14.01.2017 Views

Messiások

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Messiások

Messiahs

33


Miféle test adatott

nekünk?

What Kind of Body Were We Given?

Pauer Gyula: A torinói lepel szobra / Sculpture of the Shroud of Turin, 2005

kőfaragás, zöld gránit / stone engraving, green granite

34


35


36


Pauer Gyula: Torinói lepel vászonprint (negatív kép) /

Shroud of Turin Canvas-Print (negative image), 2005

Reigl Judit: Ember / Human, 1968

olaj, vászon / oil on canvas

37


Edvard Munch: Csók / Kiss, 1902

fametszet / woodcut

Pablo Picasso: Matador és meztelen nő / Matador and Nude Woman, 1970

olaj, vászon / oil on canvas

38


39


40


André Kertész: Szatirikus táncos / Satirical Dancer, 1926

zselatinos ezüst / gelatin silver

Beöthy István: Közvetlen akció / Direct Action, 1927

gipsz / gypsum

41


Man Ray:

Meztelen nő /

Nude Woman, 1931–33

fekete-fehér fotográfia /

black-and-white

photography

Moholy-Nagy László:

Zöld akt / Green Nude,

é. n. / n. d.

papír, vegyes technika /

mixed technique

on paper

42


43

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!