Ziemassvçtki Mûzikas skolâ

rucavasdome

Duvzare-decembris-2016

Rucava, Sikðòi, Íâíiðíe, Dunika,

Pape, Jeèi, Peði, Nida.

Duvzare ir senâs Kursas zemes nosaukums, un tajâ

atradâs Rucavas pagasta paðreizçjâ teritorija un

Dunikas pagasta paðreizçjâs teritorijas lielâkâ daïa.

RUCAVAS NOVADA PAÐVALDÎBAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS 2016. gada decembris Nr.11 (94)

RUCAVAS NOVADA PAÐVALDÎBAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS

Grauduþu un Van der Venu ìimene kopâ ar

Valsts prezidentu iededz Ziemassvçtku egli

Tuvojas Ziemassvçtki un gadumija.

Tas ir laiks, kad klâtienç un domâs

apskaujam savus mîïos.

Dienas, kad vçlam mieru,

laimi un mîlestîbu cits citam.

Lai ikvienâ no mums mâjo sirsnîba,

ticîba brînumiem un apòçmîba jauniem darbiem!

Lai sirsnîgi un mîlestîbas pilni Ziemassvçtki

un svçtku gaiðums jaunajâ gadâ!

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vçjonis

7. decembrî divdesmit kuplas ìimenes no visas Latvijas, tai skaitâ Grauduþu un Van

der Venu ìimene no Rucavas novada, kopâ ar Valsts prezidentu Raimondu Vçjoni un

viòa kundzi Ivetu Vçjoni iededza Ziemassvçtku egli pie Rîgas pils. Ìimene dzîvo

saskaòâ ar dabu, òemot vçrâ sentçvu paradumus, vçrtîbas, un ir pelnîjusi sabiedrîbas

cieòu un uzmanîbu.

Foto no www.president.lv

It kâ nekas nav

noticis – tikai viens gads

aizlidojis, atstâjot pçdas

mûsu sirdîs un sejâs.

Daudz ko paòçmis,

daudz arî dâvâjis.

Bet mirklî, kad pulkstenis

iezvana jaunâ gada

sâkumu, ikviena sirds

sâk pukstçt straujâk.

Tas ir mirklis, kad

bijuðais sasaucas ar

nâkotni. Visi aizgâjuðie

mirkïi veido pagâtni,

kur paliek mûsu kïûdas

un neveiksmes, prieki

un uzvaras.

Gaiðus un priecîgus

Ziemassvçtkus!

Lai jaunajâ gadâ laba

veselîba, kopâ bûðanas

prieks ar saviem

tuviniekiem, mîïajiem,

radiem, draugiem,

apkârtçjiem cilvçkiem!

Rucavas novada domes

priekðsçdçtâjs Jânis Veits

Arvien, arvien vçl sapnis sirdi saista

Un augðâ ceï, kas laiku tumsâ rakts,

Cik mîïa bij, cik brîniðíîgi skaista

Reiz bçrnu dienâs

Ziemas svçtku nakts!

(Jânis Ziemeïnieks)

Novçlu visiem Ziemassvçtkos un jaunajâ 2017. gadâ

nepazaudçt ðo bçrnu dienu cerîbu un sapòu piepildîjuma

sajûtu, saglabât labu veselîbu, daudz draugu, domât

labas un gaiðas domas pat tad, ja dzîve liek ðíçrðïus,

bût stipriem un virzîties uz savu sapòu un ieceru

piepildîjumu. No sirds novçlu priecîgus Ziemassvçtkus

un laimîgu jauno Gaiïa gadu!

Rucavas novada domes izpilddirektors Guntis Ratnieks

Ziemassvçtki Mûzikas skolâ

Ar Ziemassvçtku ieskaòas koncertu "Viens pats mâjâs" Nîcas Mûzikas skolas Rucavas

filiâlç noslçdzâs pirmais mâcîbu pusgads. Attçlâ: Mûzikas skolas audzçkòi kopâ ar

ansambïa vadîtâju, solfedþo pasniedzçju Madaru Ivani, klavieru skolotâju Montu

Balodi, flautas skolotâju Lienu Trumpiku un skolas direktori Dinu Sleþi pçc koncerta.


2

2016. gada decembris

Rucavas novada domes sçþu lçmumi

Domes sçde

2016. gada

30. novembrî

Piedalâs domes priekðsçdçtâjs

Jânis Veits, deputâti Viktors Èamans,

Andis Rolis, Guntis Rolis, Lîga

Stendze, Irçna Ðusta, Romârs

Timbra, Liena Trumpika, Gundega

Zeme.

Domes sçdes norise tiek fiksçta

audio ierakstâ.

l Deputâti tikâs ar grâmatas

"Dunikas pagata vçsture" veidotâjâm

Ausmu Padalku un Kristîni Jçkabsoni

un iepazinâs ar grâmatas maketu

un vçsturnieka Gunâra Silakaktiòa

recenziju grâmatas manuskriptam.

Deputâti pieòçma zinâðanai

sniegto informâciju.

l Dome nolçma pagarinât

zemes nomas lîgumu ar seðâm

privâtpersonâm, izbeidza zemes

nomas lîgumu ar divâm personâm

un noslçdza ar divâm citâm.

l Atïâva sadalît trîs privâtîpaðumus.

l Nolçma rîkot zemes nomas

tiesîbu izsoli uz îpaðumu "Pogaïas".

l Deputâti nolçma lûgt AS

"Latvijas Valsts ceïi" nodot bezatlîdzîbas

kârtîbâ Rucavas novada

domei Rucavas centrâ esoðo autobusu

pieturas "Rucava" çku un

zemi zem tâs Tûrisma informâcijas

centra izveidoðanai un finansçðanai.

l Noteica zemes lietoðanas

mçríi vairâkiem îpaðumiem.

l Pagarinâja îres lîgumus ar

divâm privâtpersonâm.

l Uzòçma dzîvokïu rindâ vienu

privâtpersonu un noslçdza ar viòu

îres lîgumu.

l Lçma par Nidas piestâtnes

pâròemðanu paðvaldîbas valdîjumâ.

Uzdeva Rucavas novada domes

Attîstîbas nodaïas vadîtâjam

J. Ratkevièam veikt inþenierbûves

datu deklarâcijas aizpildîðanu par

Nidas piestâtni. Bet Rucavas novada

domes zemes lietu speciâlistei

Dzintrai Bïinovai uzdeva reìistrçt

Nidas piestâtni kâ paðvaldîbai

piekrîtoðo bûvi kadastrâ.

l Veica izmaiòas ierakstos par

paðvaldîbas amatu darba algas

likmi, reaìçjot uz minimâlâs algas

palielinâðanos lîdz 380 eiro no

2017. gada 1. janvâra.

l Valsts mçrídotâciju pedagogu

darba samaksas reformas

ievieðanai no 2016. gada 1. septembra

lîdz 31. decembrim sadalîja

ðâdi:

1. Rucavas pamatskolai –

287 EUR (algas – 232 EUR, VSAOI

– 55 EUR);

2. Sikðòu pamatskolai – 258 EUR

(algas – 208, VSAOI – 50 EUR);

3. Rucavas PII "Zvaniòð" – 68 EUR

(algas – 55 EUR, VSAOI – 13 EUR).

l Novirzîja lîdzekïus no Sociâlâ

dienesta budþeta Ziemassvçtku

paciòu iegâdei Rucavas

novadâ dzîvesvietu deklarçjuðiem

vientuïiem pensionâriem, vientuïâm

personâm ar invaliditâti,

represçtâm personâm, Èernobiïas

avârijas seku likvidatoriem, ârpus

ìimenes aprûpç esoðiem bçrniem,

ilgstoðas aprûpes institûcijâ ievietotâm

personâm, personâm, kurâm

ir noslçgts lîgums par pakalpojumu

– aprûpe mâjâs. Ziemassvçtku paciòas

vçrtîba lîdz 4,27 EUR vienai

personai.

l Piekrita apmaksât "Aizputes

TV" veidoto filmu par Rucavas tradîciju

kluba 15 gadu jubilejas un Rucavas

sievu 5 gadu jubilejas pasâkumu

380 EUR apmçrâ no Attîstîbas

nodaïas budþeta lîdzekïiem.

l Atlika jautâjumu par dzîvokïa

"Purenes-19" iegâdi.

l Veica grozîjumus paðvaldîbas

2016. gada pamatbudþetâ.

l Sakarâ ar nepiecieðamîbu

precizçt noteikumus "Par inventarizâciju

Rucavas novada paðvaldîbâ"

Rucavas novada dome atlika lçmuma

pieòemðanu ðajâ jautâjumâ.

l Apstiprinâja Kustamâs mantas

novçrtçðanas un atsavinâðanas

komisiju ðâdâ sastâvâ: izpilddirektors

Guntis Ratnieks, juriste Baiba

Millere, Komunâlas daïas vadîtâjs

Edgars Rieþnieks un finanðu analîtiíe

Inâra Reine.

l Nolçma atsavinât pasaþieru

autobusu "MB 0404", valsts reìistrâcijas

numura zîme HF 7382, un

pasaþieru autobusu "MB 0404",

valsts reìistrâcijas numura zîme HF

7382, rîkojot atklâtu izsoli ar augðupejoðu

soli. Uzdeva Kustamâs

mantas novçrtçðanas un atsavinâðanas

komisijai noteikt kustamâs

mantas nosacîto cenu un organizçt

mantas atsavinâðanu.

l Apstiprinâja izsoles noteikumus

"Paðvaldîbas kustamâs mantas,

pasaþieru autobusa "MERCEDES

BENZ 0404", izsoles noteikumi".

l Uzklausîja Attîstîbas nodaïas

vadîtâja J. Ratkevièa sniegto informâciju

par Eiropas Savienîbas

fondu, investîciju un citu veidu ârçjâ

finansçjuma piesaisti.

Apstiprinâtie projekti vai finansçjums

Aktivitâte

Rucavas pamatskolas

çkas siltinâðana (ERAF)

Papes ostas attîstîbas

koncepcijas izstrâde

(valsts mçrídotâcija)

Iesniegtie projekti, tiek gaidîts rezultâts

Aktivitâte

Videonovçroðanas

sistçmas (LAT/LIT)

Arboretums (LAT/LIT)

Glâbðanas dienesti

(LAT/LIT)

Plânots iesniegt

Aktivitâte

Dabas aizsardzîbas

infrastruktûra

(Papes tornis, ERAF)

Grants ceïu

pârbûve (ERAF)

LEADER projekti (LAD)

*atkârtoti iesniegt

iepriekð noraidîtos

Vçl idejas, ar kurâm tiek strâdâts.

l Sudrabu mâju pârveide par

grupu dzîvokïiem, kopâ 475 000 EUR.

l Ìeotermâlâs enerìijas pilotprojekts

LIFE programmas ietvaros.

l Papes Dabas parka aizsardzîbas

plâns, 65 000 EUR.

l Piestâtnes pie Bârtas upes,

veloceïð gar piekrasti, glâbðanas

dienesta inventârs (2. kârta) LAT/LIT

projektu ietvaros.

Kopçjâs

projekta

izmaksas

336 000

20 000

Kopçjâs projekta

izmaksas

20 000

46 000

55 488

Kopçjâs projekta

izmaksas

65 000

72 00 00

20 000

*rezervçjamais

finansçjums

Ârçjais

finansçjums

285 000

20 000

Ârçjais

finansçjums

12 750

39 100

47 164,8

Ârçjais

finansçjums

45 000

64 8000

17 000

Paðu

finansçjums

51 000

Paðu

finansçjums

7250

6900

8323,2

Paðu

finansçjums

20 000

72 000

3000

duli par zvejas dokumentâcijas

sagatvoðanu, ar I. Íudu par sniega

tîrîðanu Dunikas pagastâ, ar SIA

"OMS" par Rucavas skolas elektrîbas

mçrîjumu pârbaudçm.

l Notiek cenu aptauja bûvprojektam

par ielu apgaismojumu

Rucavâ un Sikðòos.

l Komunâlajâ daïâ veiktie

darbi: Rucavas centrâ veikts ûdens

trases remonts, paðvaldîbas ceïam

"Liepas – Pïavnieki" ielikta caurteka,

ceïa posmâ "Kliníi – Lieljûèi" attîrîts

0

Kopçjâ sarakstâ nav iekïauti

mazie projekti, kur Rucavas novada

dome piedalâs kâ partneris bez

lîdzfinansçjuma.

l Izpilddirektors G. Ratnieks

sniedza deputâtiem atskaiti par

2016. gada novembra nozîmîgâkajâm

aktivitâtçm.

l 31. oktobrî ieradâs VAS

"Latvijas Valsts ceïi" Kurzemes

nodaïas pârstâve B. Kampmane

pârbaudît autoceïu mçrídotâcijas

izlietojumu, ceïu ikdienas uzturçðanu.

Atzina, ka ir labâk salîdzinâjumâ

ar iepriekðçjiem gadiem,

bet dokumentâcijâ vçl ir, ko uzlabot.

l 1. novembrî bija pieredzes

apmaiòas brauciens uz Api, kur

veikts skolas siltinâðanas projekts.

l 2. novembrî paðvaldîbâ bija

uzòçmçji, kuri nodarbojas ar

Eiropas Savienîbas naudas lietderîgu

apgûðanu projektos, tika

runâts par Rucavas skolas siltinâðanu.

l 14. novembrî notika tikðanâs

ar SIA "Lattelecom" pârstâvi, lai

pârrunâtu iespçjas, tarifus, vajadzîbas

(arî 2017. gada budþeta

kontekstâ).

l 21. novembrî bija tikðanâs ar

Liepâjas reìiona Tûrisma informâcijas

biroja jauno vadîtâju

Ðoriòu, viòa iepazîstinâja ar savu

redzçjumu par sadarbîbu tûrisma

jomâ.

l Noslçgti lîgumi ar SIA "Topo

Libau" par topogrâfisko uzmçrîðanu

Rucavas skolas siltinâðanas

projektam, ar M. Ìçìeri par meþizstrâdes

pakalpojumiem, ar K. Gruno

kokiem un krûmiem ceïð un izrakts

grâvis, no kokiem tiek attîrîts

baseins, veikti citi darbi.

Domes sçde

2016. gada

8. decembrî

Piedalâs domes priekðsçdçtâjs

Jânis Veits, deputâti Viktors Èamans,

Andis Rolis, Guntis Rolis,

Lîga Stendze, Irçna Ðusta, Romârs

Timbra, Gundega Zeme

Domes sçdes norise tiek fiksçta

audio ierakstâ.

l Nolçma iedalît zvejas rîkus

tiem komersantiem, ar kuriem

noslçgts lîgums par zvejas rîku

nomas tiesîbâm un kuri lîdz noteiktajam

termiòam, 2016. gada

21. novembra darba dienas beigâm,

ir iesnieguði iesniegumus

Rucavas novada domç, pildîjuði

noslçgtâ lîguma nosacîjumus un

ievçrojuði zveju regulçjoðos noteikumus.

Zvejas rîki netiek iedalîti

juridiskâm personâm, kurâm nav

zvejas licences zvejai Baltijâ jûras

piekrastç un Rîgas jûras lîcî. Uz pâri

palikuðajiem zvejas rîkiem ir tiesîbas

pretendçt pârçjiem zvejas rîku

pieprasîtâjiem.

l Pieðíîra zvejas nomas tiesîbas

uz zivju tîkliem:

l IK "Rucavas Segliòi" – 8 gab.,

l SIA "Piestâtne 85" – 12 gab.,

l SIA "Marlin 11" – 55 gab.,

l IK "Asarîtis" – 14 gab.,

l SIA "Virkavi R" – 4 gab.

Nepieðíîra zvejas nomas tiesîbas

uz zivju tîkliem IK "Marlin B".

l Pieðíîra zvejas nomas tiesîbas

uz reòìu tîkliem:

l IK "Rucavas Segliòi" – 8 gab.,

l SIA "Piestâtne 85" – 8 gab.,

l SIA "Marlin 11" – 10 gab.,

l SIA "Virkavi R" – 3 gab.

Nepieðíîra zvejas nomas tiesîbas

uz reòìu tîkliem IK "Marlin B" un SIA

"Express cargodelivery".

l Pieðíîra zvejas nomas tiesîbas

uz akmeòplekstu tîkliem:

SIA "Piestâtne 85" – 10 gab.,

SIA "Marlin 11" – 15 gab.,

IK "Asarîtis" – 10 gab.,

SIA "Virkavi R"– 10 gab.

Nepieðíîra zvejas nomas tiesîbas

uz akmeòplekstu tîkliem SIA "Express

cargodelivery" un IK "Marlin B".

l Pieðíîra zvejas nomas tiesîbas

uz zivju âíiem SIA "Piestâtne 85" –

500 gab., nepieðíîra IK "Marlin B".

l Pieðíîra zvejas nomas tiesîbas

uz zivju vadu IK "Rucavas Segliòi" –

1 gab. un SIA "Piestâtne 85" – 1 gab.

Nepieðíîra IK "Marlin B".

l Pieðíîra zvejas nomas tiesîbas

uz reòìu stâvvadiem:

l SIA "Piestâtne 85" – 1 gab.,

l IK "Asarîtis" – 2 gab.,

l SIA "Virkavi R" – 1 gab.

l Pieðíîra zvejas nomas tiesîbas

mencu nozvejai:

l IK "Rucavas Segliòi" – 273 kg,

l SIA "Piestâtne 85" – 967 kg,

l SIA "Marlin 11" – 2171 kg,

l IK "Asarîtis" – 249 kg,

l SIA "Express cargodelivery" –

50 kg,

l SIA "Virkavi R" – 241 kg.

Nepieðíîra IK "Marlin B".

l Nepieðíîra zvejas nomas

tiesîbas uz lucîðu murdiem IK

"Rucavas Segliòi", SIA "Piestâtne 85"

un SIA "Virkavi R".

l Pieðíîra zvejas nomas tiesîbas

uz zivju tîkliem specializçtajai

apaïâ jûrasgrunduïa zvejai SIA

"Marlin 11" – 20 gab. un SIA "Virkavi

R" – 1 gab.

l Apstiprinâja noteikumus "Par

inventarizâciju Rucavas novada

paðvaldîbâ".

l Atbrîvoja Sarmîti Lesiòu no

Bûvniecîbas padomes locekïa

pienâkumu pildîðanas ar 2016. gada

8. decembri.

l Precizçja Rucavas novada

paðvaldîbas 2016. gada 27. oktobra

saistoðos noteikumus Nr. 8/2016

"Grozîjumi Rucavas novada paðvaldîbas

2011. gada 24. novembra

saistoðajos noteikumos Nr.19 "Sadzîves

atkritumu apsaimniekoðana

Rucavas novadâ"", izdarot ðâdus

grozîjumus Rucavas novada paðvaldîbas

2011. gada 24. novembra

saistoðajos noteikumos Nr.19 "Par

sadzîves atkritumu apsaimniekoðanu

Rucavas novadâ":

1. aizstât saistoðajos noteikumos

terminu "atkritumu tvertne" ar

terminu "atkritumu konteiners";

2. aizstât saistoðajos noteikumos

terminu "dome" ar terminu

"paðvaldîba";

3. papildinât saistoðajos noteikumos

termina "Atkritumu poligons"

otro teikumu ar vârdu "neðíirotie"

pirms vârda "atkritumi";

4. papildinât saistoðos noteikumus

ar terminu skaidrojumu:

"Bioloìiskie atkritumi – bioloìiski

noârdâmi dârzu vai parku atkritumi,

mâjsaimniecîbu, restorânu,

sabiedriskâs çdinâðanas iestâþu un

mazumtirdzniecîbas telpu pârtikas

un virtuves atkritumi un citi tiem

pielîdzinâmi pârtikas raþoðanas

atkritumi";

5. izteikt 2. punktu ðâdâ redakcijâ:

"Ðo saistoðo noteikumu mçríis

ir noteikt atkritumu apsaimniekoðanas

kârtîbu Rucavas novada

administratîvajâ teritorijâ, lai aizsargâtu

vidi, cilvçku dzîvîbu un veselîbu,

nodroðinât atkritumu dalîtu

savâkðanu un reìenerâciju, kâ arî

veicinât dabas resursu efektîvu izmantoðanu

un apglabâjamo atkritumu

apjoma samazinâðanu.";

6. svîtrot 3.2. apakðpunktâ vârdu

"pakâpeniski";

7. izteikt 4.2. apakðpunktu ðâdâ

redakcijâ: "Organizç un kontrolç

sadzîves atkritumu apsaimniekoðanu

paðvaldîbas administratîvajâ

teritorijâ saskaòâ ar normatîvajiem

aktiem atkritumu apsaimniekoðanas

jomâ, atkritumu apsaimniekoðanas

valsts un reìionâlo plânu, kâ arî paðvaldîbas

saistoðajiem noteikumiem.";

8. izteikt 4.5. apakðpunktu ðâdâ

redakcijâ: "Pamatojoties uz lîgumu,

kas noslçgts starp paðvaldîbu un

atkritumu apsaimniekotâju, paðvaldîba

nosaka maksu par sadzîves

atkritumu savâkðanu, pârvadâðanu,

pârkrauðanu, uzglabâðanu, dalîtâs

atkritumu savâkðanas, ðíiroðanas

un pârkrauðanas infrastruktûras

objektu uzturçðanu. Kârtîba, kâdâ

izdarâmi maksâjumi par atkritumu

apsaimniekotâja sniegtajiem pakalpojumiem,

tiek noteikta starp

atkritumu apsaimniekotâju un atkritumu

radîtâju vai valdîtâju noslçgtajâ

lîgumâ.";

9. izteikt 4.8. apakðpunktu ðâdâ

redakcijâ: "Paðvaldîba slçdz lîgumu

ar atkritumu apsaimniekotâju uz

laiku, kas nav îsâks par trim gadiem

un nav ilgâks par septiòiem gadiem.";


2016. gada decembris

3

10. papildinât 5.1. apakðpunktu

ar teikumu: "Atkritumu radîtâjam ir

jâiesaistâs atkritumu dalîtâs vâkðanas

sistçmâ.";

11. izteikt 5.5. apakðpunktu ðâdâ

redakcijâ: "Bioloìiskos atkritumus

atïauts kompostçt sava îpaðuma

teritorijâ vai citâ speciâli tam paredzçtâ

vietâ, kas nerada draudus

cilvçku dzîvîbai, veselîbai, videi, kâ

arî citu personu mantai.";

12. izteikt 5.8. apakðpunktu ðâdâ

redakcijâ: "Asos priekðmetus ievietot

atkritumu konteinerâ tâ, lai

pçc iespçjas samazinâtu ietekmi uz

iedzîvotâju veselîbu, kâ arî atkritumu

savâkðanas, pârvadâðanas un ðíiroðanas

iekârtu bojâjumiem.";

13. svîtrot 5.10. apakðpunktu;

14. izteikt 5.12.2. apakðpunktu

ðâdâ redakcijâ: "Ar atkritumu apsaimniekotâju

saskaòot sadzîves atkritumu

izveðanas bieþumu un laiku, taèu

ne retâk kâ 1 (vienu) reizi trijos mçneðos.

Vasarnîcas, vasaras mîtnes vai

citas îslaicîgas apmeðanâs çkas

îpaðniekam, valdîtâjam, lietotâjam

vai viòa pilnvarotai personai sadzîves

atkritumu izveðanas bieþums

laika posmâ no 1. maija lîdz 30. septembrim

ir ne retâk kâ vienu reizi

mçnesî, pârçjâ laikâ iespçjams izvest

arî retâk, to iepriekð saskaòojot ar

atkritumu apsaimniekotâju.";

15. svîtrot 5.12.3. apakðpunktâ

vârdus "gruntsgabala teritorijâ";

16. aizvietot 6.3. apakðpunktâ

vârdus "Pçc iespçjas" ar vârdiem

"Kopâ ar paðvaldîbu";

17. izteikt 6.7. apakðpunktu ðâdâ

redakcijâ: "Vienojoties ar nekustamâ

îpaðuma îpaðniekiem vai lietotâjiem,

atkritumu apsaimniekotâjam jânodroðina

atseviðíu atkritumu veidu

(piemçram, lielgabarîta atkritumu,

bûvniecîbâ raduðos atkritumu, sadzîvç

raduðos bîstamo atkritumu, ðíiroto

atkritumu) apsaimniekoðna.";

18. papildinât 6.7. apakðpunktu

ar 6.7.¹ apakðpunktu ðâdâ redakcijâ:

"Divas reizes gadâ nodroðinât

lielgabarîta atkritumu izveðanu.";

19. izteikt 6.9. apakðpunkta pirmo

teikumu ðâdâ redakcijâ: "Atkritumu

konteineri ir jâmaríç, norâdot

sadzîves atkritumu apsaimniekotâja

nosaukumu un kontaktinformâciju,

kâ arî norâdi par konteinerâ ievietojamo

atkritumu veidu.";

20. svîtrot 6.13. apakðpunktu;

21. svîtrot 8.1.6. apakðpunktâ

vârdu "sadzîves";

22. izteikt 9.1. apakðpunktu ðâdâ

redakcijâ: "Atkritumu apsaimniekotâjam

ir tiesîbas iekasçt maksu par

sniegtajiem pakalpojumiem. Atkritumu

radîtâjam ir pienâkums samaksât

par atkritumu apsaimniekotâja

sniegtajiem pakalpojumiem, òemot

vçrâ paðvaldîbas noteikto maksu

par sadzîves atkritumu apsaimniekoðanu

(izòemot sadzîves atkritumu

reìenerâciju).";

23. svîtrot 9.2. apakðpunktu;

24. papildinât 9.3.1. apakðpunktu

ar vârdu "ðíiroðanu" pçc

vârda "pârkrauðanu";

25. svîtrot 9.3.2. apakðpunktâ

vârdus "un izgâztuvçs";

26. papildinât 10.1. apakðpunktu

pçc vârda "atbildîbas" ar

"Latvijas Administratîvo pârkâpumu

kodeksa noteiktajâ kârtîbâ";

27. izteikt 10.2. apakðpunktu

ðâdâ redakcijâ: "Par saistoðo noteikumu

pârkâpðanu var piemçrot

brîdinâjumu vai naudas sodu, atbilstoði

Latvijas Administratîvo

pârkâpumu kodeksam.";

28. izteikt 11.1. apakðpunkta

1. daïu ðâdâ redakcijâ: "Sadzîves

atkritumu radîtâjs noslçdz lîgumu ar

sadzîves atkritumu apsaimniekotâju

par sadzîves atkritumu savâkðanu un

pârvadâðanu ne vçlâk kâ divu

mçneðu laikâ no dienas, kad paðvaldîba

informçjusi par sadzîves

atkritumu apsaimniekotâju, ar kuru

tâ noslçgusi lîgumu par sadzîves

atkritumu apsaimniekoðanu savâ

administratîvajâ teritorijâ.";

29. izteikt 11.1. apakðpunkta

2. daïu ðâdâ redakcijâ: "Noteikumos

lietoti termini, kas atbilst "Atkritumu

apsaimniekoðanas likumâ"

un uz tâ pamata izdotajos normatîvajos

aktos lietotajiem terminiem.

l Rucavas novada domes

priekðsçdçtâjs Jânis Veits ierosina

izvirzît kandidâtus novada domes

priekðsçdçtâja vietnieka amatam.

Deputâte Gundega Zeme par

kandidâtu Rucavas novada domes

priekðsçdçtâja vietnieka amatam

izvirza deputâtu Andi Roli.

Deputâts Guntis Rolis par kandidâtu

Rucavas novada domes

priekðsçdçtâja vietnieka amatam

izvirza deputâti Gundegu Zemi.

Gundega Zeme atsauc savu kandidatûru.

Deputâte Lîga Stendze par

kandidâtu Rucavas novada domes

priekðsçdçtâja vietnieka amatam

izvirza deputâti Lienu Trumpiku.

Izpilddirektors G. Ratnieks norâda,

ka kandidâtam jâdod iespçja izteikties

un, kâ iepriekðçjâ gadîjumâ,

varbût atsaukt savu kandidatûru.

Juriste B. Millere norâda, ka vietnieku

ievçl klâtesoðie domes deputâti,

nevar balsot par cilvçku, kurð

nepiedalâs. L. Trumpikas kandidatûra

tiek noraidîta.

Rucavas novada domes priekðsçdçtâjs

Jânis Veits informç par

kârtîbu, kâdâ izveidojama Balsu

skaitîðanas komisija un ierosina

izvirzît kandidâtus komisijas sastâvam.

Izveido Balsu skaitîðanas komisiju

ðâdâ sastâvâ: Jânis Gunars

Lîcis, Ilze Feodosova, Santa Zuïìe.

Tiek aicinâts izteikties un atbildçt

uz deputâtu jautâjumiem priekðsçdçtâja

vietnieka kandidâts Andis

Rolis. Rucavas novada domes

priekðsçdçtâjs Jânis Veits izsludina

15 minûðu pârtraukumu, lai sagatavotos

balsoðanas procedûrai. Pçc

pârtraukuma Balsu skaitîðanas

komisija atgâdina par balsoðanas

kârtîbu. Tiek paziòots par balsoðanas

sâkðanos, lai deputâti varçtu

izdarît savu izvçli. Pçc deputâtu nobalsoðanas

Balsu skaitîðanas komisija

apkopo vçlçðanu rezultâtus.

Par Rucavas novada domes

priekðsçdçtâja vietnieku ar septiòâm

balsîm "par" (Viktors Èamans,

Andis Rolis, Guntis Rolis, Lîga

Stendze, Romârs Timbra, Jânis

Veits, Gundega Zeme) ievçlç deputâtu

Andi Roli. Pret balso deputâte

Irçna Ðusta.

Rucavas novada domes 2016. gada 8. decembra

ârkârtas sçdç ar septiòâm balsîm "par" un vienu balsi

"pret" par Rucavas novada domes priekðsçdçtâja

vietnieku ievçlçja Andi Roli. Domes priekðsçdçtâjs

Jânis Veits, sveicot jaunievçlçto vietnieku, novçl

produktîvu un raþîgu sadarbîbu.

Ziòo Rucavas novada

domes izpilddirektors

l Ðobrîd notiek darbs pie

ielu apgaismojuma atjaunoðanas

un gâjçju celiòu izveidoðanas

Rucavas un Sikðòu centrâ.

Ir veikta topogrâfiskâ

uzmçrîðana un notiek projektçðana

ielu posmiem Rucavâ no

pirmsskolas izglîtîbas iestâdes

"Zvaniòð" auto stâvlaukuma

lîdz tiltam pâri Paurupei, izveidojot

gâjçju celiòu un sakârtojot

ielu apgaismojumu, kâ arî

plânots ðajâ darbu kârtâ atjaunot

ielu apgaismojumu pie

autoceïa V1221, gar mâjâm

"Censoòi", "Pludiòi", "Bruòenieki".

Sikðòos ðâda veida

darbi plânoti Saules ielâ. Pçc

projektu izstrâdâðanas tiks

veikts iepirkums. Ðîs izmaksas

tiek segtas no paðvaldîbas

speciâlâ budþeta (Auto ceïu

Rucavas novada dome atgâdina,

ka joprojâm ir spçkâ

2012. gada 25. oktobra saistoðie

noteikumi Nr.16 "Par nekustamâ

îpaðuma nodokïa

maksâjumu atvieglojumu pieðíirðanu

Rucavas novadâ". Lai

saòemtu kâdu no nekustamâ

îpaðuma nodokïa maksâjumu

atvieglojumiem, nedrîkst bût

nekâds parâds pret paðvaldîbu

un lîdz 10. janvâra darba dienas

beigâm ir jâiesniedz Rucavas

novada domç vai Dunikas

fonds). Bûvniecîbas darbus

plânots sâkt 2017. gada maijâ.

l Daudzdzîvokïu mâjâm

plânots nomainît ieejas mezglu

ârdurvis un sakârtot lieveòus.

l 2017. gadâ tiks turpinâts

papildinât grants segumu

novada autoceïiem, ðogad kopumâ

ir uzvesti un iestrâdâti

1020 m³ grants Dunikas pagastâ

un 1700 m³ Rucavas pagastâ.

l Veikta meþa "Vellinu

karjers" sanitârâ kopðana,

piesaistot ârpakalpojumu, tâdâ

veidâ ir papildus sagâdâta

malka Rucavas pamatskolai

un PII "Zvaniòð", kâ arî ietaupîta

pamatbudþeta nauda.

Guntis Ratnieks,

Rucavas novada domes

izpilddirektors,

tâlrunis 27030333

Var saòemt nekustamâ îpaðuma

nodokïa maksâjumu atvieglojumus

pârvaldç iesniegums, kurâ

norâdîts, kuru no atvieglojumiem

vçlaties piemçrot.

Iesniegums par atvieglojumu

pieðíirðanu ir jâraksta

arî represçtâm personâm. Iesniegumam

jâpievieno represçtâs

personas apliecîbas kopija

(uzrâdot oriìinâlu) un jâapliecina,

ka îpaðumâ netiek veikta

saimnieciskâ darbîba.

Sîkâka informâcija pa

tâlruni 20397912, kâ arî

mâjaslapâ www.rucava.lv.

SAISTOÐIE

NOTEIKUMI

APSTIPRINÂTI

Rucavas novada domes sçdç

(protokols Nr.19, 3.2.)

2016. gada 27. oktobrî.

Rucavas novada paðvaldîbas

2016. gada saistoðie noteikumi

Nr.10/2016

"Grozîjumi Rucavas novada

domes 2014. gada 27. jûnija

saistoðajos noteikumos Nr.8

"PAR PABALSTIEM RUCAVAS

NOVADÂ""

Izdoti saskaòâ ar

LR likuma "Par paðvaldîbâm"

43. panta treðo daïu,

"Sociâlo pakalpojumu un sociâlâs

palîdzîbas likuma" 35. panta

ceturto un piekto daïu, likuma "Par

palîdzîbu dzîvokïa jautâjumu

risinâðanâ" 25. 2 panta piekto daïu,

2010. gada 30. marta Ministru

kabineta noteikumu Nr.299 "Noteikumi

par ìimenes vai atseviðíi

dzîvojoðas personas atzîðanu par

trûcîgu" 19.4. apakðpunktu,

2006. gada 19. decembra Ministru

kabineta noteikumu Nr.1036 "Audþuìimeòu

noteikumi" 43. punktu

un 2005. gada 15. novembra

Ministru kabineta noteikumu

Nr.857 "Noteikumi par sociâlajâm

garantijâm bârenim un bez vecâku

gâdîbas palikuðajam bçrnam, kurð

ir ârpusìimenes aprûpç, kâ arî pçc

ârpusìimenes aprûpes beigðanâs"

27., 29., 30., 31., 31.1 punktu.

1. Izdarît grozîjumu Rucavas

novada paðvaldîbas 2014. gada

27. jûnija saistoðajos noteikumos

Nr.8 "PAR PABALSTIEM RUCA-

VAS NOVADÂ" un izteikt saistoðo

noteikumu 35.4.3.1. apakðpunktu

ðâdâ redakcijâ:

"35.4.3.1. par dzîvojamo telpu

îri/apsaimniekoðanu ne vairâk kâ

2,00 EUR par 1 m 2 ."

2. Saistoðie noteikumi publicçjami

un stâjas spçkâ likuma "Par

paðvaldîbâm" 45. pantâ noteiktajâ

kârtîbâ.

3. Atvieglojumi tiek piemçroti

ar nâkamâ kalendârâ mçneða 1.

datumu pçc saistoðo noteikumu

stâðanâs spçkâ.

Jânis Veits,

Rucavas novada domes

priekðsçdçtâjs

IEVÇRÎBAI!

Paðvaldîbas informatîvajâ

bezmaksas izdevumâ

"Duvzares Vçstis" netiek

publicçti privâtpersonu un

ar novada domi nesaistîtu

institûciju sludinâjumi un

reklâma. Izdevuma mçríis ir

nodroðinât informâcijas

apmaiòu vietçjâ sabiedrîbâ,

iedzîvotâjiem regulâri darot

zinâmus domes lçmumus

un atspoguïojot svarîgâkâs

norises Rucavas novada

dzîvç.

Saskaòâ ar paðvaldîbas nolikumu Rucavas novada

domes sçdes notiek domes telpâs katra mçneða

ceturtâs nedçïas ceturtdienâ pulksten 14.

Domes sçdes ir atklâtas, izòemot likumâ noteiktos gadîjumus.

Ar domes sçþu protokoliem un audio ierakstiem

var iepazîties paðvaldîbas mâjaslapâ

www.rucava.lv, sadaïâ "Paðvaldîba – domes sçdes".

Rucavas novada paðvaldîbas kasç

ir iespçjams norçíinâties ar karti

Lai paplaðinâtu norçíinu iespçjas par pakalpojumiem un piedâvâtu

mûsdienîgâkos apmaksas risinâjumus, Rucavas novada paðvaldîbas kasç

ir iespçjams apmaksât rçíinus un pakalpojumus, izmantojot norçíinu

kartes. Lûgums pirms maksâjuma veikðanas ar karti informçt par to

grâmatvedi.

A/S "Swedbank" bankomâts

atrodas "Pagastmâjâ",

Rucavâ, Rucavas

pagastâ, Rucavas novadâ.

Bankomâts pieejams

visu diennakti.


4

2016. gada decembris

Rucavas teicçjai Annai Veitai – 80

Anna Veita (vidû) Annu godos "Vîtolniekos" Papç.

jektâ "Rucavas tradîciju skola"

(2006.), piedalîjusies prospekta

"Rucavas Annas" prezentâcijâ

Lejaskurzemes folkloras kopu

Anna Veita ir viena no tâm

Rucavas teicçjâm, kura ir ierakstîta

Latvijas kultûras kartç.

Lûk, kas tur teikts par mûsu

Annu:

"Mâtes, savulaik slavenâs

diþâs Rucavas teicçjas Katrînas

Grabovskas (dzimusi Ðçpere

1908. gadâ, mirusi 1993. gadâ)

spçcîgâs balss un dziedâðanas

manieres, adîðanas un auðanas

prasmes mantotâja, Rucavai

raksturîgâ tradicionâlâs dziedâðanas

veida nesçja, Rucavas

kâzu un kûmu tradîciju zinâtâja.

A. Veitu intervçjuði pçtnieki

no trîs augstskolâm (2004. –

2007.): Liepâjas Pedagoìijas

akadçmijas, Latvijas Universitâtes

docçtâji un studenti

profesores Benitas Laumanes

un LPA Kurzemes folkloras un

valodas centra vadîtâjas, LU

doktorantes Gitas Giròus vadîbâ

un Latvijas Kultûras akadçmijas

studenti maìistres Ivetas

Tâles vadîbâ.

A. Veita ir viena no centrâlajâm

personâm, kura filmçta

un aprakstîta projektâ "Rucavas

Annas" (kopîgais LPA un

Rucavas pagasta padomes

VKKF atbalstîts projekts,

2005.), uzòemts stundu garð

videomateriâls, izveidota 10

minûðu gara îsfilma un viena

lappusîte prospektâ "Rucavas

Annas". A. Veita piedalîjusies

LTV raidîjumâ "Klçts", apdziedâjusi

pûrus Lejaskurzemes

folkloras kopu saietâ "Annas

dienas Lejaskurzemç" Papç

(2003.), piedalîjusies vairâkâs

vakarçðanas programmâs prosaietâ

"Annas dienas Lejaskurzemç"

(2005.).

Anna ir lepna par savu

varçðanu un dziesmu zinâðanu,

bet turas savrup – nekâdos

ansambïos dziedât nav piedabûjama,

mûþam nevaïîga: jâdara

mâjas un lauku darbi,

jâgaida ciemos bçrni un mazbçrni,

jânoada saviem mîïajiem

cimdi un zeíes. Tomçr vienlaikus

pretimnâkoði izturas

pret intervçtâjiem, ekspedîciju

dalîbniekiem, TV."

Tâ par mûsu Annu rakstîts

Latvijas kultûras kartç

2007. gadâ. Bet ko Anna dara

ðodien? Kâ Annai klâjas?

Anna joprojâm ir moþa.

Savu jubilejas pusdienu galdu,

ap kuru pulcçjâs draugi, kaimiòi

un darbabiedri, Anna maz

pamazâm vairâku dienu garumâ

bija sarûpçjusi pati – gan

silto, gan saldo, gan uzkodas,

un ciemiòi bija vienisprâtis –

Annai nekas nav zudis no lieliskâs

saimnieces mâkas. Viss

bija fantastiski garðîgs! Jubilejâ

tika daudz dziedâts, kâ

vienmçr Veitu mâjâs, kad kopâ

sanâk tuvâkie. Jubileja nedçïas

garumâ, jo nedçïas nogalç

Anna bija kopâ ar saviem

mîïajiem – bçrniem, mazbçrniem

un mazmazbçrniem, un to

viòai ir pulka – trîs bçrni, 10

mazbçrni, un 10 mazmazbçrni!

Rucavas tradîciju kluba 15

gadu jubilejâ Anna Veita saòçma

Latvijas Nacionâlâ kultûras

centra Atzinîbas rakstu par

nozîmîgu ieguldîjumu Rucavas

dziesmu pûra un tradicionâlâ

dziedâðanas veida saglabâðanâ

un tâlâk nodoðanâ nâkamajâm

paaudzçm. Mçs lepojamies,

ka Anna ir viena no

mums, un vçlam mûsu Annai

"daudz baltu dieniòu, diþeni,

raþeni dzîvojot(i)".

Sandra Aigare

Aicina iedzîvotâjus noslçgt lîgumus

par atkritumu apsaimniekoðanu

No 2016. gada 1. decembra

sadzîves atkritumu apsaimniekoðanu

Rucavas novadâ

nodroðina pilnsabiedrîba

"Vides pakalpojumi Liepâjai",

ar kuru 2016. gada

26. septembrî Rucavas novada

paðvaldîba noslçdza lîgumu.

Tas nozîmç, ka katrai mâjsaimniecîbai

un juridiskai

personai (izòemot tâs, kam par

atkritumu izveðanu rçíinu

izsûta paðvaldîba) jâbût noslçgtam

lîgumam par atkritumu

apsaimniekoðanu. Visiem

novada iedzîvotâjiem un

juridiskajâm personâm apsaimniekotâjs

pastâvîgi septiòu

gadu ilgâ periodâ savâks

atkritumus, tâlâk nodarbojoties

ar to uzglabâðanu, pârkrauðanu

un pârvadâðanu.

Sadzîves atkritumu apsaimniekoðanu

valstî un arî

Rucavas novada paðvaldîbâ

regulç "Atkritumu apsaimniekoðanas

likums" un Rucavas

novada domes 2011. gada

24. novembra saistoðie

noteikumi Nr.19 "Par sadzîves

atkritumu apsaimniekoðanu

Rucavas novadâ".

"Atkritumu apsaimniekoðanas

likuma" 16. panta

4. punkts nosaka, ka sadzîves

atkritumu sâkotnçjais radîtâjs,

valdîtâjs vai ðâ panta

otrajâ daïâ minçtâ persona

noslçdz lîgumu ar sadzîves

atkritumu apsaimniekotâju

par sadzîves atkritumu savâkðanu

un pârvadâðanu ne vçlâk

kâ divu mçneðu laikâ no dienas,

kad paðvaldîba informçjusi par

sadzîves atkritumu apsaimniekotâju,

ar kuru tâ noslçgusi

lîgumu par sadzîves atkritumu

savâkðanu, pârvadâðanu, pârkrauðanu

un uzglabâðanu attiecîgajâ

sadzîves atkritumu

apsaimniekoðanas zonâ, tâpçc

aicinâm visu privâtmâju îpaðniekus,

iedzîvotâjus un uzòçmçjus,

kuri to vçl nav izdarîjuði,

noslçgt jaunos atkritumu apsaimniekoðanas

lîgumus.

Informçjam, ka saskaòâ ar

saistoðajiem noteikumiem atkritumu

izveðana tiek veikta ne

retâk kâ vienu reizi mçnesî.

Pilnsabiedrîba "Vides pakalpojumi

Liepâjai" nodroðina

daþâdu tilpumu un izmçru

atkritumu tvertnes. Par vçlamo

un piemçrotâko tilpumu

nepiecieðams vienoties individuâli.

Atkritumu apsaimniekoðanas

cena ir 14,39 EUR ar

PVN par vienu m3.

DAUDZDZÎVOKÏU MÂ-

JU IEDZÎVOTÂJU ZINÂÐA-

NAI!

Rucavas pagasta daudzdzîvokïu

mâjâs "Ozoli" un "Miesnieki",

kurâs paðvaldîbai pieder

vairâk nekâ 50% dzîvokïu,

atkritumu apsaimniekoðanu

no 2016. gada 1. decembra

administrç paðvaldîba. Mâju

iedzîvotâji, kuri to vçl nav

izdarîjuði, aicinâti lîdz decembra

beigâm noslçgt lîgumu

ar paðvaldîbu par atkritumu

izveðanu.

Dunikas pagasta daudzdzîvokïu

mâju "Granîti", "Birzes"

un "Mçtras" iedzîvotâjiem paðlaik

nav jâslçdz jauni lîgumi,

jo atkritumu apsaimniekoðana

jau lîdz ðim bija iekïauta lîgumos.

Iepriekð minçto mâju iedzîvotâjiem

2016. gada 1. decembrî

tika izsûtîtas vçstules ar

informâciju, kâ tiks aprçíinâta

sadzîves atkritumu apsaimniekoðanas

maksa daudzdzîvokïu

mâjâs. Abos gadîjumos maksa

par pakalpojumu bûs redzama

rçíinos.

KÂ NOSLÇGT LÎGUMU

PAR SADZÎVES ATKRITU-

MU APSAIMNIEKOÐANU?

Visçrtâk un âtrâk jauno

lîgumu ar pilnsabiedrîbu "Vides

pakalpojumi Liepâjai" ir

slçgt elektroniski. Iedzîvotâji to

var izdarît interneta vietnç

www.vpgrupa.lv, autorizçjoties

ar internetbankas starpniecîbu.

No uzòçmuma puses parakstîts

lîgums tiks nosûtîts uz e-pastu

pçc iespçjas drîz.

Savukârt juridiskâs personas

"Vides pakalpojumu grupas"

interneta vietnç pieejamo

lîguma formu aicinâtas aizpildît,

parakstît ar droðu elektronisko

parakstu un nosûtît uz

e-pasta adresi info@vpgrupa.lv.

Tâpat lîguma formu iespçjams

lejuplâdçt, aizpildît un nosûtît

pa pastu vai personîgi nogâdât

"Vides pakalpojumu grupas"

Klientu centrâ Liepâjâ, Cukura

ielâ 8/16 (otrdienâs no

pulksten 8.30 lîdz 19.00; pâ-

rçjâs darba dienâs – no pulksten

8.30 lîdz 17.00).

Lîgumus var noslçgt arî

Rucavas novada paðvaldîbâ pie

Komunâlâs daïas darbinieces

(Rucavas novadâ, Rucavas pagastâ,

Rucavâ, "Pagastmâjâ")

1. stâvâ, 10. kabinetâ. Klientu

pieòemðanas laiki par atkritumu

lîgumu slçgðanu ir pirmdienâs,

treðdienâs un piektdienâs

no pulksten 8.00 lîdz

12.00, otrdienâs no pulksten

13.00 lîdz 17.00, bet ceturtdienâs

no pulksten 14.00 lîdz

18.00.

Lai valdîtu kârtîba, tiks

sekots tam, lai privâtmâju

iedzîvotâji nemestu savus neðíirotos

atkritumus sabiedriskâs

vietâs izvietotajos konteineros

vai konteineros daudzdzîvokïu

mâju pagalmos. Par

ðâdâm darbîbâm Paðvaldîbas

policija var piemçrot administratîvo

sodu.

Saudzçsim sevi un apkârtçjos,

bûsim saprotoði, un lai

jaunajâ gadâ sakopta ir katra

Rucavas novada sçta!

Rucavas novada

Komunâlâ daïa


2016. gada decembris

5

Rucavas tautastçrpa daïu izpçte Rîgas un Liepâjas muzejos

Raþîga gada nogale izvçrsusies

Rucavas sievâm.

Projekta "Prasmju skola Rucavâ

2016" laikâ ar Valsts

kultûrkapitâla fonda un Rucavas

novada domes atbalstu

apmeklçti Latvijas

Nacionâlâ vçstures muzeja

Etnogrâfijas nodaïas un Liepâjas

muzeja fondi.

Rucavas tautastçrpa izpçtei,

valkâðanai un darinâðanai

veltîti vairâki projekti. Ar ko

nozîmîgs ir ðis projekts? Vçrojot,

kâ Rucavas sievâm veicas

ar tautastçrpa darinâðanu, arî

to, kâdi tçrpi ir Rucavas etnogrâfiskajam

ansamblim, nâcâs

atzît, ka esam gâjuðas kïûdu un

meklçjumu ceïu. Tâ informâcija,

ko guvâm pirmajâ Rîgas

un Liepâjas muzeja apmeklçjuma

reizç un ko skatîjâm

grâmatâs, ir bijusi nepilnîga.

Vçrtîgâkais ðajâ projektâ, ka

safotografçjâm visas abos muzejos

esoðâs Rucavas brustes,

jakas un lindrakus – Rîgas

muzejâ 14 brustes, 1 jaku, 10

lindrakus, Liepâjas muzejâ –

20 brustes, 7 jakas, 13 lindrakus.

Tas ir nenovçrtçjams ieguldîjums

Rucavas etnogrâfiskâ

materiâla apzinâðanâ un

arhivçðanâ.

Îpaði vçrtîgi, ka darbs muzejos

notika pieredzçjuðâs

tautastçrpu ekspertes, Kurzemes

Tautas tçrpu centra vadîtâjas

Lias Ìibietes vadîbâ,

kura pati ir guvusi godalgas par

vairâku tçrpu atdarinâðanu un

ir praktizçjoða ðuvçja. Liepâjas

muzejâ seminârâ piedalîjâs 13

sievas, viòâm bija tâ lieliskâ

iespçja savâm acîm redzçt

senos Rucavas tautastçrpa

Esi pretimnâkoðs!

Liepâjas muzejâ

rucavniecçm bija iespçja

redzçt senos Rucavas

tautastçrpa lindrakus,

brustes un jakas.

lindrakus, brustes un jakas,

salîdzinât ar paðu darinâto,

ieklausîties L. Ìibietes pârdomâs

un vçrtîgajos padomos.

Sadarbîba ar L. Ìibieti turpinâsies

– bûs kopîgas praktiskâs

nodarbîbas, kurâs tiks

apgûti Rucavas lindraku un

brustu ðûðanas paòçmieni.

Sandra Aigare

Labas pârvaldîbas princips paredz arî tâdu valsts pârvaldes

rîcîbu, kas likumos nav tieði paredzçta, bet nepiecieðama, lai

nodroðinâtu pretimnâkoðu attieksmi un privâtpersonas tiesîbas.

Tâpçc valsts un paðvaldîbas iestâdei pieòemto lçmumu vai izdarîto

rîcîbu cilvçkam jâizskaidro ne tikai ar "likuma burtu", bet arî

cilvçcîgi, atbilstoði katras personas uztverei un izpratnei.

Savukârt cilvçkam ir tiesîbas prasît valsts pârvaldei pieòemto

lçmumu izskaidrot saprotami.

Ugunsdroðîbas pasâkumu ievçroðana

Valsts ugunsdroðîbas un

glâbðanas dienests (VUGD)

kontrolç, vai tiek ievçrotas Latvijas

Republikas Ministru kabineta

2016. gada 19. aprîïa noteikumu

Nr.238 "Ugunsdroðîbas

noteikumi" prasîbas. Ugunsdroðîbas

noteikumu 6. punktâ

noteikts, ka personas pienâkums

ir nepieïaut ugunsgrçka

izcelðanos vai darbîbas, kas var

izraisît ugunsgrçku. 27. punkts

nosaka, ka persona teritoriju

uztur brîvu no degt spçjîgiem

atkritumiem, bet 10 m platu

joslu ap objektiem attîra no

sausâs zâles un kultûraugu

Sveiciens Kristus piedzimðanas svçtkos

Gada vistumðâkajâ laikâ

mçs svinam gaiðos un priecîgos

Kristus Piedzimðanas svçtkus.

Kâ no ðiem svçtkiem iesâkas

gaismas uzvara pâr tumsu,

dienâm paliekot garâkâm un

naktîm îsâkâm, tâ arî Kristus

Pestîtâjs mums atnesis patiesîbas

un dzîvîbas gaismas uzvaru

pâr grçka un nâves nakti.

Tâpçc Kunga eòìeïa nestais

vçstîjums, ka mums ir dzimis

Pestîtâjs, bija aktuâls ne tikai

ïaudîm, kas dzîvoja pirms diviem

tûkstoðiem gadu Jçzus

vçsturiskâs piedzimðanas laikâ,

bet cauri vçsturei arî mums, jo

mums visiem ir svarîgs tas, ko

var dâvât Kristus Pestîtâjs. Tas

ir droðs pamats, dzîve, brîvîba

no grçka, dvçseles miers un

gaiða cerîba mûþîgai nâkotnei,

ko mums dâvâs Dievs.

Ðodien mçs dzîvojam nedroðâ

pasaulç, ar neticîbu un satraukumu

lûkojamies nâkotnç. Mçs

pârdzîvojam dzîves vçrtîbu krîzi,

jûtamies ârçji apdraudçti no

iespçjamiem kariem, teroristu

uzbrukumiem. Nekas cits to

nespçj atrisinât kâ Kristus,

mûsu Pestîtâjs, kurð par sevi

saka, ka Viòð ir ceïð, patiesîba

atliekâm. Ugunsdroðîbas noteikumu

28. punkts nosaka, ka

atbildîgâ persona veic pasâkumus,

lai teritorijâ nenotiktu

kûlas vai zâles degðana.

Saskaòâ ar "Ugunsdroðîbas

un ugunsdzçsîbas likuma"

9. pantu atbildîba par

ugunsdroðîbu objektâ:

1) par ugunsdroðîbu objektâ ir

atbildîgs çkas, bûves, to daïu

vai zemesgabala îpaðnieks

(valdîtâjs) vai pârvaldnieks, ja

tas paredzçts pârvaldîðanas

lîgumâ, bet iznomâtâ (izîrçtâ)

vai lietoðanâ nodotâ çkâ, bûvç,

to daïâs vai zemesgabalâ par

un dzîvîba. Viòð mums apliecina,

ka uz Viòa pamata celtâ dzîves

vçrtîbu çka nekad nesagrûs,

norâda, ka mûsu dzîvç bez Dieva

ziòas nevar nokrist ne mats.

Svinot kâdus nozîmîgus svçtkus,

mçs gribam saprast to dziïâko

jçgu. Kristus Piedzimðanas

svçtku dziïâkâ jçga ir nevis

pieminçt Jçzus piedzimðanu kâ

vçsturisku notikumu, bet kâ dzîvu

ðodienu. Lai Kristus Pestîtâjs

daudz pilnîgâkâ veidâ ienâk

mûsu dzîvç un piedzimst mûsu

sirdî. Viòð atnâcis daudz pilnî-

ugunsdroðîbu ir atbildîgs nomnieks

(îrnieks) vai cits lietotâjs,

ja tas paredzçts lîgumâ;

2) vairâkâm personâm iznomâtâ

vai lietoðanâ nodotâ çkâ,

bûvç, to daïâs vai zemesgabalâ

par koplietoðanas ugunsdroðîbas

inþeniertehnisko sistçmu

un aprîkojuma ekspluatâciju

atbilstoði raþotâja tehnisko

noteikumu un ugunsdroðîbu

regulçjoðu normatîvo aktu

prasîbâm ir atbildîgs çkas,

bûves, to daïu vai zemesgabala

îpaðnieks (valdîtâjs) vai pârvaldnieks,

ja tas paredzçts

pârvaldîðanas lîgumâ.

gâkâ veidâ pie mums un apsola:

"Mieru es jums atstâju, savu

mieru es jums dodu, jûsu sirdis

lai neiztrûkstas un neizbîstas."

Vçlu visiem, lai Kristus Pestîtâja

mûþîgâ gaisma kliedç

neziòas un nedroðîbas tumsu ar

ðo gaiðo cerîbu, ka Viòð ikvienu

no mums vada uz gaiðu un lielu

nâkotni. Svçtîgus un priecîgus

Kristus Piedzimðanas svçtkus!

Ainârs Jaunskalþe,

Rucavas evaòìçliski

luteriskâs draudzes

mâcîtâjs, prâvests


6

2016. gada decembris

Nida – ciems Latvijâ

Ja, jûriòa, tu man dotu,

didam,

Simto daïu sava zelta,

didam...

Tâ ar jaunîbas mîlestîbu

sirdî dziedâja nidinieki Nidas

ballîtçs, tâ dziedâja pie baltiem

galdautiem klâtiem galdiem

Rucavas Kultûras namâ

26. novembrî, kad beidzâm nidinieku

vasaru. Ðis pasâkums

ilgi auklçts un apdomâts, lai atzîmçtu

Nidas, bieþi vien piemirsta

nostûra, esamîbu un piederîbu

Latvijai. Ne viens vien liepâjnieks

rausta plecus un nezina,

ka arî mums paðiem ir sava

Nida, ne tikai tâ, kas ir Kurðu

jomâ, Lietuvâ, tâpçc ðîs dienas

kopâ sanâkðanu nosaucâm spçcîgi

– svçtki Nidas un Latvijas

zîmç. Tagad ir uzòemta sajûtu

pilna un sirsnîga dokumentâlâ

filma "Nida – ciems Latvijâ",

ko pirmie noskatîjâs paði nidinieki

un citi novada ïaudis, bet

Reìionâlajâ televîzijâ to skatîsies

visâ Latvijâ un internetâ

pâri robeþâm. Nidas vârds un

cilvçku stâsti ir palaisti pasaulç,

lai pievçrstu uzmanîbu,

kâ mainâs Latvijas zeme, kur

paliek vietçjie un kâ vienu vietâ

nâk citi cilvçki. Pasaule mainâs

pat mazajâ Nidâ.

Ar dziesmâm, dzeju un pat

daþu dejas riòíi, kâ allaþ

lustîgi, aizvadîjuði svçtkus,

pârdomâm bagâtinâti un laimîgi,

nidinieki un Nidas skartie

jau tumsâ devâs uz savâm

mâjâm – Nidâ, Rucavâ, Ìeistautos,

Sikðòos, Liepâjâ,

Ventspilî, daþs arî tâlâk uz Îriju.

Paldies par uzòemðanu,

uzticçðanos, stâstiem un atmiòâm,

kuras uzklausot tapa

mâsas Daces stâsts par nidiniekiem.

***

Nida. Neliela zemes strçle,

tâlu pasaules malâ, prom no

acîm un civilizâcijas, starp jûru

un purvu. Un tomçr tepat. Vismaz

mums, tiem, kam ir atmiòas,

jo lielâkoties jau nekâ

cita vairs nav. Atmiòas ir kâ

smilðu sauja, kas lçnâm izbirst

caur pirkstiem. Paliek uz plaukstas

vien daþi graudiòi – tie daþreiz

grauþ, nav viegli no tiem tikt

vaïâ, bet paskatieties, kâ tie

mirdz, kad uzspîd gaisma!

Tâpat ir ar mûsu atmiòâm. Arî

manas atmiòas ir vien daþi

smilðu graudi, kas mirdz saulç,

silda... Man paðai ir tikai daþi

atmiòu zibðòi par dzîvi Nidâ,

bet tie ir siltas saules pielieti.

Kâpçc saka saulainâ bçrnîba?

Tâpçc, ka... Paðíirstiet savas

bçrnîbas atmiòas, tur visas dienas

ir saulainas! Arî tâs, kad ârâ

lija lietus, jo sirdî spîdçja saule.

Un tik spoþa un silta kâ Nidâ tâ

nekad nekur nav spîdçjusi!

Man ir ðíipsniòa savu atmiòu,

maiðelis savu tuvinieku,

dzimtas atmiòu un klçpis jûsu

atmiòu. Atmiòâs ir stâsti par

dzîvi, par bçrnîbu, par pirmo, otro,

treðo... un vienîgo mîlestîbu.

Par darbiem un nedarbiem. Par

jûru. Par purvu. Par dzîvi.

Nidas skola pçc atklâðanas.

***

Ir silta, saulaina diena

apkârt. Viss ir pieliets ar dzeltenu

krâsu. Zied pienenes. Piemâjas

saulîtç uz krçsla sçþ

mana tçva mâsa, aiz muguras

viòai jûras vçju nospodrinâtâ,

pelçkâ mâjas siena, viòa pin

ziedu viju. No pienençm. Tik

koði, koði dzeltenâm. Izejmateriâla

viòai netrûkst, jo visa sçta

pilna ar dzeltenajâm saules

mîlulçm, un mçs, bçrni, tâs

pilnâm saujâm nesam klât, lai

vija sanâktu gara, kupla. Tas

visiem ir atbildîgs darbs, jo

ðodien ir svçtki – ðodien pârbrauks

mamma ar mazo mâsu.

Re, kur sçtâ iegrieþ balts "þigulis"!

Uz riteòu "kalpakiem" ir

maza sarkana svîtriòa, tâtad tâ

ir manas krustmâtes maðîna.

Maðîna apstâjas, lçnâm atveras

aizmugures durvis, un redzu

– tur sçþ tçtis, mamma, un

mammai klçpis aizòemts. Tâ

Menca mâjâs ienâca mana mazâ

mâsa Inga.

***

Tçtis nopirka slçpju nûjas.

Nu tik bûs ziemâ slçpoðana!

Bet nekâ. Kâpçc viòð tâs satina

spirâlçs? Un kur tâs palika? Un

tad kâdu dienu es sçdu íçíî pie

galda un zîmçju. Pieauguðie

rosâs, liek kannas uz plîts, un,

re, arî manas savçrptâs slçpju

nûjas! Tâs savieno traukus. Es

skatos, skatos, òemu un zîmçju.

Zîmçju visu, kâ ir – plîti,

kannas, savas sarullçtas nûjas

un to, kâ uz krçsla noliktâ

burkâ caur nûjas galu tek

caurspîdîgs ðíidrums. Visu

uzzîmçju! Kâ dzîvç. Ar lepnumu

parâdîju savu veikumu mammai,

tçtim. Mamma saíçra

galvu un teica: "Ja piecgadîgs

bers sâk zîmçt ïergas tecinâmo

aparâtu, tad ðî lieta ir jâbeidz!"

Tâ Menca mâjâs beidza ïergu

dzît, un to dzimtas hronikâ ar

savu mâkslas darbu ierakstîja

mana lielâ mâsa Mâra.

***

Nidâ nebija baznîcas. Nav,

un nekad nav bijusi. Dieva

vârdus nidinieki devâs klausîties

uz Bûtiòìi vai Rucavu. Uz

vietas esot bijuði Dieva vârda

sludinâtâji. Bijis tâds liels vîrs

– vecais Tîrelnieks, kurð nidiniekus

apgaismojis.

Reiz kâdâ vakarâ, kad darbi

apdarîti, nidinieki sapulcçjuðies

kâdâs mâjâs, lai klausîtos

dievvârdus. Istaba bijusi

pilna ïauþu, un bçrni, lai nemaisâs

pa kâjâm un aizòem

mazâk vietas, salîduði uz

krâsns. Bçrni kâ jau bçrni, îpaði,

ja tie ir dzîvespriecîgi puiðeïi,

kam pat dievvârdi un to sludinâtâjs

liekas gana smieklîgi.

Òçmuðies pa krâsnsaugðu uz

nebçdu. Te vienâ mirklî, nemainot

intonâciju, nodârdçjusi

Tîrelnieka balss, un viòa pirksts

un niknais acu skatiens bijis

vçrsts tieði uz krâsnsaugðas

pusi: "Un tie, kas tur sçd un

smejas, lai ielien cûkas ºucç un

âsaºaucas!" Viens no tiem puiðeïiem

bijis Menca Ernests.

Nidâ reiz dzîvîba kûsât

kûsâja. Bija skola, kas reizç

pildîja arî kultûras centra funkcijas.

Tur rîkoja balles, spçlçja

teâtri. Gâja meitâs. Nodarbojâs

arî ar spirta kontrabandu,

par ko daþam nâcâs

pasçdçt cietumâ, kur nereti

apguva labu amatu, kas deva

maizi mûþa garumâ. Bija kari.

Fronte. Bija smags darbs –

vienmçr, bet ne pârspîlçti. Arî

Nidu skâra pagâjuðâ gadsimta

pasaules notikumi, varbût

drusciò savâdâk kâ citviet

Latvijâ. Kad latvieðu tûkstoði,

bçgdami no padomju varas,

devâs trimdâ, tad Nida bija tâ

vieta, no kuras laivâs viòus cçla

pâri jûrai. Bija vairâkas sçtas

kâpâs, kuru saimnieki izmitinâja

bçgïus un laivâs veda

uz kuìiem. Nâca izsûtîðana, bet

nidiniekiem tas gâja secen.

Paldies Dievam! Pârâk maz

viòiem bija mantas, ko kodes

un rûsa maitâ. Nidâ nekad nav

dzîvojuði bagâti ïaudis, toties

lustîgi gan! Caur dziesmu un

smiekliem pat vistumðâkâs

dienas un vissmagâkais darbs

kïuva vieglâks. Neskatoties uz

kariem un varâm, kas tiem

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

sekoja, un visâdiem citâdiem

notikumiem, nidinieks dzîvoja

savu dzîvi, ne par ko daudz

nebçdâdams.

***

1967. gada rudens vçtra.

Tajâ baigajâ naktî daba satrakojâs

un jûra ar savu sâïo

mçli noslaucîja vairâkas saimniecîbas

no Nidas piekrastes.

Cilvçkus saudzçja.

Nakts. Laukâ gaudo vçjð.

Mamma ar mâsu ceïas un iet uz

fermu slaukt govis. Es palieku

mâjâ viena ar gadu veco mâsas

meitu. Apsedzu bçrnu un mçìinu

iemigt. Pçc brîþa jûtu, ka

nav labi. Pieeju pie loga un redzu,

ka zeme pazudusi, visapkârt

tumsâ trako jûra. Paíeru

bçrnu, ietîtu segâ, un nesaprotu,

kur skriet, ko darît. Kâpju uz

istabaugðu, rasi tur jûra saudzçs!

Sçdu bçniòos, mâsas meitu

pie krûtîm piespiedusi, un

redzu, kâ milzîga banga veïas

pâr mâju. Aiztaisu acis un piespieþu

bçrnu pie sevis vçl cieðâk.

Vai tieðâm esam jau jûras vçderâ?!

Banga, nomazgâjusi mâju,

iet atpakaï. Pamazâm viss pierimst,

apkârt mâjai vçl sitas

viïòi. Aust gaisma.

Cits tâs nakts stâsts.

Nakts. Pamostos, nav çrti.

Vakar abi ar braèku esam aizmiguði

uz mûrîða. Jâiet paèurât

un tad uz gultu. Lieku

kâjas uz grîdas – pïunkt! Kas

tas?! Ûdens! Kur te istabâ

nakts vidû ûdens? Jûra ienâkusi?

Kâ? Ceïos un brienu pie

vecâku gultas un modinu tçti:

"Tçti, tçti, celies! Istubâ ûdinis!"

"E, bers, ko tu te muldi! Ej

apakaï gultâ un guli!"

"Tçti, patieðâm, re, kur

ûdinis!" un sparîgi ar kâju

papïunkâju ûdeni, lai tçvs

dzirdçtu.

Nu arî tçvs tam noticçja,

mudîgi cçla augðâ pârçjos,

saìçrbâmies un gâjâm prom no

mâjas uz vietu, kas no jûras jo

tâlu. Tumðs. Visapkârt gaudo

vçjð, dârd jûra. Divi brâïi tçtim,

divi mammai pie rokas. Ûdens,

kâ kurâ vietâ, – citur lîdz ce-

ïiem, citur dziïâk. Pçkðòi man

pazûd pamats zem kâjâm, esmu

ûdenî lîdz kaklam, un straume

mani rauj prom uz jûru.

Pa tumsu biju iekâpis kâdâ

kaòavâ, un tur straume lielâka,

tâ mani, maìu puìeli, kâ pagali

parâva lîdzi. Labi, ka kâpâs

bija krievu robeþsargu novilkti

drâðu þogi, aiz tâ aizíçru, un

tçtis mani izvilka laukâ.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Un vçl.

Nakts. Pieauguðie tâdi satraukti.

Tçtis mani ietin pçlî un

aizliek vecaimâtei aiz muguras.

Te bûs droðâk. Viòð ar mammu

ies skatît lopus, jûra nâk virsû.

Baisi. Bet aiz vecâsmâtes

muguras ir silti un droði. Kad

atveru acis, ir gaiðs. Pieskrienu

pie loga – jûra ir savâ vietâ.

Kâds man ir stiprs un drosmîgs

tçtis – viòð jûru noturçja!

Tâds ir nidinieks. Tâdi bija

Nidas vîri – viòi spçja jûru

noturçt!

***

Tie ir daþi stâsti par baiso

nakti, kad jûra izpostîja jau tâ

ne visai bagâto nidinieka rocîbu.

Ðî nakts kïuva par pagrieziena

punktu daudzu nidinieku

dzîvç. Daudzi pieòçma lçmumu

Nidu pamest. Citi tûliò, citi

nedaudz vçlâk. Zivs meklç, kur

dziïâks, cilvçks, kur labâk.

Kas ðodien ir Nida? Tâ ir

vieta starp jûru un purvu. Vasarâ

ðeit dzîvîba mutuïot mutuïo.

Tikai latvieðu mçli var

dzirdçt vien uz vienas rokas

pirkstiem saskaitâmâs nidinieku

sçtâs un... kapsçtâ, kuru

nidinieki paði no zirgu pajûgiem

savestâm jûras smiltîm

uzcçla, lai bûtu, kur guldît

aizgâjçjus. Kad nodibinâjâs

Latvijas valsts un novilka

Latvijas – Lietuvas robeþu,

kapsçta palika leiðu pusç –

Bûtiòìî. Rudeòos un ziemâs

ðeit gaudo vçjð un þçli òaud

kaíi, ko leiðu kûrortnieki pametuði.

Kâds ðodien ir nidinieks?

Patiesîbâ tâds pats kâ vakar,

kâ aizvakar, kâ pirms gada,

desmit, simts gadiem... Nidinieks

ir brîvs! Brîvs un stiprs

savâ dvçselç un garâ, jo tikai

tâds cilvçks var izvçlçties piedzimt

tâdâ vietâ kâ Nida. Viòð

ðíelmîgi piemiedz acis, it kâ

vçjð tajâs dzîtu smiltis, un

iesmej. Smej par dzîvi, par sevi.

Kâ nidinieku atpazît? Ja

satiec cilvçku, kam piemît jûras

spçks un izturîba, no viòa staro

mîlestîba, kas silda kâ saule

kâpâs, un acîs pamani draiskojamies

mazos, spoþos purva

velniòus, tad zini, tu VIÒU esi

saticis!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lai arî citu ciemu ïaudîm

atveras atmiòas un raisâs

jauni stâsti, kas dod spçkus no

dzimtâs vietas un rada laimes

sajûtu dzîvot ðeit un tagad.

Lai silti un domâs gaiði

Ziemassvçtki un sirdsmiers

visiem novadniekiem!

Mâra Tapiòa

no bijuðâm Menca mâjâm


2016. gada decembris

7

Skolçnu basketbola sacensîbas

Sikðòu pamatskolas jaunie

sportisti piedalîjâs Liepâjâs

rajona novadu skolçnu sporta

sacensîbâs basketbolâ, kuras

notika 30. novembrî Kalçtu

pamatskolâ. Uzvarot mâjiniekus

kalçtniekus, Rudes pamatskolas

un Bârtas pamatskolas

komandu, Sikðòu zçni izcînîja

2. vietu. Spraigâ cîòâ nâcâs

piekâpties Vçrgales pamatskolas

komandai. Mûsu skolas

sportisko godu aizstâvçja Mariss

Jânis Tiïugs, Daniels

Stirna, Kristaps Dzçrve, Ìirts

Knubis, Jânis Ðteindals, Emîls

Knubis un Emîls Kristiâns

Tiïugs.

Savukârt 8. decembrî Kapsçdes

pamatskolâ notika Lie-

pâjas rajona novadu skolçnu

sporta sacensîbas basketbolâ

meitençm. Mûsu meitenes ir

malaèi, viòas izcînîja 1. vietu,

uzvarot Kapsçdes pamatskolas

un Rucavas pamatskolas

komandas. Komandâ spelçja

Megija Hipe, Gintâre Malakauska,

Heidija Brizga, Monta

Amanda Mihailova, Eva

Saulîte, Karîna Seïivânova un

Viktorija Aldzere. Meitençm

ðî uzvara bûs laba motivâcija

turpmâkiem regulâriem treniòiem

un sportiskâm uzvarâm.

V. Malakausks,

Sikðòu pamatskolas

sporta skolotâjs,

tâlrunis 22306823

Sikðòu pamatskolas meitenes – 1. vietas ieguvçjas Liepâjas rajona novadu skolçnu

sporta sacensîbâs basketbolâ. No kreisâs: Megija Hipe, Heidija Brizga, Eva Saulîte,

Viktorija Aldzere, Karîna Seïivânova, Gintâre Malakauska, Monta Amanda Mihailova

un sporta skolotâjs V. Malakausks.

Izcîna septiòas

medaïas

sacensîbâs

galda tenisâ

26. novembrî Durbç norisinâjâs

ikgadçjais Durbes atklâtais

èepionâts galda tenisâ.

Sacensîbâs piedalîjâs sportisti

no Durbes, Rucavas, Pâvilostas,

Vaiòodes, Liepâjas un citâm

vietâm. Rucavnieki izcînîja

septiòas medaïas daþâdu vecumu

grupâs. 1. vietu ieguva

Sanija Dejus, Jolanta Rozenbaha,

Daiga Gabrûna, Karlîna

Roze, 2. vietu – Sonora Pçrkona

un Alise Vindiga, bet 3. vietu –

Niks Pçrkons. Pirmâs sacensîbas

karjerâ bija Sandijam

Zemem, Normundam Atem un

Kristianam Kalnîtim, vçl startçja

Dâvids Ogorcevs, Edgars

Grigaitis un Kitija Teplova.

3. decembrî Rucavas pamatskolas

zâlç Ìimeòu sporta

dienâ pulcçjâs ap 15 dalîbnieku,

kas spçlçja florbolu,

basketbolu, lçkâja ar gumijas

bumbâm un jautri pavadîja

laiku.

Daiga Gabrûna,

sporta metodiíe

Atkal noslçdzies viens

saules loks. Ja es jums ðai Adventa

laikâ klusi pajautâtu,

kurð ir visskaistâkais laiks jûsu

dzîvç, jûs minçtu jaunîbu, mîlestîbu,

satikðanos, un jums

visiem bûtu taisnîba. Man

skaistâkais laiks ir tagadne.

Ðodien ir iespçjams viss –

mîlçt, priecâties, skumt un

izjust laimi. Paldies, draugi, ar

kuriem ðo 2016. gada saules

loku kopîgi esam veidojuði.

Paldies par kopâ bûðanu! Lai

jums klusi un mîïi Ziemassvçtki,

radoðs jaunais gads!

Senioru pasâkumu

organizçtâja

Valda

Stadgale

Noslçdzies Rucavas

novada florbola turnîrs

Svçtki atnâk un aiziet,

bet paliek prieks

Par svecçm, egli un dâvanâm,

par sirdi, ko cilvçks neaizliedz,

dvçselei mâcot bût baltai.

Un tad nav svarîgi:

ir vai nav sniegs,

Jo ceïð atvçrts gaiðâkâm domâm…

/M. Svîíe/

10. decembrî Sikðòu sporta

hallç noslçdzâs Rucavas novada

2016. gada florbola turnîrs,

kurâ dalîbnieki pulcçjâs trîs

kârtâs visa gada garumâ. Komandu

atsaucîba bija ïoti laba

– turnîrâ piedalîjâs 9 komandas

no Rucavas, Nîcas un Priekules

novada, kâ arî Liepâjas.

Saskaitot visu trîs kârtu rezultâtus,

1. vietu izcînîja un florbola

kausu pie sevis paturçs

Nîcas vidusskolas komanda.

2. vieta Gramzdas komandai,

3. vieta Rucavas komandai

"Ziemeïbrieþi", 4. vieta Nîcas

pamatskolas posma florbolistiem,

5. vietâ – Liepâjas "Crev"

komanda, 6. vietâ –komanda

"Rucava-2", 7. vietâ – Sikðòu

pamatskolas komanda, 8./9.vietu

dala Rucavas pamatskolas

komanda un Nîcas komanda

"ModHus".

Florbola turnîra dalîbnieki

izteica vçlçðanos arî 2017. gadâ

turpinât ðo tradîciju. Tâpçc

februârî aicinâm uz "Rucavas

novada florbola turnîra 2017"

pirmo kârtu. Aprîlî notiks otrâ

kârta, bet gada nogalç, decembrî,

izspçlçsim treðo kârtu un

noskaidrosim jaunos èempionus.

Lai visiem novada sportistiem

un viòu lîdzjutçjiem priecîgi

un gaiði Ziemassvçtki un

sportiskiem panâkumiem bagâts

2017. gads!

V. Malakausks,

Dunikas sporta metodiíis,

tâlrunis 28249683

Sirsnîgi uzsmaidâm vai esam vienkârði viens otram

blakus – svarîgâkais, ka mçs to darâm no sirds!

Laimîgu jauno gadu novçl

pirmsskolas izglîtîbas iestâdes "Zvaniòð" kolektîvs.

Gadu mijâ katram ir iespçja mainîties –

vairâk ticçt sev un savai veiksmei.

Tâ ir skaistâkâ dâvana sev.

Novçlu Ziemassvçtkos

mazliet sniega,

mazliet prieka,

mazliet spçka,

bet visvairâk mîlestîbas!

Priecîgus Ziemassvçtkus

un laimîgu jauno gadu!

Rucavas pamatskolas direktore Liena Trumpika

VESELÎBAS VINGROÐANA –

pirmdienâs pulksten 19 (atsâksies 2. janvârî).

BASKETBOLS

meitençm, sievietçm – ceturtdienâs pulksten 19.

GALDA TENISS, NOVUSS

Rucavas pamatskolas sporta klasç pieejams darba dienâs

no pulksten 16 lîdz 18, brîvdienâs – pçc vienoðanâs.

TRENAÞIERU ZÂLE

atvçrta darba dienâs no 12 lîdz 18,

brîvdienâs – pçc vienoðanâs.

SPORTA

AKTIVITÂTES

Zolîtes jaunumi

Strauji tuvojas 2016. gada

beigas, arî ðâ gada zolîtes

individuâlais èempionâts jau

aizvadîts, un atkal par Lejaskurzemes

èempionu ir kïuvis

mûsu novada pârstâvis – ar

lielisku finiða spurtu, uzvarot

pçdçjâs divâs kârtâs, èempiona

nosaukumu ðogad izcînîja Jânis

Vindigs. Pçdçjâ 6. posmâ,

kas notika 12. novembrî Grobiòas

kafejnîcâ "Zem liepas",

J. Vindigs izcînîja 36 punktus,

otrâs vietas ieguvçjs Arnis

Kleinbergs no Kandavas ieguva

28/+35 punktus, bet treðais

palika Grobiòas novada pârstâvis

Aigars Gedovius ar 28/

+10 punktiem. Pçdçjâ posma

sacensîbâs piedalîjâs 17 zolmaòi,

starp tiem arî divi Rucavas

novada pârstâvji – J. Vin-

Papildu informâcija

pie sporta metodiíes

Daigas Gabrûnas

pa tâlruni

26830634.

digs un J. Vidçjais. (J. Vidçjais

ierindojâs 13. vietâ). Kopvçrtçjumâ

uzvarçtâjs J. Vindigs

ieguva 138 punktus, otro vietu

izcînîja Saldus pârstâvis Ivo

Lûks (137 punkti), bet treðais

finiðçja durbenieks Ojârs Petrçvics

(133 punkti). Ceturto

vietu ieguva Aizputes novada

pârstâvis Valdis Odiòð (131

punkts), bet piektais palika

Uldis Grînvalds no Liepâjas

(124 punkti). Pârçjie Rucavas

novada zolîtes spçlçtâji kopvçrtçjumâ

ieguva ðâdas vietas:

9. vietâ – J. Vidçjais, 25. vietâ

– Mâris Pirktiòð, 38. vietâ –

Andrjus Brakðs. Pavisam ðogad

sacensîbâs piedalîjâs 44

dalîbnieki. Uz redzçðanos nâkamajâ

2017. gadâ!

Jânis Vidçjais


8

Tukuma muzeja ceïojoðâ izstâde

"Sibîrijas vçstules uz bçrza tâss"

Kopð 2009. gada uz tâsîm

rakstîtâs vçstules iekïautas UNESCO

reìistrâ, tâs ceïojoðâ izstâdç parâdîtas

sabiedrîbai gan Latvijâ, gan

ârvalstîs, tai skaitâ Eiropas Parlamentâ

Briselç. Pateicoties aktîvam

darbam popularizçjot ðîs vçstules,

muzejos nodotas vçl vairâkas citas

vçstules. Ja nominâcijas pieðíirðanas

brîdî bija tikai 19 vçstules

septiòos Latvijas muzejos, tad jau

KONKURSS

"NE TIKAI ZVAIGZNES SPÎD"

RUCAVAS NOVADA

DOME SVEIC VECÂKUS

SVEICAM JUBILEJÂS!

pçc pieciem gadiem ir uzskaitîtas

43 vçstules astoòos muzejos, ko

rakstîjuði 12 cilvçki.

No 2010. gada jûnija izstâde

bija skatâma Tukumâ, pçc tam

daþâdos Latvijas, Lietuvas un

Igaunijas muzejos. Lîdz ðâ gada

beigâm ceïojoðâ izstâde aplûkojama

Rucavas bibliotçkâ, bet

nâkamâ gada janvârî tâ bûs Sikðòu

bibliotçkâ.

2017. gada 11. februârî Rucavas Kultûras namâ

jau 22. reizi notiks konkurss "Ne tikai zvaigznes spîd".

Jekaterinu Gûtmani

un Renâru Trankali

ar dçliòa

EMÎLA RENÂRA

TRANKAÏA

piedzimðanu.

70 GADU JUBILEJÂ

Emîliju STRÎÍI

75 GADU JUBILEJÂ

Gunâru Kârli DEJUS

Skaidrîti Annu VIRDZINIECI

80 GADU JUBILEJÂ

Mildu Drosmu TELEÞI

Aicinâti piedalîties dziedâtâji un dejotâji

no tuvâkas un tâlâkas apkaimes.

Mçìinâjums ar grupu "Rucavas

muzikanti" notiks 5. februârî

pulksten 13 Rucavas

Kultûras namâ.

Dalîbniekiem pieteikties,

rakstot e-pastu

stanislava.skudike@rucava.lv, kurâ

norâdît savu vârdu, dziesmu vai

deju un tâlruòa numuru.

Sîkâka informâcija pie Kultûras nama

direktores Staòislavas Skudiíes

pa tâlruni 25904980.

85 GADU JUBILEJÂ

Ausmu Mariju DOLMANI

Alvînu GLUÞÌI

Annu LUKÂÞI

Miíeli PELÎTI

Rucavas novada dome sveic Rucavas novadâ dzîvesvietu

deklarçjuðus iedzîvotâjus, kuri 2016. gada decembrî atzîmç apaïas

dzîves jubilejas – 70, 75, 80 gadus, un pieðíir 20 eiro.

Rucavas novada domes izdevums "Duvzares Vçstis".

Atbildîgâ par izdevumu – redaktore Santa Zuïìe.

Rakstus un ieteikumus var iesniegt darbdienâs Rucavas novada domç vai

Dunikas pagasta pârvaldç. Raksti nâkamajam izdevumam jâiesniedz lîdz

2017. gada 9. janvârim. E-pasts: duvzare@gmail.com; tâlr. 63467054.

Par rakstu saturu un faktu precizitâti atbild autori.

Iespiests SIA "Kurzemes Vârds". Tirâþa 750 eks. Bezmaksas.

Elektroniski izlasâms www.rucava.lv.

30. decembrî pulksten 22

Dunikas Tautas namâ

VECGADA

BALLE.

Spçlçs duets

"Abi divi".

25. decembrî

pulksten 15

28. decembrî pulksten 17

Bçrnu un jaunieðu dienas centrs

Lîdz 2017. gada 25. janvârim Rucavas Kultûras namâ

apskatâma ceïojoðâ izstâde "Pâvilosta fotogrâfijâs".

Pâvilostas novada Tûrisma informâcijas centrs jau vairâkus

gadus rîko fotokonkursu "Pâvilostas novads", tâpçc pâvilostniekiem

ir uzkrâjuðâs iespaidîgas un profesionâlas fotogrâfijas

par pilsçtu un tâs apkârtni. Daudzi novada iedzîvotâji ir

pievçrsuðies interesantu kadru "medîbâm". Lai îstenotu ieceri

popularizçt labâkâs no ðajos gados iesniegtajâm fotogrâfijâm

un sarûpçtu dâvanu Pâvilostas pilsçtai 135 gadu jubilejâ, tika

izveidota ceïojoðâ fotoizstâde "Pâvilosta fotogrâfijâs".

2017. gada 26. janvârî pulksten 17.30 Rucavas Kultûras namâ

tiks atklâta Lîgas Ates un viòas dçla Rûdolfa personâlizstâde

"Te…Rucavâ".

Dievkalpojumi Rucavas

evaòìçliski luteriskâs baznîcas draudzç

2016. gada nogalç

24. decembrî

pulksten 18

25. decembrî

pulksten 11

26. decembrî

pulksten 11

26. decembrî

pulksten 15

27. decembrî

pulksten 11

27. decembrî

pulksten 14

31. decembrî

pulksten 18

Ieeja – 3 eiro.

aicina uz Vecgada ballîti

Lîdzi òemt labu garastâvokli un kâdu naðíîti.

Kristus piedzimðanas svçtku svçtvakars.

Kristus piedzimðanas svçtki

(ar Svçto vakarçdienu).

Kristus piedzimðanas svçtku otrâ diena, dievkalpojums

kopâ ar bçrniem (ar Svçto vakarçdienu).

Dievkalpojums Kalniðíos

(ar Svçto vakarçdienu).

Apustuïa Jâòa piemiòas diena.

Diakonijas sarîkojums (ar Svçto vakarçdienu).

Dievkalpojums Veco ïauþu namâ

(ar Svçto vakarçdienu).

Vecgada vakars (ar Svçto vakarçdienu).

Dievkalpojums Dunikas

evaòìçliski luteriskajâ draudzç

Ja ir jautâjumi,

zvanît

Guntai

Klievçnai

pa tâlruni

26877348.

Kristus piedzimðanas svçtki (ar Svçto vakarçdienu).

RUCAVAS NOVADA DOMES DARBA LAIKS – pirmdienâs, otrdienâs,

treðdienâs – no 8.00 lîdz 17.00, ceturtdienâs – no 8.00 lîdz 18.00.

Pusdienu pârtraukums no 12.00 lîdz 12.30.

Piektdienâs no 8.00 lîdz 13.00 (bez pusdienu pârtraukuma).

Sûtîjumus, iesniegumus un priekðlikumus, kas adresçti Rucavas novada

domei, sestdienâs, svçtdienâs pirms vai pçc domes darba laika var iemest

arî pie domes çkas izliktajâ pastkastîtç. Netiks reìistrçti sûtîjumi, kas satur

necenzçtus, nepiedienîgus vai cilvçka cieòu aizskaroðus vârdus.

2016. gada decembris

Kartîðu rakstîðanas

darbnîca

Ðogad pirmo reizi skolâ tika

rîkota "Kartîðu rakstîðanas

darbnîca". Tâs mçríis bija

skolçniem iemâcît pareizi

uzrakstît apsveikuma kartîti.

Viòiem bija iespçja apskatît jau

iepriekð uzrakstîtas kartîtes, kâ

arî izgatavot glîtu aploksni.

Atnâkuðie skolçni strâdâja

èakli. 21 bçrns izgatavoja 70

apsveikuma kartîtes. Saòçmçji

bûs gan skolçni, gan vecâki.

Visaktîvâkie bija 1. un 2. klases

audzçkòi.

Darbnîcas vadîtâjas –

latvieðu valodas skolotâjas

D. Grînberga un Dz. Skrube

Nodarbîba

"Satiec savu

jauno gadu!"

2017. gada 28. janvârî

pulksten 11 (pçc íînieðu

kalendâra Ugunîgâ gaiïa

gada pirmâ diena) Rucavas

novada domes sçþu zâlç

notiks nodarbîba "Satiec

savu jauno gadu!".

Ieskatîsimies 2017. gada

notikumos, cik bûs naudas,

kâ veiksies mîlestîbâ, kâdi

panâkumi gaidâmi. Tâ bûs

draudzîga tikðanâs neformâlâ

gaisotnç ar Mârîti Sproìi. Nodarbîbâ

tiks izmantota Berta

Helingera metode. Pieteikðanâs

nodarbîbai lîdz 27. janvârim

pulksten 12, zvanot pa

telefonu 29134903.

Dalîba ir bez maksas.

P. S. Varçs saòemt 15.

decembrî keramikas nodarbîbâ

veidotos darbus.

Var pieteikties

zvejas nomas

tiesîbâm

2017. gadâ

Vçl var pieteikties zvejas

nomas tiesîbâm uz zivju âíiem

(rûpnieciskâ un paðpatçriòa

zveja), zivju vadiem (rûpnieciskâ

zveja) Baltijas jûras piekrastç

un zivju murdiem (rûpnieciskâ

un paðpatçriòa zveja)

Papes ezerâ.

Iesniegumi un ar tiem saistîtie

dokumenti iesniedzami

personîgi Rucavas novada

domes kancelejâ, Dunikas pagasta

pârvaldç, nosûtot pa

pastu vai elektroniski e-pastâ

dome@rucava.lv saskaòâ ar

normatîvajiem aktiem par

elektronisko dokumentu apriti.

Similar magazines