18.01.2017 Views

Talenti 2015/16

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SPSŠB Ljubljana<br />

<strong>2015</strong><br />

20<strong>16</strong>


<strong>Talenti</strong><br />

<strong>2015</strong>/20<strong>16</strong><br />

Glavna urednica: Breda Tekavec<br />

Urednica: Mateja Piškur<br />

Jezikovni pregled: Mateja Piškur, Breda Tekavec<br />

Prelom in oblikovanje: Žiga Vuk<br />

Izdala in založila:<br />

Srednja poklicna in strokovna šola<br />

Bežigrad – Ljubljana<br />

Za izdajatelja: Fani Al-Mansour<br />

Tisk: Demago, d. o. o.<br />

Naklada: 120 izvodov<br />

Ljubljana, 20<strong>16</strong><br />

© Srednja poklicna in strokovna šola<br />

Bežigrad – Ljubljana. Vse pravice pridržane.<br />

Brez dovoljenja avtorja in založnika je reproduciranje in<br />

razmnoževanje dela prepovedano.


UVODNI NAGOVOR<br />

Fani Al-Mansour<br />

3<br />

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki!<br />

Cenjene učiteljice in učitelji!<br />

Spoštovani bralci Talentov!<br />

Spet so pred vami naši šolski <strong>Talenti</strong>, ki prikazujejo in izražajo naravno ali s pomočjo mentorjev<br />

spodbujeno kreativnost in nadarjenost dijakov na različnih področjih. Njihove talente lahko občudujemo<br />

na spletni strani šole, kjer redno objavljamo novice ter dosežke naših dijakov.<br />

Menim, da za večino naših dijakov ne velja pesem Adija Smolarja, v kateri pravi:<br />

Jaz ne grem v šolo,<br />

ne, ne grem v šolo,<br />

jaz bom kar počitnice imel.<br />

Jaz ne grem v šolo,<br />

nič več ne grem v šolo,<br />

nisem nor, da v šoli bi sedel.<br />

Le kaj mi šola bo,<br />

sem pameten zelo,<br />

vse že znam še bolje kot za pet.<br />

Vem, da je svet ploščat,<br />

da kuščar je kosmat,<br />

in vem, da tri krat štiri je deset.<br />

Jaz ne grem v šolo,<br />

ne, ne grem v šolo,<br />

jaz bom kar počitnice imel.<br />

Jaz ne grem v šolo,<br />

nič več ne grem v šolo,<br />

nisem nor, da v šoli bi sedel …<br />

Dijaki kmalu po prihodu na našo šolo ugotovijo, da je šolski prostor namenjen tako spoznavanju<br />

novosti na področju posameznih strok kot tudi druženju ter izkazovanju njihovih veščin.<br />

Dijaki lahko svoje talente izražajo na nešteto načinov (ne le, kako čim bolj prelisičiti učitelje).<br />

Sodelujejo lahko pri mednarodnih in šolskih projektih, v video in novinarskem krožku, pri izdelavi<br />

različnih tematskih plakatov in ilustracij, prazničnih okraskov ali voščilnic, nakita … Lahko<br />

se udeležujejo šolskih, regijskih ali državnih tekmovanj na splošno izobraževalnih ali strokovnih<br />

področjih. Njihove veščine in znanja tako stroke kot komunikacije v tujem jeziku pa lahko nadgrajujejo<br />

v okviru mednarodnih projektov mobilnosti ali evropskih projektov partnerstva šol.<br />

Pri izražanju njihove ustvarjalnosti jih vodijo mentorji – učitelji naše šole, ki jim gre velika<br />

zahvala za njihovo požrtvovalnost ter pripravljenost, da veliko svojega prostega časa namenijo<br />

spodbujanju dijakov. In na ogled postavijo tudi njihove talente …<br />

Vsem želim veliko uspehov pri vašem delu ter ustvarjalnega navdušenja.<br />

Vaša ravnateljica,<br />

Fani Al-Mansour


VRTI SE, ČAS, VRTI<br />

4<br />

70 LET<br />

AVTOŠOLE JEŽICA<br />

10 LET IZVAJANJA MEDNARODNIH PROJEKTOV<br />

5 LET MEDPODJETNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA<br />

15 LET HAIKUJEV<br />

22. aprila 20<strong>16</strong> smo obeležili 70 let delovanja Avtošole Ježica, 10 let aktivnega<br />

sodelovanja v mednarodnih projektih, 5 let delovanja Medpodjetniškega<br />

izobraževalnega centra in 15 let uspešnega sodelovanja na srednješolskem<br />

tekmovanju za najboljši haiku.<br />

Avtošola Ježica že od samega začetka<br />

delovanja ponuja mnogovrstne in<br />

kakovostne programe. Danes lahko<br />

kandidati v prvi in edini javni šoli za<br />

poklicne in druge voznike pridobijo<br />

vozniško dovoljenje za različne kategorije<br />

ali se izobražujejo za programa<br />

logistični tehnik in voznik.<br />

Mednarodni projekti mnogim dijakom<br />

in učiteljem omogočajo izobraževanje<br />

in usposabljanje v tujini. Tako pridobivajo<br />

nove izkušnje, veščine, kompetence<br />

in strokovno znanje.<br />

Medpodjetniški izobraževalni<br />

center organizira in izvaja programe<br />

formalnega izobraževanja,<br />

programe specializacije,<br />

praktično usposabljanje in tečaje<br />

za dijake, študente, brezposelne<br />

in zaposlene v gospodarstvu.<br />

Vzpostavlja učna partnerstva<br />

z gospodarstvom, gradi informacijsko<br />

središče, namenjeno<br />

vodenemu in samostojnemu<br />

učenju, in oblikuje programe<br />

za odpravo izobrazbenega primanjkljaja<br />

odraslih, ki so težje<br />

zaposljivi.


5<br />

Haiku – ubesedenost brezčasnosti<br />

trenutka je pesniška oblika, ki je<br />

»okužila« naše dijake, da že 15 let<br />

uspešno sodelujejo na Srednješolskem<br />

natečaju za najboljši haiku, ki ga vsako<br />

leto razpiše Gimnazija Vič.<br />

Slavnostna prireditev je potekala na<br />

SPSŠB in na enoti AŠ Ježica. Udeležili so se<br />

je mnogi ugledni gostje, delavci vseh enot<br />

SPSŠB ter upokojeni sodelavci. V pisanem<br />

kolažu besed, glasbe in multimedije so<br />

nam dijaki predstavili človekovo željo po<br />

potovanju, odkrivanju neznanega, učenju<br />

novega. Popeljali so nas v zgodovino AŠ<br />

Ježica, v dežele, ki so jih obiskali v okviru<br />

mobilnosti, in predstavili pomen<br />

vzpostavljanja učnega partnerstva<br />

z gospodarstvom, ki je ena od nalog<br />

MIC-a. Seveda pa niso pozabili<br />

tudi na »presenečenje duše«,<br />

ki jo poda haiku, kratka pesniška<br />

oblika, ki navdušuje naše dijake.<br />

Sklepna misel je bila, da brez zagnanih,<br />

delovnih, ustvarjalnih in pogumnih<br />

posameznikov, ki so sledili<br />

svoji viziji v dobrih in manj dobrih časih,<br />

danes ne bi obeleževali tako pomembnih<br />

rojstnih dni za naš zavod.<br />

Drugi del praznovanja se je je odvijal<br />

Na produ 2, kjer domuje najstarejša<br />

»slavljenka«, Avtošola Ježica.


SREČANJE<br />

6<br />

SREČANJE<br />

STROJNIH ŠOL SLOVENIJE<br />

Ajda Kamenik<br />

7. aprila 20<strong>16</strong> je na šoli potekalo že 23. srečanje strojnih šol Slovenije.<br />

Glavni namen srečanja je bilo odkrivanje novih strokovnih področij, ki<br />

bodo pripomogla k razvoju tehniškega izobraževanja v strojništvu v<br />

Sloveniji. To je odlična priložnost, da dijake spodbudimo in jih usmerimo<br />

na pot raziskovanja. Ta pot odkriva mnoge talente in iz dijakov oblikuje<br />

strokovnjake. Hkrati je srečanje priložnost tudi za mentorje, da širijo svoje<br />

strokovno znanje.<br />

Na srečanju je sodelovalo 24 srednjih<br />

šol iz Slovenije, ki izobražujejo za programe,<br />

povezane s strojništvom. Dijaki<br />

so predstavili kar 61 projektnih nalog.<br />

Nismo izbirali najboljše naloge, ker je<br />

bila vsaka naloga predstavljena na svojevrsten<br />

način in vsak projekt je imel v<br />

ozadju drugačno stopnjo zahtevnosti<br />

dela. Cilj srečanja je bil mlade uspešno<br />

pripraviti na predstavitev projektov<br />

izven njihovega »varnega okolja«<br />

(njihove šole), jim predstaviti trg dela<br />

in jih že kot mlade povezati s strokovnjaki.<br />

Znanja je bilo ogromno. Ponosni


7<br />

smo, saj se zavedamo, da imamo kot<br />

šola pomembno vlogo pri pridobivanju<br />

znanja in to znanje, ki so ga dijaki<br />

pridobili z izdelanimi projekti, jemljemo<br />

kot vrednoto, ki jo bomo skupaj z<br />

mentorji skušali umestiti v družbo.<br />

Srečanje smo zaključili z dvema predavanjema<br />

in okroglo mizo z naslovom<br />

Ekologija, varčnost in učinkovitost. Koordinatorica<br />

projektov EKO šol nam je<br />

predstavila svoje delo in povabila dijake<br />

k sodelovanju. Po njeni predstavitvi<br />

pa so dijaki z zanimanjem poslušali še<br />

predavanje o tehniškem delovanju jedrske<br />

elektrarne v Krškem.<br />

Z organizacijo 23. srečanja strojnih šol<br />

Slovenije smo zelo zadovoljni, saj smo<br />

dali v ospredje tako izobraževanje kot<br />

tudi najpomembnejše – dijake in njihovo<br />

znanje. Tako s ponosom lahko rečemo,<br />

da smo mladim dali priložnost,<br />

da predstavijo svoje ideje, saj so ravno<br />

oni tisti, ki bodo kmalu nosilci napredka<br />

in znanja.


TEKMOVANJE<br />

8<br />

TEKMOVANJE IZ<br />

LOGISTIKE<br />

5. maja 20<strong>16</strong> je na naši šoli potekalo 14. državno tekmovanje iz logistike.<br />

Tekmovalo je 44 dijakov iz šestih šol, spremljalo jih je 12 mentorjev.<br />

Tekmuje se na dveh nivojih, na prvem<br />

težavnostnem nivoju tekmujejo dijaki<br />

1. in 2. letnika, in sicer štirje iz vsake<br />

šole, na drugem nivoju pa po štirje dijaki<br />

iz 3. in 4. letnika.<br />

Na prvem nivoju se preverjajo osnovna<br />

znanja in spretnosti iz strokovnih modulov,<br />

na drugem nivoju pa poglobljena<br />

znanja in spretnosti ter zmožnost<br />

povezovanja različnih teoretičnih<br />

znanj s prakso.<br />

Strokovnemu delu je sledil še zabavni<br />

del, kjer sta tekmovala dva tekmovalca<br />

vsake šole, zabavne naloge pa so bile<br />

seveda povezane s stroko.<br />

Bodoči logisti in njihovi mentorji so si<br />

nato ogledali Pivovarno Union, predvsem<br />

jih je zanimala logistika v pivovarni.<br />

Pred razglasitvijo rezultatov je<br />

na šoli potekala še okrogla miza z naslovom<br />

Varnost v prometu.


MEDNARODNI POSVET<br />

STROKOVNI POSVET O<br />

MEDNARODNI MOBILNOSTI<br />

9<br />

Nikolaj Lipič<br />

21. aprila je naša šola organizirala strokovni posvet z naslovom Mednarodne<br />

mobilnosti, partnerstva in projektno sodelovanje – izziv in priložnost za<br />

srednje poklicne in strokovne šole.<br />

Posveta so se udeležili predstavniki<br />

Nacionalne agencije CMEPIUS, gostje<br />

iz Mikkelija in Tamper na Finskem, iz<br />

Poznana na Poljskem, iz srbskega Kragujevca<br />

in črnogorske Podgorice ter<br />

Sarajeva iz Bosne in Hercegovine, ravnatelji<br />

srednjih šol, projektni koordinatorji<br />

in mentorji iz podjetij.<br />

Vsebinsko je bil posvet posvečen obeležitvi<br />

desetletja mednarodnih projektov<br />

na naši šoli, želeli smo osvetliti šolsko<br />

projektno pot, od projektnega prebujanja<br />

pred desetimi leti do ovrednotenja<br />

projektnih uspehov, ki smo jih nanizali<br />

v tem obdobju. Naj omenim samo dve<br />

ključni nagradi: v letu 2007 smo prejeli<br />

nacionalno nagrado jabolko kakovosti<br />

za projekt mobilnosti v programu Leonardo<br />

da Vinci in v letu 2008 še evropsko<br />

nagrado za projekt mobilnosti,


10<br />

prav tako v okviru programa Leonardo<br />

da Vinci, ki smo jo prejeli v sodelovanju<br />

s Tampere College iz Finske.<br />

Srečanje je bila tudi priložnost za podelitev<br />

potrdil udeležencem usposabljanja<br />

v projektu Erasmus+ KA1 <strong>2015</strong> z<br />

naslovom »V tujini usvojeno specifično<br />

strokovno znanje in kompetence –<br />

priložnost za poklicni preboj iz krize«.<br />

V okviru tega projekta se je v mesecih<br />

novembru in januarju leta <strong>2015</strong> v tujini<br />

usposabljalo 24 dijakov, od tega 10 dijakov<br />

in 2 dijakinji na Finskem v Mikkeliju,<br />

Tamperah in Vaasi, 4 dijaki v Talinu v<br />

Estoniji, 2 dijaka v Sonderborgu na Danskem,<br />

4 dijaki v Madridu v Španiji in 2<br />

dijaka v Kecskemetu na Madžarskem.<br />

Za sproščeno vzdušje sta poskrbela<br />

dijaka naše šole Jure Javoršek in Miha<br />

Kacin, ki sta zaigrala dve skladbi.<br />

Sledila je okrogla miza, ki jo je vodila<br />

gospa Urška Slapšak iz Nacionalne<br />

agencije CMEPIUS, ki skrbi za program<br />

Erasmus+ poklicno izobraževanje, projekt<br />

ECVET, Erasmus+ listina za poklicni<br />

sektor izobraževanja. Sodelovali so dijaki,<br />

ki imajo izkušnjo mobilnosti.<br />

Zadnji del programa pa je bila okrogla<br />

miza, na kateri so sodelovali ravnatelji,<br />

projektni koordinatorji, učitelji in tuji<br />

gostje.


ERASMUS+<br />

FINSKA<br />

MIKKELI<br />

11<br />

Luka Brazda<br />

Sem bodoči avtoserviser in sem bil vključen v dijaško izmenjavo, za katero<br />

sem se odločil, ker se mi je zdelo, da bo to izkušnja, ki je ne smem izpustiti.<br />

Na začetku sem bil še v dvomih, a sem se vseeno odločil, da grem.<br />

In danes mi ni prav nič žal, prav nasprotno,<br />

to bi z veseljem ponovil. Vsakemu,<br />

ki dobi tako priložnost, priporočam, da<br />

jo pograbi, ker mu ne bo prav nič žal.<br />

V mojem primeru si države nisem mogel<br />

izbrati, saj so mi jo določili v šoli.<br />

Od štirih tednov, ki sem jih preživel<br />

na Finskem, sem bil en teden v njihovi<br />

šoli, ki so nam jo razkazali ter nam s<br />

tem dali čas, da se privadimo. Preostale<br />

tri tedne pa sem delal na uradnem<br />

servisu za znamke Ford, Subaru ter<br />

Opel. Prebivali smo v dijaškem domu.<br />

Dan smo začeli ob 7. uri z zajtrkom, delali<br />

pa smo od 8. od <strong>16</strong>. ure. Vmes smo<br />

imeli tri odmore. Nato pa smo imeli<br />

čas zase. Izkušnja je name delovala<br />

zelo pozitivno, saj sem dobil občutek,<br />

kako je živeti v drugih državah. Ljudje<br />

na Finskem živijo povsem drugačno<br />

življenje kot pri nas, saj se jim nikamor<br />

ne mudi, delajo v miru, niso nervozni,<br />

skratka, popolno nasprotje našemu<br />

načinu dela in življenja. Finska upraviči<br />

sloves dežele tisočih jezer, saj kamorkoli<br />

greš, naletiš na jezero. Tudi<br />

mesta na Finskem so lepa, predvsem<br />

pa zelo čista, saj na ulicah ni po tleh<br />

nobenih smeti, žvečilk. Za konec pa<br />

smo si pogledali še njihovo jamo, ki<br />

jo je pred 9000 leti izdolbla voda. Na<br />

Finskem je približno 2000 takih jam. Ta<br />

jama je globoka 8 metrov, kar jo uvršča<br />

na četrto mesto med največjimi jamami<br />

na Finskem.


ERASMUS+<br />

FINSKA<br />

12<br />

TAMPERE<br />

Mirče Milenkov<br />

Za izmenjavo sem se odločil, ker sem hotel spoznati nove ljudi in prijatelje<br />

ter njihovo kulturo in izobraževalni sistem. Države si nisem mogel izbirati,<br />

bil pa sem v Tamperah na Finskem.<br />

Izmenjava je izpolnila skoraj vsa moja<br />

pričakovanja, presenetilo me je le to, da<br />

niso bili dobro pripravljeni na naš prihod.<br />

Niso namreč imeli organiziranega<br />

programa v šoli, in sicer zaradi določenih<br />

težav, ki jih niso mogli predvideti.<br />

imeli nekaj težav, saj so Finci znani po<br />

tem, da so sramežljivi, in se nekateri<br />

niso ravno veliko pogovarjali z nami. To<br />

pa se je spremenilo že po nekaj dneh.<br />

Kasneje smo spoznali veliko novih prijateljev,<br />

s katerimi ohranjamo stike.<br />

Na vsakem potovanju, ekskurziji, izmenjavi<br />

so seveda tako pozitivne kot negativne<br />

stvari, na srečo je bilo zame na<br />

tej izmenjavi veliko več pozitivnih kot<br />

negativnih. Z ljudmi smo na začetku<br />

Seveda smo si ogledali tudi mesto, ogledali<br />

smo si tudi najvišji stolp na Finskem,<br />

ki se prav tako nahaja v Tamperah, ter še<br />

nekaj drugih znamenitosti. Obiskali pa<br />

smo tudi glavno mesto Helsinki.


TAMPERE<br />

13<br />

Domen Bizjak<br />

Za izmenjavo sem se odločil, ker me zanima tujina, tuje znamenitosti,<br />

kultura, potovanja. Bil sem v Tamperah na Finskem.<br />

Izmenjava je v določeni meri izpolnila<br />

pričakovanja, ni pa bilo popolno. Izpostavim<br />

lahko tudi kakšno negativno<br />

stvari, stanovanje slabše skoraj ne bi<br />

moglo biti, tudi v prostem času nisva<br />

imela nobenega vodenja, sama sva šla<br />

pa tudi težko kam dlje kot v mesto. Dežele<br />

zato nisva videla. Ljudje so v redu,<br />

so prijazni, prijazni so bili tudi v šoli.


ERASMUS+<br />

FINSKA<br />

14<br />

VASSA<br />

Jure Vranetič<br />

Finska je super država, ljudje so zelo<br />

prijazni, mimoidoči, ki jih prvič vidiš<br />

in oni tudi tebe, pomagajo, ne da bi<br />

jih prosil.<br />

Nočno življenje, s tem mislim kakšno<br />

večerjo, pijačo ali pa nočni klub, pa je<br />

zelo drago. Tako sva s sošolcem zvečer<br />

šla samo na kakšno pivo. Stanovala<br />

sva v delu mesta, kjer sva imela slabe<br />

prometne povezave za ogled česarkoli.<br />

Imela pa sva kolesi.<br />

Rok Tratar<br />

Za izmenjavo sem se odločil zaradi<br />

želje po novih spoznanjih. Bil sem<br />

na Finskem, v Vassi. Pri izbiri smo<br />

imeli proste roke.<br />

Izmenjava ni v popolnosti izpolnila<br />

mojih pričakovanj, saj sem pričakoval,<br />

da bova z Juretom lahko obiskala oz.<br />

videla še preostali del Finske. Drugače<br />

pa je bila izkušnja vsekakor zanimiva<br />

in pozitivna.


ERASMUS+<br />

ESTONIJA<br />

TALIN<br />

15<br />

Matevž Kuster<br />

Za mobilnost sem se odločil zaradi mnogih izkušenj, ki jih pridobiš ob delu<br />

in sporazumevanju v tujih državah. Razlog je bil tudi polet v državo, v katero<br />

ne bom šel nikoli več. No, vsaj na začetku sem tako mislil. Pritegnilo me je<br />

torej tudi potovanje z letalom.<br />

Šel sem v Estonijo, v Talin, kjer smo<br />

prenočevali v starem delu mesta oz. v<br />

hostlu v centru mesta.<br />

Estonija je izpolnila vsa moja pričakovanja,<br />

saj je po mojem mnenju zelo<br />

lepa in čista država in marsikaj se da<br />

videti ter doživeti. Izkušnja je bila v<br />

celoti pozitivna, težko bi izpostavil<br />

kakšno veliko negativno stvar. Morda<br />

na začetku, ko smo prispeli do našega<br />

hostla in nas je zmotilo, da smo delili<br />

kopalnice, ki so bile malo zanemarjene.<br />

Vendar smo se hitro privadili, tako<br />

da nam to kmalu ni več predstavljalo<br />

težave.<br />

Deželo sem doživel kot zelo lepo, čisto,<br />

zlasti stari del mesta, v katerem smo<br />

prebivali, saj tam ne vidiš niti enega<br />

cigaretnega ogorka na tleh. V podjetjih<br />

sem opazil, da so veliko bolj pozorni<br />

na zaščito delavca kot pri nas, govorim<br />

o naši stroki. Imajo tudi drugačen<br />

sistem sprejemanja vozil na servis kot<br />

pri nas. Ljudje pa so zelo zadržani. Mogoče<br />

samo zato, ker smo tujci in niso<br />

znali dobro angleško ali se niso hoteli<br />

pogovarjati, ne vem. Smo pa v hostlu<br />

spoznali nekaj ljudi iz različnih držav<br />

(Slovaška, Češka, Nemčija, Portugalska),<br />

ki so bili prav tako na izmenjavi,<br />

in smo se z njimi zelo dobro ujeli.<br />

Seveda smo si ogledali tudi mesto, saj<br />

smo v njem prebivali. Ogledali smo<br />

si glavni trg (središče starega mesta),<br />

parlament, rusko cerkev, pristanišča,<br />

zapuščen zapor, muzej ladjedelništva<br />

ter vojaške tanke – ladje, ogledali smo<br />

si tudi ledolomilko. Obiskali smo največji<br />

slap v Estoniji, zapuščeno vas v<br />

mestu ter spomenik deklice, ki kaže,<br />

kje je potopljena neka pomembna<br />

ladja ...


TALIN<br />

<strong>16</strong><br />

Rok Vahtar<br />

Na izmenjavi sem bil v Talinu v Estoniji. Stanovali smo v hostlu v starem delu<br />

Talina. Hostel je lepo urejen, ima prostore za sprostitev, kuhinjo, jedilnico,<br />

kino in pralnico za obleke.<br />

Nastanjeni smo bili v sobi za štiri osebe,<br />

ki je kar prostorna, v hodniku pa<br />

je manjša kopalnica, ki jo ima vsako<br />

nadstropje. Edini manjši problem v<br />

sobi je bil neprijeten vonj po kajenju,<br />

vendar smo kmalu na to čisto pozabili<br />

oz. se je stanje izboljšalo. Drugi gostje<br />

so bili večinoma študenti in turisti, ki<br />

so bili starejši, vendar smo se odlično<br />

razumeli.<br />

Prva dva dneva smo preživeli v njihovi<br />

šoli, kjer so nas prijetno pogostili<br />

in nam razkazali šolo, ki je veliko bolje<br />

opremljena kot naša. Nato smo se<br />

odpravili do delodajalcev, ki so nam<br />

predstavili podjetja, v katerih smo delali<br />

naslednje 4 tedne. Z delodajalci<br />

smo bili zadovoljni, neobičajno je bilo<br />

le to, da delajo od 8. do 17. ure, torej<br />

eno uro več kot v Sloveniji. Tudi trgovine<br />

(večinoma supermarketi) so odprte<br />

dosti dlje kot pri nas. Ni neobičajno,<br />

da najdeš trgovino, ki je odprta od 7.<br />

ure pa kar do polnoči.<br />

Opazili smo, da večina Estoncev ne zna<br />

angleščine tako dobro kot mi Slovenci,<br />

zato je bilo sporazumevanje težje. Miha<br />

je opazil, da se tudi v šoli učijo angleščino<br />

večinoma na ravni osnovne šole.<br />

Pri delodajalcih smo si dva dni vzeli<br />

prosto, saj smo s trajektom odšli v<br />

Stockholm. Za ponedeljek in torek smo<br />

se odločili zato, ker so karte za trajekt<br />

ob začetkih tedna veliko cenejše kot ob<br />

vikendih. Za vsakega posebej smo zato<br />

plačali samo 20 evrov, kar se nam ne<br />

zdi veliko glede na razdaljo od Talina<br />

do Stockholma. V eni kabini smo spali<br />

vsi štirje. Bila je majhna, vendar smo<br />

brez težav prespali celo noč. Pot je trajala<br />

15 ur, zato smo morali na trajekt iti<br />

že v nedeljo ob šestih zvečer, da smo<br />

v Stockholm prispeli ob enajstih dopoldne<br />

v ponedeljek. Nato smo imeli<br />

okoli 6 ur časa, da si mesto ogledamo.<br />

Do starega dela mesta smo imeli približno<br />

1 uro, vendar smo hodili počasi<br />

in si sproti ogledovali mesto. V mestu<br />

smo videli stare zgradbe, kraljevo palačo,<br />

mestno hišo ... Dan je hitro minil,<br />

saj se je veliko dogajalo, mesto pa smo<br />

večinoma prehodili peš, tako da smo<br />

se na trajekt vrnili izmučeni in lačni.<br />

Sledila je 15-urna vožnja nazaj v Talin.


TALIN<br />

Tilen Gomboc<br />

17<br />

Za izmenjavo sem se odločil ker imam rad nove dogodivščine in izzive. Šel<br />

sem v Estonijo, v to državo sem si tudi želel iti. Izmenjava je izpolnila vsa<br />

moja pričakovanja in še več. Negativno pri tej izkušnji je samo to, da je bila<br />

malce prekratka.<br />

Estonci so zelo prijazni ljudje, če potrebuješ<br />

kakršno koli pomoč, se lahko<br />

obrneš na vsakogar in ti bo z veseljem<br />

pomagal. Estonija ima 1,3 milijona prebivalcev,<br />

kar je res malo za tako državo,<br />

ki je dvakrat večja kot Slovenija.<br />

Večina ljudi je pravoslavne vere. Presenetilo<br />

me je dejstvo, da so njihove<br />

cerkve večinoma zaprte. Točnega razloga<br />

ne vem. Njihov najvišji »hrib« je<br />

visok 300 metrov, kar pomeni, da je to<br />

precej ravninska dežela.


ERASMUS+<br />

DANSKA<br />

18<br />

SØNDERBORG<br />

Nejc Turšič<br />

Za izmenjavo sem bil izbran že drugič, saj sem bil enkrat že na Finskem, in<br />

sicer v Tamperah. Na pot smo šli z letalom iz Ljubljane do Københavna, od<br />

letališča do Sønderborga pa nas je čakalo še 300 km vožnje z avtomobilom.<br />

V Sønderborgu so čakali ključi hostla,<br />

kjer sva z Lovrom prebivala prvi teden,<br />

ker v študentskem domu ni bilo<br />

prostih sob.<br />

mi je bil zelo všeč, saj si imel na voljo<br />

vse, kar ti srce poželi, npr. telovadnico,<br />

kino, fitnes, igrišče za mali nogomet na<br />

prostem, savno, računalnike itd.<br />

Prvi teden sva se malce lovila, saj sva<br />

se morala zjutraj zgodaj zbuditi zaradi<br />

zajtrka in da sva ujela edini avtobus,<br />

ki je vozil do najine šole, ki je bila oddaljena<br />

še dodatnih 30 km. Po koncu<br />

prvega tedna sva se iz hostla preselila v<br />

študentski dom, tam so nama razkazali<br />

celoten študentski dom in pa sobe, kjer<br />

sva prebivala 3 tedne. Študentski dom<br />

Drugi teden so naju že vsi sprejeli in<br />

pričela sva sodelovati pri pouku kot vsi<br />

ostali. Po končanem tednu je profesor<br />

celotnemu razredu razdelil kratke teste<br />

tedenske snovi in s tem pripomogel,<br />

da smo si učenci več zapomnili,<br />

kar je po mojem mnenju odlično in<br />

zelo učinkovito. Četrti in zadnji teden<br />

je bil zame najbolj zanimiv, saj se je


vsa snov, ki smo jo pridobili v tem<br />

času, nabrala in zaokrožila. Proti koncu<br />

tedna smo dobili zelo zahtevno nalogo,<br />

ki je obsegala celotno snov teh 4<br />

tednov. Naša naloga je bila prepeljati<br />

oz. organizirati celoten prevoz od tovarne<br />

na Kitajskem do podjetja Nestle<br />

v Angliji. Morali smo tudi izračunati vse<br />

stroške in predvideti zaplete, ki bi se<br />

lahko pripetili med prevozom. Ko sva<br />

nalogo s sošolcem predstavila pred<br />

razredom, so bili navdušeni nad vsemi<br />

podrobnostmi, ki so bile v nalogi. Zadnji<br />

dan v šoli sta nama profesorja povedala,<br />

da naju glede na oddani nalogi<br />

čaka lepa prihodnost v smeri logistike,<br />

če se je bova le držala, kar je bilo seveda<br />

zelo prijetno slišati.<br />

Prišel je zadnji dan in s tem ponovno<br />

vožnja od Sønderborga do Københavna<br />

ter let do Münchna in nato do Ljubljane.<br />

Cilj izmenjave je bil pridobiti veliko pozitivnih<br />

izkušenj in vpogled v šolanje v<br />

drugih državah sveta. Cilj je bil več kot<br />

dosežen, saj sem se veliko naučil. Izkušnja<br />

je bila pozitivna, s tem se mi je<br />

tudi povečala možnosti za zaposlitev v<br />

prihodnosti.<br />

19


ERASMUS+<br />

MADŽARSKA<br />

KECSKEMET<br />

20<br />

Martin Kavčnik<br />

S sošolcem Klemnom sva bila na izmenjavi na Madžarskem, v mestu<br />

Kecskemet. Prvi večer se ni začel ravno spodbudno, saj ob prihodu nekako<br />

niso vedeli za nas. Potem smo se pogovorili in dobila sva sobo.<br />

Naslednji dan smo odšli na ogled šole<br />

in šolskih delavnic, popoldne pa smo<br />

si ogledali še mesto.<br />

Naslednji dan sva že šla delat v šolske<br />

delavnice, kjer pa delavci niso znali<br />

angleško, zato se niso ukvarjali z nama.<br />

Naslednje dni sva bila pri drugem učitelju<br />

prakse in je bilo lažje.<br />

Med vikendi sva si kuhala sama. Hrana<br />

v dijaškem domu nama ni bila najbolj<br />

všeč, je pa hrana v trgovini cenejša kot<br />

pri nas.<br />

Z delom v delavnici pri delodajalcu sva<br />

bila zelo zadovoljna, z mentorjem sva<br />

se zelo dobro razumela in se nekaj novega<br />

tudi naučila. Izmenjava je dobra<br />

izkušnja, ki jo priporočam vsakemu.<br />

Ljudje so bili zelo prijazni. Zmeraj so<br />

pozdravili, ko sva prišla na delo ali v<br />

dijaški dom. Velike zahvale gredo učitelju<br />

Kavčniku, ki se je vse dogovoril.<br />

Utrdila sva tudi znanje angleškega jezika,<br />

saj sva morala komunicirati v trgovini,<br />

delavnici itd.


ERASMUS+<br />

ŠPANIJA<br />

MADRID<br />

Nejc Levičnik<br />

21<br />

Meseca novembra sem bil na mobilnosti dijakov v Madridu. Z menoj so bili<br />

še trije dijaki in dva profesorja, ki pa sta po enem tednu odpotovala domov.<br />

Z dijaki smo si delili sobo v hostlu, kjer smo preživeli skupaj cel mesec.<br />

Menim, da je mobilnost dobra stvar, saj<br />

doživiš stvari, ki jih ne pričakuješ, postaneš<br />

bolj odgovoren. Usposabljali smo<br />

se v podjetju IVECO, kjer smo pomagali<br />

pri vzdrževanju vse električne ali ostale<br />

mehanske opreme. Vse to nam je<br />

omogočil mentor izmenjav v Španiji, v<br />

samem podjetju pa je bil naš mentor<br />

Inagi Martinez. On je zaslužen za vse<br />

znanje, ki sem ga pridobil v podjetju.<br />

Še nekaj na kratko o mestu. Bivali smo<br />

na najprestižnejši oz. eni izmed dražjih<br />

ulic Calle de Sagasta v Luxury Youth<br />

Hostel (luksuzni mladinski hostel).<br />

Mesto Madrid je polno življenja (predvsem<br />

nočnega), saj na vsakem koraku<br />

najdeš kakšno zanimivost, če pa že ni<br />

zgradba ali spomenik, je pa kakšna<br />

Španka ali Španec, saj so za razliko<br />

od nas zelo odprti ljudje. V mestu sem<br />

bil navdušen nad metrojem, ki je zelo<br />

razpreden. Vsaka stavba je imela ob<br />

oknu balkon, zunanji deli pa so okrašeni<br />

tudi z veliko ornamenti. Ogledali<br />

smo si stadion Real Madrida, Kraljevo<br />

palačo, glavni trg Puerta Del Sol, park<br />

Retiro in mnogo drugih znamenitosti. S<br />

sošolcem pa sva se vsak dan po praktičnem<br />

usposabljanju odpravila na<br />

potep po Madridu, vsakokrat na drug<br />

konec, da sva malo raziskovala in odkrivala<br />

skrite kotičke mesta s kar 6 milijoni<br />

prebivalcev.<br />

Za konec bi dodal, da je mesto vredno<br />

ogleda in upam, da bom imel še veliko<br />

možnosti, da si bom ogledal še preostalo<br />

Španijo.


MADRID<br />

22<br />

Erik Sajovic<br />

Za izmenjavo sem se odločil zato, da sem spoznal drugo državo, ljudi in<br />

njihovo delo. Bil sem v Madridu. Državo sem si izbral sam.<br />

Na izmenjavi sem se imel zelo lepo in<br />

je izpolnila moja pričakovanja. Izkušnja<br />

je samo pozitivna, saj je bilo res<br />

zabavno in poučno.<br />

Ljudje tam so res zelo prijazni in ti pomagajo<br />

pri kakršni koli stvari. Španija<br />

mi je bila zelo všeč in bi se še vrnil v to<br />

deželo.


SPLETNE NOVICE<br />

ZAKAJ, KJE IN KAKO SO NASTALE<br />

NOVICE SPSŠB<br />

Matjaž Mlinšek<br />

23<br />

Ja, zgodovina uči ... Brez propagande ni nič in mi smo bili slepi in se nismo<br />

zavedali njenega pomena in tako je razmišljanje preprostega »štromarja«<br />

pripeljalo do spletnega obveščanja.<br />

Alea iacta est! (Kocka je padla!)<br />

Pisalo se je leto 2011 in spraševal sem<br />

se, kaj in kako narediti, da bi pozitivno<br />

prepoznavnost šole dvignil; kaj storiti,<br />

da bi dijake obveščal o dogodkih in<br />

da bi se potencialni dijaki počutili dobrodošli.<br />

Tako se je začela odisejada,<br />

potovanje od nekakšnih primitivnih<br />

kratkih objav na internetni strani z znamenitim<br />

nagovorom 'Dragi di»v«jaki ...'<br />

do dnevnika oziroma občasnega obveščanja,<br />

a še vedno v lastni domeni. A<br />

kaj, ko se je kmalu »zgodilo« leto 2012<br />

in 50 let našega zavoda …; vsi, ki ste<br />

bili prisotni, pobrskajte po spominu,<br />

ali je v imenu šole bilo kje kaj zapisano,<br />

objavljeno itd. Ali smo objavili vsaj<br />

stavek »Šola praznuje 50. obletnico«?<br />

Mogoče sliko ali video zapis? No, da ne<br />

bo prevelikih težav in ugibanj, naj vam<br />

pomagam z odgovorom, ki je – NE!<br />

Zaradi sodelovanja pri proslavi sva se<br />

povezala enako misleča učitelja, ekstremno<br />

različnega profila, elektrotehnik<br />

in slovenist. Z idejo o novicah sva<br />

prišla do ravnateljice, ki jo je sprejela<br />

pozitivno in tudi pristala na prve stroške<br />

(diktafon) in na prvi intervju, ki je<br />

bil premierno objavljen 10. 10. 2013.<br />

Jaz, Matjaž Mlinšek, sem tako sprejel<br />

odgovornost in tehnično uredništvo,<br />

Andrej Golinar pa je prevzel garaško<br />

delo novinarja. Oba slediva pregovoru<br />

»Age quod agis« (Kar delaš, delaj dobro!)<br />

in imava na razvoj novic podoben<br />

pogled, zato jih želiva izboljševati, da<br />

se bo povečala tudi prepoznavnost.<br />

Sam sem meje naših novic premaknil,<br />

sodelovali smo tudi z občili zunaj šole.<br />

Zgradili smo mrežo, ki je zagotavljala<br />

redno pojavljanje na internetu in v<br />

drugih pisanih ter video medijih. Pri<br />

vsem tem je treba zagotavljati integriteto<br />

in zaščito novinarjem, ki so v našem<br />

primeru večinoma dijaki.<br />

Osnova našega ustvarjanja je seveda<br />

delo dijakov in dijakinj. Vsi učitelji, ki<br />

sodelujemo pri novicah, pa seveda to


24<br />

2011<br />

2012<br />

<strong>2015</strong><br />

delo spodbujamo, usmerjamo, kritiziramo<br />

in zagovarjamo. Vsak članek je<br />

pred objavo večkrat pregledan, njegova<br />

objava je premišljena in tudi skrbno<br />

načrtovana. Zaradi našega dela se<br />

je kvaliteta člankov močno izboljšala,<br />

saj sedaj članki vsebujejo tudi nekaj<br />

pozitivne kritičnosti, hudomušnosti in<br />

vizije, kar pa seveda ni vedno vsem po<br />

godu.<br />

Živimo v demokratični državi in imamo<br />

že kar nekaj let svobodo govora in pisanja<br />

(kar v času mojega odraščanja ni<br />

ravno veljalo), zagovarjamo resnico, pa<br />

čeprav težko živimo z njo, in prav zato<br />

je treba zagotoviti integriteto dijakov.<br />

Ko se bo to porušilo in se bodo pojavili<br />

preveliki pritiski, se bodo novice poslovile<br />

in prešle v »underground« sceno,<br />

vrnili se bomo na začetek in čakali<br />

na novo priložnost za razvoj.<br />

Sicer pa se je v letu <strong>2015</strong> ekipa operativno<br />

povečala, poleg spletnih novic<br />

smo uvedli tudi video novice/filme,<br />

imamo svoj »youtube« kanal, prav<br />

tako smo od junija <strong>2015</strong> prisotni na<br />

»facebooku« (obrazni knjigi), kjer se<br />

močno promoviramo v spletni svet in<br />

smo prepoznavni tudi v tujini, na kar<br />

kažejo odzivi, komentarji …<br />

Operativno ekipo novic, njeno osrčje,<br />

danes sestavljamo: Matjaž Mlinšek,<br />

Andrej Golinar, Breda Tekavec in Jernej<br />

Krenčan. Vsi skupaj skrbimo, da bodo<br />

vaši dosežki, vaše zmage zapisane v<br />

zgodovini šole in da bodo ti zapisi nekoč<br />

lahko učili prihajajoče dijake.<br />

Vaše delo je lahko cenjeno le toliko,<br />

kot ga cenite sami, a pomnite: Audaces<br />

fortuna iuvat. (Sreča je na strani<br />

hrabrih.)<br />

20<strong>16</strong>


MULTIMEDIJA<br />

VIDEO-AVDIO<br />

KROŽEK<br />

25<br />

Video-avdio krožek na šoli deluje šele drugo leto, vendar si brez njega<br />

ne znamo predstavljati šolskega dogajanja. Ima približno deset članov, ki<br />

izmenično sodelujejo na snemanjih.<br />

Ti člani so: Nik Pajnič, Miha Potočnik,<br />

Kristjan Purkeljc, Jan Pavlin, Andraž<br />

Tilinger, Edo Ris, Maruša Turk in Armando<br />

Škrlj Krulc. Nekateri so z videom<br />

že imeli izkušnje, drugi ne, za delo<br />

pa jih je navdušil njihov mentor Jernej<br />

Krenčan, ki je že kot najstnik s prijatelji<br />

snemal razne dogodivščine in jih<br />

potem montiral v filme. Na fakulteti je<br />

potem to dejavnost zaradi pomanjkanja<br />

časa opustil, zdaj pa je svojim veseljem<br />

»okužil« tudi dijake.<br />

Namen krožka je pokriti vse ali pa večino<br />

aktivnosti na šoli in s tem pripomoči<br />

k večji prepoznavnosti šole ter promovirati<br />

dogodke, ki se na šoli dogajajo<br />

poleg izobraževalnih dejavnosti. Dijaki<br />

so se naučili, kako poteka snemanje,<br />

kako posneti pravi posnetek, na kaj<br />

je potrebno biti pazljiv pri snemanju,<br />

kako z montažo narediti čim boljši film<br />

in podobno.<br />

Z mentorjem so spoznali, kakšni so<br />

pravilni koti za snemanje, kako posta-


26<br />

viti kamere, ujeti dober kader in podobno.<br />

Sedaj so dijaki že tako izkušeni,<br />

da večino stvari naredijo sami,<br />

on pa jih po potrebi le še usmerja. Po<br />

vsakem snemanju se pogovorijo. Slabe<br />

posnetke popravljajo pri montaži, dijaki<br />

pa so nanje pozorni pri naslednjih<br />

snemanjih in jih poskušajo odpraviti.<br />

Montaža je težji del, saj je v minuti dobrega<br />

končnega izdelka 20 do 30 minut<br />

montaže. Predvsem pa je pomembno,<br />

da v tem, kar delajo, uživajo in jim to<br />

delo nekaj pomeni.<br />

Seveda se na snemanjih zgodi mnogo<br />

nepredvidenih stvari in zabavnih prigod,<br />

ki jih še dolgo spravljajo v smeh.<br />

Do aprila 20<strong>16</strong> so na kanalu YouTube<br />

(SPSŠB Ljubljana) objavili približno<br />

112 posnetkov, okoli 15 pa jih je zaradi<br />

takšnih ali drugačnih razlogov zaklenjenih<br />

in so zaprti za javnost. Trenutno<br />

imajo posnetih še 20 filmov, ki pa še<br />

čakajo na montažo. Na začetku tega<br />

šolskega leta so si zadali cilj, da imajo<br />

konec šolskega leta 10.000 ogledov na<br />

Snemajo torej vse dogajanje na šoli in<br />

ekskurzijah, faze izdelave zaključnih<br />

izdelkov dijakov, posneli so predstavitve<br />

programov za informativni dan,<br />

sodelujejo pri projektih …<br />

Za določeno snemanje nimajo scenarija,<br />

imajo samo približen okvir in želje,<br />

kaj naj bi se posnelo. Ostale stvari<br />

so čisto spontane in se jih prilagaja<br />

sproti. Če gre za neko večje snemanje,<br />

usklajevanju namenijo več časa (npr.<br />

če snemajo z več kamerami).<br />

kanalu YouTube, vendar so že v mesecu<br />

marcu 20<strong>16</strong> dosegli 12.000 ogledov,<br />

zato so si postavili nov mejnik, in sicer<br />

da do konca tega leta doseči 20.000<br />

ogledov.<br />

V prihodnosti bodo še naprej »medijsko«<br />

podpirali dogodke, ki se bodo dogajali<br />

na šoli. Redno spremljajo video<br />

natečaje za srednje šole. Načrtujejo<br />

snemanje nekaj krajših igranih filmov,<br />

zelo pa si seveda želijo modernizirati<br />

snemalno opremo.<br />

Če bi se jim radi pridružili,<br />

pišite na: vap@spssb.si.


NATEČAJ<br />

OLIMPIJSKI PLAKAT<br />

RIO 20<strong>16</strong><br />

27<br />

Suad Ćufurović<br />

Olimpijski plakat sodi med najbolj prepoznavne simbole olimpijskih iger.<br />

Olimpijski plakati so bili izdelani prav za vse olimpijske igre modernega<br />

časa, od prvih iger leta 1896 naprej, ki so bile v Atenah v Grčiji. Olimpijski<br />

plakat upodablja olimpijske simbole, športnike, športe …<br />

Dijaki SPSŠB smo pri urah umetnostne<br />

vzgoje izdelali plakate za poletne olimpijske<br />

igre v Riu 20<strong>16</strong>. Tako sodelujemo<br />

na natečaju za najboljši olimpijski plakat,<br />

ki ga je razpisal Olimpijski komite<br />

Slovenije. Najboljši plakati bodo nagrajeni<br />

in uporabljeni na plakatnih površinah<br />

v času pred olimpijskimi igrami.<br />

Mentorica Marjetka Pajk nam je dala<br />

vsa navodila, tako tehnična kot vsebinska<br />

— kako začeti z delom in kaj<br />

naj likovni izdelek predstavlja. Poletne<br />

olimpijske igre pokrivajo zelo različne<br />

športe (atletika, gimnastika, judo, košarka,<br />

odbojka, nogomet, tenis, strelstvo,<br />

plavanje, jadranje, veslanje ...),<br />

zato se v naših delih ta raznolikost<br />

športov opazi. Nismo pa pozabili na<br />

olimpijski znak in večni ogenj.


KREATIVNOST<br />

USTVARJANJE<br />

28<br />

PO NAŠE<br />

Alojzija Skubic, Karmen Klobasa, Sonja Kraner<br />

NOVOLETNI OKRASKI<br />

V mesecu decembru smo z dijakinjami 1. k<br />

za projekt ACES izvedle ustvarjalno delavnico<br />

izdelovanja novoletnih okraskov. Iz pocinkane<br />

žice so nastale zvezde, iz storžev palčki ali<br />

jelenčki in iz starih CD-jev lesketajoče bunkice.<br />

SMREKICA ŽELJA<br />

V prednovoletnem času smo razmišljale, kam<br />

zapisati svojo željo za 20<strong>16</strong>. Iz kartona smo izdelale<br />

stožčasto smrekico. Z odtisi rok vseh dijakinj na<br />

barvastem papirju, na katerih so bile napisane<br />

želje, pa smo polepile celotno smrekico.<br />

BROŠKE IZ FILCA RAZLIČNIH BARV<br />

Ker znamo biti ustvarjalke modnih oblačil tudi zares<br />

ustvarjalne in nam vsak, tudi odpadni material nekaj<br />

pomeni, lahko izdelamo prave modne dodatke iz blaga<br />

(npr. iz filca). Tako so nastale broške, ki lahko odlično<br />

popestrijo naš stil.


VEZENJE<br />

Z različnimi vbodi za vezenje in pravo barvno<br />

prejico, s katero šivamo, nastanejo čudoviti<br />

detajli, vzorčki ali napisi, ki lahko popestrijo tudi<br />

šolski predpasnik dijakinj 1. k ali katerikoli modni<br />

kos oblačila.<br />

DOMA IZDELANO STOJALO ZA TKANJE<br />

V mesecu januarju smo sodelovali pri projektu Turistična tržnica,<br />

kjer smo se predstavili s temo Po stopinjah koliščarjev. V ta<br />

namen smo izdelali pravo stojalo za tkanje, kot so ga poznali<br />

v dobi koliščarjev. Na njem je možno izdelati pravo tkanino, ki<br />

jo lahko uporabimo kot modno popestritev ali kot tapiserijo za<br />

okras v prostoru.<br />

29<br />

• Biti ustvarjalen mi pomeni biti<br />

drugačen, unikaten in neponovljiv.<br />

• Ustvarjalnost nas bogati in nam<br />

daje občutek lastne vrednosti.<br />

Pri svojem delu z dijaki si želim še veliko<br />

ustvarjalnih dogodivščin …<br />

VOŠČILNICE<br />

Dijaki v prednovoletnem času izdelujejo novoletne<br />

voščilnice. Z izdelavo smo pričeli v šolskem letu<br />

2011/12. Dijaki izdelujejo eko voščilnice, ki jih<br />

razstavijo v šolski knjižnici. Najboljše oziroma najleše<br />

so vsako leto nagrajene s praktičnimi nagradami.<br />

NOVOLETNI PREPLETI<br />

Se spomnite tistih let, ko so bile v šolah edina dekoracija<br />

papirnate snežinke? Tudi tokrat smo se<br />

odločili, da krasijo naše prostore. Naj vendar sneži.<br />

Ustvarili pa smo tudi čipki podobne praznične okraske<br />

iz tanke prepletene vrvice.<br />

Korak 1: Vzemite balončke, jih napihnite do velikosti pesti.<br />

Korak 2: Vrvico narežite na dolžino ali še bolje dvakratno<br />

dolžino premera balona in jo namočite v lepilo,<br />

razredčeno z vodo v razmerju 2 : 1.<br />

Korak 3: Začnite z lepljenjem vrvice na balon.<br />

Korak 4: Ko se vrvice popolnoma posušijo, to traja kakšen<br />

dan, balone z buciko prebodemo in jih izvlečemo iz okraska.<br />

Minimalistični slog v naravnih barvah smo popestrili<br />

še z rdečimi jabolki in voščili.<br />

Idejni koncept smo zasnovale: Majda Grašič, Marjetka<br />

Pajk in Karmen Klobasa.


KOLIŠČARJI<br />

IZDELAVA NAKITA<br />

30<br />

Eva Osredkar in Anuša Prijatelj<br />

Učenke 1. k smo pod vodstvom mentorice Karmen Klobasa izdelale nakit<br />

iz časa koliščarjev za projekt Zeleni turizem, ki je bil predstavljen na<br />

Gospodarskem razstavišču.<br />

Najprej smo iz das mase v sivi barvi in<br />

barvi terakote izdelale kroglice in oblikovale<br />

raznovrstne »poškodovane«<br />

oblike, takšne, ki so jih imeli nekoč.<br />

Ko so se delčki posušili, smo jih v različnem<br />

zaporedju nanizale na vrvico.<br />

Za izdelavo nakita smo uporabile tudi<br />

drobne roževinaste kamenčke, skozi<br />

katere smo izvrtali luknjico s posebnim<br />

tankim svedrom.<br />

Nizanje kroglic na vrvico smo prekinjale<br />

z vozlanjem v značilnih vozlih<br />

za tisti čas. Uporabile smo polvozel v<br />

levo in desno ter navaden vozel. Nizanje<br />

in vozlanje je bilo zelo preprosto,<br />

saj v času koliščarjev zahtevnih snovi<br />

še niso poznali. Zgodovinski nakit se<br />

od današnjega razlikuje predvsem po<br />

barvi, obliki in materialu. Verjetno pa<br />

se močno razlikuje tudi po ceni.


15 LET HAIKUJEV<br />

BREZČASNOST<br />

TRENUTKA<br />

31<br />

Liljana Kranjc Tekavec<br />

V aktivu slavistov smo se letos odločili, da izdamo zbornik haikujev, v<br />

katerem je zbrano bogastvo »ubesedenih trenutkov« zadnjih 15 let.<br />

V tem času se je Srednješolskega natečaja<br />

za najboljši haiku, ki ga organizira<br />

Gimnazija Vič, udeležilo skoraj 5800 dijakov<br />

in dijakinj iz slovenskih srednjih šol.<br />

Med njimi je množica dijakov in dijakinj<br />

Srednje poklicne in strokovne<br />

šole Bežigrad, ki je stkala pisan mozaik<br />

haikujev iz vseh plasti (in pasti)<br />

mladostnega doživljanja, čustvovanja<br />

in opazovanja. Ali kot zapiše Edin Saračevič,<br />

idejni vodja srednješolskega<br />

natečaja:<br />

»Namreč, nagrajeni haikuji dijakov<br />

SPSŠB, ki sem jih ob tem povabilu (zopet,<br />

že N-tič) bral in po-doživljal, so se<br />

me (ponovno) globoko dotaknili.


32<br />

Začutil sem brezčasnost Trenutka, ki<br />

ga v sebi »ujame« odličen haiku.« In:<br />

»V gradivu, ki sem ga za te delavnice<br />

pripravil, so nepogrešljivi nagrajeni<br />

haikuji dijakov SPSŠB.«<br />

Ko mentorji jeseni povabimo srednješolce<br />

k sodelovanju na natečaju, se<br />

njihove pesmi porodijo iz trenutka,<br />

prebliska, spontano. Na različnih listih<br />

in listkih, iztrganih iz zvezkov, so trivrstičnice,<br />

ki se njihovim avtorjem ne<br />

zdijo nič posebnega. »Kr' neki!« pravijo.<br />

A kako se jim zasvetijo oči, ko jim<br />

spomladi povemo, da so nagrajeni! Da<br />

so dobri! Da so najboljši! Prvotno brezbrižnost<br />

in skromnost zamenjata ponos<br />

in zadovoljstvo.<br />

Ponosni in zadovoljni smo tudi mentorji.<br />

V dosedanjih zbornikih Srednješolskega<br />

natečaja za najboljši haiku<br />

je bilo namreč objavljenih več kot 580<br />

haikujev iz naše šole. Med njimi pa je<br />

več kot 100 pesmi, ki so nagrajene!<br />

Te, najboljše, nagrajene haikuje smo<br />

zbrali v knjižici, da bodo za vedno ostali<br />

z nami, čeprav so samo »ubesedeni<br />

trenutki«, zvezdni utrinki.<br />

Hvala vodstvu naše šole, ki kreativnost<br />

dijakov in mentorjev podpira. Ravnateljica<br />

v uvodniku zbornika zapiše:<br />

»Vzpodbuditi ljubezen do besednega<br />

izražanja ni lahka naloga, zato se iz<br />

srca zahvaljujem mentorjem dijakov,<br />

njim pa želim še veliko ustvarjalnega<br />

navdiha.« V ustvarjanju haikuja se je<br />

poskusila tudi sama:<br />

Sončni žarki:<br />

dijaki<br />

med nami.<br />

Moja praznina<br />

se razveseli<br />

računalniških iger.<br />

Mark Gregorič<br />

ti si tiho<br />

jaz<br />

te slišim<br />

Filip Ožbolt<br />

TV – begunci.<br />

Radio – begunci.<br />

V sobi ne prižgem luči.<br />

Jure Živko


ZGODBE<br />

LITERARNI<br />

PRISPEVKI<br />

33<br />

ŽIVLJENJE V TREH LETIH<br />

Nejra Alibašić<br />

Odpiram že dobro znana vrata. Majhen glas v meni govori, konec je, konec je, končno.<br />

Počasi grem po stopnicah, sonce mi takoj posije v oči. Voham pomlad, čutim, kako se<br />

vse obnavlja, vse je spet rojeno. Vsako leto se spreminja in vsaka nova pomlad je drugačna,<br />

tako kot vsako moje šolsko leto, drugačno, bolj zanimivo ...<br />

Začetek mojega šolanja je bil zelo težak. Ko sem prišla, nisem vedela nič. Vse je bilo<br />

drugačno, vse se je spreminjalo, nov način življenja, novi ljudje, nova kultura, drugačne<br />

navade ... V novi deželi je bilo vse dolgočasno. Zjutraj sem vstala in sedla na avtobus. Na<br />

poti sem imela občutek, da me vsi gledajo, mogoče zato, ker sem si to sama domišljala.<br />

Avtobus je vozil zelo dolgo, sama pa nisem vedela, kje moram izstopiti, vedela sem samo,<br />

kako izgleda šola. Po poti je deževalo. Avtobus se je ustavil, zagledala sem šolo in takoj<br />

pograbila svoje stvari ter odšla proti stavbi. Na sebi sem imela plašč, ki je imel vonj po<br />

Bosni. Preplavila so me čustva. Začela sem jokati, vendar se mojih solz ni videlo zaradi<br />

dežja. Prestopila sem prag šole in začela iskati matično učilnico. Sedla sem na klopico.<br />

Skozi okno sem občudovala dežne kaplje. Tako, kot je bilo vreme zunaj, tako sem se jaz<br />

počutila znotraj. Prišel je bodoči razrednik, odklenil je razred, jaz pa sem premišljevala,<br />

če bi se novim sošolcem sploh pridružila. Odločila sem se, da vseeno vstopim. Ko sem<br />

sedla, sem spet imela občutek, da me vsi gledajo. Sošolci so me začeli spraševati, če<br />

sem njihova nova sošolka, ker pa nisem znala slovensko, nisem vedela, kako odgovoriti.<br />

Po nekaj tednih sem se privadila, zato mi ni bilo več tako težko. Prilagodila sem se<br />

življenju v Sloveniji in novim navadam. Potem sem spoznala veliko prijateljev v šoli, kar<br />

je bilo zelo lepo. Ta leta, ki sem jih preživela na SPSŠB, so bila pozitivna in negativna,<br />

ampak sem vesela, da sem bila del te šole. Veliko sem pridobila, ne samo novih znanj,<br />

ampak tudi za življenje.


Vem, da pomlad prinaša novo življenje za vse - tako kot narava, tudi jaz začenjam z novim<br />

življenjem. Spet sem se odločila za novo življenje v novi deželi. Samo zdaj vem, da<br />

bom uspela. Nov jezik, nova kultura, drugačne navade ..., nič me ne bo ustavilo v novi<br />

deželi. Spet grem v nov izziv, ampak vem, da bom zmagala.<br />

34<br />

MOJ PRIJATELJ<br />

Jan Cvetko<br />

Jaz imam več prijateljev, ampak zagotovo eden izstopa. Kot najboljši.<br />

Mojemu najboljšemu prijatelju je ime Leo in piše se Umek. Je postaven fant s kratkimi<br />

rjavimi lasmi ter modrimi očmi. Oblači se bolj v temna oblačila, saj je njegova najljubša<br />

barva črna. Živi nedaleč stran od mojega kraja v Cerknici. Ko se zapelješ v njegovo ulico,<br />

je ta zelo urejena. Njegovo hišo sem si zapomnil po strehi, ki je zelena, saj je to zelo<br />

nenavadno.<br />

Z Leom se poznava že od malega. Ko sem dopolnil 6 let in odkorakal v šolo, sem na vratih<br />

zagledal njega, ki me je prijazno spustil skozi, češ da sem bil prvi. Po predstavi smo<br />

se razdelili po razredih, a glej, bila sva skupaj. Že od prvega razreda sva v osnovni šoli<br />

sedela v isti klopi in prijateljstvo med nama je rastlo. Seveda pa sva bila malo razočarana<br />

po končanem devetem razredu, ker sva se morala odločiti vsak za svojo pot, a nisva<br />

pustila, da naju to loči. Odlikujeta ga zelo veliko srce ter pogum.<br />

Leo ni samo navade prijazen fant, ki me zna nasmejati. Med nama ni samo veliko prijateljstvo,<br />

ampak tudi ljubezen do motorjev. Od nekdaj imava rada motorje. On ima na<br />

tem področju zelo veliko prakse, saj doma kakšnega tudi razdre ter popravi, mogoče<br />

pa tudi malo predela. Odločila sva se, da kupiva star, ne dobro ohranjen motor ter ga<br />

popraviva. Po enem letu in pol trdega dela sva delo dokončala. Čakala sva samo še testno<br />

vožnjo. Rekel sem mu, da naj to naredi on, saj če pride do kakšne okvare, ve, kaj<br />

narediti. Izkazalo se je, da je motor odličen. Vse, kar počnem z njim, se mi zdi tako zabavno<br />

in enostavno, zato je tudi moj najljubši prijatelj. Med nama je kdaj pa kdaj prišlo<br />

tudi do manjših konfliktov, vendar se nama je zdelo to bedasto in sva nehala s tem. On<br />

mi je v življenje pripeljal veliko veselja ter dobre volje, predvsem pa je glavno to, da si<br />

lahko zaupava. Sva kot brata in kdaj pa kdaj greva na kakšno zabavo in se tam povsem


sprostiva. Imava se rada, ne glede na to, kaj se pripeti, si v težavah pomagava. Kot pravi<br />

slovenski pregovor, najboljšega prijatelja najdeš v težavi. To med nama drži kot pribito.<br />

Zdaj se videvava bolj poredko, saj starši pravijo, da je šola na prvem mestu.<br />

Rad bi se mi zahvalil, ker me podpira pri vsem, kar delam, in obratno. Ne glede na to, kaj<br />

se bo zgodilo, bova vedno dobra prijatelja.<br />

35<br />

SALOMI SE URESNIČI RAZVRATNA ŽELJA. IN POTEM …<br />

Rebeka Sinček<br />

Saloma je večkrat poskušala zapeljati Johanaana, ki se ji je močno upiral. A globoko<br />

v sebi je tudi sam čutil pregrešno poželenje. Na večer Herodove zabave se je Saloma<br />

odločila, da bo ta večer zadnjič poskusila zapeljati Johanaana. Če pa ji ne bo uspelo, ga<br />

bo pogubila. Oblekla je najlepšo obleko, ki je razkrivala njena gladka ramena, nadela<br />

najrazkošnejšo ogrlico, ki je poudarjala njen popoln vrat, in se odišavila z najzapeljivejšo<br />

dišavo. Ko za trenutek z zabave odide na svež zrak, opazi Johanaana. Na skrivaj ga<br />

zasleduje in naposled se znajdeta čisto sama. Johanaan prosi Boga za moč, da se upre<br />

lepotici, ki ga zapeljuje, a že kmalu prosi Boga za odpuščanje. Saloma je bila preveč<br />

vztrajna in njegovo upiranje prešibko. Tako sta dve duši, ena pregrešna in ena prešibka,<br />

združili svoji telesi v prepovedano strast.<br />

Ko se je Saloma vrnila na zabavo, se je počutila prazno, čeprav je dosegla, kar si je želelo<br />

njeno temno srce. Vendar se noč še ni končala … Ko je šla k Johanaanu, ji je namreč sledil<br />

dvorni stotnik in videl, kaj se je zgodilo. Ko se je vrnila, jo je zgrabil za roko in odvlekel<br />

na samo. »Zate bi storil vse, a za čistost in ljubezen tebi ni mar! Želiš si le ostude, gnusa,<br />

prepovedanega in nedosegljivega!« Saloma se je želela izviti iz njegovega prijema, a<br />

zaman. Stotnik jo je držal premočno. Naenkrat jo je prijel za vrat in dejal: »Sedaj ti bom<br />

dal nekaj tebi nedosegljivega. Vdihnila boš, ko mi boš vrnila poljub.« Prislonil je svoje<br />

ustnice k njenim. A Saloma se je, kakor je prej trmasto dvorila Johanaanu, vztrajno branila<br />

njegovih ustnic in hlastala za zrakom. Stotnik jo je močneje zgrabil za vrat in kmalu<br />

je v rokah držal Salomino negibno telo. Tam je bila … Imel jo je čisto zase … Bila je samo<br />

njegova … Ležala je na njegovih rokah, glava ji je omahnila nazaj in razkrila sicer zdaj<br />

moder, a vitek vrat. Njene škrlatne ustnice so izgubljale barvo, a bile so še vedno polne.<br />

Stotnik je z grozo skozi solzne oči strmel v truplo edine ženske, ki jo je ljubil. In prvič<br />

se je dotaknil njene ključnice, ne da bi se mu upirala. Prvič je pod svojimi dlanmi čuti


njene boke. Začutil je grozo. In poželenje. Mirna, kakor da bi spala v njegovem naročju,<br />

je bila Saloma prelepa. Še vedno otrplemu od groze svojega dejanja se je v stotniku<br />

nekaj premaknilo. Prislonil je svoje ustnice k njenim, kot da bi mu govorile: »Poljubi me<br />

…« Zgrabil je njeno obleko, kot da bi mu ukazala: »Raztrgaj me …« In storil je z njenim še<br />

toplim telesom, kot da bi mu dejalo: »Ljubi me …«<br />

Tiste noči je živelo vse; Herod, gostje, Johanaan, rastline, živali, še noč je živela. Vse, razen<br />

Salome, ki končno ni imela čisto vsega, kar si je zaželela.<br />

36<br />

USB STICK<br />

Teja Kovič<br />

Imagine your teacher left his USB stick on his desk in the classroom and left. You know<br />

there are tests for your and other classes on the USB stick. There is nobody else in the<br />

classroom. What would you do? Would you leave it on the desk and not touch it? Would<br />

you make a copy of it just for yourself? Or would you make a copy and share the documents<br />

with other students? Or would you try to sell the test to other students?<br />

If my teacher left his USB stick on his desk, and I knew that there were tests for my and<br />

other classes on it, I would definetly return it to the teacher. I wouldn't leave it on the<br />

desk and wouldn't touch it because the other kids probably would.<br />

If they got their hands on it, they would probably take it and look at the tests and even<br />

copy it. Maybe somebody would keep it just for himself, so that he could get a good<br />

grade, but I definitely wouldn't take it. If I took it and somebody found out, they would<br />

probably tell the teachers and I would get punished. If I took the stick, it wouldn't be fair<br />

to the other kids, because maybe the tests are really difficult and then I would be the<br />

only one who got a good grade. I wouldn't even think about selling the test to other kids,<br />

because that is wrong and bad. If everybody got the tests, the teacher would probably<br />

notice anyway because of the good grades and would want to find out who got them.<br />

If the kids didn't want to get punished, they would probably say it was me, and then I<br />

would be in a lot of trouble.<br />

These are the reasons why I wouldn't take the key and would return it to the teacher the<br />

minute I saw it, and I think that would be the only right thing to do.


37<br />

IF I HAD THE POWER TO CHANGE THE WORLD<br />

Rozi Golmajer Osmić<br />

If I had the power to change the world, I would start at the beginning. First of all, there<br />

would be just one country representing the world as one big happy family. If I could, I<br />

would ban buying and possessing guns and other shooting and killing devices. No one<br />

should use guns or kill people and animals. Peace all over the world would rule. But if<br />

people weren’t that stupid to think that the love for power can change the world, the<br />

Earth would be a better place to live. Because when the power of love overcomes the<br />

love for power the world will know peace.<br />

The second thing is, I’d like all industries to work with the love for nature. If people<br />

didn’t leave trash outside the trash bins and put it in the trash, the world would be a<br />

nicer place already. If everyone respected the nature and look around what it has given<br />

to us and then look what we’re doing to it, we’d see the changes already. It’s a big world<br />

full of intelligent people led by the stupid ones who don’t care. Money rules the world<br />

but it shouldn’t be like that.<br />

If the world was ruled by justice and peace, everybody would be happy. But changing<br />

the world means changing people and their habits and that would be pretty hard. I<br />

think it would take one century or even more to change peoples’ minds and try to do<br />

something better. We just need that one person who would do that. I’d like to be the<br />

one and not just a big name in history. But the problem is; everyone wants changes and<br />

nobody wants to change.


KONSA<br />

38<br />

Nina tam<br />

Nina tu<br />

2 X Nina = kažin<br />

19 + 20 = Nič!<br />

Nejc se pridruž<br />

Ježca se zruš!<br />

B A M<br />

vse je razpacala<br />

spet bom pucala<br />

packa presneta<br />

O M G<br />

1 2 3<br />

dihej z mano<br />

fuj smrdi<br />

Niina & Ninaa<br />

HOČM, DA VEŠ<br />

Hočm, da veš, da veš, da hočm<br />

sam tebe met, js drugih nočm.<br />

Jst bom tvoj, dokler ti boš moja,<br />

za skos bova midva, do pokoja.<br />

Veš, da te mam rad, veš, da te ljubim,<br />

ne maram tega občutka, k čutm, da te gubim,<br />

nočem te gledat z drugim, ne dovoljo mi<br />

čustva, to kar čutm jst, teško povejo usta.<br />

Anes Pehlić


PESNIŠKI NATEČAJ<br />

PREŠERNOVANJE<br />

39<br />

V tednu pred slovenskim kulturnim praznikom je na šoli pod vodstvom<br />

knjižničarke Nataše Pečkaj potekal pesniški natečaj Prešernovi verzi.<br />

Pravilo je bilo preprosto: napiši pesem in v njej uporabi vsaj en Prešernov verz.<br />

Učitelji slovenščine smo eno šolsko uro posvetili pesnikovanju, delavnica pa je<br />

potekala tudi v knjižnici, v pesniškem kotičku. Tričlanska komisija ni imela lahkega<br />

dela, med številnimi pesmimi je morala izbrati najbolj zabavno, najbolj<br />

romantično in najbolj prešernovsko pesem. Nagrade so bile sladke.<br />

O predpust, ti čas presneti,<br />

spet so vsi v maškare odeti.<br />

Hodijo od vrat do vrat<br />

prosjačit in nergat.<br />

Jaz noben'mu ne odpiram,<br />

raj' svoje dinarčke študiram.<br />

Klinc te gleda, mislim si,<br />

ko na vrata tolče in zvoni.<br />

Naslednji dan kolega gleda,<br />

kakor da si mu ubil soseda.<br />

Vpraša me, zakaj tako si siromašen?<br />

Jaz pa tiho, ves prestrašen.<br />

Luka Starec


40<br />

O, predpust, ti čas presneti!<br />

Začutim vsako tvojo misel,<br />

zavonjam vsak tvoj dih,<br />

začutim vsak utrip srca.<br />

Ko se mi predaš, postanem jaz.<br />

Ko sva skupaj, jaz letim.<br />

O, predpust, ti čas presneti,<br />

ko te s prstanom jaz poročim.<br />

Oh, ta ljubezen,<br />

lepa je, prelepa za živet!<br />

Aljaž Klinc<br />

Kam nese me obup, ne znam …<br />

Brez tebe mrzla je noč,<br />

temen je dan.<br />

Hodim kot slep, neznano kam.<br />

Hodim sam, od domačih stran.<br />

Oh! Kam nese me obup, ne znam.<br />

Anes Pehlić<br />

Edinost, sreča, sprava<br />

še vedno isto pomenijo.<br />

Včasih sanje,<br />

danes pa le besedičenje.<br />

Aleš Bernot<br />

Slike so delo dijakov Jana Cvetka, Nine Čamernik, Andraža Čebulja,<br />

Klemena Dajčmana, Andraža Krivica, Nejca Levičnika, Leona Mohorčiča,<br />

Klemena Plahanca, Tilna Trčka in Irene Vrtovec pod mentorstvom Marjetke Pajk.


Kdo te mene ljubit sili?<br />

Zdaj moram zlorabit klic v sili!<br />

Že leta ti se trudiš, nikoli ne boš znala,<br />

a pri Jožetu že drugi<br />

dan si prespala.<br />

V gostilni Pri Dolencu<br />

sva jaz in Čop ga pila,<br />

ko SMS-sporočilo si dobila,<br />

sva se že dobro ga napila<br />

in nekaj steklenic razbila.<br />

Dominik Kovač<br />

41<br />

Ne prepiram se z nobenim,<br />

kaj mi govorijo o tebi.<br />

Zame si pametna, iskrena, poštena,<br />

taka ni bila še nobena.<br />

Ti si moja edina, ena,<br />

zate bi dal življenje, vse,<br />

ampak vem, da tako ne gre.<br />

Boli me srce, ki bije samo zate<br />

in ni druge debate –<br />

VSE BI NAREDIL ZATE.<br />

Anton Antlej<br />

Čedna postava bila ti je dana,<br />

le glej, da nikoli ne boš<br />

s trebuhom obdana.<br />

Kaj pa je tebe treba bilo,<br />

prej bi pomislila<br />

na svoje telo.<br />

Moj up je šel po vodi,<br />

ker izgubila si prekrasen body.<br />

Andraž Krofel


MODNE ZGODBE<br />

OVRATNIK<br />

42<br />

OKRAS<br />

Karmen Klobasa<br />

Modne zgodbe so nas ponovno pripeljale do tega, da z vami delimo<br />

(ne)znano. Tokrat so bili za nas magnetno privlačni ovratniki. Ujemite<br />

jih in uživajte!<br />

Okoli vratu si lahko damo veliko različnega<br />

nakita, a modni trendi to sezono<br />

prisegajo na nekaj novega – domiselne<br />

in ekstravagantne ovratnike. Ovratniki<br />

so se odcepili od srajc in postali samostojni<br />

modni kosi.<br />

Osnovno vodilo naše projektne naloge<br />

Ovratnik ― okras je bilo, kako dvodelni<br />

klasični srajčni ovratnik, sestavljen<br />

iz nastavka in ovratnika, lahko na zanimiv,<br />

izviren način preoblikujemo v<br />

samostojen modni kos. Nešteto idej za<br />

različne okuse in stile.<br />

Čar ovratnikov je, da so primerni za vse<br />

starosti in vse priložnosti, le izbrati je<br />

treba znati pravo različico. Kombinacij,<br />

v katerih si lahko nadenete ovratnik,<br />

je skorajda neskončno. Najpreprostejša<br />

je različica s puloverjem ali majico,<br />

modernejša in še posebej elegantna<br />

pa je kombinacija z minimalistično<br />

bluzo. Pri tem je treba paziti, da ima<br />

celotna podoba skupno noto.


43<br />

Klasika lahko ostane klasika z nekaj<br />

dodane modne začimbe v asimetriji<br />

in izbranim gumbom, ki ga poudarja<br />

kontrasten nastavek.<br />

Megi Ivana Berlot<br />

Iskanje črno-belih kontrastov v geometriji<br />

je vedno zanimivo in privlačno.<br />

Manca Udovič in Teja Kovič<br />

Ekstravagantna teža v kovinskem sijaju<br />

naj dominira na tistih, ki želijo<br />

izstopati.<br />

Amela Hadžipašić<br />

Če se zakovice začnejo že pri vaši<br />

obutvi, z njimi nadaljujte tudi na<br />

zgornjih delih oblačil, na primer na<br />

ovratniku. Tako bo vaša modna podoba<br />

zaključena od glave do pete.<br />

Elizabeta Smolej Srpan<br />

Romantičnost je pogosto rdeča nit v<br />

modnih usmeritvah. S čipko in mehko<br />

oblikovanimi robovi ovratnika<br />

boste dosegli nežno vsebino.<br />

Lucija Lončar<br />

Pri projektu je sodelovalo 14 dijakinj iz 2. io in 2. k. Bila sem<br />

mentorica za idejno snovanje, mentorici za izvedbo pa sta bili<br />

Martina Keravica in Minka Rihberger. Vsi ovratniki so bili na ogled<br />

v razstavnem prostoru knjižnice v mesecu decembru in januarju.


MODNA OBLIKOVALKA<br />

REBEKA SINČEK<br />

MODNA RISBA<br />

44<br />

Alojzija Skubic<br />

Za vsako modno ustvarjalko je risba<br />

pomembna v procesu ustvarjanja,<br />

zato ji Rebeka Sinček posveča<br />

posebno pozornost.<br />

V njenih delih lahko prepoznamo velik<br />

talent, občutek za estetiko in oblikovanje.<br />

Iz leta v leto je opazno napredovala,<br />

kar se vidi v risbi in njeni izpopolnjenosti.<br />

Slike so iskreno mladostno<br />

razgibane, barve so močne, a hkrati<br />

uporabljene s posebnim občutkom za<br />

estetiko. Obrazne poteze so unikatne,<br />

v njenih risbah je tudi sicer opaziti unikatnost,<br />

veliko ustvarjalne energije in<br />

samosvojosti!


45


JAPONSKI STRIP<br />

MANGA<br />

46<br />

Manga je japonska beseda, ki pomeni strip. V Evropi smo besedo prevzeli<br />

kot termin, ki označuje zgolj na Japonskem nastale stripe. Medtem ko je<br />

branje mang pri nas še vedno subkultura in drag hobi, so na Japonskem<br />

čtivo, po katerem posega tako rekoč vsak in zajemajo vse žanre, ki se v tisku<br />

lahko pojavijo, od drame, znanstvene fantastike do navodil za kuhanje.<br />

Mange imajo na Japonskem že tristoletno<br />

tradicijo in so pomemben del japonske<br />

kulture. Dokumentirano je ena<br />

najzgodnejših predhodnic mange nastala<br />

že v 12. stoletju, ko se je budistični<br />

menih Toba skozi zgodbe o živalskih likih<br />

ponorčeval iz velikašev. V 18. In 19.<br />

stoletju so izhajale zabavne slikanice,<br />

ki so se po menihu imenovale toba-e<br />

(toba slike). Upoštevajoč, da so bile namenjene<br />

za množično uporabo in pogosto<br />

izdane v serijah, jih imami lahko<br />

za prve stripe na svetu. Moderna manga<br />

je kombinacija japonske likovne tradicije<br />

in vplivov zahodnega sveta.<br />

Stilsko so mange zelo raznolike. Druži<br />

jih nagnjenost do detajlov (še posebej<br />

tehnologije). Mnogokrat so kakšni elementi<br />

narave ali strojev izrisani zelo<br />

naturalistično. Liki so pogosto stilizirani,<br />

še posebej ženske – vitke postave,<br />

velike oči, majhna usta. Pozitivni<br />

liki imajo pogosto mladosten videz,<br />

medtem ko imajo negativni liki znake<br />

staranja, telesne hibe, so poraščeni,<br />

skratka vizualno odbijajoči.<br />

Avtorici slik sta Kristiane Pistotnik in<br />

Elizabeta Smolej Srpan.


<strong>Talenti</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!