13.12.2016 Views

Odpojiteľné kabínkové lanovky [SK]

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Odpojiteľné kabínkové lanovky

... k fascinácii.

Od kvality …


2|3 Odpojiteľné kabínkové lanovky


Komfortné a spoľahlivé

Predvídať, rozpoznať trendy a vytvárať inovácie – s týmito

silnými stránkami môžete ako zákazník Doppelmayr/

Garaventa počítať. Najmodernejšou lanovkovou technikou

kladieme míľniky pre do budúcnosti orientované

prepravné systémy. Vaša dôvera v naše schopnosti a

produkty sú pre nás motiváciou prinášať ako spoľahlivý

partner najvyššie výkony.

Bezpečne, pohodlne a rýchle : odpojiteľná kabínková

lanovka je lanovkovým systémom s kabínkami pre 4

až 15 osôb a je veľmi mnohostranne použiteľná. Prepravuje

zimných športovcov na snehom pokryté vrchy

najobľúbenejších lyžiarskych regiónov, podporuje

letný turizmus a začleňuje sa aj perfektne do urbanis-

tického okolia pri mestských dopravných projektoch.

Iba za posledných päť rokov zrealizovala skupina

Doppelmayr/Garaventa pre svojich zákazníkov na celom

svete 120 odpojiteľných kabínkových lanoviek.

Do perfektnosti prepracovaná odpojiteľná technika od

Doppelmayr/Garaventa umožňuje pri nízkych rýchlosťiach

veľmi komfortné a bezpečné nastupovanie a

vystupovanie v staniciach a pri rýchlostiach na trase

až do 6 m/s. Pritom sa dosiahnu v závislosti od veľkosti

kabínky prepravné kapacity až do 3 600 osôb/hod.

Najvyššia disponibilita

vďaka vyzretej technike


4|5 Odpojiteľné kabínkové lanovky

Nastúpiť a užívať si

Naši zákazníci majú požiadavky a priania - my vždy

vhodné, technicky pokročilé riešenie. Toto krédo sledujeme

pri projektovaní a realizácii našich odpojiteľných

kabínkových lanoviek. Moderný dizajn, inovatívne

bezpečnostné komponenty a oceľové konštrukčné

prvky najvyššej kvality garantujú oslovujúcu

optiku. Najvyššiu bezpečnosť a maximálny úžitok pre

zákazníka. Veľkým počtom možných volieb a ergonomickou

a modernou architektúrou je každé zariadenie

presne do bodky odladené pre potreby prevádzkovateľov

lanoviek a cestujúcich.

Aj preprava invalidných vozíkov a kočíkov, s tým nie

je žiaden problém. Okrem toho je možné prepravovať

aj alternatívne športové náradie (ako sánky, bicykle

atď.) a vykonávať dopravu materiálov (poskytuje miesto

pre jednu europaletu). Pokojný obeh kabínky robí

nastupovanie bezstresovým a bezpečným.

Panoramatické presklenie kabínky umožňuje jedinečný

výhľad do okolia – pre zážitok ako uprostred prírody.

Tak napríklad, variácia kabínky s nastupovaním a vystupovaním

v jednej rovine oceňujú nielen lyžiari, ale zohľadňuje

tiež nároky nelyžujúcich a starších cestujúcich.

Zvláštny zážitok z jazdy


6|7 Odpojiteľné kabínkové lanovky

Bezpečne a s pohodlnou údržbou

Pre Doppelmayr/Garaventa je bezpečnosť cestujúcich

a prevádzkového personálu na prvom mieste. Do posledného

detailu prepracované koncepty ručia za bezchybnú

a spoľahlivú prevádzku odpojiteľných kabínkových

lanoviek. Špičkovo vyvinuté bezpečnostné zariadenia

a senzory kontrolujú celé zariadenie. Viaceré

elektronické a mechanické kontrolné zariadenia sledujú

celý proces pripájania a odpájania a odstavia zariadenie

pri akomkoľvek chybnom správaní. Aj celý brzdový

systém zodpovedá najnovšiemu stavu techniky

a je ustavične preskúmavaný ohľadne ďalších možností

optimalizácie. Najvyšší príkaz bezpečnosť – pre

Doppelmayr/Garaventa je to samozrejmosť.

Kvalitatívne vysoko hodnotné stanice a na optimálnu

prístupnosť dimenzovaná modulová konštrukcia sú

značkou skupiny Doppelmayr/Garaventa. Poháňacie

ústrojenstvo (voliteľne na hornej alebo dolnej stanici)

prichádza s jasným usporiadaním jednotlivých komponentov

a ich kompaktným spôsobom konštrukcie.

Sú preto mimoriadne nenáročné na údržbu a môžu

byť konštruované ako mostový alebo podzemný pohon.

Pre optimálne garážovanie kabíniek poskytuje

Doppelmayr/Garaventa podľa želania zákazníka manuálny,

polo alebo plnoautomaticky spôsob funkcie –

vždy zameraný na najvyššiu disponibilitu, jednoduchosť

a flexibilitu. Patentovaná garáž so zásuvnými

koľajnicami má ďalšiu výhodu veľmi nízkej požiadavky

na priestor.


To najdôležitejšie v prehľade

ergonomický, moderný dizajn kabíniek s miestom

pre štyri až 15 osôb

flexibilne prispôsobiteľné želaniam zákazníkov

prepravná kapacita do max. 3 600 osôb/hod

najrozličnejšie variácie kabíniek voliteľné ako opcie

funkčné možnosti garážovania podľa požiadavky

najvyššia disponibilita

nenáročné na údržbu, všetky komponenty sú

ľahko prístupné

pokojný objazd kabínky – pohodlné, bezstresové

nastupovanie cestujúcich

maximálny komfort – kabínky ľahko prístupné aj

pre vozíčkarov a detské kočíky

všetky konštrukčné diely zodpovedajú EU

smerniciam (CEN).


417/svk/doma/scju/092013/200

Doppelmayr Seilbahnen GmbH

Rickenbacherstraße 8–10, Postfach 20

6922 Wolfurt / Rakúsko

T +43 5574 604, F +43 5574 75590

dm@doppelmayr.com, www.doppelmayr.com

Garaventa AG

Tennmattstrasse 15

6410 Goldau / Švajčiarsko

T +41 41 859 1111, F +41 41 859 1100

contact@garaventa.com, www.garaventa.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!