16.01.2017 Views

small 2.2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»,<br />

подарункове видання, фотоальбом<br />

Автор проекту - М. Білявський,<br />

Випусковий редактор – І. Кравчишин,<br />

Фото та дизайн – М.Чужа, www.ngds.design<br />

Літературний редактор – Н. Бортник<br />

наклад – 750 прим.<br />

2016 рік


ГТС України в загальноєвропейській<br />

газовій мережі<br />

Наша мета – стати повноцінним європейським оператором ГТС<br />

GTS of Ukraine in the European gas network<br />

Our goal is to become a full-fledged GTS European operator<br />

4<br />

Газотранспортна система (ГТС) України нині є одним<br />

з найбільших надбань держави, основним стрижнем<br />

нафтогазового комплексу країни, гарантом її енергетичної<br />

безпеки.<br />

Українська газотранспортна система тісно пов’язана<br />

з ГТС сусідніх країн – Росії, Білорусі, Польщі, Румунії,<br />

Молдови, Угорщини, Словаччини і через них інтегрована в<br />

загальноєвропейську газову мережу.<br />

Публічне акціонерне товариство «УКРТРАНСГАЗ» було<br />

створено в грудні 2012 року шляхом реорганізації<br />

Дочірньої компанії «УКРТРАНСГАЗ». До складу Товариства<br />

входять структурні підрозділи, розташовані в усіх регіонах<br />

України, в тому числі п’ять регіональних управлінь<br />

магістральних газопроводів (УМГ) – «КИЇВТРАНСГАЗ»,<br />

«ХАРКІВТРАНСГАЗ», «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ», «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»<br />

та «ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ».<br />

Упродовж багатьох десятиліть Україна є надійним<br />

транзитером природного газу, а український напрямок<br />

є найбільш оптимальним та економічно обґрунтованим<br />

маршрутом транспортування російського газу до країн<br />

Європи. Обсяги протранспортованого природного<br />

газу протягом всього часу підтверджують ефективність<br />

газотранспортної системи України.<br />

The gas transmission system of Ukraine is one of the greatest<br />

assets of the state, the main core of the oil and gas sector of the<br />

country, the guarantor of energy security.<br />

Ukrainian gas transmission system is tightly linked to systems<br />

of neighboring countries - Russia, Belarus, Poland, Romania,<br />

Moldova, Hungary, Slovakia and through them integrated into<br />

the European gas network.<br />

Public Joint Stock Company «UKRTRANSGAS» was created in<br />

December 2012 through the reorganisation of a subsidiary<br />

company «UKRTRANSGAZ». It consists of subdivisions located in<br />

all regions of Ukraine, including 5 main gas pipelines divisions<br />

(UMG) – «KYIVTRANSGAS», «KHARKIVTRANSGAS», «CHERKASI-<br />

TRANSGAS», «LVIVT RANSGAS» and «PRYKARPATTRANSGAS».<br />

For many decades, Ukraine stays a reliable transiter of natural<br />

gas and Ukrainian direction is the most optimal and feasible<br />

way of Russian gas transportation to European countries. The<br />

volume of gas transported over time confirms the effectiveness<br />

of gas transmission system of Ukraine.


Україна знаходиться в географічному центрі Європи – завдяки<br />

такому розміщенню вона є однією з найпотужніших транзитних<br />

держав сьогодення.<br />

Ukraine is situated in geographical center of Europe and due to such location<br />

it is one of the most powerful transit countries today.<br />

КИЇВ<br />

УКРАЇНА<br />

5


Характеристики<br />

газотранспортної<br />

системи<br />

Gas transportation system<br />

characteristics<br />

Довжина газопроводів, всього<br />

Total length of gas pipelines<br />

в т.ч. | including:<br />

ПАРАМЕТРИ ГТС | GTS PARAMETERS<br />

– магістральних газопроводів та газопроводів-відводів<br />

– main pipelines and branches<br />

– розподільних газопроводів<br />

– distribution pipelines<br />

Компресорні станції (компресорні цехи)<br />

Compressor stations (compressor shops)<br />

Газоперекачувальні агрегати (ГПА)<br />

Gas pumping units (GPU)<br />

Потужність компресорних станцій (КС)<br />

Compressor stations power (CS)<br />

Підземні сховища газу (ПСГ)<br />

Underground gas storage facilities (UGSF)<br />

Загальна активна місткість ПСГ<br />

Total working volume of UGSF<br />

Газорозподільні станції (ГРС)<br />

Gas distribution stations (GDS)<br />

ОД. | UNIT<br />

КІЛЬКІСТЬ<br />

NUM<br />

тис. км | tkm 35,6<br />

тис. км | tkm 33,3<br />

тис. км | tkm 2,3<br />

шт. | unit 69 (106)<br />

шт. | unit 661<br />

МВт | MW 5237<br />

шт. | unit 11<br />

млрд м 3 | billion m 3 30,55<br />

шт. | unit 1390<br />

6


Газотранспортна система України – основні потоки<br />

Ukrainian gas transmission system – main flows<br />

7


Укртрансгаз – європейський оператор ГТС<br />

Ukrtransgas – national GTS European operator<br />

Візит Віце-Президента Єврокомісії<br />

Мароша Шефчовича до Укртрансгазу<br />

The visit of Vice-President of the European<br />

Commission Maroš Šefčovič to Ukrtransgas<br />

Підписання контракту з першим<br />

європейським трейдером – компанією<br />

ENGIE<br />

Contract signing with the first European<br />

trader – ENGIE<br />

Марош Шефчович, Ігор Прокопів<br />

| Maroš Šefčovič, Igor Prokopiv<br />

Володимир Гройсман, Ігор Прокопів, Філіп Ведрен, Майкл Сапін |<br />

Volodymyr Groysman, Igor Prokopiv, Philippe Vedrenne, Michel Sapin


Підписання фінансової угоди щодо модернізації<br />

газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород»,<br />

2014 рік<br />

Signing of financial agreement concerning the<br />

modernisation of gas pipeline<br />

“Urengoi-Pomary-Uzhgorod”, 2014.<br />

Постійне вдосконалення виробничих процесів та<br />

активна співпраця з міжнародними партнерами дають<br />

змогу українській газотранспортній системі залишатись<br />

конкурентноспроможною.<br />

Continuous improvement of operational processes and active<br />

cooperation with international partners allow Ukrainian gas<br />

transportation system to stay competitive.<br />

Вернер Хойєр, Арсеній Яценюк, Ігор Прокопів |<br />

Werner Hoyer, Arseniy Yatseniyuk, Igor Prokopiv


Укртрансгаз – головний транзитер<br />

природного газу в Європу<br />

Ukrtransgas is the main transiter of natural gas to Europe<br />

млрд м 3<br />

пропускна здатність в країни Європи<br />

gas trasmission system capacity to Europe<br />

10


11


На висоті 100 метрів над<br />

компресорною станцією<br />

газопроводу “Союз”<br />

At a height of 100 meters<br />

height above compressor<br />

station of gas pipeline “Soyuz”<br />

Неймовірна<br />

потужність<br />

Incredible power<br />

Загальна перекачувальна<br />

потужність (5237 МВт) співмірна<br />

з вісімдесятьма фрегатами типу<br />

«Петро Сагайдачний» або двома<br />

атомними електростанціями.<br />

Total pumping capacity (5237 MW)<br />

can be compared to eighty frigates<br />

of «Petro Sahaidachnyi» type or two<br />

atomic electric power plants.<br />

12


Олександр Кравченко, Руслан Сухоставець | Olexander Kravchenko, Ruslan Suhostavets<br />

13


Плановий ремонт<br />

газопроводу<br />

Scheduled gas<br />

pipeline maintenance<br />

14


Олег Соляник, Олександр Василенко, Анатолій Таран, Валерій Яковенко | Oleg Solyanik, Oleksandr Vasilenko, Anatoly Taran, Valery Yakovenko


Ремонт газопроводу фахівцями лінійноексплуатаційної<br />

служби<br />

Gas pipeline maintenance by specialists of<br />

line maintenance service<br />

16<br />

Довжиною<br />

з екватор<br />

The length is like Earth equator<br />

Протяжність магістральних<br />

газогонів співмірна з довжиною<br />

екватора Землі.<br />

The length of main gas pipelines<br />

commensurate with the length of<br />

Earth’s equator.


Керування компресорною станцією<br />

Compressor station control<br />

Артем Кот | Artem Kot


Реконструкція<br />

магістрального газопроводу<br />

Gas pipeline<br />

reconstruction<br />

18


Наша мета – зелене<br />

довкілля<br />

Our goal is healthy<br />

environment<br />

Ірина Млічко, Любов Марчак | Irina Mlichko, Lyubov Marchak


Промисловий майданчик<br />

одного з управлінь<br />

підземного сховища газу<br />

Industrial site of one of<br />

underground gas storage facilities<br />

Ефект<br />

айсберга<br />

The iceberg effect<br />

Укртрансгаз – експлуатує<br />

найбільшу мережу газових сховищ,<br />

загальною місткістю 31 млрд м 3 ,<br />

що співрозмірно з мережами ПСГ<br />

Німеччини та Франції або Італії,<br />

Франції, Угорщини та Австрії разом<br />

взятими.<br />

Ukrtransgas operates the largest<br />

network of gas storage facilities with<br />

total capacity of 31 billion m 3 , which is<br />

commensurate with UGS networks of<br />

Germany and France or Italy, France,<br />

Hungary and Austria combined.<br />

млрд м 3<br />

загальна місткість ПСГ


Планування аеровізуального огляду об’єктів<br />

Planning of aerovisual facilities inspection<br />

Олександр Кішінець, Іван Павлюк, Віктор Чорний, Едуард Барабаш | Oleksandr Kishinets, Ivan Pawluk, Victor Chorniy, Eduard Barabash


Контроль систем автоматики<br />

Automatics systems control<br />

Складніше<br />

Боінгу<br />

More complex than Boeing<br />

В управлінні газотранспортною<br />

системою задіяно 2930 систем<br />

автоматизації та телемеханіки<br />

різного рівня складності. Для<br />

порівняння: на літаку останньої<br />

модифікації «Боїнг» таких систем<br />

близько 300.<br />

2930 automation and telemechanics<br />

systems of varying comlexity<br />

level involved in the operation of<br />

gas transportation system. For<br />

comparison: the newest «Boeing»<br />

aircraft has 300 such systems.<br />

Ігор Суський, Костянтин Тютюнник | Igor Suskyy, Konstantin Tyutyunnik<br />

22


Хіміко-аналітичні лабораторії<br />

оснащено сучасним<br />

обладнанням<br />

Chemical-analytical laboratories<br />

provided with modern equipment<br />

Оксана Горшковоз | Oksana Horshkovoz


Робота газозварника | Gas welder work<br />

Юрій Галушка | Yuri Galushka<br />

24


Вогневі роботи під час<br />

ліквідації аварії<br />

Hot work during accident<br />

response


Метрологічний контроль на<br />

газосховищі<br />

Metrological control on gas storage<br />

facilities<br />

Микола Оренчук, Валерій Чорний | Mykola Orenchuk, Valery Chorniy<br />

26


Байкал<br />

в рік<br />

Lake Baikal per year<br />

Щорічне транспортування газу для<br />

українських споживачів становить<br />

30 млрд м 3 газу і пропорційне<br />

обсягу найстарішого озера планети<br />

– Байкал.<br />

Annual gas transportation for<br />

Ukrainian consumers is 30 billion m3<br />

of gas that can be compared to the<br />

volume of the oldest lake in the world<br />

Baikal.


Налаштування сучасних<br />

вимірювальних систем<br />

Adjustment of modern<br />

measuring systems<br />

Сергій Роспопа | Sergiy Rospopa<br />

28


Топ 10<br />

Top 10<br />

За версією видання «Delo‌. ua»,<br />

УКР ТРАНСГАЗ – найбільше<br />

підприємство України у сфері<br />

послуг, а його керівник Ігор<br />

Прокопів – у десятці найкращих<br />

топ-менеджерів України.<br />

According to edition «Delo.ua»<br />

UKRTRANSGAS is the largest<br />

enterprise of Ukraine in service<br />

industry and its leader Igor Prokopiv<br />

is in the top ten of the best managers<br />

of Ukraine.<br />

Олександр Горобець | Oleksandr Gorobets


Промисловий майданчик<br />

одного з управлінь<br />

підземного сховища газу<br />

Industrial site of one of underground<br />

gas storage facilities<br />

31


Валентина Оренчук | Valentina Orenchuk<br />

Жінки, які управляють газосховищами | Women who manage gas storage facilities<br />

32<br />

Перші<br />

столиці<br />

First capitals<br />

Будівництво перших магістральних газопроводів дало змогу газифікувати<br />

не тільки міста Західної України, а й дозволило вперше транспортувати газ<br />

до споживачів Києва (1948 р.), Москви (1951 р.), Мінська та Риги (1962 р.).<br />

Construction of the first gas mains allowed to gasify not only cities of Western<br />

Ukraine, but also to transport gas to consumers of Kyiv (1948), Moscow (1951),<br />

Minsk and Riga (1962).


Плановий огляд ГПА | Scheduled inspection of GPU<br />

Сергій Купчак, Михайло Матлюк | Sergiy Kupchak, Mykhaylo Matlyuk


Одна з найбільших<br />

компресорних станцій у<br />

Прикарпатті<br />

Оne of the biggest compressor<br />

station of Prykarpattya region<br />

34


Управління газовими<br />

потоками<br />

Gas flows management<br />

Ігор Стефанишин, Андрій Мазур | Igor Stefanyshin, Andrew Mazur


Василь Бойко, Володимир Фрищин, Андрій Грайчук, Андрій Горгут | Vasyl Boiko, Volodymyr Fryschyn, Andriy Hraychuk, Andriy Horhut<br />

Організація роботи газотранспортного вузла | Organisational management of gas transportation unit<br />

36


Більше 65 років<br />

забезпечуємо газом<br />

споживачів<br />

Over 65 years we provide consumers<br />

with natural gas<br />

Більшість аварійно-відновлювальних робіт завершуються достроково<br />

Most of Emergency Response and Restoration Operations are completed ahead of schedule<br />

37


9 місце за податками<br />

в країні<br />

9th largest taxpayers in Ukraine<br />

У загальнодержавному рейтингу топ-<br />

100 найбільших платників податків за<br />

сумою сплати податкових платежів до<br />

зведеного бюджету України станом на<br />

01 квітня 2016 року Публічне акціонерне<br />

товариство «УКРТРАНСГАЗ» – оператор<br />

газотранспортної системи України,<br />

посіло 9 місце, увійшовши в тридцятку<br />

найбільших підриємств-платників<br />

податку до державного бюджету<br />

України. Серед підприємств Нафтогазу<br />

Укртрансгаз входить у четвірку<br />

найбільших платників податків.<br />

Ukrainian gas transportation system<br />

operator PJSC «UKRTRANSGAS» ranked<br />

the 9th place in the national ranking of<br />

the top 100 largest taxpayers on April<br />

1st, 2016 and is ranked among the thirty<br />

largest companies-taxpayers to state<br />

budget. «UKRTRANSGAS» is one of the top<br />

four largest enterprises-taxpayers among<br />

Naftogaz enterprises.<br />

38


На маслоохолоджувачі<br />

газоперекачувального<br />

агрегата<br />

On the oil cooler of gas<br />

pumping unit<br />

Руслан Ваків, Богдан Дзуль | Ruslan Vakiv, Bogdan Dzul


Обслуговування насосної<br />

станції<br />

Pumping station maintenance<br />

Андрій Томасюневич, Роман Сніжинський | Andriy Tomashevych, Roman Snezhinsk


На озброєнні – сучасні<br />

автоматизовані системи<br />

управління процесом<br />

осушування газу<br />

Advanced automated control<br />

systems of gas dehydration process<br />

are in the inventory<br />

Завдовжки<br />

з океан<br />

Atlantic wide<br />

Протяжність ліній технологічного<br />

зв’язку Укртрансгазу (33 тис. км)<br />

співмірна з відстанню між Токіо та<br />

Лос-Анджелесом, якщо мандрувати<br />

через Атлантичний океан.<br />

The length of Ukrtransgas<br />

technological communication<br />

connections (33 ths. km)<br />

commensurate with the distance<br />

between Tokyo and Los Angeles if<br />

traveling across Atlantic.<br />

Тарас Ковалишин | Taras Kovalyshyn<br />

41


Ревізія антипомпажних клапанів | Blowoff valves inspection<br />

Павло Питлик, Олег Побран, Володимир Василишин | Pavlo Pytlyk, Oleg Pobran, Volodymyr Vasylyshyn<br />

42


Один з секретів злагодженої<br />

та надійної роботи ГТС –<br />

систематичні протиаварійні<br />

тренування<br />

One of the secrets of well<br />

coordinated and reliable work<br />

of GTS is systematic emergency<br />

response trainings<br />

43


Ревізія автоматичного<br />

лінійного крана<br />

Automatic pipeline valve<br />

inspection<br />

Володимир Гринишин, Ярослав Феценець| Volodymyr Grynyshyn, Jaroslav Fetsenets<br />

44


Контроль за витоками газу<br />

Control of gas leakage<br />

Андрій Кульчицький, Василь Гаращак| Andriy Kulchytsky, Vasyl Garashchuk


Програма<br />

енергозбереження<br />

Energy Efficiency program<br />

Прикладом ощадливого господарювання є економія<br />

природного газу на власні потреби. За рахунок реалізації<br />

програми дій з енергозбереження, в 2015 році вдалося<br />

зекономити близько 5 млрд грн.<br />

Володимир Владика, Любомир Майхрович| Volodymyr Vladyka, Lubomir Mayhrovych<br />

46<br />

Обстеження системи обліку | Accounting system inspection


Natural gas saving for own needs is one of the company’s<br />

success. In 2015 the company was successfully in obtaining<br />

about UAH 5 billion from saving through the implementation of<br />

energy efficiency program.<br />

Володимир Гуріненко | Volodymyr Hurinenko<br />

Ярослав Дутка | Jaroslav Dutka<br />

Встановлення давачів тиску | Installation of pressure sensors


Обслуговування та<br />

діагностування систем<br />

сигналізації ГПА<br />

GPU alarm system<br />

maintenance and diagnostics<br />

Андрій Грицан, Любомир Худяк | Andriy Hrytsan, Lubomir Chudiak


Потужності української ГТС<br />

дають можливість забезпечити<br />

блакитним паливом 1/3<br />

населення нашої планети<br />

The capacity of Ukrainian gas transmission system allows it to<br />

supply natural gas to 1/3 of the world’s population<br />

млрд осіб<br />

Компанія може забезпечити газом<br />

The Company can provide with natural gas


Жінки професіонали –<br />

повноправні члени родини<br />

Укртрансгазу<br />

Women professionals are full<br />

members of Uktransgas family<br />

Маргарита Майхрович, Наталія Кальмук | Margarita Mayhrovych, Natalia Kalmuk


Ревізія заднього підшипника<br />

нагнітача ГПА<br />

Inspection of GPU blower rear<br />

bearing<br />

Олексій Ткачук, Василь Матіїшин | Oleksiy Tkachuk,Vasyl Matiyishyn<br />

51


Під час проведення вогневих робіт | During the hot work<br />

Ігор Багрійчук | Igor Bahriychuk<br />

Роман Гайнюк | Roman Haynyuk


У 2015 році ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»<br />

вперше за останніх сім років<br />

закупило 156 одиниць нової<br />

техніки<br />

In 2015 for the first time in the last seven years PJSC<br />

“UKRTRANSGAS purchased 156 units of new equipment<br />

Михайло Шувера | Mykhaylo Shuvera<br />

53


Обслуговування свердловини<br />

газового сховища<br />

Service of underground gas<br />

storage well<br />

Праця<br />

поколінь<br />

The work of generations<br />

Працею газовиків попередніх<br />

поколінь було споруджено<br />

одну з кращих у Європі мережу<br />

магістральних газопроводів,<br />

здійснено перший транзит<br />

газу з українських родовищ<br />

для споживачів Польщі,<br />

Чехословаччини, Австрії, Італії, а<br />

також досягнуто найвищого рівня<br />

видобування блакитного палива у<br />

Європі (68,7 млрд м 3 ).<br />

One of the best European network<br />

of main pipelines was built by the<br />

great efforts of previous generations<br />

gas workers, the first transit from<br />

Ukrainian gas fields to consumers in<br />

Poland, Czechoslovakia, Austria, Italy<br />

was made, and the highest level of<br />

natural gas production in Europe was<br />

reached (68.7 billion m 3 ).


Ростислав Максимів, Віталій Мельник, Олег Стельмахович | Rostislav Maksymiv, Vitaliy Melnik, Oleg Stelmahovych


ГРС<br />

в експлуатації<br />

Газ –<br />

Україні<br />

Natural gas – to Ukraine<br />

Газорозподільні станції – осердя<br />

газових артерій України.<br />

Gas distribution stations are the<br />

hearts of Ukrainian gas arteries.


Ігор Бичик, Василь Кульчицький | Igor Bychyk, Vasyl Kulchytsky<br />

57


Ярослав Шпилей, Андрій Павлів | Jaroslav Shpiley, Andriy Pavliv<br />

Юрій Бучацький | Yuriy Buchatskiy<br />

Запис технологічних показів ГПА | Note of GPA technological info<br />

58


Ревізія фільтрів змащування<br />

двигуна ГПА<br />

Inspection of GPU engine<br />

lubrication filters<br />

Олег Лихач | Oleg Lyhach


Наталія Міщук | Natalia Mishchuk<br />

Якість<br />

понад усе<br />

Quality has priority<br />

В Укртрансгазі, у кожному регіоні<br />

України, діє 65 хіміко-аналітичних<br />

лабораторій з визначення якості<br />

природного газу, що відповідає<br />

кількості лабораторій державного<br />

Укрметртестстандарту.<br />

Ukrtransgas has 65 chemicalanalytical<br />

laboratories on natural gas<br />

quality determination in every region<br />

of Ukraine which corresponds to<br />

the number of laboratories of state<br />

Ukrmetrteststandart.<br />

Аналіз технологічного масла<br />

technological oil analysis<br />

60


Регулювання процесу<br />

регенерації ДЕГу<br />

Regulation of diethylene glycol<br />

regeneration process<br />

Дмитро Урсуляк | Dmytro Ursulyak


Ремонт вузлів ГПА<br />

власними силами<br />

компанії<br />

Repair of GPU units by Company’s<br />

specialists.<br />

62


Володимир Бойчук, Роман Яремко, Анатолій Клебан | Volodymyr Boychuk, Roman Yaremko, Anatoly Kleban


Приготування хімічного<br />

реагенту<br />

Chemical reagent preparation<br />

Марія Коритан, Наталія Семанюк | Maria Korytan, Natalia Semanyuk


Перегляд балансів за добу<br />

Daily balances review<br />

Андрій Сенчішак, Дмитро Сергієнко | Andriy Senchishak, Dmytro Sergienko


5 компресорних станцій<br />

на одному промисловому<br />

майданчику<br />

5 compressor shops on the<br />

same industrial site<br />

Великий<br />

платник<br />

Major taxpayer<br />

Укртрансгаз – це великий платник<br />

податку в державну казну. Якщо у<br />

2014 році ми сплатили сукупно 1,7<br />

млрд грн, то в 2016 році вже 6,5<br />

млрд грн.<br />

Ukrtransgas is a major taxpayer to<br />

the state treasury. If in 2014 we paid<br />

total 1,7 billion UAH, in 2016 – 6,5<br />

billion UAH.<br />

66


Зняття технологічних<br />

показників<br />

Technical indicators<br />

inspection<br />

Юрій Краюшкін, Ігор Клапоущак | Yuriy Krayushkin, Igor Klapouschak


Електронну версію фотоальбому можна переглянути і<br />

завантажити по QR-коду або за посиланням utg.ua/album2016<br />

Online photo album is available at utg.ua/album2016<br />

or with QR-code<br />

utg.ua<br />

facebook.com/utg.ua<br />

twitter.com/utg_ua<br />

фотоальбом<br />

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», 2016<br />

photo album<br />

PJSC UKRTRANSGAS, 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!