Haziran 2016

unalsayman

kamu-kurumlari-07062016

T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Haziran 2016

KAMU KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY

Adalet Komisyonu

Committee on Justice

Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi

Parliamentary Assembly of the Union for the

Mediterranean

Akdeniz Parlamenter Asamblesi

Parliamentary Assembly of the Mediterranean

Anayasa Komisyonu

Committee on Constitution

Anayasa Uzlaşma Komisyonu

Reconciliation Committee for Constitution

Araştırma Hizmetleri Başkanlığı

Department of Research Services

Asya Parlamenter Asamblesi

Asian Parliamentary Assembly

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu

Committee on European Union Harmonization

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter

Asamblesi Türk Grubu

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi

Avrupa Parlamentosu Ulusal Parlamento Temsilcisi

Barış İçin Asyalı Parlamentolar Birliği Türk Grubu

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı

Başkan Başmüşavirleri

Başkan Müşavirleri

Bayındırlık İmar Ulaştırma Turizm Komisyonu

Bilgi ve Bilişim Hizmetleri Genel Sekreter Yardımcılığı

Bilgi İşlem Başkanlığı

Bütçe Başkanlığı

Çevre Komisyonu

Destek Hizmetleri Başkanlığı

Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı

Dışişleri Komisyonu

Dilekçe Komisyonu

Geçici Komisyonlar

Genel Sekreterlik

Hukuk Hizmetleri Başkanlığı

İç Denetçiler Birimi

İçişleri Komisyonu

İdari ve Mali İşler Başkanlığı

İdari, Mali ve Teknik Hizmetler Genel Sekreter

Yardımcılığı

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

İnsan Kaynakları Başkanlığı

İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği Türk Grubu

İşletme ve Yapım Başkanlığı

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

Kamu Denetçiliği Kurumu

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu

Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

Turkish Delegation to the Parliamentary Assembly of the

Organization for Security and Cooperation in Europe

Parliamentary Assembly of the Council of Europe

National Parliament Representative in the European

Parliament

Turkish Delegation to the Asian Parliamentary Assembly

for Peace

Department of Media, Publications and Public Relations

Senior Counsellors to the Speaker

Counsellors to the Speaker

Committee on Public Works, Reconstruction,

Transportation and Tourism

Office of Deputy Secretary-General for Information and

Information Services

Directorate of Information Technologies

Department of Budget

Committee on Environment

Department of Support Services

Department of Foreign Relations and Protocol

Committee on Foreign Affairs

Committee on Petitions

Ad Hoc Committees

General Secretariat

Department of Legal/Juridical Services

Internal Auditors Unit

Committee on Internal Affairs

Department of Administrative and Financial Affairs

Office of Deputy Secretary-General of Administrative,

Financial and Technical Services

Committee on Human Rights Inquiry

Department of Human Resources

Turkish Delegation to the Parliamentary Union of the

Organization of Islamic Cooperation

Department of Operation and Construction

Committee on Equal Opportunities for Women and Men

Ombudsman Institution

Committee on Public Enterprises

Department of Laws and Resolutions


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk

Grubu

Kültür Sanat ve Yayın Kurulu

Koruma Dairesi

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı

Meclis Araştırması Komisyonları

Meclis Soruşturması Komisyonları

Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı

Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu

Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı

Milli Savunma Komisyonu

Müşavirlikler

Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı

Nato Parlamenter Asamblesi Türk Grubu

Özel Kalem Müdürlüğü

Parlamentolararası Birlik Türk Grubu

Plan ve Bütçe Komisyonu

Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı

Haziran 2016

Turkish Delegation to the Parliamentary Assembly of the

Black Sea Economic Cooperation

Culture, Arts and Publication Board

Department of Security

Department of Library and Archive Services

Committees on Enquiry

Committees on Investigation

Department of Services for Parliamentarians

Committee on National Education, Culture, Youth and

Sports

Office of Deputy Secretary-General of National Palaces

Committee on National Defense

Offices of the Counsellors

Department of Museum and Promotion

Turkish Delegation to the Parliamentary Assembly of

NATO

Office of the Private Secretary

Turkish Delegation to the Inter-Parliamentary Union

Committee on Planning and Budget

Department of Restoration and Technical Works

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Committee on Health, Family, Labor and Social Affairs

Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji

Komisyonu

Committee on Industry, Trade, Energy, Natural Resources,

Information and Technology

Siyasi Etik Komisyonu

Committee on Political Ethics

Siyasi Parti Grubu Başkanlıkları

Chairmanships of Political Party Groups

Siyasi Parti Grupları

Political Party Groups

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Directorate for Strategy Development

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu

Committee on Agriculture, Forestry and Rural Affairs

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Department of Minute Services

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi

The Parliamentary Assembly of Turkish-Speaking

Countries

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığı

Co-Chairmanship of EU-Turkey Joint Parliamentary

Committee

Office of Deputy Secretary-General of Legislative and

Yasama ve Denetim Hizmetleri Genel Sekreter Yardımcılığı

Auditing Services

CUMHURBAŞKANLIĞI

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

Basın Müşavirliği

Office of Press Counsellor

Başyaverlik

First Aide-de-Camp of the President

Bilişim Teknolojileri Başkanlığı

Department of Information Technologies

Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığı

Office of Senior Press Counsellor of the Presidency

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı

Office of Senior Counsellor of the Presidency

Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı

Office of Counsellor of the Presidency

Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı

Office of Senior Counsellor for Foreign Affairs of the

Presidency

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

Secretariat General of the Presidency

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Section of Public Relations of the Presidency

Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürlüğü

Section of Protocol of the Presidency

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü

Office of Private Secretary

Cumhurbaşkanlığı Özel Büro Müdürlüğü

Section of Private Bureau of the Presidency

Danışmanlıklar

Counsellors of the Presidency

Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı

State Supervisory Council


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Elektronik ve Otomasyon Müdürlüğü

Güvenlik Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

İdari İşler Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Başkanlığı

Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanlığı

Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü

Koruma Başkanlığı

Kurumsal İletişim Başkanlığı

Muhasebe Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Başkanlığı

Protokol Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

BAŞBAKANLIK

Afet ve Acil Durum Yönetimi

Anadolu Ajansı

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Bakanlar Kurulu Sekreterliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Basın Müşavirliği

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Haberleşme Merkezi

Başbakanlık Konut Müdürlüğü

Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Bilgi İşlem Başkanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Dış İlişkiler Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı

Ekonomik Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı

Genelkurmay Başkanlığı

Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü

Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Harp Akademileri Komutanlığı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Hazine Müsteşarlığı

Hukuk Hizmetleri Başkanlığı

İdareyi Geliştirme Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Başkanlığı

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği

Haziran 2016

Section of Electronics and Automation of the Presidency

Section of Security

Section of Legal Affairs

Section of Administrative Affairs

Department of Administrative and Financial Affairs

Directorate of Laws, Resolutions and Legal Affairs

Department of Laws and Resolutions

Section of Laws and Resolutions

Department of Security

Department of Corporate Communication

Section of Accounting

Department of Human Resources

Section of Protocol

Section of Social Services

PRIME MINISTRY

Disaster and Emergency Management Administration

Anatolian News Agency

Atatürk Supreme Council for Culture, Language and

History

Secretariat of the Council of Ministers

Banking Regulation and Supervision Agency

Office of Press Counsellor

Directorate General of Press and Information (DGP)

Prime Ministry Center for Communications

Section for Prime Minister's Residence

Office of Private Secretary

Right to Information Assessment Board

Directorate of Information Technologies

Turkish Naval Forces Command

Directorate General of State Archives

Directorate of Foreign Relations

Religious Affairs Administration

Directorate of Economic, Social and Cultural Affairs

The General Staff

Directorate General for Security

Department of Public Relations

War Colleges Command

Air Forces Command

Undersecretariat of Treasury

Directorate for Legal Services

Directorate for Administration Development

Directorate for Administrative and Financial Affairs

Human Rights Institution of Turkey

Coordinating Office of Public Diplomacy

Undersecretariat of Public Order and Security

Board of Ethics for Civil Servants

Directorate General for Laws and Decrees

Turkish Land Forces Command

Office of the Senior Counsellor for Cyprus Affairs


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

Müsteşarlık

Ortadoğu İslam Ülkeleri Müşavirliği

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi

Sermaye Piyasası Kurulu

Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Ziraat Bankası

Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği

Tanıtma Fonu Kurulu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Toplu Konut İdaresi

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Halk Bankası

Türkiye İhracat Kredi Bankası

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Türkiye Kalkınma Bankası

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı

Türkiye Vakıflar Bankası

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Yurtdışı Vatandaşlar Dairesi

ADALET BAKANLIĞI

Adalet Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Adli Tıp Kurumu

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Bakan Yardımcılığı

Bakanlık Müşavirliği

Bakanlık Yüksek Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

Bilgi Edinme Bürosu

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bölge Adliye Mahkemesi

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

Ceza İstinabe ve Tebligat Bürosu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Haziran 2016

Directorate General for Legislation Development and

Publications

Secretariat General of the National Security Council

Undersecretariat of the National Intelligence Organization

Undersecretariat

Office of Counsellor for the Middle Eastern Islamic

Countries

Directorate General of Personnel and Principles

Radio and Television Higher Council

Sectoral Monitoring and Evaluation Unit

Capital Markets Board

Directorate for Strategy Development

Ziraat Bank

Secretariat for the Promotion Fund Council

Promotion Fund Council

Savings Deposit Insurance Fund

Inspection Board

Public Housing Administration

Turkish Radio and Television Corporation

Turkish International Cooperation and Coordination

Agency

Central Bank of the Republic of Turkey

Halkbank of Turkey

Export Credit Bank of Turkey

Human Rights Institution of Turkey

Development Bank of Turkey

Investment Support and Promotion Agency of Turkey

Vakıfbank of Turkey

Directorate General of Foundations

Administration for Turks Living Abroad and Related

Communities

Department of Citizens Living Abroad

MINISTRY OF JUSTICE

Revolving Fund Management of the Ministry of Justice

Directorate General of Criminal Records and Statistics

Forensic Medicine Institute

Directorate General for European Union

Office of the Deputy Minister

Office of Ministerial Counsellor

Office of High Counsellor

Bureau of Press and Public Relations

Press and Public Relations Unit

Bureau of Enquiry

Department of Information Technologies

Regional Court

Directorate General General for Penal Affairs

Bureau of Criminal Rogatory and Service of Documents

Directorate General of Prisons and Detention Houses


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Dış İlişkiler Bürosu

Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Hukuk İstinabe Bürosu

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Hukuk Tebligat Bürosu

İç Denetim Birimi

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

İnceleme, Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Bürosu

İnceleme, Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri

Koordinatörlüğü

İnsan Hakları Dairesi

İnsan Hakları Merkezi

İnsan Hakları ve Bilgi Talepleri Bürosu

İş Yurtları Kurumu Daire Başkanlığı

Kanunlar Genel Müdürlüğü

Kurullar

Müsteşarlık

Müsteşarlık Kalemi

Mütalaa ve Görüş Bürosu

Özel Kalem Müdürlüğü

Personel Genel Müdürlüğü

Projeler Genel Koordinatörlüğü

Resmi Gazete ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü

Sözleşmeler Bürosu

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Suçluların İadesi Şube Müdürlüğü

Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Bürosu

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teknik İşler Dairesi Başkanlığı

Türkiye Adalet Akademisi

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler Şube Müdürlüğü

Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Adli Davalar ve Mütalaalar Şube Müdürlüğü

Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı

Analiz, Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi

Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Dairesi

Asker Alma Dairesi Başkanlığı

Askeri Adalet İşleri Başkanlığı

Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı

Askeri Yardım ve Satış İşleri Koordinasyon Şube

Müdürlüğü

Bakan Yardımcılığı

Bureau of Foreign Relations

General Coordination Office of Foreign Relations

Coordination Office of Foreign Relations

Department of Training

Bureau of Civil Rogatory

Directorate General for Legal Affairs

Bureau of Service of legal Documents

Internal Auditing Unit

Department of Administrative and Financial Affairs

Bureau of Examination, Research and Consultation

Services

Coordination Office of Examination, Research and

Consultation Services

Department of Human Rights

Center of Human Rights

Bureau of Human Rights and Enquiry

Department of Workshops Institution

Directorate General forLaws

Boards

Undersecretariat

Private Secretariat of the Undersecretariat

Bureau of Consideration and Opinion

Office of the Private Secretary

Directorate General for Personnel

General Coordination Office of Projects

Section of Official Gazette and Documentation

Bureau of Agreements

Directorate for Strategy Development

Section of Extradition

Bureau of Extradition and Transfer of the Sentenced

Persons

Department of Inspection Board

Department of Technical Affairs

Haziran 2016

Justice Academy of Turkey

Directorate General for International Law and Foreign

Relations

Section of International Organizations and Conventions

Department of Publications

MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE

Section of Legal Cases and Opinions

Fuel Supply and NATO POL Facilities Operating Agency

Section of Analysis, Assessment and Evaluation

Department of R&D and Technology

Department of R&D and Technology Management

Department of Recruitment

Department of Military Justice Affairs

Department of Military Justice Inspection Board

Section of Military Aid and Sale Affairs Coordination

Office of the Deputy Minister


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Bölge Hukuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Bütçe ve Mali Yönetim Şubesi Müdürlüğü

Deniz Araçları Dairesi

Deniz Silah ve Araç Tedarik Şube Müdürlüğü

Deniz Tesisleri Şubesi Müdürlüğü

Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Dairesi

Haziran 2016

Section of Regional Legal Services

Section of Budget and Financial Management

Department of Naval Platforms

Section of Naval Weapons and Vessels Procurement

Section of Naval Facilities

Department of Electronic Warfare and Radar Systems

Emlak Grup Başkanlığı

Emlak İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğü

Enerji Verimliliği ve Çevre Yönetim Şubesi Müdürlüğü

Erkan Başkanlığı

Etüt, Proje ve Keşif Şubesi Müdürlüğü

Department of Real Estate

Section of Real Estate Management

Section of Energy Efficiency and Environmental

Management

Department of Senior Officers

Section of Survey, Project and Reconnaissance

F-16 Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü Section of F-16 System Management

Fiyat ve Maliyet Analiz Dairesi

Genel Hukuki İşler Şube Müdürlüğü

Genel Malzeme Tedarik Şube Müdürlüğü

Genel Plan ve Prensipler Dairesi

Genel Plan ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Genel Sekreterlik

Harita Genel Komutanlığı

Harita Yüksek Teknik Okulu Komutanlığı

Hava Grup Komutanlığı

Hava Silah ve Araç Tedarik Şube Müdürlüğü

Hava ve Uzay Sistemler Şube Müdürlüğü

Helikopter Daire Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi

İdari Davalar ve Mütalaalar Şube Müdürlüğü

İhale İşlem Yönetim Şube Müdürlüğü

İhale ve Sözleşme İşlemleri Yönetim Şube Müdürlüğü

İhtilaflı İşler Yönetim Şubesi Müdürlüğü

İlaç Fabrikası Komutanlığı

İmar İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğü

İnşaat Grup Başkanlığı

İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi

Kalite Yönetim Dairesi

Kamulaştırma ve Kiralama Şubesi

Kanunlar ve Kararlar Dairesi

Kara Araçları Dairesi

Kara Silah ve Araç Tedarik Şubesi

Kara ve Hava Tesisleri Şubesi

Kesin Hesap İşlem Şubesi

Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer Şube

Kodlandırma Şube

Komuta Kontrol ve Muhabere Elektronik Bilgi Sistem

Tesisleri Şubesi

Kurumsal Yönetim Hizmetleri Müsteşar Yardımcılığı

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu

Maliye Başkanlığı

Department of Price and Cost Analysis

Section of General Legal Affairs

Section of General Material Procurement

Department of General Planning and Policies

Section of General Planning and Coordination

General Secretariat

General Command of Cartography

Command of Cartography Technical Higher School

Aviation Group Command

Section of Air Weapons and Aircraft Procurement

Section of Aviation and Space Systems

Department of Helicopter

Legal Office and Claims Department

Section of Administrative Cases and Opinions

Section of Tender Processing Management

Section of Tender and Contract Management

Section of Litigious Affairs Management

Command of Pharmaceutical Factory

Section of Construction Processing Management

Department of Construction Group

Department of Construction Real Estate and NATO

Security Investments

Department of Quality Management

Section of Expropriation and Leasing

Department of Laws and Decisions

Department of Land Vehicles

Section of Land Weapons and Vessels Procurement

Section of Land and Aviation Facilities

Section of Final Account

Section of Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear

Substances

Section of Codification

Section of Command, Control and Communications,

Electronics and Information System Facilities

Deputy Undersecretariat of Institutional Management

Services

Machinery and Chemical Industry Institution

Department of Finance


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Mayın Temizleme SFGS Tedarik Şubesi

Merkez Dairesi

Milli İnşaatlar Fiyat ve Maliyet Analiz Şubesi

Modernizasyon Mal ve Hizmet Fiyat ve Maliyet Analiz

Şubesi

Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi

Mühimmat Tedarik Şubesi

Müsteşar Yardımcılığı

NATO Güvenlik Yatırımları Fiyat ve Maliyet Analiz Şubesi

Nato Güvenlik Yatırımları Grup Başkanlığı

Özel Kalem Müdürlüğü

Personel Başkanlığı

Plan Koordinasyon ve İdari Şubesi

Plan Koordinasyon ve İletişim Şubesi

Plan, Yönetim ve Koordinasyon Şubesi

Planlama ve Koordinasyon Şubesi

Plan ve Mali Yönetim Şubesi

Plan ve Proje Şubesi

Platform Projeleri Müsteşar Yardımcılığı

POL Tesisleri Şubesi

Proje Yönetim ve Kabul Kısmı

Protokol ve Satış İşlem Yönetim Şubesi

Rapor, İnceleme ve İşlem Şubesi

Sağlık Dairesi

Sanayi Hizmetleri Müsteşar Yardımcılığı

Sanayileşme Dairesi

Savunma Sanayii Dış İlişkiler Dairesi

Savunma Sanayii Güvenlik Şubesi

Savunma Sanayii İletişim ve Koordinasyon Şubesi

Savunma Sanayii Müşteşarlığı

Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi Komutanlığı

Seferberlik Dairesi

Sensör ve Elektronik Sistemler Şubesi

Silah Mühimmat Roket ve Füze Sistemleri Şubesi

Silah Sistemleri Dairesi

Silah Sistemleri ve Mühimmat Şubesi

Sistem Projeleri ve Lojistik Müsteşar Yardımcılığı

Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi

Standardizasyon Şubesi

Şehitlik Yönetim Şubesi

TAFICS Proje Yönetim Şubesi

Tedarik Hukuku İşleri Şube

Teftiş Dairesi

Haziran 2016

Section of Demining and Border Physical Protection

System Procurement

Central Department

Section of Price and Cost Analysis of National

Constructions

Section of Price and Cost Analysis of Modernization

Goods and Services

Department of Modernization Goods and Services

Procurement

Section of Ammunition Procurement

Deputy Undersecretariat

Section of Price and Cost Analysis of NATO Security

Investments

NATO Security Investments Group

Office of the Private Secretary

Department of Personnel

Section of Plan, Coordination and Administration

Section of Plan, Coordination and Communication

Section of Plan, Management and Coordination

Section of Planning and Coordination

Section of Plan and Financial Management

Section of Plan and Project

Deputy Undersecretariat of Platform Projects

Section of POL Facilities

Division of Project Management and Acceptance

Section of Protocol and Sales Processing Management

Section of Report and Investigation and Processing

Department of Health

Deputy Undersecretariat of Industrial Services

Department of Industrialization

Department of Defense Industry Foreign Relations

Security Section of Defense Industries

Section of Defense Industry Communication and

Coordination

Undersecretariat for Defense Industries

Defense Industries and Technology Training Center

Command

Department of Mobilization

Section of Sensor and Electronic Systems

Section of Weapon, Ammunition, Rocket and Missile

Systems

Department of Weapon Systems

Section of Weapon Systems and Ammunition

Deputy Undersecretariat of System Projects and Logistics

Section of Contract Processing Management

Section of Standardization

Section of Martyrdom Management

Section of TAFICS Project Management

Section of Procurement Law Affairs

Department of Inspection


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

TEKBİM ve Dokümantasyon Şubesi

Teknik Hizmetler Dairesi

Teknik Kurul

Teknik Şartname Şubesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi

Uçak Dairesi

Uluslararası İlişkiler Şubesi

Uluslararası İşbirliği Dairesi

Uluslararası Anlaşmalı Mal ve Hizmet Tedarik Şubesi

Uzay ve İnsansız Sistemler Dairesi

Yönetim ve Kontrol Şubesi

MSB Müsteşarlığı

Maliye Başkanlığı

Bilgi Yönetimi, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı

Müsteşar Adli İşler Yardımcılığı

Müsteşar İdari Yardımcılığı

Müsteşar Teknoloji ve Koordinasyon Yardımcılığı

Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yardımcılığı

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Bilişim ve İletişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

Bilişim ve İletişim Teknolojileri Güvenliği Dairesi

Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Kurulu

Askeri İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Personel Yönetim ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

ARGE ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı

Savunma Sanayi Asya ve Afrika Şubesi

Askeri Adalet Teftiş Kurulu

Askeri Adalet İşleri Başkanlığı

Savunma Sanayi Avrupa ve Amerika Şubesi

Cari Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AB ve Uluslararası Fonlar Şubesi

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

Araştırma ve Etütler Merkezi

AR-GE Bürosu

Avrupa Birliği ile İlişkiler Şubesi

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi

Azınlık Sorunlarının Değerlendirilmesi Şubesi

Bakan Yardımcılığı

Bakanlık Encümeni

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bilgi İşlem Dairesi

Section of Technical Information Center and

Documentation

Department of Technical Services

Technical Board

Section of Technical Specification

Turkish Aerospace Industries Incorporation

Department of Airplane/Aircraft

Section of International Relations

Department of International Cooperation

Section of International Agreement Based Goods and

Service Procurement

Department of Space and Unmanned Systems

Section of Management and Control

Undersecretariat of Ministry of National Defense

Department of Finance

Department of Data Management, Informatics and

Communication Technologies

Deputy Undersecretariat of Justice Affairs

Deputy Undersecretariat of Administration

Haziran 2016

Deputy Undersecretariat of Technology and Coordination

Deputy Undersecretariat of Procurement and Construction

Section of Strategy Development

Department of Informatics and Communication

Technologies

Department of Informatics and Communication Security

Department of Internal Audit Unit

Internal Audit Board

Department of Military Issues Inspection Board

Department of Inspection Board

Department of Personnel Management and Training

Department of R&D and Technology

Defense Industry Asia and Africa Section

Military Justice Inspection Board

Department of Military Justice Affairs

Defense Industry Europe and America Section

Department of Current Goods and Services Procurement

MINISTRY OF INTERIOR

Section of EU and International Funds

Disaster and Emergency Management Center

Center for Research and Studies

Office of R&D

Section of European Union Relations

Department of European Union and Foreign Relations

Section of Evaluation of Minority Issues

Office of the Deputy Minister

Ministerial Committee

Office of Press and Public Relations Counsellor

Department of Information Technologies


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Dernekler Dairesi

Dış İlişkiler Şubesi

Dış İlişkiler ve Proje Dairesi

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Emniyet Koordine Müdürlüğü

Jandarma Koordine Müdürlüğü

Gümrük Koordine Müdürlüğü

Fişleme Şubesi

Genel Sekreterlik

Hukuk Müşavirliği

İç Denetim Birimi

İdari ve Mali İşler Dairesi

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

İltica ve Göç Bürosu

İnsan Hakları Şubesi

İnterpol -Europol Sirene Dairesi

Jandarma Genel Komutanlığı

Kaçakçılık, Arşiv ve Sicil Şubesi

Kaçakçılık, Harekât ve Değerlendirme Şubesi

Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât, Bilgi Toplama Dairesi

Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu

Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Kaçakçılık Şubesi

Müsteşarlık İzleme Grubu Başkanlığı

Müsteşarlık Makamı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Pasaport Dairesi

Personel Genel Müdürlüğü

Proje Şubesi

Projeler Şubesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Sınır Yönetimi Mevzuatı ve İdari Kapasitesi Geliştirme ve

Uygulama Bürosu

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Şubesi

Tanık Koruma Kurulu

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı (Teftiş Kurulu)

Tercüme Büro Amirliği

Toplumla İlişkiler Dairesi

Uluslararası Kuruluşlar Büro Amirliği

Uluslararası Kuruluşlar ve Protokol Şubesi

Uluslararası Teknik Hizmetler Şubesi

Umumi Pasaport Büro Amirliği

Department of Associations

Section of Foreign Relations

Department of Foreign Relations and Projects

Department of Training

Directorate General of Security

Coordination Directorate of Police

Coordination Directorate of Gendarmerie

Section of Coordination of Customs

Section of Tagging

General Secretariat

Office of Legal Counsellor

Internal Auditing Unit

Department of Administrative and Financial Affairs

Directorate General of Provincial Administration

Bureau of Asylum and Immigration

Section of Human Rights

Department of Interpol-Europol-Sirene

General Command of Gendarmerie

Section of Archiving, Recording for Smuggling

Haziran 2016

Section of Smuggling Operation and Appraisal

Department of Smuggling, Intelligence, Operation and

Data Collection

Smuggling, Intelligence Coordination Board

Section of Intelligence Coordination for Smuggling

Department for Fighting against Smuggling and Organized

Crimes

Directorate General of Local Administrations

Section of Smuggling

Undersecretariat Monitoring Group

Office of Undersecretariat

Directorate General of Civil Registration and Citizenship

Affairs

Office of the Private Secretary

Department of Passport

Directorate General for Personnel

Section of Project

Section of Projects

Command of Coast Guard

Office of Development and Implementation of Border

Management Legislation and Administrative Capacity

Directorate for Strategy Development

Section of Strategy Development

Board of Witness Protection

Civil Inspection Board

Administrative Office for Translation

Department of Public Relations

Administrative Office for International Organizations

Section of International Organizations and Protocol

Section of International Technical Services

Administrative Office of Regular Passport


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Valilikler

Vize Büro Amirliği

Yabancılar Büro Amirliği

Yabancılar Hudut İltica Dairesi

Yabancılar Şubesi

Yurtdışı Dernekler Büro Amirliği

Yurtdışı Eğitim ve Araştırma Büro Amirliği

Yurtdışı Teşkilatı Büro Amirliği

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Acil Durum Yönetimi Merkezi

AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür

Yardımcılığı

Amerika Genel Müdür Yardımcılığı

Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü

Araştırma Genel Müdür Yardımcılığı

Avrupa Birliği Katılım Süreci Genel Müdür Yardımcılığı

Avrupa Birliği Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığı

Avrupa Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığı

Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür

Yardımcılığı

Bakan Özel Kalem Müdürlüğü

Bakan Özel Müşavirliği

Bakan Yardımcılığı

Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürlüğü

Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığı

Bilişim Teknolojileri Dairesi

Büyükelçilikler

Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü

Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı

Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü

Daimi Temsilcilikler

Denizcilik Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığı

Dış Politika Danışma Kurulu

Diplomasi Akademisi

Diplomatik Arşiv Dairesi

Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığı

Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığı

Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı

Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü

Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı

Enerji, Su, Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı

Enformasyon Genel Müdürlüğü

Haziran 2016

Governorates

Administrative Office for Visa

Administrative Office for Foreigners

Department of Foreigners, Borders and Asylum

Section for Foreigners

Administrative Office for Associations Abroad

Administrative Office for Training and Investigation

Abroad

Administrative Office for Organization Abroad

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Emergency Management Center

Deputy Directorate General of OSCE, Arms Control and

Disarmament

Deputy Directorate General for America

Directorate General of Research and Security Affairs

Deputy Directorate General of Research

Deputy Directorate General for European Union

Accession Process

Deputy Directorate General for European Union Political

Affairs

Directorate General for Europe

Deputy Directorate General for European Union

Deputy Directorate General for Council of Europe and

Human Rights

Cabinet of the Minister

Special Counsellor to the Minister

Office of the Deputy Minister

Directorate General for the Balkans and Central Europe

Deputy Directorate General for the Balkans and Central

Europe

Office of Press and Public Relations Counsellor

Deputy Directorate General for Western Africa

Department of Information Technologies

Embassies

Directorate General of Multilitarel Economic Affairs

Deputy Directorate General for Multilitarel Economic

Affairs

Directorate General of Multilateral Political Affairs

Permanent Representations

Deputy Directorate General for Maritime Affairs, Aviation

and Borders

Advisory Board for Foreign Policy

Diplomatic Academy

Directorate of Diplomatic Archives

Deputy Directorate General for Eastern Africa

Deputy Directorate General for Eastern Asia

Deputy Directorate General for Eastern Europe

Directorate General of Economic Affairs

Deputy Directorate General of Economic Affairs

Deputy Directorate General of Energy, Water,

Environmental Affairs

Directorate General of Information


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı

Genel ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı

Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcılığı

Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığı

Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığı

Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı

Hukuk Müşavirliği

Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı

İç Denetim Birimi

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü

İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü

İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı

İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel

Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Dairesi

İstanbul, İzmir, Edirne ve Antalya Temsilcilikleri

Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü

Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcılığı

Koordinatörlükler

Kuzey Avrupa ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığı

Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığı

Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığı

Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı

Merkezi ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı

Müsteşarlık

Müsteşar Özel Kalem Müdürlüğü

Müsteşar Özel Müşavirliği

NATO ve Avrupa Atlantik Güvenlik Savunma İşleri Genel

Müdür Yardımcılığı

Nöbetçi Memurluk

Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığı

Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı

Protokol Genel Müdürlüğü

Protokol Genel Müdür Yardımcılığı

Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Stratejik Araştırmalar Merkezi

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Tercüme Dairesi

Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü

Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü

Haziran 2016

Deputy Directorate General of Information

Deputy Directorate General for General and Bilateral

Economic Affairs

Deputy Directorate General of Immigration, Asylum and

Visa

Deputy Directorate General for Southern Asia

Deputy Directorate General for Southeastern Asia and the

Pasific

Deputy Directorate General for Security and Intelligence

Office of Legal Counsellor

Deputy Directorate General for Relations with Iraq

Internal Auditing Unit

Department of Administrative and Financial Affairs

Directorate General of Bilateral Political Affairs

Directorate General of Bilateral Economic Relations

Deputy Directorate General for Bilateral Economic Affairs

Directorate General for Bilateral Political Affairs and

Maritime-Aviation, Borders

Department of Human Resources

Representations in Istanbul, İzmir, Edirne and Antalya

Directorate General for Consular Affairs

Deputy Directorate General for Consular Affairs

Coordinatorships

Deputy Directorate General for Northern Europe and the

Baltics

Deputy Directorate General for Northeastern

Mediterranean

Deputy Directorate General for Cultural Affairs

Deputy Directorate General for Cultural Diplomacy

Deputy Directorate General for Central and Middle

Europe

Undersecretariat

Cabinet of the Undersecratary

Office of the Special Counsellor to the Undersecretary

Deputy Directorate General for NATO and European-

Atlantic Security Affairs

Office On Call

Deputy Directorate General for Central Asia and Caucasus

Deputy Directorate General for Middle East

Directorate General of Protocol

Deputy Directorate General of Protocol

Directorate General of Policy Planning

Deputy Directorate General of Policy Planning

Directorate for Strategy Development

Center for Strategic Research

Inspection Board

Directorate of Translation

Directorate General of International Security Affairs

Directorate General for International Law


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı

Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığı

Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığı

Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür

Yardımcılığı

MALİYE BAKANLIĞI

AB Nezdinde (Brüksel) Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye

Müşavirliği

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Haziran 2016

Deputy Directorate General for International Law

Deputy Directorate General for International Political

Institutions

Deputy Directorate General of Overseas Promotion

Deputy Directorate General of Overseas Promotion and

Cultural Affairs

Deputy Directorate General for Turkish Citizens Abroad

and Property

MINISTRY OF FINANCE

Office of Financial Counsellor to the Permanent

Respresentation of Turkey to EU

Directorate of the European Union and Foreign Affairs

Bakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürlüğü

Bakanlık Müşavirleri

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

Başkonsolosluk Maliye Ataşelikleri

Bilgi İşlem Dairesi

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Büyükelçilik Maliye Müşavirlikleri

Daimi Maliye Temsilcilikleri

Defterdarlıklar

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü

İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Office of the Deputy Minister of Finance

Advisors to the Minister of Finance

Office of Press and Public Relations Counsellor

Office of the Chief Legal Counsellor and Directorate

General of Trial

Offices of Financial Attaché of Consulate General

Department of Information Technologies

Directorate General of Budget and Fiscal Control

Offices of Financial Councellor of the Embassy

Permanent Representations of Ministery of Finance

District Treasuries

Directorate General of State Supply Office

Revenue Administration

Directorate General of Revenue Policies

Internal Audit Unit

Internal Audit Coordination Board

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Department of Administrative and Financial Affairs

Public Oversight, Accounting and Auditing Standarts

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Authority

Kamu İhale Kurumu

Public Procurement Authority

Kefalet Sandığı Başkanlığı

Fund of Bail

Office of Financial Affairs Counsellor to the Permanent

Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde (Brüksel)

Representation of Turkey to North Atlantic Treaty

Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği

Oganization

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Financial Crimes Investigation Board

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu

Maliye Yüksek Eğitim Merkezi

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Coordination Board for Combatting Financial Crimes

Center for Advanced Training

Directorate General of National Property

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Müsteşarlık Makamı

OECD nezdinde (Paris) Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye

Müşavirliği

Özel Kalem Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi

Personel Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Vergi Dairesi Başkanlığı

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

Directorate General of National Lottery Administration

Directorate General of Public Accounts

Undersecretariat of Ministry of Finance

Office of Financial Counsellor to the Permanent

Representation of OECD

Office of the Private Secretary

Privatization Administration

Directorate General of Personnel

Directorate for Strategy Development

Tax Office Directorate

Turkish Tax Inspection Board


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Vergi Konseyi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

İç Denetim Birimi Başkanlığı

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel

Müdürlüğü

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü

Tax Council

MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION

Ministry of National Education

Directorate General for European Union and Foreign

Relations

Office of Press and Public Relations Counsellor

Directorate for Information Technologies

Directorate General for Support Services

Directorate General for Religous Education

Directorate General for Life Long Learning

Office of Legal Counsellor

Directorate for Internal Auditing Unit

Directorate General for Human Resources

Haziran 2016

Directorate for Construction and Real Estate

Directorate General for Vocational and Technical

Education

Directorate General for Secondary Education

Directorate General for Teacher Training and

Improvement

Directorate General for Measurement, Assessment and

Examination Services

Directorate General for Special Education and Guidance

Services

Office of the Private Secretary

Directorate General for Private Education Institutions

Directorate for Guidance and Inspection

Directorate for Strategy Development

Board of Education

Directorate General for Basic Education

Directorate General for Innovation and Education

Technologies

Directorate General for Higher and Foreign Education

Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Avrupa Birliği ve Projeler Koordinasyon Daire Başkanlığı

Baskı ve Sevk Hizmetleri Daire Başkanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Emlak Daire Başkanlığı

Dönüşüm ve Teşvikler Daire Başkanlığı

Department for Research, Development and Projects

Department for European Union and Projects

Coordination

Department for Printing and Delivery Services

Department for Geographic Information Systems and Real

Estate

Department for Conversions and Financial Incentives

Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Department for Improving Learning Processes and

Daire Başkanlığı

Educational Environments

Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı

Department for Education and Training

Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı

Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire

Başkanlığı

Eğitim Teknolojileri ve Teknik Destek Daire Başkanlığı

Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Daire Başkanlığı

Elektronik Eğitim İçerikleri Daire Başkanlığı

Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Department for Educational Policies

Department for Educational Technologies Development

and Projects

Department for Educational Technologies and Technical

Support

Department for Educational Publications and Content

Management

Department for Electronic Educational Contents

Department for Early Childhood Education

Department for Administrative and Financial Affairs


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

İkili İlişkiler Daire Başkanlığı

İletişim Daire Başkanlığı

İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı

İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

Deparment for Bilateral Relations

Department for Communication

Department for Examining and Investigation

Department for Monitoring and Evaluation

Haziran 2016

İzleme ve Denetim Koordinasyon Daire Başkanlığı

İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

Kalite Standartları ve Projeler Daire Başkanlığı

Kurul ve Şura İşleri Daire Başkanlığı

Maarif Müfettişleri Eğitim ve Koordinasyon Daire

Başkanlığı

Okullar Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı

Öğretim Programları Daire Başkanlığı

Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Hizmetleri Daire

Başkanlığı

Özel Kurumlar Daire Başkanlığı

Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı

Rehberlik ve Denetim Daire Başkanlığı

Sınav Güvenliği ve Sınav Yönetimi Daire Başkanlığı

Sınav Yönetimi, Moral Motivasyon ve Rehberlik Daire

Başkanlığı

Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı

Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı

Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı

Sosyal, Kültürel Eğitimler ve Faaliyetler Daire Başkanlığı

Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanlığı

Uluslararası Anlaşmalar ve Burslar Daire Başkanlığı

Uluslararası Dini Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı

Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı

Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Yatırımlar ve Kamu Özel İş Birliği Daire Başkanlığı

Yaygın ve Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı

Yurtdışı Teşkilatı Daire Başkanlığı

Yurtlar ve Pansiyonlar Daire Başkanlığı

Eğitim Ateşeliği

Eğitim Müşavirliği

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Department for Monitoring and Auditing Coordination

Department for Monitoring, Evaluation and Coordination

Department for Quality Improvement

Department for Quality Standards and Projects

Department for Board and Council Affairs

Department for Training and Coordination for Education

Inspectors

Department for Schools

Department for Student Affairs and Social Activities

Department for Curricula

Department for Measurement, Assessment and Placement

Services

Department for Private Institutions

Department for Planning and Coordination

Department for Programs and Teaching Materials

Department for Guidance and Inspection

Department for Examination Security and Management

Department for Examination Management, Motivation and

Guidance

Deparment for System Management

Department for Preparing and Developing Questions

Department for Social Partners and Projects

Department for Social, Cultural Trainings and Activities

Department for Traffic and Driver Trainings

Department for International Agreements and Scholarships

Department fot International Religious Education and

Training

Deparment for International Organizations

Department for Data Analysis, Monitoring and Assessment

Department for Construction

Department for Investments and Public Private Partnership

Department for Non-Formal and Vocational Education

Department for Missions Abroad

Department for Dormitories and Student Hostels

Office of Educational Attaché

Office of Education Counseller

Provincial Directorate of National Education

District Directorate of National Education

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND

URBANIZATION

Directorate General for Infrastructure and Urban

Transformation Services


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Avrupa Birliği ve Projeler Şube Müdürlüğü

Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Bakan Yardımcılığı

Bakanlık Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri

Bölgesel ve İkili İlişkiler Şube Müdürlüğü

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel

Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

İç Denetim Birimi Başkanlığı

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri

İller Bankası Anonim Şirketi

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Müsteşarlık Makamı

Özel Kalem Müdürlüğü

Personel Dairesi Başkanlığı

Protokol ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler Şube Müdürlüğü

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

SAĞLIK BAKANLIĞI

Avrupa Birliği Dairesi

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Eğitim ve Destek Hizmetleri Dairesi

İkili İlişkiler Dairesi

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Section of European Union and Projects

Directorate of European Union Investments

Office of the Deputy Minister

Office of Ministerial Counsellor

Office of Press and Public Relations Counsellor

Directorates of Regional Clean Air Centers

Section of Regional and Bilateral Relations

Haziran 2016

Directorate General of Geographic Information Systems

Directorate General of Environmental Management

Directorate General of Environmental Impact

Assesment,Permit and Inspection

Directorate of Support Services

Directorate of Foreign Relations

Directorate of Revolving Fund

Revolving Fund Board of Directors

Directorate of Training and Publication

Office of Legal Counsellor

Directorate of Internal Auditing Unit

Provincial Directorates for Environment and Urbanization

İller Bank

Directorate General of Spatial Planning

Directorate General of Vocational Services

Undersecretariat

Office of the Private Secretary

Directorate of Personnel

Section of Protocol and Coordination

Directorate for Guidance and Inspection

Directorate for Strategy Development

General Directorate for Protection of Natural Assets

Directorate General of Land Registry and Cadastre

Section of International Institutions and Conventions

Directorate General of Construction Works

Directorate of High Technics Board

MINISTRY OF HEALTH

Department for European Union

Directorate General for Foreign Relations and European

Union

Department of Training and Support Services

Department of Bilateral Relations

Directorate General for Health Research

Directorate General for Health Information Systems

Directorate General for Health Improvement

Directorate General for Health Services

Directorate General for Health Investments

Directorate for Strategy Development

Public Health Institution of Turkey

Directorate General of Health Services for Borders and

Coasts of Turkey


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Dairesi

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME

BAKANLIĞI

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü

Araştırma Merkezi İzleme ve Yönlendirme Kurulu

Bakan Müşavirleri

Bakan Yardımcılığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Haziran 2016

Pharmaceuticals and Medical Devices Administration of

Turkey

Public Hospitals Administration of Turkey

Department of Relations with International Organizations

MINISTRY OF TRANSPORT, MARITIME AND

COMMUNICATIONS

Disaster and Emergency Management Center

Directorate General of Infrastructure Investments

Research Center Monitoring and Steering Board

Counsellor to the Minister

Office of the Deputy Minister

Office of Press and Public Relations Counsellor

Department of Information Technologies

Information Technologies and Communications Authority

Bölge Müdürlükleri

Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Demiryolu Koordinasyon Kurulu

Denetim Hizmetleri Başkanlığı

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

Denizcilik Müsteşarlığı

Denizdibi Tarama Başmühendislikleri

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletme Dairesi

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

İç Denetim Birimi

İnternet Geliştirme Kurulu

Karayolları Genel Müdürlüğü

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Kurullar

Liman Başkanlıkları

Müsteşarlık Makamı

Özel Kalem Müdürlüğü

Personel ve Eğitim Dairesi

Regional Directorates

Directorate General of Railway Regulation

Railway Coordination Board

Directorate of Inspection Services

Directorate General of Maritime and Inland Waters

Regulation

Undersecretariat for Maritime Affairs

Chief Engineering of Submarine Scanning

Department of Support Services

Directorate General of State Railways

Directorate General of State Airports Authority

Directorate General of Foreign Relations and European

Union

Revolving Fund Management Department

Directorate General of Communications

Directorate General of Aeronautics and Space

Technologies

Office of Legal Counsellor

Internal Auditing Unit

Internet Development Board

Directorate General of Highways

Directorate General of Road Transport Regulation

Accident Research and Investigation Board

Directorate General of Coastal Safety

Boards

Port Authorities

Office of Undersecretariat

Office of the Private Secretary

Department of Personnel and Training

PTT Genel Müdürlüğü Post and Telegraph Corporation

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Şûra Düzenleme Kurulu

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel

Müdürlüğü

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Directorate General of Civil Aviation

Directorate for Strategy Development

Forum Organization Board

Directorate General for Dangerous Goods and Combined

Transport Regulation

Directorate General of Shipyards and Coastal Structures


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim

Şirketi

Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı

Ulaştırma Şurası

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi

Başkanlığı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bakan Yardımcılığı

Müsteşarlık

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı

Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı

Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı

Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı

Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı

Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire

Başkanlığı

Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı

Yem Daire Başkanlığı

Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı

Bağlı Kurumlar

Şap Enstitüsü Müdürlüğü

Veteriner Kontrol Enstitüleri

Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Veteriner Sınır Kontrol Noktaları

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Zirai Karantina Müdürlükleri

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı

Tohumculuk Daire Başkanlığı

Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı

İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı

Tarım Havzaları Daire Başkanlığı

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Daire Başkanlığı

Kanatlılar ve Küçükevciller Daire Başkanlığı

Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı

Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Turksat Satellite Communications and Cable TV

Operations Company

Department of Revolving Fund Management

Transport Council

Transport, Maritime Affairs and Communications

Research Center

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE AND

LIVESTOCK

Office of the Deputy Minister

Undersecretariat

Department of Guidance and Inspection

Office of Legal Counsellor

Directorate General of Food and Control

Department of Animal Health and Quarantine

Department of Plant Health and Quarantine

Haziran 2016

Department of Food Establishments and Codex

Department of Veterinary Health Products and Public

Health

Department of Food Control and Laboratories

Department of Border Inspection for Plant and Plant

Products

Department of Border Inspection for Animal and Animal

Products

Department of Plant Protection Products

Department of Feed

Department of Risk Assessment

Institution

Foot-and-Mouth Disease Institute

Veterinary Control Institutes

National Food Reference Laboratory

Bursa Central Research Institute of Food and Feed Control

Veterinary Border Inspection Posts

Etlik Veterinary Control Central Research Institute

Directorates of Agricultural Quarantine

Food Control Laboratory Directorates

Directorate General of Plant Production

Department of Field and Horticultural Crops

Department of Meadow, Pasture and Forage Crops

Department of Seed

Department of Plant Nutrition and Technology

Development

Department of Good Agriculture Practices and Organic

Farming

Department of Agricultural Basins

Directorate General of Livestock

Department of Bovine and Ovine-Caprine Animal

Breeding

Department of Poultry and Small Domestic Animals

Department of Animal Breeding

Department of Infrastructure and Environmental

Monitoring

Directorate General for European Union and Foreign

Relations


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı

Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı

Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı

Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı

İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığı

Yetiştiricilik Daire Başkanlığı

Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanlığı

İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire

Başkanlığı

Teşkilatlanma Daire Başkanlığı

Pazarlama Daire Başkanlığı

Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanlığı

Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başkanlığı

Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri

Daire Başkanlığı

Tarım Arazileri Yönetimi Daire Başkanlığı

Arazi Edindirme Daire Başkanlığı

Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire

Başkanlığı

Proje ve Kesin Hesap Daire Başkanlığı

İstatistik ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanlığı

Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanlığı

Entegre İdare ve Kontrol Daire Başkanlığı

Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı

Tarım Alet ve Makineleri Test Merkezi Müdürlüğü

Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı

Tarım Alet ve Makineleri Test Merkezi Müdürlüğü

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı

Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı

Toprak - Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Hayvan Sağlığı Gıda ve Yem Araştırmaları Daire

Başkanlığı

Tarımsal Ekonomi ve Politika Araştırmaları Daire

Başkanlığı

Merkez Araştırma Enstitüleri

Department of Bilateral Relations and Protocol

Department of International Organizations

Department of EU Harmonization

Department of Economic and Technical Relations

Haziran 2016

Department of Administrative Affairs and Coordination

Directorate General of Fisheries and Aquaculture

Department of Fisheries and Control

Department of Aquaculture

Department of Resource Management and Fisheries

Structures

Department of Statistics and Information Systems

Directorate General of Agricultural Reform

Managing Authority for EU Structural Adjustment

Department of Producer Organisations

Department of Marketing

Department of Agricultural Supports

Department of Agricultural Land Evaluation

Department of Agricultural Insurance and Natural

Disasters

Department of Land Consolidation and On-farm

Development Services

Department of Agricultural Land Management

Department of Land Banking

Department of Agri-Environment and Conservation of

Natural Resources

Department of Projects and Final Account

Department of Statistics and Analysis

Department of Land Reclamation and Irrigation Systems

Department of Rural Development and Credits

Department of Integrated Administration and Control

System

Department of Agriculture and Livestock Organised

Zones

Directorate of Agricultural Equipment and Machinery

Testing Centre

Department of Organized Agriculture and Livestock Zones

Directorate of Testing Center of Agricultural Equipment

and Machinery

Directorate General of Agricultural Researches and

Policies

Department of Field Crops Research

Department of Horticultural Crops Research

Department of Livestock and Fisheries Research

Department of Soil-Water Resources Research

Department of Plant Health Research

Department of Animal Health, Food and Feed Research

Department of Agricultural Economy and Policy Research

Central Research Institutes


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Müdürlüğü,Ankara

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü

Müd.Yalova

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.Ankara

Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Arş. Ens.

Müd.Ankara

Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.Ankara

Field Crops Central Research Institute,Ankara

Haziran 2016

Atatürk Horticultural Central Research Institute,Yalova

Plant Health Central Research Institute,Ankara

Soil, Fertilizer and Water Resources Central Research

Institute.Ankara

Livestock Central Research Institute.Ankara

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.Trabzon Fisheries Central Research Instıtute Trabzon

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Müd.Bursa

Food and Feed Control Central Research Institute.Bursa

Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü

Müd.Ankara

Agricultural Economy And Policy Development

Institute.Ankara

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Mrk.

Müd.Diyarbakır

GAP International Agricultural Research and Training

Center.Diyarbakır

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi

Müdürlüğü - İzmir

International Agricultural Research and Training Center -

İzmir

Bölgesel Araştırma Enstitüleri

Regional Research Institutes

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Mediterranean Fisheries Research, Production and

Müdürlüğü - Antalya

Training Institute - Antalya

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -

Antalya

West Mediterranean Agricultural Research Institute -

Antalya

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -

Adana

East Mediterranean Agricultural Research Insitute- Adana

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Edirne

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -

Erzurum

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -

Eskişehir

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd.İzmir

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd.Samsun

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd.Şanlıurfa

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Ens.

Müd.Konya

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Thrace Agricultural Research Institute - Edirne

East Anatolian Agricultural Research Institute - Erzurum

Transitional Zone Agricultural Research Institute -

Eskişehir

Aegean Agricultural Research Institute.İzmir

Black Sea Agricultural Research Institute.Samsun

GAP Agricultural Research Institute. Şanlıurfa

Bahri Dagdas International Agricultural Research

Institute.Konya

Agriculture and Rural Development Support Institution

Strateji Geliştirme Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Personel Genel Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Özel Kalem Müdürlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Koordinasyon ve Dış İlişkiler Çalışma Grubu

Türk Geldi Tesisleri Canlı Hayvan Deposu

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Directorate for Strategy Development

Department of Internal Audit Unit

Directorate General of Agricultural Enterprises

Directorate General of Turkish Grain Board

Directorate General of Personnel

Department of Supporting Services

Department of Training, Extension and Publications

Department of Information Technologies

Office of Private Secretary

Office of Press and Public Relations Counsellor

Atatürk Forest Farm Directorate

Directorate General of Tea Enterprises

Directorate General of Meat and Milk Board

Coordination and Foreign Relations Working Group

Livestock Warehouse of Türk Geldi Facilities

Tobacco and Alcohol Market Regulatory Authority

International Agricultural Training Center


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Yurtdışı Temsilcilikleri

Yüksek Komiserler Kurulu

İl Müdürlükleri

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu Ülkeleri Dairesi

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Avrupa Konseyi ve OECD Dairesi

Anlaşmalar Dairesi

Bakan Yardımcılığı

Bakanlık Müşavirlikleri

Bakanlık Özel Kalemi

Balkanlar, Afrika, Asya Ülkeleri Dairesi

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Birleşmiş Milletler ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar Dairesi

Bölge Müdürlükleri

Çalışma Genel Müdürlüğü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Devlet Personel Başkanlığı

Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dış Temsilcilikler

Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve

Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

İç Denetim Birimi

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Müsteşarlık

Personel Dairesi Başkanlığı

Protokol Dairesi

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Uluslararası Kuruluşlar Dairesi

Yurtdışı Vatandaş Hizmetleri Dairesi

Haziran 2016

Representations in Foreign Countries

Board of High Commissioners

Provincial Directorates

MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL SECURITY

Department of European, American and Far Eastern

Countries

Department of European Union Coordination

Department of Council of Europe and OECD

Department for Agreement

Office of the Deputy Minister

Office of Ministerial Counsellor

Office of the Private Secretary

Department for the Balkans and African and Asian

Countries

Office of Press and Public Relations Counsellor

Department of Information Technologies

Department of United Nations and Other International

Organizations

Regional Directorates

Directorate General of Labour

Training and Research Center for Labour and Social

Security

State Personnel Administration

Directorate General of External Affairs and Services for

Workers Abroad

Representations in Foreign Countries

Savings and Charity Fund of Eregli Coal Basin Workers

Union

Directorate General of Pension Services

Directorate General of Universal Health Insurance

Directorate General of Service Delivery

Office of Legal Counsellor

Internal Auditing Unit

Department of Administrative and Financial Affairs

Directorate General of Occupational Health and Safety

Labour Inspection Board

Vocational Qualifications Authority

Undersecretariat of the Ministry of Labor and Social

Security

Department of Personnel

Department of Protocol

Provincial Directorates of Labour and Employment

Agency

Directorate General of Insurance Premium

Social Security Institution

Provincial Directorates of Social Security Institution

Directorate for Strategy Development

Inspection Board

Turkish Employment Agency

Department for International Organizations

Department for Services for Citizens Abroad


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Yurtdışı Teşkilatı ve Koordinasyon Dairesi

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel

Müdürlüğü

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Bakan Yardımcılığı

Bakanlık Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bilgi İşlem Dairesi

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri

Destek Hizmetleri Dairesi

Hukuk Müşavirliği

İç Denetim Birimi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve

Destekleme İdaresi

Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü

Müsteşarlık

Özel Kalem Müdürlüğü

Personel Dairesi

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

Sanayi Genel Müdürlüğü

Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C Şeker Kurumu Başkanlığı

Türk Patent Enstitüsü

Türk Standardları Enstitüsü

Türkiye Bilimler Akademisi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Verimlilik Genel Müdürlüğü

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi

Bakan Yardımcılığı

Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğü

Denetim Hizmetleri Başkanlığı

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Haziran 2016

Department for representations abroad and coordination

Public Administration Institute for Turkey and the Middle

East

MINISTRY OF SCIENCE, INDUSTRY AND

TECHNOLOGY

Directorate General of European Union and Foreign

Affairs

Office of the Deputy Minister

Office of Ministerial Counsellor

Office of Press and Public Relations Counsellor

Department of Information Technologies

Directorate General for Science and Technology

Provincial Directorates for Science, Technology and

Industry

Department of Support Services

Office of Legal Counsellor

Internal Auditing Unit

Small and Medium-Sized Enterprises Development

Organization

Directorate General for Metrology and Standardization

Undersecretariat

Office of the Private Secretary to the Minister

Department of Personnel

Directorate for Guidance and Inspection

Directorate General for Industrial Zones

Directorate General for Industry

Directorate General for Safety and Supervision of

Industrial Products

Directorate for Strategy Development

Turkish Sugar Authority

Turkish Patent Institute

Turkish Standards Institution

Turkish Academy of Sciences

Scientific and Technological Research Council of Turkey

Directorate General for Productivity

MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL

RESOURCES

Department of Affiliated and Related Corporations

Office of the Deputy Minister

Office of the Private Secretary

Office of the Press and Public Relations Counsellor

Directorate General of Petroleum Pipeline Corporation

Directorate of Auditing Services

Directorate General of Foreign Relations and European

Union

Directorate General of Electricity Generation Corporation

Directorate General of Energy Affairs

Energy Market Regulatory Authority

Directorate General of Eti Mine Enterprises


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

İç Denetim Birimi

İdari ve Mali İşler Dairesi

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Güdürlüğü

Müsteşarlık

Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi

Office of the Legal Counsellor

Internal Auditing Unit

Department of Administration and Financial Affairs

Directorate General of Mining

Haziran 2016

Directorate General of Mineral Research and Exploration

Undersecretariat of the Ministry of Energy and Natural

Resources

Department of Nuclear Energy Project Implementation

Personel Dairesi

Department of Personnel

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Directorate General of Petroleum Affairs

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Directorate of Strategy Development

Teftiş Kurulu

Inspection Board

Transit Petrol Boru Hatları Dairesi

Department of Transit Petroleum Pipelines

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Turkish Atomic Energy Authority

Türkiye Elektrik iletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Directorate General of Turkish Electricity Transmission

Corporation

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğü

Directorate General of Turkish Electricity Trading and

Contracting Corporation

Türkiye Elektro Mekanik Sanayii Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğü

Directorate General of Turkish Electromechanical Industry

Company

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Turkish Coal Enterprises Institution

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Turkish Petroleum Corporation

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Turkish Hard Coal Enterprise Institution

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

National Boron Research Institute

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

Directorate General of Renewable Energy

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM

AB Daimi Temas Noktası

EU Permanent Contact Point

AB Koordinasyon ve Telif Hakları Koordinatörlüğü

Coordination Office of EU Coordination and Intellectual

Property Rights

Aksesyon Şube Müdürlüğü

Section of Acquisition

Almanya, Avusturya, İsviçre Şube Müdürlüğü

Section for Germany, Austria and Switzerland

Altyapı Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü

Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Arazi Tahsis Dairesi Başkanlığı

Asya ve Pasifik Şube Müdürlüğü

Atatürk Belgeliği Şube Müdürlüğü

Bakan Yardımcılığı

Bakanlık Müşavirliği

Basın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Koordinatörlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Başkanlık Müşavirleri

Belgelendirme ve Arşiv Dairesi Başkanlığı

Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı

Bütçe ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı

Bütçe, Performans ve Kesin Hesap Dairesi Başkanlığı

Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanlığı

Section of Infrastructural Projects and Implementation

Department of Research and Assessment

Directorate General of Research and Training

Department of Research and Training Center

Department of Land Allocation

Section for Asia and Pacific

Section of Atatürk Archives

Office of the Deputy Minister

Office of Ministerial Counsellor

Coordination Office of Press, Public Relations and

Promotion

Office of Press and Public Relations Counsellor

Office of Directorial Counsellors

Department of Certification and Archives

Department of Information Systems

Department of Budget and Administrative Affairs

Department of Budget, Performance and Final Accounts

Department of Translation and Publication


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Çevre Sorunlarını Önleme Şube Müdürlüğü

Çok Taraflı İlişkiler Şube Koordinatörlüğü

Danışma Kurulu

Deniz Turizmi Araçları Şube Müdürlüğü

Deniz Turizmi Dairesi Başkanlığı

Deniz Turizmi Tesisleri Şube Müdürlüğü

Destek Hizmetleri ve Arşiv Dairesi Başkanlığı

Destekleme Dairesi Başkanlığı

Destekleme Ödemeleri ve Takip Dairesi Başkanlığı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi

Başkanlığı

Dış İlişkiler ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

Dünya Miras Alanları Şube Müdürlüğü

Edebi Kurul

Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulu

Emlak Dairesi Başkanlığı

Eser Sağlama Kurulu

Festivaller, Yarışmalar ve Turne Organizasyonu

Koordinatörlüğü

Fransa, Belçika, İtalya Şube Müdürlüğü

Galeriler, Müzeler ve Koleksiyon Şube Müdürlüğü

Gelirler ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

Hollanda, Polonya Şube Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

İç Denetim Birimi

İç Kontrol Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Bağımsız Yardımcı

Hizmet Birimi)

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Genel Müdürlük

Bünyesinde)

İkili İlişkiler Şube Koordinatörlüğü

İngiltere, Amerika, Asya ve Pasifik, Orta Doğu Dairesi

Başkanlığı

İngiltere, Amerika, Kanada Şube Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İspanya, Portekiz, Güney Amerika Ülkeleri Şube

Müdürlüğü

İsveç, Finlandiya, Danimarka Şube Müdürlüğü

Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı

Kazılar Dairesi Başkanlığı

Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı

Kontrolörler Kurulu Başkanlığı

Koordinasyon ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Haziran 2016

Section of Environmental Problem Prevention

Coordination Office of Multilateral Relations

Advisory Board

Section of Marine Tourism Vehicles

Department of Marine Tourism

Section of Marine Tourism Establishments

Department of Support Services and Archive

Department of Financial Support

Department of Support Payments and Follow-up

Directorate General of State Opera and Ballet

Directorate General of State Theatres

Directorate of Foreign Relations and European Union

Coordination

Section of Foreign Relations and Cultural Activities

Central Directorate of Revolving Fund Management

Section of World Heritage Sites

Literary Council

Support and Evaluation Board for Literary Works

Department of Real Estate

Manuscript Acquisition Board

Coordination Office of the Festivals, Competitions and

Tour Organization

Section for France, Belgium and Italy

Section of Galleries, Museums and Collections

Department of Revenues and Strategy Development

Directorate General of Fine Arts

Department of Information Management of Folk Culture

Department of In-Service Training

Section for the Netherlands and Poland

Office of Legal Counsellor

Internal Auditing Unit

Department of Internal Controlling

Directorate of Administrative and Financial Affairs

Department of Administrative and Financial Affairs

Coordination Office of Bilateral Relations

Department of the United Kingdom, USA, Asia and

Pacific and the Middle East

Section for the United Kingdom, USA and Canada

Department of Human Resources and Support Services

Section for Spain, Portugal and South American Countries

Section for Sweden, Finland and Denmark

Department of Anti-Smuggling

Department of Excavations

Department of Manuscript Conservation and Archives

Board of Controllers

Department of Coordination and Support Services


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Kurullar Dairesi Başkanlığı

Kurumsal Tanıtım, İletişim ve Sponsorluk Koordinatörlüğü

Kuzey ve Orta Avrupa Dairesi Başkanlığı

Kültür Günleri/Yılları Koordinatörlüğü

Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığı

Kültür Turizm Uygulamaları ve Etkinlikleri Dairesi

Başkanlığı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Kültürel Diplomasi, Medya ve İletişim Bürosu

Kültürel İrtibat Noktası

Kütüphane Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Kütüphanecilik Hizmetleri Daire Başkanlığı

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

Medya, İletişim ve Sektörel İlişkiler Grup Koordinatörlüğü

Meslek Birlikleri Dairesi Başkanlığı (Telif Hakları)

Meslek Birlikleri ve Denetim Grup Koordinatörlüğü (Telif

Hakları)

Mevzuat Dairesi Başkanlığı

Mevzuat, Hac ve Umre Şube Müdürlüğü

Milli Kütüphane Başkanlığı

Müsteşarlık

Müsteşar Yardımcılığı

Müzeler Dairesi Başkanlığı

Müzik ve Sahne Sanatları Dairesi Başkanlığı

Okuyucu Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Haziran 2016

Department of Boards

Coordination Office of Corporate Promotion,

Communication and Sponsorship

Department of North and East Europe

Coordination Office for Culture Days/Years

Department of Cultural Centers

Department of Culture and Tourism Practices and

Activities

Directorate General of Cultural Assets and Museums

Office of Cultural Diplomacy, Media and Communication

Cultural Contact Point

Department of Library Services

Department of Librarianship Services

Directorate General of Libraries and Publications

Office of Group Coordinators for Media, Communication

and Sectoral Relations

Department of Collecting Societies

Office of Group Coordinators for Collecting Societies and

Auditing

Department of Legislation

Section of Legislation, Hajj and Umrah

National Library of Turkey

Undersecretariat

Deputy Undersecretariat

Department of Museums

Department of Music and Performing Arts

Department of User Services

Orta Doğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri Şube Müdürlüğü Section for the Middle East, Africa and Turkic Republics

Özel Kalem Müdürlüğü

Personel Dairesi Başkanlığı (Bağımsız Yardımcı Hizmet

Birimi)

Personel Dairesi Başkanlığı (Genel Müdürlük Bünyesinde)

Office of the Private Secretary

Directorate of Personnel

Department of Personnel

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Department of Personnel and Training

Plastik Sanatlar Dairesi Başkanlığı

Department of Plastic Arts

Proje İnşaat Dairesi Başkanlığı

Department of Project and Construction

Protokol Koordinatörlüğü

Office of the Protocol Coordinator

Protokol Şube Müdürlüğü

Section of Protocol

Restorasyon Dairesi Başkanlığı

Department of Restoration

Rusya,Ukrayna, Balkan Ülkeleri Şube Müdürlüğü Section for Russia,Ukraine, Balcan Countries

Seyahat Acentaları Dairesi Başkanlığı

Department of Travel Agencies

Sinema Genel Müdürlüğü

Directorate General of Cinema

Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Dairesi Başkanlığı Department of Turkish Intangible Cultural Heritage

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Directorate for Strategy Development

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Department of Strategy Development

Strateji Geliştirme, Uluslararası İlişkiler ve Denetim Dairesi Department of Strategy Development, International

Başkanlığı

Relations and Inspection

Stratejik Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Department of Strategic Planning and Coordination

Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı

Department of Strategic Management

Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkanlığı Department of Strategic Management and Planning

Sürekli Kurullar

Standing Boards


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Tanıtma Genel Müdürlüğü

Tasarım ve Görsel Arşiv Bürosu

TEDA Danışma ve Değerlendirme Kurulu

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teknik Kurul

Telif Hakları Genel Müdürlüğü

Toplumsal Faaliyetler Koordinatörlüğü

Turizm Eğitimi Dairesi Başkanlığı

Turne Organizasyon Birimi

Directorate General of Promotion

Section of Design and Visual Archives

TEDA Advisory Committee

Inspection Board

Technical Board

Directorate General for Copyright

Office of the Social Activities Coordinator

Department of Tourism Training

Tour Organisation Unit

Haziran 2016

Türk Edebiyatının Dışa Açılımını Destek Şube Müdürlüğü

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Uluslararası İlişkiler Grup Koordinatörlüğü

Uluslararası İlişkiler ve Sanatçı Organizasyon

Koordinatörlüğü

Çok Taraflı İlişkiler Şube Koordinatörlüğü

Uluslararası Proje Takip ve Uygulama Şube Müdürlüğü

Uygulamalar Dairesi Başkanlığı

Yatırım Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığı

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Yayın Planlama ve Değerlendirme Kurulu

Yayın Seçme Kurulu

Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Yurt İçi Yurt Dışı Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler Şube

Müdürlüğü

Yurtiçi Tanıtım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

(…) Devlet Senfoni Orkestrası (İstanbul, İzmir, Çukurova,

Antalya)

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası

Devlet Çoksesli Müzik Korosu

(…) Devlet Türk Halk Müziği Korosu (Ankara, Sivas,

Şanlıurfa, İstanbul)

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu

(…) Devlet Klasik Türk Müziği Korosu (İzmir, Ankara,

Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Samsun, Mersin)

Devlet Halk Dansları Topluluğu

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu

(…) Devlet Türk Müziği Topluluğu (İstanbul ve Edirne)

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama

Topluluğu

Ankara Resim ve Heykel Müzesi

Section of Support for Dissemination of Turkish Literature

Manuscript Institution of Turkey

Office of Group Coordinators for International Relations

Coordination Office of the International Relations and

Artist Organisations

Coordination Office of Multilateral Relations

Section of Follow-up and Implementation of International

Projects

Department of Practices

Department of Development and Planning of Investments

Directorate General of Investments and Enterprises

Department of Publications

Publication Evaluation Board

Publication Selection Board

Department of Manuscripts and Rare Books

Department of Administrative Services

Section of Relations with Domestic and Foreign

Institutions and Organizations

Department of Domestic Promotion and Publications

Presidential Symphony Orchestra

(…) State Symphony Orchestra (İstanbul, İzmir,

Çukurova, Antalya)

Bursa Region State Symphony Orchestra

State Polyphonic Choir

(….) State Choir of Turkish Folk Music (Ankara, Sivas,

Şanlıurfa, İstanbul)

Presidential Classical Turkish Music Choir

(….) State Choir of Classical Turkish Music (İzmir,

Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Samsun,Mersin)

State Ensemble of Folk Dances

Konya Turkish Sufi Music Ensemble

İstanbul Turkish Historical Music Ensemble

İstanbul State Ensemble of Modern Folk Music

(…) State Ensemble of Turkish Music (İstanbul, Edirne)

Ankara Turkish World Music Ensemble

İzmir State Ensemble of Turkish World Dance and Music

İstanbul State Ensemble of Turkish Music Research and

Performance

Ankara Museum of Painting and Sculpture


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

(…) Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi (İzmir ve

Erzurum)

Güzel Sanatlar Galerisi

Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü

İl Müdürlükleri

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi

Bakan Yardımcılığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Darülaceze Müessesesi

Denetim Hizmetleri Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi

Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü

Eğitim ve Yayın Dairesi

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

İç Denetim Birimi

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Müsteşarlık

Özel Kalem Müdürlüğü

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Personel Dairesi

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Araştırma ve Dokümantasyon Başkanlığı

Avrupa Birliği Daimi Temsilci Yardımcılığı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Başkanlığı

Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı Müşavirliği

Bakan Yardımcılığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Comenius Program Koordinatörlüğü

Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı

Danışma Kurulu

Destek Birimleri Genel Koordinatörlüğü

Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı

Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı

Erasmus Program Koordinatörlüğü

Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü

Grundtvig Program Koordinatörlüğü

Haziran 2016

(….) Museum and Gallery of Painting and Sculpture

(İzmir, Erzurum)

(…) Fine Arts Gallery

Ankara State Gallery of Fine Arts

MINISTRY OF FAMILY AND SOCIAL POLICY

Central Directorate of Revolving Funds

Provincial Directorates

Directorate General of Family and Community Services

Department of European Union and Foreign Relations

Office of the Deputy Minister

Office of Press and Public Relations Counsellor

Department of Information Technologies

Directorate General of Child Services

Darülaceze Institution

Directorate for Inspection Services

Department of Support Services

Central Directorate of Revolving Funds

Department of Training and Publishing

Directorate General of Services for Persons with

Disabilities and The Elderly

Office of Legal Counsellor

Internal Auditing Unit

Directorate General on the Status of Women

Undersecretariat

Office of the Private Secretary

Directorate General of Services for the Elderly and

Disabled

Department of Personnel

Directorate General of Social Assistance

Directorate for Strategy Development

Department of Relatives of Veterans and Relatives of

Martyrs

MINISTRY FOR EUROPEAN UNION AFFAIRS

Directorate of Research and Documentation

Deputy Permanent Delegation to European Union

Center for EU Education and Youth programs

Directorate of European Union Law

Office of Ministerial Counsellor

Office of the Deputy Minister

Office of Press and Public Relations

Comenius Programme Coordination Office

Directorate of Translation Coordination

Advisory Board

Office of General Coordinator for Support Units

Directorate of Training and Institutional Structuring

Directorate of Economic and Financial Policies

Erasmus Programme Coordination Office

Youth programs General Coordination Office

Grundtvig Programme Coordination Office


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Hayatboyu Öğrenme Programı Genel Koordinatörlüğü

Hukuk İşleri Koordinatörlüğü

Hukuk Müşavirliği

İdari Hizmetler Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Katılım Politikası Başkanlığı

Leonardo Program Koordinatörlüğü

Mali İşbirliği Başkanlığı

Müsteşarlık

Müsteşar Yardımcılığı

Özel Kalem Müdürlüğü

Personel Daire Başkanlığı

Proje Uygulama Başkanlığı

Sektörel Politikalar Başkanlığı

Sivil Toplum iletişim ve Kültür Başkanlığı

Siyasi İşler Başkanlığı

Sosyal Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı

Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı

Türk Akreditasyon Kurumu

EKONOMİ BAKANLIĞI

AB ile Kurumsal İlişkiler ve AB Katılım Müzakereleri

Dairesi

AB Teknik Mevzuat Dairesi

Afrika Ülkeleri Dairesi

AKÇT ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (III) Dairesi

Amerika Ülkeleri Dairesi

Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

Ar-Ge İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Asya ve Pasifik Ülkeleri Dairesi

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Avrupa Ülkeleri Dairesi

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bölge Müdürlüğü

Bölgesel Anlaşmalar ve Anlaşmazlıkların Halli Dairesi

Bütçe, Özel Hesap, Plan Proje ve İdari İşleri Dairesi

Çok Taraflı İlişkiler ve Uluslararası Kuruluşlar Dairesi

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Denetim Hizmetleri Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

Ekonomi ve Ticaret Politikaları Modelleme Dairesi

Haziran 2016

Lifelong Learning General Coordination Office

Legal Affairs Coordination Office

Office of Legal Counsellor

Directorate of Administrative Services

Department for Administrative and Financial Affairs

Directorate for Accession Policy

Leonardo Programme Coordination Office

Directorate of Financial Cooperation

Undersecretariat

Deputy Undersecreteriat

Office of the Private Secretary

Department of Personnel

Directorate of Project Implementation

Directorate of Sectoral Policies

Directorate of Civil Society, Communication and Culture

Directorate for Political Affairs

Directorate of Social, Regional and Innovative Policies

Department of Strategy Development

Directorate of Agriculture and Fisheries

Directorate of Single Market and Competition

Turkish Accreditation Agency

MINISTRY OF ECONOMY

Department of Institutional Relations and Accession

Negotiations with the EU

Department of EU Technical Legislation

Department of African Counries

Department of ECSC and Free Trade Agreements (III)

Department of American Countries

Directorate General of Agreements

Department of Research and Development, Monitoring

and Assessment

Department of Asian and Pacific Countries

Directorate General of European Union

Department of European Countries

Office of Press and Public Relations Counsellor

Department of Information Technologies

Regional Directorates

Department for Regional Agreements and Dispute

Settlement

Department of Budget, Private Account, Plans and

Projects and Administrative Affairs

Department of Multilateral Relations and International

Organizations

Department of Dumping and Subsidy Investigations

Department of Auditing Services

Department of Support Services

Central Directorate for Revolving Funds

Department of Trade Policies and Economic Modelling


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel

Müdürlüğü

Enerji ve Madencilik Dairesi

Euromed ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (V) Dairesi

Haziran 2016

Directorate General of Economic Research and

Assessment

Department of Energy and Mining

Department of Euromed and Free Trade Agreements (IV)

Finansal İşler Dairesi

Department of Financial Affairs

Gözetim, Korunma, Kota ve Tarife Kontenjanı Dairesi

Department of Surveillance, Safeguard, Quota and Tariff

Quota

Hizmetler-1 Dairesi

Department of Services-1

Hizmetler-2 Dairesi

Department of Services-2

Hizmetler ve Devlet Yardımları Dairesi (1) Department of Services - (1)

Hizmetler ve Devlet Yardımları Dairesi (2) Department of Services - (2)

Hizmetler, Yatırım, Çevre Politikaları Analizi ve Web

Koordinasyonu Dairesi

Department of Analysis on Services, Investments and

Environmental Policies and Web Coordination

Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi

Department of Trade in Services Agreement

Hukuk Müşavirliği

Office of Legal Counsellor

Hukuki İşleri ve Mevzuat Dairesi

Department of Legal Affairs amd Legislation

İç Denetim Birim Başkanlığı

Department of Internal Auditing Unit

İmalat-1 Dairesi

Department of Manufacturing-1

İmalat-2 Dairesi

Department of Manufacturing-2

İmalat-3 Dairesi

Department of Manufacturing-3

İstatistik ve Proje Geliştirme Dairesi

Department of Statistics and Project Development

İthalat Denetimleri Dairesi

Department of Import Controls

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Başkanlığı

Department for Monitoring and Assessment of Import

Policies

İzleme ve Bilgi-İşlem Dairesi

Department of Monitoring and Data Processing

Kalite Altyapısı ve Piyasa Gözetimi Dairesi

Department of Quality Infrastructure and Market

Surveillance

Katılım Müzakereleri ve AB Sanayi Politikaları Başkanlığı

Department of Accession Negotiations and EU Industrial

Policies

Kimya Ürünleri Dairesi

Department of Chemical Products

Kobi ve Kümelenme Destekleri Dairesi

Department of SMEs and Clustering Supports

Konjonktür İzleme Değerlendirme ve Dış Kollar

Koordinasyon Dairesi

Department of Monitoring and Evaluating Economic

Conjuncture and Coordinating Foreign Offices

Lojistik Dairesi

Department of Logistics

Maden, Metal ve Orman Ürünleri Dairesi

Department of Mines, Metals and Forestry Products

Makine, Otomotiv, Elektrik ve Elektronik Ürünleri Dairesi

Department of Mechanical, Automotive, Electrical and

Electronic Products

Mali İşler Dairesi

Department of Financial Affairs

Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi

Department of Branding, Research and Development

Supports

Department for Rules of Origin and Free Trade

Menşe Kuralları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları Dairesi (II)

Agreements (II)

Mevzuat Dairesi

Department of Legislation

Mevzuat ve Çevre Dairesi

Department of Legislation and the Environment

Mevzuat, Birlikler ve Koordinasyon Dairesi

Deparment of Legislations, Exporter's Associations and

Coordination

Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri Dairesi

Department of Middle East and Gulf Countries

Pazara Giriş ve Uluslararası İlişkiler Dairesi

Personel Dairesi Başkanlığı

Personel Dairesi

Personel, İdari İşler Dairesi

Sanayi I Dairesi

Department of Market Access and International Relations

Department of Personnel

Department of Personnel

Department of Personnel and Administrative Affairs

Department of Industry- I


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Sanayi II Dairesi

Sanayi Sektörleri Analiz Dairesi

Serbest Bölge Müdürlükleri

Serbest Bölgeler Uygulama ve Değerlendirme Dairesi (1)

Serbest Bölgeler Uygulama ve Değerlendirme Dairesi (2)

Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel

Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Tarım Dairesi

Tarım ve Enerji Politikaları Analiz Dairesi

Tarım ve Gıda Dairesi

Tarım ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (I) Dairesi

Haziran 2016

Department of Industry- II

Department of Analysis on Industrial Sector

Directorates of Free Zones

Department of Implementation and Evaluation of Free

Zones (1)

Department of Implementation and Evaluation of Free

Zones (2)

Directorate General of Free Zones, Overseas Investment

and Services

Department of Strategy Development

Department of Agriculture

Department of Analysis on Agricultural and Energy

Policies

Department of Agriculture and Food

Department of Agriculture and Free Trade Agreements (I)

Tarım ve Tarımsal Sanayi Dairesi

Tarım Ürünleri Dairesi

Tek Pazar, Rekabet ve Teknik Mevzuat Uyumlaştırma

Dairesi

Tekstil Gözetim ve Korunma Önlemleri Dairesi

Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Dairesi

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Ticaret Organizasyonları Dairesi

Ticari Bilgi ve İletişim Hizmetleri Dairesi

Türk Cumhuriyetleri ve BDT Dairesi

Uluslararası Fuarlar Dairesi

Uluslararası İlişkiler Dairesi

Department of Agriculture and Agricultural Industry

Department of Agricultural Products

Department of Single Market, Competition and

Harmonization of Technical Legislation

Department of Surveillance and Safeguard Measures on

Textiles

Department of Textile and Apparel Products

Directorate General of Incentive Implementation and

Foreign Investment

Department of Trade Organizations

Department of Commercial Information and

Communication Services

Department of Turkic Republics and CIS

Department of International Trade Fairs

Department of International Relations

Ülke Masaları (1) Dairesi Department of Country Desks (1)

Ülke Masaları (2) Dairesi Department of Country Desks (2)

Ürün Denetmenleri…. Grup Başkanlığı

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Yatırım Ortamını İyileştirme ve Koordinasyon Kurulu

Dairesi

Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi

Yurtdışı Yatırım Dairesi

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Bakan Yardımcılığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bılgı İşlem Daıresı

Destek Hizmetleri Dairesi

Dış İlişkiler Dairesi

……..Group of Product Inspectors

Directorate General of Product Safety and Inspection

Department of the Coordination Council for the

Improvement of Investment Environment

Department of Overseas Contracting and Engineering

Consultancy

Department of Overseas Investment

MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS

Office of the Deputy Minister

Office of Press and Public Relations Counsellor

Department of Information Technologies

Department of Support Services

Department of Foreign Relations

Eğıtım, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

Müsteşarlık

Özel Kalem Müdürlüğü

Personel Dairesi

Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Directorate General of Education, Culture and Research

Directorate General of Youth Services

Office of Legal Counsellor

Undersecretariat

Office of the Private Secretary

Department of Personnel

Directorate General of Projects and Coordination


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Spor Faaliyetleri Dairesi

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Hizmetleri Dairesi

Spor Kuruluşları Dairesi

Spor Toto Teşkilatı

Strateji Geliştirme Dairesi

Uluslararası Organizasyonlar Dairesi

Yüksek Ögrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel

Müdürlüğü

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Avrupa Birliği Daire Başkanlığı

Avrupa Birligi ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Bakan Yardımcılığı

Bakanlık Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Çok Taraflı İlişkiler Dairesi

Destek Hizmetleri Dairesi

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Gümrük İdareleri Dairesi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Gümrük Müşavirleri Dairesi

Hukuk Müşavirliği

İç Denetim Birimi

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

İhracat Dairesi

İkili İlişkiler Dairesi

İstihbarat ve Dış İlişkiler Dairesi

İthalat Dairesi

Karşılıklı İdari İşbirliği Dairesi

Kıymet Ve Menşe Dairesi

Kooperatifcilik Genel Müdürlüğü

Mevzuat ve Dış İlişkiler Dairesi

Muafiyetler Dairesi

Müsteşarlık

Narkotik Madde Kaçakçılığıyla Mücadele Dairesi

Özel Kalem Müdürlüğü

Personel Dairesi

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Rekabet Kurumu

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Tarife Dairesi

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Haziran 2016

Department of Sports Activities

Department of Sports Services

Sports Department

Department of Sports Institutions

Spor Toto Organization

Department of Strategy Development

Department of International Events

Higher Education Student Loans and Dormitories

Institution

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE

Department of European Union

Directorate General for European Union and External

Relations

Office of the Deputy Minister

Office of the Advisor to the Minister

Office of Press and Public Relations Counsellor

Department of Information Technologies

Department of Multilateral Relations

Department of Support Services

Department of Training

Directorate General of Tradesmen and Craftsmen

Department of Temporary Importation and Outward

Processing

Regional Directorates of Customs and Trade

Directorate General of Customs

Department of Customs Administrations

Directorate General of Customs Enforcement

Department of Customs Agents

Office of Legal Counsellor

Internal Auditing Unit

Directorate General of Domestic Trade

Department of Exportation

Department of Bilateral Relations

Department of Intelligence and Foreign Relations

Department of Importation

Department of Mutual Administrative Cooperation

Department of Customs Value and Origin

Directorate General of Cooperatives

Department of Legislation and Foreign Relations

Department of Exemptions

Undersecretariat

Department of Counter-Narcotics

Office of the Chief of Cabinet

Department of Personnel

Department of Guidance and Investigation

Competition Authority

Directorate General of Risk Management and Control

Directorate for Strategy Development

Department of Tariffs

Directorate General of Liquidation


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ticari Eşya Kaçakçılığıyla Mücadele Dairesi

Transit Dairesi

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel

Müdürlüğü

KALKINMA BAKANLIĞI

Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Uyum Dairesi

Bakan Yardımcılığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bilgi Toplumu Dairesi

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi

Bölgesel ve Çok Taraflı İşbirliği Dairesi

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi

Ekonomik Modeller Dairesi

Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel

Müdürlüğü

Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi

Hukuk Müşavirliği

İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Kalkınma Ajansları

Kalkınma Araştırma Merkezi Başkanlığı

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi

Koordinasyon Dairesi

Kurullar Sekretaryası Dairesi

Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi

Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme ve Değerlendirme

Dairesi

Müsteşarlık Makamı

Müsteşarlık Müşavirleri

Özel Kalem Müdürlüğü

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Dairesi

Türkiye İstatistik Kurumu

Uluslararası Program ve Projeler Dairesi

Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel

Müdürlüğü

Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel

Müdürlüğü

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Zafer Kalkınma Ajansı

Haziran 2016

Department of Anti-Smuggling of Commercial

Commodities

Department of Customs Transit

Directorate General of Consumer Protection and Market

Surveillance

MINISTRY OF DEVELOPMENT

Department of European Union Economic and Social

Harmonization

Office of the Deputy Minister

Office of Press and Public Relations Counsellor

Department of Information Society

Directorate General for Regional Development and

Structural Harmonization

High Board of Regional Development

Department of Regional Competitiveness

Department of Regional and Multilateral Cooperation

Directorate General of Foreign Economic Relations

Regional Development Administration for Eastern

Anatolia Project

Regional Development Administration for Eastern Black

Sea Project

Department of Economic Modelling

Directorate General for Economic Modelling and Strategic

Research

Department of Economic and Strategic Research

South-Eastern Anatolia Project Regional Development

Administration

Office of Legal Counsellor

Directorate General for Economic Sectors and

Coordination

Development Agencies

Center for Development Research

Konya Plains Project Regional Development

Administration

Department of Coordination

Department of the Secretariat of the Boards

Department of Institutional and Strategic Administration

Department for Monitoring and Evaluating of Global

Economic Developments

Office of the Undersecretary

Counsellors to the Undersecretary

Office of the Private Secretary

Directorate General for Social Sectors and Coordination

Department for Strategy Development

Turkish Statistical Institute

Department of International Programs and Projects

Directorate General for Programming,Monitoring and

Evaluating of Investments

Directorate General for Annual Programs and

Conjunctural Evaluation

Directorate General for Administrative Services

Zafer Development Agency


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi

Bakan Yardımcılığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bölge Müdürlükleri

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Dairesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

İç Denetim Birimi

Müsteşarlık

Orman Genel Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Personel Dairesi

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Türkiye Su Enstitüsü

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Akademik Değişim Programları Birimi

Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Dairesi

Denetleme Kurulu

Denklik Birimi

Eğitim-Öğretim Dairesi

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü

Genel Sekreterlik

Hukuk Müşavirliği

İç Denetim Birimi

İdari ve Mali İşler Dairesi

İnşaat Bakım Onarım Dairesi

Personel Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Uluslararası İlişkiler Birimi

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Koordinasyon Birimi

Yayın ve Dokümantasyon Dairesi

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Haziran 2016

MINISTRY OF FORESTRY AND WATER AFFAIRS

Department of European Union and Foreign Relations

Office of the Deputy Minister

Office of Press and Public Relations Counsellor

Department of Information Technologies

Regional Directorates

Directorate General for Combating Desertification and

Erosion

Department of Support Services

Directorate General of Meteorology

Directorate General for State Hydraulic Works

Directorate General for Nature Conservation and National

Parks

Directorate for Revolving Fund Management

Department of Training and Publication

Office of Legal Counsellor

Internal Auditing Unit

Undersecretariat

Directorate General of Forestry

Office of the Private Secretary

Department of Personnel

Directorate for Guidance and Inspection

Directorate for Strategy Development

Directorate General for Water Management

Turkish Water Institute

COUNCIL OF HIGHER EDUCATION

Unit of Academic Exchange Programs

Unit of European Union and International Relations

Office of Press and Public Relations Counsellor

Office of the Private Secretary

Department of Information Technologies

Board of Inspection

Section of Equivalence

Department of Education and Training

Directorate of Faruk Saraç Vocational School of Higher

Education for Design

Rectorate of Fatih Sultan Mehmet Vakıf University

General Secretariat

Office of Legal Counsellor

Internal Auditing Unit

Department of Administrative and Financial Affairs

Department of Construction, Maintenance and Repair

Department of Personnel

Directorate of Strategy Development

Unit of International Relations

Unit of Coordination of Foundation Higher Education

Institutions

Department of Publication and Documentation

Inter-Universities Council


T.C. Dışişleri Bakanlığı

Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Center for Evaluation, Selection and Placement

Haziran 2016

More magazines by this user
Similar magazines