Eğitim Kataloğu

seckara

1


İçindekiler

05

Niçin ESOGÜSEM

07

38

45

Kişisel ve Mesleki Gelişim

Eğitimleri

Sertifika Programlarımız

Kurumsal Eğitim Çözümleri

06

Kişisel ve Mesleki Gelişim

Eğitimleri

Sertifika Programlarımız

Kurumsal Eğitim Çözümleri

2


48

Kampüste yaşam farklıdır

3


4


NİÇİN ESOGÜSEM?

İçinde bulunduğumuz çağda, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak çok

hızlı değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Bireylerin ve iş dünyasının

bu değişimleri faydaya dönüştürebilmesinin birinci koşulu, eğitim

ihtiyacını doğru adreslerden karşılamalarıdır.

ESOGÜSEM öğrenci ve personelin yanı sıra, toplumun tüm kesimlerinin

eğitim ihtiyacını karşılamak için “Herkes İçin Yaşam Boyu Eğitim

felsefesiyle yola çıkan bir kurumdur. Bu güne kadar Eskişehir’in yanı

sıra Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa gibi çevre illerde, çok farklı

alanlarda eğitim programları açmıştır.

İş dünyası ve kurumların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için “Kurumsal

Eğitim Çözümleri” adını verdiğimiz projeyle tüm kurumlarımızla

eğitim işbirlikleri yapılmaktadır. Ülkemiz için katma değer yaratma

çabası gösteren kuruluşlarımızda çalışan personele yönelik olarak

hazırlanan eğitim içerikleri kurum yöneticileriyle birlikte

hazırlanmaktadır.

5


6

Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimleri

Sertifika Programlarımız

Kurumsal Eğitim Çözümleri


EĞİTİMLERİMİZ

Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimleri

7


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

İletişim Eğitimi

10 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

• Genel katılıma uygundur.

AMAÇ

Hayatınızın farklı süreçlerinde (İş yaşamında,

aile ortamında, kendiniz ve karşı cinsle olan tüm

ilişkilerinizde) ihtiyaç duyabileceğiniz iletişim

problemlerine çözüm getiren bir eğitimdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

10 saat

8

İÇERİK

• İletişim Gerçeği

• İletişimde İllüzyonlar

• İletişim Çeşitleri


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Excel Uygulamalı Yatırım Projelerinin

Analizi ve Değerlendirilmesi

10 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

• Herkese açık

AMAÇ

Firmaların gereksinim duyduğu proje yönetimi ile

yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kabul

ya da red kararı verme süreçlerini tanıtmaktır.

EĞİTİMİN SÜRESİ

10 saat

İÇERİK

•Temel İstatistiksel ve Matematiksel Fonksiyonların

Microsoft Excel Yardımıyla Hesaplanması

- Verilerin Tablo ile Gösterimi

- Verilerin Grafik ile Gösterimi

- Excel Uygulamalı Dört İşlem

- Excel Uygulamalı Logaritma, Üs alma, Karekök,

Mutlak Değer vb.

• Proje Yönetimi

- Projenin Tanımlanması ve Planlaması

- Fizibilite Analizi

- İş Planı

• Risksiz Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

- Geri Ödeme Süresi Yöntemi

- Net Bugünkü Değer Yöntemi

- İç Karlılık Oranı Yöntemi

- Karlılık İndeksi Yöntemi

- Excel ile Uygulama

• Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

- Yatırımın Iskonto Oranını Farklılaştırma Yöntemi

-Belirlilik Eşiti Yaklaşımı

-Olasılık Dağlımı Yaklaşımı

-Karara Ağacı Yaklaşımı

-Simülasyon Yaklaşımı

9


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Finansal Okuryazarlık Eğitimi

8 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

• Herkese açık

AMAÇ

Temel finansal kavramları ve sistemi tanıtarak finansal

analiz yeteneği kazandırmaktır.

• Bireysel Finansman (Bütçeleme, Bütçe Hazırlamanın

Yararları, Bütçe Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken

Unsurlar, Tasarrufları Değerlendirme Araçları, Kredi

Kartı Seçiminde Göz Önünde Bulundurulması Gereken

Unsurlar, Kredi Kartı Kullanırken

• Finansal Rasyolar, Bilanço Analizi

EĞİTİMİN SÜRESİ

8 saat

10

İÇERİK

• Finansa Giriş,

• Temel Finans Kavramları

• Başlıca Yatırım ve Finansman Araçları

• Finansal Sistemdeki Önemli Kurumlar

• Bankalar ve Banka Çeşitleri

• Borsa ve Sermaye Piyasası


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

İç Denetim Eğitim Programı

12 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

İşletmelerin mali işler / finans departmanında çalışanlar,

işletmede departman sorumluları ve üst yöneticiler

AMAÇ

İşletmeyi geliştirmeye ve katkı sağlamaya yönelik

olarak oluşturulan bağımsız ve tarafsız bir güvence ve

danışmanlık faaliyeti olan iç denetim hakkında temel

bilgiler sunmak. İç denetimin odak noktası olan iç kontrol

sistemi hakkında bilgi denetim standartlarını ve temel iç

denetim yaklaşımlarını öğretmektir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

12 Saat

İÇERİK

• İç Denetim Kavramı

• İç Kontrol ve İç denetim ilişkisi

• İç Kontrol Modeli ve Bileşenleri

• İç Denetim Süreci

• İç Denetim Standartları

• İç Denetim yaklaşımları

• Dünyada ve Türkiye’de İç Denetim

• İç Denetim Uygulama Örneği

11


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Kurumsal Kaynak Planlaması ve Üst Düzey

Yöneticilik Eğitimi

72 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

Endüstri Mühendisliği öğrenci ve mezunları

AMAÇ

SCIENTATM ERP program eğitimi ile işletmede

yürütülen tüm süreçleri kontrol etme, planlama

ve yürütmeye yetkinlik kazandırılması

amaçlanmıştır.

İÇERİK

• Üretim Yönetimi,

• Müşteri İlişkileri Yönetimi,

• İnsan Kaynakları Yönetimi,

• Finansal Yönetim,

• Stok Yönetimi ve Satın Alma Yönetimi,

• Gerçek şirket örnekleri üzerinden problem

çözümleri ve şirket simülasyon uygulaması.

EĞİTİMİN SÜRESİ

72 saat.

12


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Maliyet Analizleri Eğitim Programı

16 saat

KİMLER KATILABİLİR?

Şirketlerin maliyet muhasebesi ile ilgili yöneticileri ve

maliyet muhasebesinden sorumlu çalışanlar

AMAÇ

İşletmenin maliyet yönetimini geliştirmeye ve katkı

sağlamaya yönelik olarak maliyet analizleri ile ilgili

konularda teorik ve uygulamalı temel bilgiler sunmak.

İÇERİK

• Maliyet Analizlerinin İşletmelerde Yeri ve Önemi

• Maliyet ve Unsurları

• Maliyet- Hacim İlişkileri

• Tam Maliyet, Normal Maliyet ve Değişken Maliyet

Yöntemleri

• Maliyetler ve İşletme Kararları

• Fiyatlandırma

• Maliyet Düşürme Teknikleri

EĞİTİMİN SÜRESİ

16 saat

13


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar

Eğitim Programı

16 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

Şirketlerin maliyet muhasebesi ile ilgili yöneticileri ve

maliyet muhasebesinden sorumlu çalışanlar

AMAÇ

Günümüz maliyet muhasebesindeki güncel yaklaşımlar

ile ilgili konularda teorik ve uygulamalı temel bilgiler

sunmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ

16 saat

İÇERİK

• Ekonomik ve Teknolojik Değişimler

• Maliyet Yönetimi

• Stratejik Maliyet Yönetimi

• Faaliyete Dayalı Yönetim ve Süreci

• Hedef Maliyetleme

• Mamul Yaşam Dönemince Maliyetleme

• Tam Zamanında Üretim

• Kaizen Maliyetleme

• Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği (Balanced Scorecard)

14


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Sürece Dayalı Yönetim Kapsamında Maliyet

Yönetimi Eğitim Programı

16 saat

KİMLER KATILABİLİR?

Şirketlerin maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesinden

sorumlu yönetici ve çalışanları, üretim süreçlerinin

finansal etkilerini analiz etmek isteyenler,

AMAÇ

Sürece dayalı yönetim kavramı ile maliyet yönetimi

kavramı üzerinde durularak ikiyaklaşım arasındaki

ilişki ve işletmeler açısından önemini vurgulamak. Bu

kapsamda, sürece dayalı yönetim yaklaşımlarını ve

maliyet yönetimi yaklaşımlarını bütünleşik bir şekilde

teorik ve uygulamalı sunmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ

İÇERİK

• Süreç Yönetimi ve Sürece Dayalı

Organizasyonlar

• Sürece Dayalı Yönetim Yaklaşımı

• Maliyet Yönetimi ve Yaklaşımları

16 saat

15


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

UFRS’ye Göre Finansal Analiz

Eğitim Programı

15 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

İşletmelerin mali işler / finans departmanında çalışanlar,

üst yöneticiler

AMAÇ

UFRS kapsamında hazırlanan finansal tabloların,

geleneksel finansal analiz teknikleri aracılığıyla analiz

edilmesi ve yorumlanmasının öğretilmesi

EĞİTİMİN SÜRESİ

15 saat

İÇERİK

• UFRS’nin Getirmiş Olduğu Yenilikler

• Temel Finansal Tablolar: Bilanço&Gelir Tablosu

• Finansal Analizin Faydaları

• Finansal Analiz Teknikleri

• Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği

• Dikey Yüzdeler Analiz Tekniği

• Trend Analizi

• Oran Analizi

• Bir Borsa Şirketinin Finansal Analiz Raporunun

Hazırlanması

16


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Vadeli İşlemler Piyasasıyla

Riskten Korunma Eğitimi

Uygulama:16 saat Teorik: 8

KİMLER KATILABİLİR?

Herkese açık

AMAÇ

Risk Yönetimini kavramak ve riski azaltmada

kullanılan yeni finansal araçları kullanma

yeteneklerini geliştirmek.

EĞİTİMİN SÜRESİ

Tercih 1: Uygulama 16 saat

Tercih 2: 8 saat (Teorik)

İÇERİK

• Uluslararası Finansal Sistem

• Uluslararası Para Sistemi

• Ödemeler Bilançosu

• Döviz Kurlarının Tahmini

• Riske Karşı Korunmada Vadeli İşlem

Sözleşmeleri

-Forward Sözleşmeler

-Futures Sözleşmeler

• Riske Karşı Korunmada Opsiyon Sözleşmeleri

-Opsiyon Sözleşmeleri ve Stratejileri

-Opsiyon Fiyatlaması ve Excel ile Uygulama

• Riske Karşı Korunmada Swap Sözleşmeleri

-Faiz Swap Sözleşmeleri

-Döviz Swap Sözleşmeleri

17


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Pratik Arapça Eğitimi

80 Saat

18

KİMLER KATILABİLİR?

Genel katılıma uygundur.

AMAÇ

Temel düzey ve pratik arapça eğitimine yönelik hızlı

ve etkili yöntemlerle cümle yapılarının kısa süre içinde

anlaşılmasını amaçlar.

EĞİTİMİN SÜRESİ

80 saat

İÇERİK

• Arap Alfabesinin Tanıtımı

• Arap Alfabesinin Tanıtımı ve kelime yazımı, türleri

• Kelime türleri, Kendini tanıtma, selamlama, uğurlama

• Basit cümle, Tanışma

• Basit isim ve fiil cümlesi,

• İsim cümlesinin yapısı,

• Fiil cümlesi,

• Fiil cümlesi yapısı, zaman birimi,

• Nesne, tümleç, iş tanımlama, günlük mesai faaliyetleri

• Zaman zarfları

• Mekân zarfları

• Sıfat tamlaması, Haftanın günleri, işe başlama, tatil

• İsim tamlaması, Adres sorma, bir yere ulaşma

• İsim tamlaması, Saatler, İş faaliyeti

• Fiil türleri

• Fiillerin şahıs zamirlere göre çekimi

• Fiillerin şahıs zamirlere göre çekim

Etken ve edilgen yapı

Harfi cerler

Bağlaçlar

Atıf harfleri

Hal-durum zarfı


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Başarılı ve Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

8 saat

KİMLER KATILABİLİR?

• Çeşitli kuruluşlarda sunuş yapması beklenen kişiler

• Kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel ortamlarda

bildiri, rapor sunanlar

• Bilim jürilerinde proje, tez, makale vb çalışmayı

savunan herkes eğitime katılabilir.

AMAÇ

Topluluk önünde sunuş yapacak kişileri, etkili sunuş

teknikleri konusunda bilgilendirmek, uygulamalarla etkili

sunuş yapma becerilerini kazandırmaktır.

İÇERİK

• Başarılı Bir Sunu İçin İpuçları

• Anlatımı Planlarken Nelere Dikkat Edilmeli

• Anlatım Yönteminin Belirlenmesi

• Alt Konuların Belirlenmesi

• Görsel Araçlar

• Slayt Tasarlama

• Sunum Aşamalarına Genel Bakış

• Uygulama

EĞİTİMİN SÜRESİ

8 Saat.

19


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Arapça Yabancı Dil Sınavına

Hazırlık Eğitimi

184 saat.

KİMLER KATILABİLİR?

Arapça Yabancı Dil Sınavına girecekler.

AMAÇ

Arapça YDS’ e gireceklere yönelik ÖSYM’nin uyguladığı

sınava odaklı çalışmalar gerçekleştirilecektir.

• Metin çözümlemeleri ve anahtar yapılar

• Güncel metin okumaları

• Çeviri teknikleri

EĞİTİMİN SÜRESİ

184 saat.

İÇERİK

• Soru çözme teknikleri

• Sık kullanılan yakın anlamlı kelimeler

• Deneyimsel yapı ve anlatımlar

• Soru odaklı temel dilbilgisi yapıları

20


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Yangınla Mücadele ve Afet

Bilinci Eğitimi

45 saat

KİMLER KATILABİLİR?

• Kurum ve kuruluşlarda çalışan tüm personel,

• Acil durum ekipleri,

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği kanunu doğrultusunda

yangın sertifikası almak isteyenler.

AMAÇ

İşletme ve kurum çalışanlarının olası afet durumlarında;

kurtarma, ilkyardım ve yangınla mücadele, yangın

anında doğru davranış biçimlerinin kazandırılması

konusunda eğitilerek can ve mal kayıplarının en az

seviyeye indirilmesidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

45 Saat

İÇERİK

• Afet nedir? Afet çeşitleri nelerdir?

• Afet acil durum planı nasıl yapılır.

• Deprem nedir? İlk 72 saat nedir?

• Deprem öncesinde yapılması gerekenler.

• Deprem sonrasında yapılması gerekenler.

• Arama –kurtarma teknikleri.

• Yapısal olmayan risklerin azaltılması.(YORA)

• Yanma ,yangın ve çeşitleri nelerdir?

• Yangın sebepleri, yangın sınıfları.

• Yangın yerindeki tehlikeler.

• Yangın söndürme maddeleri ve özellikleri.

• Yangın söndürme cihazları pratik eğitimi.

• Kaçış yolları ve özellikleri, tahliye usulleri.

• Yangın çıktığında yapılacak işler , doğru

hareket tarzı.

• Acil durumlarda ilk yardım.

• Temel yaşam desteği (Suni solunum ve

gögüs basısı)

• Kanamalar

• Kırık, şişlik, burkulmalar

• Yanıklar

• Hasta yaralı taşıma teknikleri

21


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Hüsn-i Hat Eğitimi

Aylık 20 saat

KİMLER KATILABİLİR?

Herkese açık.

AMAÇ

Geleneğin geleceğe aktarımını sağlamak.

• Kamış Kalemi Açma

• Yazı Çeşitleri

• İstif Dersi

• Meşk Müfredatı (20 ders)

EĞİTİMİN SÜRESİ

Aylık 20 saat

İÇERİK

• Hüsn-ü Hat sanatının harf kalıpları

• İs Mürekkebinin Tanıtımı

• Kağıt Aherleme

22


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

İşaret Dili Eğitimi

136 saat

KİMLER KATILABİLİR?

Herkese açık

AMAÇ

Türk İşaret dilini etkin bir biçimde öğrenebilmek ve

işitme engelli bireylerle iletişim kurabilmek

İÇERİK

Türk İşaret dilini Türk Dil Kurumu’nun sözlüğü

vasıtası ile öğrenmek, Türk işaret dili ile iletişim

kurmak

EĞİTİMİN SÜRESİ

136 Saat.

23


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Düzeltici, Önleyici Faaliyetler ve Kök Neden

Analizi Eğitimi

16 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

Mühendis kökenli kişiler

AMAÇ

Eğitimin amacı, işletmelerde karşılaşılan sorunları

etkili şekilde anlayabilmek özellikle sorunların kök

nedenlerini kavrayabilmek için uygulanabilecek

teknikler hakkında bilgi vermektir. Ayrıca sorunların

belirlenmesinden sonra düzeltici ve önleyici faaliyet

olarak ne gibi tekniklerden yararlanılabileceği hakkında

bilgi verilecektir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

16 saat

• Zihin Haritalama

• Grup Tartışması Tekniği

• Gordon Tekniği

• 5 Neden Analizi

• Pareto Analizi

• Balık Kılçığı Diyagramı (Kök Neden Analizi)

• Çok Ölçütlü Pareto analizi

• Ağırlık Belirleme ve AHP

• Fayda Maliyet Analizi

• Puanlama Yöntemiyle Fayda Maliyet Analizi

• XYZ Analizi

• SWOT Analizi

• 6 Şapkalı Düşünme Tekniği

• Karar Ağacı

İÇERİK

24

• Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Nedir? PUKÖ Döngüsü

• Beyin Fırtınası Tekniği


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Tesbih İşleme ve Oyma Sanatı Eğitimi

Aylık 20 saat

KİMLER KATILABİLİR?

Herkese açık

AMAÇ

Geleneğin geleceğe aktarımını sağlamak.

İÇERİK

• Ağaç Grubu

• Tesbih Metaryalleri

• Desen Tasarımı

• Geleneksek Oyma İşleri

• Nakkaşlık

EĞİTİMİN SÜRESİ

Aylık 20 saat

25


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Marketing

48 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

B1.2 ve üstü İngilizce seviyesinde; üniversite 3. ve 4.

sınıflar, üniversite mezunları, yüksek lisans öğrencileri

ve mezunları, doktora öğrencileri ve mezunları

EĞİTİMİN SÜRESİ

48 Saat

New product development (NPD) and branding

Product launch and promotion

Digital marketing

Agencies and suppliers

Exhibitions and events

İÇERİK

The role of marketing

The marketing plan 1: audit and objectives

The marketing plan 2: strategy and tactics

International customer communications

Market research

26


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Job Hunting

32 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

B1.2 ve üstü İngilizce seviyesinde; üniversite 3. ve 4.

sınıflar, üniversite mezunları, yüksek lisans öğrencileri

ve mezunları, doktora öğrencileri ve mezunları

EĞİTİMİN SÜRESİ

32 saat

İÇERİK

• Research and Preparation

• Writing an impressive CV

• Effective cover letters

• Successful interviews

• Advanced interview techniques

• Follow up

27


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Travel And Tourism

48 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

B1.2 ve üstü İngilizce seviyesinde, Turizm bölümü

öğrencileri

Travel and tourism products and services

Marketing and promotion

The marketing and promotion of visitor services

EĞİTİMİN SÜRESİ

48 Saat

İÇERİK

The travel and tourism industry

Features of worldwide destinations

Customer care and working procedures

28


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

International Human Resources

48 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

B1.2 ve üstü İngilizce seviyesinde; üniversite 3. ve 4.

sınıflar, üniversite mezunları, yüksek lisans öğrencileri

ve mezunları, doktora öğrencileri ve mezunları

EĞİTİMİN SÜRESİ

48 saat

İÇERİK

• Global trends in international human resource

management

• Cross-cultural management and managing cultural

diversity

• Key players in international human resource

management

• Recruitment and selection in the international

context

• Cross-cultural training and development for

overseas assignments

• International reward

• Employee retention

• International labour relations

• Reputation in the context of IHRM

• Expatriation and repatriation: case study in

the Asia-Pacific

• Balancing inflows and outflows: case study in

Europe

• Understanding self-initiation and lessons for

international HR managers: case study insights

from North America and Africa

29


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Media

64 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

B1.2 ve üstü İngilizce seviyesinde; üniversite 3. ve 4.

sınıflar, üniversite mezunları, yüksek lisans öğrencileri

ve mezunları, doktora öğrencileri ve mezunları

EĞİTİMİN SÜRESİ

64 Saat

Film

New media

Advertising

Marketing

İÇERİK

Newspapers

Radio

Magazines

Television

30


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Engineering

48 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

B1.2 ve üstü İngilizce seviyesinde; mühendislik bölümü

üniversite 3. ve 4. sınıflar, üniversite mezunları, yüksek

lisans öğrencileri ve mezunları, doktora öğrencileri ve

mezunları

• Procedures and precautions

• Monitoring and control

• Theory and practice

• Pushing the boundaries

EĞİTİMİN SÜRESİ

48 saat

İÇERİK

• Technology in use

• Materials technology

• Components and assemblies

• Engineering design

• Breaking point

• Technical development

31


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Finance

48 Saat

32

KİMLER KATILABİLİR?

B1.2 ve üstü İngilizce seviyesinde; üniversite 3. ve 4.

sınıflar, üniversite mezunları, yüksek lisans öğrencileri

ve mezunları, doktora öğrencileri ve mezunları

EĞİTİMİN SÜRESİ

48 Saat

İÇERİK

The organization of the financial industry

Telephoning

Retail banking

Business correspondence 1

Loans and credit

Business correspondence 2

Accounting

Socializing

Central banking

Meetings 1

Financing international trade

Meetings 2

Foreign exchange

Writing reports 1

Stocks and shares

Writing reports 2

Mergers and acquisitions

Negotiating 1

Derivatives

Negotiating 2

Asset management

Presentations 1

Regulating the financial sector

Presentations 2


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Management

48 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

B1.2 ve üstü İngilizce seviyesinde; üniversite 3. ve 4.

sınıflar, üniversite mezunları, yüksek lisans öğrencileri

ve mezunları, doktora öğrencileri ve mezunları

• People And Human Resources

• Finance

• Strategy And Change

EĞİTİMİN SÜRESİ

48 saat

İÇERİK

• Management In Context

• Innovation

• Marketing

• Operations

33


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Presentation

32 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

B1.2 ve üstü İngilizce seviyesinde; üniversite 3. ve 4.

sınıflar, üniversite mezunları, yüksek lisans öğrencileri

ve mezunları, doktora öğrencileri ve mezunları,

akademik personel

EĞİTİMİN SÜRESİ

32 Saat

• Facts and figures

• Body language

• Rapport building

• Impact techniques

• Storytelling

• Q&A sessions

İÇERİK

• Preparing to present

• Opening and closing

• Smooth structure

• Voice power

• Visual aids

34


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Translation

32 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

B1.2 ve üstü İngilizce seviyesinde; üniversite 3. ve 4.

sınıflar, üniversite mezunları, yüksek lisans öğrencileri

ve mezunları, doktora öğrencileri ve mezunları

EĞİTİMİN SÜRESİ

32 saat

İÇERİK

Modüller öğrencilerin İngilizce seviyelerine bağlı olarak

belirlenecektir.

35


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Speaking Groups

32 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

B1.1, 1.2 and higher, 3rd and 4th grades, graduate, post

graduate or academic staff

EĞİTİMİN SÜRESİ

32 Saat

İÇERİK

Modüller öğrencilerin İngilizce seviyelerine bağlı olarak

belirlenecektir.

36


KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Yds Hazırlık

64 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

B1.2 ve üstü İngilizce seviyesinde; üniversite 3. ve 4. sınıflar,

üniversite mezunları, yüksek lisans öğrencileri ve

mezunları, doktora öğrencileri ve mezunları, akademik

personel

EĞİTİMİN SÜRESİ

64 saat

İÇERİK

Modüller öğrencilerin İngilizce seviyelerine bağlı olarak

belirlenecektir.

37


EĞİTİMLERİMİZ

Sertifika Programlarımız

38


SERTİFİKA PROGRAMLARIMIZ

Aile Danışmanlığı Ve Meslek Elemanı

Sertifika Programı

450 saat

KİMLER KATILABİLİR?

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı;

Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Psikoloji Psikolojik

Danışmanlık ve Rehberlik, Hemşirelik, Tıp ,Sosyoloji

Meslek Elemanı Sertifika Programı; Psikolojik

danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi

okul öncesi öğretmenliği,sosyoloji, aile ve tüketici

bilimleri, hemşirelik, psikoloji ve tıp

AMAÇ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 4

Eylül 2012’de yayınlanan yönetmenliğe uygun aile

danışmanlığı sertifika programıdır.

Aile danışmanlığı merkezlerince ve özel kurumlarca

ihtiyaç duyulan “aile danışmanını” yetiştirir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

450 saat (300 saatlik teorik, 120 saat uygulama, 30 saat

süpervizyon)

İÇERİK

• Gelişim Psikolojisi

• Bireyi Tanıma Teknikleri

• Psikolojik Dan. Giriş, Temel Psikolojik Dan. Kuramları

• Aile Hukuku-Hukuki Boyutuyla Aile Sorunları ve

Müdahaleleri Aile Mahkemeleri ve İşleyişleri

• Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

• Üreme Sağlığı

• Aile Danışmanlığının Temelleri

• Aile Danışmanlığının Teknikleri

• Cinsel Sağlık

• Aile Danışmanlığında Kuramsal Yaklaşımlar

• Ailede İletişim

• Cinsel Terapi

• Toplumsal Bir Kurum Olarak Aile -Ailede

Cinsiyet Algısı

• Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aile

• Davranış Bozuklukları ve Aile

• Krize Müdahale (Yas Danışmanlığı, Boşanma

Süreci, Aile İçi Şiddet Ve İstismar)

• Aile Sağlığına Genel Bakış

• Vaka Analizi

• Psikolojik Danışma ve Aile Danışmanlığında

Etik İlkeler

• Etkili Anne-Baba Eğitimi

39


SERTİFİKA PROGRAMLARIMIZ

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

40 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

İş yaşamında eğitim görevlisi olarak görev yapmakta

olanlar ya da görev almak isteyenler,

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve

Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre,

• İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar

• İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler

(İSG Uzmanları)

Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, (İSG Uzmanları)

•Sağlık eğitimi vermek isteyen Hemşireler

EĞİTİMİN SÜRESİ

40 saat

İÇERİK

• Çalışma Hayatında Eğitimin Önemi

Eğitim Döngüsünde Değerlendirme

• Grup Önünde Konuşma

• Etkili Sunum Hazırlama

Eğitimde Eğiticinin/Moderatörün Rolü

Eğitim Döngüsüne Genel Bakış

Eğitim İhtiyaç Analizi

• Hedef Kişi Analizi

Eğitim İhtiyaç Ve Hedef Kişi Analizi Uygulaması Ve

Değerlendirme

Eğitim Programı Tasarlama

Eğitim Programı Tasarlama Uygulaması Ve

Değerlendirme

• Yetişkin Eğitimi

Eğitim Uygulaması Ve Değerlendirmesi

40


SERTİFİKA PROGRAMLARIMIZ

Kapsamli Türkiye Muhasebe

Standartları Sertifikalı

Eğitim Programı

Uygulama:16 saat Teorik: 8

İÇERİK

KİMLER KATILABİLİR?

İşletmelerin orta ve büyük ölçekli yöneticileri ve muhasebe

çalışanları, yeminli mali müşavirler ve mali müşavirler.

AMAÇ

Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında her bir

standart bazında teorik ve uygulamalı bilgilendirme

yapılması

EĞİTİMİN SÜRESİ

TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu

TMS-34 Ara Dönem Finansal Raporlama

TMS-7 Nakit Akış Tablosu

TMS-10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

TMS-14 Bölümlere Göre Raporlama

TMS-24 İlişkili Taraf Açıklamaları

TMS-8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe

Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

Hesaplara İlişkin Standartlar

TMS-16 Maddi Duran Varlıklar

TMS-38 Maddi Olmayan Varlıklar

TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

TMS-37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve

Koşullu Varlıklar

TMS-18 Hasılat

TMS-12 Gelir Vergileri

TMS-2 Stoklar ve Uygulamalar

TMS-28 İştiraklerdeki Yatırımlar

TMS-31 İş Ortaklıklarındaki Paylar

TFRS-5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran

Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

İşlem Bazlı Standartlar

TMS-20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi

ve Devlet Yardımlarının Açıklaması

TMS-23 Borçlanma Maliyeti

TMS-21 Kur Değişiminin Etkileri

TMS-3 İşletme Birleşmeler

TMS-39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme

ve ölçme

TFRS-7 Finansal Araçlar: Açıklamalar

TFRS-1 Türkiye Finansal Raporlama

Standartlarının İlk Uygulaması

TFRS-5 Satış Amaçlı Elde Tutulan

Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

18 saat (3 gün)

41


SERTİFİKA PROGRAMLARIMIZ

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

64 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

Sağlık Memurları, Tıp Doktorları, Diş Doktorları,

Eczacılar, Diş Teknikerleri, Hemşireler, Veteriner

Hekimler, Paramedikler, Acil Tıp Teknisyenleri, Tıbbi

Teknologlar, Odyolog, Emekli Sağlık Çalışanları, Ebeler,

Sağlık Eğitimcileri

AMAÇ

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Temel Sağlık Hizmetleri

Genel Müdürlüğünce 22.05.2002 tarih ve24762 sayılı

Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren “İlk Yardım

Yönetmeliği ”ne göre,

• sürücü kursu ve eğitim merkezi gibi özel kurslarda

veya özel şirketlerde ilk yardım eğitimcisi olmak

isteyenlere,

• ilk yardım eğitim merkezi açmak isteyenlere

İl Sağlık Müdürlüklerince hazırlanan sertifikaları verilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

64 Saat

İÇERİK

• İlk Yardım Temel Uygulamaları • Olay Yerinin

Değerlendirilmesi • Temel Yaşam Desteği • Isınma

• İletişim Becerisi • Klinik Eğitime Yaklaşım • Görsel ve

İşitsel Araçları Kullanma • İnteraktif Eğitim Tekniklerini

Kullanma • Olumlu Eğitim Atmosferi Yaratma

• Yeterliliğe Dayalı Eğitimde Yetiştiricilik • Yeterliliğe

Dayalı Değerlendirme Araçlarını Kullanma • Kırık, Çıkık

ve Burkulmalar • Bilinç Bozuklukları • Zehirlenmeler

• Hayvan Isırıkları • Göz, kulak ve burna yabancı cisim

• Boğulmalar • Hasta Yaralı Taşıma Teknikleri

• Yaralanmalar • Kanamalar • Diğer Acil Durumlar • Şok

• Kafatası ve Omurga Yaralanmaları • Solunum Yolu

Tıkanıkları • İnsan Vücudu

42


SERTİFİKA PROGRAMLARIMIZ

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Sertifika Programı

60 Saat

KİMLER KATILABİLİR?

Genel katılıma uygundur

AMAÇ

Katılımcıları girişimcilik konusunda bilgilendirilerek, yeni

iş fikirlerini hayata geçirmek için gerekli olan, teorik ve

uygulama bilgi ve tecrübesinin kazandırılmasıdır.

EĞİTİMİN SÜRESİ

60 Saat

İÇERİK

• Girişimcilik özelliklerinin sınanması

• İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri

• Girişimcilik özelliklerinin sınanması

• İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri

• Pazar Araştırma (TEORİ)

• Pazarlama Planı (TEORİ)

• Üretim Planı (TEORİ)

• Pazar Araştırma (ATÖLYE)

• Pazarlama Planı (ATÖLYE)

• Üretim Planı (ATÖLYE)

• Yönetim Planı (TEORİ)

• Finansal Plan (TEORİ)

• Yönetim Planı (ATÖLYE)

• Finansal Plan (ATÖLYE)

• Finansal Plan (ATÖLYE)

• İş Planının Yazılması ve Sunumunda Dikkat

Edilecek Hususlar

43


SERTİFİKA PROGRAMLARIMIZ

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Sertifika Programı

40 Saat

44

KİMLER KATILABİLİR?

• Türkçe öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı

öğretmenliği programlarının son sınıf öğrencileri,

mezunları ve bu alanlardan birinde yüksek lisans veya

doktora yapanlar,

• Türk dili ve edebiyatı, çağdaş Türk lehçeleri, türk halk

bilimi lisans programı son sınıf öğrencileri, mezunları ve

bu alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora yapanlar

• Üniversitelerin dilbilim, batı ve doğu dil ve edebiyatları

bölümlerinin son sınıf öğrencileri ve mezunları

• Mezuniyeti farklı alanlarda olup ilgili programlardan

birinde yüksek lisans veya doktora yapanlar programa

katilabilir.

AMAÇ

Uluslararası Türkçe Eğitimi Alanında Deneyimli

Eğitmenler Yetiştirmek Ve Uluslararası Öğrencilere

Türkçe Öğretiminde Farkındalık Yaratmak

EĞİTİMİN SÜRESİ

40 Saat

İÇERİK

• Ytö 101 Yabanci dil olarak türkçe öğretiminin tarihi

• Ytö 102 Yabanci dil olarak türkçe öğretiminin incelikleri

• Ytö 103 Avrupa ortak başvuru metni ve dil öğretimi

• Ytö 104 Dil öğretiminde temel yaklaşım ve yöntemler

• Ytö 105 Dil öğretiminde materyal üretimi ve kullanımı

• Ytö 106 Dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme

• Ytö 107 Yabanci dil olarak türkçe öğretiminde anlama

teknikleri: okuma ve dinleme

• Ytö 108 Yabanci dil olarak türkçe öğretiminde anlatma

teknikleri: Konuşma ve Yazma

• Ytö 109 Yabanci dil olarak türkçe öğretiminde dil bilgisi

• Ytö 110 Yabanci dil olarak türkçe öğretiminde kültürel

unsurların yeri ve stratejiler

• Ytö 111 Yabanci dil olarak türkçe öğretiminde eğitici

oyun ve etkinlikler

• Ytö 112 Yabanci dil olarak türkçe öğretiminde beden dili

• Ytö 113 Yabanci dil olarak türkçe öğretiminde

karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri


EĞİTİMLERİMİZ

Kurumsal Eğitim Çözümleri

45


Kurum ve Kuruluşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim ve sertifika

programları düzenlenmektedir.

REFERANS KURUM VE KURULUŞLARIMIZDAN BAZILARI

OEPSAŞ

ESKİŞEHİR EMNİYET

MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU GÖZETİMİ KURUMU

Geliniz eğitim ihtiyacınıza birlikte çözümler

üretelim. Tüm eğitim organizasyonlarını

Esogüsem’in yaşayan üniversal kampüs

ortamında yapınız….

ETİ

TÜLOMSAŞ

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

TÜRKİYE İŞ KURUMU

KALDER

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

ARAS KARGO

KIRKA ETİ BOR İŞLETMELERİ

OEPSAŞ

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU

46


Ulusal ve Uluslararası Sertifikasyon ve Test Merkeziyiz.

VERDİĞİMİZ ULUSLARARASI SERTİFİKALARIMIZDAN BAZILARI

47


48

Kampüste yaşam farklıdır


49


ESOGÜSEM Güleryüzlü eğitmen ve personeliyle

modern bir eğitim merkezdir.

ESOGÜSEM Üniversite-kamu, Üniversite-İş dünyası,

Üniversite-yerel yönetimler, Üniversite-sivil toplu

örgütleri...

ÜNİVERSİTE-TOPLUM buluşmasında ara yüzdür.

• Üniversitedeki bilgi birikimini

topluma aktarır,

• Ulusal ve uluslararası sertifikalar

verir,

Eğitim alanında faaliyet gösteren

yurtiçi ve yurt dışı kuruluşlarla

işbirlikleri yapar,

• Yeni bilimsel ve teknolojik

gelişmeleri takip ederek; bunları

topluma aktarır,

• Toplumun her türlü eğitim talebini

karşılar,

• Ülkemizdeki yaşam boyu öğrenme

kültürünün geliştirilmesine katkılar

sağlar.

• Örgün ve uzaktan öğretim yöntemle

rini kullanır.

• Seminerler, konferanslar, proje pazarları,

eğitim fuarları ve benzeri fa

aliyetleri destekler.

• Üniversite-toplum ilişkilerini geliştirici

organizasyonlar yapar.

50


51


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Meşelik Kampüsü, F3 Blok (İibf Yanı) 1.Kat Sürekli

Eğitim Merkezi 26480 Eskişehir

Telefon: +90 (222) 239 96 28

+90 (222) 239 37 50 - Dahili 5071/5072

Belgegeçer: +90 (222) 239 37 20

E-Posta: esogusem@ogu.edu.tr, esogusem@gmail.com

https://facebook.com/esogusem

52

Similar magazines