small 2.2

ukrtransgas

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»,

подарункове видання, фотоальбом

Автор проекту - М. Білявський,

Випусковий редактор – І. Кравчишин,

Фото та дизайн – М.Чужа, www.ngds.design

Літературний редактор – Н. Бортник

наклад – 750 прим.

2016 рік


ГТС України в загальноєвропейській

газовій мережі

Наша мета – стати повноцінним європейським оператором ГТС

GTS of Ukraine in the European gas network

Our goal is to become a full-fledged GTS European operator

4

Газотранспортна система (ГТС) України нині є одним

з найбільших надбань держави, основним стрижнем

нафтогазового комплексу країни, гарантом її енергетичної

безпеки.

Українська газотранспортна система тісно пов’язана

з ГТС сусідніх країн – Росії, Білорусі, Польщі, Румунії,

Молдови, Угорщини, Словаччини і через них інтегрована в

загальноєвропейську газову мережу.

Публічне акціонерне товариство «УКРТРАНСГАЗ» було

створено в грудні 2012 року шляхом реорганізації

Дочірньої компанії «УКРТРАНСГАЗ». До складу Товариства

входять структурні підрозділи, розташовані в усіх регіонах

України, в тому числі п’ять регіональних управлінь

магістральних газопроводів (УМГ) – «КИЇВТРАНСГАЗ»,

«ХАРКІВТРАНСГАЗ», «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ», «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»

та «ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ».

Упродовж багатьох десятиліть Україна є надійним

транзитером природного газу, а український напрямок

є найбільш оптимальним та економічно обґрунтованим

маршрутом транспортування російського газу до країн

Європи. Обсяги протранспортованого природного

газу протягом всього часу підтверджують ефективність

газотранспортної системи України.

The gas transmission system of Ukraine is one of the greatest

assets of the state, the main core of the oil and gas sector of the

country, the guarantor of energy security.

Ukrainian gas transmission system is tightly linked to systems

of neighboring countries - Russia, Belarus, Poland, Romania,

Moldova, Hungary, Slovakia and through them integrated into

the European gas network.

Public Joint Stock Company «UKRTRANSGAS» was created in

December 2012 through the reorganisation of a subsidiary

company «UKRTRANSGAZ». It consists of subdivisions located in

all regions of Ukraine, including 5 main gas pipelines divisions

(UMG) – «KYIVTRANSGAS», «KHARKIVTRANSGAS», «CHERKASI-

TRANSGAS», «LVIVT RANSGAS» and «PRYKARPATTRANSGAS».

For many decades, Ukraine stays a reliable transiter of natural

gas and Ukrainian direction is the most optimal and feasible

way of Russian gas transportation to European countries. The

volume of gas transported over time confirms the effectiveness

of gas transmission system of Ukraine.


Україна знаходиться в географічному центрі Європи – завдяки

такому розміщенню вона є однією з найпотужніших транзитних

держав сьогодення.

Ukraine is situated in geographical center of Europe and due to such location

it is one of the most powerful transit countries today.

КИЇВ

УКРАЇНА

5


Характеристики

газотранспортної

системи

Gas transportation system

characteristics

Довжина газопроводів, всього

Total length of gas pipelines

в т.ч. | including:

ПАРАМЕТРИ ГТС | GTS PARAMETERS

– магістральних газопроводів та газопроводів-відводів

– main pipelines and branches

– розподільних газопроводів

– distribution pipelines

Компресорні станції (компресорні цехи)

Compressor stations (compressor shops)

Газоперекачувальні агрегати (ГПА)

Gas pumping units (GPU)

Потужність компресорних станцій (КС)

Compressor stations power (CS)

Підземні сховища газу (ПСГ)

Underground gas storage facilities (UGSF)

Загальна активна місткість ПСГ

Total working volume of UGSF

Газорозподільні станції (ГРС)

Gas distribution stations (GDS)

ОД. | UNIT

КІЛЬКІСТЬ

NUM

тис. км | tkm 35,6

тис. км | tkm 33,3

тис. км | tkm 2,3

шт. | unit 69 (106)

шт. | unit 661

МВт | MW 5237

шт. | unit 11

млрд м 3 | billion m 3 30,55

шт. | unit 1390

6


Газотранспортна система України – основні потоки

Ukrainian gas transmission system – main flows

7


Укртрансгаз – європейський оператор ГТС

Ukrtransgas – national GTS European operator

Візит Віце-Президента Єврокомісії

Мароша Шефчовича до Укртрансгазу

The visit of Vice-President of the European

Commission Maroš Šefčovič to Ukrtransgas

Підписання контракту з першим

європейським трейдером – компанією

ENGIE

Contract signing with the first European

trader – ENGIE

Марош Шефчович, Ігор Прокопів

| Maroš Šefčovič, Igor Prokopiv

Володимир Гройсман, Ігор Прокопів, Філіп Ведрен, Майкл Сапін |

Volodymyr Groysman, Igor Prokopiv, Philippe Vedrenne, Michel Sapin


Підписання фінансової угоди щодо модернізації

газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород»,

2014 рік

Signing of financial agreement concerning the

modernisation of gas pipeline

“Urengoi-Pomary-Uzhgorod”, 2014.

Постійне вдосконалення виробничих процесів та

активна співпраця з міжнародними партнерами дають

змогу українській газотранспортній системі залишатись

конкурентноспроможною.

Continuous improvement of operational processes and active

cooperation with international partners allow Ukrainian gas

transportation system to stay competitive.

Вернер Хойєр, Арсеній Яценюк, Ігор Прокопів |

Werner Hoyer, Arseniy Yatseniyuk, Igor Prokopiv


Укртрансгаз – головний транзитер

природного газу в Європу

Ukrtransgas is the main transiter of natural gas to Europe

млрд м 3

пропускна здатність в країни Європи

gas trasmission system capacity to Europe

10


11


На висоті 100 метрів над

компресорною станцією

газопроводу “Союз”

At a height of 100 meters

height above compressor

station of gas pipeline “Soyuz”

Неймовірна

потужність

Incredible power

Загальна перекачувальна

потужність (5237 МВт) співмірна

з вісімдесятьма фрегатами типу

«Петро Сагайдачний» або двома

атомними електростанціями.

Total pumping capacity (5237 MW)

can be compared to eighty frigates

of «Petro Sahaidachnyi» type or two

atomic electric power plants.

12


Олександр Кравченко, Руслан Сухоставець | Olexander Kravchenko, Ruslan Suhostavets

13


Плановий ремонт

газопроводу

Scheduled gas

pipeline maintenance

14


Олег Соляник, Олександр Василенко, Анатолій Таран, Валерій Яковенко | Oleg Solyanik, Oleksandr Vasilenko, Anatoly Taran, Valery Yakovenko


Ремонт газопроводу фахівцями лінійноексплуатаційної

служби

Gas pipeline maintenance by specialists of

line maintenance service

16

Довжиною

з екватор

The length is like Earth equator

Протяжність магістральних

газогонів співмірна з довжиною

екватора Землі.

The length of main gas pipelines

commensurate with the length of

Earth’s equator.


Керування компресорною станцією

Compressor station control

Артем Кот | Artem Kot


Реконструкція

магістрального газопроводу

Gas pipeline

reconstruction

18


Наша мета – зелене

довкілля

Our goal is healthy

environment

Ірина Млічко, Любов Марчак | Irina Mlichko, Lyubov Marchak


Промисловий майданчик

одного з управлінь

підземного сховища газу

Industrial site of one of

underground gas storage facilities

Ефект

айсберга

The iceberg effect

Укртрансгаз – експлуатує

найбільшу мережу газових сховищ,

загальною місткістю 31 млрд м 3 ,

що співрозмірно з мережами ПСГ

Німеччини та Франції або Італії,

Франції, Угорщини та Австрії разом

взятими.

Ukrtransgas operates the largest

network of gas storage facilities with

total capacity of 31 billion m 3 , which is

commensurate with UGS networks of

Germany and France or Italy, France,

Hungary and Austria combined.

млрд м 3

загальна місткість ПСГ


Планування аеровізуального огляду об’єктів

Planning of aerovisual facilities inspection

Олександр Кішінець, Іван Павлюк, Віктор Чорний, Едуард Барабаш | Oleksandr Kishinets, Ivan Pawluk, Victor Chorniy, Eduard Barabash


Контроль систем автоматики

Automatics systems control

Складніше

Боінгу

More complex than Boeing

В управлінні газотранспортною

системою задіяно 2930 систем

автоматизації та телемеханіки

різного рівня складності. Для

порівняння: на літаку останньої

модифікації «Боїнг» таких систем

близько 300.

2930 automation and telemechanics

systems of varying comlexity

level involved in the operation of

gas transportation system. For

comparison: the newest «Boeing»

aircraft has 300 such systems.

Ігор Суський, Костянтин Тютюнник | Igor Suskyy, Konstantin Tyutyunnik

22


Хіміко-аналітичні лабораторії

оснащено сучасним

обладнанням

Chemical-analytical laboratories

provided with modern equipment

Оксана Горшковоз | Oksana Horshkovoz


Робота газозварника | Gas welder work

Юрій Галушка | Yuri Galushka

24


Вогневі роботи під час

ліквідації аварії

Hot work during accident

response


Метрологічний контроль на

газосховищі

Metrological control on gas storage

facilities

Микола Оренчук, Валерій Чорний | Mykola Orenchuk, Valery Chorniy

26


Байкал

в рік

Lake Baikal per year

Щорічне транспортування газу для

українських споживачів становить

30 млрд м 3 газу і пропорційне

обсягу найстарішого озера планети

– Байкал.

Annual gas transportation for

Ukrainian consumers is 30 billion m3

of gas that can be compared to the

volume of the oldest lake in the world

Baikal.


Налаштування сучасних

вимірювальних систем

Adjustment of modern

measuring systems

Сергій Роспопа | Sergiy Rospopa

28


Топ 10

Top 10

За версією видання «Delo‌. ua»,

УКР ТРАНСГАЗ – найбільше

підприємство України у сфері

послуг, а його керівник Ігор

Прокопів – у десятці найкращих

топ-менеджерів України.

According to edition «Delo.ua»

UKRTRANSGAS is the largest

enterprise of Ukraine in service

industry and its leader Igor Prokopiv

is in the top ten of the best managers

of Ukraine.

Олександр Горобець | Oleksandr Gorobets


Промисловий майданчик

одного з управлінь

підземного сховища газу

Industrial site of one of underground

gas storage facilities

31


Валентина Оренчук | Valentina Orenchuk

Жінки, які управляють газосховищами | Women who manage gas storage facilities

32

Перші

столиці

First capitals

Будівництво перших магістральних газопроводів дало змогу газифікувати

не тільки міста Західної України, а й дозволило вперше транспортувати газ

до споживачів Києва (1948 р.), Москви (1951 р.), Мінська та Риги (1962 р.).

Construction of the first gas mains allowed to gasify not only cities of Western

Ukraine, but also to transport gas to consumers of Kyiv (1948), Moscow (1951),

Minsk and Riga (1962).


Плановий огляд ГПА | Scheduled inspection of GPU

Сергій Купчак, Михайло Матлюк | Sergiy Kupchak, Mykhaylo Matlyuk


Одна з найбільших

компресорних станцій у

Прикарпатті

Оne of the biggest compressor

station of Prykarpattya region

34


Управління газовими

потоками

Gas flows management

Ігор Стефанишин, Андрій Мазур | Igor Stefanyshin, Andrew Mazur


Василь Бойко, Володимир Фрищин, Андрій Грайчук, Андрій Горгут | Vasyl Boiko, Volodymyr Fryschyn, Andriy Hraychuk, Andriy Horhut

Організація роботи газотранспортного вузла | Organisational management of gas transportation unit

36


Більше 65 років

забезпечуємо газом

споживачів

Over 65 years we provide consumers

with natural gas

Більшість аварійно-відновлювальних робіт завершуються достроково

Most of Emergency Response and Restoration Operations are completed ahead of schedule

37


9 місце за податками

в країні

9th largest taxpayers in Ukraine

У загальнодержавному рейтингу топ-

100 найбільших платників податків за

сумою сплати податкових платежів до

зведеного бюджету України станом на

01 квітня 2016 року Публічне акціонерне

товариство «УКРТРАНСГАЗ» – оператор

газотранспортної системи України,

посіло 9 місце, увійшовши в тридцятку

найбільших підриємств-платників

податку до державного бюджету

України. Серед підприємств Нафтогазу

Укртрансгаз входить у четвірку

найбільших платників податків.

Ukrainian gas transportation system

operator PJSC «UKRTRANSGAS» ranked

the 9th place in the national ranking of

the top 100 largest taxpayers on April

1st, 2016 and is ranked among the thirty

largest companies-taxpayers to state

budget. «UKRTRANSGAS» is one of the top

four largest enterprises-taxpayers among

Naftogaz enterprises.

38


На маслоохолоджувачі

газоперекачувального

агрегата

On the oil cooler of gas

pumping unit

Руслан Ваків, Богдан Дзуль | Ruslan Vakiv, Bogdan Dzul


Обслуговування насосної

станції

Pumping station maintenance

Андрій Томасюневич, Роман Сніжинський | Andriy Tomashevych, Roman Snezhinsk


На озброєнні – сучасні

автоматизовані системи

управління процесом

осушування газу

Advanced automated control

systems of gas dehydration process

are in the inventory

Завдовжки

з океан

Atlantic wide

Протяжність ліній технологічного

зв’язку Укртрансгазу (33 тис. км)

співмірна з відстанню між Токіо та

Лос-Анджелесом, якщо мандрувати

через Атлантичний океан.

The length of Ukrtransgas

technological communication

connections (33 ths. km)

commensurate with the distance

between Tokyo and Los Angeles if

traveling across Atlantic.

Тарас Ковалишин | Taras Kovalyshyn

41


Ревізія антипомпажних клапанів | Blowoff valves inspection

Павло Питлик, Олег Побран, Володимир Василишин | Pavlo Pytlyk, Oleg Pobran, Volodymyr Vasylyshyn

42


Один з секретів злагодженої

та надійної роботи ГТС –

систематичні протиаварійні

тренування

One of the secrets of well

coordinated and reliable work

of GTS is systematic emergency

response trainings

43


Ревізія автоматичного

лінійного крана

Automatic pipeline valve

inspection

Володимир Гринишин, Ярослав Феценець| Volodymyr Grynyshyn, Jaroslav Fetsenets

44


Контроль за витоками газу

Control of gas leakage

Андрій Кульчицький, Василь Гаращак| Andriy Kulchytsky, Vasyl Garashchuk


Програма

енергозбереження

Energy Efficiency program

Прикладом ощадливого господарювання є економія

природного газу на власні потреби. За рахунок реалізації

програми дій з енергозбереження, в 2015 році вдалося

зекономити близько 5 млрд грн.

Володимир Владика, Любомир Майхрович| Volodymyr Vladyka, Lubomir Mayhrovych

46

Обстеження системи обліку | Accounting system inspection


Natural gas saving for own needs is one of the company’s

success. In 2015 the company was successfully in obtaining

about UAH 5 billion from saving through the implementation of

energy efficiency program.

Володимир Гуріненко | Volodymyr Hurinenko

Ярослав Дутка | Jaroslav Dutka

Встановлення давачів тиску | Installation of pressure sensors


Обслуговування та

діагностування систем

сигналізації ГПА

GPU alarm system

maintenance and diagnostics

Андрій Грицан, Любомир Худяк | Andriy Hrytsan, Lubomir Chudiak


Потужності української ГТС

дають можливість забезпечити

блакитним паливом 1/3

населення нашої планети

The capacity of Ukrainian gas transmission system allows it to

supply natural gas to 1/3 of the world’s population

млрд осіб

Компанія може забезпечити газом

The Company can provide with natural gas


Жінки професіонали –

повноправні члени родини

Укртрансгазу

Women professionals are full

members of Uktransgas family

Маргарита Майхрович, Наталія Кальмук | Margarita Mayhrovych, Natalia Kalmuk


Ревізія заднього підшипника

нагнітача ГПА

Inspection of GPU blower rear

bearing

Олексій Ткачук, Василь Матіїшин | Oleksiy Tkachuk,Vasyl Matiyishyn

51


Під час проведення вогневих робіт | During the hot work

Ігор Багрійчук | Igor Bahriychuk

Роман Гайнюк | Roman Haynyuk


У 2015 році ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

вперше за останніх сім років

закупило 156 одиниць нової

техніки

In 2015 for the first time in the last seven years PJSC

“UKRTRANSGAS purchased 156 units of new equipment

Михайло Шувера | Mykhaylo Shuvera

53


Обслуговування свердловини

газового сховища

Service of underground gas

storage well

Праця

поколінь

The work of generations

Працею газовиків попередніх

поколінь було споруджено

одну з кращих у Європі мережу

магістральних газопроводів,

здійснено перший транзит

газу з українських родовищ

для споживачів Польщі,

Чехословаччини, Австрії, Італії, а

також досягнуто найвищого рівня

видобування блакитного палива у

Європі (68,7 млрд м 3 ).

One of the best European network

of main pipelines was built by the

great efforts of previous generations

gas workers, the first transit from

Ukrainian gas fields to consumers in

Poland, Czechoslovakia, Austria, Italy

was made, and the highest level of

natural gas production in Europe was

reached (68.7 billion m 3 ).


Ростислав Максимів, Віталій Мельник, Олег Стельмахович | Rostislav Maksymiv, Vitaliy Melnik, Oleg Stelmahovych


ГРС

в експлуатації

Газ –

Україні

Natural gas – to Ukraine

Газорозподільні станції – осердя

газових артерій України.

Gas distribution stations are the

hearts of Ukrainian gas arteries.


Ігор Бичик, Василь Кульчицький | Igor Bychyk, Vasyl Kulchytsky

57


Ярослав Шпилей, Андрій Павлів | Jaroslav Shpiley, Andriy Pavliv

Юрій Бучацький | Yuriy Buchatskiy

Запис технологічних показів ГПА | Note of GPA technological info

58


Ревізія фільтрів змащування

двигуна ГПА

Inspection of GPU engine

lubrication filters

Олег Лихач | Oleg Lyhach


Наталія Міщук | Natalia Mishchuk

Якість

понад усе

Quality has priority

В Укртрансгазі, у кожному регіоні

України, діє 65 хіміко-аналітичних

лабораторій з визначення якості

природного газу, що відповідає

кількості лабораторій державного

Укрметртестстандарту.

Ukrtransgas has 65 chemicalanalytical

laboratories on natural gas

quality determination in every region

of Ukraine which corresponds to

the number of laboratories of state

Ukrmetrteststandart.

Аналіз технологічного масла

technological oil analysis

60


Регулювання процесу

регенерації ДЕГу

Regulation of diethylene glycol

regeneration process

Дмитро Урсуляк | Dmytro Ursulyak


Ремонт вузлів ГПА

власними силами

компанії

Repair of GPU units by Company’s

specialists.

62


Володимир Бойчук, Роман Яремко, Анатолій Клебан | Volodymyr Boychuk, Roman Yaremko, Anatoly Kleban


Приготування хімічного

реагенту

Chemical reagent preparation

Марія Коритан, Наталія Семанюк | Maria Korytan, Natalia Semanyuk


Перегляд балансів за добу

Daily balances review

Андрій Сенчішак, Дмитро Сергієнко | Andriy Senchishak, Dmytro Sergienko


5 компресорних станцій

на одному промисловому

майданчику

5 compressor shops on the

same industrial site

Великий

платник

Major taxpayer

Укртрансгаз – це великий платник

податку в державну казну. Якщо у

2014 році ми сплатили сукупно 1,7

млрд грн, то в 2016 році вже 6,5

млрд грн.

Ukrtransgas is a major taxpayer to

the state treasury. If in 2014 we paid

total 1,7 billion UAH, in 2016 – 6,5

billion UAH.

66


Зняття технологічних

показників

Technical indicators

inspection

Юрій Краюшкін, Ігор Клапоущак | Yuriy Krayushkin, Igor Klapouschak


Електронну версію фотоальбому можна переглянути і

завантажити по QR-коду або за посиланням utg.ua/album2016

Online photo album is available at utg.ua/album2016

or with QR-code

utg.ua

facebook.com/utg.ua

twitter.com/utg_ua

фотоальбом

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», 2016

photo album

PJSC UKRTRANSGAS, 2016

More magazines by this user
Similar magazines