08.12.2016 Views

kulski-dnevnik-kulske-nosečke

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kulska<br />

NOSECKA<br />

v<br />

PISE SVOJ<br />

v<br />

NOSECNISKI<br />

<strong>dnevnik</strong><br />

v<br />

v<br />

ULTIMATIVNA KNJIGA SPOMINOV<br />

Avtorica: Špela K. Kaurin<br />

www.SuperTi.si


Dogovori se za brezplačno informativno posvetovalnico s trenerko odličnosti<br />

nosečnic. Klikni za več informacij.


Če ne čutiš zadovoljstva in si pod stresom, razmisli o pomoči trenerke<br />

odličnosti za nosečnice. Pomagala ti bo postaviti prioritete, spodbujala te bo k<br />

osebni rasti, pokazala ti bo, kako zmanjšaš stres, povezala te bo z otročkom in<br />

ti gradila samozavest za uspešen vstop v materinstvo.


Če se ob misli na porod počutiš nelagodno ali pa te je strah nove materinske<br />

vloge, se pogovori s trenerko odličnosti, da ti pomaga zgraditi samozavest.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!