Views
1 year ago

qronika+177

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com yovelkvireuli gazeTi eqskluzivi sosos gamodis samSabaTobiT N46 (177) 27.12 12.201 .2016 fasi 2 lari rekviemi gv. 7 susis ufrosis moadgile kudis agenti iyo?! gv. 2 ratom Cavida kaxa kalaZe okupirebul afxazeTSi? gv. 4 vasil papava: aris Tu ara `qeqiebis~ `arabuli gazafxulis~ safrTxe didia, saWiroa prevenciuli zomebi!~ mkvlelobis saqme Tamaz TamazaSvilis damokles maxvili?! gv. 16 gv. 25 `qronika+~-is Semdegi nomeri gamova 17 ianvars N46(177) 27.12-17.01.2017 w. 1