁtaÁsi

keÁrelem eseteÁn a koÁd beuÄteÁse utaÁn kapcsoljuk

adaÁsra (ON), majd nyomjuk meg

az IDENT billentyuÁt. Helyes koÁd eseteÁn

felvillan a REPLY laÁmpa. A bal felsoÁsarokban

van a Hidraulikus VezeÁrleÁs panel.

Itt laÁthatoÁ a hat hid. pumpaÁt muÁkoÄdtetoÁ

hajtoÁmuÁellenoÄrzoÁlaÁmpaÁja (PUMP OUT),

a legfontosabb muÁszereket ellaÁtoÁ neÁgy

elektromos poÁt hid. pumpa kapcsoloÁja eÁs

a kombinaÁlt V vezeÁrsÉÁk hidraulikaÁjaÁnak

kijelzoÁje is. A toÄkeÁletes manoÁverezeÁshez

mindkettoÁre szuÄkseÁg van. Ha az egyik

megseÁruÄl vagy kikapcsoljuk, leÁnyegesebben

megnehezuÄl az iraÁnyÉÁtaÁs, mÉÁg mindkettoÁelveszteÁse

eseteÁn- sok szerencseÁt!

A CRT-t kapcsolhatjuk radar (RDR),

domborzati laÁtkeÁp (RNGE) eÁs belsoÁrendszerek

(INT) moÁdba. Ez utoÁbbi az elektromos

rendszerek (ELEC) eÁs az uÄzemanyag

ellaÁtmaÁny (FUEL) helyzeteÁt mutatjaÁk.

BaÁrmely kerozintartaÁly seÁruÄleÁse eseteÁn

aÁt kell szivattyuÁzni tartalmaÁt egy

maÁsik tankba (XFER). A PROCEDU-

RALS ikon pedig a legfontosabb muÁveletek

sorrendjeÁt jelenÉÁti meg a keÁpernyoÁn.

Az eluÄlsoÁ(FWD) eÁs haÁtsoÁ (AFT) akkumulaÁtorokat

minden hajtoÁmuÁindÉÁtaÁsnaÁl eÁs kisegÉÁtoÁ

rendszer muÁkoÄdteteÁseÁneÁl be kell

kapcsolni; ezektoÁl elteÁroÁesetben, hasznaÁlat

utaÁn kapcsoljuk ki oÁket! A belsoÁ

nyomaÁst (CABIN PRESSURE) 9,000 ft

feletti egyenletes repuÄleÁskor 7.45 PSI-re,

hirtelen magassaÁg vaÁltoztataÁsok eseteÁn

4.50 PSI-re aÁllÉÁtsuk. A huÁteÁst eÁs szelloÁzteteÁst

veÁszhelyzetben a RAM egyseÁgen

beaÁramloÁ levegoÁveÁgzi. Ha nem vagyunk

kÉÁvaÁncsiak a szemeÁlyzet

probleÁmaÁira, kapcsoljuk ki a

belsoÁ kommunikaÁcioÁs rendszert

(INTERPHONE).

A NavigaÁtor (NAV) haÁttal uÄl

a maÁsodpiloÁtaÁnak eÁs aÁllomaÁsa

leÁnyegeÁben keÁt CRT-boÁl

aÁll. A nagyobb keÁpernyoÁ

neÁgy moÁdozatban muÁkoÄdhet:

TeÁrkeÁp (MAP) aÁllaÁsban informaÁcioÁt

szolgaÁltat a koÄrnyeÁk

katonai (MIL) eÁs polgaÁri

(CIV) leÁtesÉÁtmeÁnyeinek elhelyezkedeÁseÁroÁl,

feltuÄnteti a navigaÁcioÁs

pontokat (WAY-

POINTS) eÁs lehetoÁveÁ teszi ezek megvaÁltoztataÁsaÁt

(EDIT). A kisebb keÁpernyoÁn a

jobb mouse gomb segÉÁtseÁgeÁvel veÁgigneÁzhetjuÄk

a telepuÄleÁsek eÁs baÁzisok adatait.

TaÁjeÁkozoÁdaÁs (NAV) moÁdban a geÁp eÁs

a ceÁlpontok koordinaÁtaÁi jelennek meg,

mÉÁg a radar (RADAR) aÁllaÁsban a geÁp eloÁtti

taÁj Hi-Res 3-D keÁpeÁt laÁthatjuk. Ezen a

keÁpernyoÁn, az egeÁr segÉÁtseÁgeÁvel moÁdosÉÁthatoÁ

az uÁtiraÁny, ha a robot piloÁta be

van kapcsolva. Az EB-52-es eloÁtt elteruÄloÁ

terepet laÁthatjuk a TER aÁllaÁsban (csak

PC), de leÁnyeges funkcioÁja ugyanuÁgy

nincs, mint STV moÁdozatban a keÁpernyoÁ

kontrasz aÁllÉÁtaÁsaÁnak (BRIGHT). A

Steerable low-light level TV a geÁp koÄruÄl

360 fokban forgathatoÁ eÁs tÉÁzszereseÁre felnagyÉÁthat

minden befogott taÁrgyat. Igazi

funkcioÁja azonban a ceÁlazonosÉÁtaÁs eÁs a

fegyver raÁvezeteÁs.

Egy szinttel lejjebb, a jobb oldalon alakÉÁtottaÁk

ki az elektronikus veÁdelmi tiszt

(EW) aÁllaÁsaÁt. A bal felsoÁpanelen egy kis

CRT eÁs neÁgy jelzoÁfeÁny talaÁlhatoÁ: itt jelennek

meg az AN/ALQ 172 passzÉÁv radar

eÁrzeÁkeloÁaÁltal lokalizaÁlt sugaÁr forraÁsok. A

KOÄR keresoÁ radart, a GYEÁMAÁNT SAM

radart, a 'DENEVEÁR SZAÁRNY' vadaÁszgeÁp

radart, a T tankert jeloÄl. A pontok eÁs

az "A" eÁpÉÁtmeÁnyeket, illetve leÁgveÁdelmi tuÄzeÁrseÁget

jelent. A SEARCH ellenseÁges

keresoÁradar eÁrzeÁkeleÁse, a TRACK a radar

aÁltal valoÁ koÄveteÁs eredmeÁnyekeÁnt vilaÁgÉÁt.

A LAUNCH akkor gyullad ki, ha a

tuÁzvezetoÁradar befogta, vagy ha maÁr le-

GURU 92/3 23


vegoÁben van a rakeÁta, melynek koÄzvetlen

becsapoÁdaÁsaÁt a PROXMTY felvillanaÁsa

jelzi. A nagy CRT radar eÁs jelzeÁs

(SIGNAL) moÁdban uÄzemelhet. A felsoÁ

vonal a koÄvetoÁradar, a koÄzeÁpsoÁvalamilyen

infra-voÄroÄs keresoÁ, az alsoÁ pedig

baÁrmely foghatoÁ raÁdioÁadaÁs goÄrbeÁje, melynek

zavaraÁsa toÄrteÁnhet automataÁn (JAM

SIGNAL, IR, COMM), illetve manuaÁlisan.

Mellette pedig a feÁlelmetes fegyverek

ura, a bombaÁzoÁ tiszt (OW) kapott helyet.

A konzol koÄzepeÁn a neÁgy moÁdban muÁkoÄdoÁ

CRT foglal helyet: kutatoÁ (SCAN)

uÄzemmoÁdban a passzÉÁv eÁrzeÁkeloÁmutatja

ki a sugaÁrzaÁst kibocsaÁjtoÁpontokat, az aktÉÁv

taÁmadoÁ radar bekapcsolaÁsakor gyullad

ki az ATTACK laÁmpa, mÉÁg a vezeÁrleÁs

(CONTROL) moÁd a HARM eÁs STRIKER

aÁtprogramozaÁsaÁt, valamint a szabadeseÁsuÁ

municioÁk FuÄggoÁleges IndÉÁtaÁsi

KoordinaÁtaÁjaÁnak megtekinteÁseÁt teszi lehetoÁveÁ.

A CAMERA uÄzemmoÁd nemcsak a

ceÁl beazonosÉÁtaÁst eÁs kivaÁlasztaÁst koÄnnyÉÁti

meg, hanem sok fegyver pontos becsapoÁdaÁsaÁt

is eloÁsegÉÁti. A laÁtoÁszoÄg manuaÁlisan

vaÁltoztathatoÁ, de ha egyszer raÁkapcsoloÁdtunk

egy ceÁlpontra (CAMERA

LOCK), akkor ezt automatikusan koÄveti.

SzabadeseÁsuÁmunicioÁk eseteÁben, a kameraÁnak

vÉÁzszÉÁntesen 0› fokban kell lenni;

a bombaÁt pedig a megadott FIK negatÉÁv

eloÁjeluÁ eÁrteÁkeÁneÁl kell kioldani! A foÁ

bomba kioldaÁsvezeÁrloÁ (MASTER BOMB

CONTROL) panelon reteszelhetoÁ be

(UNLTCH) eÁs nyithatoÁ (OPEN) (manuaÁlisan

(MNL) eÁs automataÁn (AUTO)) a keÁt

bombaszekreÁny. A veÁszleoldaÁsnaÁl

(JETTISON CONTROL) keÁtszer, az eÁlesÉÁtett

fegyver kiloÄveÁseÁneÁl (LAUNCH) pedig

egyszer kell megnyomni a gombot! Ha

Default Ordnance). Ne feledjuÄk, a terheleÁs

a kerozin rovaÁsaÁra megy. A max.

egyuÄttes terheleÁs nem haladhatja meg a

192000 fontot. Az Irak elleni beveteÁsekneÁl

az elsoÁ utaÁntoÄlteÁsi lehetoÁseÁgig min.

40000 fontra van szuÄkseÁg, ha 10,000 laÁb

magasan repuÄluÄnk. A fegyverek koÄzoÄtt

neÁgy uÁj tÉÁpus talaÁlhatoÁ: az AGM-136A

Tacit Rainbow, egy szubszonikus radar

romboloÁ, melynek kuÄloÄnlegesseÁge, hogy

UtoÁbbi eseteÁn uÁgy kell a frekvenciaÁkat

manipulaÁlni, hogy a goÄrbe egyenes vonallaÁ

vaÁlljon. De ne feledjuÄk: a radar zavaroÁ

elektromaÁgneses, az IR pedig leÁzersugaÁrzaÁst

bocsaÁjt ki, ami koÄnnyen eÁszlelhetoÁ

az ellenseÁg aÁltal. A haÁtrafele neÁzoÁ IR

(RLIR), a geÁp moÄgoÄtt 30 meÁrfoÄldoÄn beluÄl

minden IR forraÁst eÁrzeÁkel. Ha automataÁra

aÁllÉÁtjuk a dipoÁl foÁlia eÁs termik goÄmb szoÁraÁst,

akkor az AN/AAQ 12-es magaÁtoÁl veÁdi

a haÁtsoÁ fertaÁlyat.

STV-roÁl vezeÁrleÁsre (GUIDANCE) kapcsolunk

aÁt, a TV iraÁnyÉÁtaÁsuÁ fegyvereket

(AGM-130, AGM 142) juttathatjuk ceÁlba a

cameraÁt mozgatoÁ karral. Az EB-52 farokkuÁpjaÁban

elhelyezett aÁgyuÁt az AN/APQ

166 oÄnaÁlloÁan aÁllÉÁtja ra a keÁt meÁrfoÄldoÄn beluÄli

leÁgi ceÁlpontokra. A 30 db, 12 huÄvelykes

loÄvedeÁkkel ellaÁtott fegyvert a

LAUNCH AFT MINES gombbal aktivaÁljuk.

FelfegyverzeÁs eÁs fegyver rendszerek:

Egy aÁllig felfegyverzett EB-52-es elkeÁpzelhetetlen

pusztÉÁtaÁst keÁpes veÁghez vinni;

a keÁt toÄrzsbe beeÁpÉÁtett 'forgoÁ indÉÁtoÁba'

(Common Strategic Rotaty Launcher) eÁs

a feÁlszaÁrnyak alatt elhelyezett 1- 1 pilonra

megkoÄzelÉÁtoÁleg 23 tonna!! bombaÁt eÁs rakeÁtaÁt

lehet felaggatni. Ez egyeneÁrteÁkuÁ

neÁgy A-6-os, egy EA-6B, egy S-3A

Viking eÁs egy haÁrmas koÄteleÁknyi F-14

egyuÄttes tuÁzerejeÁvel. BaÁr a B-52D 40,370

kg leÁgi-bombaÁt szaÁllÉÁthatott VietnaÁm feleÁ,

ne feledjuÄk, hogy a Megafortress legtoÄbb

fegyverzete 'inteligens'. A felfuÄggeszteÁs

kompatibilitaÁsa koÄvetkezteÁben L-L eÁs L-F

fegyverek szeÁles skaÁlaÁjaÁt szaÁllÉÁthatja,

ezaÁltal toÄbb profiluÁ beveteÁsekre alkalmazhatoÁ.

A rakeÁtaÁk felilleszteÁse (Load a missile)

eÁs lecsereÁleÁse (Remove a missile) a

rendelkezeÁsre aÁlloÁ keÁszlezboÁl toÄrteÁnik

(List missiles available). EllenoÁrizhetoÁaz

aktuaÁlis terheleÁs eÁs oÄsszeteÁtel (Display

ordnance loaded), de a konfiguraÁlaÁst a

szaÁmÉÁtoÁgeÁpre is raÁbÉÁzhatjuk (Restore

MEGAFORTRESS billentyuÁzet funkcioÁk:

Esc : KuÄldeteÁs felfuÄggeszteÁse, menuÄk

aktivaÁlaÁsa

F1 : PiloÁta aÁllaÁspontja

F2 : MaÁsodpiloÁta aÁllaÁspontja

F3 : NavigaÁtor aÁllaÁspontja

F4 : Elektronikai HadviseleÁsi tiszt aÁllaÁspontja

F5 : BombaÁzoÁ tiszt aÁllaÁspontja

F6 : KuÄlsoÁkamera neÁzet

F7 : BeveteÁsi parancs ismerteteÁse

1 : NormaÁl idoÁmuÁlaÁsi sebesseÁg

2 : 2x idoÁgyorsÉÁtaÁs

3 : 3x idoÁgyorsÉÁtaÁs

4 : 4x idoÁgyorsÉÁtaÁs

5 : 5x idoÁgyorsÉÁtaÁs

E : FelteÁtelezett eÁrkezeÁsi idoÁ(ETA) beaÁllÉÁtaÁsa

R : FedeÁlzeti oÁra uÁjraindÉÁtaÁsa

T : GurulaÁsi / leszaÁllaÁsi aÁtteÁtel aÁtkapcsolaÁs

Z : STV camere 0,0 pozicioÁba aÁllÉÁtaÁsa

U : AkkumulaÁtorok be / kikapcsolaÁsa

I : Hang effektusok ki / bekapcsolaÁsa

O : HajtoÁmuÁhang ki / bekapcsolaÁsa

P : Pause

A : RobotpiloÁta be / kikapcsolaÁsa

S : FedeÁlzeti oÁra indÉÁtaÁsa

D : Greenwich-i idoÁzoÁna (GMT) beaÁllÉÁtaÁsa

F : IÁveloÁlapok kiereszteÁse / bevonaÁsa

G : FutoÁmuÁkiereszteÁse / behuÁzaÁsa

L : leÁgiakna indÉÁtaÁs

OÄ : Termik goÄmb

AÄ : DipoÁl foÁlia

C : TerepkoÄvetoÁrendszer (Terrain Avoidance

Computer) be / kikapcsolaÁsa

X : TAC magassaÁg csoÄkkenteÁse (PC)

V : TAC magassaÁg noÄveleÁse (PC)

B : FeÁklapok be / ki (levegoÁben)

B : KereÁkfeÁk ki / be (foÄldoÄn)

+ ;- : GaÁzkar

; : Termik goÄmb (PC)

" : DipoÁl foÁlia (PC)

Backspace : Fegyverzet kivaÁlasztaÁsa

Enter : EÁlesÉÁtett fegyver kioldaÁsa

24 GURU 92/3


direkt taÁmadaÁs helyett a leÁgteÁrben cirkaÁl

eÁs bemeÁri az ellenseÁges aÁllomaÁsokat,

majd a legeroÁsebbet pusztÉÁtja el. A talaÁlati

araÁny a radar lekapcsolaÁsa eseteÁn is

nagy. MegeroÁsÉÁtett ceÁlpontok ellen alkalmazhatoÁ

az AGM-142 Have Nap, mely az

izraeli Popeye rakeÁta amerikai vaÁltozata.

CeÁlba juttataÁsa TV vezeÁrleÁssel toÄrteÁnik. A

legpusztÉÁtobb az AGM-130 Striker sikloÁ

bomba, mely meÁlyen a haÁtorszaÁgban telepÉÁtett,

joÁl veÁdett ceÁlpontok ellen ajaÁnlott.

KeÁtfeÁlekeÁppen vezethetoÁ raÁ a ceÁlra.

Direkt uÄzemmoÁdban 'tuÄzelj eÁs felejtsd el'-

keÁnt muÁkoÄdik, mÉÁg indirekt taÁmadaÁs eseteÁn

vagy a kioldaÁs utaÁn fogja be a ceÁlt,

vagy a bombaÁzoÁ tiszt iraÁnyÉÁtja a becsapoÁdaÁsig

az orrba eÁpÉÁtett kamera segÉÁtseÁgeÁvel.

Az utoÁbbi esetben a kioldaÁs a leÁgveÁdelmi

rakeÁtaÁk hatoÁsugaraÁn kÉÁvuÄl eshet.

KifutoÁk rombolaÁsaÁra szolgaÁl: a repteÁr

romboloÁ kombinaÁlt loÁszer (Direct Airfield

Attack Combined Munition), ami 8 db

BLU-106/B beton romboloÁboÁl eÁs 24 db

Hunting HB 876 aknaÁboÁl tevoÁdik oÄssze.

A HARM a maÁsik programozhatoÁ fegyver;

oÄnveÁdelmi moÁdban (Self-protect) az EB-

52-s eÁrzeÁkeloÁi lokalizaÁljaÁk a radart eÁs koordinaÁtaÁit

beprogramozzaÁk. Ha viszont a

ceÁlpont helyeÁt tudjuk megadni (Pre-brief

mode), a rakeÁtaÁt vakon indÉÁtjuk eÁs az aktÉÁv

keresoÁfeje vezeti raÁ a ceÁlra. A program

inkaÁbb a strateÁgiai, mint a hagyomaÁnyos

repuÄleÁs szimulaÁcioÁk osztaÁlyaÁba tartozik;

nem a repuÄleÁs laÁtvaÁnyossaÁgaÁn van

a hangsuÁly. MeÁgis eÁrthetetlen, hogyan sikeredhetett

ilyen botraÁnyosan lassuÁra eÁs

szÉÁn szegeÁnyre az Amiga verzioÁ. Tudom,

egy B-52-sel ne 'Immelmannozzon' a piloÁta,

de ennyire lomha csak nem lehet

egy bombaÁzoÁ!! Ennek elleneÁre, a program

egyediseÁgeÁnek eÁs oÄsszetettseÁgeÁnek

koÄszoÄnhetoÁen kellemes benyomaÁsokat

eÁbreszt. De vigyaÁzat! Aki azonnal szoÁnyegbombaÁzni

akar, csaloÁdni fog; Red

Flag gyakorloÁ repuÄleÁsek neÁlkuÄl sajnos

nem megy!! Megesik, hogy lopakodaÁsunk

elleneÁre eleÁr a veÁg eÁs mivel katapultaÁlaÁsi

lehetoÁseÁg nincs, elveszettnek tuÁnik

az egeÁsz beveteÁs. Ekkor proÁbaÁlkozzunk

meg keÁnyszerleszaÁllaÁst veÁgrehajtani; oldjunk

le minden fegyvert, semmikeÁppen se

eresszuÄk ki a futoÁmuÁveket eÁs a veÁgsoÁ

leszaÁllaÁsi sebesseÁget tartsuk 130 kts

alatt. ProÁbaÁljaÁtok ki, haÁtha sikeruÄl.....

Sorell'

MEGAFORTRESS, avagy milyen faj, a

'VeÁn eb'?

ElsoÁlaÁtaÁsra megaÁllapÉÁthatoÁ, hogy kevereÁkroÁl

van szoÁ. Az EB-52 egy szuperszonikus

utasszaÁllÉÁtoÁ (SST) orr kuÁpjaÁval, eroÁsen

haÁtranyilazott szaÁrnykkal eÁs V-

formaÁjuÁ vezeÁrsÉÁkokkal felszerelt szerkezet,

melyet egy B-52 H neheÁz bombaÁzoÁ

aÁtalakÉÁtaÁsaÁval szerkeztettek. A ceÁl, egy

relatÉÁv olcsoÁ, kÉÁseÁrleti proÁba geÁp kialakÉÁtaÁsa

volt, a lopakodoÁ technoloÁgia gyakorlati

kiproÁbaÁlaÁsa eÁs tovaÁbb fejleszteÁse szaÁmaÁra.

Ez a megoldaÁs leÁnyegesen olcsoÁbbnak

eÁs keveÁsbeÁ rizikoÁsnak tuÁnt, mint az

egyik B-1-es prototÉÁpus e ceÁlra valoÁlekoÄteÁse.

A Dreamland-i meÁrnoÄkoÄk, a Stratofortress

nagy, radar sugaÁrzaÁst visszaveroÁfeluÄleteit

'csoÄkkentett eÁszlelhetoÁseÁguÁ'

modifikaÁcioÁkkal laÁttaÁk el, uÁj ECM berendezeÁseket

helyeztek el eÁs moÁdosÉÁtottaÁk a

saÁrkaÁnyt is, melynek koÄvetkezteÁben a

bombaÁzoÁ radar keresztmetszete (RCS) a

feleÁre redukaÁloÁdott. Ebben persze fontos

szerepe volt a felhasznaÁlt sugaÁrzaÁst elnyeloÁanyagoknak

(RAM) eÁs a Ferrite festeÁknek.

A maÁs neÁven 'vas golyoÁ' festeÁkkeÁnt

ismert anyag baÁr suÁlya jelentoÁs eÁs a

felhordaÁsa is bonyolult, fenntartja a RAM

elnyeloÁkeÁpesseÁget, szÉÁnezoÁanyaga pedig

lehetoÁveÁ teszi, hogy feÁnyszoÁroÁkkal valoÁ

megvilaÁgÉÁtaÁs eseteÁn is beleolvadjon az eÁjszakai

eÁgboltba.

A geÁpet keÁsoÁbbiekben beveteÁsi eljaÁraÁsok

kidolgozaÁsaÁra, valamint a B-1B eÁs B-

2-es bombaÁzoÁkba szaÁnt uÁj muÁszerek kiproÁbaÁlaÁsaÁra

hasznaÁltaÁk. Katonai beveteÁsekre

valoÁ felkeÁszÉÁteÁseÁt, egy uÁj elmeÁlet

megjeleneÁse vaÁltotta ki.

A korszeruÁharcaÁszati taÁmogatoÁ geÁpeknek,

sem hatoÁtaÁvolsaÁg, sem fegyverzete

nem teszi lehetoÁveÁ hadaÁszati taÁmadoÁbeveteÁsek

veÁgrehajtaÁsaÁt. A hadaÁszati bombaÁzoÁk

veÁdelmi rendszerei pedig nem

nyuÁjtanak kelloÁ biztonsaÁgot a kritikus foÁ

veÁdelmi rendszereÁn valoÁ aÁtrepuÄleÁshez. Az

elkeÁpzeleÁs szerint, a nagy szaÁmuÁ offenzÉÁv

eÁs defenzÉÁv fegyvert szaÁllÉÁtoÁ EB-52-es, sikeresen

aÁtkuÄzdheti magaÁt a kritikus pontokon,

mikoÄzben egy csatornaÁt keÁpez maga

utaÁn, ahol a taktikai egyseÁgek kisebb

veszteseÁgek aÁraÁn juthatnak el ceÁljaikhoz.

LopakodoÁ tulajdonsaÁgaiboÁl az koÄvetkezik,

hogy felderÉÁteÁse eÁs megsemmÉÁsÉÁteÁse, az

ellenfeÁl jelentoÁs eroÁit koÄti le, ami ismeÁt a

toÄbbi taÁmadoÁnak kedvez.

A szerzoÁ: DALE BROWN

A neÁv bizonyaÁra ismeroÁsen cseng a repuÄloÁs-techno

regeÁnyek kedveloÁi koÄreÁben,

hiszen az elmuÁlt keÁt eÁvben magyar nyelven

is megjelent haÁrom muÁve; stÉÁlusukat

tekintve eleÁg egyedinek mondhatoÁk. MÉÁg

nyugaton a minoÁseÁgi repuÄloÁs irodalom

szeÁles skaÁlaÁjaÁboÁl csemegeÁzhetuÄnk, addig

itthon az ilyen koÄnyvek eleÁg ritkaÁn keruÄlnek

forgalomba. Dale Brown az AÁllamokban

a teÁma egyik elismertebb szerzoÁi koÄzeÁ

tartozik; bestseller regeÁnyeit, olyan hÉÁresseÁgek

ajaÁnljaÁk mint Tom Clancy, Stephen

Coonts vagy eÁppen Clive Cussler. A

'Brotherhood of War' sorozat szerzoÁje

szerint, "Ha Dale negyed olyan joÁ tiszt

volt, mint amilyen regeÁnyÉÁroÁ, akkor a leszereleÁseÁnek

napja, sivaÁr nap volt az

EgyesuÄlt AÁllamok szaÁmaÁra".

Ez tehaÁt megoldja Brown pontos ismereteinek

rejteÁlyeÁt; elaÁrulhatom, hogy 1978-

toÁl 1986-ig szaÁzadosi rendfokozattal szolgaÁlt

a leÁgieroÁneÁl. NavigaÁtorkeÁnt toÄbb ezer

repuÄlt oÁraÁt toÄltoÄtt a SAC B-52 eÁs FB-111

tÉÁpusain. SzolgaÁlati ideje soraÁn, szaÁmos

hadgyakorlaton vett reÁszt, melyek egy

igazi haÁboruÁ, strateÁgiai hadviseleÁseÁt voltak

hivatva szolgaÁlni. KituÄnteteÁsei koÄzoÄtt

szerepel az A.F. Commendation Medal,

az Archievement Medal eÁs a kiemelkedoÁ

szemeÁlyzeteknek adomaÁnyozott Combat

Crew Award. Eddig megjelent regeÁnyei :

Flight of the Old Dog (A BombaÁzoÁ) 1987

Silver Tower 1988

Day of the Cheetah (VaskeselyuÁ) 1989

Sea Lion 1990

Hammerheads1990

Sky Masters 1991

GURU 92/3

25


W ing Commander II

Be kell vallanom, nem kedvelem kuÄloÄnoÄsebben a szimulaÁtorokat, azonban akad neÁhaÁny kiveÁtel.

Ilyen a Wing Commander II is.

Ennek a jaÁteÁknak nagyon kellemes jellemvonaÁsa,

hogy a programozoÁk egy kis

kaland elemet is becsempeÁsztek a repkedoÁs

reÁszek koÄzeÁ. Ez annyit jelent, hogy

minden egyes kuÄldeteÁs egy kis toÄrteÁnethez

kapcsoloÁdik, melyben baraÁtokat eÁs

ellenseÁgeket szerezhetuÄnk magunknak.

Ez a toÄrteÁnet maÁr a Wing Commander I-

ben elkezdoÁdoÄtt, ahol a TCS Tiger's Claw

csillagharcos csapatai legyoÁzteÁk a Vega

szektort megszaÁllva tartoÁ Kilrathi eroÁket.

AztaÁn a "The Secret Missions"-ban a

Tiger's Clawt suÄrgoÁsen a Deneb szektorba

hivattaÁk, ahol a Kilrathik megtaÁmadtaÁk

a Goddard koloÁniaÁt. Azonban mieloÁtt a

Claw csapatai megeÁrkezhettek volna, a

Kilrathik bevetetteÁk uÁj, feÁlelmetes erejuÁtitkos

fegyveruÄket a lakosok ellen. A Claw

harcosainak a Kilrathi anyahajoÁk koÄzoÄtt,

bujkaÁlva kellett harcolniuk, mÉÁg veÁguÄl sikeruÄlt

megsemmisÉÁteni a titkos fegyvert.

Nem sokkal ezutaÁn katasztroÁfa toÄrteÁnt.

MÉÁg a Tiger's Claw a K'tithark Mang-ot taÁmadta,

foÁhoÁsuÄnk paÁr embereÁvel

neÁhaÁny hajoÁt uÄldoÄzoÄtt,

melyek rejteÁlyes

moÁdon jelentek meg. A radar

nem jelezte koÄzeledtuÄket...

HoÁsuÄnk radarhibaÁra

gyanakodott eÁs utaÁnuk

eredt. Azonban, mÉÁg oÁa hajoÁkat

uÄldoÄzte, a Kilrathik

megsemmisÉÁtetteÁk a Claw

veÁdelem neÁlkuÄl maradt cirkaÁloÁjaÁt.

MiutaÁn foÁhoÁsuÄnk leszaÁllt a TCS

Austin-on, kideruÄlt, hogy oÁvolt az egyetlen,

aki laÁtta ezeket a "lopakodoÁ"

vadaÁszokat. RaÁadaÁsul

a repuÄleÁs alatt lezajlott

esemeÁnyeket megoÄroÄkÉÁtoÁ

disk is eltuÁnt. Az uÄgy hadbÉÁroÁsaÁg

eleÁ keruÄlt, a vaÁd hazaaÁrulaÁs

volt. Senki nem toÄroÁdoÄtt

a LopakodoÁkroÁl szoÁloÁ

toÄrteÁnettel. BizonyÉÁteÁkok hiaÁnyaÁban

ugyan a vaÁdat

elejtetteÁk, de egy bizonyos

Tolwyn admiraÁlis nem eleÁgedett meg

ennyivel. HoÁsuÄnk karrierje dereÁkba toÄrt.

EttoÁl fuÄggetlenuÄl meÁg mindig

megmaradt piloÁtaÁnak a

SzoÄvetseÁgesekneÁl. IÁgy kezdoÁdik

a Wing Commander

II.

Ez a toÄrteÁnet a jaÁteÁk koÄzben

inneÁt folytatoÁdik. Minden

egyes kuÄldeteÁs utaÁn

veÁgigneÁzhetjuÄk az esemeÁnyek

alakulaÁsaÁt. Ehhez a

foÁmenuÄben a Barracks Doort kell vaÁlasztani.

Ha ez az ajtoÁ zaÁrva van, nincsenek

uÁj fejlemeÁnyek, csak az eloÁzoÁt

neÁzhetjuÄk uÁjra veÁgig. A

Computer Console-ra clickelve

menthetjuÄk ki, illetve

toÄlthetjuÄk be az aÁllaÁst, valamint

toÄroÄlhetjuÄk ki egy karakteruÄnket.

SzinteÁn a foÁmenuÄben

talaÁlhatoÁ az

Airlock Door, mely megkoÄzelÉÁtoÁleg

egy Ctrl-Alt-Del

kombinaÁcioÁval eÁr fel. EÁs veÁguÄl

a legfontosabb opcioÁ: a Hangar Door.

Ezt vaÁlasztva kapjuk meg a koÄvetkezoÁ

kuÄldeteÁsuÄnket. Ha ez az ajtoÁ be van zaÁrva,

akkor meÁg van egy paÁr fejlemeÁny,

kokban veÁ-

melyeket a barakgigneÁzhetuÄnk.

TermeÁszetesen ettoÁl

fuÄggetlenuÄl nyugodtan

lehet

ezt vaÁlasz- tani. A

kuÄldeteÁsek eleÁg egy- hanguÁak.

LegtoÄbbszoÄr

oÁrjaÁratra

kell mennuÄnk,

melyben aÁltalaÁban

aszteroida

viharba keruÄ-

luÄnk, majd

neÁhaÁny Kilrathi geÁppel kell megkuÄzdenuÄnk.

NeÁha azonban szaÁllÉÁtoÁuÁrhajoÁt kell

kÉÁseÁrnuÄnk, vagy egy Kilrathi anyahajoÁt

kell megsemmisÉÁteni. A reÁszletekroÁl

egyeÁbkeÁnt pontos beszaÁmoloÁt kaphatunk

az eligazÉÁtaÁson, melynek

egyetlen haszna a

laÁtvaÁnyossaÁg,

ugyanis minden

leÁnyeges

info be lesz taÁplaÁlva a fedeÁlzeti szaÁmÉÁtoÁgeÁpbe.

(KoordinaÁtaÁk, uÁtvonal, stb.)

HaÁt akkor, uÁgy tuÁnik eleÁrkeztuÄnk a szimulaÁtor

reÁszhez. LaÁssuk, hogy is neÁz ki egy

Claw vadaÁsz. Tekintve, hogy a jaÁteÁk folyamaÁn

toÄbb feÁle uÁrhajoÁn is utazhatunk

(szaÁmszerint oÄtoÄn), ezeÁrt nem teÁrek ki raÁ,

melyik muÁszer hol talaÁlhatoÁ. Nagy reÁszuÄkhoÄz

uÁgyis oda van ÉÁrva a nevuÄk.

a., Radar: Ez minden hajoÁban ugyanuÁgy

neÁz ki, gondolom nem lesz neheÁz felismerni.

Ezen a hajoÁk kuÄloÄnfeÁle szÉÁnekkel

vannak jeloÄlve. Piros: ellenseÁg, keÁk: szoÄvetseÁges,

narancs: ellenseÁges csatahajoÁ,

szuÄrke: szoÄvetseÁgi csatahajoÁ, feheÁr: baraÁti

anyahajoÁ vagy baÁzis, saÁrga: katapultaÁlt

piloÁta, adat kapszula vagy ellenseÁges rakeÁta.

Az aÁrnyalatok a taÁvolsaÁgot is mutatjaÁk.

MineÁl vilaÁgosabb, annaÁl koÄzelebb van

a ceÁlpont.

b., Bal VDU (Video Display Indicator): A

bal VDU az uÁrhajoÁ jelenlegi aÁllapotaÁt jelzi

ki. Ennek keÁt moÁdja van: a fegyverzeteÁ,

eÁs az egyeÁb oÄsszetevoÁkeÁ. A W vagy a G

gomb lenyomaÁsaÁra megjelenik a fegyverzet

kijelzoÁje. A foÄluÄl leÁvoÁfelirat megmutatja,

hogy jelenleg milyen fegyver, illetve loÄveg

van aktivaÁlva. Ezek alatt a grafika a

fegyverek helyeÁt, valamint a meÁg felhasznaÁlhatoÁk

szaÁmaÁt jeloÄli. A W ismeÁtelt lenyomaÁsaÁval

megvizsgaÁlhatjuk a rendelkezeÁsre

aÁlloÁ fegyvereket (rakeÁtaÁk, torpedoÁk,

eÁs/vagy csalik.) A G-neÁl hasonloÁ a helyzet

26

GURU 92/3


az aÁgyuÁkkal kapcsolatban. Egy hajoÁ loÄvege

lehet leÁzeraÁgyuÁ, "mass driver cannon",

neutronaÁgyuÁ, eÁs reÁszecskeaÁgyuÁ. MaximaÁlis

tuÁzeroÁt a "Full Guns" opcioÁval lehet

eleÁrni. Ekkor a hajoÁ oÄsszes aÁgyuÁja egyszerre

tuÄzel. A D gomb ismeÁtelt lenyomaÁsaÁval

a hajoÁ eÁpseÁgeÁt neÁzhetjuÄk meg. A

zoÄld szÉÁn a seÁrtetlen teruÄleteket, a piros

pedig a megrongaÁloÁdottakat jeloÄli. (Az elsoÁ

neÁhaÁny kuÄldeteÁsben egy Ferrettel repuÄluÄnk,

melynek meÁg nincs bal VDU

rendszere. Itt a W, a G, eÁs a D gomboknak

nincs jelentoÁseÁge.)

c., Jobb VDU: ez a navigaÁcioÁs-, a kommunikaÁcioÁs-,

eÁs a ceÁlkeÁpernyoÁt tartalmazza.

-CeÁlkeÁpernyoÁ: a ceÁlpont aÁllapotaÁt mutatja

meg.

-NavigaÁcioÁs keÁpernyoÁ: N megnyomaÁsaÁra

kiÉÁrja a koÄvetkezoÁ ceÁlaÁllomaÁs taÁvolsaÁgaÁt.

IsmeÁtelt N-re egy teljes teÁrkeÁpet kapunk,

melyen a koÄvetkezoÁceÁlaÁllomaÁst jeloÄlhetjuÄk

ki. Ekkor egy feheÁr szaÁlkereszt jelenik

meg a keÁpernyoÁn, melyre beaÁllva a kÉÁvaÁnt

helyre juthatunk. A ceÁlaÁllomaÁsokhoz autopiloÁtaÁval

is utazhatunk.

-KommunikaÁcioÁs keÁpernyoÁ: itt kuÄldhetuÄnk

uÄzeneteket. Wingman-nek adhatoÁ parancsok:

-Break And Attack: a szaÁrnyember levaÁlik

eÁs taÁmadaÁsba kezd.

-Keep Format ion: az eloÁzoÁ parancs ellenteÁte.

Csak a mellettuÄnk repuÄloÁ wingman-nek

adhatoÁ.

-Form On My W ing: parancs a formaÁcioÁ

visszaaÁllÉÁtaÁsaÁra.

-Returm To Base: wingman visszakuÄldeÁse

a baÁzisra.

-He lp Me Out Here: a szaÁrnyember a

minket taÁmadoÁ ellenfeÁlre fog raÁaÁllni.

-Attack My Target: a wingman a mi ceÁlpontunkat

taÁmadja.

-Keep Rad io S i lence: a Broadcast

Freely parancsig nem kapunk uÄzenetet.

-Broadcast Free ly: ld. foÄnt.

-Damage Report: ha lehetseÁges, a wingman

megmutatja a hajoÁjaÁnak seÁruÄleÁsi

szintjeÁt. Ha egy ellenseÁg be van fogva,

neki is kuÄldhetuÄnk uÄzenetet.

d., PaÁnceÁl eÁs pajzs kijelzoÁ: ha az uÁrhajoÁ

talaÁlatot kap, csoÄkken a pajzs eÁrteÁke,

majd ha ez elfogyott, a paÁnceÁlzat rongaÁloÁdik

meg. A pajzs automatikusan feltoÄltoÁdik,

kiveÁve, ha a pajzsgeneraÁtor megseÁruÄlt.

e., uÄzemanyag: az utaÁneÁgetoÁk hasznaÁlataÁval

csoÄkken. Ha elfogy, csak normaÁl sebesseÁggel

utazhatunk.

f., SebesseÁgmeÁroÁ: kettoÁis talaÁlhatoÁ beloÁle.

A "Set Speed" jelzi az eleÁrni kÉÁvaÁnt

gyorsasaÁgot, a "KPS" pedig a jelenlegit

kilomeÁter/maÁsodpercben. AszteroidmezoÁben

maximum 250 KPS ajaÁnlott.

g., TuÁzenergia: ez az aÁgyuÁk maximum kapacitaÁsaÁt

jeloÄli. Ha elfogy, a fegyverek leaÁllnak,

mÉÁg elegendoÁenergia oÄssze nem

gyuÁlik a tovaÁbbi tuÄzeleÁshez. A toÄltoÁdeÁs

lassul, ha a pajzsok is seÁruÄltek.

h., Eject jel: No comment...

VeÁgezetuÄl meÁg neÁhaÁny szoÁt a fegyverekroÁl:

-Csalik: A W-vel toÄrteÁnoÁkivaÁlasztaÁsa utaÁn

az Enterrel ereszthetjuÄk el. A csali beesik

a hajoÁ moÄgeÁ, megsemmisÉÁtve ezzel az ellenseÁges

rakeÁtaÁkat. LedobaÁsa utaÁn eÁrdemes

az utaÁneÁgetoÁvel kicsit arreÁbb menni,

kuÄloÄnben eloÁfordulhat, hogy meÁg bennmaradunk

a robbanaÁs hatoÁsugaraÁban.

-RakeÁtaÁk: NeÁgy tÉÁpusa van:

--Dumb (Buta): VizuaÁlisan kell befogni a

ceÁlpontot, majd kiloÁni.

--Heat-seek ing (HoÁkoÄvetoÁ): az ellenseÁg

haÁta moÄgeÁ kell keruÄlni, majd a piros

ceÁlkeresztet befogni. Ha a jobb VDU-n

megjelenik a Missile Locked felirat, ki lehet

loÁni.

--Image Recogn it ion (KeÁpfe l ismeroÁ):

automatikusan befogja az egy-keÁt maÁsodpercig

a keÁpernyoÁn tartoÁzkodoÁ ellenfelet.

--Fr iend Or Foe (BaraÁt Vagy E l lenseÁg):

kiloÄveÁs utaÁn automatikusan raÁaÁll a legkoÄzelebbi

ellenseÁges hajoÁra.

(Vagy a legkoÄzelebbi hajoÁra hibaÁs kommunikaÁcioÁs

rendszerrel!)

-TorpedoÁk: a cirkaÁloÁk kuÄloÄnleges pajzzsal

vannak felszerelve, melyeket a normaÁl

fegyverek nem tudnak megseÁrteni. Ezek

ellen joÁk a torpedoÁk. A ceÁlpontot az L billentyuÁvel

be kell fogni. Ha hasznaÁlhatoÁ ellene

torpedoÁ, a kijelzoÁlassan elkezd koÄzeledni

feleÁ. MÉÁg el nem eÁri a ceÁlpontot, a

hajoÁnkkal nem szabad tuÁl gyorsan manoÁverezni.

-PaÁnceÁltornyok (csak Broadsword-naÁl, eÁs

Sabre-naÁl): ezekboÁl a tornyokboÁl oldalra

eÁs haÁtra is lehet tuÄzelni. EkoÄzben a geÁp

automata piloÁtaÁra kapcsol. Ez a keÁt hajoÁ

egyeÁbkeÁnt foÄl van szerelve egy kuÄloÄnleges

fegyverrel, a Tractor Beammal. Ha

egy ellenseÁges hajoÁ keruÄl a ceÁlkeresztbe

(erre a fegyverre vaÁltva) koÄzelebb lehet

huÁzni magunkhoz. Ha a hajoÁ kikeruÄl a

szaÁlkeresztboÁl, a hataÁs is megszuÁnik.

Nos, ennyit tudtam ÉÁgy hirtelen oÄsszeszedni

erroÁl az igencsak kellemes jaÁteÁkoÁl.

TalaÁn meÁg azt megemlÉÁteneÁm, hogy nemreÁg

keruÄlt a piacra egy datadisk, Special

Operations II cÉÁmmel. Ez toÄbbek koÄzoÄtt

huÁsz uÁj kuÄldeteÁst, eÁs egy uÁj szoÄvetseÁges

hajoÁt jelent. AmigaÁra roÄvidesen vaÁrhatoÁ

az elsoÁreÁsz. Na, bye!

Created By Rainbird

GURU 92/3 27


U lt ima Underwor ld

The Styg ian Abyss / Or ig in

Origin-eÁk a keÁt nagyon sikeres Wing

Commander utaÁn uÁgy gondoltaÁk, hogy

ideje lenne egy igen neheÁz faÁba vaÁgni a

fejszeÁjuÄket, eÁs pedig valami uÁjat, gyoÄnyoÄruÁt

nyuÁjtani a manapsaÁg talaÁn legkedveltebb

jaÁteÁktÉÁpus, az RPG teruÄleteÁn. EÁn (aki

nem tekintek vissza valami nagy RPG-s

muÁltra) azt mondom, hogy ez teljes meÁrteÁkben

sikeruÄlt nekik. Az ULTIMA UN-

DERWORLD-del egy csodaÁlatos, izgalmas

jaÁteÁk (sorozatot, keÁszuÄl a maÁsodik

reÁsz)-ot teremtettek. Engem maÁr maga a

teÁma is nagyon izgatott, mert Stygia-roÁl a

Conan-i idoÁk gonosz birodalma jut e-

szembe (maÁsoknak talaÁn toÄbb is, de mint

mondtam, nincs valami nagy RPG-s muÁltam).

Most ebben a roÄvid cikkben a kezdoÁknek,

a jaÁteÁkkal eloÁszoÁr foglalkozoÁknak

szeretneÁk egy kis segÉÁtseÁget nyuÁjtani, de

ÉÁgeÁrem, a teljes leÉÁraÁst (teÁrkeÁpekkel) is

megkapjaÁtok egy-keÁt szaÁmon beluÄl (ha a

szerkesztoÁseÁg is uÁgy gondolja). Na neÁzzuÄk

a jaÁteÁkot.

EloÁszoÄr a toÄrteÁnet...

"VeÁgre sikeruÄlt elaludnod. HaÁrom napja,

minden este izzadva eÁbredteÁl fel, feÁlelmetes

emleÁkkeÁpekkel. A deja vu maÁr-maÁr

beteges eÁrzeÁseÁvel megint aÁlomba meruÄlsz.

Ma nem eÁbredsz fel, mert a feÁlelmetes

szemek a hatalmukba tartanak.

- A baÁtyaÁm raÁnk szabadÉÁtotta a gonoszt.

Britannia veszeÁlyben van.

Hagyod, hogy a szellem magaÁval repÉÁtsen

a reÁgi BritanniaÁba.

Egy szobaÁban eÁbredsz eÁs a Gonoszt laÁtod

megelevenedni a fuÄggoÄny eloÁtt.

- Aaaaaaah ! Az az eÁrzeÁsem, hogy a baÁtyaÁm

kuÄldoÄtt.

EzekutaÁn az ablakboÁl laÁtod, hogy egy kis

figura megindul a hegyek feleÁ, a haÁtaÁn

egy oÁriaÁsi zsaÁkkal. KatonaÁk leÁpnek a szobaÁba.

- Mit tetteÁl Urunk egyetlen laÁnyaÁval, Ariellel

??! EzeÁrt buÁnhoÁdni fogsz !

A katonaÁk Almric baÁroÁ eleÁ visznek.

- Tudtam az eÁrkezeÁsedroÁl. ElmuÁlt este

az aÁlmomban egy oÄregember jelent meg,

eÁs figyelmeztetett, hogy vigyaÁzzak a laÁnyomra.

OÁroÄket aÁllÉÁtottam a szobaÁja eleÁ,

de te ÉÁgy is elloptad. Azt mondjaÁk, hogy

egy trollnak adtad oda, az ablakon leeresztve.

- Uram, eÁn vagyok az "Avatar". Nem eÁn

tettem.

- Nem tudom megmondani, hogy mi az

igazsaÁg. ReÁgen megjoÁsoltaÁk az "Avatar"

joÄtteÁt, eÁs most te azt mondod, hogy Te

vagy az. Bizonyitsd be eÁs hozd vissza a

laÁnyomat, vagy oÄroÄkkeÁ maradj a Stygia-i

meÁlyseÁg oÄroÄk homaÁlyaÁban !!!

A katonaÁk elvisznek Stygia kapujaÁhoz,

majd bezaÁrnak eÁs csak akkor fognak kiengedni,

ha Ariel szoÁl hozzaÁjuk. "

Itt kezdjuÄk meg kalandos utazaÁsunkat

Stygia-ban Ariel kiszabadÉÁtaÁsaÁeÁrt.A jaÁteÁk

elejeÁn az "INTRODUCTION" -ra valoÁ klikkeleÁssel

a fenti toÄrteÁnetet neÁzhetjuÄk veÁgig,

a "CREATE CHARACTER" -rel egy

uÁj jaÁteÁkot kezdhetuÄnk, egy uÁj ember szerkeszteÁseÁvel,

eÁs veÁguÄl a "OWNWARD JO-

URNEY"-vel pedig egy kimentett aÁllaÁst

toÄlthetuÄnk be.

EmberuÄnk szerkeszteÁse a koÄvetkezoÁmoÁdon

megy veÁgbe. EloÁszoÄr ki kell vaÁlasztanunk,

hogy emberuÄnk feÁrfi (MALE) illetve

noÁ (FEMALE) legyen. EzutaÁn meg kell

adnunk, hogy jobb (RIGHT) vagy bal

(LEFT) kezes legyen. Ha ez megvan, akkor

vaÁlaszthatjuk ki, hogy az emberuÄnk mi

legyen: Harcos (FIGHTER), VaraÁzsloÁ

(MAGE), BaÁrd (nem konyhai) (BARD),

VaÁndor kontaÁr (eÁrtsd mindenhez eÁrt)

(TINKER), Pap (Dru ida) (DRUID), Lovag

(PALADIN), VadaÁsz (RANGER) vagy

PaÁsztor (SHEPHERD). TermeÁszetesen

minden tÉÁpus maÁs-maÁs tulajdonsaÁgokkal

rendelkezik (pl. szerintem egy harcos

vagy egy varaÁzsloÁ erre a ceÁlra jobban

megfelel mint egy paÁsztor). A koÄvetkezoÁ

pontban meg kell hataÁroznunk, hogy emberuÄnk

miben legyen kuÄloÄnoÄsen joÁ: csapdaÁk

felfedezeÁse (TRAPS), uÄgyesseÁg

(ACROBAT), lopakodaÁs (SNEAK), kutataÁs

(SEARCH), uÁszaÁs (SWIMMING), valami

megjavÉÁtaÁsa (REPAIR), uÄzleti eÁrzeÁk

(APPRAISE),megnyeroÁmodor (CHARM),

mana(?(VaraÁzslaÁshoz szuÄkseÁges. Minden

egyes varaÁzslat egy bizonyos nagysaÁgot

vesz le a mana-nkboÁl, ami termeÁszetesen

az idoÁmuÁlaÁsaÁval visszatoÄltoÁdik, illetve a

tapasztalatunk noÄvekedeÁseÁvel noÁ.)

(MANA), varaÁzslaÁs (CASTING), szerelem

(LOVE), zaÁrnyitaÁs aÁlkulccsal (amelyik embernek

ebben nagy gyakorlata van, az

baÁrmifeÁle zaÁrat ki tud nyitni egy aÁlkulccsal,

vagyis nem kell keÁtszaÁzfeÁle kulcsot

magunkkal cipeleÁszni) (PICKLOCK).

TermeÁszetesen minden tÉÁpusnak maÁsfajta

tulajdonsaÁgai lehetnek, peÁldaÁul egy lovagnak

nem eÁppen eroÁsseÁge a zaÁrak kinyitaÁsa

aÁlkulccsal, de egy kontaÁrnak meg

semmi koÄze nincs a csapdaÁk hataÁstalanÉÁtaÁsaÁhoz.

EzutaÁn maÁr csak azt kell megadni,

hogy emberuÄnk milyen tÉÁpusuÁ harcban

legyen jaÁrtas: fegyvertelen (UNARMED),

kardozaÁsban (SWORD), harcifejszeÁvel

vÉÁvott harcban (AXE), buzogaÁnnyal vÉÁvott

harcban (MACE), varaÁzslatok hasznaÁlataÁban

(MISSILE), taÁmadoÁ (ATTACK), veÁdekezoÁ

(DEFENSE) vagy uÄldoÄzoÁ

(TRACK) harcmodorban.

Ha megvan az emberuÄnk, akkor meg is

kezdhetjuÄk utazaÁsunkat Stygia-ban, a

Gonosz BirodalmaÁban.

28 GURU 92/3


EmberuÄnket egeÁrrel tudjuk a legjobban

iraÁnyÉÁtaÁni, de a kuÄloÄnboÄzoÁcselekveÁseink

koÄzoÄtt billentyuÁvel is vaÁltogathatunk.

KoÄra lakuÁ izeÁ - F1 - LemezmuÁveletek, felbontaÁs

beaÁllÉÁtaÁsa

SzaÁj ikon - F2 - BeszeÁlni valakivel

KeÁz ikon - F3 - Felvenni valamit

Szem ikon - F4 - MegvizsgaÁlni valamit

Kard ikon- F5 - Harcolhatunk valaki ellen

- F7 - EmberuÄnkneÁl talaÁlhatoÁ dolgok

leltaÁra / tulajdonsaÁgok

- F8 - A pillanatnyi varaÁzslatunk elveÁgzeÁse

- F9 - EmberuÄnk megmondja, merre

van legkoÄzelebb ellenfeÁl

- F10 - AlvaÁs

Az ikonoknaÁl a kuÄloÄnboÄzoÁdolgokat a jobb

egeÁrgombbal tudjuk VeÁghezvinni, az iraÁnyÉÁtaÁs

a ballal toÄrteÁnik. A keÁpernyoÁn meÁg

(az ikonokon kÉÁvuÄl) neÁgy fontos dolog talaÁlhatoÁ:

az ikonok alatt egy feÁlgoÄmb-szeruÁvalami.

Ennek a harc koÄzben van fontos

szerepe. Amikor a fegyveruÄnket belendÉÁtjuÄk,

tartsuk folyamatosan nyomva

az egeÁr gombot, mire ez a feÁlgoÄmb elkezd

szÉÁnt vaÁltani, amikor zoÄldre vaÁlt, akkor

csapjunk le az ellenseÁgre (gombot

elengedni), ekkor a legnagyobb a csapaÁs

ereje. Az iraÁnytuÁis nagyon fontos. A piros

ponttal jeloÄlt veÁge mutat eÁszak feleÁ.

Az iraÁnytuÁmelletti oldalakon keÁt teÁglalap

talaÁlhatoÁ. A jobboldaliba a pillanatnyi varaÁzsigeÁnk,

a baloldaliba a pillanatnyilag

hataÁsos varaÁzslatok (egyszerre maximum

haÁrom). HaÁt ennyit az iraÁnyÉÁtaÁsroÁl. Most

ÉÁrok egy-keÁt dolgot Stygia lakoÁiroÁl, illetve

az ott talalhatoÁ dolgokroÁl.

StygiaÁban szinte "minden" eÁloÁleÁnyt megtalaÁlhatunk.

A legveszeÁlytelenebbek a

szuÄrke poÁkok, deneveÁrek, repuÄloÁsaÁtaÁnfajzatok

(szaÁrnyas oÄrdoÄgszeruÁ izeÁk) eÁs a

kuÄloÄnboÄzoÁ csuszoÁ-maÁszoÁk. UtaÁnuk joÄnnek

a ZoÄld Goblinok, akiket viszonylag

koÄnnyuÁ legyoÁzni, meÁg ha ketten-haÁrman

vannak is. A barna patkaÁny azeÁrt van

(szerintem) a ZoÄld Goblinokkal koÄzel egy

szinten, mert neheÁz eltalaÁlni eÁs harapaÁsaival

eleÁg nagy sebet ejthet rajtunk.

UtaÁnuk a csontvaÁzak, eÁloÁhalottak, trollok

joÄnnek, oÁk maÁr valamivel toÄbb gondot

okozhatnak. A voÄroÄs poÁkok, szuÄrke patkaÁnyok

azeÁrt veszeÁlyesek, mert harapaÁsuk

meÁrgezoÁ (csak akkor tudjuk gyoÁgyÉÁtani,

ha van ellenmeÁrguÄnk) eÁs neheÁz oÁket eltalaÁlni.

A fejneÁlkuÄliekkel eÁs gyÉÁkemberekkel

joÁ ha vigyaÁzunk, mert sokan vannak

eÁs ÉÁgy egy gyengeÁbb fegyverzetuÁembernek

a veÁgeÁt okozhatjaÁk. Egy joÁl felfegyvezettnek

sem aÁrt, ha fel van szerelve neÁhaÁny

joÁ varaÁzslattal. A vÉÁzben vigyaÁzzunk

a polipokkal, mert ott nem tudunk harcolni,

igaz, hogy koÄnnyen el tudunk menekuÄlni

eloÁluÄk, de ha zsaÁkutcaÁba keruÄluÄnk,

akkor igencsak neheÁz dolgunk lesz.

Szerintem a SzuÄrke Goblinok eÁs az emberek

(nem mind) a legveszeÁlyesebbek.

A SzuÄrke GoblinokboÁl ha egyet megtaÁmadunk,

hamarosan meÁg kettoÁ, haÁrom is

feltuÁnik eÁs eleÁg sok fejfaÁjaÁst okozhat. Az

embereknek (legtoÄbbjuÄk baraÁtsaÁgos, de

amelyik nem, azzal igencsak meggyuÁlik

a bajunk) nagyon joÁ fegyvereik vannak.

BarangolaÁsaink soraÁn mindig legyen

fegyver a kezuÄnkben, mert aki nem akar

baÁntani, az nem fog akkor sem megtaÁmadni,

ha fegyver van a kezuÄnkben, de

aki megtaÁmad azt maÁr fegyverrel a kezuÄnkben

fogadhatjuk. ProÁbaÁljunk meg

mindenkivel szoÁbaelegyedni, eÁs mineÁl

toÄbb informaÁcioÁt megtudni mindenroÁl. HaÁt

ennyit a lakossaÁgroÁl.

Most neÁhaÁny szoÁt szoÁlok a Stygia-ban talaÁlhatoÁ

kuÄloÄnboÄzoÁdolgokroÁl. A hasznaÁlati

taÁrgyaink nagy reÁszeÁt uÁton-uÁtfeÁlen fogjuk

oÄsszeszedni, a maÁsik reÁszeÁt legyoÁzoÄtt ellenfeleinktoÁl

fogjuk zsaÁkmaÁnyolni. VilaÁgitaÁsra

gyertyaÁt, faÁklyaÁt eÁs laÁmpaÁst tudunk

hasznaÁlni. Fegyverek koÄzuÄl is mindent

megtudunk szerezni. Ezek persze mind

kuÄloÄnboÄzoÁ minoÁseÁguÁek. A legjobb az

"EXELLENT", a legrosszabb minoÁseÁguÁ

pedig a "BADLY WORN". LaÁncinget,

kesztyuÁket, fejveÁdoÁt, csizmaÁt mindenfeÁlekeÁppen

kell szereznuÄnk. Fegyverek koÄzuÄl

szerintem a leghasznaÁlhatoÁbb a buzogaÁny

vagy a keÁteÁluÁ harci fejsze. EnnivaloÁk

koÄzuÄl csak a huÁst, halat, kenyeret,

almaÁt, sajtot egyuÄk. A egyes gombaÁk eÁs

noÄveÁnyek meÁrgezoÁek. TalaÁlhatunk kuÄloÄnboÄzoÁ

kincseket, peÁnzt, papÉÁrtekercseket

(ezek nagyon fontosak, mert ezekboÁl kuÄloÄnboÄzoÁ

informaÁcioÁkat tudhatunk meg

Stygia-roÁl, uÁjabb varaÁzslatokat tanulhatunk

meg) eÁs ruÁna-koÄveket. Ezek borzasztoÁ

fontosak, mert ezekkel tudunk varaÁzsolni

(ha az emberuÄnknek van ilyen

keÁpesseÁge). Ezeket egy fekete ruÁnakoÁtartoÁ

zacskoÁba kell beletenni, eÁs onnan

kivaÁlasztva tudunk veluÄk varaÁzsolni. Ha

raÁklikkeluÄnk egy koÁre, akkor az megjelenik

az iraÁnytuÁjobb oldalaÁn. Egy varaÁzsige

keÁt, illetve haÁrom betuÁboÁl aÁll. TehaÁt vaÁlasszunk

ki kettoÁvagy haÁrom betuÁt (ruÁna=betuÁ),

majd klikkeljuÄnk raÁ a teÁglalapra.

TermeÁszetesen nem mindegy, hogy a

koÄveket milyen sorrendbe tesszuÄk, eÁs ha

a sorrend helyes is, nem biztos, hogy

van eleÁg mana-nk , vagy eleÁg fejlettek vagyunk

a varaÁzslat veÁgrehajtaÁsaÁhoz. Ha sikeruÄl,

akkor a varaÁzslat szimboluma megjelenik

az iraÁnytuÁbal oldalaÁn. Ezeken kÉÁvuÄl

meÁg talaÁlhatunk varaÁzspaÁlcaÁkat (mind

kuÄloÄnboÄzoÁvaraÁzslatot tud), horgaÁszbotot

(na vajon mire joÁ), csaÁkaÁnyt... Ezek voltak

a fontosabbak.

A kezdeÁshez neÁhaÁny joÁtanaÁcs:

- ahogy beleÁpuÄnk a kapun roÄgtoÄn vegyuÄk

fel az eloÁttuÄnk levoÁzacskoÁt

- nagyon fontos, hogy ne menjuÄnk be egy

ajtoÁn sem, mÉÁg fel nem vettuÄk a harmadik

(?) ajtoÁnaÁl talaÁlhatoÁ haÁtitaÁskaÁt, amiben a

ruÁnaÁszacskoÁ van (odafele meÁg keÁt ruÁnakoÄvet

talaÁlunk a foÄldoÄn)

- Az elsoÁajtoÁn beleÁpve vegyuÄk fel az ott

talaÁlhatoÁ buzogaÁnyt

EÁs veÁguÄl neÁhaÁny varaÁzsige:

- Uus Por - Nagyokat tudunk toÁle ugrani

- In Sanct - Az ellenseÁg taÁmadaÁsai ellen

nagyobb veÁdelem

- Y lem Por - VÉÁzenjaÁraÁs

- An Corp Man i Az eÁloÁhalottak megoÄleÁse

- Vas Ort Grav - VillaÁmlaÁs

- Ka l Man i - SzoÄrny megideÁzeÁse

- Vas Ka l Corp - Armageddon

- In Lor - FaÁklya

Itt van meÁg neÁhaÁny varaÁzsige, amit meÁg

nem tudtam hasznaÁlni, mert nem volt eleÁg

nagy a tapasztalatom:

- In Man i - Sanct Jux - An Jux - Ort

Jux - In Jux

Na, ennyit a kezdetekroÁl. A teljes leÉÁraÁst is

hamarosan (remeÁlhetoÁleg) laÁtni fogjaÁtok.

A jaÁteÁk szerintem nagyon joÁ, nagyon

szeÁp, nagyon izgalmas (ÉÁzleÁsek eÁs pofonok).

Nem aÁrt hozzaÁ egy 386/25 Mhz-es

geÁp eÁs 4 Mega memoÁria (minimum 1 mega

EMS) (eÁs persze egy VGA kaÁrtya).

Mr.T.

GURU 92/3 29


"A repuÄloÁgeÁpem nekem olyan volt, mint a

szamuraÁjnak a kardja. UÁgy eÁreztem, hogy

uÁgy is kell iraÁnyÉÁtanom, mintha a testem

egy szerves reÁsze lenne."

Egy japaÁn piloÁta

Ezzel a bevezetoÁ szoÄveggel kezdoÁdik a

Dynamix leguÁjabb jaÁteÁka. RoÁluk szerintem

mindenki tudja, hogy eddig csak minoÁseÁgi

munkaÁt veÁgeztek. IÁgy van ez most

is. Az ACES OF THE PACIFIC (a

Lucasfilm repuÄloÁszimulaÁtorainak mintaÁjaÁra)

egy nagyon joÁl elkeÁszÉÁtett program.

Na neÁzzuÄk milyen a jaÁteÁk.

Az AOTP is egy szeÁp kis menuÄrendszerrel

rendelkezik.

FLY SINGLE MISSION - Egy kuÄldeteÁs

veÁgrehajtaÁsa

- F ly a h istor ic m iss ion - Egy a toÄrteÁnelem

folyamaÁn megtoÄrteÁnt kuÄldeteÁs

veÁgrehajtaÁsa

- Dogf ight a famous ace - HÉÁres piloÁta

elleni harc

A tovaÁbbi kuÄldeteÁsekben (egeÁszen a

SCRAMBLE-ig) egy eÁs ugyanaz a ceÁl, leÁgicsataÁban

gyoÁzni.

- Escort bombers - BombaÁzoÁk leÁgikiseÁrete

- Intercept bombers - EllenseÁges bombaÁzoÁk

megsemmisÉÁteÁse

- Ant i-sh ipp ing str ike - EllenseÁges hajoÁk

megsemmisÉÁteÁse

- Ground attack - SzaÁrazfoÄldi ceÁlpont elleni

taÁmadaÁs

- Best m iss ions

Ha kivaÁlasztjuk a kuÄldeteÁsuÄnk tÉÁpusaÁt,

utaÁna ki kell vaÁlasztanunk, hogy melyik

haderoÁ oldalaÁn akarunk harcolni: US.

Navy (Am. haditengereÁszet), US. Marine

Corps (Am. tengereÁszgyalogsaÁg), US.

Air Force (Am. leÁgieroÁ), Japan Navy, Japan

Air Force. Hogy melyik oldalt, illetve

melyik haderoÁt vaÁlasztjuk, az doÄnti el,

hogy milyen repuÄloÁgeÁpekkel harcolhatunk.

EzutaÁn be tudjuk aÁllÉÁtani (a RED

BARON-ban megismert moÁdon), hogy milyen

geÁppel repuÄljuÄnk, az ellenseÁg milyen

geÁppel repuÄljoÄn...

CAREER MENU - A vilaÁghaÁboruÁ veÁgig

harcolaÁsa

- Start career - Egy uÁj jaÁteÁk kezdeÁse

- Cont inue career - Egy folyamatban levoÁjaÁteÁk

folytataÁsa

Itt ha uÁj jaÁteÁkot akarunk kezdeni, vaÁlasszuk

a Start Career-t. EzutaÁn be kell

aÁllÉÁtanunk, hogy melyik oldalon eÁs hol

akarunk harcolni, majd, hogy milyen idoÁpontban

eÁs melyik egyseÁgneÁl (megtalaÁlhatoÁ

itt az egyseÁg neve, repuÄloÁgeÁpeinek

tÉÁpusa, piloÁtaÁinak keÁpzettseÁge). EzekutaÁn

egy uÁjabb menuÄt kapunk.

- F ly next m iss ion - KoÄvetkezoÁkuÄldeteÁs

megkezdeÁse

- Squadron info - InformaÁcioÁ az egyseÁguÄnkroÁl

(egyseÁgneve, geÁptÉÁpus, piloÁtaÁk

keÁpzettseÁge)

- V iew war map - TeÁrkeÁp

- V iew a ircraft - Az egyseÁguÄnk aÁltal hasznaÁlhatoÁ

geÁpek megtekinteÁse

Ha megkezdjuÄk a kuÄldeteÁsuÄnket, akkor

uÁjabb menuÄpontokban tudunk aÁllÉÁtani a

harc meneteÁn.

- Dec l ine M iss ion - A kuÄldeteÁs visszamondaÁsa

- Rea l ism Panel - Be tudjuk aÁllÉÁtani a kuÄldeteÁs

reÁszleteit

- Sun b l ind spot - VakÉÁtoÁ napfolt

- Rea l ist ic weather - ValoÁsaÁghuÁidoÁjaÁraÁs

- Gun jams a l lowed - Beragadhat a fegyver

(egy ideig muÁkoÄdeÁskeÁptelen)

- Eng ine burnout - A motor tuÁlhevuÄlhet, s

kieÁghet

- B lackouts a l lowed- Pillanatnyi eszmeÁletveszteÁs

lehetseÁges

- L im ited ammun it ion - KorlaÁtozott loÁszer

- L im ited fue l - KorlaÁtozott uÄzemanyag

- A ircraft may be damaged - A geÁpuÄnk

megseÁruÄlhet

- M ida ir co l l is ions - MaÁs geÁpekkel valoÁ

uÄtkoÄzeÁs lehetoÁseÁge

- No inf l ight info - Nincsenek raÁdioÁs informaÁcioÁk

Be tudjuk aÁllÉÁtani az ellenfelek gyakorlottsaÁgaÁt

is. A felsoroltak adjaÁk meg a kuÄldeteÁs

neheÁzseÁgeÁt.

- Pref l ight Opt ions - Itt csak akkor tudunk

aÁllÉÁtani valamit (milyen alakzatban

repuÄljuÄnk, fegyvereink tÉÁpusa, geÁpeink tÉÁpusa),

ha maÁr Squadron Leader a rangunk.

- Beg in M iss ion - Na mi ???

A kuÄldeteÁsuÄnk veÁgeÁn egy oÄsszegzeÁst laÁthatunk,

ahol megtudhatjuk, hogy mennyi

pontot kaptunk a kuÄldeteÁsuÄnkeÁrt (MIS-

SION SCORE), haÁny repuÄloÁgeÁpuÄnk veszett

oda (AIRCRAFT LOST), haÁny repuÄloÁt

loÁttuÄnk le (AIRCRAFT), haÁny hajoÁt

talaÁltunk el (SHIPS HIT), haÁnyat suÁlylyesztettuÄnk

el (SHIPS SUNK), haÁny sikeres

szaÁrazfoÄldi rajtauÄteÁsuÄnk volt

(GROUND STRIKES) eÁs, hogy oÄsszesen

haÁny sikeres rajtauÄteÁsuÄnk volt (TOTAL

STRIKES).

VIEW VEHICLES - A jaÁteÁkban szereploÁ

repuÄloÁgeÁpek illetve hajoÁk megtekinteÁse

MISSION RECORDER - Egy, a geÁp aÁltal

veÁgigjaÁtszott kuÄldeteÁst neÁzhetuÄnk meg,

avatkozhatunk bele jaÁteÁkoskeÁnt, eÁs ki is

menthetjuÄk utaÁna.

HaÁt ennyit erroÁl. Ez egy nagyon kellemes

jaÁteÁk, de neÁha kisseÁ neheÁz (persze attoÁl

fuÄgg, hogy hogy van beaÁllÉÁtva). A grafikaÁja

nagyon szeÁp, de egy "gyengeÁbb"

(386/25 Mhz) geÁpen egy iciri-picirit lassuÁ

(teljes felbontaÁson), ezeÁrt azt ajaÁnlom,

hogy toÄltsuÄnk be eloÁtte egy szoftver cache-t.

Mellesleg a jaÁteÁk minimum egy 386-

ost kivaÁn 613K szabad hagyomaÁnyos

memoÁriaÁval. TovaÁbbi joÁ szoÁrakozast !

Mr.T.

A jaÁteÁk folyamaÁn a koÄvetkezoÁbillentyuÁket

hasznaÁlhatjuk:

1-0 -> SebesseÁg aÁllÉÁtaÁsa

+/- -> A sebesseÁg fokozatos aÁllÉÁtaÁsa

Bomba, torpedoÁ kioldoÁ

Q -> KileÁpni a kuÄldeteÁsboÁl

W -> KereÁkfeÁk

R -> RakeÁtakiloÄvoÁ

P -> SzuÄnet

RET -> RepuÄloÁmoÄgoÄtti (TRACK) uÄzemmoÁd

A -> Automata piloÁta

F -> CsuÁroÁlapok feÁlig, teljesen kieresztve,

behuÁzva

G -> Fegyverzet vaÁltoÁ

L -> KereÁk be/ki

-> Balra, jobbra

M -> TeÁrkeÁp (Flightinfo - repuÄleÁsi uÁtvonal)

CTRL-B -> Katapult

ALT-Q -> KileÁpeÁs a DOS-ba

30 GURU 92/3


Expert An imator

Egy an imaÁtor a sok koÄzuÄl, me ly a C-64 eÁs AMIGA keÁpesseÁge ire em leÁkeztet a spr ite-ok eÁs

az oÄsszhataÁs m iatt! Egy fe ltuÁnoÁ tu la jdonsaÁga azonban van : a spr ite-ok an imaÁltak!

PC

92-ben sikeruÄlt piacra dobni a programot,

nem tudom milyen sikerrel. Az oÄtletet nagyon

joÁnak tartom, hogy sprite-okat iraÁnyÉÁtgathatunk

ide-oda, mert ilyet nem sok

PC-s animaÁtor tud. TeÁny, hogy ez keveÁs

a gyoÁzelemhez. Igaz a sprite-kezeleÁs nagyon

joÁl ki van dolgozva, de az autodesk

animaÁtorral, vagy a pro-val oÄssze sem lehet

hasonlÉÁtani. A program tudaÁsa koÄruÄlbeluÄl

abban meruÄl ki, hogy egy meÁhecske

aÁtszaÁll a keÁpernyoÁn. KezeleÁse nem tuÁl bonyolult,

baÁr vannak itt is hibaÁk. Hogy meÁgis

mieÁrt ÉÁrom meg a cikket? Mert laÁtok a

sprite-ban fantaÁziaÁt. Ezzel szeretneÁm felhÉÁvni

a figyelmeÁt a hazai programozoÁknak,

hogy lopjaÁk el ezt a szerintem nagyon

joÁ oÄtletet eÁs proÁbaÁljaÁk hasznosÉÁtani!

KezdjuÄk haÁt. A programot az animate.battal

indÉÁtsuk, mert egyeÁbkeÁnt aÁllanoÁan indÉÁtgathatunk

file-okat. Ezt a megoldaÁst

sem tartom teljesen fernek, hogy egy

batch file-boÁl oldjaÁk meg a programreÁszek

koÄzoÄtti kapcsolatot. MiutaÁn elindÉÁtottuk a

programot, meglaÁthatjunk a foÁcÉÁmet

'EXPERT ANIMATOR', majd a menuÄreÁszt

/ez nagyon tetszett/. Itt kivaÁlaszthatjuk,

hogy kileÁpuÄnk a DOS-ba, vagy a rajzoloÁban,

ill. az animaÁtorban teveÁkenykeduÄnk.

EloÁszoÄr a rajzoloÁban kalandozunk el.

FejleÁce 6 reÁszre van osztva:

F i le - lemezkezeleÁs,

Ed it - a rajzolaÁst segÉÁtoÁdolgok vannak itt,

Too ls - a rajzolaÁsi uÄzemmoÁdok,

Pa lette - szÉÁnpalettaÁnk,

Font - neÁgy kuÄloÄnboÄzoÁ betuÁkeÁszlet,

Spr ite - sprit-definiaÁlaÁsra szolgaÁloÁ utasÉÁtaÁscsoport.

A F i le csoportban talaÁlhatoÁk:

New - uÁj keÁp, Open - keÁp betoÄlteÁs, Save -

keÁp menteÁs eredeti neÁvvel, Save as - keÁp

menteÁs vaÁltoztatott neÁvvel, About - egy

kicsi a rajzoloÁroÁl, Ex it - kileÁpeÁs.

Az Ed it csoport is a szokaÁsos funkcioÁkat

tartalmazza:

Undo - az utolsoÁ muÁvelet toÄrleÁse, C lear -

toÄrli a keÁpet, vagyis fekete lesz, C lear to

current - az aktuaÁlis szÉÁnnel toÄrli a keÁpet,

vagyis olyan szÉÁnuÁlesz, Erase co lor - ez

egy nagyon joÁl hasznaÁlhatoÁ funkcioÁ, csak

a kijeloÄlt szÉÁnt toÄrli. Megint szidnom kell a

rajzoloÁt, mert nincs egy natur Erase /toÄrloÁ/

funkcioÁ, amivel egy szÉÁngazdag keÁp reÁszleteit

letoÄroÄlhetneÁnk egyben. EzenkÉÁvuÄl ez

a funkcioÁ is hibaÁs. Ha a keÁp bal oldalaÁn

kimegyuÄnk, uÁgy, hogy egyfolytaÁban toÄrluÄnk,

akkor a keÁp jobb oldalaÁn egy veÁkony

csÉÁkon beletoÄroÄl a keÁpbe. A koÄvetkezoÁa

Zoom funkcioÁ, mellyel a keÁp egy nagyon

kis darabjaÁt nagyÉÁthatjuk ki. E funkcioÁ

sem sikeruÄlt tuÁlontuÁl joÁl, mert nem lehet

uÁgy kileÁpni,hogy az eredetit aÁllÉÁtsa vissza.

Cut - a keÁpboÁl ki lehet vaÁgni egy kis darabot,

mely bekeruÄl a pufferbe, Copy - a

pufferbe maÁsoloÁdik a keÁp egy kijeloÄlt reÁsze,

Paste - a puffer tartalmaÁt lehet a

keÁpre maÁsolni.

A Too ls csoport tartalmazza a rajzolaÁsi

funkcioÁkat: Rectang le - neÁgyszoÄg, F i l l eed

rectang le - fillezett neÁgyszoÄg, E l ipse -

elipszis, ill. koÄr, F i l l eed e l ipse - fillezett

elipszis, L ine - egyenes, Freehand draw

ing - szabadkezuÁrajzolaÁs, Curve - goÄrbevonal:

eloÁszoÄr a keÁt koordinaÁtaÁt adjuk

meg, majd keÁtszer goÄrbÉÁthetjuÄk a vonalat,

Text - az aktuaÁlis karakterkeÁszlettel ÉÁraÁs,

Spray con - spray funkcioÁ /nem aÁllÉÁthatoÁ

a meÁret/, Area f i l l - teruÄlet fillezeÁs.

Pa lette - szÉÁnkeÁszlet: a bal gombbal kivaÁlasztjuk,

a jobb gombbal a szÉÁneÁt vaÁltoztatjuk.

Spr ite: Open, Save, Save as - ugyanaz,

mint a file-naÁl, New - toÄrli az eddig definiaÁlt

sprite-okat. Ezt mindig meg kell csinaÁlnunk,

ha meÁg nincs definiaÁlt sprite, akkor

is! Add ce l - mindÉÁg a soron koÄvetkezoÁ

cellaÁba teszi a kijeloÄlt keÁpet. Ha ez az elsoÁ

faÁzis, akkor meÁg a cella meÁreteÁt is

meg kell hataÁroznunk. Rep lace ce l - a kivaÁlasztott

cellaÁt uÁjra lehet definiaÁlni a keÁproÁl,

Copy - a 16 faÁzis ide-oda maÁsolgataÁsa,

Ed it - ez az a funkcioÁ, amely naÁlam

elnyerte 'Az eÁv legelszuÁrtabb funkcioÁja'

nevet. Ha szerkeszteni szeretneÁnk a maÁr

definiaÁlt cellaÁt, akkor a program letoÄrli a

keÁpernyoÁt (!!) eÁs a keÁpernyoÁkoÄzepeÁre kiteszi

az aÁltalunk definiaÁlt keÁpet, majd koÄzli,

hogy ha keÁszek vagyunk, akkor a

Rep lace funkcioÁval csereÁljuÄk ki, amit akaruk.

Azt kell ehhez tudnunk, hogy a faÁzisok

aÁltalaÁban fekete haÁtteÁrrel vannak, tehaÁt

csak a nagyon tehetseÁgesek tudjaÁk

megkuÄloÄnboÄztetni a keÁp fekete haÁttereÁt a

sprite fekete haÁttereÁtoÁl. Emiatt a replace

funkcioÁval nehezen lehet lecsereÁlni a maÁr

kijavÉÁtott faÁzist. Ha valaki nem eÁrtette volna

meg, akkor probaÁlgassa. RaÁjoÄn majd!!

Cyc le - Bemutatja a sprite-animaÁlaÁst /forgatja

a faÁzisokat/. Nos joÄjjoÄn az animaÁtor.

A F i le funkcioÁcsoport ugyanaz, mint a rajzoloÁban.

Background: Set background

- A haÁtteret aÁllÉÁtja be /betoÄlthetuÄnk egy keÁpet/,

C lear bacground - toÄrli a haÁtteret.

Spr ite: Load - 12 kuÄloÄnboÄzoÁsprite-ot toÄlthetuÄnk

be, Save, Save as - maÁr ismert,

Se lect - a 12 sprite koÄzuÄl vaÁlaszthatunk,

Remove - toÄroÄlhetjuÄk a maÁr betoÄltoÄttet,

Opt ions - ismeÁtloÁdjoÄn, vagy ne ismeÁtloÁdjoÄn

az animaÁcioÁ. Teach : Set start ing point

- az indulaÁsi pontot hataÁrozza meg,

Create a path - uÁtvonal megadaÁsa /sajaÁt

kezuÁleg/, Move on l ine - keÁt pont koÄzoÄtt

mozgatja a spite-ot /a leÁpeÁsszaÁm megadhatoÁ/,

Remember th is po int - megjegyezi

ezt a pontot, Go to remember po int -

a megjegyzett pontig mozgatja a sprite-ot,

M im ic another spr ite - egy maÁsik spritehoz

koÄtni az aktuaÁlis sprite-ot /megadhatoÁ

a toÁle meÁrt taÁvolsaÁg x,y-ban/, Tr igger

another spr ite - egymaÁshoz keÁpest idoÁzÉÁti

a sprite-okat, Wa it for event - megadott

szaÁmuÁ vaÁrakozaÁsi ciklust eÁpÉÁt be az

animaÁcioÁba /nem a faÁzisok koÄzeÁ, hanem

az uÁjrakezdeÁs eleÁ/, aÁlljon egy helyben eÁs

animaÁlja a sprite-ot, Set ce l cyc le range

- MegadhatoÁ, hogy a 16 faÁzisboÁl melyik

legyen a kezdoÁ- eÁs melyik legyen a befejezoÁ

kocka, Show s ing le ce l l - melyik

cellaÁt jelezze ki a felprogramozaÁs koÄzben,

P lay sfx - ha az animaÁcioÁ uÁjrakezdoÁdik,

akkor hangjelzeÁst ad, Repeath a path -

ismeÁtelje az animaÁcioÁt koÄrbe-koÄrbe. A

sprite menuÄben talaÁlunk meÁg egy Test

nevuÁfunkcioÁt - teszteli a sprite mozgaÁsaÁt

haÁtteÁr neÁlkuÄl, C lear path - toÄrli a sprite

felprogramozaÁsaÁt. A Mus ic menuÄt nem

sikeruÁlt kicsalogatnom odujaÁboÁl. Az Sfx

menuÄpont nem hasznaÁlhatoÁ semmire, a

Run-t azt hiszem nem kell magyaraÁznom.

Mindenkinek sok duÄhoÄngeÁst a programhoz.

Ha talaÁltok meÁg hibaÁt, vagy valami

nagyon hasznaÁlhatoÁt, amit eÁn nem vettem

eÁszre- ÉÁrjatok a szerkesztoÁseÁgbe.

Hello mindenkinek.

MolnaÁr KaÁroly

GURU 92/3 31


10100010101001010101010101001010101011010101001010100101010101010010010101010101010010101

10100101010100010101001010100101010101010001010100101010101010100101010101101010100101010

10101010100100101010101010100101010101010010101010001010100101010010101010101000101010010

Assemb ly programozaÁs

01010101001010101011010101001010100101010101010010010101010101010010101010101001010101000

01001010100101010101010001010100101010101010100101010101101010100101010010101010101001001

Boomby & Mc. Master rovata

10101010100101010101010010101010001010100101010010101010101000101010010101010101010010101

11010101001010100101010101010010010101010101010010101010101001010101000101010010101001010

ElsoÁpeÁldaprogramunk egy sokak aÁltal felhasznaÁlhatoÁ

egeÁr-rutin, mely ASMOneket,

melyek mindig a hardver egeÁr-regiszhasznaÁlja

az "oldx" eÁs "oldy" regisztere-

move.w #$c020,$9a(a6) ;uj IRQ

01010001010100101010101010100101010101101010100101010010101010101001001010101010101001010

move.w #$87f0,$96(a6) ;uj DMA

;--------------------------------------

01010010101010001010100101010010101010101000101010010101010101010010101010110101010010101

ban ÉÁroÁdott (a rutin aÁtalakÉÁtaÁs neÁlkuÄl hasznaÁlhatoÁ

SEKA-ban is), eÁs egy pontot taÁt mutatjaÁk (ehhez mindig be kell ÉÁrni az

bne.s test ;bal egergomb

terek, a rutin eloÁzoÁmeghÉÁvaÁsakori aÁllapo-

test: btst #6,$bfe001

01010101010010010101010101010010101010101001010101000101010010101001010101010100010101001

mozgat a keÁpernyoÁn annak megfeleloÁen, aktuaÁlis aÁllapotot, amely a koÄvetkezoÁrutinhÉÁvaÁsnaÁl

mint eloÁzoÁeÁrteÁk fog szerepel-

zar: move.l (a7)+,$6c.w ;regi vektor

;--------------------------------------

10101010100101010101101010100101010010101010101001001010101010101001010101010100101010100

hogy merre mozgatjuk az egeret. A forraÁslista

elejeÁn lehet megadni a keÁpernyoÁ ni). A rutin veÁgeÁn a "mousex" eÁs a "mou-

10100101010010101010101010001010100101010010101010101000101010010101010101010010101010110

move.w #$7fff,$9a(a6);IRQhalal

move.w #$7fff,$96(a6);DMAhalal

01001010100101010101010010010101010101010010101010101001010101000101010010101001010101010

meÁreteÁt, illetve a helyeÁt a memo-ban. sey" regiszterekben megkapjuk az egeÁr

or.l #$80008000,(a7) ;eleszt

01010100101010101010100101010101101010100101010010101010101001001010101010101001010101010

Igaz, a megnyitaÁs mindig 320 pixel szeÁles aktuaÁlis koordinaÁtaÁit. EzutaÁn a verembe

move.w (a7)+,$9a(a6) ;IRQvissza

keÁpet nyit meg, de sajaÁt megnyitaÁssal elmentett regiszterek visszanyerik reÁgi

move.w (a7)+,$96(a6) ;DMAvissza

10101010001010100101010010101010101000101010010101010101010010101010110101010010101001010

rte ;END

baÁrmilyen keÁpmeÁrettel hasznaÁlhatoÁ a rutin.

A jelenlegi megnyitaÁs nem DOS-

irq: move.w #$0020,$9c(a6)

tartalmukat, majd a rutin visszateÁr.

;--------------------------------------

01010010010101010101010010101010101001010101000101010010101001010101010101000101010010101

01010101010001010100101010101010100101010101101010100101010010101010101001001010101010101

baraÁt, de az egeÁrkezeloÁ rutint mindenki A "plot" fedoÁnevuÁrutin (a hasznaÁlt regiszterek

verembe menteÁse utaÁn) a "mousex"

bsr

mouse

bsr plot ;regi pont torlese

sajaÁt programjaÁhoz fuÁzheti (ekkor a "P", a

01010101010010101010001010100101010010101010101000101010010101010101010010101010110101010

"nyit" eÁs a "zaÁr" cÉÁmkeÁjuÁrutinok esnek ki). eÁs a "mousey" koordinaÁtaÁknak megfeleloÁen

kiszaÁmÉÁtja a pontnak megfeleloÁbit he-

bsr plot ;uj pont kirakasa

10100101010101010010010101010101010010101010101001010101000101010010101001010101010100010

rte

;--------------------------------------

00101010101010100101010101101010100101010010101010101001001010101010101001010101010100101

A rutin muÁkoÄdeÁse nagy vonalakban: eloÁszoÄr

a "P" reÁsz beaÁllÉÁtja a 0-aÁs sorszaÁmuÁ felcsereÁli. Ez a csere azeÁrt joÁ, mert ÉÁgy

move.b oldx(pc),d0 ;elozo ertek

lyeÁt a memoÁriaÁban, majd a bit tartalmaÁt mouse:movem.l d0/d1,-(a7)

10001010100101010010101010101000101010010101010101010010101010110101010010101001010101010

csapdaÁt a "prg"-ra, majd ki is nyitja a nem kellett kuÄloÄn ponttoÄrloÁt ("bclr" utasÉÁtaÁssal)

eÁs pontkirakoÁt ("bset" utasÉÁtaÁssal)

move.b $b(a6),d1 ;uj ertek

10010101010101010010101010101001010101000101010010101001010101010100010101001010101010101

sub.b d1,d0 ;x kulonbseg

csapdaÁt, ÉÁgy a "prg" fog tovaÁbb futni, aki

move.b d1,oldx ;a kovetkezohoz

01010101101010100101010010101010101001001010101010101001010101010100101010100010101001010

toÄrli a keÁpernyoÁt, beaÁllÉÁtja a hasznaÁlt regisztereket,

majd a "nyit"-ra leÁp raÁ. OÁ pontot, majd ugyanazon a koordinaÁtaÁn

ext.w d0 ;bovites

ÉÁrni. A rutin elsoÁmeghÉÁvaÁsakor kirakja a

move.w mousex(pc),d1

10101010101000101010010101010101010010101010110101010010101001010101010100100101010101010

10101010101001010101000101010010101001010101010100010101001010101010101001010101011010101

eloÁbb a verembe menti, majd leloÄvi, eÁs uÁjra

beaÁllÉÁtja a DMA eÁs IRQ regisztereket (ezeÁrt van a "prg"-ban is egy "pont" hÉÁ-

bpl.s m1 ;teszt uj x

valoÁ maÁsodik meghÉÁvaÁsakor toÄrli azt

sub.w d0,d1 ;uj x

01010010101010101001001010101010101001010101010100101010100010101001010100101010101010001

moveq #0,d1 ;bal szel

uÁgy, hogy a keÁpernyoÁnyitva legyen (ehhez

aktÉÁvvaÁteszi a "coplst" nevuÁcopper-

m1: cmp.w #szeles,d1

vaÁs).

bra.s m2

10010101010101010010101010110101010010101001010101010100100101010101010100101010101010010

01000101010010101001010101010100010101001010101010101001010101011010101001010100101010101

listaÁt) eÁs az 50-ed maÁsodpercenkeÁnt Az ebben a cikkben szereploÁ rutinok

bmi.s m2

meghÉÁvaÁsra keruÄloÁvertikal blank (raszter) egyenkeÁnt is felhasznaÁlhatoÁk (pl. a pontkirakoÁ).

A keÁsoÁbbiekben sok maÁs, ilyen tÉÁ-

move.w #szeles-1,d1 ;right side

01001010101010101001010101010100101010100010101001010100101010101010001010100101010101010

m2: move.w d1,mousex ;tokeletes x

megszakÉÁtaÁs fusson (a megszakÉÁtaÁsvektort

az "irq" nevuÁrutinra aÁllÉÁtja). EzenkÉÁvuÄl pusuÁ rutin koÄzleÁseÁt szeretneÁnk megvaloÁ-

move.b $a(a6),d1 ;uj ertek

10101010110101010010101001010101010100100101010101010100101010101010010101010001010100101

move.b oldy(pc),d0 ;elozo ertek

01010101010100010101001010101010101001010101011010101001010100101010101010010010101010101

a 6-os cÉÁmregiszterbe betoÄlt egy baÁziscÉÁmet.

a (leveÁl)lapot" eÁs ÉÁrd meg mi tetszett, mi

move.b d1,oldy ;a kovetkezohoz

sÉÁtani, de ehhez az kell, hogy Te is "vedd

sub.b d1,d0 ;y kulonbseg

01010101010100101010100010101001010100101010101010100010101001010100101010101010001010100

nem. SzÉÁvesen laÁtjuk az olyan tÉÁpusuÁ leveleket

is, hogy "koÄzoÄljetek le ilyen-olyan

move.w mousey(pc),d1

01010101010010101010110101010010101001010101010100100101010101010100101010101010010101010

ext.w d0 ;bovites

A "test" rutin addig fut, ameddig meg

sub.w d0,d1 ;uj y

01010010101001010101010100010101001010101010101001010101011010101001010100101010101010010

nem nyomjuk a bal oldali egeÁrgombot. rutinokat". EroÁnkhoÄz eÁs tudaÁsunkhoz meÁrten

igyekszuÄnk az ilyen keÁreÁseket is telje-

moveq #0,d1 ;teteje

bpl.s m3 ;teszt uj y

10101010101001010101010100101010100010101001010100101010101010001010100101010101010100101

EzutaÁn a "zaÁr"-ral fejezoÁdik be a program,

10110101010010101001010101010100100101010101010100101010101010010101010001010100101010010

mely leloÄvi az eddig hasznaÁlt DMA-kat eÁs sÉÁteni. Amiben segÉÁteni tudunk Neked:

bra.s m4

m3: cmp.w #magas,d1

IRQ-kat, majd a reÁgieket visszaaÁllÉÁtja (ehhez

visszaszerzi a verembe elmentett rutinok koÄzleÁse, optimalizaÁlaÁsi javaslatok.

move.w #magas-1,d1 ;alja

Assembly szinten, rendszertoÁl fuÄggetlen

01010101000101010010101001010101010100010101001010101010101001010101011010101001010100101

bmi.s m4

10101001001010101010101001010101010100101010100010101001010100101010101010001010100101010

DMA, IRQ, eÁs megszakÉÁtaÁsvektor eÁrteÁkeket),

kileÁp a csapdaÁboÁl, eÁs a "P" rutin veÁ-

movem.l (a7)+,d0/d1

HaÁt akkor eloÁa tollal....

m4: move.w d1,mousey ;tokeletes y

01010010101010110101010010101001010101010100100101010101010100101010101010010101010001010

szeles=320

geÁnek segÉÁtseÁgeÁvel visszateÁr.

rts ;kesz uj koordinatak

10101001010101010100010101001010101010101001010101011010101001010100101010101010010010101

magas=200

;--------------------------------------

kepernyokezdet=$60000

plot: movem.l d0-d2/a0,-(a7)

10101001010101010100101010100010101001010100101010010101000101010010101010101010010101010

A program foÁreÁsze (maga az egeÁr-kezeleÁs)

a vertikal blank megszakÉÁtaÁsboÁl, 50-

org azmus

move.w mousex(pc),d0

azmus=$20000

lea

kepernyokezdet,a0

10101001010100101010101010010010101010101010010101010101001010101000101010010101001010101

10001010100101010101010100101010101101010100101010010101010101001001010101010101001010101

ed maÁsodpercenkeÁnt fut le ("irq" rutin),

load azmus

move.w mousey(pc),d1

P: move.l #prg,$80.w

move.l d0,d2

mialatt a "test" rutin eÁppen a bal egeÁrgombra

vaÁr. Az "irq" visszaaÁllÉÁtja a meg-

rts

mulu #szeles/8,d1 ;y byte-ok

10010101010001010100101010010101010101000101010010101010101010010101010110101010010101001

trap #0

asr.w #3,d2 ;x byte-ok

10101010010010101010101010010101010101001010101000101010010101001010101010100010101001010

szakÉÁtaÁst kivaÁltoÁ bitet, meghÉÁvja az egeÁrpozÉÁcionaÁloÁt,

a pontrajzoloÁt eÁs visszateÁr a prg: lea kepernyokezdet,a0

not.w d0 ;melyik bitet

;--------------------------------------

add.w d1,d2 ;x+y byte-ok

01010100101010101101010100101010010101010101001001010101010101001010101010100101010100010

move.w #szeles*magas/32-1,d0

00101010010101010101000101010010101010101010010101010110101010010101001010101010100100101

megszakÉÁtaÁsboÁl.

bchg d0,(a0,d2.w) ;csere

i: clr.l (a0)+

movem.l (a7)+,d0-d2/a0

dbf d0,i ;kepernyo torlese

10101010010101010101001010101000101010010101001010101010100010101001010101010101001010101

rts

A "mouse" rutin eloÁszoÄr elmenti a hasznaÁlt

regisztereket a verembe, majd a

move.w $a(a6),oldy ;kezdo y,x

mousey: dc.w 0

clr.l mousex ;bal felso sarok mousex: dc.w 0

01010100101010010101010101001001010101010101001010101010100101010100010101001010100101010

01010001010100101010010101010101000101010010101010101010010101010110101010010101001010101

hardver egeÁr-regiszterek (x eÁs y) segÉÁtseÁgeÁvel

meghataÁrozza az egeÁrmutatoÁ elteÁ-

bsr plot ;elso pont

oldy: dc.b 0

;--------------------------------------

oldx: dc.b 0

10010010101010101010010101010101001010101000101010010101001010101010100010101001010101010

nyit: lea $dff000,a6 ;bazis

coplst: dc.w $0180,$0000,$0182,$0fff

reÁseÁt (a hardver egeÁr-regiszeterek byte-osak,

a rutinban hasznaÁlt egeÁr koordinaÁtaÁk

move.w $1c(a6),-(a7) ;IRQ most

dc.w $0092,$0030,$0094,$00c8

move.w $2(a6),-(a7) ;DMA most

dc.w $008e,$3000,$0090,$30ff

00101010101101010100101010010101010101001001010101010101001010101010100101010100010101001

10010101010101000101010010101010101010010101010110101010010101001010101010100100101010101

word-oÄsek, ezeÁrt kell az "ext.w" kiterjesztoÁ move.w #$7fff,$9a(a6) ;IRQhalal

dc.w $0104,$0000,$0100,$1200

move.w #$7fff,$96(a6) ;DMAhalal

10010101010101001010101000101010010101001010101010101000101010010101001010101010100010101

utasÉÁtaÁs), majd teszteli, hogy a keÁpernyoÁroÁl

le ne "fusson" a mutatoÁ. Az egeÁrmuta-

dc.w $0108,$0000,$010a,$0000

move.l $6c.w,-(a7) ;regi vektor

dc.w $0120,$0007,$0122,$ff00

01010101010100101010101101010100101010010101010101001001010101010101001010101010100101010

move.l #irq,$6c.w ;uj megszak.

dc.w $00e0,$0006,$00e2,$0000

toÁ elteÁreÁseÁnek meghataÁrozaÁsaÁhoz fel-

move.l #coplst,$84(a6) ;uj cop.

dc.l $fffffffe

01010100101010010101010101000101010010101010101010010101010110101010010101001010101010100

10101010101010010101010101001010101000101010010101001010101010100010101001010101010101001

10101101010100101010010101010101001001010101010101001010101010100101010100010101001010100

32 GURU 92/3

01010100101010101010010101010001010100101010010101010101010001010100101010010101010101000

01001010101010101001010101011010101001010100101010101010010010101010101010010101010101001


LEVELEZEÁS

He l lo meg m inden!

RemeÁlem, mindenkinek remek nyara volt eÁs

araÁnylag koÄnnyen tuÁleÁlteÁtek az augusztust

GURU neÁlkuÄl is. SzerencseÁre bekoÄszoÄntoÄtt az

oÁsz (kezdoÁdik az iskola, veÁge a szabadsaÁgnak,

stb) eÁs uÁjra itt vagyunk, soÁt uÁjra levelezgetuÄnk

is! HurraÁ-hurraÁ, most aztaÁn mindenki igazaÁn

boldog lehet... KezdjuÄk mindjaÁrt egy kellemes

teÁmaÁval: eÁljenek a reklamaÁcioÁk! Sokan kuÄldtek

olyan levelet, amiben azt kifogaÁsoltaÁk, hogy eloÁfizetoÁ

leÁtuÄkre nem kaptaÁk meg a III/1-es lemez

GURU-t. Ez azeÁrt van, mert az egy PD kiadaÁs

volt a papÉÁruÁjsaÁg megjeleneÁse eloÁtt, eÁs

tudvalevoÁ, hogy azt mindenki teljesen ingyen,

a legkisebb lelkiismeretfurdalaÁs neÁlkuÄl lemaÁsolhatta.

Az eloÁfizetoÁk azeÁrt nem kaptaÁk meg,

mert az eloÁfizeteÁsuÄk a teÁnyleges "official" uÁjsaÁgra

szoÁl eÁs a III/1 (mint ez eloÁbb maÁr leÉÁrtam)

NEM tartozott ebbe a kategoÁriaÁba. MaÁs: eloÁfizeteÁs

v2.0. Ha valakinek olyan probleÁmaÁja

van, hogy nem kapta meg az eloÁfizetett szaÁmokat,

akkor reklamaÁcioÁt csak uÁgy nyuÁjtson

be, hogy a befizeteÁst igazoloÁ szelveÁnyroÁl kuÄld

egy feÁnymaÁsolatot! EllenkezoÁesetben sajnos

nem tudjuk a reklamaÁcioÁt elfogadni, pedig

teÁnyleg nagyon joÁszivuÁek vagyunk. TeÁma lezaÁrva,

koÄvetkezzenek a levelek.

Le lkes Atar isok

Hello GURU! A haverommal megvettuÄk az uÁjsaÁgot,

eÁs nagyon tetszett. A lap egyik nagy eloÁnye,

hogy nem foglalkozik C64-gyel eÁs maÁs

olyan geÁpekkel, melyek foÄloÄtt maÁr eljaÁrt az idoÁ.

NekuÄnk Atarink van. Az uÁjsaÁgban toÄbb helyen

olvastunk utalaÁst arra, hogy XY program megjelent

Atarira is. EbboÁl arra koÄvetkeztettuÄnk,

hogy ezek nektek is megvannak. Ha hajlandoÁk

vagytok nekuÄnk programot kuÄldeni, mi kb. 60

programos cserealappal tudnaÁnk ezt viszonozni.

Minden tÉÁpusuÁ program eÁrdekel (kuÄloÄnoÄsen:

Monkey Island II, Eye of the Beholder, Eye of

the Beholder II, Epic, Heart of China, Eco

Quest, Conquest of the Longbow). Ha ez nem

lehetseÁges, akkor, ha lehet kuÄldjetek cserepartner

cÉÁmeket, de mindenkeÁppen vaÁlaszoljatok.

(Chris eÁs SzityoÁ)

Hmmm, micsoda remek koÄvetkezteteÁseitek

vannak! NekuÄnk pedig nincsenek (programok),

de hajlandoÁsaÁgunk sincs programokat maÁsolni

sem Atarira sem AmigaÁra sem PC-re. Viszont

cÉÁmeket sem kuÄlduÄnk, mert egyreÁszt nem tartunk

momentaÁn ilyen haÁziaÁllatokat, maÁsreÁszt

nem vagyunk koÄzvetÉÁtoÁiroda. De ne csuÄggedjetek

van megoldaÁs, ami nemcsak nektek, de

mindenki maÁsnak is joÁ aki hasonloÁ gondokkal

kuÄszkoÄdik. IÁme a varaÁzsszoÁ: aproÁhirdeteÁs.

Hogy m ik vannak...

MeÁlyen tisztelt GURU Team... Nagyon tetszik

a lapotok, foÁleg a grafikai rovat! JoÁk a jaÁteÁkismertetoÁk,

a ToplistaÁk! Egyet sajnaÁlok: nem lehet

az uÁjsaÁgtoÁl megrendelni a leÉÁrt, koÄzoÄlt programokat!

SAJNA! Pedig az joÁ lenne, de nagyon!

VeÁguÄlis beveÁtelnek sem rossz, maÁsreÁszt

szerintem a lapszaÁmot feldobnaÁ, eÁs sokszor ÉÁrjaÁtok,

hogy "MagyarorszaÁgon nyÉÁltan folyik a

kereskedelem, nincsenek a softwarekre veÁdelem

se a hardwarekre!", ezzel meg lehetne ten-

ni az elsoÁleÁpeÁseket! PeÁldaÁul a .... ad el jaÁteÁkokat,

eÁs nem is draÁgaÁn! EZ NEM OÄSSZEHA-

SONLIÁTAÁS VOLT! Azt is sajnaÁlom, hogy augusztusban

nem jelenik meg a lap, NAGY

KAÁR!!!! EgeÁszeÁbe veÁve nem is olyan rossz a

lap, soÁt eleÁg joÁ! (MarosvoÄlgyi "Dyonix" PeÁter,

Budapest) UI: Nyugodtan ÉÁrhattok!!! Bort, buÁzaÁt,

AmigaÁt...

Csak mondja nekem meÁg egyszer valaki,

hogy nincsenek csodaÁk. Egy ember MagyarorszaÁgon

aki programot akar venni! Komolyra

fordÉÁtva a szoÁt: lehet, hogy a keÁsoÁbbiekben

majd foglalkozunk programeladaÁssal, de jelen

pillanatban nem tuÁnik tuÁl kifizetoÁdoÁnek Neked

eÁs meÁg maÁsik haÁrom embernek programokat

eladni. RemeÁljuÄk, vaÁltozni fog a helyzet. Ja

igen! A jelenlegi jaÁteÁkeladoÁ cÉÁmeÁt eÁn toÄroÄltem

ki. Ha majd hirdet, akkor lehet. EgyeÁbkeÁnt teljesen

nyugodtan ÉÁrtam.

Egy t ip ikus k ivaÁnsaÁg l i ssta

Kedves GURU-szerkesztoÁseÁg! Nagyon tetszik

a papÉÁron megjelenoÁGURU. SzÉÁvesen kritizaÁlgatnaÁm,

de nem nagyon van mibe belekoÄtni.

Ha a tovaÁbbi szaÁmokban is tartani tudjaÁtok ezt

a szÉÁnvonalat, biztos sikeretek lesz. A legtoÄbb

uÁjsaÁgnak ugyanis a legelsoÁ szaÁma sikeruÄl a

legjobban. Mivel a demok lelkes hÉÁve vagyok,

oÄruÄlneÁk, ha a DemoloÁgia rovatot megnoÄvelneÁtek.

A Workbench 3.0 bohoÁckodaÁs nagyon

eroÁltetettnek tuÁnt. Az AD&D rovat szaÁmomra

nem volt tuÁl hasznos (van maÁr neÁmi tapasztalatom

szerepjaÁteÁkokban), de megeÁrtem, hogy

szuÄkseÁg van raÁ azok kedveÁeÁrt akik most ismerkednek

a szerepjaÁteÁkokkal. Viszont nagyon joÁ

lenne, ha ezen beluÄl leÁtrehoznaÁtok egy a

Dragon Magazine-ban megjelenoÁ Sage

Advice-hoz hasonloÁ rovatot, ahol a probleÁmaÁs

szabaÁlyokkal kapcsolatban beeÁrkezoÁ keÁrdeÁsekre

vaÁlaszolnaÁtok. IÁgy maÁr tapasztalt jaÁteÁkosok

is meg lenneÁnek eleÁgedve. RemeÁlem tovaÁbbra

is 100%-ban AD&D-vel foglalkoztok.

Annak is oÄruÄlneÁk, ha a koÄvetkezoÁGURU-ban

reÁszletesen leÉÁrnaÁtok az EPIC kuÄldeteÁseit.

Vajon haÁny Ataris eÁs haÁny AmigaÁs/PC-s veszi

az uÁjsaÁgot? Ennek megfeleloÁen az Atari rovatot

meg lehetne szuÄntetni, de legalaÁbbis redukaÁlni

kellene (annaÁl is inkaÁbb, hogy van sajaÁt

uÁjsaÁgjuk). (KovaÁcs AndraÁs, Budapest)

KoÄsz a dicseÁretet, remeÁlem meÁg most, a harmadik

szaÁm olvasaÁsa koÄzben is vaÁltozatlan a

veÁlemeÁnyed. RemeÁlem egyszer minden kÉÁvaÁnsaÁgodat

tudjuk teljesÉÁteni, csak ahhoz eloÁbb

keÁne meÁg neÁhaÁny plusz oldal, ugyanis demoÁbol

eÁs AD&D teÁmaÁboÁl (hogy csak ezeket emlÉÁtsem)

mi is kifogyhatatlanok vagyunk. Ha maÁs

teÁmaÁt roÄvidÉÁteneÁnk meg, akkor maÁsoknak lenne

hasonloÁ probleÁmaÁjuk. MeÁg az Ataris rovatot

sem szuÄntetjuÄk meg, annaÁl is inkaÁbb, mert sok

pozitÉÁv Ataris visszajelzeÁst kapunk, aminek nagyon

oÄruÄluÄnk. SzoÁval Atari rovat marad, soÁt kisebb

sem lesz. ProÁbaÁljaÁtok maÁr meg elviselni

egymaÁst fijjugg!

LeveÁl a nagy magyar scene-boÁl

Hello GURU Team! Az uÁj Guruval kapcsolatban

lenne mondanivaloÁm... KuÄlalak: ezt eltalaÁltaÁtok

rendesen. A belsoÁoldalak is joÁl neÁznek

ki, nemcsak a kuÄlsoÁ. Sok szÉÁnes oldal: nagyon

joÁ! A hirdeteÁseket lehetne fekete-feheÁr oldalakra

nyomtatni. AÁr: elfogadhatoÁ. AmigaÁval csinaÁltaÁtok?

Nem semmi! Tartalom: . ezt egy picit

boÁvebben. A szaÁmomra vilaÁgos, hogy a leÁmerekre,

amatoÁroÄkre alapoztaÁtok az uÁjsaÁgot.

Szerintem tuÁl sok a jaÁteÁk! Az uÁjsaÁg 3/4 reÁsze,

eÁs ez sok! Atari rovat: SzegeÁny Atarisok nem

hiszem, hogy megveszik az AM-et, GURU-t

azeÁrt a paÁr oldaleÁrt. Ennyi eroÁboÁl csinaÁlhatnaÁnak

sajaÁt Atari uÁjsaÁgot, uÁgyis azt hangoztatjaÁk,

hogy milyen sokan vannak az orszaÁgban.

MegeÁrtem, hogy ÉÁgy toÄbb peÁldaÁnyt tudtok eladni,

de szerintem ez rossz uÄzletpolitika. Demo

rovat: toÄbb keÁne! Jean baraÁtunknak foglalkozni

keÁne a magyar stuffokkal is (boÁven akad), hiszen

magyar magba magyar demoÁvilaÁg is illene.

Raytracing: +5 oldal! Ebben nagyon joÁk

vagytok, csak ÉÁgy tovaÁbb! (Yo GaÁborca!). ToÄbb

hardware, software ismertetoÁ keÁne. Tesztek,

oÄsszehasonlÉÁtaÁsok stb.. Csak venni keÁne rendszeresen

az AM-et (a neÁmetet!). UÁgy vettem

eÁszre, hogy GaÁborca veszi is! Lehetne scene

rovatot indÉÁtani, ahol csapatok mutatkoznaÁnak

be, riportokkal tarkÉÁtva. MeÁg sorolhatnaÁm az oÄtleteket,

de nemsokaÁra megjelenik a MOON-

LIGHT SHADOW diskmag, eÁs ide is kell egypaÁr

oÄtlet. OÄsszefoglalva: cool design, sok jaÁteÁk,

egyeÁbkeÁnt meg cool uÁjsaÁg. Sok sikert kÉÁvaÁnok

a GURU teamnak! PS: GURU rulez, de sok a

jaÁteÁk. PS2: hol a borÉÁtoÁroÁl a beigeÁrt saÁrkaÁnyos

keÁp? (Magnum755/Moonlight, SzeÁkesfeheÁrvaÁr)

Ok. NeÁzzuÄk csak sorban a dolgokat. KuÄlalak

meg egyeÁb: stimm, nekem is tetszik. AÁr: el, de

ezt nem AmigaÁval csinaÁltuk... Tartalom: itt teÁvedteÁl

egy kicsit! Az uÁjsaÁgnak csak kb. a fele

foglalkozik jaÁteÁkkal, valamint nemcsak a "leÁmerekre"

alapoztuk az uÁjsaÁgot. Atari rovat: kell eÁs

keÁsz. A "szegeÁny" Atarisok pedig, keÁpzeld el,

megveszik az uÁjsaÁgot eÁs tetszik nekik is. MaÁr

kifejtettem, hogy mieÁrt nem csak az a paÁr oldal

az oÄveÁk, ami foÄleÁ az van ÉÁrva, hogy ATARI

ROVAT. Nem fogod elhinni, de csinaÁltak maÁr

sajaÁt lemezuÁjsaÁgot (Bomba) is. Van egy indiszkreÁt

keÁrdeÁsem: mieÁrt rossz uÄzletpolitika

az, hogy toÄbbet adunk el az uÁjsaÁgboÁl? Lehet,

hogy teljesen huÄlye vagyok, de teÁnyleg nem eÁrtem...

Demo eÁs Raytracing rovat: igazad van,

toÄbb keÁne, de olvasd el az eloÁzoÁleveÁlre adott

vaÁlaszomat (Atarival kapcsolatban is). Rendben?

Abban is igazad van, hogy toÄbb ismertetoÁ

eÁs teszt keÁne, de tovaÁbbra sem kÉÁvaÁnunk a neÁmet

AM magyar kiadaÁsa lenni. GaÁborca tud

neÁmetuÄl. VeÁgezetuÄl a scene rovatroÁl neÁhaÁny

szoÁt. Persze, hogy joÁ lenne, de mivel lenne

megtoÄltve? Avval, hogy XY of Z macskaÁjaÁnak

eltoÄrt a laÁba? Sajnos eÁn is nagyjaÁboÁl tisztaÁban

vagyok vele, hogy mi (nem) szokott toÄrteÁnni a

scene-n, azeÁrt vagyok kisseÁ szkeptikus. De ha

csinaÁlunk ilyet, akkor mi lesz a sajaÁt lemezuÁjsaÁgotokban?

Ennyi. A joÁkÉÁvaÁnsaÁgokat koÄsz, a

saÁrkaÁnyos keÁp csak peÁlda volt, az uÁjsaÁgotokboÁl

pedig kuÄldj el egy peÁldaÁnyt. ViszlaÁt!

Ennyi volt a moÁka maÁra, zaÁrul Brazil moÁkataÁra

eÁs ha tetszett, nemsokaÁra JoÁska, SaÁra, Tercsi,

Fercsi, Kata, KlaÁra s valahaÁny neÁv a naptaÁrban,

eljoÄvoÄk meÁg hozzaÁtok, a viszont laÁtaÁsra

pajtaÁsok!

GURU 92/3 33

Brazil


34

GURU 92/3


C iv i l zat i z ion ikonok

TÉÁpus LeÁpeÁs Gazd.eÁrteÁk OÄntoÄzeÁs BaÁnyaÁszat UÁt

Arctic 2 - - - -

Desert 1 R + F + R + T

Forest 2 F RR Plains - -

Grassland 1 FF R + F Forest + T

Hills 2 F RR + F + R -

Jungle 2 F Grassland Forest -

Mountains 3 R - + R -

Ocean 1 F TT - - -

Plains 1 FR + F Forest + T

Rivers 1 FF R? T+ F - -

Swamp 2 F Grassland Forest -

Tundra 1 F - - -

Coal 2 F RR + F + RRR -

Fish 1 FFF TT - - -

Game 2 FFF RR Horses - -

Game (T) 1 FFF - - -

Gold 3 R TTTTTT - + R -

Horses 1 F RRR + F Game + T

MegjegyzeÁs: F(ood), R(esources), T(rade), R?(esources 50%?)

GURU 92/3 35


AproÁ

\

hirdeteÁs

H irdess!

H irdeteÁs i tar ifaÁnk: 60 karakter

100 Ft. A szoÄveget eÁs a

bef izeteÁs i nyugtaÁt (roÁzsaszÉÁn

postauta lvaÁnyon) a szerkesztoÁseÁgbe

kuÄld jeÁtek. Bp.

1399, Pf. 701/ 765.

EladoÁ AMIGA 500-as, 1.2, 2

Mb ram boÁvÉÁteÁssel kituÁnoÁ aÁllapotban,

esetleg kuÄloÄn-kuÄloÄn

is. Tel.: 1888-861

EladoÁ VXL 68030/68882 (25

Mhz) turbokaÁrtya (65.000.-)

Tel.: 1-831-573 (eÁjjel,deÁleloÁtt)

Mega lakult a

"Magyar AMOS C lub" !!!

Ha eÁrdekel a teÁma Te is csatlakozhatsz!

SegÉÁtseÁg kezdoÁ

felhasznaÁloÁknak. "AMOS" jeligeÁre

a szerkesztoÁseÁgbe.

Public Domain, Shareware !

Minden mennyiseÁgben!

A "Fish-disk"-ek teljes kÉÁnaÁlata!

Teljes lista a GURU lemezuÁjsaÁg

9. 11. szaÁmaÁban. A lemezek

aÁra: 120 Ft + posta

koÄltseÁg.

MegrendelhetoÁ: Bp. 1399 Pf.

701/ 756.

A GURU Team uÁjdonsaÁga :

KeÁsz jaÁteÁkokat (AMIGA,PC)

keresuÄnk kuÄlfoÄldi forgalmazaÁs

ceÁljaÁboÁl.Ne bÉÁzd a programodat

a veÁletlenre!

A GURU Team a szerkesztoÁseÁg

cÉÁmeÁn vaÁrja a jelentkezeÁst.

Amiga sample disk-ek

maÁsolaÁsa eÁs csereÁje. VaÁlaszborÉÁteÁkeÁrt

listaÁt kuÄldoÄk. Keresek

komplett szinti lemezeket,

eÁs Imagine-hez object-eket.

Ifj. CsoÄrgoÁ LaÁszloÁ, MezoÁkeresztes,

SaÁgvaÁri u. 6. 3441

Tel: 102

A DemologiaÁban bemutatott

valamint sok egyeÁb demo, slideshow,

music disc eÁs lemezuÁjsaÁg

beszerezhetoÁ (egyeloÁre

kizaÁroÁlag AmigaÁra).

SCOOPEX MO.

Pf: 701/103 1399 Budapest

A lemezes taÁjeÁkoztatoÁhoz

szuÄkseÁges: vaÁlaszborÉÁteÁk, beÁlyeg

valamint 1 db 3‘-es lemez.

Amiga 500, 1MB RAM + RF

Modulator, magyar dokumentaÁcioÁ

eladoÁ.

Arany SaÁndor, TiszafoÄldvaÁr

OÁszoÁloÁu. 64.

Tel.: 01/TiszafoÄldvaÁr/307

EltuÄntek az Alex grafikai lemezei

a paraÁdi taÁbor alatt ! Rajta

igen fontos keÁpek voltak, a

Boring Billy c. programhoz !!!

SegÉÁts, nehogy kaÁrba vesszen

a munka! Aki visszajuttatja lemezeit,

jutalmat kap!

AmigaÁhoz Action Replay 3

(8500 Ft); belsoÁ, max. 2 MByte

boÁvÉÁtoÁ (11900 Ft); aÁtkapcsolhatoÁ

Kickstart 2 (5500 Ft).

Derko 1399 Bp. Pf. 701/679.

AD&D szerepjaÁteÁkhoz olcsoÁn

eladoÁk a neÁlkuÄloÄzhetetlen szabaÁlykoÄnyvek;

karakterlapok;

4,6,8,10,12,20 oldaluÁ kockaÁk

eÁs egyeÁb kiegeÁszÉÁtoÁk. VaÁlaszborÉÁteÁkeÁrt

taÁjeÁkoztatom.

Ifj. HorvaÁth LoÁraÁnt 2030 EÁrd

Arany JaÁnos u. 43.

AlakuloÁ csapat tagokat keres!

(Coder, Gfx, Music, Swapp).

VaÁmos LaÁszloÁ Budapest 1157

ZsoÁkavaÁr u. 35. Tel.: 184-

9743(United Artist)

UÁj Amiga 500 eladoÁ (1 MBytera

boÁvÉÁtetten) 40.000 Ft-eÁrt.

Szuchy Csaba BeÁkeÁscsaba

AÁchim u. 27. 5600

AD&D fordÉÁtaÁsok IBM PC-re!

KasztoktoÁl a szoÄrnyetegekig

minden. VaÁlaszboriteÁk koÄtelezoÁ!

CÉÁm: Nagy JaÁnos 4400

NyÉÁregyhaÁza Toldi. u. 53. III/2

Megalakult az AMIGOOD-

NESS CLUB! Ha eÁrdekel, akkor

ÉÁrj! Minden AmigaÁs leveleÁt

vaÁrjuk, aki jaÁtszik vagy dolgozik.

Az orszaÁg egeÁsz teruÄleteÁn!

BoÁvebb informaÁcioÁ: Friesz

GaÁbor KomloÁ KoÄrtevenyes u.

11. 7300

AmigaÁhoz magyar nyelvuÁgeÁpikoÁduÁ

programozaÁsi szakkoÄnyv

eladoÁ! Ifj. Fielsz LaÁszloÁ

Budapest III. JoÁs u. 4. 1039

Tel.: 187-3844

Amiga 500 (1MByte), monitor,

kuÄlsoÁdrive, bootkapcsoloÁ, 250

db lemez 65.000.- Ft-eÁrt eladoÁ.

Imre ZoltaÁn

T.:06-6021548 Este 19h-22h

AmigaÁhoz MKIII, Kickstart

aÁtkapcsoloÁ (1.3-2.04-2.05), 2,5

Mbyte belsoÁ boÁvÉÁteÁs, 1Mbyte

CHIPRAM, 14 Mhz, Amiga

PRG.

ToÁfejy Lajos

Budapest 1114 Bartok B. uÁt 29

T.:1658-027

Az ISCH CREW tagokat keres

a csapatba. Ugyanitt programok

nagy vaÁlaszteÁkban eladoÁk.

Tanos KrisztiaÁn

Bp 1204 Kossuth u. 36 V/59

JuÁniusban megalakult az orszaÁg

legnagyobb Amiga klubja.

LemezuÁjsaÁgunk, az Amiga

Window maÁr a 3. szaÁmaÁnaÁl

tart... Te meg nem vagy tag?

Klassz embereket ismerhetsz

meg, tehetseÁged nem veÁsz el.

EÁvente 2-3 copy party!

LemezuÁjsaÁg: 120 Ft.

KingFisher Corps

4200 HajduszoboszloÁ

Hunyadi u. 28/b

JoÁ hÉÁr a szaÁmÉÁtoÁgeÁp kedveloÁknek! UÁj szakuÄzlet nyÉÁlt a vaÁros szÉÁveÁben.

A Flavius aÁruhaÁz (volt LottoÁ aÁruhaÁz) uÁj arculataÁval vaÁrja oÄnoÄket a reÁgi helyen.

Itt vaÁrja OÄnoÄket a Mikro C Bt, udvarias kiszolgaÁlaÁssal, teljes Commodore termeÁkskaÁlaÁval.

Egy kis ÉÁzelÉÁtoÁaÁrainkboÁl:

Commodore 64 alapgeÁp

Commodore Amiga 500

Commodore Amiga 500+

14.900 Ft

48.900 Ft

59.900 Ft

Commodore 1541/II floppy

Commodore 1084S monitor

Commodore 64 egeÁr

16.900 Ft

31.900 Ft

3500 Ft

JaÁteÁkszoftverek, szakkoÄnyvek, szaÁmÉÁtoÁgeÁpes lapok eÁs folyoÁiratok, disk boxok szeÁles

vaÁlaszteÁkban, szenzaÁcioÁs Commodore 64 jaÁteÁkkazettaÁk!.

Bp. RaÁkoczi uÁt. 36. Tel: 1221043 ... 47/ 17 melleÁk

36 GURU 92/3


MAÁGIKUS LAPOK

Ebben a cikkben szeretneÁnk

roÄvid, de eÁrthetoÁvaÁzlatot

eÁs neÁhaÁny tippet koÄzoÄlni

az AD&D 2-nd edition jaÁteÁk

standard eÁs opcionaÁlis karak-

terosztaÁlyairoÁl. A maÁsik eÁrdekloÁ-

deÁsre szaÁmot tartoÁ dolog a

kuÄloÄnboÄzoÁstandard fajok, amelyek tagjakeÁnt

karakteruÄnket elindÉÁthatjuk, azonban

e fajokroÁl a Player's Handbook roÄvid eÁs

toÄkeÁletes leÉÁraÁst nyuÁjt, ÉÁgy ezeket nincs

eÁrtelme itt taglalni. Az osztaÁlyok fogalma

nem minden szerepjaÁteÁkban leÁtezik, van

ahol maÁr sikeresen kikuÄszoÄboÄlteÁk. Mit is

takar ez a fogalom? Ahhoz, hogy a karakteruÄnk

kalandozhasson, kuÄloÄnboÄzoÁismeretekkel

eÁs keÁpesseÁgekkel

kell rendelkeznie,

a legegyszeruÁbbek pl:

tudjon jaÁrni, gondolkozni eÁs

gyakorlatban is keÁpes legyen

raÁ. Ezek olyan alapvetoÁ

keÁpesseÁgek eÁs tulajdonsaÁgok,

hogy sok olvasoÁnak talaÁn

meglepeteÁst is okoz emlÉÁteÁsuÄk,

azonban gondoljunk

bele a hiaÁnyukba. Annyira

alapvetoÁek a kalandozaÁshoz,

hogy minden karakter

rendelkezik ezekkel. Mi van

azonban a tanult dolgokkal,

a fegyverek ismereteÁvel, a

foÁzeÁssel, az ÉÁraÁs-olvasaÁssal

vagy egy FANTASY vilaÁgban

a maÁgikus keÁpesseÁgekkel?

Minden karakter rendelkezik

ilyen eÁs hasonloÁ ismeretekkel?

NeÁhaÁny igen, neÁhaÁny nem.

Bizonyos fajok egyediekkel is rendelkeznek.

Az ismeretek eÁs keÁpesseÁgek

kivaÁlasztaÁsa egy karakterneÁl toÄrteÁnhet veÁletlenszeruÁen

is, mint az AD&D alaptulajdonsaÁgok.

Ezek meghataÁrozzaÁk, hogy a

jaÁteÁkban mivel eÁs hogyan jaÁtszhatunk. A

szerepjaÁteÁkokban ha kell, dobunk. Fajt

vaÁlasztunk, ha lehet. KivaÁlogatjuk a kÉÁvaÁnt

ismereteket eÁs keÁpesseÁgeket. A karakteruÄnk

az, amit tud eÁs amilyen szemeÁlyiseÁge

van. Az AD&D-ben alaptulajdonsaÁgot

dobunk, a lehetoÁseÁgek alapjaÁn fajt vaÁlasztunk

eÁs eggyet az adott fajnaÁl felsorolt

osztaÁly lehetoÁseÁgek koÄzuÄl. Az osztaÁly magaÁba

foglalja, hogy karakteruÄnk milyen

keÁpesseÁgekkel bÉÁr a jaÁteÁkban eloÁforduloÁak

koÄzuÄl. Ez egy kicsit mesterkeÁlt, mert az

AD&D-ben a harcos osztaÁlyuÁ nem tud varaÁzsolni,

csak fegyverekkel harcolni, no

meg gondolkozni. TehaÁt az osztaÁlyokkal

egy merev tulajdonsaÁgcsoportot kapunk,

azokkal a jaÁteÁkokkal ellenteÁtben, ahol karakterosztaÁly

nem leÁtezik eÁs a karaktert

csupaÁn az definiaÁlja, hogy milyen keÁpesseÁgcsoportokat

vaÁlogatott oÄssze a leÁtezoÁekboÁl.

Persze nem olyan elviselhetetlen,

hogy az AD&D kuÄloÄnboÄzoÁ osztaÁlyokban

oÄsszpontosÉÁtja a tulajdonsaÁgfajtaÁkat, hiszen

ez szuÄkseÁgesseÁ teszi, hogy a karakter

olyan tulajdonsaÁgokkal rendelkezoÁtaÁrsakat

keressen, amelyekkel oÄnmaga nem

rendelkezik. E taÁrsakat nevezzuÄk egyuÄttesen

partinak. Ha maÁr megvan a toÄbbfeÁle

osztaÁlyt tartalmazoÁ parti, arra kell odafigyelni,

hogy mindenki a neki megfeleloÁ

feladatot kapja a siker eÁrdekeÁben. Az

osztaÁlyok roÄvid leÉÁraÁsa eÁs neÁhaÁny tipp koÄvetkezik.

A karakterosztaÁlyok 4 foÁ csoportba

sorolhatoÁk eÁs minden csoportban

az egy alapvetoÁ standard-on kÉÁvuÄl, neÁhaÁny

a DM aÁltal megengedhetoÁnonstandard

osztaÁly is van.

Pr iests(papok/az istenek hatalmaÁnak

szolgaÁloÁi),

Rogues(csavargoÁk/csepuÄraÁgoÁk/tolvajok)

Warr iors(harcboÁl eÁloÁk/harcosok/hadurak)

W izards(maÁgikus tudomaÁnyok ismeroÁi eÁs

hasznaÁloÁi)

A Pr iest csoportba tartozoÁkra elsoÁdlegesen

az jellemzoÁ, hogy papi hatalmukat

vallaÁsos cselekedeteikhez meÁrten kapjaÁk.

Mivel ez a hatalom nagy, a buÄnteteÁs is

igen komoly ha egy Priest megtagadja hiteÁt

vagy szembefordul vele.

Pap

(Cleric avagy standard-Priest). A papok

egy aÁltaluk legfelsoÁnek tartott isten koÄreÁ

eÁpÉÁtkezoÁegyhaÁz tagjai. A leggyakrabban

moraÁlisan joÁ isteneknek joÁ jellemuÁ hÉÁvei,

akiket istenuÄk vagy istennoÁjuÄk kiemelt az

egyhaÁzaÁn beluÄl szorgoskodoÁ szerzetesek

eÁs apaÁcaÁk koÄzuÄl, eÁs papi hatalommal ruhaÁzott

foÄl. Olyan varaÁzslatokhoz hasonlÉÁtoÁ

eroÁkkel eÁs keÁpesseÁgekkel, melyek rajtuk

keresztuÄl, de magaÁboÁl az istenseÁgboÁl

erednek. Ezen eroÁk a hÉÁvoÁk

veÁdelmezeÁseÁt, gyoÁgyÉÁtaÁsaÁt,

szellemi vezeteÁseÁt, eÁs a

vallaÁs ellenseÁgeinek legyoÁzeÁseÁt

segÉÁtik.

A kuÄloÄnboÄzoÁ istenseÁgek

papjaikat azonosan szeÁles

koÄruÁ hatalommal ruhaÁzzaÁk

fel, de az maÁr minden papnak

a sajaÁt gondja, hogy

lehetoÁseÁgeit a vallaÁsaÁnak

legmegfeleloÁbben hasznaÁlja

fel. A taÁrsadalom tagjai

koÄzuÄl az azonos vallaÁsuÁ hÉÁvek

koÄtoÁdnek leginkaÁbb a

paphoz, anyagiakkal taÁmogatva

egyhaÁzaÁt, ÉÁgy segÉÁtve

az egyhaÁz terjeszkedeÁseÁt.

CsereÁbe a papok vallaÁsi

uÄnnepseÁgeket tartanak, eskuÄvoÁket

vezetnek. BeavatjaÁk

az uÁj hÉÁveket, tanaÁccsal

segÉÁtenek, buÄntetik eÁs feloldjaÁk a hÉÁvek aÁltal

elkoÄvetett vallaÁs szerinti buÁnoÄket. EÁs

ÉÁgy oÄsszetartjaÁk az egyhaÁzat. A papok istentoÁl

kapott eroÁik mellett fegyverrel is ki

tudnak aÁllni hituÄkeÁrt. EzeÁrt nem csak vallaÁsi,

hanem harci keÁpzeÁst is kapnak.

Minden paÁnceÁl viseleÁseÁt elsajaÁtÉÁtjaÁk eÁs a

Warrior csoport utaÁn oÁk a maÁsodik legjobb

fegyverforgatoÁk. Egy megkoÄteÁst mindig

betartanak, nem szeretik a veÁrontaÁst,

ezeÁrt uÄtoÁ, zuÁzoÁ fegyvereket hasznaÁlnak a

harcban.

A Pr iest

csoport nonstandard tagjai a kivaÁlasztott

mÉÁtoszok papjai (Priests of specific

mythoi). OÁk abban kuÄloÄnboÄznek a papoktoÁl,

hogy nem koÄtelezoÁen istent, hanem

eszmeÁt, filozoÁfiaÁt, termeÁszeti jelenseÁget,

vagy e dolgoknak egy istenben valoÁ megtestesuÄleÁseÁt

imaÁdjaÁk. A kapott hatalmuk

GURU 92/3 37


nem olyan szeÁles koÄruÁmint a papokeÁ, hanem

sokkal inkaÁbb koncentraÁltabb hituÄk

taÁrgya feleÁ, eÁs meglehet, hogy azon a teruÄleten

eroÁsebb is. PeÁldaÁul egy

GyoÁgyÉÁtaÁs-papjaÁnak sokkal eroÁsebb gyoÁgyÉÁtoÁ

eroÁi vannak a papokeÁnaÁl, viszont lehet,

hogy tilos sebet ejtenie maÁsokon.

Dru ida

(Druid avagy az egyik nonstandard): joÁ

peÁlda arra a kivaÁlasztott mÉÁtoszra, amely

a termeÁszeten alapszik. OÁk eÁs beavatottjaik

a termeÁszet papjai. EgyhaÁzuk a termeÁszet.

HÉÁveik, akikre vigyaÁznak, az aÁllatok

eÁs noÄveÁnyek. Istenek helyett pedig az

eÁlettelen termeÁszetet tisztelik, amely helyt

ad az eÁloÁnek. Mivel nem aÁrtjaÁk bele magukat

a dolgok meneteÁbe, (amÉÁg az a termeÁszetet

nem veszeÁlyezteti), az intelligens

leÁnyek alkotta taÁrsadalom

ritkaÁn talaÁlkozik veluÄk,

persze keveÁs Druida is van.

Az emberek, tuÄndeÁk, toÄrpoÄk,

gnoÁmok, hobbitok koÄzuÄl kevesen

tudjaÁk, hogy a druidaÁk

kifeÁleÁk. EÁs mivel ritkaÁn

bukkannak fel, bizalmatlanul

neÁzik oÁket. Ugyanis ha megjelennek,

mindig alapos

okuk van raÁ eÁs ez a taÁrsadalomnak

nem mindig kedvezoÁ.

Mert a druidaÁk elfogadjaÁk

a taÁrsadalom szuÄkseÁgleteit

a taÁplaÁleÁk, eÁpÉÁtoÁanyag

iraÁnt, de csak ha indokolt

ezek elveÁtele a termeÁszetboÁl.

Rossz szemmel neÁzik a

szoÁrakozaÁsboÁl valoÁ oÄleÁst eÁs

a termeÁszet kizsaÁkmaÁnyolaÁsaÁt.

Az emberek eÁs maÁs leÁnyek

harcait, a raÁkoÄvetkezoÁbeÁkeÁt, a joÁ eÁs

a gonosz csataÁrozaÁsait ugyanolyan ciklusnak

tartjaÁk mint a szuÄleteÁst eÁs a halaÁlt.

IÁteÁlkezeÁst eÁs beavatkozaÁst csak akkor tartanak

szuÄkseÁgesnek, ha ez a ciklus felborul.

Emiatt a gondolkozaÁsmoÁd miatt csak

keveÁs ember eÁs feÁltuÄnde felel meg a

DruidaÁk szigoruÁ koÄvetelmeÁnyeinek, igy ritkaÁn

avatnak be uÁj tagokat. A paÁnceÁlok koÄzuÄl

szerves anyaguÁt hasznaÁlnak, ugyanis

feÁmpaÁnceÁlban nem tudjaÁk hasznaÁlni keÁpesseÁgeik

nagy reÁszeÁt. A fegyverek koÄzuÄl

foÁleg csak a legegyszeruÁbb, termeÁszetben

megtalaÁlhatoÁ eÁs az agraÁrkultuÁraÁval

kapcsolatosakat hasznaÁljaÁk. BaÁr veÁrt onthatnak,

a feÁm helyett az egyszeruÁbb szerves

anyaguÁ fegyvereket kedvelik, pl: sarloÁ

helyett bot. A hatalmuk ami a termeÁszetboÁl

ered, poÁtolja mindazt amit maÁsban

megtagad toÁluÄk; ha bajban vannak baraÁtjuk

minden noÄveÁny eÁs aÁllat. Az aÁllatok veÁdik,

a noÄveÁnyek elrejtik oÁket. A termeÁszet

uÁtjain eloÁrejutott DruidaÁk a vihart eÁs a villaÁmokat

is maguk melleÁ aÁllÉÁtjaÁk az ellenseÁgeikkel

szemben.

A Rogues

csoportba tartozoÁkra az a jellemzoÁ, hogy

szeretnek mindent a legkisebb eroÁfeszÉÁteÁssel

megoldani eÁs meÁgis a legnagyobb

hasznot huÁzni beloÁle. Persze a legjobbnak

azt tartjaÁk, ha egyaÁltalaÁn nem kell

semmit csinaÁlni, de azt joÁ sokeÁrt.

KeÁpesseÁgeik is ezt a gondolkozaÁsmoÁdot

tuÄkroÄzik: minek a peÁnzeÁrt megdolgozni,

ha maÁr egyszer valaki megtette helyettuÄnk?

Ha meg nem figyel az illetoÁa zsebeÁre

akkor nincs mieÁrt sajnaÁlnunk! A legjellegzetesebb

keÁpviseloÁjuÄk:

To lva j (Thief avagy standard Rogue):

nem a legszeretetremeÁltoÁbb egy osztaÁly

az biztos. De neÁha hasznos lehet a segÉÁtseÁge

egy parti szaÁmaÁra, egeÁsz addig

amÉÁg uÁgy nem gondolja, hogy: na most

maÁr ki is lehet magamat fizetni... A fegyverek

ismerete a tolvaj szaÁmaÁra neÁhaÁny

alapvetoÁ szempontot tartalmaz, pl: kicsi

legyen, elrejthetoÁ, ne csak koÄzelharchoz

valoÁ eÁs lehetoÁleg lehessen vele szuÁrni, -

haÁtulroÁl. De egyeÁbkeÁnt baÁrmilyen fegyverrel

elvannak, ha nem foglalja le mind a

keÁt kezuÄket. A paÁnceÁlok koÄzuÄl a koÄnnyuÁeket

szeretik, amelyben ki tudjaÁk hasznaÁlni

mechanikai eÁs ninjaszeruÁkeÁpesseÁgeiket.

AztaÁn meg minek a neheÁzpaÁnceÁlzat? Aki

odaÁig jut, hogy szuÄkseÁge legyen raÁ, meg

a neheÁzkesebb fegyverzetre, annak maÁr

reÁg rossz. A tolvaj karakter foÁszempontjai

koÄzeÁ tartozik kihasznaÁlni speciaÁlis

keÁpesseÁgeit, azaz lehetoÁleg lesboÁl, haÁtulroÁl

taÁmadni, kihasznaÁlva a csendes mozgaÁs

lehetoÁseÁgeÁt vagy a rejtoÁzkoÄdeÁst. Sok

embernek dilemmaÁt okozhat az, hogy

tolvaj karaktereÁvel aÁltalaÁban olyan jellemet

jaÁtszik ki, amely mindent meg proÁbaÁl

szerezni, ami megtetszik neki s ezzel a

rosszak oldalaÁra aÁllÉÁtja tolvajaÁt. Ez hibaÁs

felfogaÁs, joÁ alaptermeÁszetuÁ tolvajt is indÉÁthatunk.

Ha erre peÁldaÁt szeretneÁnk felhozni,

akkor Robin Hood teveÁkenykedeÁse

egy bizonyos FoÄld nevuÁ bolygoÁn, egy

Chaotic Good Thief karakter viselkedeÁseÁnek

felel meg.

Da lnok

(Bard avagy nonstandard Rogue): a

Dalnok egy minden leÁben kanaÁl osztaÁly,

amely szinte minden maÁs

osztaÁly keÁpesseÁgeihez eÁrt

egy kicsit, hogy valamikor

meÁg hasznot huÁzhasson

beloÁle. Kedveli a kuÄloÄnboÄzoÁ

toÄrteÁneteket, meseÁket, dalokat

eÁs igazaÁn joÁl eÁrt hozzaÁ,

hogy ezeken aÁt belopja magaÁt

maÁsok sziveÁbe. Ehhez

a dologhoz, maÁsok befolyaÁsolaÁsaÁhoz

eÁs manipulaÁlaÁsaÁhoz

eÁrt legjobban. A paÁnceÁlok

koÄzuÄl a TolvajeÁhoz hasonloÁkat

kedveli, mert ezek

keveÁsbeÁ befolyaÁsoljaÁk a hasonloÁ

keÁpesseÁgeit. Kezdetleges,

de hasznaÁlhatoÁ

szinten elsajaÁtÉÁtja a varaÁzslathasznaÁlatot

is. Ez a tudaÁsa

a Wizard-ok joÁl megalapozott

ismeretei helyett, leginkaÁbb

az "ÉÁgy kell csinaÁlni

eÁs ez fog toÄrteÁnni" szinten

van. TermeÁszetesen paÁnceÁlban oÁ sem

tudja ezeket veÁgrehajtani.

Fegyverismerete kiterjedhet baÁrmely

fegyverre, de nem sajaÁtÉÁtja el magas szinten

a hasznaÁlatukat. MegnyeroÁ, lapuleveÁlkoptatoÁ,

sohasem tuÁl elvakult kell hogy legyen,

aki Dalnoknak paÁlyaÁzik.

A Warr iorok

a harci muÁveÁszetek szakeÁrtoÁi, ezt a tudaÁsukat

kituÁnoÁen fel tudjaÁk hasznaÁlni a ceÁljaik

eleÁreÁseÁhez. Harcos (Fighter avagy

standard-Warrior): kikeÁpzeÁsuÄk soraÁn

megtanultaÁk az oÄsszes paÁnceÁlfajta helyes

viseleÁseÁt eÁs az azokban valoÁ megfeleloÁ

mozgaÁst, aÁltalaÁnos fegyverismeretet, a

taktika paÁrharcra eÁs haÁboruÁra vonatkozoÁ

elemeit. Kalandjaik soraÁn keÁpesek noÄvelni

harci ismereteiket, amennyiben rendszeresen

hasznaÁljaÁk azokat. A harcost

38 GURU 92/3


jaÁtszoÁ jaÁteÁkos felteÁtlenuÄl tanulja meg teljesen

a Player's Handbook-nak a Combat

fejezeteÁboÁl a DM aÁltal engedeÁlyezett szabaÁlyokat,

mert ahhoz, hogy egy taktikai

szakeÁrtoÁt helyesen kijaÁtszhasson, oÄnmagaÁnak

is tisztaÁban kell lennie azzal.

RendkÉÁvuÄl dicseÁrendoÁha a parti eÁs a DM

hasznaÁl taktikai teÁrkeÁpet, ez egy papÉÁrlap,

amin feluÄlneÁzetboÁl veÁgig lehet koÄvetni az

ellenfelek mozgaÁsaÁt eÁs ki lehet hasznaÁlni

a terepadottsaÁgokat. A legmegfeleloÁbb

egy nagymeÁretuÁlap, amire szabaÁlyos 1-

incses hatszoÄgek vannak rajzolva (hasonloÁak

a meÁhkaptaÁrhoz), az 1-incses oldaltaÁvolsaÁg

5-laÁb jaÁteÁkteret jelkeÁpez. Ezen ki

lehet szaÁmÉÁtani hogy, mennyi idoÁ alatt

mennyit tudnak a jaÁteÁkosok eÁs az ellenfelek

elmozdulni, valamint laÁtszik hogyha

valaki pl. haÁttal aÁll egy ellenfeÁlnek. A TSR

ceÁg, ami az AD&D valamint

sok maÁs taÁrsas, taÁblaÁs eÁs

szerepjaÁteÁk kiadoÁja meÁg figuraÁkat

is gyaÁrt a jaÁteÁkban

eloÁforduloÁ teremtmeÁnyekroÁl,

amelyek kifesthetoÁk eÁs

meÁretaraÁnyos kicsinyÉÁteÁsuÁek

az 5-laÁbroÁl 1-incses taÁblaÁkra.

AzeÁrt eÁrdemes nagy

hangsuÁlyt fektetni a harcra,

mert nem ez a jaÁteÁk alja

vagy teteje, de egy karakter

vagy egy egeÁsz parti is

koÄnnyen elmuÁlhat benne. A

harcos maÁsik ceÁlja (a harci

toÄkeÁletesedeÁs mellett) lehet

valami eszme vagy vallaÁs

eloÁrevitele eÁppuÁgy mint a

kÉÁvaÁncsisaÁg, vagy az, hogy

aÁruÁba bocsaÁtja a harci tudaÁsaÁt.

Mivel szemeÁlyiseÁgeÁre

eÁs jellemeÁre semmilyen

megkoÄteÁs nincs a harcos

osztaÁlynak, ezeÁrt ez kÉÁnaÁlja a legboÁvebb

lehetoÁseÁgeket a szabad szerepjaÁtszaÁshoz.

V iteÁz harcos

(Paladin avagy nonstandard Warrior): egy

lovaggaÁ uÄtoÄtt Warrior, aki szent eskuÄt fogadott

valamelyik toÄrveÁnyes, igazsaÁgos

eÁs joÁ istennek, hogy a vilaÁgban jaÁrva

megtartja, megmutatja maÁsoknak is ezeket

az eszmeÁket eÁs ha kell harcol is eÁrtuÄk

a lovagiassaÁg eszmeÁi szerint. Fegyverek

eÁs paÁnceÁlok hasznaÁlataÁban ugyanuÁgy vaÁlaszthat

baÁrmit akaÁr a Harcos, de kedveli

a lovagias kuÄlsoÁt. Csak olyan ember vaÁlhat

ViteÁzzeÁ, akiroÁl sugaÁrzik hogy igazi vezeÁregyeÁniseÁgnek

szuÄletett eÁs rendÉÁthetetlen

a hite. Az eskuÄ amit isteneÁnek tett, oltalmazza

eÁs magasabb szinten a papokeÁhoz

hasonloÁ, de gyengeÁbb papi

hatalommal laÁtja el, mindaddig, amÉÁg a viteÁz

az eskuÄjeÁt meg nem szegi.

ErdoÁjaÁroÁ

(Ranger avagy nonstandard Warrior): egy

Warrior aki nemcsak a fegyverek forteÁlyait

akarja jobban megismerni, de a termeÁszet

toÄrveÁnyeit is eÁrteni vaÁgyik. A joÁsaÁgot

eÁs az erdoÁk haÁborÉÁtatlansaÁgaÁt vallja ceÁljainak.

Az erdoÁismerete a vadonban szaÁmos

eloÁnnyel ruhaÁzza fel ellenseÁgeivel

szemben. A fegyver eÁs a paÁnceÁlismerete

olyan mint a maÁsik 2 Warrior-eÁ, azonban

a vadonban a praktikusabb eÁs koÄnnyebb

paÁnceÁlokat szereti viselni. A termeÁszettel

valoÁ szoros kapcsolata toÄbb sikeres cselekedete

utaÁn (amellyel a ceÁljaihoz koÄzeledik)

a DruidaÁkeÁhoz hasonloÁ, de gyengeÁbb

keÁpesseÁghez juttatja.

A W izards

a misztikusnak beaÁllÉÁtott eÁs titokzatos, eÁrthetetlennek

tartott maÁgia tudoÁit takarja.

AkaÁrmit is gondolnak a tudatlanok, akiknek

agyaÁt szuÄrke koÄd uÄli meg, az egeÁsz

maÁgia kristaÁlytiszta tudomaÁny annak a

szaÁmaÁra, aki mint a: MaÁgus (Mage avagy

standard-Wizard): tanulaÁssal toÄltoÄtt

hosszuÁ idoÁalatt megtanulja, hogy a testeÁben

energiacsatonaÁkat nyisson, ezeken

keresztuÄl energiaÁkat ideÁzzen meg maÁs

leÁtsÉÁkokroÁl eÁs megformaÁlva az energiaaÁramot

eleÁrje a kÉÁvaÁnt hataÁst.

Ahogy fejloÁdik mesterseÁgeÁben, ezeket a

csatornaÁkat egyre finomabban eÁs jobban

tudja hasznaÁlni, valamint egyre nagyobb

energiaÁkat tud ideÁzni egyre toÄbb leÁtsÉÁkroÁl.

Viszont tanulaÁsa koÄzben nem maradt ideje

paÁnceÁlokkal eÁs fegyverekkel is foglalkozni,

a harci ismeretei ÉÁgy gyeÁrek maradtak.

Ha paÁnceÁlt oÄlt, azzal leaÁrnyeÁkolja a

testeÁt, ÉÁgy nem tud varaÁzslatot hasznaÁlni,

ezeÁrt a csataÁban a taÁrsai odafigyeleÁseÁre

szorul eÁs csak veÁdett helyroÁl tudja a taÁrsait

hateÁkony varaÁzslatokkal segÉÁteni. A

tanulmaÁnyok koÄzben megtanult varaÁzslatok

mellett, a maÁgus keÁpes sajaÁt varaÁzslatokat

is kifejleszteni a megfeleloÁforraÁsmunkaÁk

birtokaÁban. A maÁgussal jaÁtszoÁnak

igyekeznie kell, hogy a csapatot azzal

segÉÁtse amivel a leghateÁkonnyabban

egy maÁgus teheti, intelligens oÄtletekkel,

probleÁmamegoldaÁssal, eÁs a megfeleloÁen

felhasznaÁlt varaÁzslatokkal. SzoÁroÁl szoÁra

eÁrdemes aÁtolvasni a varaÁzslatok leÉÁraÁsaÁt

a Player's Handbook-ban, hogy a legjelenteÁktelenebbnek

tuÁnoÁ

megjegyzeÁseket is megeÁrtse

eÁs felhasznaÁlhassa. A

maÁgus ahogy eljut a tudaÁs

magasabb fokaira, egy parti

leghasznosabb eÁs leghatalmasabb

karaktereÁveÁ vaÁllhat

a megfeleloÁkezekben, ezeÁrt

amikor meg zoÄldfuÄluÁ, eÁrdemes

a partinak nagyon vigyaÁzni

raÁ.

Spec ia l ista varaÁzs loÁk

(nonstandard Wizard specialists):

ezek a varaÁzsloÁk abban

kuÄloÄnboÄznek a maÁgusoktoÁl,

hogy a maÁgusokkal

ellenteÁtben nem az oÄsszes

energiafajta hasznaÁlataÁhoz

eÁrtenek, hanem a varaÁzslatfajtaÁk

valamelyik foÄ aÁgazataÁra

koncentraÁltak tanulmaÁnyaik

soraÁn, neÁhaÁny maÁsikat

teljesen elhanyagolva.

TermeÁszetesen a sajaÁt szakteruÄltuÄkoÄn beluÄl

lehagyjaÁk a maÁgusokat, viszont sok

maÁs hasznos varaÁzslattoÁl fosztjaÁk meg

magukat. PeÁldaÁul az anyagvaÁltoztatoÁ varaÁzslatok

szakeÁrtoÁje az AÁtalakÉÁtoÁ (Transmuter)

kihagyta tanulmaÁnyaiboÁl a veÁdekezoÁeÁs

a leÁtenergiaÁkkal foglalkozoÁ aÁgazatokat.

OÄsszesen 8-feÁle specialista varaÁzsloÁ

van.

RemeÁlhetoÁleg sokak kivaÁncsisaÁgaÁt

kieleÁgÉÁtette a mai szentencia, de ha meÁg

most sem tiszta valami a karakterekkel

kapcsolatban baÁtran ragadjatok tollat, papÉÁruszt

eÁs kuÄldjeÁtek el a szerkesztoÁseÁgbe

keÁrdeÁseiteket. A koÄvetkezoÁ havi viszontlaÁtaÁsig

buÁcsuÁznak a "MaÁgikus

Lapok" eÁs szerkesztoÁi :

Hoild, Masell & Shy

GURU 92/3 39


Egy geÁp, amely mindig keÁpes

a

csuÁcsteljesÉÁtmeÁnyre!

MegbÉÁzhatoÁsaÁga

BoÁvÉÁthetoÁseÁge

(is) EGYEDUÄLAÁLLOÁ

A keÁszuÄleÁket alapkieÁpÉÁteÁsben felkeÁszÉÁtetteÁk a boÁvÉÁteÁs

oÄsszes lehetoÁseÁgeÁre. HaÁloÁzati teljesÉÁtmeÁnye, csatlakozoÁ

pontjai, I/ O kaÁrtyaÁi, rendszer elemei, speciaÁlis zavarmentesÉÁtoÁ

aÁrnyeÁkolaÁsa egyaraÁnt a megbÉÁzhatoÁ muÁkoÄdeÁst, a

gyorsasaÁgot valamint a kiterjeszteÁst szolgaÁljaÁk.

HaÁloÁzataink szaÁmos helyen muÁkoÄdnek maÁr.

KeÁrjen reÁszletes taÁjeÁkoztatoÁt az

XPRESS eÁs CLASSIC csereÁlhetoÁ processzorkaÁrtyaÁs

INTEL geÁpekroÁl.

Forduljon OÄn is

bizalommal hozzaÁnk!

CompMark Kft.

1138 Budapest, PaÁrkaÁny u. 20.

Telefon: 173-1272, 173-1358

Fax: 173-1272

AMIGA HARDWARE CENTRUM

RCA

KICKSTART 2.05!!! 37.300-as

aÁtkapcsoloÁval 1.3/2.0 7.900.-

Super Deluxe Stereo Hnagdigi 6.900.-

Teletex Decoder!!! 7.900.-

WinchesterillesztoÁ 12.800.-

(baÁrmilyen kap. AT-buszos winchesterre)

40 MB-os winchesterrel 33.800.-

80 MB-os winchesterrel 41.800.-

512K ram boÁvÉÁtoÁram neÁlkuÄl 1.970.-

2MB-4MB autoconfigos

memoÁriboÁvÉÁtoÁram neÁlkuÄl 7.760.-

2MB ram boÁvÉÁtoÁ(1MB Chip,

1.5 MB Fast ram!) ram neÁlkuÄl 7.760.-

Drive illeszteÁs 1.800.-

A 500 Plus 2MB-ra boÁvÉÁteÁse 8.700.-

eÁs meÁg sok egyeÁb......

A500, 1000, 2000, 3000, 500+, 600 javÉÁtaÁsa

RCA Hardware Tuning Service

1067. Budapest VI. Csengery u. 76. I/8

Tel/Fax.: 121-1798 09-15h-ig

Commodore eÁs IBM SzaÁmÉÁtoÁgeÁpek

eÁs Per ifeÁr iaÁk SZERVIZE

SzaÁmÉÁtoÁgeÁpek eÁs tartozeÁkainak eÁrteÁkesÉÁteÁse,

AdaÁs-VeÁtel, SzaktanaÁcsadaÁs.Video eÁs

audio kaÁbelek, drive-ok, monitorok, C64

cartridgok eÁs sok egyeÁb ....

Budapest VI. VoÄroÄsmarty u. 62

Tel.: 1530-237 Nyitva: 10-18h-ig

RendkÉÁvuÄli ajaÁnlat a GURU olvasoÁinak:

Amiga 5.25-oÄs drive 8.900.-

A7D

BT. a jaÁn lataÁboÁl

Budapest XV. Cservenka M. teÁr 2.

Tel/Fax: 1-833-896

ATARI termeÁkek nagy vaÁlaszteÁka

COMMODORE termeÁkek

520 STFM - 30990 Ft AMIGA 500, A 500+, 2000 teljes termeÁkskaÁla.

520 STFM 1 megabyte RAM - 35990 Ft KiegeÁszÉÁtoÁk, modulaÁtor, winchesterek, monitorok, hang eÁs

1040 STE - 49990 Ft keÁpdigitalizaÁloÁk, kaÁbelek.

SF-314 kuÄlsoÁdrive - 17490 Ft JaÁteÁk programok, szaktanaÁcsadaÁs, TeljeskoÄruÁszervÉÁz.

Portfolio 29990 Ft Lemezek, lemeztartoÁk. GURU lemezuÁjsaÁg, AMIGA Magazin

PD - lemezek - 300 Ft Panasonic telefonok, UÄzenetroÄgzÉÁtoÁk, Menedzser kalkulaÁtorok,

JaÁteÁk programok - 785 Ft-toÁl TKD elektronikus szoÁtaÁr. Audio eÁs video kazettaÁk.

Bomba ATARI ST lemezuÁjsaÁg - 150 Ft AMIGA 3000 reklaÁmaÁron - 398000 Ft

PC AKCIOÁ!! - BiztonsaÁgtechnika!! - SzoÁrakoztatoÁelektronika!!

Csere akcioÁ!! - Megunt szaÁmÉÁtoÁgeÁpeÁt lecsereÁljuÄk! - ReÁszletes informaÁcioÁuÄzletuÄnkben.

AÁraink az AÁfaÁ-t tartalmazzaÁk!

40 GURU 92/3


A RendszerbaraÁt

Ebben az szaÁmban a SAS/C¸ fordÉÁtoÁt mutatjuk be. A fordÉÁtoÁ maÁr nem teljesen

uÁj, de a koraÁbbi fordÉÁtoÁkhoz keÁpest toÄbb uÁjdonsaÁggal rendelkezik.

A legleÁnyegesebb uÁjÉÁtaÁs, hogy a

SASCOPTIONS nevuÁ program segÉÁtseÁgeÁvel

egyszeruÁen aÁllÉÁthatoÁk a fordÉÁtaÁsi opcioÁk

(baÁr nem mindegyik). A keÁpen a

program nyitoÁkeÁpernyoÁje laÁthatoÁ, tovaÁbbi

keÁpernyoÁk eÁrhetoÁk el az Advanced

Options eÁs az Object Options kivaÁlasztaÁsaÁval.

A SAS Institute Inc. aÁltal kiadott,

opcioÁkat oÄsszefoglaloÁ file 143 fordÉÁtaÁsi

opcioÁt tartalmaz. (A file nem talaÁlhatoÁ

meg a fordÉÁtoÁ lemezein.) Ezen opcioÁk

toÄbbseÁgeÁroÁl reÁszletes ismerteteÁs jelent

meg a GURU II/7, 8, 9

eÁs 11-es (lemez)szaÁmaÁban.

Az egyik hasznos

eÁs eddig nem ismertetett

opcioÁ a -ph, melynek

segÉÁtseÁgeÁvel eloÁfordÉÁtott

file-ok hozhatoÁk

leÁtre. Ezen file-ok segÉÁtseÁgeÁvel

meggyorsÉÁthatoÁ

a fordÉÁtaÁs, kuÄloÄnoÄsen

abban az esetben, ha

hard-disk nem aÁll rendelkezeÁsre.

(A file-ok

szaÁma nem korlaÁtozodik

egyre, mint Aztec C 5.0

eseteÁn.)

TovaÁbbi moÁdosÉÁtaÁs, hogy a teljes programfejleszteÁs

Workbench-boÁl (is) veÁgezhetoÁ.

Egy kis segeÁdprogram (sascsetup)

segÉÁtseÁgeÁvel minden file-hoz icont kapcsolhatunk.

A fordÉÁtoÁ editora nem vaÁltozott, tovaÁbbra

is a LSE-t melleÁkelik, de lehetoÁseÁg van a

teljes helyettesÉÁteÁseÁre a CED-del. Erre

szolgaÁl a fordÉÁtoÁ -E opcioÁja eÁs az LtoCed

program. NeÁhaÁny pozitÉÁv tulajdonsaÁggal

az LSE is rendelkezik: pl. regulaÁris kifejezeÁsek

kereseÁse, forraÁsszoÄveg automatikus

toÄrdeleÁse.

A fordÉÁtoÁ (termeÁszetesen) alkalmas 1.3 eÁs

2.0-s KickStart alatti fejleszteÁsre is.

Ennek eÁrdekeÁben keÁt vaÁltozat include filet

tartalmaz: a megszokott 34-es verzioÁszaÁmuÁt

az 1.3-as, 36-os verzioÁszaÁmuÁt

(2.02) a 2.0-s rendszer alatti fejleszteÁsre.

Ez utoÁbbi maÁr eleÁg reÁginek szaÁmÉÁt, mert

jelenleg maÁr a 39-es verzioÁszaÁmuÁ file-okat

is kibocsaÁtotta a Commodore ceÁg, a

koÄvetkezoÁKickStart vaÁltozat beÁta teszteleÁseÁre.

Sajnos az 1.3-as include-file-okkal

ÉÁrt programok fordÉÁtaÁsa nem mindig oldhatoÁ

meg a 2.0-s include-file-okkal, mert

a keÁt vaÁltozatban olyan fuÄggveÁnyek parameÁterezeÁse

is elteÁr, melyek nem vaÁltoztak

meg. Ennek oka az, hogy az 1.3-as

include-file-ok toÄbb helyen pontatlanok.

A fordÉÁtoÁ mostani vaÁltozata sem teszi lehetoÁveÁ

assembly sorok beszuÁraÁsaÁt a C

forraÁskoÁdba. Viszont lehetoÁveÁ teszi assembly-ben

ÉÁrt rutinok meghÉÁvaÁsaÁt regiszteren

keresztuÄli parameÁteraÁtadaÁssal. Egy

ilyen rutin deklaraÁcioÁja a koÄvetkezoÁkeÁppen

neÁzhet ki:

ULONG __asm myroutine(register __a0

char *, register __d0 LONG);

Az assembly program fordÉÁtaÁsa toÄrteÁnhet

a C fordÉÁtoÁhoz tartozoÁ macro-assemblerrel

vagy akaÁr a HiSoft Devpac fordÉÁtoÁjaÁval

is. NeÁhaÁny szabaÁlyt azonban be kell tartani.

A legfontosabb, hogy egy alaÁhuÁzaÁsjel

adoÁdik a C-beli fuÄggveÁny neve eleÁ a fordÉÁtaÁs

soraÁn. A C program globaÁlis vaÁltozoÁi

az XREF segÉÁtseÁgeÁvel eÁrhetoÁk el, mig az

assembly rutin vaÁltozoÁi (cimkeÁi) XDEF direktivaÁval

kapcsoloÁdhatnak a kuÄlvilaÁg feleÁ.

Az assembly program vaÁza az alaÁbbi

lehet:

INCLUDE "hardware/cia.h"

XREF _ciab

XDEF _myroutine

SECTION pelda,CODE

_myroutine:

...

rts

END

A fuÄggveÁny visszateÁreÁsi eÁrteÁkeÁt a d0

adatregiszterben kell hagyni. Az assembly

rutinban a regiszterek koÄzuÄl d0-

d3, a0-a3 megoÄrzeÁse biztosan nem szuÄkseÁges,

a tovaÁbbi regiszterek koÄzoÄtt vannak

koÄtoÄtt funkcioÁval rendelkezoÁk.

TovaÁbbi informaÁcioÁk nyerhetoÁk az omd

segeÁdprogram segÉÁtseÁgeÁvel.

ProgramozoÁk szaÁmaÁra neÁhaÁny informaÁc

ioÁ:

A Soft-Logik Publishing ceÁg a HotLinks

program utaÁn kiadta a HotL inks Deve lopers

K it nevuÁ programcsomagot is.

Ennek segÉÁtseÁgeÁvel kuÄloÄnfeÁle programoknak

HotLinks feluÄlet alakÉÁthatoÁ ki, mellyel

programok koÄzoÄtti dinamikus adatcsere

valoÁsÉÁthatoÁ meg. A csomagban a reÁszletes

ismerteteÁsen kivuÄl neÁhaÁny program

forraÁskoÁdja is megtalaÁlhatoÁ.

Nico FrancÇois sem pihent az eltelt hoÁnapokban:

maÁjus veÁgeÁn keÁszuÄlt el a powerpacker.

l ibrary uÁjabb verzioÁja

(V35 Release 1.5,

35.344), melynek legfoÄbb

uÁjdonsaÁga, hogy koÄzel

keÁtszer gyorsabban tudja

kitoÄmoÄrÉÁteni a PP-s file-okat,

ha azok library-mode-ban

lettek toÄmoÄrÉÁtve.

JuÁnius veÁgeÁn a reqtools.library-nek

jelent meg

uÁjabb verzioÁja (V38,

38.347 (1.3) ill. 38.693

(2.0)), mely azzal dicsekedhet,

hogy a WB2.1-

hez alkalmazkodva felkeÁszÉÁtetteÁk

a locale.library

hasznaÁlataÁra, ÉÁgy maÁr

nem csak angolul kuÄldheti uÄzeneteit.

ToÄbben hasznaÁjaÁk a ProWr ite szoÄvegszerkesztoÁt,de

kevesen ismerik a TOOL

TYPES-ban megadhatoÁ parameÁtereit.

IÁme a 3.2.4-es verzioÁ aÁltal ismert kulcsszavak

listaÁa (a roÄvidÉÁteÁs eÁs a teljes alak

is alkalmazhatoÁ.)

sw smartwindows

dw dumbwindows

asl

wb workbench

screen:

screen=

colors:

colors=

colours:

colours=

pr productivity

sr superhires

hr hires

mr medres

lr lores

MegszuÄnt a koraÁbbi verzioÁk (pl. 3.1.1)

neÁhaÁny kulcsszava:

pc partialcolor

nc nocolor

(JOCO)

GURU 92/3 41


Workbench release 2.1

2.1

egy koÄzeÁpkategoÁriaÁjuÁ Amiga - valoÁszÉÁnuÁ-

UÁgy tuÁnik, hogy a Commodore veÁgre eroÁteljes

fejlesztoÁmunkaÁba kezdett, mind

hardver mind szoftver teÁren. E munka elsoÁ

gyuÄmoÄlcseit a szeptemberi BeÁcsben

megrendezeÁsre keruÄloÁ Amiga World '92

kiaÁllÉÁtaÁson csodaÁlhatjuk meg (Wien

Messepalast, 1992 szeptember 24-27). Itt

mutatkozik be a Workbench 2.1, valamint

egy uÁj Amiga modell. Friss hÉÁr, hogy megszuÄntetteÁk

az A500, A500+ eÁs az A2000-

es geÁpek gyaÁrtaÁsaÁt. A reÁgi (most maÁr

toÄbb mint 5 eÁves...) konstrukcioÁkat egy uÁj

generaÁcioÁ vaÁltja fel. Az uÁj AmigaÁk legkisebb

tagja az Amiga 600, ezenkÉÁvuÄl lesz

leg 16Mhz-es 030-as alapuÁ - (ez mutatkozik

be BeÁcsben!), egy az Amiga 3000-

esnek megfeleloÁgeÁp, eÁs a csuÁcsmodell a

040-es alapuÁ Amiga 4000-es. Az uÁj geÁpek

- az A600 kiveÁteleÁvel - koÄzoÄs jellemzoÁje

az uÁn. AA-Chipset, amely az ECS tovaÁbbfejleszteÁseÁnek

tekinthetoÁ. FoÁjellemzoÁi: a

gyorsÉÁtott blitter, 16 szÉÁnuÁ64 pixel szeÁles

sprite-ok, nagyfelbontaÁsuÁ (max. 800x600)

256 szÉÁnuÁgrafika, 10bites pseudo 24bites

SuperHam uÄzemmoÁd. 4 db 16 bites CD

minoÁseÁguÁhangcsatorna eÁs beeÁpÉÁtett 8 bites

hangdigitalizaÁloÁ. Ennyit eloÄljaÁroÁban

az uÁj geÁpekroÁl. JoÁ hÉÁr a GURU olvasoÁinak:

a Commodore ÉÁgeretet tett a

GURUnak, hogy az uÁj geÁpek bemutataÁsaÁval

egyidoÁben a szerkesztoÁseÁg is kap

teszt geÁpeket, ÉÁgy MagyarorszaÁgon elsoÁkeÁnt

mutatjuk majd be az uÁj AmigaÁkat.

EÁs most laÁssuk a Workbench

2.1-et!

A Workbench 2.1 a szokaÁsoktoÁl

elteÁroÁen nem csupaÁn

aproÁ moÁdosÉÁtaÁsokat tartalmaz,

hanem a 2.0-aÁs rendszer

igazi tovaÁbbfejleszteÁsekeÁnt

foghatoÁ fel. Itt emlÉÁtem

meg, hogy a WB2.1 kituÁnoÁen

muÁkoÄdik a 2.0-aÁs (37.175)

Kickstart-al, nem szuÄkseÁges

hozzaÁ uÁj ROM. Az uÁj rendszer

5 FFS ( Fast File

System ) lemezen foglal helyet,

ezek:

Workbench 2.1, Extras 2.1,

Fonts, Locale, Install.

AmÉÁg az elsoÁ haÁrom ismeroÁs,

addÉÁ

g a Locale a 2.1-es talaÁn legnagyobb

uÁjÉÁtaÁsa: segÉÁtseÁgeÁvel a

Workbench-et kuÄloÄnboÄzoÁ nemzeti sajaÁtossaÁgokhoz

igazÉÁthatjuk. A rendszer

nyelveÁt, daÁtumformaÁjaÁt, idoÁzoÁnaÁjaÁt stb.

mind beaÁllÉÁthatjuk, eÁs a kuÄloÄnboÄzoÁprogramok

lekeÁrdezhetik ezeket. IÁgy a joÄvoÁbeni,

uÁj lehetoÁseÁgeket kihasznaÁloÁ Amiga programok,

automatikusan a beaÁllÉÁtott nyelven

indulnak majd el. Ezeket menedzseli a locale.library,

valamint a locale koÄnyvtaÁrban

talaÁlhatoÁ alkoÄnyvtaÁrak eÁs faÁjlok, amelyek

a kuÄloÄnboÄzoÁnyelvuÁuÄzeneteket tartalmazzaÁk.

A Consultron ceÁg CrossDos nevuÁ MS-

DOS faÁjlkezeloÁjeÁt integraÁltaÁk az operaÁcioÁs

rendszerbe. EzentuÁl nincs szuÄkseÁg kuÄloÄn

programra az MS-DOS formaÁtumuÁ lemezek

ill. Winchesterek kezeleÁseÁhez. A

720K ill. 1.44MB lemezek ÉÁraÁsa/olvasaÁsa

ill. formaÁzaÁsa rendkÉÁvuÄl leegyszeruÁsoÄdik a

joÄvoÁben.

A Workbench lemez feleÁpÉÁteÁse eÁs az eddigi

eszkoÄzkezeleÁsi (Mountlist) koncepcioÁ

is vaÁltozott. A Commodore rendszerfejlesztoÁk

mindent elkoÄvettek, hogy

koÄnnyebbeÁ tegyeÁk azok eÁleteÁt is, akik

csak egy floppy meghajtoÁval hasznaÁljaÁk

szaÁmÉÁtoÁgeÁpuÄket. A Prefs koÄnyvtaÁr aÁtkeruÄlt

az Extras lemezre eÁs helyeÁre a gyakran

hasznaÁlt dolgok keruÄltek, ÉÁgy kevesebb alkalommal

laÁtjuk a "Please insert volume

xxxx into any drive" uÄzenetet. A Devs

koÄnyvtaÁr ikont kapott, ezen beluÄl megjelent

a DosDrivers, Monitors, Printers eÁs

KeyMaps koÄnyvtaÁr. A Devs mellett megjelent

a Storage, ugyanolyan feleÁpÉÁteÁssel.

Az egyes meghajtoÁprogramokat uÁgy aktivaÁlhatjuk,

hogy a Storage-boÁl a Devs-be

helyezzuÄk aÁt az ikonjaÁt. Pl. ha uÁj monitort

veszuÄnk ( multisync) eÁs hasznaÁlni akarjuk

az ECS felbontaÁsokat, akkor a Storage/-

Monitorst/Multisync faÁjlt aÁt kell helyeznuÄnk

a Devs/Monitors koÄnyvtaÁrba, ezzel

tudatjuk a rendszerrel, hogy buÄszke multisysnc

monitor tulajdonosai vagyunk, mire

a rendszer a ScreenMode program behÉÁvaÁsa

utaÁn immaÁron engedeÁlyezi a

Productivity moÁd kivaÁlsztaÁsaÁt is.

A joÁ oÄreg Mountlist maÁr nem hasznaÁlatos.

A kompatibilitaÁs eÁrdekeÁben megmaradt,

de az uÁj meghajtoÁk (driver-ek) rendszerbe

aÁllÉÁtaÁsa maÁskeÁppen toÄrteÁnik.

Minden reÁgi Mountlist bejegyzeÁs most kuÄloÄn

faÁjlba keruÄl, amelyeknek ikonja van.

Ezek foglalnak helyet a DosDrivers

koÄnyvtaÁrakban, az eszkoÄz neveÁt a faÁjl

neve adja, egyeÁbkeÁnt a szintaxis megegyezik

a koraÁbbival. Pl. a "Mount

SPEAK:" parancs a Devs/DosDriver

koÄnyvtaÁrban a SPEAK nevuÁ faÁjlt keresi,

ha nem talaÁlja akkor veÁgigneÁzi a MountList-et.

KituÄntetett szerepuÁa PC0 nevuÁ

eszkoÄz, ezen keresztuÄl indÉÁthatjuk el

CrossDos-t.

Ezeken kÉÁvuÄl rengeteg aproÁbb vaÁltoztataÁs,

fejleszteÁs talaÁlhatoÁ az uÁj Workbenchben.

EzekboÁl taÁvirati stÉÁlusban: uÁj felbontaÁsok

az Euro36, Euro72, Super 72 monitormeghajtoÁkon

keresztuÄl (multisync

monitor szuÄkseÁges hozzaÁjuk!). Az Asl.library

faÁjl Requester-eÁnek directory olvasaÁsi

sebesseÁge 2-7-szereseÁre noÄvekedett.

Minden Requester a beaÁllÉÁtott betuÁmeÁrettel

jelenik meg (Font Sensitive).

MegszuÁnt a DiskDoctor parancs! Az uÁj

rendszer maÁr automatikusan javÉÁtja a lemezeket

koÄzvetlenuÄl a hiba eÁszleleÁse

utaÁn. MegszuÁnt a SetMap parancs! A

rendszer alapeÁrtelmezeÁsbeli

billentyuÁzetkiosztaÁsaÁt az

prefs/Input programmal aÁllÉÁthatjuk

be. Az adott Shell-hez

tartozoÁ kiosztaÁst az uÁj

SetKeyBoard paranccsal aÁllÉÁthatjuk.

VeÁgre van

PostScript nyomtatoÁ meghajtoÁ,

eÁs nem is rossz!

Ennyi feÁrt a GURUba, azt

hiszem kedvcsinaÁloÁnak eleÁg.

Az uÁj operaÁcioÁs rendszerroÁl

koÄnyveket lehetne ÉÁrni, amit

persze roÄvid idoÁn beluÄl -

gondolom - meg is fognak

tenni.

A 2.1-es WorkBench minden

uÁjÉÁtaÁsa elleneÁre valoÁszÉÁnuÁleg

csak egy aÁllomaÁs, mivel

nekem maÁr volt szerencseÁm

laÁtni a Worbench 3.0 teszt verzioÁjaÁt

eÁs ki is proÁbaÁltam azt a Kickstart 3.0 szinteÁn

beta teszt verzioÁjaÁval!

Marinov 'Gaborca' GaÁbor

42 GURU 92/3


HIÁREK

Arthur C. Clarke ?!

Nek i is Am igaÁja van

Az amerikai Los Angeles Times januaÁr

24.-i (peÁnteki) szaÁmaÁnak cÉÁmlapjaÁn egy

igen eÁrdekes fotoÁ eÁs egy cikk talaÁlhatoÁ. A

keÁpen egy Firecracker 24 grafikus kaÁrtyaÁval

boÁvÉÁtett Amiga 3000-es geÁp szerepel,

amelyen eÁppen a Virtual Laboratories

Inc. Vista Pro 2.0-aÁs szoftvere fut. A geÁp

mellett aÁlloÁ, baraÁtsaÁgosan mosolygoÁ uÁriember

sokaknak ismeroÁs lehet: Arthur C.

Clarke, a neves ÉÁroÁ az (2001 UÁrodisszeia,

RandevuÁ a RaÁmaÁval, stb. szerzoÁje), eÁs az

uÁjsaÁgÉÁroÁknak eÁppen az A3000-es geÁpeÁn

megtervezett bolygoÁfelszÉÁn keÁpeket mutatja.

GratulaÁlunk, de azeÁrt ÉÁrjaÁl is Arthur!

V ideo Toaster 2.0

Sajnos csak NTSC-ben

Video Toaster - ki ne hallotta volna maÁr

ezt a nevet. Az amerikai NewTek

hardver-szoftver egyuÄttese teljes eÁrteÁkuÁ

video studioÁvaÁ alakÉÁtja az AmigaÁt. JoÁ hÉÁr,

hogy a koÄzelmuÁltban jelent meg a Video

Toaster 2.0-aÁs vaÁltozata. A hardver

vaÁltozatlan, aÁm a szoftver... a winchesterre

installaÁlaÁs utaÁn 40 MegaByte-ot foglal

el! Ha valaki keÁtelkedik a rendszer

lehetoÁseÁgeiben, neÁzze meg az Universal

aÁltal kiadott uÁj filmet a "The Mallers"-t,

vagy egy maÁsik filmet a "Tales of Regis"-

t. A filmben talaÁlhatoÁ digitaÁlis truÄkkoÄk a

Video Toasterrel ill. az ImageMaster-rel

keÁszuÄltek! EgyeÁbiraÁnt keÁt uÁj Video

Toaster hardver is keÁszuÄloÁben van: az

egyik az A3000-es vaÁltozat (az eredeti

kaÁrtya csak A2000-ben muÁkoÄdik) eÁs

Super Toaster, amelynek D2 ill. HDTV

kimenete lesz. Eddig a joÁ hÉÁrek eÁs most a

rossz hÉÁr: A Newtek belaÁthatoÁ idoÁn beluÄl

NEM tervezi a Video Toaster PAL

verzioÁjaÁnak kiadaÁsaÁt.

DOMINO

VeÁgre egy 72 Hz-es kaÁrtya!

bontaÁsokat tudja: 800x600 72Hz 32768

szÉÁnnel, 1027x768 72Hz 256 szÉÁnnel,

1120x832 62 Hz 256 szÉÁnnel (ez utoÁbbi

egyes SUN munkaaÁllomaÁsok grafikus felbontaÁsaÁval

egyezik meg). TermeÁszetesen

az oÄsszes felbontaÁs NEM-INTERLACE

moÁdban eÁrtendoÁ! Ha ez nem lenne elegendoÁ,

akkor a kaÁrtya tovaÁbbi tulajdonsaÁgai:

Workbench 2.0-val kompatibilis programok

futtathatoÁk a kaÁrtyaÁn! Vagyis a

Workbench, PageStream, ProPage,

ProDraw, stb. mind ki tudja hasznaÁlni az

uÁj felbontaÁsokat! A meghajtoÁszoftver installaÁlaÁsa

utaÁn minden program automatikusan

a DOMINO-n indul el. A Custom

chip-ek ÉÁgy csak a nem 2.x kompatibilis

programok futtataÁskor jaÁtszanak szerepet,

mert ilyenkor a kaÁrtya automatikusan

visszaadja a vezeÁrleÁst az Amiga grafikus

rendszereÁnek, az AUTO-SENSE moÁd segÉÁtseÁgeÁvel.

A kaÁrtya Zorro II-es boÁvÉÁtoÁhelyet

foglal el eÁs hasznaÁlataÁhoz 020 vagy

030-as turbokaÁrtyaÁra, vagy Amiga 3000-

esre van szuÄkseÁg.

AÁra: 698 DM.

A bemutataÁs idoÁpontja: 1992.09.01.

X-Pert Weiherwiese 27 D-6270 Idstein

Tel.: ++49/6126-3056

Fax.: ++49/6126-54922

Rad iance

Egy igaz i Ray-Tracer

KeÁszuÄloÁben van Greg Ward fantasztikus

Radiance nevuÁRay-Tracer-eÁnek AmigaÁs

vaÁltozata. A program jelenleg beta teszt

faÁzisban van, a verzioÁszaÁma 2.0. Ez lesz

a program unix vaÁltozataÁnak hatodik kiadaÁsa,

Amiga koÄrnyezetben pedig az elsoÁ.

Ezt a kuÄloÄnleges ray-tracert - amelyet

nyugodtan nevezhetuÄnk valoÁdi feÁny-szimulaÁcioÁs

rendszernek is - a kaliforniai

Lawrence Berkeley Laboratory-naÁl eÁs a

svaÁjci EPFL-neÁl fejlesztik. LaÁssuk melyek

azok a kuÄloÄnleges tulajdonsaÁgok amelyek

egyeduÄlaÁlloÁvaÁ teszik:

* algoritmikus mintaÁk, anyagok eÁs textu-

A neÁmet X-Pert ceÁg a Visiona utaÁn egy

uÁjabb szenzaÁcoÁs grafikus kaÁrtyaÁt mutat

be az Amiga 2000/3000-hez. A DOMINO

egy 72 Hz-es FlickerFixer, amely toÄkeÁletesen

villogaÁsmentes keÁpet biztosÉÁt, de

nemcsak ennyi! A kaÁrtya a koÄvetkezoÁfelraÁk

* algoritmikus feÁnyforraÁsok * tetszoÁleges

alakuÁ - tehaÁt nemcsak pontszeruÁ -

feÁnyforraÁsok hasznaÁlata, ezaÁltal eÁrdekes

"feÁlaÁrnyeÁk" hataÁs * maÁsodlagos feÁnyforraÁsok

generaÁlaÁsa a tuÄkroÄkneÁl * fejlett szoÁrt

feÁny szimulaÁcioÁ

Amint laÁthatoÁ a fenti dolgok pontosan

azok, amelyek hiaÁnyoznak az AmigaÁs -

eÁs baÁrmilyen maÁs geÁpen futoÁ - aÁtlagos

ray-tracer programokboÁl. A fejlett szolgaÁltataÁsok

aÁra, valoÁszÉÁnuÁleg az amuÁgy is csiga

lassuÁsaÁguÁ algoritmusok tovaÁbbi sebesseÁgveszteÁse

lesz. IÁgy lemondhatunk a

Radiance animaÁcioÁkroÁl, de minden bizonnyal

rendkÉÁvuÄl eÁlethuÁ keÁpeket keÁszÉÁthetuÄnk

majd vele.

K ickstart 2.0

A t itkos uÄzenetek

BizonyaÁra sokan tudjaÁk, hogy az Amiga

operaÁcioÁs rendszereÁnek keÁszÉÁtoÁi roppant

treÁfaÁs kedvuÁfickoÁk: titkos billentyuÁkombinaÁcioÁkra

eloÁhÉÁvhatoÁk az aÁltaluk elrejtett

uÄzenetek. Nos mint az vaÁrhatoÁ volt a 2.0

Kickstart sem mentes az effeÁle joÁpofasaÁgoktoÁl.

A500+ tulajdonosok figyelem! A

rejtett uÄzenetek eloÁhÉÁvaÁsaÁnak moÁdja a koÄvetkezoÁ:

indÉÁtsuk el a Wokbench 2.0-aÁt a

rendszerlemezroÁl, nyomjuk le egyszerre a

CTRL, mindkeÁt SHIFT valamint mindkeÁt

ALT billentyuÁt. Nos ha e muÁvelet koÄzben

a harmadik kezuÄnk eÁs az egeÁr segÉÁtseÁgeÁveÁl

a Workbench menuÄpontok koÄzuÄl vaÁlasztunk,

akkor kuÄloÄnfeÁle eÁrdekes uÄzenetek

jelennek meg a keÁpernyoÁtetejeÁn (pl.

"VeÁgre befejeztuÄk!!!"). JoÁtanaÁcs: ez csak

akkor muÁkoÄdik, ha egyetlen fioÁk sincs

nyitva a Workbench keÁpernyoÁn, legjobb

ha Reset utaÁn proÁbaÁljuk ki.

U.i.: Az aÁltalam koÄzelroÁl megszemleÁlt 3.0-

aÁs Kickstart beta teszt verzioÁjajaÁn (nem,

ez nem treÁfa, mint a GURU elsoÁszaÁmaÁban),

is kiproÁbaÁltam eÁs ott nem muÁkoÄdik.

TesseÁk lehet uÁjra keresgeÁlni a titkos uÄzeneteket!

Imagemaster

KoÄnnyebb an imaÁc ioÁkeÁszÉÁteÁs

Megjelent az ImageMaster uÁj verzioÁja.

JelentoÁs vaÁltoztataÁs, hogy az effekteket

egy editor segÉÁtseÁgeÁvel keÁpsorozatokra

(animaÁcioÁkra) is alkalmazhatjuk, nem kell

kuÄloÄn-kuÄloÄn minden keÁphez beaÁllÉÁtani

azokat.

Mar inov 'Gaborca' GaÁbor

44 GURU 92/3


A legnagyobb - eÁs legmegbÉÁzhatoÁbb- Am iga hardver k iegeÁszÉÁtoÁ

gyaÁrtoÁ a Great Va l ley Products (GVP) 1991 szeptembereÁben

toÄrt be a graf ikus kaÁrtya - v ideo p iacra fantaszt

ikus mu lt imeÁd ia eszkoÄzeÁve l az Impact V is ion 24 -e l.

Ez az elsoÁolyan kaÁrtya, amelyet

kifejezetten az A3000-es

gyors Video Slot-jaÁhoz terveztek.

Az A2000-es tulajdonosoknak

sem kell elkeseredniuÄk:

egy adapter kit-el a oÁk is

hasznaÁlhatjaÁk az Impact Vision

24 (IV24)-et. LaÁssuk miket is

tud az IV24!

FrameBuffer

* 1.5 MB memoÁriaÁval rendelkezoÁ

FrameBuffer, 16.8 millioÁ

szÉÁn megjelenÉÁteÁse max.

768x625-oÄs felbontaÁs mellett,

vagy Double Buffer moÁd, ekkor

keÁt 4096 szÉÁnuÁkeÁp lehet egyszerre

a memoÁriaÁban.

FrameGrabber

* ValoÁs idejuÁ keÁpdigitalizaÁloÁ.

Ez a kicsit eroÁltetett fordÉÁtaÁs (

Real Time Framegrabber ), azt

jelenti, hogy egy videoÁforraÁs

egy keÁpkockaÁjaÁt a kaÁrtya 1/25-

oÄd maÁsodperc alatt keÁpes digitalizaÁlni.

IÁgy peÁldaÁul ha egy

mozgoÁ keÁpsorboÁl akarunk egy

keÁpet, akkor nem kell a videoÁt

megaÁllÉÁtani, a keÁpet kikockaÁzni.

Ez nem azt jelenti, hogy

egy mozgoÁ keÁpsort is le lehet

digitalizaÁlni ( pl. 24bites animaÁcioÁk

keÁszÉÁteÁse filmroÁl ). Ezt

AmigaÁn ma egyetlen szoftver/hardver

sem tudja.

F l ickerF ixer

* Az IV24 - ha egy monitorral

hasznaÁljaÁk - akkor megszuÄnteti

az Amiga interlace ill. a 16.8

millioÁ szÉÁnuÁnagyfelbontaÁsuÁ keÁpek

villogaÁsaÁt. Ilyenkor a sorfrekvencia

duplaÁzoÁdik (15.625

Hz->31.250 Hz), ÉÁgy ezt a szolgaÁltataÁsaÁt

csak multisync monitoron

eÁlvezhetjuÄk.

PIP

* KeÁp a keÁpben rendszer. Az

IV24 egy kuÄlsoÁ videoÁjel keÁpeÁt

az Amiga keÁpernyoÁre tudja keverni

4096 szÉÁnben. Az ablak

meÁreteÁt valoÁs idoÁben vaÁltoztathatjuk,

kimerevÉÁthetjuÄk. A fordÉÁtott

PIP moÁdban a haÁtteÁrben a

videoÁkeÁp laÁtszik, eÁs a

Workbench keÁpernyoÁtalaÁlhatoÁ

a kis ablakban! Ez a funkcioÁ kivaÁloÁan

hasznosÉÁthatoÁ kuÄloÄnboÄzoÁ

oktatoÁ, taÁjeÁkoztatoÁ, multimeÁdia

rendszerekben.

Gen lock

* Composit eÁs Component (

RGB + Sync ) Genlock. A IV24

16.8 millioÁ szÉÁnuÁkeÁpeÁt szabadon

keverhetjuÄk egy kuÄlsoÁ videoÁjelre

a beeÁpÉÁtett genlock

segÉÁtseÁgeÁvel. A keÁpek keveredeÁseÁt

szabaÁlyozhatja egy kuÄlsoÁ

digitaÁlis jel (External Key)

vagy az Amiga keÁpernyoÁtartalma

(Amiga Pixel Switch).

VIU

* Video Interface Unit. Ez egy

kuÄlsoÁ eszkoÄz amelyet minden

IV24-hez melleÁkelnek ( a reÁgebben

vaÁsaÁroltakhoz ezt meÁg

nem adtaÁk, aÁm a regisztaÁcioÁs

kaÁrtya elleneÁben a GVP ingyen

elkuÄldi a VIU-ot). Ez a kis szerkenytuÁ

Composite video

eÁs/vagy S-VHS videoÁ jelboÁl

RGB jelet aÁllÉÁt eloÁ ( RGB

Splitter ), amelyen keresztuÄl

eleÁrhetjuÄk az IV24 digitalizaÁlaÁsi

ill. PIP funkcioÁit.

A kaÁrtya RGB, Composite eÁs

S-VHS video kimenetekkel

rendelkezik.

Ennyit a HardverroÁl. Amint laÁthatoÁ

az IV24-nek nincs mieÁrt

szeÁgyenkeznie, baÁtran megaÁllja

a helyeÁt baÁrmely geÁpen

hasznaÁlatos FrameBufferekkel

szemben.

Ami talaÁn egy kicsit hiaÁnyzik

beloÁle, az a alpha-channel, ez

kuÄloÄnoÄsen a 24 bites keÁpek videoÁra

kevereÁseÁneÁl javÉÁtanaÁ a

minoÁseÁget. Mivel a GVP a legnagyobb,

a szoftver gyaÁrtoÁkat

sem hagyta hidegen az IV24.

Sok program jelent meg hozzaÁ,

eÁs meÁg toÄbb van amelyik

taÁmogatja a hasznaÁlataÁt. Az

ADPro maÁr idoÁtlen idoÁk oÁta

rendelkezik IV24 Loader-el eÁs

Saver-el, A Caligari Broadcast

is koÄzvetlenuÄl a kaÁrtyaÁra generaÁlja

a keÁpet, eÁs persze a

TVPaint - neÁpszeruÁ24bites rajzoloÁprogram

- IV24 vaÁ£tozata

is maÁr reÁg kaphatoÁ. A pletykaÁk

titokban maÁr terjednek a

Deluxe Paint IV24 verzioÁjaÁroÁl,

amely termeÁszetesen 16.8 millioÁ

szÉÁnt hasznaÁl. Az Impact

Vision azonban maÁr a megjeleneÁsekor

is sok programot

mondhatott a magaÁeÁnak,

ugyanis a kaÁrtya megvaÁsaÁrlaÁsakor

a koÄvetkezoÁszoftvereket

kapjuk:

Ca l igar i IV24

* Ugye nem kell bemutatni a

Caligari-t, minden idoÁk leglaÁtvaÁnyosabb

3D-s modellezoÁ

rendszereÁt. EbboÁl a vaÁltozatboÁl

hiaÁnyzik az animaÁcioÁkeÁszÉÁteÁs

lehetoÁseÁge eÁs kisebb korlaÁtozaÁsok

vannak beeÁpÉÁtve. Ezen

kÉÁvuÄl a program teljesen megegyezik

a $4000 eÁrteÁkuÁCaligari

Broadcast-el!

Sca la IV24

* a meÁltaÁn hÉÁres multimeÁdia

programcsomag IV 24-hez

melleÁkelt vaÁ£tozata. A genlock

segÉÁtseÁgeÁvel koÄnnyen eÁs gyorsan

keÁszÉÁthetuÄnk vele feliratokat,

aÁllÉÁthatunk oÄssze bemutatoÁkat.

Macropa int IV24

* 24 bites rajzoloÁprogram.

TalaÁn ez a leggyengeÁbb reÁsze

a IV programcsomagnak.

NeheÁzkesen kezelhetoÁ, nem

megbÉÁzhatoÁ, szegeÁnyesek a

funkcioÁi. A GVP maÁr bejelentette

a program javÉÁtott vaÁltozataÁt,

amely hamarosan megjelenik.

Contro l Pane l

* JoÁl megtevezett grafikus feluÄleteÁt

hasznaÁlva vaÁlthatunk az

IV kuÄloÄnboÄzoÁmoÁdjai koÄzoÄtt.

Egy friss hÉÁr (92 JuÁlius): a GVP

bejelentette Mirage nevuÁ24 bites

keÁpfeldolgozoÁ eÁs rajzoloÁ

programjaÁt amely termeÁszetesen

az IV24-en is fut.

SzenzaÁcioÁs uÁjdonsaÁg benne

az ImageMaster-ben megismert

Metamorphosis tovaÁbbfejlesztett

vaÁltozata, amely keÁpes

aÁtalakÉÁtaÁst veÁgezni mozgoÁkeÁpek

koÄzoÄtt is! A programroÁl

reÁszletesen olvashatsz majd a

GURUban.

Mindent oÄsszevetve az IV24

egy megbÉÁzhatoÁ, hateÁkony

eszkoÄz a videografikaÁval foglalkozoÁk

szaÁmaÁra. A GVP

(AmigaÁs koÄroÄkben) szokatlan

megbÉÁzhatoÁsaÁgaÁval, marketing

politikaÁjaÁval eÁs felhasznaÁloÁcentrikussaÁgaÁval

biztosÉÁtja,

hogy az Impact Vision a joÄvoÁben

is a legjobb grafikus kaÁrtyaÁk

koÄzoÄtt marad.

A kaÁrtya aÁra aÁra neÁmetorszaÁgban

4500 DM koÄruÄl van.

GVP 600 Clark Ave., King of

Prussia PA 19406 USA Tel.:

(215)337-8770 Fax: (215)337-

9922

Marinov 'Gaborca' GaÁbor

GURU 92/3 45


SzerkesztoÁseÁguÄnknek a nyaÁr

folyamaÁn megadatott, hogy keÁt

foÁbb esemeÁnyre is ellaÁtogathasson.

ElsoÁkeÁnt a juÁnius veÁgeÁn

DaÁniaÁban megrendezett

Hurricane Demopartyra, majd

egy hoÁnappal keÁsoÁbb a

Helsinkiben

Assembly'92

Sound Vision/Reflect:

Helsinkiben az elsoÁhelyet meglepoÁteljesÉÁtmeÁnnyel

egy eddig ismeretlen csapat szerezte

meg. A programra a gyors, szinte lehetetlennek

tuÁnoÁrutinok jellemzoÁek. Ezek

koÄzeÁ sorolhatjuk a teljes keÁpernyoÁs forgoÁ

FoÄldgoÄmboÄt, a lightsourced vectorcityt, a

heÁt azonos koÄzeÁppontuÁ, azonban kuÄloÄnboÄzoÁforgaÁsiraÁnyuÁ

eÁs meÁretuÁvectorkockaÁt, eÁs

az utoljaÁra bemutatott fractal domborzati

rutint. Emellett a profi zenei eÁs grafikai

munka is emlÉÁteÁsre eÁrdemes.

neÁven megtartott Rebels-

Complex konferenciaÁra. MindkeÁt

oÄsszejoÄvetelt a profi szervezeÁs

eÁs a magas szÉÁnvonaluÁ

produkcioÁk jellemezteÁk. A laÁtogatoÁk

szaÁma az elsoÁ esetben

meghaladta az ezret, mÉÁg

FinnorszaÁgban is toÄbbszaÁzan

voltak jelen. Egyetlen szeÁpseÁghiba

volt csupaÁn; a daÁn party

szervezoÁi elfelejtetteÁk aÁtadni

az eloÁre beharangozott hatalmas

nyeremeÁnyeket, ezzel

nem kis csaloÁdaÁst okoztak a

versenyben reÁsztvevoÁ csapatok

szaÁmaÁra.

Guardian Dragon II/Kefrens:

Az idei nyaÁr legnagyobb szenzaÁcioÁja

ez a keÁtlemezes trackmo.

Az eloÁzoÁreÁsz felemaÁs fogadtataÁsa

utaÁn a folytataÁs

megnyerte a daÁn party demoversenyeÁt.

A munka nagyobb

reÁszeÁt a szokaÁsos Laxity (code),

S.L.L (zene) eÁs R.W.O

(grafika) feÁle trioÁ veÁgezte. A

programban bemutatott jelenetek

oÁruÄlt dinamikaÁjaÁt, maÁr csak

a keÁt zene pergoÁ ritmusa fokozza

tovaÁbb. Az olyan rutinok,

mint a 3D-ben vaÁltozoÁ eÁs

mozgoÁ szÉÁnes sakktaÁbla, realtime

fullscreen zoomer, vagy a

96 oldaluÁ glenzvector eÁs kuÄloÄnboÄzoÁ

grafikaÁk perspektÉÁvikus

megdoÄnteÁse, szinte maÁsodpercenkeÁnt

vaÁltjaÁk egymaÁst. A

vektorkoÄroÄk utaÁn bevezetteÁk

azok mintaÁs vaÁltozataÁt is. A

demo egyik leglaÁtvaÁnyosabb

jeleneteÁben egy koÄzeÁpen elhelyezett

goÄmboÄt kuÄloÄnboÄzoÁ paÁlyaÁkon

mozgoÁ RGB feÁnyforraÁsokkal

vilaÁgÉÁtottaÁk meg, s az

ÉÁgy leÁtrejoÄvoÁ hataÁst szimulaÁltaÁk.

A program veÁgeÁn egy uÁj

shadedots fractalrutinnal eÁs

egy kuÄloÄnoÄs, Kefren faÁraoÁ koraÁt

ideÁzoÁvektorvaÁrossal ismerkedhetuÄnk

meg.

Optimum Fuckup/Sanity: A

neÁmetektoÁl maÁr reÁgen nem laÁthattunk

szÉÁnvonalas alkotaÁst,

ÉÁgy igazi meglepeteÁst jelent ez

a roÄvid file-os demo. Chaos ismeÁt

megmutatta,

hogy nem

akaÁrmilyen

coder.

VoltakeÁppen

a

Jesterday

musicdiscben bemutatott zoomer

tovaÁbbfejlesztett vaÁltozataÁnak

ezernyi keÁpesseÁgeÁvel

kaÁpraÁztatja el a kÉÁvaÁncsi szemleÁloÁt.

Logok, keÁpek eÁs scrollok

hosszuÁ toÄmoÄtt sorban forognak,

taÁvolodnak ill. koÄzelednek

a perspektÉÁva minden toÄrveÁnyeÁnek

engedelmeskedve.

Akinek ettoÁl sem esik le az

aÁlla, az vagy nem

ezt a demot laÁtta,

vagy egyszeruÁen

lamer!

Point Blank/Andromeda: A

csoport eddigi legroÄvidebb

trackmoja, szinteÁn DaÁniaÁban

jelent meg a Dubble Trubble

Dezign gondozaÁsaÁban. ElsoÁkeÁnt

neÁhaÁny szeÁtrobbanoÁ vectortestet

mutatnak be, majd laÁthatunk

egy megagumikockaÁt,

eÁs a Melon rugalmas, csillagmintaÁs

labdaÁjaÁnak feljavÉÁtott

verzioÁjaÁt. A DOS-ban bemutatott

fekete/feheÁr mintaÁs vectortetraeÁder

utaÁn most talaÁlkozhatunk

a kockaÁsÉÁtott vaÁltozattal

is. Sajnos

a mind zeneileg,

mind oÄtlet

tereÁn lenduÄletesen

kezdoÁdoÁ

demo a

veÁge feleÁ

mintha ellaposodna. Az aggoÁdoÁ

rajongoÁk megnyugtataÁsa

eÁrdekeÁben koÄzoÄljuÄk, hogy

szerkesztoÁseÁguÄnk exkluzÉÁv e-

loÁzetest laÁtott a csoport

KaraÁcsonyra keÁszuÄloÁ nagyobb

leÁlekzetuÁalkotaÁsaÁboÁl.

S.O.S/Melon Dezign: A dinnye

ismeÁt visszateÁrt egy uÁjabb ka-

46 GURU 92/3


kukktojaÁssal. Akik laÁttaÁk a

Human Targetet, azok most

sem fognak csaloÁdni, hisz a

programot ismeÁt az uÁj oÄtletek

paraÁdeÁja, oÁruÄlt zene eÁs sajaÁtos

(melon) design jellemzi. A rutinok

toÄbbseÁge egyszeruÁen szavakkal

le sem ÉÁrhatoÁ.. mozog,

forog eÁs nagyon szines... A

gelvector utaÁn most bevezettek

egy ruganyos polygon testet,

majd uÁj tÉÁpusuÁ shadebobokkal

eÁs egy forgaÁsszimetrikus,

vaÁltozoÁ alakuÁ cycle effektussal

rukkoltak eloÁ. Az

Anarchyval egyidoÁben oÁk is

megvaloÁsÉÁtottaÁk keÁt polygon

oÄsszefeÁsuÄleÁseÁt, majd az utolsoÁ

reÁszben neÁgy feÁmgolyoÁn tuÄkroÄzoÁdoÁcircle

scrollal ismertetnek

meg, amit egyszeruÁ realtime

raytracingnek is tekinthetuÄnk.

Delirium/Complex: TalaÁn ez

az egyik legaktÉÁvabb finn csapat.

Demot demora halmoznak,

mindezek mellett havonta

megjelentetnek egy mostanaÁban

igen sikeres lemezuÁjsaÁgot

Maggy neÁven. Nos, a Delirium

elsoÁigazaÁn laÁtvaÁnyos jeleneteÁben

egy realtime animaÁlt cycle

effektust laÁthatunk. Ilyet koraÁbban

meÁg senkinek sem sikeruÄlt

eleÁrnie, csakuÁgy mint azt a zoomert,

amely egy 16 szÉÁnuÁkeÁp

64*64-es teruÄleteÁt egy domboruÁ

lencseÁn keresztuÄl nagyÉÁtja

fel. A programot egy aÁtlagosnaÁl

jobb vectoros uÁrjelenet zaÁrja.

Jean

Aabsolute/Soc.Brigade:

Ha a legjobb magyar demok koÄzt versenyt rendezneÁnk,

annyi bizonyos,

hogy ez a program

dobogoÁs helyezeÁst

eÁrne el. Ez a technikailag

igen magas

szinvonaluÁ alkotaÁs

szinte kizaÁroÁlag

egyetlen ember, a

magyar amiga scene

oÁsatyjaÁnak eÁs

egyik legaktÉÁvabb

tagjaÁnak eÁrdemeit dicseÁri. MondhatnaÁnk azt is, hogy ADT

programozta, rajzolta, szerkesztette, eÁs terjesztette. A toÄbb

mint tÉÁz, toÄbbseÁgeÁben uÁj oÄtleteken alapuloÁ reÁsz zenei alaÁfesteÁseÁeÁrt

Ern0, valamint

a raytracing

beteÁtekeÁrt

Hamlet &

Popeye feleloÁsek. A munka nem volt hiaÁbavaloÁ, hisz a

trackmo elsoÁkeÁnt a toÄrteÁnelem soraÁn egy, kuÄlfoÄldi partyn az

eloÁkeloÁnegyedik helyezeÁst eÁrte el. GratulaÁlunk!

Demo News:

ToÄbb kuÄloÄnoÄs vectorvilaÁgot mutat

be a finn Nikki Corruption egy lemezes

demoja, a Piece Of Mind. A

program sebesseÁge eÁs az animaÁcioÁk

minoÁseÁge egyaraÁnt kiemelkedoÁ.

AngliaÁba kalauzol

bennuÄnket a

Digital file-os

polygonvilaÁga, a

Chameleon.

Furcsa uÁj megoldaÁssal

jelentkezett

az X-Trade.

A keÁt lemezes

Color Crime slideshow eÁs musicdisc is egyben,

s mitagadaÁs nem is tuÁl rossz! A

Black'N'White Slideshow maÁsodik reÁsze is

megeÁrkezett. A kiadoÁ Drifters ezuÁttal keÁt lemezt

telÉÁtett meg, s a keÁpek megjelenÉÁteÁseÁnek

rendszereÁn is vaÁltoztatott. Egy merevlemezre

installaÁlhatoÁ grafikai demoval rukkolt eloÁa daÁn

Dreamline Designs. A Discrimination raytracing

keÁpeket, animaÁcioÁkat, meztelen neÁniket eÁs ezek kombinaÁcioÁjaÁt

tartalmazza. IÁgeÁretuÄk szerint,

hamarosan megjelenik a

maÁsodik reÁsz is. A TSB francia

divizioÁja "Dreams", a Psyhotic

"Muzak Dreams", mÉÁg egy uÁj

csapat a Freestyle "Perfect 5"

cÉÁmmel adta ki leguÁjabb zenegyuÁjtemeÁnyeÁt.

Az utoÁbbi idoÁben

a technolemezek egeÁsz

aÁradata lepte el a scenet. A

Paradise kiadta a No Brain No

Paint eÁs a Techno Towert, a Quartz a keÁtlemezes Project

Technot, valamint a Tekknobert, a Wildfire Records gondozaÁsaÁban

jelent meg. Kellemes animaÁcioÁval indul a Suspect aÁltal kiadott

Immortal Visions nevuÁkoÄzepes minoÁseÁguÁtrackmo. HasonloÁ

kategoÁriaÁba tartozik, azonban tartalmaz neÁhaÁny oÄtletes megoldaÁst

a holland Mega Industries egy lemezes demoja, a Good

Intentions. FeltuÁnt az Autumn Nights folytataÁsa, a Palace maÁsodik

musicdiscje is. VeÁguÄl egy oÄrvendetes hÉÁr azoknak, akik szeretik

a toplistaÁkat. A koraÁbban sajnaÁlatosan megszuÁnt Eurochart,

most a daÁn Static Bytes gondozaÁsaÁban jelenik majd meg minden

maÁsodik hoÁnapban. A koÄvetkezoÁszaÁm oktoÁberre vaÁrhatoÁ, uÁgyhogy

addig is viszlaÁt!

Kodak Color Kodak Color

Kodak Color Kodak Color

GURU 92/3 47


Most egy olyan jaÁteÁkroÁl koÄzluÄnk riportot, amelyet a GURU magazin segÉÁtseÁgeÁvel sikeruÄlt eladni. IÁgy

ParaÁdon KristoÁf AndraÁssal keÁszÉÁtettuÄnk riportot.

GURU: KeÁrlek mutasd be a kis csapatodat,

akikkel a S.U.B. c. programot fejlesztitek.

K.A.: Well. A "kis" csapat 7 foÁboÁl aÁll. A

programot ketten ÉÁrjuk: joÁmagam (KristoÁf

AndraÁs azaz Absurd) eÁs TasnaÁdi ZoltaÁn

nevuÁ baraÁtom, alias Frank Einstein of

23C. EÁn csinaÁlom a favaÁgoÁmunkaÁt, oÁpedig

azt, amihez eÁsz kell (vektor rutin, ellenseÁg

intelligenciaÁja). A grafikaÁt haÁrman

alkotjaÁk: Nexus 6, Michel Angelo eÁs egy

Joe nevuÁilletoÁ. Nem AZ a JOE, de azeÁrt

oÁsem rossz. MeÁg ketten maradtak, oÁk a

PC verzioÁt keÁszÉÁtik. NeÁv szerint MolnaÁr

KaÁroly eÁs Paksa Attila.

GURU: Mikor "meruÄlt" fel az oÄtlet, hogy

jaÁteÁkot ÉÁrjatok eÁs mennyi idoÁtelt el, mÉÁg

keÁzzelfoghatoÁ demo keÁszuÄlt?

K.A.: Az, hogy jaÁteÁkot kellene ÉÁrnunk, akkor

vaÁlt vilaÁgossaÁ, mikor raÁdoÄbbentuÄnk,

hogy lassan meg kellene eÁlnuÄnk valamiboÁl,

de a programozaÁson kÉÁvuÄl nem eÁrtuÄnk

semmihez. TehaÁt vagy ezt a tudaÁsunkat

teszzuÄk peÁnzzeÁ vagy megyuÄnk

csoÄvezni... Az eredetileg tanult szakmaÁink

ugyanis nem kecsegtettek valami feÁnyes

joÄvoÁvel. ProgramozaÁssal vagy szaÁmÉÁtoÁgeÁppel

egyikuÄnk sem foglalkozott hivatalosan.

A jaÁteÁkoÄtlet bennem meruÄlt fel, a

katonasaÁg iszonyuÁan hosszuÁ egy eÁve

alatt. Ahogy leszereltem, 1991 novembereÁben,

azonnal elkezdtem geÁpre vinni az

oÄtletet. Frankie csak 1992 februaÁrjaÁban

kapcsoloÁdott a fejleszteÁsbe, ez az oÁ leszereleÁseÁnek

daÁtuma. Az elsoÁ, kezdetleges

demoÁverzioÁ maÁjusban keÁszuÄlt el, ezt

vitted ki egy angol AMIGA szakkiaÁllÉÁtaÁsra

eÁs fantasztikus szerencseÁnkre maÁr akkor

raÁnk mosolygott a szerencse: egy brit ceÁg

komolyan kezdett eÁrdekloÁdni a software

iraÁnt. EzutaÁn toÄbb hoÁnapos, lassuÁ leveÁlvaÁltaÁs

eÁs informaÁcioÁcsere vette kezdeteÁt,

mÉÁg veÁgre sikeruÄlt oÄsszehoznunk a szerzoÁdeÁst.

Most itt tartunk, kemeÁnyen dolgozunk

eÁs uÁgy tuÁnik, minden a legjobb uÁton

halad.

GURU: Ha maÁr ennyire koÄrbejaÁrtuk a teÁmaÁt,

uÁgy gondolom, eÁrdemes egy paÁr

szoÁt ejteni magaÁroÁl a jaÁteÁkroÁl is. Milyen

kategoÁriaÁba tartozik, mivel jobb mint az

eloÁdei?

K.A.: Hmm. LeginkaÁbb a harci-strateÁgiai

kereskedoÁjaÁteÁkok neÁpes mezoÁnyeÁbe sorolnaÁm

a fejleszteÁsuÄnket, vagyis haÁt egy

kevert kategoÁriaÁjuÁ jaÁteÁkroÁl van szoÁ, akcioÁreÁszek

neÁlkuÄl. HasonloÁ kategoÁriaÁjuÁ jaÁteÁk

talaÁn az Overlord eÁs a Deuteros. A storyroÁl

neÁhaÁny szoÁ: a jaÁteÁk a tenger alatt jaÁtszoÁdik,

a mi civilizaÁcioÁnk romjain feleÁpuÄlt

uÁj vilaÁgban. AlapvetoÁen a tenger alatti vilaÁg

dominaÁl majd az egeÁsz jaÁteÁk soraÁn. A

kereskedelem -a felszÉÁn drasztikus megvaÁltozaÁsa

miatt- tengeralattjaÁroÁk segÉÁtseÁgeÁvel

folyik. A jaÁteÁk soraÁn toÄbb rivaÁlis is

feltuÁnik, akikkel jobb-rosszabb kapcsolatot

lehet kialakÉÁtani, az eÁrdekeinknek

megfeleloÁen. Persze ez a labilis vilaÁg sok

eÁrdekes fordulattal fogja meglepni a jaÁteÁkost

eÁs igencsak fel kell majd koÄtni a beÁkauszonyt,

hogy valaki megfeleljen az elvaÁraÁsoknak

eÁs veÁgigeÁlhesse a megraÁzoÁ

veÁgkifejletet. A technikai uÁjdonsaÁgokroÁl is

szeretneÁk szoÁlni neÁhaÁny szoÁt. A jaÁteÁkban

veÁgig dominaÁl a vektorgrafika, minden objektum

(tengeralattjaÁroÁ, baÁzis, fegyver)

megtekinthetoÁ 3d (16 szÉÁnuÁ) eÁs 2d

(32/256 szÉÁnuÁ) neÁzetboÁl is. Mivel eleÁg sok

hajoÁt eÁs baÁzist kell kontrollaÁlni a jaÁteÁk folyamaÁn.

MegproÁbaÁltunk uÁj rendszeruÁ iraÁnyÉÁtaÁst

kitalaÁlni, remeÁlem, eÁlesben is

olyan joÁl fog muÁkoÄdni mint a tesztek soraÁn.

VeÁguÄl azt hiszem, a fejloÁdeÁsre keÁpes

ellenseÁges intelligencia is megeÁr majd neÁmi

figyelmet...

GURU: Ha joÁl tudom a program a tervek

szerint novemberre keÁsz lesz. Tervezteke

folytataÁst, vagy talaÁlkozunk a

BahamaÁkon?

K.A.: Igen, a program novemberre 100%-

ig keÁsz lesz. FolytataÁs igen valoÁszÉÁnuÁ, de

semmikeÁpp sem az lesz a koÄvetkezoÁ

programunk, mert maÁr most raÁm joÄn a sikongatoÁ

laÁbraÁzaÁs a tengeralattjaÁroÁktoÁl eÁs

a strateÁgia-programozaÁstoÁl egyaraÁnt.

Lehet, hogy koÄzben ÉÁrunk egy shoot-em

everywhere-t. BahamaÁk? Rendben van,

csak ne tengeralattjaÁroÁval kelljen menni...

GURU: Mit tudnaÁl azoknak javasolni, akik

most kezdenek bele a jaÁteÁkkeÁszÉÁteÁsbe,

mit hogyan csinaÁljanak?

K.A.: Whoooaaahh... HaÁt, gondoljaÁtok

meg, mibe vaÁgtok bele. MindenkeÁppen

kell valamilyen komoly programozaÁsi

muÁlt, mert egy jaÁteÁk ÉÁraÁsa oÄssze sem hasonlÉÁthatoÁ

egy demo megÉÁraÁsaÁval. MÉÁg ott

inkaÁbb az oÄtletek sziporkaÁznak eÁs egyegy

cool rutin koÄreÁ eÁpuÄl fel a dolog, egy

jaÁteÁknaÁl foÁleg a hosszuÁ, unalmas rutinok

megÉÁraÁsa dominaÁl, amelyeknek meÁg a

10.000. sor utaÁn is egyuÄtt kell muÁkoÄdniuÄk

a toÄbbivel eÁs a maÁsik programozoÁ aÁltal

megÉÁrt dolgokkal. MindenkeÁppen kell valaki,

aki oÄsszefogja a dolgokat eÁs az sem

aÁrt, ha a jaÁteÁk mineÁl toÄbb Amiga tÉÁpuson

muÁkoÄdik. De a legeslegfontosabb, hogy a

jaÁteÁk minden aproÁ reÁszleteÁt meg kell tervezni,

meÁg mieloÁtt bekapcsolnaÁd a masinaÁt,

mert borzasztoÁ dolgok fognak toÄrteÁnni,

ha valamit koÄzben kell kitalaÁlni. ErroÁl

tudneÁk meseÁlni...

GURU: KoÄszoÄnoÄm az interjuÁt eÁs sok sikert

kÉÁvaÁnok a tovaÁbbi munkaÁhoz.

Masell

48 GURU 92/3


Atar i Messe - DuÄsse ldorf '92

w ATARI ROVAT

Augusztus 21-eÁn DuÄsseldorfban az

ATARI Messe-n laÁthatta meg eloÁszoÄr a

nagykoÄzoÄnseÁg az uÁj ATARI haÁziszaÁmÉÁtoÁgeÁpet

a FALCON 030-at.

A FALCON 030 minden tulajdonsaÁgaÁban

messze feluÄlmuÁl minden eddigi, a home

computer kategoÁriaÁban megjelent szaÁmÉÁtoÁgeÁpet,

de elsoÁsorban grafikai eÁs hangfeldolgozoÁ

keÁpesseÁgeÁvel - melyek a professzionaÁlis

multimeÁdia szaÁmÉÁtoÁgeÁpek koÄzeÁ

emelik - tuÁnik ki azok koÄzuÄl.

A FALCON 030 kuÄlsoÁleg alig kuÄloÄnboÄzik

az eddig ismert ATARI haÁziszaÁmÉÁtoÁgeÁpektoÁl.

A geÁpre raÁpillantva a legszembetuÁnoÁbb

vaÁltozaÁs (az eloÁdeihez keÁpest) a

billentyuÁzet soÄteÁtszuÄrke szÉÁne eÁs az

ATARI felirat szÉÁnes betuÁi (az utoÁbbiakroÁl

a kiaÁllÉÁtaÁs legtoÄbb laÁtogatoÁjaÁnak az volt a

veÁlemeÁnye, hogy nagyon "feldobjaÁk" a

geÁp kineÁzeteÁt). A haÁtlapon talaÁlhatoÁ csatlakozaÁsi

helyek viszont sejtetik, hogy a

szereÁny kuÄlsoÁ rendkÉÁvuÄli belsoÁt takar. A

FALCON-on megtalaÁlhatoÁak az ST egeÁr

eÁs joystick csatlakozoÁi (sajnos ezek ugyanarra

a nehezen hozzaÁfeÁrhetoÁhelyre keruÄltek

ahol az ST-n voltak), a 2 STE kompatibilis

boÁvitett joystick csatlakozoÁ (ahovaÁ

tovaÁbbi 4 joystick, analoÁg joystick,

feÁnyceruza, feÁnypisztoly eÁs egyeÁb jaÁteÁkkelleÁkek

illeszthetoÁek), a CARTRIDGE

csatlakozoÁ, a MIDI csatlakozoÁk, a serial

eÁs paralel portok valamint a TV kimenet.

Ebben a kategoÁriaÁban uÁjdonsaÁg a MEGA

STE eÁs a TT tÉÁpusokroÁl joÁl ismert LAN

(Local Area Network) haÁloÁzati csatlakozoÁ,

mely a FALCON haÁloÁzatokban valoÁ alkalmazaÁsaÁt

is lehetoÁveÁ teszi.

A monitor csatlakozoÁ uÁjfajta formaÁt oÄltoÄtt,

ahovaÁ egyaraÁnt illeszthetoÁek az ATARI

monochrome eÁs RGB monitorok, valamint

baÁrmilyen szabvaÁnyos VGA monitor. A

monitor csatlakozoÁn nem csak kimenetek

kaptak helyet, hanem a GENLOCK-hoz

szuÄkseÁges kuÄlsoÁoÁrajel bemenete is itt talaÁlhatoÁ.

A joÁl bevaÁlt ACSI-DMA csatlakozoÁt

egy SCSI-II tÉÁpusuÁ vaÁltotta fel, mely

rendkÉÁvuÄl praktikus eÁs olcsoÁ lehetoÁseÁget

kÉÁnaÁl kuÄlsoÁ winchesterek, scannerek eÁs

maÁs DMA eszkoÄzoÄk csatlakoztataÁsaÁhoz,

de az ACSI elhagyaÁsa probleÁmaÁt fog

okozni azoknak, akik komolyabb kieÁpÉÁteÁsuÁ

ATARI geÁpparkjukat kÉÁvaÁnjaÁk a

FALCON-nal kiegeÁszÉÁteni, ugyanis az

ATARI aÁltal eddig gyaÁrtott winchesterek

eÁs leÁzer nyomtatoÁk csak az ACSI portra

illeszthetoÁek. A geÁp haÁtlapjaÁn a legnagyobb

feltuÁneÁst haÁrom uÁj csatlakozoÁ keltett,

a sztereoÁ mikrofon eÁs fejhallgatoÁ

csatlakozoÁja, eÁs egy DSP feliratuÁ csatlakozoÁ,

melyek szerepeÁre a geÁp belsejeÁnek

ismerteteÁseÁneÁl teÁruÄnk ki.

A FALCON 030 koÄzponti processzora egy

16 MHz-es oÁrajellel muÁkoÄdoÁ 32 bites

MOTOROLA 68030-as, melynek koÄszoÄnhetoÁen,

a FALCON a vilaÁg legelsoÁ32 bites

haÁziszaÁmÉÁtoÁgeÁpe. MeglepoÁ viszont a

"csupaÁn" 16 MHz-es oÁrajel, mely egy

68030-as eseteÁben maÁr komoly sebesseÁget

jelent, de az ATARI TT 68030-asa 32

MHz-el dolgozik. A FALCON "lefeÁkezeÁseÁnek"

valoÁszÉÁnuÁleg az az oka, hogy a gyaÁrtoÁ

nem akarja, hogy az a TT konkurense

legyen mindaddig, amÉÁg a TT-re nagyobb

a kereslet, mit amennyit gyaÁrtani keÁpesek

beloÁle. A geÁp teljesÉÁtmeÁnyeÁt nagymeÁrteÁkben

noÄveli viszont a MOTOROLA DSP

56001 tÉÁpusuÁ digitaÁlis szignaÁlprocesszor

eÁs az opcionaÁlis MOTOROLA 68881 vagy

68882 tipusuÁ lebegoÁpontos aritmetikai

koprocesszor.

FALCON 03

A DSP-roÁl egyenloÁre keveÁs informaÁcioÁnk

van, az viszont biztos, hogy a FALCON

kiemelkedoÁ audio-vizuaÁlis keÁpesseÁgeit

ennek a processzornak koÄszoÄnheti.

Annyit mindenesetre sikeruÄlt megtudni,

hogy a DSP oÁrajele 32 MHz, 96 kbyte

statikus RAM-ot tartalmaz (oÄsszehasonlÉÁtaÁsi

alapul: a vilaÁghÉÁruÁNEXT professzionaÁlis

szaÁmÉÁtoÁgeÁp DSP-je 16 kbyte statikus

RAM-mal rendelkezik), adatfeldolgozaÁsi

sebesseÁge 16 millioÁ utasÉÁtaÁs maÁsodpercenkeÁnt.

Az eddigiekben maÁr toÄbb utalaÁs toÄrteÁnt a

FALCON kuÄloÄnleges audio-vizuaÁlis tulajdonsaÁgaira,

vizsgaÁljuk most meg ezeket

reÁszletesen.

A video-hardware nem hagyatkozik kizaÁroÁlag

a DSP-re, hanem egy 16 MHz-es

oÁrajeluÁBLITTER grafikai koprocesszort is

tartalmaz. A FALCON szÉÁnpalettaÁja

262144 szÉÁnuÁ, melyboÁl egyidoÁben, technikai

truÄkkoÄk (mint pl. rasztermegszakÉÁtaÁs)

alkalmazaÁsa neÁlkuÄl is 65536 jelenÉÁthetoÁ

meg. Az alkalmazhatoÁ keÁpfelbontaÁsok

nincsenek megkoÄtve, csak standard eÁrteÁ-

w 1


w ATARI ROVAT

Atar i Messe - DuÄsse ldorf '92

kek vannak megadva, melyektoÁl tetszoÁlegesen

elteÁrhetuÄnk az uÁgynevezett hardware

overscan hasznaÁlataÁval. A keÁpfrekvencia

is tetszoÁlegesen vaÁltoztathatoÁ eÁs

kuÄlsoÁoÁrajelhez is igazÉÁthatoÁ, ami lehetoÁseÁget

nyuÁjt a GENLOCK-olaÁsra (a szaÁmÉÁtoÁgeÁp

keÁpeÁnek maÁs keÁpeloÁaÁllÉÁtoÁ eszkoÄzhoÄz

valoÁ szinkronizaÁlaÁsa, mely lehetoÁveÁ

teszi peÁldaÁul a keÁt keÁp oÄsszemontÉÁrozaÁsaÁt

eÁs egyeÁb video-effektusok megvaloÁsÉÁtaÁsaÁt).

A videostuÁdioÁkban valoÁ alkalmazaÁst

taÁmogatja az is, hogy nemcsak folytonos,

hanem interlace-elt keÁpmegjelenÉÁteÁs (a

TV technikaÁban hasznaÁlatos keÁpmegjelenÉÁteÁs,

mely a paÁros eÁs a paÁratlan keÁpsorokat

kuÄloÄn feÁlkeÁpekben jelenÉÁti meg) is

lehetseÁges, mely oÄnmagaÁban idegesÉÁtoÁen

vibraÁloÁ keÁpet aÁllÉÁt eloÁ, de maÁs videoeszkoÄz

keÁpeÁhez keverve jobb keÁpminoÁseÁg

eÁrhetoÁ el. A keÁpkoÁdolaÁs NTSC eÁs PAL

koÁddal egyaraÁnt lehetseÁges. TermeÁszetesen

a hardware-scroll, az ST formaÁtumuÁ

keÁpmegjelenÉÁteÁs eÁs az STE sorozat

egyeÁb video-funkcioÁi a FALCON-ban is

megtalaÁlhatoÁak. Az audio hardware is tartalmazza

mindazt amivel a FALCON eloÁdei

rendelkeztek, nevezetesen a 3 csatornaÁs

PSG eÁs a 8 bites sztereoÁ PCM hanggeneraÁtorokat,

de mindez kiegeÁszuÄl egy

16 bites 8 csatornaÁs sztereoÁ A/D - D/A

aÁtalakÉÁtoÁval, melynek frekvenciaaÁtvitele

50 kHz-ig terjed (oÄsszehasonlÉÁtaÁsi alapul:

a CD lemezjaÁtszoÁk 16 bites D/A aÁtalakÉÁtoÁjaÁnak

frekvenciaaÁtvitele 44,1 kHz). Az

A/D aÁtalakÉÁtoÁval a mikrofon bemenetre

juttatott hangok alakÉÁthatoÁak digitaÁlis jelekkeÁ,

a D/A aÁtalakÉÁtoÁval pedig digitaÁlis jelekboÁl

aÁllÉÁthatunk eloÁ hangot. A hangfeldolgozaÁs

szabadon programozhatoÁ, ÉÁgy

peÁldaÁul a haÁrom hangkeÁpzoÁaÁramkoÄr aÁltal

eloÁaÁllÉÁtott hangok tetszoÁleges moÁdon valoÁ

multiplexeleÁse, valamint adatutak beaÁllÉÁtaÁsa

(pl.: mikrofon -> DSP [aÁtalakÉÁtja] -> fejhallgatoÁ

kimenet) is lehetseÁges.

A FALCON az adattaÁrolaÁs teruÄleteÁn is

nagy eloÁreleÁpeÁst jelent. RAM-ja alaplapon

16 MByte-ig boÁvÉÁthetoÁ, ezenkÉÁvuÄl az alaplapon

egy tetszoÁleges meÁretuÁ RAMboÁvÉÁtoÁkaÁrtya

csatlakoztataÁsaÁra is lehetoÁseÁg

van. A beeÁpÉÁtett lemezmeghajtoÁ 3,5",

1,44 MByte-os, de a kontroller az uÁj 2,88

MByte-os lemezmeghajtoÁk kezeleÁseÁre is

alkalmas. A geÁpben helyet kapott egy

2,5"-os IDE-buszos winchester is, melynek

meÁrete opcionaÁlis (az aÁltalam kiproÁbaÁlt

geÁpben kb. 66 MByte-os volt). Akinek

mindez nem eleÁg az a belsoÁboÁvÉÁtoÁ-csatlakozoÁn

keresztuÄl tetszoÁleges grafikai

vagy egyeÁb funkcioÁjuÁ boÁvÉÁtoÁkaÁrtyaÁval e-

geÁszÉÁtheti ki geÁpeÁt, valamint a DSP csatlakozoÁt

(toÄbbek koÄzoÄtt) az alaÁbbiakra

hasznaÁlhatja: nagysebesseÁguÁsoros adataÁtvitel

(8 Mbaud); leÁzernyomtatoÁ direkt

vezeÁrleÁse; kuÄlsoÁ audio-hardware csatlakoztataÁsa;

faxmodem; videodigitalizaÁlaÁs.

A FALCON 030 operaÁcioÁs rendszere - a

MultiTOS - a geÁp 512 kByte-os ROMjaÁban

kapott helyet. A MultiTOS egy multi-tasking

operaÁcioÁs rendszer (olyan operaÁcioÁs

rendszer, mely egyszerre toÄbb

program futtataÁsaÁt teszi lehetoÁveÁ), mely

egyaraÁnt hasznaÁlhatoÁ GEM felhasznaÁloÁi

feluÄlettel eÁs tetszoÁleges parancssoreÁrtelmezoÁvel.

A FALCON 030 alkalmazhatoÁ

UNIX munkaaÁllomaÁskeÁnt is, de a UNIX

felhasznaÁloÁi feluÄleteÁt a ROM-ja nem tartalmazza

(vagy legalaÁbbis nekem nem sikeruÄlt

eloÁcsalogatnom onnan). UÁgy gondolom,

hogy a FALCON 030 legszebb tulajdonsaÁga

az aÁra. Az ATARI Messe eloÁtt

csak annyit lehetett tudni, hogy a geÁp kevesebb

mint 2000 DM-be fog keruÄlni. A

kiaÁllÉÁtaÁson maÁr 1500 DM koÄruÄli aÁrroÁl volt

szoÁ (az viszont nem volt egyeÁrtelmuÁ,

hogy ennyieÁrt kapjaÁk majd a kereskedoÁk

vagy ezt az eladaÁsi aÁrat javasolja szaÁmukra

a gyaÁrtoÁ).

Midenesetre ez a kb. 75000 Ft-nak megfeleloÁoÄsszeg

ezeÁrt a teljesÉÁtmeÁnyeÁrt, uÁgy

eÁrzem nagy gondot okoz majd a konkurenciaÁnak

eÁs sok oÄroÄmoÄt a vaÁsaÁrloÁknak,

foÁleg ha figyelembe vesszuÄk azt is, hogy

ezen az aÁron az uÁjdonsaÁgot is megfizetjuÄk,

aminek elmuÁltaÁval az aÁr is csoÄkkeni

fog.

Klettner PeÁter

RendszerarchitektuÁra:

- CPU: MOTOROLA 68030, 32 bites, 16 MHz

oÁrajel, on chip cache;

- FPU: MOTOLA 68881/68882 opcionaÁlis;

- Grafikai koprocesszor: BLITTER, 16 MHz

oÁrajel;

- DigitaÁlis szignaÁlprocesszor: DSP 56001, 32

MHz oÁrajel, 96 kByte statikus RAM, 0 waitstates;

- RAM: alaplapon max. 16 MByte opcionaÁlis;

- ROM: 512 kByte.

Video hardware:

- Flexibilis video-alrendszer VGA, RGB eÁs TV

kimenettel;

- GENLOCK;

- PAL eÁs NTSC koÁdolaÁs;

- Minden ST/STE uÄzemmoÁd;

- VGA standardfelbontaÁsok:

640x480 (256 szÉÁn),

320x480 (65536 szÉÁn),

320x480 (32768 szÉÁn+overlay);

- RGB/TV standardfelbontaÁsok:

768x480 (256 szÉÁn),

768x480 (65536 szÉÁn),

768x480 (32768 szÉÁn+overlay);

- 262144 szÉÁnuÁszÉÁnpaletta;

- Hardware overscan;

- Hardware scroll;

- Interlace lehetoÁseÁg RGB/TV moÁdban.

Audio hardware:

- 3 csatornaÁs PSG hanggeneraÁtor;

- 8 bites sztereoÁ PCM hanggeneraÁtor;

- 16 bites 8 csatornaÁs sztereoÁ A/D-D/A aÁtalakÉÁtoÁ,

frekvenciaaÁtvitel 50 kHz-ig, dinamika 144

dB;

- NagyteljesÉÁtmeÁnyuÁmultiplexer.

CsatlakozaÁsok:

- Paralel port / Serial port;

- MIDI in, - MIDI out/thru;

- CARTRIDGE;

- SCSI-II;

- DSP;

- LAN;

- TV, RGB eÁs VGA monitor;

- 2 standard egeÁr/joystick port;

- 2 STE kompatibilis joystick port;

- SztereoÁ hangbemenet/hangkimenet.

HaÁtteÁrtaÁrak, boÁvÉÁteÁsi lehetoÁseÁgek:

- 2,88 MByte-os floppy controller;

- BeeÁpÉÁtett 3,5"-os 1,44 MByte-os floppy drive;

- BelsoÁIDE-bus;

- BeeÁpÉÁtett 2,5"-os winchester (opcionaÁlis

meÁretOÁ);

- SCSI-DMA;

- BelsoÁ boÁvÉÁtoÁ-bus minden fontos CPU, busvezeÁrloÁ,

interrupt eÁs oÁrajellel;

- BelsoÁRAM boÁvÉÁtoÁ-bus. Egyebek:

- 95 billentyuÁs tasztatuÁra;

- 300 dpi-s egeÁrkezeleÁs;

- beeÁpÉÁtett elemmel veÁdett oÁra.

w 2


Atar i Messe - DuÄsse ldorf '92

w ATARI ROVAT

A Fa lcon csat lakozoÁi

Graf ikus kaÁrtyaÁk

LAN

csat lakozoÁ

(MEGA STE eÁs

TT030 kompat

ib i l s) i s

Modem

csat lakozoÁ

Pr inter

TV

Mon itor

SCSI II

csat lakozoÁ

M ikrofon

Fejha l lgatoÁ

DSP 56K

Az idei duÄsseldorfi kiaÁllÉÁtaÁson

meglepoÁdve tapasztalhatta a

laÁtogatoÁ, hogy haÁnyfeÁle grafikus

kaÁrtyaÁt lehet kapni ATARI

MEGA STE-hez eÁs TT-hez, a

tavalyi egy-keÁt tÉÁpushoz keÁpest.

Sok ATARI felhasznaÁloÁ

nincs megeleÁgedve az ST

nyuÁjtotta felbontaÁsokkal, foÁleg

a DTP eÁs CAD felhasznaÁloÁknaÁl

lehet akadaÁly a 640*400 monochrome

felbontaÁs. Nekik

nyuÁjthat nagy segÉÁtseÁget egy

joÁl megvaÁlasztott kaÁrtya eÁs

persze egy monitor. A MATRIX

ceÁg sokfeÁle kaÁrtyaÁt forgalmaz,

ezek koÄzuÄl a legolcsoÁbbak a

COCO, MOCO eÁs MICO neÁvre

hallgatnak. Ez nem haÁrom kismajom

neve, hanem haÁrom,

foÁleg DTP felhasznaÁloÁknak kifejlesztett,

INTEL 82786-os

grafikus processzorral felszerelt

kaÁrtya. A COCO (Color

Controller) 1MB taÁrral rendelkezik,

maximaÁlisan 256 szÉÁnnel

700*500 felbontaÁsban, 70 Hzes

keÁpfrissÉÁteÁsi frekvenciaÁval.

Monochrome uÄzemmoÁdban

912*688, mÉÁg a virtuaÁlis felbontaÁsa

3264*2464. A MOCO

(Mono Contoller) monochrome

moÁdban 1280*960 a felbontaÁsa.

A MICO (Mixed Controller)

ugyanazt tudja mint keÁt taÁrsa,

csak egyben. Mind a haÁrom

kaÁrtya fel van szerelve hardver

zoom-mal, aÁruk 1100 eÁs 1500

maÁrka koÄzoÄtt van. Aki toÄbb

peÁnzt szaÁn raÁ, hogy toÄbb szolgaÁltataÁst

kapjon, azoknak

ajaÁnlhatoÁ a MatGraph C75 ZV

eÁs C110 ZV tÉÁpusuÁ kaÁrtyaÁk,

2500 eÁs 3500 maÁrka koÄzoÄtt. Itt

a paletta maÁr 16.7 millioÁ szÉÁn

koÄzuÄl vaÁlaszthatoÁ. 256 szÉÁnneÁl

a felbontaÁsa 1280*960, mÉÁg

monochrome-ban 4096*4064.

UgyanuÁgy van bennuÄk hardver

zoom, ÉÁgy a keÁp akaÁr 16-szorosaÁra

is nagyÉÁthatoÁ. Ezekhez a

kaÁrtyaÁkhoz SONY Trinitron

monitort ajaÁnlanak a keÁszÉÁtoÁi.

A kaÁrtya parameÁterei szoftverekboÁl

aÁllÉÁthatoÁak. Aki meÁg

toÄbbre vaÁgyik - persze meÁg

toÄbbeÁrt -, azok vaÁlaszthatjaÁk a

MathGraph TC1206 vagy

TC1006 tÉÁpusuÁ TRUE COLOR

kaÁrtyaÁkat, melyek "alacsony"

felbontaÁsa 832*624, melyben

baÁrmelyik keÁppont szÉÁneÁt 16.7

millioÁ szÉÁn koÄzuÄl lehet kivaÁlasztani,

eÁs mindezt 100 Hz-es

keÁpfrissÉÁteÁsneÁl. Legmagasabb

felbontaÁsa a 4608*3600. A kaÁrtyaÁkba

TMS 34020 grafikai

processzort eÁpÉÁtettek be, 2MB

gyors videomemoÁriaÁt eÁs persze

a zoom-ot, mindezt 2700

eÁs 4200 maÁrka koÄzoÄtt. Ugyancsak

MEGA STE-hez eÁs TThez

ajaÁnlja a SANG ceÁg a

Mega-VISION 300-ast. FelbontaÁsa

szinte szabadon vaÁlaszthatoÁ,

baÁrmilyen analoÁg RGB

szÉÁnes monitorhoz csatlakoztathatoÁ.

TermeÁszetesen megtalaÁlhatoÁ

benne a TRUE

COLOR uÄzemmoÁd, 640*400

felbontaÁsnaÁl 16.7 millioÁ szÉÁnnel

a keÁpernyoÁn. A kaÁrtya lelke

egy INMOS G300-as, amelyben

egy frekvenciaszintetizaÁtor,

univerzaÁlis keÁpformaÁtumgeneraÁtor

eÁs egy rugalmas

szÉÁnpaletta van integraÁlva. A

kaÁrtya keÁpes gamma-korrekcioÁval

a keÁpfeleÁpÉÁteÁsi hibaÁk javÉÁtaÁsaÁra,

valamint megtalaÁlhatoÁ

rajta egy GENLOCK csatlakozoÁ

is. 1MB gyors VRAM videomemoÁriaÁja

van. A parameÁterek

itt is szoftverboÁl vaÁltoztathatoÁk.

Ezek a kaÁrtyaÁk csak MEGA

STE-hez eÁs TT-hez hasznaÁlhatoÁak,

de MEGA ST-hez is lehet

kapni maÁr 900 maÁrka felett.

Mezei GaÁbor

A Wilhelm Mikroelektronik

GmbH aÁltal gyaÁrtott Spektrum

grafikus kaÁrtyaÁk aÁra 1100 DM

koÄruÄl mozog. A legjobb ezek

koÄzuÄl a Spektrum 1 TC tÉÁpus,

mely 16777216 szÉÁn egyidejuÁ

megjelenÉÁteÁseÁre keÁpes, maximaÁlis

felbontaÁsa 1600*1280 pixel,

keÁpfrissÉÁteÁsi frekvenciaÁja

130 Hz-ig noÄvelhetoÁ eÁs hardware-

zoommal is rendelkezik.

EgyaraÁnt beeÁpÉÁthetoÁ TT,

MEGA STE eÁs MEGA ST geÁpekbe

is.

w 3


w ATARI ROVAT

Atar i Messe - DuÄsse ldorf '92

ICD vezeÁr loÁkaÁrtyaÁk ATARI Computerekhez

Az ICD AdSCSI ST, AdSCSI Plus ST eÁs

az AdSCSI Micro ST vezeÁrloÁkaÁrtyaÁk lehetoÁveÁ

teszik hard drive csatlakoztataÁsaÁt az

Atari ST eÁs Mega computerekhez. Az

AdSCSI ST sorozat vezeÁrloÁkaÁrtyaÁi eÁs

szoftverei egyeduÄlaÁlloÁ eloÁnyoÄket jelentenek

az Atari felhasznaÁloÁk szaÁmaÁra.

Ezekkel a vezeÁrloÁkaÁrtyaÁkkal muÁkoÄdoÁhard

drive rendszer lehetoÁveÁ teszi nagy

mennyiseÁguÁadat gyors, megbizhatoÁ, keÁnyelmes

eleÁrhetoÁseÁgeÁt a computer szaÁmaÁra.

Egyetlen maÁs hard drive rendszer

sem kÉÁnaÁl nagyobb taÁrolaÁsi kapacitaÁst eÁs

gyorsabb adateleÁreÁst.

Link - A legkisebb kuÄlsoÁSCSI vezeÁrloÁkaÁrtya

az oÄsszes Atari ST computerhez

OÄsszehasonlÉÁtoÁ taÁblaÁzat:

Micro Advantage Advantage Plus

SCSI Parancsok oÄsszes oÄsszes oÄsszes

SCSI Busz MeghajtoÁk 24ma 48ma 48ma

ParitaÁs GeneraÁlaÁs Nem Igen Igen

ValoÁsidejuÁOÁra Nem Nem Igen

HasznaÁlhatoÁ EszkoÄz ID-k 0-3 0-5,7 0-5,7

DMA LaÁncolaÁs Paralell Dual-moÁd Dual-moÁd

IC-k szaÁma 5 8 11

OÄsszes elemek szaÁma 17 31 44

Autoboot HD-roÁl Igen Igen Igen

Atari KompatibilitaÁs Igen Igen Igen

AHDI 3.xx Komp. Igen Igen Igen

BefoglaloÁ MeÁretek (inch) 1.3x2.7 2.5x3.95 3.93x6.3

A link segÉÁtseÁgeÁvel keÁnyelmesen csatlakoztathatunk

kuÄlsoÁSCSI eszkoÄzoÄket az

Atari ST computerekhez. Optikai drive-ok,

Magneto-optikai drive-ok, CD-ROM drive-ok,

melyek eddig csak az Apple

Macintosh, IBM-PC, Commodore Amiga,

NeXT, Atari TT, Falcon eÁs maÁs computerekhez

voltak eleÁrhetoÁk, most baÁrmely

Atari ST modellhez (ST, STE, Stacy,

STBOOK) is hasznaÁlhatoÁk a DMA (ACSI)

porton keresztuÄl. Nincs installaÁlaÁsi neheÁzseÁg,

csak be kell dugni eÁs maÁr hasznaÁlhatoÁ

is.

AdSCSI Micro ST 1.3 x 2.7 inch nagysaÁgaÁval

a legkisebb SCSI vezeÁrloÁkaÁrtya.

Tipikusan a MEGA computerekbe beeÁpÉÁthetoÁ.

Az AdSCSI Micro ST kit: AdSCSI

Micro ST vezeÁrloÁkaÁrtya, egy 3.5 inch meÁretuÁ

tartoÁsÉÁn belsoÁ hard drive-hoz, belsoÁ

DMA kaÁbel, Drive taÁpkaÁbel, meghajtoÁ

szoftver, keÁzikoÄnyv.

AdSCSI Plus ST Fele akkora meÁretuÁ

SCSI vezeÁrloÁkaÁrtya, mint az eredeti Atari

vezeÁrloÁkaÁrtya. KuÄlsoÁSCSI eszkoÄzoÄk csatlakoztataÁsaÁra.

Az AdSCSI Plus ST kit:

AdSCSI Plus ST vezeÁrloÁkaÁrtya, 3 csatlakozoÁs

DMA kaÁbel, DC taÁpkaÁbel, meghajtoÁ

szoftver, keÁzikoÄnyv. Az Advantage ST

szeÁria meghajtoÁ szoftvereÁnek segÉÁtseÁgeÁvel

drive-onkeÁnt 64 eÁs oÄsszesen 128 partÉÁcioÁ

kezelhetoÁ. A kezelhetoÁ legnagyobb

partÉÁcioÁ meÁrete feÁl Gigabyte TOS 1.4-el

eÁs 256 Megabyte reÁgebbi TOS verzioÁkkal.

Bodor LaÁszloÁ

A legk issebb - L ink

AdSCSI M icro ST

AdSCSI P lus ST

HUNGARIAN ATARI TRADING CENTER

1061 Budapest, AndraÁssy uÁt 40.

Tel./Fax: 112-3675

UÄzletuÄnkben professzionaÁlis, magyar nyelvuÁuÄgyviteli

programok, valamint a Roland termeÁkek szeÁles skaÁlaÁ

jaÁval vaÁrjuk uÄgyfeleinket.

SzaÁmÉÁtoÁgeÁpek:

520 STFM 24.792,-

520 STFM+ 27.992,-

1040 STFM 31.992,-

1040 STE 39.992,-

MEGA STE4 151.992,-

TT 030/4 235.992,-

Fenti aÁraink az AÁFAÁ-t nem tartalmazzaÁk!

w 4


AMOS the Creator

Sziasztok!

RenduÄletlenuÄl folytatjuk az Amos leÉÁraÁsaÁt.

IdoÁkoÄzben megjelent a maÁsodik, javÉÁtott

Amos lemezuÁjsaÁg.

A tovaÁbbiakban a squash-roÁl, a toÄmoÄrÉÁteÁsi

eljaÁraÁsokroÁl esik szoÁ.

h = Squash ( St , Le , A , B , Co )

Az utasÉÁtaÁs eÁs a tovaÁbbiakban ismertetett

paÁrja egy Compiler Extension. Ezeket

a Compiler.lib file tartalmazza, tehaÁt az

Easy AMOS-ban nem talaÁhatoÁ.

Mindez nem tesz maÁst, mint lesuÁrÉÁti az St

memoÁriacÉÁmtoÁl kezdoÁdoÁ Le byte hosszban

elnyuÁjtoÁzoÁ adatokat. A suÁrÉÁtett adatok

az St cÉÁmtoÁl keruÄlnek elhelyezeÁsre. Az

utasÉÁtaÁs eredmeÁnye h. EÁrteÁkei az alaÁbbiak

szerint vaÁltozhatnak:

h=-1 nem tudta suÁrÉÁteni az adatokat.

h=-2 meg lett szakÉÁtva [Ctrl]-C -vel

h>0 ez az eÁrteÁk a suÁrÉÁtett adatok

hossza byte-ban.

A suÁrÉÁteÁs folyamaÁn az egyik szÉÁnregisztert

ÉÁrja, tehaÁt oÄssze-vissza csÉÁkozza a keÁpernyoÁt.

Ezt a szÉÁnregisztert lehet megadni

a Co eÁrteÁkeÁvel.

A fent A eÁs B-vel jeloÄlt cuccok funkcioÁjaÁra

nem sikeruÄlt raÁjoÄnnoÄm, azonkÉÁvuÄl, hogy

B eÁrteÁke $100 eÁs $FFF koÄzoÄtt vaÁltozhat.

Az A eÁrteÁkeÁnek vaÁltoztataÁsaÁval a suÁrÉÁtett

adatok nem vaÁltoztak.

don nyerhetjuÄk vissza az eredeti adatunkat.

Erre szolgaÁl az Unsquash:

h = Unsquash ( St , Le )

A kezdoÁcÉÁm St, az Le pedig hossz.

Hossznak itt eÁrtelemszeruÁen a suÁrÉÁteÁskor

kapott adathosszt kell megadnunk. A tapasztalat

azt mutatta, hogy 9999 byte-naÁl

hosszabb adatsort nem tud szeÁthuÁzni. A

probleÁmaÁra minden bizonnyal az Amos

Compiler keÁzikoÄnyv adhat vaÁlaszt. (A koÄvetkezoÁ

megoldaÁs nem onnan szaÁrmazik.)

CeÁlszeruÁa suÁrÉÁtendoÁadatokat max.

9999 byte hosszuÁ darabokra vagdalni, eÁs

kuÄloÄn - kuÄloÄn suÁrÉÁteni oÁket. Az Amos

LemezuÁjsaÁg suÁrÉÁteÁseÁneÁl is ezt a megoldaÁst

vaÁlasztottuk. EredmeÁnyuÄl, a suÁrÉÁteÁs

eloÁtti adathosszt kell visszakapjuk.Amennyiben

h kisebb, mint nulla, valami

gond van a nyuÁjtoÁzaÁs soraÁn (pl.

nincs meg a teljes suÁrÉÁtett aÁllomaÁny..).

Pl.: h= Squash(Start(10),Length(10),-

1,512,1)

- a 10.szaÁmuÁ memoÁria bankot suÁrÉÁtjuÄk

uÁgy, hogy koÄzben a keÁpernyoÁ haÁttereÁt

csÉÁkozza.

k=Unsquash(Start(10),h)

- a fent suÁrÉÁtett bankot aÁllÉÁtjuk vissza eredeti

helyzeteÁbe.

Az utasÉÁtaÁs algoritmusaÁroÁl csak

annyit, hogy ha egy veÁletlenszaÁmokboÁl aÁlloÁ

adattoÄmegre ugratod raÁ a Squash-t,

eÁs ezek a veÁletlenszaÁmok egy eleÁg szeÁles

skaÁlaÁroÁl keruÄlnek le, nagy valoÁszÉÁnuÁseÁggel

-1 eredmeÁnnyel hozza tudtodra:

nem tudott a hosszaÁboÁl lefaragni. Egy

kb.100 Kb. meÁretuÁ adattoÄmegboÁl a

Squash utaÁn a Powerpacker 3.0. maÁr

csak 2%-ot (!!!!) bÉÁrt nyerni.

Az Amos lemezuÁjsaÁgban talaÁlhatoÁ meÁg

egy Power Squasher nevuÁAMOS programocska,

amit szereÁnyseÁgem a fenti utasÉÁtaÁsok

gyakorlati alkalmazaÁsaÁnak bemutataÁsaÁra

keÁszÉÁtett. A programmal egy IFF

formaÁtumuÁ grafikaÁt lehet suÁrÉÁteni, majd

egy Data tÉÁpusuÁ memoÁriabank formaÁjaÁ-

Ha maÁr mindenfeÁle adatunkat joÁl oÄsszesuÁrÉÁtettuÄk,

nem aÁrt tudnunk, hogy mi moÁban

taÁrolni. AzeÁrt a Data formaÁtumot vaÁlasztottam,

mert ÉÁgy lehetoÁseÁg van egy

AMOS programhoz hozzaÁfuÁzni, annak listaÁjaÁval

egyuÄtt taÁrolni. A bankboÁl uÁjra grafikaÁt

a Srepack[bn,sn] eljaÁraÁssal lehet keÁszÉÁteni,

ami szinteÁn megtalaÁlhatoÁ a lemezen.

Egy komoly haÁtraÁnya ennek a programnak,

hogy a Squash algoritmusa miatt

digitalizaÁlt HAM keÁpeket nem lehet suÁrÉÁteni

vele, arra marad a Spack.

HasznaÁlata:

Srepack [banknumber,screennumber]

Ha a megadott szaÁmuÁ bank, Power

Squasher-al mentett adatot tartalmaz, akkor

a megadott szaÁmuÁ keÁpernyoÁre elhelyezi

a kicsomagolt keÁpet. A kicsomagolaÁs

neÁmileg toÄbb idoÁt vesz igeÁnybe, mint

az Unpack utasÉÁtaÁs, viszont joÁval kisebb

helyet foglal a suÁrÉÁtett Screen.

Minden AMOS usernek joÁ SquasholaÁsokat

kÉÁvaÁnunk!

AMOS Screen-ek

Az AMOS oÄsszes, keÁpernyoÁre vonatkozoÁ

utasÉÁtaÁsaÁnak hasznaÁlata eloÁtt meg kell

nyitnunk legalaÁbb egy keÁpernyoÁt, amelyen

a grafikus utasÉÁtaÁsok eredmeÁnyei

megjelenhetnek. Az AMOS elindulaÁsakor

generaÁl egy alap keÁpernyoÁt, ÉÁgy egyszeruÁbb

programok eseteÁn ezzel nem is kell

foglalkozni. Egy keÁpernyoÁmegnyitaÁsaÁra a

Screen Open utasÉÁtaÁs szolgaÁl, mellyel

maximum nyolc fuÄggetlen keÁpernyoÁt hozhatunk

leÁtre, az Amiga grafikai lehetoÁseÁgeit

teljesen kihasznaÁlva.

Screen Open n,w,h,nc,moÁd

n - a keÁpernyoÁazonosÉÁtoÁ szaÁma, amivel

majd a keÁsoÁbbiekben hivatkozhatunk raÁ,

eÁrteÁke : 0-7,

w - a keÁpernyoÁ szeÁlesseÁge keÁppontokban,

h - a keÁpernyoÁmagassaÁga,

nc- a szÉÁnek szaÁma,

moÁd- a felbontaÁst hataÁrozza meg az alaÁbbiak

szerint :

GURU 92/3 53


moÁd fe lbontaÁs [PAL]

Lowres v. $0000 320 x 256

H ires v. $8000 640 x 256

Laced v. $0fff 320 x 512

v. $8fff 640 x 512

A fent felsorolt moÁdjelzoÁk nem maÁsok,

mint fenntartott aÁllandoÁk. IÁgy pl. Hires =

$8000. Ezek kombinaÁlhatoÁk is, pl. egy

Hires+Laced moÁd a 640 x 512 -es felbontaÁst

adja.

A kuÄloÄnboÄzoÁ grafikus uÄzemmoÁdokat a

szÉÁnek szaÁmaÁval hozhatjuk leÁtre.

Pl.:ScreenOpen 1,320,200,4096,Lowres

Ez egy 320 x 200 keÁppont felbontaÁsuÁ eÁs

meÁretuÁHAM keÁpernyoÁ.

Screen Open 1,320,400,64,$0fff Egy

320 x 400 felbontaÁsuÁ EHB interlace keÁpernyoÁ.

Ha a keÁpernyoÁmeÁreteÁnek olyan adatokat

adunk meg, ami tuÁlmutat egy normaÁl keÁp

meÁreteÁn, az Amos automatikusan overscan

uÄzemmoÁdba vaÁlt.

Egy keÁpernyoÁt bezaÁrni a Screen Close n

utasÉÁtaÁssal lehet, ahol n a keÁpernyoÁszaÁma.

Ilyenkor a keÁpernyoÁtartalma toÄrloÁdik

eÁs az aÁltala lefoglalt memoÁria felszabadul.

A Screen Hide [n] utasÉÁtaÁs csak eltuÄnteti,

de nem toÄrli a keÁpernyoÁt, uÁjra megjelenÉÁteni

a Screen Show [n] -el lehet.

A Default utasÉÁtaÁssal baÁrmikor visszaaÁllÉÁthatoÁ

az Amos indulaÁsakor keletkezoÁalap

keÁpernyoÁ. Ennek sorszaÁma 0, felbontaÁsa

eÁs meÁrete 320x200 eÁs 16 szÉÁn hasznaÁlhatoÁ

rajta.

Ha maÁr van egy megnyitott keÁpernyoÁnk,

akkor azt a keÁpernyoÁn fizikailag is pozicionaÁlhatjuk

a Screen Display utasÉÁtaÁssal.

Screen D isp lay n,x,y,w,h

n - a keÁpernyoÁsorszaÁma,

x - fizikai vÉÁzszintes koordinaÁta, a TV keÁpernyoÁjeÁhez

viszonyÉÁtva. EÁrteÁke 0 eÁs 448

koÄzeÁ kell essen, de csak 16 keÁppontnyi

leÁpteÁkben aÁllÉÁthatoÁ.

y - hasonloÁ az x-hez, de itt 0 eÁs 312 koÄzoÄtt

keÁppontonkeÁnt lehet szabaÁlyozni.

w - a keÁpernyoÁszeÁlesseÁge. Ha ez elteÁr

a keÁpernyoÁ eredeti beaÁllÉÁtaÁsaÁtoÁl, akkor

csak egy reÁsze lesz laÁthatoÁ.

h - ugyanaz mint foÄnt, csak magassaÁg.

Az x eÁrteÁkeÁt nem tanaÁcsos 112-neÁl kisebre

vaÁlasztani, mert esetleg az eredmeÁny

nem a vaÁrt lesz. Az y eÁrteÁke szabadon

aÁllÉÁthatoÁ, nagyon joÁl hasznaÁlhatoÁ keÁpek

eltuÄnteteÁsekor, megjelenÉÁteÁsekor. Ha

toÄbb keÁpernyoÁt jelenÉÁtuÄnk meg egyszerre,

akkor keÁt keÁpernyoÁkoÄzoÄtt mindig lesz egy

1 keÁppont magas holtsor. Ez nagyon joÁl

megfigyelhetoÁ, ha a pointerrel aÁthaladunk

az editor eÁs a menuÄ ablak koÄzoÄtt.

LehetoÁseÁguÄnk van a fizikai keÁpmeÁretneÁl

joÁval nagyobb keÁpernyoÁket is definiaÁlni.

Ilyenkor a teÁnyleges keÁpnek csak egy reÁszeÁt

laÁthatjuk. Ahhoz, hogy megjelenÉÁthessuÄk

a keÁp maÁs reÁszeit, vagy a keÁpernyoÁt

folyamatosan goÄrgessuÄk, a Screen

Offset utasÉÁtaÁst hasznaÁlhatjuk, amire egy

nagyon joÁ peÁlda laÁthatoÁ az Amos V1.1 lemez

10.2. peÁldaÁjaÁban.

Screen Offset n,x,y

n - a keÁpernyoÁsorszaÁma,

x,y- a keÁp azon pontjaÁnak koordinaÁtaÁi,

ami a Screen Display utasÉÁtaÁsban beaÁllÉÁtott

keÁpernyoÁ bal felsoÁ sarkaÁban jelenik

meg. Ez az utasÉÁtaÁs uÁgy tekint egy keÁpet,

mintha az egy hengerre lenne feszÉÁtve eÁs

toÄbbszoÄr is koÄrbe lehetne forgatni. Az x

eseteÁben ez meg is tehetoÁ, de az y eseteÁben

a keÁp meÁreteÁneÁl tovaÁbbhaladva, a

memoÁriaÁban is tovaÁbb halad, eÁs ÉÁgy maÁr

nem a kÉÁvaÁnt keÁpet laÁthatjuk, hanem a

memoÁria tartalmaÁt.

Azt, hogy az utasÉÁtaÁsok melyik keÁpernyoÁre

vonatkozzanak, a Screen n utasÉÁtaÁssal

hataÁrozhatjuk meg.

Screen To Front n

Screen To Back n

utasÉÁtaÁsok az n sorszaÁmuÁ keÁpernyoÁt a

toÄbbi eleÁ, illetve moÄgeÁ helyezik. Itt emlÉÁtem

meg, hogy az 1.3 -as Amos-toÁl kezdve

egy nagyon hasznos uÁjÉÁtaÁst vezetteÁk

be: az Amos To Back utasÉÁtaÁst, amivel az

egeÁsz Amos rendszert eltuÄntethetjuÄk, eÁs

megjelenÉÁthetjuÄk pl. 'alatta' a Workbench

keÁpernyoÁjeÁt. IÁgy az Amos mellett is teljesen

kihasznaÁlhatjuk az Amiga multitasking

lehetoÁseÁgeit. Az utasÉÁtaÁs ellenteÁte az

Amos To Front, az Amos Here eÁrteÁke pedig

True, ha az Amos van 'feluÄl'.

Egy keÁpernyoÁ adatait koÄzvetlenuÄl is lekeÁrhetjuÄk

a rendszertoÁl, az alaÁbbi funkcioÁkkal:

s=Screen - s az aktuaÁlis keÁpernyoÁ

szaÁma,

h=Screen He ight n - h az n szaÁmuÁ keÁpernyoÁmagassaÁga,

w=Screen W idth n - w az n szaÁmuÁ keÁpernyoÁszeÁlesseÁge,

c=Screen Co lor - c az aktuaÁlis keÁpernyoÁmax.

szÉÁneinek szaÁma.

A keÁpernyoÁk, vagy csak kisebb reÁszeik

gyors maÁsolaÁsaÁra szolgaÁl a Screen Copy

utasÉÁtaÁs. A maÁsolaÁs vonatkozhat ugyanazon

vagy keÁt kuÄloÄnboÄzoÁkeÁpernyoÁre is.

Screen Copy n1 To n2 - a teljes n1 keÁpernyoÁt

aÁtmaÁsolja az n2-re.

Screen Copy n1,x1,y1,x2,y2 To

n2,x3,y3 [,moÁd]

n1 - a forraÁs keÁpernyoÁ,

n2 - a ceÁl keÁpernyoÁ

x1,y1 - a maÁsolandoÁ teÁglalap koordinaÁtaÁi,

x2,y2 x3,y3 - a maÁsolat bal foÄlsoÁkoordinaÁtaÁi,

moÁd

HataÁs

Rep lace azonos keÁpet eredmeÁnyezoÁ

maÁsolaÁs (alapaÁllapot)

Invert a forraÁs keÁp inverze

And logikai muÁveletet hajt veÁgre a

Or keÁpenyoÁjelenlegi

XOR tartalma eÁs a maÁsolt blokk

koÄzoÄtt.

Az aktuaÁlis keÁpernyoÁtoÄrleÁseÁre a parameÁter

neÁlkuÄli Cls utasÉÁtaÁs szolgaÁl. TovaÁbbi

hasznaÁlata:

C ls sz - sz szÉÁnnel toÄlti foÄl a keÁpernyoÁt

C ls sz,x1,y1 To x2,y2 - mint foÄnt, de ÉÁgy

egy blokkra vonatkozik.

Azt hiszem ezek voltak a legalapvetoÁbb

Amos keÁpernyoÁkezeleÁsi utasÉÁtaÁsok. LegkoÄzelebb

a tovaÁbbi grafikai moÁdokroÁl eÁs a

speciaÁlis effektusokroÁl lesz szoÁ.

LaÁzi & Angler

54

GURU 92/3


PortfuÄrkeÁsz

HW

Sokszor eloÁfordul, hogy kiadunk valamilyen

perifeÁriaÁt kezeloÁparancsot eÁs nem

toÄrteÁnik semmi. Leggyakrabban nyomtataÁskor

fordul ez eloÁ, de szaÁmtalan maÁs

esetben is, peÁldaÁul sajaÁt kuÄtyuÄnk eÁleszteÁse

koÄzben. Mit tehetuÄnk ekkor? Milyen joÁ

is lenne laÁtni a valoÁsaÁgban az aÁram uÁtjaÁt!

LehetseÁges ez? MiutaÁn tuÁltettuÄk magunkat

az ilyenkor szokaÁsos szÉÁvroham koÄzeli

aÁllapoton eÁs meghuÁztuk az oÄnbizalmat eÁs

a gyomrot egyaraÁnt eroÁsÉÁtoÁvoÄroÄskeresztes,

goÄmboÄlyded uÄveguÄnket, elkezdhetjuÄk

keresni kedvenc sztetoszkoÁpunkat. Embere

vaÁlogatja ki mihez nyuÁl. (Te mihez

nyuÁlsz?)

Az amatoÁr

Nagyon joÁl hasznaÁlhatoÁ a roÄvid impulzusokat

is laÁthatoÁvaÁ teÁvoÁ, monostabil multivibraÁtorral

kiegeÁszÉÁtett logikai ceruza,

amiroÁl eÁrdemes lenne egy cikket is elereszteni.

EÁrdekloÁdeÁs eseteÁn erre a fontos

eszkoÄzre meÁg visszateÁruÄnk. Sajnos ezzel

nem sokan rendelkeznek, eÁs analoÁg vagy

digitaÁlis keÁzimuÁszert hasznaÁlnak, amik

ugyan fontos alapmuÁszerek, de egyszeruÁen

NEM erre a ceÁlra valoÁk, soÁt mi toÄbb

ERRE ALKALMATLANOK. OÄnmagunkat

csapjuk be, ha baÁrmiben is remeÁnykeduÄnk.

Kevesebb embernek adatik meg,

eÁs foÁleg nem a toÄbbseÁgnek, hogy oszciloszkoÁpot

hasznaÁlhat. Ezen beluÄl is olyan

joÄhet szoÁba, amely legalaÁbb 10MHz-es,

hogy a roÄvid impulzusokat is laÁthassuk.

Az oszciloszkoÁp analoÁg muÁszer, de nekuÄnk

csak keÁt aÁllapotot kell megkuÄloÄnboÄztetnuÄnk:

az alacsony feszuÄltseÁgszintuÁ logikai

nullaÁt, eÁs a magas feszuÄltseÁgszintuÁ

logikai egyet. TulajdonkeÁppen a kettoÁkoÄzoÄtti

is eÁrdekes lehet hibaÁs muÁkoÄdeÁs

eseteÁn. A logikai ceruzaÁk aÁltalaÁban ezt

uÁgy jelzik ki, hogy nem jeleznek semmit.

Ez ugyanaz, mint amikor a ceruza veÁge a

levegoÁben van.

A prof i

A komolyabb laboratoÁriumban uÁgynevezett

logikai aÁllapotanalizaÁtorokat hasznaÁlnak,

melyek kimondottan e ceÁlra kifejlesztett

eszkoÄzoÄk. A szaÁmÉÁtoÁgeÁpek rokonai

oÁk. A szaÁmÉÁtaÁstechnika fejloÁdeÁseÁvel paÁrhuzamosan

egyre nagyobb csatornaszaÁmuÁ

eÁs egyre gyorsabb, nagyobb memoÁriaÁjuÁ

egyedeket hoztak leÁtre. MuÁkoÄdeÁsi elvuÄk,

hogy egy eloÁre beprogramozhatoÁ

esemeÁnyt eÁszlelve, a feluÄgyeletuÄkre bÉÁzott

adatbusz idoÁben lejaÁtszoÁdoÁ aÁllapotvaÁltozaÁsait

folyamatosan eltaÁroljaÁk, ami keÁsoÁbb

visszajaÁtszhatoÁ, kinyomtathatoÁ stb.

Az indÉÁtoÁ jel (trigger) baÁrmilyen esemeÁny,

bitkombinaÁcioÁ, vagy bitkombinaÁcioÁk sorozata

lehet, soÁt lehetoÁseÁg van az indÉÁtaÁst

kivaÁltoÁ esemeÁny eloÁtt toÄrteÁntek megfigyeleÁseÁre

is. AÁltalaÁban PC-hez csatlakoztathatoÁ

tovaÁbbi adatmanipulaÁcioÁk veÁgzeÁseÁhez.

Persze ezek csuÁcstechnoloÁgiaÁval

eloÁaÁllÉÁtott meÁregdraÁga keÁszuÄleÁkek.

A m i portfuÄrkeÁszuÄnk

A mi portfuÄrkeÁszuÄnk a profik aÁltal hasznaÁlt

(de joÁ nekik) logikai aÁllapotanalizaÁtor

veÁgletekig leegyszeruÁsÉÁtett vaÁltozata.

MindazonaÁltal kivaÁloÁan hasznaÁlhatoÁ a neki

szabott szuÁkoÄs keretek koÄzoÄtt. Mi a

paÁrhuzamos port folyamatos figyeleÁseÁre,

azaz 8 keÁtiraÁnyuÁ portbit, tovaÁbbaÁ az

oÄsszes szolgaÁlati jel egyidejuÁfigyeleÁseÁre

terveztuÄk minimaÁlis alkatreÁszfelhasznaÁlaÁs

mellett. Ennek koÄvetkezmeÁnye az is,

impulzusok nem eÁszlel-

hogy igen roÄvid

hetoÁk.

MuÁkoÄdeÁs i leÉÁraÁs

A keÁszuÄleÁk az adataÁtvitelbe nem szoÁl bele,

csak kijelzi azt. 8 LED jezi az adatbusz

utolsoÁ eÁrveÁnyes aÁllapotaÁt azzal a luxusszolgaÁltataÁssal,

hogy kivaÁlaszthatoÁ,

hogy csak bejoÄvoÁ, csak kimenoÁvagy baÁrmilyen

iraÁnyuÁ adataÁramlaÁst jelezzen. Erre

egy egyaÁramkoÄroÄs haÁromaÁllaÁsuÁ kapcsoloÁ

szolgaÁl. TovaÁbbi 5 LED jelzi a szolgaÁlati

vezeteÁkek aÁllapotaÁt, baÁrmilyen iraÁnyuÁ is

az. A keÁszuÄleÁk "toldoÁkaÁrtya" kiviteluÁ, tehaÁt

az Amiga eÁs a

kell beilleszteni.

AÁramkoÄr i leÉÁraÁs

figyelendoÁ eszkoÄz koÄzeÁ

A 25 pontos, Amiga feloÄli CANON apa

csatlakozoÁ minden laÁba oÄssze van koÄtve

a kuÄlsoÁeszkoÄz feloÄli CANON anya csatlakozoÁ

laÁbszaÁmozaÁsra azonos megfeleloÁjeÁvel.

Az adatbusz minden egyes bitje tovaÁbbaÁ

raÁ van koÄtve egy 74HCT373 tÉÁpusuÁ,

8 darab D taÁroloÁt tartalmazoÁ IC D laÁbaira.

Ez az IC "tapogatja" le a

jelszinteket, meÁghozzaÁ uÁgy, hogy felesleges

terheleÁst nem tesz a portra.

Kimenetei egy-egy LED-et hajtanak meg

aÁramkorlaÁtozoÁ ellenaÁllaÁsokon keresztuÄl.

A toÄbbi jelvezeteÁket a 74HCT06 IC ellenoÁrzi,

amely 6 darab invertert tartalmaz. A

keÁt IC koÄzoÄtti nagyon leÁnyeges kuÄloÄnbseÁg,

hogy ez utoÁbbi taÁroloÁt nem tartalmaz,

tehaÁt kimenetei a pillanatnyi bemeneti

aÁllapotot koÄvetik. A taÁroloÁs IC-neÁl az

adatforgalom szelektaÁlaÁsa eÁpp azaÁltal

toÄrteÁnik, hogy a beÉÁroÁ (strobe) bemeneteÁt

a kapcsoloÁval eÁppen hova is kapcsoljuk.

Ha a szaÁmÉÁtoÁgeÁp "adat eÁrveÁnyes" (strobe)

laÁbaÁra, akkor a kimenoÁadatforgalmat laÁthatjuk.

Ha az "adat eÁrkezett" (ACK) laÁbra

kapcsolunk, akkor a bejoÄvoÁadatok keruÄlnek

kijelzeÁsre. A kapcsoloÁ koÄzeÁpsoÁ aÁllaÁsaÁban

az IC beÉÁroÁ laÁba olyan aÁllapotba

keruÄl, hogy a kimenetek koÄvetik a bemeneteket,

a taÁroloÁk aÁtlaÁtszoÁvaÁ vaÁlnak.

A lkatreÁsz jegyzeÁk

MegnevezeÁs

IC1

IC2

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

LED1

LED2

LED3

LED4

LED5

LED6

LED7

LED8

LED9

LED10

LED11

Cs1

Cs2

K

Mechan ika i k iv ite l

TÉÁpus

74HCT373

74HCT06

1.8kohm

1.8kohm

1.8kohm

1.8kohm

1.8kohm

1.8kohm

1.8kohm

1.8kohm

1.8kohm

1.8kohm

1.8kohm

1.8kohm

1.8kohm

1.8kohm

JapaÁn nagyfeÁnyuÁ

ua.

ua.

ua.

ua.

ua.

ua.

ua.

ua.

ua.

ua.

25p CANON apa

25p CANON anya

1aÁk 3aÁll billenoÁ

Mi egy kis proÁbanyaÁkon eÁpÉÁtettuÄk meg az

aÁramkoÄrt, de termeÁszetesen kuÄloÄn panelt

is tervezhetuÄnk. A csatlakozoÁkat eÁs a

kapcsoloÁt is a panelra forrasztottuk, a

LED-eket, ellenaÁllaÁsokat egy sorba uÄltettuÄk

be az IC-k melleÁ, majd a megfeleloÁ

GURU 92/3 55


pontokat veÁkony vezeteÁkkel koÄtoÄttuÄk

oÄssze.

HaÁtteÁr informaÁc ioÁk

A HCT IC-k nehezebben beszerezhetoÁ

eÁs draÁgaÁbb tÉÁpusok, azonban a nagy bemenoÁellenaÁllaÁsuk

eÁs kis fogyasztaÁsuk enneÁl

az aÁramkoÄrneÁl igen fontos. A muÁkoÄdtetoÁtaÁpfeszuÄltseÁget

ugyanis az AmigaÁroÁl

vesszuÄk le, ami itt a parallel porton csak

kismeÁrteÁkben terhelhetoÁ. Ennek az az

oka, hogy biztonsaÁgi okokboÁl a sajaÁt 5V

soros veÁdoÁellenaÁllaÁs koÄzbeiktataÁsaÁval

van kivezetve. Ennek eÁrteÁke 47 ohm,

ezeÁrt terheleÁs eseteÁn tekinteÁlyes feszuÄltseÁgeseÁssel

kell szaÁmolnunk, ami nem

hagyhatoÁ figyelmen kÉÁvuÄl a tovaÁbbiakban.

Ez a megoldaÁs megveÁdi a szaÁmÉÁtoÁgeÁpet

az esetleges roÄvidzaÁrlat kaÁros melleÁkhataÁsaitoÁl

azon az aÁron, hogy csak a soros

ellenaÁllaÁs tud leeÁgni. A geÁpjavÉÁtaÁsok soraÁn

tapasztalhattuk ennek az ellenaÁllaÁsnak

olyan meÁrvuÁ, tuÁlhevuÄleÁstoÁl toÄrteÁnoÁellenaÁllaÁsnoÄvekedeÁseÁt,

hogy eloÁbb bizonytalan

muÁkoÄdeÁs, majd muÁkoÄdeÁskeÁptelenseÁg

koÄvetkezett be. EÁppen ezeÁrt

toÄrekedjuÄnk arra, hogy nagy feÁnyerejuÁ

LED-eket hasznaÁljunk mineÁl kisebb meghajtoÁaÁrammal.

Ha a kÉÁvuÄl meÁrhetoÁ +5V

nagyon leesik, akkor a fentebb emlÉÁtett

veÁdoÁellenaÁllaÁst egy kis eÁrteÁkuÁellenaÁllaÁssal

hidaljuk aÁt. Ezt a geÁp szeÁtbontaÁsa

utaÁn kis munkaÁval az alkatreÁszoldal feloÁl,

a geÁpkoÄnyvben talaÁlhatoÁ kapcsolaÁsi rajz

alapjaÁn tudjuk elveÁgezni. ExtreÁm esetben

akaÁr roÄvidzaÁrat is beeÁpÉÁthetuÄnk. Ez a szerintuÄnk

feÁlresiklott konstrukcioÁs megoldaÁs

az oka annak, hogy a komolyabb boÁvÉÁteÁsek,

pl.: keÁp eÁs hangdigitalizaÁloÁk oldalaÁn

kiloÁg egy plusz vezeteÁk, amit a nagyobb

terhelhetoÁseÁguÁjoystick portba kell dugni.

SzuÄkseÁg eseteÁn a geÁp megbontaÁsa neÁlkuÄl,

mi is eÁlhetuÄnk ezzel az eszkoÄzzel.

UtoljaÁra szeretneÁnk megemlÉÁteni, hogy

keÁszuÄleÁkuÄnk nem csak Amiga, hanem

baÁrmilyen maÁs szabvaÁnyos parallel porttal

rendelkezoÁszaÁmÉÁtoÁgeÁpen is kifogaÁstalanul

muÁkoÄdik.

ViszlaÁt a koÄvetkezoÁszaÁmban!

ZOZO eÁs LALA

74HCT06

1 I1 (bemenet 1)

2 O1 (kimenet 1)

3 I2

4 O2

5 I3

6 O3

7 GND (test)

8 I4

9 O4

10 I5

11 O5

12 I6

13 O6

14 VCC (+taÁp)

74HCT373

1 CHP SELECT (kivaÁlasztoÁjel)

2 O0 (Kimenet 0.bit)

3 D0 (Adatbemenet 0.bit)

4 O1

5 D1

6 O2

7 D2

8 O3

9 D3

10 GND (test)

11 STROBE (beÉÁroÁjel)

12 O4

13 D4

14 O5

15 D5

16 O6

17 D6

18 O7

19 D7

20 VCC (+taÁp)

56 GURU 92/3


Az AmigaÁsok nagy reÁsze eloÁbb-utoÁbb

szembekeruÄl a PC kompatibilitaÁs probleÁmaÁjaÁval,

de nem biztos, hogy megoldaÁst

is talaÁl raÁ. Nekik szeretneÁk most segÉÁtseÁget

nyuÁjtani egy roÄvid aÁttekinteÁssel.

KezdjuÄk mindjaÁrt a legmagasabb igeÁnynyel,

nevezetesen avval, hogy valaki az

AmigaÁjaÁn PC programot akar futtatni.

Nem lehetetlen, remek megoldaÁsok vannak

raÁ, persze peÁnztaÁrcaÁnk vastagsaÁgaÁtoÁl

fuÄgg, hogy mikeÁnt vaÁlasztunk. NeÁzzuÄk a

lehetoÁseÁgeket. A legjobb megoldaÁs termeÁszetesen

egy hardware emulaÁtor.

KaphatoÁ XT emulaÁcioÁs kaÁrtya (V20-as

processzorral, ami Intel 8088 kompatibilis),

de leÁteznek AT kaÁrtyaÁk is i286 vagy

i386 processzorral felveÁrtezve. Ez utoÁbbiak

persze leÁnyegesen draÁgaÁbbak, de

messze jobb teljesÉÁtmeÁnyt nyuÁjtanak, mint

olcsoÁbb kistestveÁreik. Ezeken a kaÁrtyaÁkon

aÁltalaÁban 512K vagy 1M RAM is talaÁlhatoÁ,

amit Amiga uÄzemmoÁdban egyszeruÁen

boÁvÉÁtoÁkeÁnt hasznaÁlhatunk. Ezeknek a kaÁrtyaÁknak

a segÉÁtseÁgeÁvel aÁltalaÁban gond

neÁlkuÄl futtathatoÁk a programok, meÁg olyanok

is, mint az MS-Windows 3.0 vagy a

Turbo Pascal. Az uÁjabb kaÁrtyaÁk maÁr EGA

vagy (mono) VGA uÄzemmoÁdokat is tudnak,

valamint gond neÁlkuÄl kezelik a kuÄloÄnboÄzoÁ

winchestereket. Aki ilyen kaÁrtyaÁra

vaÁgyik, annak ajaÁnlom a KCS Power PC

Board (XT emulaÁtor) vagy az ATonce nevuÁ(AT

emulaÁtor) kaÁrtyaÁkat, mert ezek aÁra

eÁs teljesÉÁtmeÁnye nagyon joÁ.

Aki nem kÉÁvaÁn tuÁl sok peÁnzt raÁszaÁnni a

moÁkaÁra, az se keseredjen el, mert lehetseÁges

PC program futtataÁsa szoftveres

emulaÁtor segÉÁtseÁgeÁvel is, ami nem olyan

joÁ megoldaÁs persze, mint az eloÁzoÁ, de

muÁkoÄdik. EÁn erre a ceÁlra a PC-Task nevuÁ

programot ajaÁnlom, amit jelen pillanatban

a legjobbnak tartok. Ennek az amulaÁtornak

az egyik nagy eloÁnye, hogy az Amiga

operaÁcioÁs rendszereÁvel paÁrhuzamosan

muÁkoÄdik, ugyanakkor gyorsabb eÁs megbÉÁzhatoÁbb,

mint a reÁgebbi programok.

Persze megfeleloÁ mennyiseÁguÁ memoÁria

joÁ ha van a geÁpben... NeÁzzuÄk mit is tud a

PC-Task. GrafikaÁban nem sokat.

VaÁlaszthatunk MDA (monokroÁm karakteres)

vagy CGA (szÉÁnes grafikus) emulaÁcioÁt.

Ha az MDA-t vaÁlasztjuk, akkor a program

sokkal gyorsabban muÁkoÄdik. Ha

szuÄkseÁguÄnk van raÁ, bekapcsolhatjuk a serial

eÁs parallel port kezeleÁseÁt is. A programnak

egyik nagy eloÁnye, hogy keÁtfeÁle

harddisk emulaÁcioÁt is tud. Az elsoÁesetben

a winchesteren egy partÉÁcioÁt keÁszÉÁthetuÄnk

eÁs a program azt kezeli. EnneÁl a

moÁdszerneÁl a maÁsik moÁd egyszeruÁbb eÁs

biztonsaÁgosabb, mert minden winchesteren

muÁkoÄdik. Nevezetesen arroÁl van szoÁ,

hogy egy nagy (aÁltalunk meghataÁrozott)

meÁretuÁfile-t hoz leÁtre a lemezen a program

eÁs azt kezeli kuÄloÄnaÁlloÁ egyseÁgkeÁnt.

A moÁdszer egyeÁbkeÁnt joÁ eÁs megbÉÁzhatoÁ.

KiproÁbaÁltam neÁhaÁny programot (Norton

Utilities 6.0, PCTools 4.x), de soha semmilyen

probleÁma nem adoÁdott. A PC-

Task jelen pillanatban az 1.04-es verzioÁszaÁmot

viseli eÁs haÁrom vaÁltozat van beloÁle:

68000, 68010 eÁs 68020-as processzorra

optimalizaÁlva. SebesseÁge egy

normaÁl Amiga 500-on meÁg eÁppen elviselhetoÁ,

de egy 3000-en igen gyorsnak (!!!)

mondhatoÁ. A programcsomagban talaÁlhatoÁ

meÁg neÁhaÁny kisebb segeÁdprogram,

koÄztuÄk olyan is, amivel PC lemezek koÄzvetlenuÄl

ÉÁrhatoÁk eÁs olvashatoÁk. Evvel el is

eÁrkeztuÄnk a PC kompatibilitaÁs megoldaÁsaÁnak

egy maÁsik moÁdjaÁhoz.

Nem mindenkinek van ugyanis arra

szuÄkseÁge, hogy PC programot futtasson,

eleÁg lenne csak a file-okat AmigaÁra vagy

AmigaÁroÁl aÁtpaszÉÁrozni. SzerencseÁre erre

is van megoldaÁs, nem is egy. Ha csak arra

van szuÄkseÁg, hogy idoÁnkeÁnt egy-egy file-t

aÁtmaÁsoljunk, akkor nagyon joÁ megoldaÁs

a Dos-2-Dos program hasznaÁlata.

Ennek segÉÁtseÁgeÁvel lehetoÁseÁguÄnk van

MS-DOS vagy Atari formaÁtumuÁ lemezroÁl

tartalomjegyzeÁket keÁrni, a lemezt ÉÁrni, olvasni,

formattaÁlni, file-okat toÄroÄlni, valamint

maÁsolaÁs koÄzben az ASCII aÁllomaÁnyokat

Amiga aÁltal emeÁszthetoÁ formaÁra

konvertaÁlni (ami nem nagy dolog, de igen

hasznos). Egy szoÁ, mint szaÁz, ez a kis

program aranyat eÁr, annaÁl is inkaÁbb, mert

hibaÁtlanul kezeli a 360K kapacitaÁsuÁ lemezeket

is, ami a toÄbbi programroÁl nem minden

esetben mondhatoÁ el. KisseÁ oÄsszetettebb,

de elegaÁnsabb eÁs joÁval egyszeruÁbben

hasznaÁlhatoÁ megoldaÁs egy uÁn. filerenszer

hasznaÁlata, ami MS-DOS

formaÁtumuÁ lemezeket kezel. Ez a moÁdszer

az AmigaDOS egyik kiemelkedoÁtulajdonsaÁgaÁt

hasznaÁlja ki, meÁgpedig azt,

hogy tetszoÁleges device drivereket (eszkoÄzmeghajtoÁkat)

rendelhetuÄnk egy fizikai

egyseÁghez. NeÁzzuÄk mit kell tennuÄnk ahhoz,

hogy ezt a megoldaÁst hasznaÁlhassuk.

EloÁszoÄr is kell hozzaÁ a megfeleloÁ

program. EbboÁl a fajtaÁboÁl kettoÁt javasolneÁk.

Az egyik a CrossDos, a maÁsik a

MessyDos neÁvre hallgat, eÁs ez utoÁbbi a

PD kategoÁriaÁba tartozik, tehaÁt nagyon olcsoÁn

beszerezhetoÁ. MiutaÁn beszereztuÄk a

programot, azt installaÁlni kell. A rendszerlemez

DEVS: koÄnyvtaÁraÁba be kell maÁsolni

az eszkoÄzmeghajtoÁt (CrossDos: mfm.device,

MessyDos: messydisk.device), az L:

koÄnyvtaÁrba a filerendszert kezeloÁprogramot

(CrossDos: MSDOSFileSystem,

MessyDos: MessyFileSystem). Ezek utaÁn

a DEVS: koÄnyvtaÁrban szereploÁMountList

nevuÁfile-ba bele kell ÉÁrni az eszkoÄzoÄk definÉÁcioÁjaÁt.

Ez egy olyan szoÄveges adataÁllomaÁny,

amiben az operaÁcioÁs rendszer szaÁmaÁra

fontos adatok vannak taÁrolva az

eszkoÄzoÄkroÁl (pl. az eszkoÄzhoÄz rendelt filerendszer,

stackmeÁret, stb). Nem kell

megijedni, senkinek sem kell ezt fejboÁl

megÉÁrnia, a programokhoz tartozik olyan

szoÄvegfile, amit csak bele kell maÁsolni a

MountList-be. EgyeÁbkeÁnt az installaÁcioÁs

programok, amik a programrendszerekhez

tartoznak az oÄsszes fent emlÉÁtett muÁveletet

elveÁgzik, felteÁve, hogy tisztesseÁges

helyroÁl szereztuÄk be ezeket... EzutaÁn

ha maÁskor hasznaÁlni szeretneÁnk uÁj szerzemeÁnyuÄnket,

nem kell maÁst tenni, mint

az uÁj eszkoÄzt "felmountaÁlni". Erre az operaÁcioÁs

rendszer Mount parancsa szolgaÁl a

koÄvetkezoÁkeÁppen: Mount eszkoÄzneÁv:,

ahol az eszkoÄzneÁv a MountList-ben meghataÁrozott

neÁv (CrossDos: DIx, MessyDos:

MSx, ahol x a drive sorszaÁma).

Hogyan is neÁz ki ilyenkor a lemezek

hasznaÁlata? EgyszeruÁen. TegyuÄk fel,

hogy a 0-aÁs lemezegyseÁget (DF0:) jeloÄltuÄk

ki szenvedoÁ alanynak. Ha a lemezegyseÁgbe

Amiga formaÁtumuÁ lemezt teszuÄnk,

akkor a rendszer azt jelzi, hogy a

DF0:-ban van lemez, mÉÁg a DI0:-ban

(CrossDos-t felteÁtelezve) nincs. Ha MS-

DOS lemezt helyezuÄnk a lemezegyseÁgbe,

akkor pont fordÉÁtott lesz a helyzet: a

DF0:-ban nem eÁrzeÁkel lemezt a rendszer,

a DI0:-ban viszont igen. A file-ok kezeleÁse

is igen egyszeruÁen, a megszokott moÁdon

toÄrteÁnik. Pontosan ugyanazokat az

AmigaDOS parancsokat lehet hasznaÁlni,

mint normaÁl Amiga lemez eseteÁn. AkaÁr

DiskMaster-t is hasznaÁlhatunk, semmi kuÄloÄnbseÁget

nem fogunk tapasztalni. LaÁthatoÁ

tehaÁt, hogy ez a moÁdszer igen elegaÁns

eÁs legfoÁkeÁppen nagyon joÁ megoldaÁst ad.

RemeÁlhetoÁleg mindenki, aki eddig

soÄteÁtben tapogatoÁzott a PC-vel valoÁ kompatibilitaÁssal

kapcsolatban, most kapott

neÁmi taÁmpontot. LegalaÁbb annyit, hogy a

szaÁmaÁra fontos probleÁma megoldaÁsaÁra

milyen szoftvert vagy hardvert keressen.

Ha pedig a fent emlÉÁtettek koÄzuÄl baÁrki valamelyiket

beszerzi, akkor ahhoz uÁgyis

megfeleloÁleÉÁraÁs jaÁr, ami alapjaÁn gond neÁlkuÄl

megtanulhatoÁ az adott program vagy

kaÁrtya kezeleÁse. LehetseÁges, hogy a

keÁsoÁbbiekben visszateÁruÄnk valamelyik

program reÁszletes ismerteteÁseÁre (megfeleloÁeÁrdekloÁdeÁs

eseteÁn), azonban addig is

mindenkinek sok sikert eÁs nagyon keveÁs

gondot kÉÁvaÁnok! Brazil

GURU 92/3 57


AREXX

UÄdvoÄzloÄk mindenkit a GURU uÁj sorozataÁban, amelyben az AREXX programnyelvet vesszuÄk nagyÉÁtoÁ

alaÁ. EloÁszoÄr talaÁn neÁzzuÄk meg mi is az az AREXX? Annyit mindenkeÁppen tudni kell, hogy nem X. A

Rex francia kiraÁlyroÁl van szoÁ. Azoknak sincs igazuk akik azt mondjaÁk, minek meÁg egy programnyelv

a Pascal, C, Assembly stb. melleÁ. Az AREXX nem a szokvaÁnyos programozaÁsra hasznaÁlhatoÁ, (baÁr

korlaÁtozottan megoldhatoÁk vele olyan feladatok is), hanem kuÄlsoÁ, uÁn. vendeÁglaÁtoÁ programok vezeÁrleÁseÁt

lehet aÁltala megoldani. Ez kisseÁ zavaros, de roÄvidesen tisztaÁzzuk.

Hogy koÄnnyebben eÁrtse mindenki, neÁzzuÄnk

egy peÁldaÁt. KeÁszÉÁtetteÁl megbÉÁzaÁsra

egy 24 bites ray-traced animaÁcioÁt, amit

szeretneÁl sajaÁt, 24 bites kaÁrtyaÁt neÁlkuÄloÄzoÁ

geÁpeden is megjelenÉÁthetoÁveÁ tenni. Vagy

uÁjra szaÁmoltatod a keÁpeket HAM-ben,

ami sok idoÁ, vagy egyenkeÁnt aÁtkonvertaÁlod

oÁket, ami nem feheÁr embernek valoÁ

munka. Egyikre sincs azonban szuÄkseÁg,

ha ismered az AREXX-et. IÁrhatsz egy

olyan programot, amit veÁgrehajtatva vezeÁrli

a paÁrhuzamosan futoÁ ADpro nevuÁ

keÁpkonverter programot, eÁs minimaÁlis

munkaÁval aÁtalakÉÁthatod a keÁpeidet HAMbe.

Ez csak egy, a sokfeÁle alkalmazaÁsi lehetoÁseÁg

koÄzuÄl. Kezded maÁr laÁtni milyen

hasznos dologgal aÁllsz szemben?

Ebben a sorozatban terveim szerint eloÁszoÄr

megismerkeduÄnk a nyelv alapjaival,

elemeivel, aÁttekintjuÄk az utasÉÁtaÁsait (mind

a 34-et), majd a leggyakrabban hasznaÁlt,

AREXX kompatibilis felhasznaÁloÁi programok

AREXX parancsait ismertetem.

EzuÁton keÁrneÁk mindekit, akinek valamilyen

AREXX-es programroÁl boÁvebb leÉÁraÁs

van birtokaÁban, juttassa el hozzaÁm, hogy

koÄzkinccseÁ tehessem. Mivel a hely korlaÁtozott

a papÉÁr GURU-ban, a szaÁmÉÁtoÁgeÁpet

eloÁszoÄr laÁtoÁk joÁ ha eloÁtanulmaÁnyokat

folytatnak, mert minden reÁszletre itt nem

tudunk kiteÁrni. Ennek elleneÁre, ha valami

nem vilaÁgos, keÁrdezzetek nyugodtan, eÁs

Bear fuÄleÁt is raÁghatjaÁtok, mert ha megjelenik

a lemez GURU is, ott lesz hely a

reÁszletes leÉÁraÁsra.

Ennyi bevezetoÁ utaÁn neÁzzuÄnk bele az

AREXX titkaiba. Az AREXX a koÄvetkezoÁ

elemekboÁl aÁll:

- rexxsyslib.library

- rexxsupport.library

- mathieeedoubbas.library (nem reÁsze az

AREXX-nek, de szuÄkseÁges)

- rexxmast (AREXX interpreter, amely rezidens,

egyszer kell elindÉÁtani)

- neÁhaÁny AREXX segeÁdprogram, amelyek

a REXX alkoÄnyvtaÁrban vannak

A REXX koÄnyvtaÁr kituÄntetett jelentoÁseÁggel

bÉÁr, az interpreter aÁltalaÁban itt keresi a

programokat. AjaÁnlatos ezt az Assign

REXX: sys:REXX utasÉÁtaÁssal logikai egyseÁggeÁ

tenni. Ennek meÁg az is eloÁnye,

hogy ilyenkor nem kell megadni az

AREXX scriptek szabvaÁnyos .rexx kiterjeszteÁseÁt,

azt az interpreter automatikusan

hozzaÁilleszti. Ha suÁruÁn hasznaÁlod az

AREXX-et, a kijeloÄleÁst a startup-sequence-ben

ceÁlszeruÁ elveÁgezni. Az AREXX

program futtataÁsaÁhoz el kell indÉÁtani egy

rezidens interpretert, a Rexxmastert. Ezt

megteheted workbench-boÁl, vagy CLI-boÁl

egyaraÁnt. Vannak olyan felhasznaÁloÁi

programok, amelyek keÁpesek oÄnmaguk is

elindÉÁtani az interpretert.

Mivel ÉÁrd meg az AREXX scriptet? Az

AREXX-nek nincs sajaÁt editora, script ÉÁraÁsaÁhoz

baÁrmilyen szoÄvegszerkesztoÁt hasznaÁlhatsz,

amely tud ASCII formaÁtumban

kimenteni, az interpreter baÁrmilyen ASCII

faÁjlt elfogad forraÁskeÁnt.

Milyen nevet adj a programjaidnak? Az

AREXX programok elnevezeÁseÁre nincs

kuÄloÄnleges megkoÄteÁs, de ajaÁnlatos oÁket

ellaÁtni a szabvaÁnyos .rexx kiterjeszteÁssel,

hogy keÁsoÁbb is felismerd mit takar a neÁv.

A programokat ceÁlszeruÄ a REXX: tartalomjegyzeÁkbe

elmenteni.

Programot indÉÁtani vagy az RX utasÉÁtaÁssal,

amelynek szintaxisa "RX uÁt/program.rexx",

vagy ha a program a REXX:-

ben van "RX program", vagy a vendeÁglaÁtoÁ

program megfeleloÁparancsaÁval lehet.

A nyelv szintaktikaÁja. Az AREXX

programok mint maÁr emlÉÁtettem, ASCII

karakterekboÁl aÁllnak. Megengedett a kiboÁvÉÁtett

karakterkeÁszlet hasznaÁlata is. Az interpreter

a futtataÁs megkezdeÁse eloÁtt az

utasÉÁtaÁsokat, vaÁltozoÁkat aÁtalakÉÁtja nagybetuÁs

formaÁtumba, tehaÁt a 'say' eÁs a

'SAY' utasÉÁtaÁsok azonosak. Az ideÁzoÁjelen

beluÄli sztringeket ez nem eÁrinti. A programok

legkisebb nyelvi egyseÁgeit az

AREXX-ben tokeneknek nevezik. Token

lehet egy oÄnaÁlloÁ karaktersorozat, mint peÁldaÁul

egy szimboÁlum, vagy csak egyetlen

karakter, mint az operaÁtorok toÄbbseÁge. A

tokeneket a koÄvetkezoÁ kategoÁriaÁkba soroljuk:

MegjegyzeÁsek. Ezek a /* karaktersorozattal

kezdoÁdnek eÁs a */ jelekkel eÁrnek veÁget.

A megjegyzeÁsek baÁrmilyen karaktereket

tartalmazhatnak, futtataÁskor, az

eloÄfeldolgozaÁs alatt eltaÁvolÉÁtoÁdnak a forraÁsboÁl.

A megjegyzeÁsbe beaÁgyazhatoÁk

uÁjabb megjegyzeÁsek, de ekkor mindegyiket

le kell zaÁrni. A program elsoÁsoraÁnak

mindÉÁg megjegyzeÁsnek kell lenni!

SzimboÁlumok. Mindazok a karaktersorozatok,

amelyek a-z, A-Z, 0-9 eÁs .!?$ jelekboÁl

aÁllnak, az AREXX-ben szimboÁlumoknak

neveztetnek. A szimboÁlumokat aÁtalakÉÁtja

az interpreter, a veÁgrehajtaÁs megkezdeÁse

eloÁtt nagybetuÄs formaÁba. A

szimboÁlumokat neÁgy csoportra bonthatjuk:

Fix szimboÁlumok, amelyek szaÁmmal vagy

tizedes ponttal kezdoÁdnek.

EgyszeruÁ szimboÁlumok, amelyek nem

szaÁmmal kezdoÁdnek eÁs nem tartalmaznak

tizedes pontot.

Stem szimboÁlumok (magyar megfeleloÁ

kerestetik), amelyek egyszeruÄ szimboÁlumok,

a veÁguÄkoÄn tizedes ponttal.

OÄsszetett szimboÁlumok, amelyek egy,

vagy toÄbb tizedes pontot tartalmaznak a

neÁvben.

A Stem eÁs az oÄsszetett szimboÁlumok az

AREXX uÁjÉÁtaÁsai, a toÄmboÄk eÁs listaÁk feleÁpÉÁteÁseÁben

jutnak szerephez. A szimboÁlumoknak

eÁrteÁkuÄk van. A fix szimboÁlumok

eÁrteÁke mindÉÁg a szimboÁlum oÄnmaga. Az

egyszeruÁ, Stem eÁs oÄsszetett szimboÁlumok

a vaÁltozoÁk, amelyek a program futaÁsa

soraÁn eÁrteÁkeket szerezhetnek. AmÉÁg

egy vaÁltozoÁhoz nem rendelteÁl eÁrteÁket, addig

eÁrteÁke oÄnmaga.

A koÄvetkezoÁhoÁnapban innen folytatjuk.

Arany SaÁndor alias Aurum

58 GURU 92/3


Ray-Trac ing

UÄdv Ray-Tracing rajongoÁk! TuÁl a nyaÁron, a pihaneÁsen eÁs persze a ParaÁdi Amiga taÁboron, uÁjra itt a GURU. Sok minden toÄrteÁnt a

nyaÁron eÁs fantasztikusan sok minden toÄrteÁnik majd szeptemberben! Ahogyan azt a hÉÁrek koÄzoÄtt is olvashatjaÁtok, itt vannak az uÁj

AmigaÁk! Ez persze globaÁlisan is nagyon joÁ hÉÁr, de a grafikaÁt kedveloÁknek kuÄloÄnoÄsen az : az uÁj geÁpek keÁpernyoÁkezeleÁseÁnek

sebesseÁge (gyorsabb blitter!) sokkal emberkoÄzelibbeÁ teszi majd a 3D-s grafikaÁt...

ApropoÁ az Amiga taÁbor! Nem aÁllhatom

meg, hogy ne ÉÁrjak neÁhaÁny szoÁt a paraÁdi

eÁletroÁl. TermeÁszetesen a GURU A3000-

ese is lent volt, nem is akaÁrmilyen konfiguraÁcioÁban!

A taÁbor idejeÁre beletettuÄk azt

a 24 bites Visiona grafikus kaÁrtyaÁt, amelyen

dolgozgatni szoktam. IÁgy a geÁphez

keÁt multisync monitor is tartozott, egy az

A3000-hez, egy pedig a grafikus kaÁrtya

keÁpeÁt mutatta - nem sokaÁig. A nagy meleg

eÁs az a szaÁndeÁk, hogy a szabadon

programozhatoÁ felbontaÁsuÁ Visiona segÉÁtseÁgeÁvel

1600x1200-as felbontaÁsuÁ keÁpet

jelenÉÁtsuÄnk meg, a monitor eÁleteÁbe keruÄlt.

A geÁp felaÁllÉÁtaÁsaÁtoÁl szaÁmÉÁtott feÁl oÁraÁn beluÄl

maÁr csak egyetlen multisync monitorunk

volt... A kezdeÁs bÉÁztatoÁ. A geÁphez tartozott

meÁg egy 44MB-os csereÁlhetoÁ

(SyQuest) Winchester, egy valoÁs idejuÁ

keÁpdigitalizaÁloÁ (Snapshot Studio), valamint

egy VHS-C kamera. JocoÁ lelkes

munkaÁja nyomaÁn minden esemeÁny videoszalagra

keruÄlt eÁs onnan a -> A3000-be!

A Snapshot Studio koÄzvetlenuÄl a SyQuest

winchesterre digitalizaÁlta a mozgoÁ videoÁkeÁpet

- sajnos csak szuÄrke aÁrnyalatuÁ, negyedkeÁpernyoÁ

meÁretben. IÁgy kb. negyedoÁraÁnyi

VALOÁS IDEJUÁmozgoÁ keÁpsort taÁroltunk,

majd rendkÉÁvuÄl laÁtvaÁnyos moÁkaÁkat

rendeztuÄnk a keÁpekkel - Hollywood

egy roÄvid idoÁre ParaÁdra koÄltoÄzoÄtt.

A geÁpben volt meÁg egy Evolution SCSI

winchester kontroller, amely a virtuaÁlis

memoÁriakezeleÁs miatt keruÄlt bele - hasztalanul.

Technikai probleÁmaÁk miatt nem

muÁkoÄdoÄtt a dolog. IÁgy maradt a hat megabyte

memoÁria eÁs a lelkesedeÁs. A geÁp

termeÁszetesen szinte megaÁllaÁs neÁlkuÄl

ment, kuÄloÄnboÄzoÁkeÁpeket szaÁmolt - kiveÁtel

neÁlkuÄl mindegyiket Imagine-el. Rengeteg

Ray-Tracing rajongoÁ volt a taÁborban, a tapasztalatok

suÁruÁn csereÁltek gazdaÁt. A taÁbor

majd' miden napjaÁn voltak eloÁadaÁsok,

kuÄloÄnfeÁle teÁmakoÄroÄkben, amit a GURU jelenleÁvoÁ11

foÁs staÁbja tartott. Igeeeen, volt

Ray-Tracing is eÁs ez az eloÁadaÁs tartotta a

rekordot este kilenc oÁraÁtoÁl maÁsnap hajnalig...

Nagyon joÁ volt laÁtni, hogy sokan foglalkoznak

kuÄloÄnboÄzoÁRay-tracerekkel. A listaÁt

magasan az Imagine vezette, de volt

azeÁrt Real-3D szerelmes, soÁt Sculpt-4D

rajongoÁ is. Meg kell emlÉÁtenem Arany

SaÁndor (alias Aurum) neveÁt, aki az egyik

legprofibb AmigoÁ akivel talaÁlkoztam eÁs

lelkes Imagine hÉÁvoÁ. LefordÉÁtotta az 1.1-es

Imagine leÉÁraÁsaÁt eÁs a taÁborban baÁrki

lemaÁsolhatta toÁle! A leÉÁraÁs nem keruÄlhette

el sorsaÁt eÁs a GURUhoz keruÄlt, ÉÁgy minden

ellenkezoÁhÉÁreszteleÁssel ellenteÁtben a

hamarosan megjelenoÁ lemezGURU-ban

talaÁlkozhatsz majd vele - koÄssz Aurum!

SzinteÁn a taÁbor feÁnyeÁt emelte a fiatal

ZooLook csapat, kuÄloÄnoÄsen a grafikusuk -

ELF mestere az Imagine-nek, azt hiszem

nyugodtan ÉÁrhatnaÁ a GURUban az

Imagine rovatot... Ami peÁlda eÁrteÁkuÁ, ugyanis

a sraÁcnak egy 1MB-os Amiga 500-sa

van!

EÁs most laÁssuk az Imagine-t.

FelhÉÁvaÁs !

Itt a lehetoÁseÁg minden Ray-Tracing rajongoÁnak, hogy megmutassa az orszaÁgnak,

hogy mit tud! Ha van kedved eÁs idoÁd, akkor kuÄldd el a munkaÁdat a GURUnak.

BaÁrmilyen ray-tracer-el vagy 3D-s programmal keÁszuÄlt keÁpet legalaÁbb 320x256-

os felbontaÁsban, 4096 szÉÁnnel (HAM).! A beeÁrkezett keÁpek koÄzuÄl, egy teljesen elfogult

egyszemeÁlyes zsuÁri - Gaborca - havonta kivaÁlasztja a legjobbat eÁs koÄzzeÁteszi

azt a GURU lapjain. Ha szeretneÁd, hogy a keÁped 16 millioÁ szÉÁnben eÁs nagy

felbontaÁsban keruÄljoÄn az uÁjsaÁgba, akkor a keÁsz keÁp helyett kuÄldheted a beaÁllÉÁtaÁst

is. BaÁrmilyen 3D-s program formaÁtumot fogadunk. KiszaÁmoltatjuk a keÁpet eÁs az

keruÄl az uÁjsaÁgba. Fogadalmat teszuÄnk, hogy a titkos Object-ek nem keruÄlnek fel

BEAR lemezekre... A lemezeket vaÁlszborÉÁteÁk elleneÁben termeÁszetesen visszakuÄldjuÄk.

Az elsoÁkeÁp, meglepoÁmoÁdon nem GaborcaÁtoÁl szaÁrmazik (oÁdiszkvalifikaÁlta

magaÁt), hanem egy Steve Worley nevuÁamerikai uÁriembertoÁl, aki a tengerentuÁlon

meÁg koÄnyvet is ÉÁrt arroÁl a programroÁl, amellyel a keÁpet keÁszÉÁtette eÁs amelynek

neve termeÁszetesen - IMAGINE.

NeÁhaÁny szoÁt a keÁproÁl. A teÁma egy vilaÁghÉÁruÁPixar keÁpboÁl valoÁ, de a megvaloÁsÉÁtaÁs

Amiga. A keÁp valoÁjaÁban tÉÁz keÁpkockaÁboÁl aÁll oÄssze, amelyeken a baÁbuk elmozdulnak.

Az egyes keÁpkockaÁk ADpro segÉÁtseÁgeÁvel olvadtak oÄssze, leÁtrehozva az elmosoÁdaÁs

laÁtvaÁnyaÁt. A keÁpek 768x482-es felbontaÁsuÁak eÁs kb. 2 oÁraÁt vett igeÁnybe

egy keÁp generaÁlaÁsa, egy 14Mbyte memoÁriaÁval rendelkezoÁA3000-esen.

GURU 92/3 59


Amount

WaveLength

X Spearation

Small

- a hullaÁmok zavarossaÁga, mindig kisebb mint egy

- egy hullaÁm hossza

- az egyes hullaÁmok X iraÁnyuÁ eltolaÁsa

- a hullaÁmok egymaÁssal bezaÁrt szoÄge (pl. 0.3 = 30 fok)

D isturbed

Nagyon kellemes textura. A test feluÄleteÁre egymaÁst keresztezoÁ

hullaÁmok rajzolnak mintaÁt. Ezeket a hullaÁmokat parameÁterezhetjuÄk

szabadon. JoÁl hasznaÁlhatoÁ feÁmes kineÁzet eleÁreÁseÁre. Fontos

hogy ez a textura a test felszÉÁneÁnek szÉÁneit vaÁltoztatja meg, uÁj

szÉÁnt nem ad hozzaÁ!

OK. A koÄvetkezoÁtaÁblaÁzatos forma (amely a tapasztalatok alapjaÁn sikerrel

mutatkozott be az eloÁzoÁszaÁmban) tartalmazza a texturaÁk beaÁllÉÁtaÁsi lehetoÁseÁgeit.

Az egyes parameÁterek eÁrteÁkei azeÁrt nem szerepelnek, mert az

Imagine egy alapbeaÁllÉÁtaÁst ad minden texturaÁhoz, ezek laÁthatoÁk a keÁpeken

Gr id

Grid Size - raÁcs meÁrete

Line Size - a raÁcsot alkotoÁ vonal vastagsaÁga

Grid Color R,G,B - a raÁcs szÉÁne

Grid Reflect R,G,B - a raÁcs feÁnyvisszavereÁseÁnek meÁrteÁke

Grid Filter R,G,B - a raÁcs feÁnyaÁtereszteÁseÁnek meÁrteÁke

Amint laÁthatoÁ (angolban jaÁrtas olvasoÁink szaÁmaÁra olvashatoÁ is) ez

bizony RAÁCS textura. Ezen nincs mit reÁszletezni, ha csak azt

nem, hogy a filter (feÁnyaÁtereszteÁs) eÁrteÁk aÁllÉÁtaÁsaÁval, raÁcs szabdalta

kineÁzetuÁveÁ tehetuÄnk baÁrmilyen taÁrgyat.Vagy a Reflect (feÁnyvisszavereÁs)

aÁllÉÁtaÁsaÁval, a raÁcs tuÄkroÄzheti a taÁrgy koÄrnyezeteÁt (raytracing

moÁdban).

L inear

Transition Z Width - a szÉÁnaÁtmenet szeÁlesseÁge

Color R,G,B - a szÉÁnaÁtmenet egyik szÉÁne, a maÁsikat a test adja

Reflect R,G,B - a feÁnyvisszavereÁs meÁrteÁke

Filter R,G,B - a feÁnyaÁtereszteÁs meÁrteÁke

Sokan csak legyintenek erre a texturaÁra... nem kellene. Igaz,

hogy csak egy egyszeruÁ szÉÁnaÁtmenetet rajzol a testre, de ezt

sokoldaluÁan felhasznaÁlhatjuk. PeÁldaÁul animaÁcioÁkeÁnt, feÁny jelleguÁ

csÉÁkot futtathatunk aÁt a keÁpernyoÁn, keÁt egymaÁssal szembefordÉÁtott

linear formaÁjaÁban. A filter beaÁllÉÁtaÁsaÁval elmosoÁdott szeÁluÁtaÁrgyakat

keÁszÉÁthetuÄnk. A tengelyek elforgataÁsaÁval termeÁszetesen aÁtloÁsan is

elhelyezhetjuÄk ezt a texturaÁt, s ez nemcsak a linear-ra vonatkozik.

Rad ia l

HasonloÁ a Linear-hoz, csak eÁppen koÄr alakuÁ szÉÁnaÁtmenetet

eredmeÁnyez. Ez sajnaÁlatos moÁdon a goÄmboÄn (ugye) nem

laÁtszik. Nagy feluÄleten meglehetoÁsen lassÉÁtja a keÁpszaÁmÉÁtaÁst.

Start Radius - az aÁtmenet belsoÁkoÄreÁnek sugara

Transition Width - az aÁtmenet szeÁlesseÁge

Color R,G,B - a szÉÁnaÁtmenet egyik szÉÁne, a maÁsikat a test adja

Reflect R,G,B - a feÁnyvisszavereÁs meÁrteÁke

Filter R,G,B - a feÁnyaÁtereszteÁs meÁrteÁke

A muÁlt szaÁmban textura truÄkkoÄket ÉÁgeÁrtem. Amint olvashatoÁ a texturaÁk

melletti roÄvid leÉÁraÁsban, toÄbb tipp is szerepel. IÁgeÁrem keÁsoÁbb meÁg

boÁvebben lesz szoÁ a texturaÁk kombinaÁlaÁsaÁval eloÁaÁllÉÁthatoÁ kuÄloÄnleges

effektektroÁl. Azt hiszem, a TerminaÁtor 2 keÁszÉÁteÁseÁvel kapcsolatos hÉÁrek

aÁltal elfoglalt hely megeÁr ennyit...

60 GURU 92/3


Spot Spacing

Random Seed

RGB #1

RGB #2

- a poÄttyoÄk egymaÁstoÁl meÁrt aÁtlagos taÁvolsaÁga

- ide baÁrmilyen eÁrteÁket ÉÁrhatunk

- elsoÁszÉÁn

- maÁsodik szÉÁn

Spots

Kevesen tudjaÁk, hogy milyen szeÁp hataÁst lehet eleÁrni a spots-al.

Az aÁbra oÄnmagaÁeÁrt beszeÁl. KuÄloÄnboÄzoÁ, egzotikus alakuÁ foltokat

buÁveÁszkedhetuÄnk vele a test felszÉÁneÁre. Egy joÁtanaÁcs: hasznaÁljunk

kontrasztos szÉÁneket (kettoÁt lehet megadni), ezek fokozzaÁk

a hataÁst.

Wood

RGB

- a gyuÁruÁk szÉÁne

Ring Spacing - az eÁvgyuÁruÁk egymaÁstoÁl meÁrt taÁvolsaÁga

Exponent (4,5, )-az eÁvgyuÁruÁk vastagsaÁga

Variation (0..1)- az eÁvgyuÁruÁk szabaÁlyossaÁga

Random Seed - ide baÁrmit ÉÁrhatunk

Fa. Sokan proÁbaÁlnak fa feluÄleteket eloÁaÁllÉÁtani, keÁpeket rajzolnak

Deluxe Paint-ben, Brush-keÁnt hasznaÁljaÁk egy test felszÉÁneÁn, majd

csodaÁlkoznak, hogy elfogyott a memoÁria, a program nem tudja

teljesen kiszaÁmolni a keÁpet. Nos, ehelyett baÁtran ajaÁnlhatom a

Wood texturaÁt, amely mindoÄssze 2424 byte-ot foglal a

memoÁriaÁboÁl eÁs gyakorlatilag baÁrmilyen fafajtaÁt keÁpes leÁtrehozni.

MeglepoÁ, hogy a faÁn kÉÁvuÄl joÁl hasznaÁlhatoÁ maÁrvaÁnyminta

eloÁaÁllÉÁtaÁsaÁra is.

OK. Ezzel veÁgeztuÄnk az oÄsszes textura parameÁtereinek aÁtneÁzeÁseÁvel. Sebaj, a koÄvetkezoÁszaÁmban folytatoÁdik az Imagine sorozat!

TalaÁn nem tuÁlzaÁs azt aÁllÉÁtani, hogy a Terminator 2 meÁrfoÄldkoÁa szaÁmÉÁtoÁgeÁp animaÁcioÁk

toÄrteÁneteÁben. A ToÄkeÁletesen kivitelezett effektek, a szintetikus eÁs valoÁsaÁgos keÁp

oÄsszeilleszteÁseÁnek eddig meÁg nem laÁtott, rendkÉÁvuÄl valoÁsaÁghuÁmoÁdja indokolja ezt az

aÁllÉÁtaÁst. Eddig nem nagyon lehetett a muÁhelytitkokba bepillantani, az Industrial Light &

Magic (IL&M) nem aÁrul el titkokat, de ... AzeÁrt az International Animation Festival-on

Alex Seidon, az ILM vezetoÁje kiszivaÁrogtatott egy-keÁt dolgot, laÁssuk!

A T-1000-es effektek temeÁszetesen Silicon Graphics geÁpeken keÁszuÄltek, persze a

legnagyobb modelleken.

A filmen 30 darab haÁloÁzatba koÄtoÄtt Iris 4D szaÁmÉÁtoÁgeÁp dolgozott. Az IRIS 4D/480-as

geÁpben egyenkeÁnt 8 darab 40Mhz-en jaÁroÁ R3000-es RISC processzor van, oÄsszesen

286 MIPS eÁs 70 MFLOPS teljesÉÁtmeÁnyt nyuÁjtva. A grafikus teljesÉÁtmeÁny: 1 MillioÁ

vektor/maÁsodperc. (tehaÁt ilyen kategoÁriaÁjuÁ geÁpekboÁl 40 darab... oÄsszehasonlÉÁtaÁsi

alapnak egy Amiga 3000-es teljesÉÁtmeÁnye 8 MIPS koÄruÄl van, egy 25Mhz 68040-eseÁ

pedig 22 MIPS ). UÁgy tuÁnik tehaÁt, hogy a hardver megfeleloÁsebesseÁget biztosÉÁt, eÁs a

szoftver? A munkaÁkhoz az Alias ceÁg Alias Designer ill. AnimaÁtor programjaÁt

hasznaÁltaÁk. A szaÁmÉÁtoÁgeÁp animaÁcioÁk rajongoÁinak ezek a nevek ismeroÁsen

csenghetnek: toÄbbek koÄzoÄtt az Abyss (MeÁlyseÁg titka) c. film animaÁcioÁs reÁszei is ezzel

keÁszuÄltek. Az 3D-s adatok bevitele az ILM sajaÁt "CyberScan" nevuÁleÁzer-letapogatoÁ

rendszereÁvel toÄrteÁnt. Sok jelenetben amikor a koÄrnyezet tuÄkroÄzoÁdik a T1000-es

felszÉÁneÁn, minden egyes keÁpkockaÁt digitalizaÁltak eÁs azokat jelenÉÁtetteÁk meg a Robot

feluÄleteÁn.

A Project 30 embert eÁs 10 hoÁnapot vett igeÁnybe. TalaÁn meglepeteÁskeÁnt hat, de igaz:

a T2-ben a szaÁmÉÁtoÁgeÁppel keÁszÉÁtett jelenetek oÄsszideje NEÁGY EÁS FEÁL PERC! Ennek

a neÁgy eÁs feÁl percnek az aÁra mindmaÁig szigoruÁ uÄzleti titok, csak annyit lehet tudni,

hogy a foÁszereploÁ, Arnold Schwartzenegger toÄbbet keresett mint az Industrial Light &

Magic.

GURU 92/3

Marinov 'Gaborca' GaÁbor


KuÄlv i laÁg

Ezen a keÁt oldalon megtalaÁlod mindazt, amivel szerintuÄnk legalaÁbb olyan joÁl el lehet toÄlteni az idoÁt, mint a geÁppel. Zene, koÄnyvek,

filmek szoÁval minden foÄldi joÁ. RemeÁljuÄk sok mindent kiproÁbaÁlsz az ajaÁnlatok koÄzuÄl eÁs sikeruÄl uÁj dolgokat felfedezned.

62

Hobo Blues Band - VadaÁszat

Egy igazaÁn kellemes meglepeteÁs vaÁrt az

utoÁbbi hetekben azokra, akik szeretteÁk,

szeretik az egyik legjobb magyar egyuÄttest.

Az 1984-es dupla album, a VadaÁszat,

amelyroÁl csak felsoÁfokon lehet

beszeÁlni, megjelent CD verzioÁban is.

Gondolom velem egyuÄtt sokak szaÁmaÁra

eÁppen idoÁben, mivel a 84-es kiadaÁsuÁbakelit

lemezek igencsak megkoptak maÁr a

sok lejaÁtszaÁstoÁl. A dupla CD-t MagyarorszaÁgon

nyomtaÁk, a feheÁrvaÁri GloÁria nevuÁ

ceÁgneÁl. KisseÁfeÁlve vettem meg a lemezt,

miutaÁn maÁr toÄbb, aÁltaluk gyaÁrtott lemezroÁl

deruÄlt ki, hogy nem igazaÁn minoÁseÁgi termeÁk.

EzuÁttal viszont kellemes meglepeteÁs

eÁrt, a lemezek joÁl hallgathatoÁk, szerencseÁre

nagyjaÁboÁl neÁlkuÄloÄzik a koraÁbbi feheÁrvaÁri

termeÁkekre oly jellemzoÁ hibaÁkat,

peÁldaÁul a meÁly hangok idoÁnkeÁnti el-eltuÁneÁseÁt.

MagaÁroÁl az egyuÄttesroÁl eÁs az albumroÁl

inkaÁbb nem kezdek el ÉÁrni, hiszen

egy reÁszletesebb ismerteteÁs nem feÁr el az

uÁjsaÁg szabta keretek koÄzoÄtt. Azok akik reÁgebben

ismerik a lemezt, gondolom maÁr

meg is vetteÁk a CD verzioÁt, vagy ha eddig

nem eÁrtesuÄltek a megjeleneÁseÁroÁl, kuÄloÄnoÄsebb

ajaÁnlgataÁs neÁlkuÄl is meg fogjaÁk venni.

Mindenki maÁsnak pedig csak azt tudom

ajaÁnlani, hogy legalaÁbb hallgassa

meg ezt az igazaÁn nagyszeruÁlemezt, a-

hol meÁg egyuÄtt volt az "igazi" HBB, DeaÁk

Bill GyulaÁval, TaÁtrai Tiborral. Ez a banda

meÁg kisseÁ maÁs felfogaÁsban jaÁtszott, mint

a mai csapat. A zene mellett a szoÄvegek

is megeÁrneÁnek egy kuÄloÄn cikket. EgyszoÁval

a magyar hanglemezkiadaÁs egy nagyon

joÁ huÁzaÁst csinaÁlt, kÉÁvaÁncsian vaÁrom

a folytataÁst, hiszen volt meÁg egy paÁr joÁ

zene, egy paÁr uÁjranyomaÁsra alkalmas album

a reÁgi szeÁp idoÁkben.

Frank Zappa - Sheik Yerbouti

Egy olyan zeneÁszt szeretneÁk most bemutatni,

aki soha nem illett eÁs ma sem illik

bele egyetlen kategoÁriaÁba sem, aki sajaÁt

stÉÁlust teremtett, akiroÁl eÁs aki koÄruÄl 1966-

os elsoÁalbuma oÁta eleÁnk vitaÁk zajlanak.

Frank (Francesco) Zappa meÁg SzicÉÁliaÁban

szuÄletett, szuÄlei 10 eÁves koraÁban

vaÁndoroltak ki AmerikaÁba, azon beluÄl is

KaliforniaÁba. ElsoÁzenekaraÁban meÁg dobos,

aztaÁn autodidakta moÁdon megtanul

toÄbb hangszeren is jaÁtszani. ElsoÁfelveÁtele

egy filmzene volt 1960-ban. A maÁsodik

filmzene jogdÉÁjaÁboÁl veszi elsoÁstuÁdioÁjaÁt, a-

zutaÁn pedig nincs megaÁllaÁs. Zappa nagyszeruÁen

oÄtvoÄzi a kuÄloÄnboÄzoÁzenei stÉÁlusokat,

ezzel kialakÉÁtva sajaÁt stÉÁlusaÁt, amit

nem lehet peÁldaÁul jazz-rocknak nevezni,

baÁr igen sok jazz-rock elem van benne.

JellemzoÁmeÁg a zeneÁre a gegek, furcsa,

meghoÄkkentoÁhangszerek hasznaÁlata, vaÁratlan

fordulatok alkalmazaÁsa. A szoÄvegek

is igen fontos alkotoÁelemei a Zappa

hataÁsnak, a maguk szokatlan teÁmavaÁlasztaÁsaÁval,

szoÁkimondaÁsaÁval, megbotraÁnkoztatoÁ

oÄtleteivel.(PeÁldaÁul: ezen a

Sheik Yerbouti c. albumon az egyik szaÁm

cÉÁme a koÄvetkezoÁ: Broken Hearts for

Assholes.) Ahogy az idoÁmuÁlt, egyre jobban

laÁtszott, hogy a szatÉÁra, a meghoÄkkenteÁs

mestere maÁsban is elsoÁranguÁ,

meÁgpedig a gitaÁrjaÁteÁka fajult egyre kivaÁloÁbbaÁ.

KeÁsoÁbb a tempoÁ is fokozoÁdott.

1979-ben (a fenti cÉÁmuÁ lemezen kÉÁvuÄl)

meÁg 4 lemezt adott ki! Nem rossz aÁtlag,

kuÄloÄnoÄsen ha azt vesszuÄk, hogy a nagy

sztaÁrok 2-3 eÁvenkeÁnt kegyeskednek kiadni

egy-egy uÁj albumot. Zappa mindmaÁig

megmaradt a zeneÁleÁs mellett, tavaly jaÁrt

Budapesten is. SajaÁt stÉÁlusaÁval, egyeÁni

zenefelfogaÁsaÁval ma is besorolhatatlan,

raÁadaÁsul ennyi idoÁalatt sem vaÁlt naÁla rutinnaÁa

zeneÁleÁs.

LocomotÉÁv GT - BuÁcsuÁkoncert

Az LGT tulajdonkeÁppen maÁr reÁgebben

buÁcsuÁt vett a zeneÁleÁstoÁl, ez a mostani

koncert csak azeÁrt volt, mert volt raÁlehetoÁseÁg

eÁs szponzor. A haÁrom buÁcsuÁkoncerten

kb. 200 percnyi anyagot roÄgzÉÁtettek,

ebboÁl jelent meg CD-n (is) 72 percnyi

anyag. TulajdonkeÁppen egy igazi aranylemezroÁl

van szoÁ, ugyanis a CD maga nem

ezuÄst, hanem aranyszÉÁnuÁ. Ez az oÄtlet

maÁr maÁsoknak is eszeÁbe juthatott volna,

mert igazaÁn joÁl neÁz ki. Ahogy a HBB lemezt,

ezt is a GloÁraÁnaÁl nyomtaÁk, szinteÁn

kieleÁgitoÁ minoÁseÁgben. Presser GaÁbor,

SomloÁ TamaÁs, KaraÁcsony JaÁnos eÁs Solti

JaÁnos kivaÁloÁsaÁgaÁt, teljesÉÁtmeÁnyuÄket nem

kell kuÄloÄn hangsuÁlyozni, magaÁeÁrt beszeÁl.

Az egyetlen magyar banda volt, akiknek

legalaÁbb volt valami halvaÁny eseÁlyuÄk a

kuÄlfoÄldi sikerre. Az maÁr egy maÁsik sztori,

hogy nekik mieÁrt nem joÄtt oÄssze. Nagyon

joÁl sikeruÄlt viszont a szaÁmok vaÁlogataÁsa.

Igazi koncerthangulatot ad a lemez, ismert

eÁs keveÁsbeÁ ismert szaÁmokkal, amiket

olyan joÁhallani meÁg egyszer, raÁadaÁsul

koncertverzioÁban. FelleÁpett keÁt ex-

LGT tag is, Frenreisz eÁs Laux, a reÁgi joÁ

szaÁmban, az OÁ meÁg csak tizenneÁgy cÉÁmuÁben.

Itt kellett volna lennie meÁg Barta

TamaÁsnak is, de oÁt 1982-ben Los Angelesben,

az angyalok vaÁrosaÁban leloÁtteÁk.

10 eÁvvel keÁsoÁbb elhunyt a csapat is.

Azt viszont eroÁsen keÁtlem,hogy Presser

Pici sokaÁig fog karba tett keÁzzel uÄldoÄgeÁlni.

A maÁr folyamatban levoÁ vaÁllakozaÁsok,

mint peÁldaÁul a LocoMusic menedzser eÁs

kiadoÁmellett biztosan fogunk meÁg hallani

roÁla, mint ahogy remelhetoÁleg a toÄbbiekben

is maradt meÁg egy kis zene. A borÉÁtoÁn

egyeÁbkeÁnt szerepel egy ÉÁgeÁretes

Folyt. KoÄv... felirat is.

Stilla

GURU 92/3


KuÄlv i laÁg

DOUGLAS ADAMS : VENDEÁGLOÁA VILAÁG VEÁGEÁN

RemeÁlem, hogy nem innen tudod meg, hogy megjelent a Galaxis UÁtikalauz Stopposoknak c.

koÄnyv maÁsodik reÁsze. Ha meÁgis, akkor nagyon sajnaÁllak, mert maÁr nem sok eseÁlyed van arra,

hogy megvedd. A koÄnyv az SF Mesterei sorozatban jelent meg. MaÁr igen reÁgoÁta ÉÁgeÁrgetik ezt a

koÄnyvet, de most veÁgre itt van. Sajnos a borÉÁtoÁhihetetlenuÄl ocsmaÁny, de haÁt veÁguÄl is nem az a

leÁnyeg. A leÁnyeg az, hogy Adams mester nem vesztette el veleszuÄletett huÄlyeseÁgeÁt eÁs sikeruÄlt

megtartania a megszokott, joÁl bevaÁlt stÉÁlust. Ez igen nagy szoÁ, kuÄloÄnoÄsen ha a DuÁne balul sikeruÄlt

folytataÁsaÁra gondolunk. Adams most is feltalaÁl neÁhaÁny olyan dolgot, amire maÁr most szuÄkseÁguÄnk

lenne. TuÁl a klasszikusokon, mint pld: paÁngalaktikus geÁgepukkasztoÁ, megjelenik egy-keÁt

csodaÁs szerkezet mint a Repesve EmeloÁLeÁnyszaÁllÉÁtoÁ, amely olyan intelligens lift, hogy unalmaÁban

eÁs a vaÁltozatossaÁg kedveÁeÁrt oldalra is keÁpes mozogni. Nagyon joÁ lenne, ha lehetne maÁr

kapni a SzuperpaÁnkromatikus VeÁszeÁrzeÁkeloÁNapszemuÄveget, amely keÁpes elhaÁrÉÁtani minden

bajt viseloÁje feje foÄluÄl, egyszeruÁen azzal, hogy baÁrmilyen veÁsz eseteÁn besoÄteÁtedik, ÉÁgy gazdaÁjaÁt

megoÁvja az esetleges kellemetlenseÁgek laÁtvaÁnyaÁtoÁl. Ez csak keÁt kiragadott dolog a koÄnyvboÁl,

amely tele van hasonloÁan nagydarab marhasaÁgokkal. Most maÁr csak az a keÁrdeÁs, haÁny eÁvig kell

vaÁrni a harmadik reÁsz lefordÉÁtaÁsaÁra ill. kiadaÁsaÁra. Mert ahogy ez a koÄnyv veÁgzoÁdik...

Sleepwalkers

AlvajaÁroÁkeÁnt teÁnferegtem ki a

mozi goÁzoÄlgoÁ katlanaÁboÁl eÁs aÁtkoztam

azt a pillanatot amikor

raÁvettek arra, hogy uÄljek be erre

a Stephen King neveÁvel hirdetett

gusztustalansaÁgra. Az alvajaÁroÁk

baÁntjaÁk az embereket, pontosabban

a szuÁz leaÁnyok lelkeÁvel

taÁplaÁlkoznak, viszont a macskaÁk

baÁntjaÁk az alvajaÁroÁkat. HaÁt ez

felhaÁborÉÁtoÁ, foÁleg ha kihaloÁban

leÁvoÁfajtaÁroÁl van szoÁ. Nem csodaÁlom

egyeÁbkeÁnt kihalaÁsukat,

mert a szuÁzlaÁnyok szaÁma az

egeÁsz vilaÁgon csoÄkkenoÁtendenciaÁt

mutat. MaÁr benyuÁjtottam

egy figyelmeztetoÁ levelet az

ENSZ alvajaÁroÁveÁdoÁ bizottsaÁgaÁnak,

de nem meÁltattak vaÁlaszra.

Pedig alvajaÁroÁk leÁteznek, soÁt neÁha

meÁg moziba is elmennek,

egy joÁ horror erejeÁig. Viszont

oÁvok minden eÁpelmeÁjuÁ embert

az olyan filmektoÁl, amelyben egy

foÁtt kukoricaÁval haÁtbaszuÁrjaÁk a

neÁzoÁt. A joÁmozi minden elemeÁt

neÁlkuÄloÄzoÁ igeÁnytelen toÄmegtermeÁk

minden pillanata koÄvetkezetes

- koÄvetkezetesen unalmas

eÁs kibÉÁrhatatlan. A anyjaÁval eÁldegeÁloÁ

romantikus/perverz foÁhoÁs

elsoÁ pillanattoÁl kezdve antipatikus

volt eÁs keÁsoÁbb ez csak

rosszabodott. A film a celluloÁzselejt

kategoÁriaÁba sorolhatoÁ. Az

aÁlomgyaÁr maÁr reÁgen gyaÁrtott

ilyen gyermeteg filmet. BaÁr vaÁr

raÁnk meÁgegy buÄnteteÁs a nyaÁron:

Reszkessetek "Batman visszateÁrt!"

Shy

GURU 92/3

Az Asimov sorozatroÁl....

A koÄzelmuÁltban nagy veszteseÁg eÁrte a sci-fi rajongoÁk taÁboraÁt: meghalt Isaac Asimov.

HihetetlenuÄl nagy eÁletmuÁmaradt egy hihetetlenuÄl nagy ember, ÉÁroÁutaÁn, amelynek csak egy reÁsze

sci-fi. Ennek a kis reÁsznek is csak a toÄredeÁke jelent meg magyarul. SzerencseÁre a MoÁra kiadoÁelindÉÁtott

egy uÁj Asimov sorozatot, az AlapÉÁtvaÁny-koÄnyveket. Ebben a sorozatban a maÁr megjelent

AlapÉÁtvany koÄteteken kÉÁvuÄl megjelennek maÁs klasszikusok is, amelyek valamilyen moÁdon

mind kapcsoloÁdnak Asimov elkeÁpzeleÁseÁhez az emberiseÁg uÁtjaÁroÁl, az elsoÁemberformaÁjuÁrobottoÁl

a Galaktikus birodalomig. A sorozatboÁl maÁr megjelent keÁt koÄnyv is. Az elsoÁ, a Kavics az eÁgben

cÉÁmet viseli. A toÄrteÁnet a Birodalom aÁltal megszaÁllt FoÄldoÄn jaÁtszoÁdik, ahovaÁaz 1950-es eÁvekboÁl

csoÄppen egy idoÁsebb ember, egy veÁletlen idoÁutazaÁs soraÁn.TermeÁszetesen roÄvid idoÁutaÁn az

esemeÁnyek suÁruÁjeÁben talaÁlja magaÁt... A maÁsik eddig megjelent koÄnyv a Hajnal bolygoÁ robotjai,

ami tulajdonkeÁppen folytataÁsa a sci-fi mesterei sorozatban megjelent A mezÉÁtelen nap c. muÁnek.

MindkeÁt koÄnyv a Birodalomig, az AlapÉÁtvaÁnyokig vezetoÁ uÁt egy reÁgebbi faÁzisaÁt elevenÉÁti fel.

Ebben a korban az emberiseÁg meÁg csak oÄtven bolygoÁt mondhat magaÁeÁnak, de maÁris megkezdoÁdoÄtt

az elkuÄloÄnuÄleÁs, elhidegedeÁs a FoÄld lakoÁi eÁs az uÁr meghoÁdÉÁtoÁi, az uÁn. uÁraÁszok koÄzoÄtt, pl. a

robotok hasznaÁlataÁnak keÁrdeÁseÁben. A sorozatban eddig megjelent mindkeÁt koÄnyv nagyon joÁ

volt, igazi Asimov munka, remeÁlhetoÁleg a toÄbbi, eddig ismeretlen cÉÁmuÁkoÄnyv is joÁlesz.

Stilla

THE LAWNMOVERMAN

AÁmbaÁr meÁg itthon is csak neÁhaÁnyan hallottak erroÁl a filmroÁl (foÁleg azok akik odavannak a

VIRTUAL-REALITY-eÁrt), nekem maÁr volt szerencseÁm megneÁzni. AngliaÁban juÁlius koÄzepeÁn mutattaÁk

be eloÁszoÄr minden kuÄloÄnoÄsebb propaganda neÁlkuÄl. Az alapsztori oÄnmagaÁban is eÁrdekes,

ehhez taÁrsul meÁg a VR. Nem fogom most leÉÁrni az egeÁsz toÄrteÁnetet, mert a laÁtvaÁnyt uÁgysem tudom

visszaadni (muszaÁj megneÁzni a filmet), ezeÁrt csak roÄviden ennyi: Adott egy titkos katonai

project, ami a VR-re eÁpuÄl. AÁllatkÉÁseÁrletek utaÁn embereken is ki kellene proÁbaÁlni a hataÁst. A foÁszereploÁszellemileg

kisseÁvisszamaradott eÁs egeÁsz nap a munkaÁjaÁt veÁgzi, fuÄvet nyÉÁr (kedvenc,

szuper fuÁnyÉÁroÁjaÁval). OÁ csoÄppen bele a VR vilaÁgaÁba. Ennek hataÁsaÁra a kÉÁseÁrlet keretein beluÄl

(majd azon kÉÁvuÄl is) drasztikusan megnoÄvekedett szellemi keÁpesseÁgeit kÉÁseÁrhetjuÄk veÁgig 108 percen

aÁt szÉÁnesben, sztereoÁban, hifiben. A VR beteÁtek a Silikon GRAPHICS csuÁcsgeÁpein keÁszuÄltek,

a XAOS nevezetuÁprogram segÉÁtseÁgeÁvel, a haÁtteret MAC alapuÁ masinaÁk szolgaÁltattaÁk. A

filmben egyeÁbkeÁnt eleÁg sok computeres keÁp van, amelyek lenyuÁgoÄzoÁek, azonban meÁg ebben a

filmben is sokat eÁpÉÁtenek a hagyomaÁnyos kliseÁkre. Szerintem hasonloÁan doÄntoÁ film a

LAWNMOVERMAN, mint a TRON volt egykor eÁs talaÁn a koÄvetkezoÁleÁpcsoÁben maÁr sem emberi

szereploÁkre, sem eÁloÁ helyszÉÁnekre nem lesz szuÄkseÁg, legfeljebb a zeneÁhez - baÁr ki tudja.

RemeÁljuÄk, hogy hamarosan naÁlunk is bemutatjaÁk. EÁn is megneÁzneÁm meÁg egyszer (VR sisakkal a

fejemen). Aki hozzaÁjut, annak joÁszoÁrakozaÁst!

TLac

63


AKCIOÁ

1. Push-Over (-)

2. Epic (1)

3. Project-X (2)

4. Delivarence (3)

5. Addams Family (-)

6. Another World (5)

7. Fire and Ice (6)

8. Apydia II. (7)

9. Alien Breed (8)

10. Agony (10)

SZIMULAÁTOR

1. Falcon 3.0 (1)

2. Formuly One G.P. (2)

3. Civilization (3)

4. Gunship 2000 (4)

5. Pacific Islands (5)

6. Nova 9 (-)

7. Pinball Dreams (7)

8. Megafortress (-)

9. A320 Airbus (9)

10. Space Max (-)

ABSZOLUÁT 10

KALAND

1. Fate-Gates of Dawn rol. (4)

2. Indiana Jones 4. adv. (1)

3. Money Island II. adv. (2)

4. Ultima Underworld rol. (3)

5. Ultima 7. rol. (5)

6. Star Trek adv. (6)

7. Ishar rol. (-)

8. Laura Bow adv. (-)

9. Bargon Attack rol. (-)

10. Dark Queen rol. (-)

PC 10

1, Indiane Jones/US Gold

2, Dark Seed/Mirage

3, More Lemmings/Psygnosis

4, Lemmings/Psygnosis

5, Epic/Ocean

6, Grand Prix U./Accolade

7, The Manager/US Gold

8, Dune/Virgin

9, Monkey Island/US Gold

10, Beholder 2/US Gold

1. Sensible Soccer/Renegade

2, Espana Games/Ocean

3. Formula One/Microprose

4. Lure of the Tempress/Virgin

5. Epic/Ocean

6. Striker/Rage

7. Monkey Island 2/US Gold

8. Fire and Ice/Mindscape

9. Jimmy Snooker/Virgin

10. Civilisation/Microprose

Demo 20

1. Guardian Dragon II/Kefrens

2. Hardwired/Crionic'N'Silents

3. Odyssey/Alcatraz

4. D.O.S./Andromeda

5. Sound Vision/Reflect

6. Wayfarer/Spaceballs

7. Human Target/Melon Dezign

8. Voyage/Razor 1911

9. Aabsolute/Soc.Brigade

10. Piece Of Mind/Nikki Corruptions

11. Multica/Andromeda

12. S.O.S./Melon Dezign

13. C.A.T./Crionics'N'Silents

14. 3D Demo/Anarchy

15. Optimum Fuckup/Sanity

16. In The Kitchen/Anarchy

17. Unknown Territory/Axis

18. Seeing is Believing/Anarchy

19. Delirium/Complex

20. Point Blank/Andromeda

FILM

1. BaÁraÁnyok hallgatnak (1)

2. Hook (2)

3. Megcsalatva (3)

4. Robin Hood (4)

5. Elemi oÄsztoÄn (-)

6. NeÁgykezes geÁppisztolyra (6)

7. HalaÁlos fegyver 3 (-)

8. Flatliners (8)

9. Dupla dinamit (-)

10. AlvajaÁroÁk (-)


AproÁsaÁgok

E havi friss hÉÁreinket a hÉÁresebb

szoftver ceÁgek kÉÁnaÁlatai

koÄreÁ csoportosÉÁtjuk. Egy roÄvid

villaÁmhÉÁr, ami lapzaÁrtakor eÁrkezett:

oktoÁber elejeÁn jelenik meg

a W izardry 7 PC-re, az Amiga

verzioÁra meÁg vaÁrni kell.

E havi hivatalos Psygnosis hÉÁreink:

B i l l & Lee 's Exce l lent Tomato

Game- Terry Tomato baraÁtnoÁjeÁt

kell megmentenuÄnk

Squirrel Sam kezei (bocs karmai)

koÄzuÁl. Egy varaÁzs paszuly

tetejeÁre kell feljutnunk, de ez

nem koÄnnyuÁfeladat, mivel ahhoz,

hogy az aÁgakat uÁjra megnoÄvesszuÄk,

kuÄloÄnboÄzoÁ paÁlyaÁkat

kell teljesÉÁtenuÄnk, ventillaÁtorok,

trambulinok, jack-in-the

box-ok felhasznaÁlaÁsaÁval. Ez

eleÁg oÁruÄlten hangzik, hogy joÁ

legyen, de nem aÁrt oÁvakodnunk

a repuÄloÁdisznoÁktoÁl sem.

ToÄbb mint 100 szint, rajzfilmszeruÁgrafikaÁval-

csak a paradicsomleÁ

ne kezdjen el folyni...

Szeptemberre jelenik meg a

Beast III- Out of the Shadow.

A gonosz Zelek legyoÁzeÁse

az eÁv jaÁteÁka cÉÁmre paÁlyaÁzik..

Armour-Geddon II- a lehetetlen

gyorsan megtoÄrteÁnt: jobb

lesz a jaÁteÁk mint a rendkÉÁvuÄl sikeres

elsoÁ reÁsz volt! A

Psygnosys hamarosan megjelenteti

a folytataÁst.

-Gyorsabb, szebb grafika

-KoÄnnyebb iraÁnyÉÁthatoÁsaÁg

-Realisztikusabb koÄrnyezet eÁs

harc szimulaÁcioÁ.

-OktoÁberben a piacon..

Cytron - egy speciaÁlis robottal

kell idoÁre teljesÉÁteni a paÁlyaÁkat,

amely ketteÁ tud vaÁlni veszeÁly

eseteÁn. OktoÁberben vaÁrhatoÁ.

Megjelent a Dungeon Master

PC verzioÁja. A jaÁteÁk szuper,

egy az egyben, mintha AmigaÁn

jaÁtszanaÁ az ember (grafika

nem vaÁltozott). Ezt kaÁr lenne

kihagyni minden kalandozoÁ lelkuÄletuÁjaÁteÁkosnak...

BEST!

binaÁlja a vizszintesen scrollozoÁdoÁ

verekedoÁs jaÁteÁkokkal.

TudoÁsokat kell megmentenuÄnk

a WastelandboÁl, akiket terroristaÁk

egy halaÁlos fegyver kifejleszteÁseÁre

keÁnyszerÉÁtenek.

Batt leToads- a Harci BeÁkaÁk

taÁmadnak! 91 legjobb NES jaÁteÁka

a TE szaÁmÉÁtoÁgeÁpeden is!

13 szint vad verekedeÁs/loÄvoÄldoÄzeÁs/oÁruÄlt

akcioÁ a Gamescape

vilaÁgban, ahova csak a szaÁmÉÁtoÁgeÁpeden

keresztuÁl juthatsz

el- Amiga/PC/ST.

W ing Commander AmigaÁra!

VeÁgre elkeszuÄlt a hÉÁres jaÁteÁk

Amiga verzioÁja is. Hamarosan

talaÁlkozhatunk a programmal.

Grandslam:

L iverpoo l - a jaÁteÁk. A legkreatÉÁvabb

szaÁmÉÁtoÁgeÁp programozoÁk

eÁs Anglia leghÉÁresebb eÁs legsikeresebb

focicsapataÁnak segÉÁtseÁgeÁvel

megszuÄletett az a

focijaÁteÁk, amely ott kezdoÁdik,

Accolade:

OktoÁber 7-eÁn, a nyaÁr melegeÁt

ideÁzi meg az IBM PC tulajdonosok

reÁszeÁre a Summer

Cha l lange c. program. Nyolc

sportaÁgban 10 jaÁteÁkos meÁrheti

oÄssze tudaÁsaÁt ebben a kivaÁloÁ

grafikaÁjuÁ programban.

Szeptember 23-toÁl foghatjaÁk a

fejuÄket azok, akik szeretik a

hybrid akcioÁ/szerepjaÁteÁkokat!

Megjelenik PC-re a Star

Contro l l II. 3D forgoÁ bolygoÁk,

fraktaÁl-generaÁlt felszinnel, toÄbb

mint 500 naprendszer eÁs 25

uÁrhajoÁ ragasztja oda az uÁr szerelmeseit

a monitorok eleÁ...

Gremlin Graphics

KeÁpes beszaÁmoloÁ a Zoo l-

N in ja, a 9. dimenzioÁboÁl eÁs a

Daemonsgate c. jaÁteÁkokroÁl.

Masell

utaÁn elnyertuÄk jutalmunkat,

visszavaÁltozatatnak emberreÁ.

Sajnos az uÄnnepleÁst addÉÁg

meÁg feÁlre kell tenni, amÉÁg eÁl

Maletoth- The Beast Lord.

2Mbyte grafikaÁval, 7 foÁ (800

Kbyte) zeneÁvel, a Psygnosis

Mindscape:

Amikor 1990-ben megjelent a

Capt ive AmigaÁra eÁs ST-re, az

eÁv jaÁteÁka lett.. Most, 92 szeptembereÁben

megjelenik PC-re

is a vitathatatlanul legnagyobb

kalandjaÁteÁk! A hÉÁrek szerint 40

eÁv jaÁteÁk is keveÁs lenne ahhoz,

hogy valaki befejezhesse..

Out lander egy autoÁvezetoÁs

akcioÁjaÁteÁk, amely a hagyomaÁnyos

autoÁvezetoÁs jaÁteÁkot kom-

ahol maÁs fociprogramok befejezoÁdnek.

A minoÁseÁget valoÁdi

szimulaÁcioÁval proÁbaÁljaÁk biztosÉÁtani,

olyannal, amely a valoÁdi

eÁletet viszi a keÁpernyoÁre.

GURU 92/3

65


ParaÁdi Amiga TaÁbor '92

A kecskemeÁti Logi-klub eÁs a GURU szervezeÁseÁben.

Lesz joÄvoÃre is !

A nagyterem - itt a 9 nap alatt mindig

volt bekapcsolt Amiga! Ez a keÁp uÁgy

eÁjfeÁl koÄruÄl keÁszuÄlt.

AÁkos, a lemeztoÄroÁ verseny gyoÁztese.

A keÁpen joÁl laÁtszik az uÄvegbe gyuÁrt

3.5" -es lemez is...

EÁles IstvaÁn humorista eloÁadaÁsa utaÁn

aÁtveszi joÁl megeÁrdemelt jutalmaÁt -

egy csinos XXL-es GURU poÁloÁt...

A grafikai verseny gyoÁztese - Alex

Gaborca, miutaÁn 3 maÁsodperc alatt

46.5 liter vizet kapott a nyakaÁba...

Nexus 6: "Ide loÁjetek !!!"

EÁjfeÁli macskazene a strandon - eloÁadjaÁk

nagyhÉÁruÁ muÁveÁszek: Ern0, Petroff

eÁs Zwack

Az 50 fokos hoÁseÁget csak a monitorok

eloÁtt vagy a strandon lehetett kibÉÁrni..

A taÁbor - ezekben a saÁtrakban lehetett

(volna) aludni, ugyanis joÁneÁhaÁnyukban

eÁjjel is muÁkoÄdtek a geÁpek...

Chris - nem kegyelmez senkinek...

A felveÁteleket JOCO keÁszÉÁtette egy VHS-C videokameraÁval,

majd a Snapshot Studio segÉÁtseÁgeÁvel alakultak aÁt 24 bites

keÁpekkeÁ, amit most itt laÁthattok.


OlcsoÁbb lett a GURU ! RENDKIÁVUÄLI AKCIOÁ A GURU ELOÃFIZETOÃKNEK !!!

11-et fizet, 12-t kap!

Azoknak, akik eloÃfizetik a GURU-t egy eÁvre, a 12 szaÁm csak 1650.- Ft az 1800 helyett. FeÁleÁves

eloÃfizetoÃink reÁszeÁre a kedvezmeÁny a fele, tehaÁt 825.- Ft. Eddigi eloÃfizetoÃink reÁszeÁre a kedvezmeÁnyeket

visszamenoÃleg biztosÉÁtjuk. KoÄzoÄttuÄk eredeti jaÁteÁkprogramokat sorsolunk ki az eÁv veÁgeÁn.

IÁgy az eloÃfizeteÁsi dÉÁjnak akaÁr a haÁromszorosaÁt is visszanyerheted! Minden rendszeres olvasoÁnknak

karaÁcsonyi meglepeteÁs! A karaÁcsonyi sorsolaÁson oÁriaÁsi nyeremeÁnyek.

A GURU AmigaÁs lemezuÁjsaÁg leguÁjabb (szeptemberi) szaÁmaÁt is megrendelheted szerkesztoÃseÁguÄnk

cÉÁmeÁn, csak 150.- Ft !!!

GURU poÁloÁkat tovaÁbbra is rendelhetsz szerkesztoÃseÁguÄnktoÃl, ennek aÁra: 320 Ft + postakoÄltseÁg

(80.- Ft).

A GURU reÁgebbi szaÁmaiboÁl (92/1-2) meÁg vaÁsaÁrolhatsz a szerkesztoÃseÁgen keresztuÄl!

Az OPI termeÁkek megrendelhetoÃk

MagyarorszaÁgon is, az alaÁbbi

cÉÁmen:

LEÁDIG Kereskedelmi BT,

Kalocsa, Szent IstvaÁn uÁt 75.

MagyarorszaÁgon a legolcsoÁbban !

Amiga 500

Amiga 500+

Amiga 600,

modulaÁtor, memoÁriaboÃvÉÁtoÃk. Amiga

vaÁsaÁrlaÁsakor 10 db. ajaÁndeÁk lemez!

Tel:

Kalocsa 06-64-61-589: Ladnai Gyula

vagy 06-98-13-235


ViszonteladoÁknak oÁriaÁsi aÁrkedvezmeÁny!

AÁraink az AÁFAÁ-t nem tartalmazzaÁk!

NyitvatartaÁs 9 - 18 oÁraÁig, szombaton: 9 - 12 oÁraÁig.

VideÁki vaÁsaÁrloÁknak utaÁnveÁteles csomagkuÄldoà szolgaÁlat !

Commodore Amiga 500

35920 Ft.

Commodore Amiga 500 Plus

43992 Ft.

Commodore Amiga 2000

69999 Ft.

Commodore 1084s Stereo-Color monitor 26320 Ft.

Commodore A-520 TV-Modulator 2800 Ft.

Commodore C-64 II

11680 Ft.

Commodore 1541 II Floppy

13280 Ft.

Commodore 1802 monitor

19920 Ft.

Commodore 1352 mouse (eredeti Amiga) 4792 Ft.

Philips 8833 II. Stereo-Color monitor 26320 Ft.

Telmex 512 Kb oÁraÁs memoÁriaboÁvÉÁtoÁ 4000 Ft.

2.0 Mb oÁraÁs memoÁriaboÁvÉÁtoÁ 11920 Ft.

4.0 Mb oÁraÁs memoÁriaboÁvÉÁtoÁ 19920 Ft.

1 Mb boÁvÉÁtoÁAmiga 500 Plus-hoz 6320 Ft.

Alfadata 3.5" kuÄlsoÁfloppy drive 7920 Ft.

Roctec 5.25" kuÄlsoÁfloppy drive

11920 Ft.

Epson LQ-200 24 tuÄs printer

31920 Ft.

Noris DR 1535 Datassette 2000 Ft.

Quickshot II joystick

552 Ft.

Quickshot II plus joystick 712 Ft.

Quickshot II turbo joystick

552 Ft.

Quickshot QS - 113 analoÁg joystick 792 Ft.

Quickshot QS - 123 analoÁg joystick 1032 Ft.

NoName 3.5" DSDD lemez 400 Ft.

NoName 3.5" DSHD lemez 600 Ft.

NoName 5.25" DSDD lemez 200 Ft.

NoName 5.25" DSHD lemez 400 Ft.

TDK MF-2DD 3.5" lemez 792 Ft.

TDK MF-2DD 3.5" lemez 5 darabos 400 Ft.

Maxell 3.5" MF2-DD lemez 792 Ft.

Maxell 3.5" MF2-HD lemez 1432 Ft.

Maxell 5.25" MD2-D lemez 472 Ft.

Maxell 5.25" MD2-HD lemez

792 Ft.

Profex 3.5" DSDD lemez 544 Ft.

Profex 5.25" DSDD lemez 312 Ft.

Profex 5.25" DSHD lemez 544 Ft.

Fuji 3.5" MF 2D lemez 792 Ft.

Fuji 5.25" MD 2DD lemez 472 Ft.

Fuji 5.25" MD 2HD lemez 792 Ft.

Noris C15 C-64 kazetta 5db 312 Ft.

Action Replay MK III

12792 Ft.

4 Player Adapter (4 Joystick csatlakozoÁ) 1500 Ft.

PAN C1531 Mouse

2232 Ft.

PAN C64/C128 Mouse

2232 Ft.

PAN Amiga/Atari Mouse

2232 Ft.

Noris Maus M3 Amiga 2000 Ft.

Noris Maus M1 C-64 1992 Ft.

Noris MB 10 3.5" lemeztartoÁ 136 Ft.

Noris MB 40 3.5" lemeztartoÁ 552 Ft.

Noris MB 80 3.5" lemeztartoÁ 712 Ft.

Noris DB 10 5.25" lemeztartoÁ 136 Ft.

Noris DB 50 5.25" lemeztartoÁ 552 Ft.

Noris DB 100 5.25" lemeztartoÁ

712 Ft.

Noris Amiga 500 porveÁdoÄ

792 Ft.

Noris C-64 II porveÁdoÄ

632 Ft.

Noris MF 14 C 14" monitorfilter 1112 Ft.

Maus Pad

392 Ft.

Midi Amiga Interface

2072 Ft.

Handyscanner AmigaÁhoz

10392 Ft.

Boot Selector AmigaÁhoz

1032 Ft.

Thunder board hangkaÁrtya

15120 Ft.

ACOMP SzaÁmÉÁtaÁstechnikai Kft.

1141. Budapest, AÁlmos vezeÁr uÁtja 17., Tel: 183-1817, Fax: 251-2523

More magazines by this user
Similar magazines