27.01.2017 Views

Nowi Tropiciele kl 1 cz 1

Podręcznik

Podręcznik

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Edukacja w<strong>cz</strong>esnoszkolna<br />

Podrę<strong>cz</strong>nik <strong>kl</strong>asa 1 <strong>cz</strong>ęść 1<br />

Egzemplarz testowy<br />

Nowa podstawa programowa


Autorzy: Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Marzena Koła<strong>cz</strong>yńska,<br />

Beata Nadarzyńska<br />

Współpraca: Aldona Danielewi<strong>cz</strong>-Malinowska (strony muzy<strong>cz</strong>ne), Andrzej Grabowski (scenariusz ilustracji<br />

do zabaw ortografi<strong>cz</strong>nych Bawimy się z Noni), Roksana Jędrzejewska-Wróbel (Listy od Hani i Henia),<br />

Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński (współpraca autorska), Dorota Koman (dobór tekstów literackich),<br />

Anna Królik (<strong>Tropiciele</strong> wiedzy, Warto ich znać!), Zofia Stanecka (teksty do <strong>cz</strong>ytania przez dziecko, Po<strong>cz</strong>ytanki)<br />

Scenariusz inscenizacji Drogowi opiekunowie Marcina Przewoźniaka (s. 22) został za<strong>cz</strong>erpnięty z publikacji<br />

Jerzego Hamerskiego Gotowe scenariusze imprez szkolnych, Wydawnictwo Publicat SA.<br />

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi<strong>cz</strong>ne<br />

Warszawa 2017<br />

Wydanie I (2017)<br />

ISBN 978-83-02-16514-6<br />

Opracowanie merytory<strong>cz</strong>ne i redakcyjne: Bożena Drzycimska (redaktor koordynator, redaktor merytory<strong>cz</strong>ny)<br />

Konsultacja merytory<strong>cz</strong>no-metody<strong>cz</strong>na: Irena Zarzycka, Sylwia Wolszakiewi<strong>cz</strong><br />

Redakcja językowa: Mirella Hess-Remuszko, Grażyna Maluchnik<br />

Redakcja techni<strong>cz</strong>na: Danuta Hutkowska<br />

Projekt I strony okładki: Marta Krzywicka, Anna Wielbut<br />

Projekt grafi<strong>cz</strong>ny: Marta Krzywicka, Anna Wielbut, Joanna Plakiewi<strong>cz</strong><br />

Opracowanie grafi<strong>cz</strong>ne: Marta Krzywicka, Ewa Marszał-Demianiuk<br />

Fotoedycja: Pola Rożek<br />

Skład i łamanie: RECONTRA Studio Grafi<strong>cz</strong>ne<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi<strong>cz</strong>ne Spółka Akcyjna<br />

00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96<br />

Tel.: 22 576 25 00<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

www.wsip.pl<br />

Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić<br />

nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści<br />

i konie<strong>cz</strong>nie zazna<strong>cz</strong>, <strong>cz</strong>yje to dzieło. A kopiując jej <strong>cz</strong>ęść, rób to jedynie na użytek osobisty.<br />

Szanujmy cudzą własność i prawo.<br />

Więcej na www.legalnakultura.pl<br />

Polska Izba Książki


Krok po kroku<br />

Wprowadzana litera<br />

II poziom trudności<br />

– proste teksty<br />

z podziałem na sylaby<br />

z wprowadzonych liter<br />

III poziom trudności<br />

– teksty dla dzieci<br />

<strong>cz</strong>ytających lepiej<br />

M<br />

L<br />

odesłanie<br />

do stron<br />

z materiałem<br />

muzy<strong>cz</strong>nym<br />

odesłanie<br />

do matematy<strong>cz</strong>nej<br />

<strong>cz</strong>ęści podrę<strong>cz</strong>nika<br />

teksty do słuchania<br />

<strong>cz</strong>ytane przez osobę<br />

dorosłą<br />

lektura<br />

Rozkład<br />

wprowadzanej<br />

li<strong>cz</strong>by<br />

na składniki<br />

Aspekt<br />

kardynalny<br />

li<strong>cz</strong>by<br />

3<br />

4<br />

i I<br />

Matematyka<br />

Li<strong>cz</strong>ba 5<br />

Ile?<br />

5<br />

pięć<br />

42<br />

5<br />

5<br />

5<br />

1 1 1 1 1<br />

4 1<br />

3 2<br />

Schematy wyrazowe, sylabowe<br />

i głoskowe z kolorysty<strong>cz</strong>nym<br />

rozróżnieniem samogłosek i spółgłosek<br />

To Mati i mama.<br />

Mama ma .<br />

Mati ma .<br />

Wprowadzana<br />

li<strong>cz</strong>ba<br />

irys<br />

i rys<br />

i r y s Iga<br />

Mama lubi irysy.<br />

One urosną wiosną.<br />

Mati lubi Indian.<br />

To dlatego ma na głowie pióra.<br />

mam<br />

im mama tamto Mati<br />

Powiedz, jak wygląda ogród na ilustracji.<br />

1 Przyjrzyj się ilustracji i opowiedz, co robią Mati i jego mama.<br />

2 Opowiedz, jak lubisz spędzać jesienne popołudnia.<br />

22. Jesienny ogród<br />

M s. 106, 107<br />

3 Powiedz, jak wygląda ogród na ilustracji.<br />

4 Dowiedz się, jakie kwiaty kwitną jesienią w ogrodach.<br />

Numer i temat dnia<br />

Aspekt<br />

porządkowy<br />

li<strong>cz</strong>by<br />

Który z kolei?<br />

Pierwszy, drugi, trzeci, <strong>cz</strong>warty, piąty.<br />

5 Przyjrzyj się ilustracji. Wymień najpierw numery kolejnych stopni,<br />

które Ania pokonuje, idąc do góry, a potem – na dół.<br />

• Powiedz, na którym stopniu stoi Ania.<br />

• Powiedz, na którym stopniu siedzi kot.<br />

I poziom trudności<br />

– sylaby i wyrazy<br />

z poznanych liter<br />

z podziałem na sylaby<br />

Dowiedz się, jakie kwiaty kwitną jesienią w ogrodach.<br />

22. Jesienny ogród<br />

Matematyka<br />

Li<strong>cz</strong>ba 5<br />

43<br />

22. Jesienny ogró<br />

6 Powiedz, jakiego koloru jest pierwszy wagon. Jakiego drugi? Jakiego<br />

trzeci? Jakiego <strong>cz</strong>warty, a jakiego piąty?<br />

Porównywanie<br />

li<strong>cz</strong>b<br />

w poznanym<br />

zakresie<br />

1 2 3 4 5<br />

1 Przyjrzyj się ilustracji i powiedz, ile w s<strong>kl</strong>epie jest lalek. Ile jest<br />

samochodzików? Ile jest maskotek kotków? Ile jest książek?<br />

2 Których zabawek jest jesz<strong>cz</strong>e po 5?<br />

Na tropie<br />

li<strong>cz</strong>by 5<br />

3 Czego jest więcej: maskotek piesków <strong>cz</strong>y lalek? Czego jest mniej:<br />

<strong>kl</strong>ocków z literami <strong>cz</strong>y figurek dinozaurów?<br />

4 Rozejrzyj się po <strong>kl</strong>asie i poszukaj przedmiotów, których jest 5.<br />

5 l<br />

114<br />

Dzień 36, 37<br />

5 kg<br />

115<br />

Ilustracja<br />

wprowadzająca li<strong>cz</strong>bę<br />

Aspekt miarowy<br />

li<strong>cz</strong>by


Małgorzata Strzałkowska<br />

Piosenka na dobry po<strong>cz</strong>ątek<br />

Posłuchanki<br />

Dzwonek woła mnie i was –<br />

na naukę przyszedł <strong>cz</strong>as!<br />

I już w ławkach wszystkich <strong>kl</strong>as<br />

tropi wiedzę każdy z nas!<br />

Ref.: Tropimy literki,<br />

tropimy cyferki,<br />

tropimy przyrodę<br />

i świata urodę,<br />

melodie i nutki,<br />

radości i smutki –<br />

szukamy,<br />

aż prawdę poznamy!<br />

W szkole świetną panią mam<br />

i kolegów wielu znam –<br />

z nimi u<strong>cz</strong>ę się i gram,<br />

więc jest super, mówię wam!<br />

Ref.: Tropimy literki…<br />

6 2. Witamy w szkole


2. Witamy w szkole<br />

7


Jak to będzie?<br />

Posłuchanki<br />

Listy od Hani i Henia<br />

Cześć, dzieciaki!<br />

Nazywam się Hania i chodzę do pierwszej <strong>kl</strong>asy. Tak jak Wy.<br />

To zna<strong>cz</strong>y, razem z Heniem chodzimy. I jesz<strong>cz</strong>e z innymi dziećmi.<br />

Henio to mój najlepszy kolega, chociaż jest ode mnie dużo niższy.<br />

Mama mówi, że on jesz<strong>cz</strong>e urośnie tak, że się zdziwię. Ale nawet<br />

jeśli nie, to nic nie szkodzi. I tak go lubię.<br />

Spotkaliśmy się na rozpo<strong>cz</strong>ęciu roku szkolnego. Wielka sala<br />

gimnasty<strong>cz</strong>na i mnóstwo obcych dzieci, które się znały. Tylko my<br />

z Heniem nie znaliśmy nikogo, bo chodziliśmy do różnych przedszkoli.<br />

I chociaż to były zupełnie inne przedszkola, to pani postawiła nas<br />

razem. Wcale mi się nie podobało, że muszę stać z chłopakiem, więc<br />

odwróciłam głowę i udawałam, że słucham, co mówi pani dyrektor.<br />

Ale i tak nic nie rozumiałam. Bo tak naprawdę to się okropnie bałam,<br />

jak to będzie w tej pierwszej <strong>kl</strong>asie. No i do tego jesz<strong>cz</strong>e się wstydziłam,<br />

że ktoś zauważy, że się boję.<br />

No więc pani dyrektor mówiła i mówiła, a ja stałam i się bałam.<br />

Ale udawałam, że wcale nie. I całkiem by się udało to udawanie, gdyby<br />

nie Henio, który za<strong>cz</strong>ął coś mówić do swojej ręki. „Czemu mówisz<br />

do ręki?”, zapytałam, a wtedy on pokazał mi, co w niej ma. „To lale<strong>cz</strong>ka<br />

na kłopoty. Dostałem ją od babci. Trzeba jej powiedzieć, jaki się ma<br />

kłopot, a ona go zabiera”, powiedział Henio. Lale<strong>cz</strong>ka była maciupka<br />

jak paznokieć i zupełnie nie uwierzyłam, że poradzi sobie z <strong>cz</strong>ymś<br />

tak dużym jak kłopot. Ale zapytałam: „A ty co jej powiedziałeś?”.<br />

„Że boję się szkoły”, odpowiedział Henio. No i wtedy już wiedziałam,<br />

że Henio będzie moim najlepszym kolegą. Bo trzeba mieć<br />

dużo odwagi, żeby się przyznać do strachu.<br />

Powodzenia w szkole!<br />

Wasza Hania<br />

PS<br />

Tę lale<strong>cz</strong>kę nazwaliśmy Noni. Ładnie?<br />

8 3. Mój pierwszy dzień w szkole M s. 97–99


3. Mój pierwszy dzień w szkole<br />

9


a A<br />

ara<br />

a ra<br />

a r a<br />

Alek<br />

To jest Alek.<br />

Alek ma aparat.<br />

A tu lata ara.<br />

1<br />

2<br />

Przyjrzyj się ilustracji. Opowiedz, co się na niej dzieje.<br />

Wyszukaj na ilustracji elementy, w których nazwach słychać<br />

głoskę a. Podziel te nazwy na sylaby.<br />

24<br />

14. Spotkanie z arą<br />

s. 85<br />

M s. 99, 100


3<br />

4<br />

Wysłuchaj opowiadania. Powiedz, co mogłoby zdarzyć się<br />

naprawdę, a co jest możliwe tylko w wyobraźni.<br />

Narysuj arę na kartce z bloku.<br />

14. Spotkanie z arą 25


Kto pracuje<br />

w mojej szkole?<br />

nau<strong>cz</strong>ycielka<br />

pielęgniarka<br />

woźna<br />

bibliotekarz<br />

kucharz<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Powiedz, kto pracuje w twojej szkole.<br />

Przyjrzyj się rysunkom.<br />

Kogo one przedstawiają?<br />

Zaproście do <strong>kl</strong>asy wybranych<br />

pracowników szkoły. Porozmawiajcie<br />

z nimi o ich pracy.<br />

28 16. Kto pracuje w mojej szkole? M s. 101


Niezwykłe znaki<br />

Na całym świecie dzieci w szkołach u<strong>cz</strong>ą się liter.<br />

Czy wiesz, że nie wszędzie litery wyglądają tak tak samo<br />

jak<br />

jak te,<br />

te, które<br />

które ty<br />

ty poznajesz<br />

poznajesz w twojej<br />

twojej szkole?<br />

szkole?<br />

<strong>Tropiciele</strong><br />

wiedzy<br />

Na przykład pismo chińskie składa<br />

się z kresek i kropek, które tworzą<br />

małe obrazki. Jeden taki obrazek<br />

może ozna<strong>cz</strong>ać sylabę, <strong>cz</strong>ęść<br />

wyrazu<br />

wyrazu albo nawet albo całe nawet słowo!<br />

całe słowo!<br />

我 喜 欢 上 学 。<br />

Lubię chodzić do szkoły.<br />

孩 子<br />

dziecko<br />

学 校<br />

szkoła<br />

W języku chińskim takich<br />

W języku znaków-obrazków chińskim takich jest bardzo<br />

znaków-obrazków dużo. Gdyby jest wszystkie<br />

bardzo<br />

dużo. zapisać, Gdyby je powstałaby wszystkie mała<br />

zapisać, książe<strong>cz</strong>ka.<br />

powstałaby mała<br />

książe<strong>cz</strong>ka.<br />

1<br />

Dowiedz się, z ilu liter<br />

składa się polski alfabet.<br />

17 29<br />

16. Kto pracuje w mojej szkole?<br />

17


Dawno, dawno temu<br />

król wybrał się w daleką<br />

drogę…<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Powiedz, co widzisz na małych obrazkach z podpisami.<br />

Przyjrzyj się dużej ilustracji. Opowiedz, co ona<br />

przedstawia.<br />

Wymyśl historyjkę, do której mogłaby pasować<br />

ta ilustracja.<br />

góra<br />

58<br />

29. Mój dzień M s. 100, 109


z Noni<br />

pióro<br />

królik<br />

wróbel<br />

król<br />

jaskółka<br />

s. 86<br />

29. Mój dzień<br />

59


Abecadło instrumentów<br />

Instrumenty perkusyjne<br />

1<br />

Poznaj grupę instrumentów perkusyjnych. Zapoznaj się<br />

ze sposobem wydobywania z nich dźwięków.<br />

tamburyn trójkąt bębenek<br />

marakasy kastaniety talerze<br />

2<br />

Zagrajcie razem podane rytmy.<br />

86 Dzień 25, 29


Piórkiem, dźwiękiem<br />

i pędzelkiem<br />

Dział<br />

Po<strong>cz</strong>ytanka<br />

Teodor Axentowi<strong>cz</strong> (<strong>cz</strong>ytaj: aksentowi<strong>cz</strong>), „Kołomyjka”<br />

Vincent van Gogh (<strong>cz</strong>ytaj: wincent wan gog),<br />

„Gwiaździsta noc”<br />

Twórca nieznany<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Wysłuchaj fragmentów utworu Antonia Vivaldiego (<strong>cz</strong>ytaj:<br />

wiwaldiego) „Cztery pory roku. Jesień”.<br />

Jak sądzisz, <strong>cz</strong>y zaprezentowane obrazy mogłyby być ilustracją<br />

do wysłuchanych fragmentów utworu?<br />

Narysuj własną ilustrację do wybranego fragmentu muzyki.<br />

Dzień 21, 32, 37<br />

87


Po<strong>cz</strong>ytanka<br />

V Złota polska jesień<br />

W lesie<br />

Pewnego dnia pani Gryzelda zaproponowała:<br />

– Jutro polecimy do lasu.<br />

– Hura! – zawołały smoki.<br />

Wystartowali z samego rana. I nawet Ksawery<br />

nie zaspał.<br />

W lesie zbierali jagody, a pani opowiadała im<br />

o złotej jesieni.<br />

– Polatajcie sobie teraz i poobserwujcie –<br />

dodała.<br />

– Tylko niech Cyryl nie zieje ogniem – wtrąciła<br />

Lotka. – Bo oznaki jesieni nie będą złote, tylko<br />

spalone!<br />

90


Bałagan<br />

W sali panował okropny bałagan.<br />

– Zbiorę papierki po smokokanapkach – zgłosił<br />

się Cyryl.<br />

– Pomogę ci! – zawołał Jacenty.<br />

A Lotka poprosiła:<br />

– Kopnij je do mnie!<br />

Jacenty wziął zamach i kopnął papierową<br />

kulkę. Ale zabawa! Teraz Lotka kopnęła ją<br />

do Cyryla. Ojej! Trafiła prosto w stojącą<br />

w progu panią Gryzeldę.<br />

– Dbanie o salę nie jest takie łatwe! –<br />

westchnęły smoki.<br />

Po<strong>cz</strong>ytanka VI Dbam o siebie i moją <strong>kl</strong>asę<br />

91


Matematyka<br />

duże<br />

wielkość<br />

małe<br />

Grupowanie według wybranej cechy<br />

kwadraty<br />

zielone<br />

kształt<br />

trójkąty<br />

kolor<br />

żółte<br />

koła<br />

<strong>cz</strong>erwone<br />

niebieskie<br />

do jedzenia<br />

przezna<strong>cz</strong>enie<br />

do ubrania<br />

do mycia<br />

102<br />

Dzień 8, 13


1 Zaproponuj pogrupowanie przedstawionych przedmiotów.<br />

Matematyka<br />

Ułożyłam taki rytm:<br />

Grupowanie według wybranej cechy. Rytmy<br />

A ja ułożyłem taki rytm:<br />

2 Powiedz, jakie figury powinny być układane dalej.<br />

3 Wymyśl własny rytm złożony z figur. Narysuj go w zeszycie.<br />

Dzień 9, 26, 28<br />

103


Li<strong>cz</strong>ba 4<br />

Matematyka<br />

Ile?<br />

4<br />

<strong>cz</strong>tery<br />

4<br />

1 1 1 1<br />

4<br />

3 1<br />

4<br />

2 2<br />

1 2 3 4<br />

1 Przyjrzyj się ilustracji i powiedz, ile na biurku jest piórników.<br />

Ile jest książek? Ile jest pędzelków? Ile temperówek? A ile jest ołówków?<br />

2 Których przedmiotów jest jesz<strong>cz</strong>e po 4?<br />

3 Czego jest więcej: lampek <strong>cz</strong>y książek? Czego jest mniej: pędzelków<br />

<strong>cz</strong>y ołówków?<br />

4 Rozejrzyj się po <strong>kl</strong>asie i poszukaj, których przedmiotów jest 4.<br />

110<br />

Dzień 31


Który z kolei?<br />

Pierwszy, drugi, trzeci, <strong>cz</strong>warty.<br />

Matematyka<br />

5 Przyjrzyj się ilustracji. Odpowiedz na pytania.<br />

Li<strong>cz</strong>ba 4<br />

• zLi<strong>cz</strong> od lewej strony. Jakiego koloru <strong>cz</strong>apkę ma pierwszy krasnal?<br />

Jakiego drugi? Jakiego trzeci? A jakiego <strong>cz</strong>warty?<br />

• zLi<strong>cz</strong> od prawej strony. Który z kolei krasnal ma <strong>cz</strong>erwoną <strong>cz</strong>apkę?<br />

Który żółtą? Który różową? A który fioletową?<br />

6 Wskaż piłkę, która jest <strong>cz</strong>warta od prawej strony i druga od lewej.<br />

Na tropie<br />

li<strong>cz</strong>by 4<br />

enią?<br />

mi?<br />

alarką?<br />

13. Jesienne złoto<br />

45<br />

WARSZAWA<br />

44 km<br />

4 zł<br />

111

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!