Views
1 year ago

qronika+178a

Sirdebian da

Sirdebian da mogiyvebian, rac maT am samedicino dawesebulebaSi gadaxdaT. 40 wlamde mamakacma gviambo, rom am klinikaSi preparatebi dauniSnes, magram mdgomareoba ufro gaurTulda. amis Semdeg saxl- Si daurekes da uTxres, mobrZandiT da gamokvlevas amjerad ufasod CagitarebT, fuli araferze aRar geqnebaT gadasaxdeli da radgan ase dagemarTaT, preparatebs SegicvliTo, magram iq mosuls edavebodnen, Tanxa kidev gadaixa- neli vardiaSvili 597 11 12 47 amjerad im qalbatonis naambobi unda gagacnoT, romelic ramdenime dReSi jandacvis samin- istros samedicino saqmianobis saxelmwifo regulirebis saagentoSi saCivars Seitans da „niu hospitalSi” arsebuli mdgomareobis Seswavlas moiTxovs, Semdeg ki am samedicino dawesebulebis winaaRmdeg, moraluri da fizikuri zianis anazRaurebis moTxovniT, sasamarTloSi sarCelsac waradgens. imedia, regulirebis saagento, pirvel rigSi, am werils gaec- noba da Sesabamis zomebsac miiRebs. „qronika+”-s nana TodaZe es- aubreba: _ 10 ianvars Cemi qaliSvili, 21 wlis salome maziaSvili, avad gaxda. Tvenaxevris winaT mas gavrcelebuli virusi Sexvda. siRnaRSi, sadac Cven vcxovrobT, ojaxis eqims, nino daviTaSvils gavasinjeT. salomes, dabal sicxeebTan erTad, naRvlis buStis daavadebis simptomebic aReniSneboda: Rebineba, Tavbrusxveva, beWebis tkivili, faRaraTi, marjvena mxares wva da mudmivad 37,2-37,3 gradusi sicxe. eqimma saswrafo gamokvlevebisTvis TbilisSi gamogviSva. nacnobma gvirCia, rom „niu hospital- Si” nino baCiaSvilTan mivsuliyaviT, radgan kargi gastroenterologiao. Cemi Svilis janmrTelobis mdgomareoba dRiTi dRe uaresdeboda _ sistematurad aRebinebda da faRaraTic daewyo, Tavbrusxvevebi gauZlierda, wyals rom dalevda, siTxe raRac formis kafsulas ikeTebda da ukan ase amosdioda. ise dasustda, vifiqreT, saswrafo daxmarebiT wamogveyvana TbilisSi, magram taqsiT Zlivs mivediT „niu hospitlamde”. registraciaSive avuxseni elenes mdgomareoba da isic vuTxari, romel eqimTanac gvindoda viziti. 65 lari mxolod konsultaciisTvis gadamaxdevines. eqimis mosacdelSi gavige, rom ultrasonografias yvela SemTxvevaSi mogvTxovda, ric gamoc meored mogviwevda rigSi dgoma, amitom sjobda, eqimTan Sesvlamde jer es kvleva Cagvetarebina. uproblemod gaukeTes ultrasonografia, romelSic 40 lari gadavixadeT. winaT eqoskopiis fuls rom gadaixdidi, muclis Rrus mTlianad gimowmebdnen, axla yvela organos gaSuqebaSi saTi- Taod gaxdevineben fuls. qviTrebi Senaxuli maqvs, romelzedac droc aris dafiqsirebuli da fasic. ori saaTi dawyebuli iyo, saavadmyofos registraciaSi rom 26 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com mivediT da ors aklda 10 wuTi, sonografia ukve gakeTebuli gvqonda. registratoris, vinme jajaniZis xelnawersac vinaxav, romelmac jer ultrasonografiis gasakeTeblad gagviSva da mere, naxevar saaTSi, #300 kabinetSi unda SevsuliyaviT eqimTan konsultaciisTvis. _ ase ar moxda? _ ultrasonografiis eqimi Zalian kargi adamiani aRmoCnda. guldasmiT gasinja da gviTxra, naRvlis buStSi mxolod silaa, meti araferi, magram Tqvens adgilze me arc erT wuTs ar davkargavdi da axlave wavidodi gastroenterologTan, gavarkvevdi, ra xdebao. baCiaSvilis kabinetis win uamravi xalxi dagvxvda. pacientebs avuxseni, rom ukve rigi gvqonda da avadmyofs fexze didxans dgoma ar See- Zlo. skamic ki ar iyo, Cemi Svili rom damesva. am dros iqve administraciis warmomadgenelma gogonam gaiara, romelmac roca arsebuli viTareba gaigo gviTxra, _ Tqven xom naxevari saaTis win unda SesuliyaviT eqimTano? avuxseni, rac xdeboda da isic davamate, rom me Cawerili viyavi da rogor SeiZleboda, Cawerili avadmyofi eqimTan ar SeeSvaT? miTxra, rom eqimi naxevar saaTSi Tavad dagviZaxebda. tabloc ar muSaobda, iq mainc rom anTebuliyo Cveni nomeri. naxevari saaTi ki ara, avadmyofi Svili 6 saaTamde fexze mdgari valodine. iq iyo ori da, maT Tqves, rom 8 saaTi isxdnen iq da eqims elodebodnen. isinic gamwarebulebi iyvnen da ambobdnen, amdeni xani velodebiT da am kabinetSi ras akeTeben, ver gagvigiao. _ ra xdeboda, eqimi pacientebs ar iRebda? _ qaosi da didi gaugebroba sufevs am samedicino obieqtSi. pirvel sarTulze hqoniaT cxeli xazi, romelzec pacientebs afiqsireben da mere ahyavT, Turme, eqimTan. avadmyofebi raRac biurokratiul meqanizmebs gadian, eqimTan rom moxvdnen, magram ase rom unda movqceuliyavi, CemTvis aravis uTqvams da saidan unda mivmxvdariyavi? registraciidan pirdapir eqimTan gadamamisamarTes, miTxres, rom naxevar saaTSi Sevidodi da cxel xazze registracia xom ar damesizmreboda? amitomac Caweril pacientebsa da cocxal rigSi mdgomebs Soris Cxubic ki atyda, ra drosac eqimi gamovida da uxeSad Tqva, xels nu miSliT saqmeSio. menejeri gogona CvenTan xSirad modioda da rigSi mdgomebs gveubneboda, ar wabrZandeT, naxevar saaTSi swored Tqven Sexval- To. saqme is aris, rom iq myof adamianebs ukve gadaxdili hqondaT konsultaciis Tanxa da rac unda momxdariyo, ukan verc gabrundebodnen. fulis gadaxdis gareSe eqimis kabinetamdec ki aravin migaRwevinebs. mokled, ise aqvT yvelaferi mowyobili, rom verc erTi pacienti xelidan ver dausxltebaT. rogorc SeuZliaT, ise gagatyaveben SesasvlelSive da Sesaferis samedicino daxmarebasac ar gagiweven. metic, lodiniT amoxdian suls da ufro avad gagxdian. Cvenc ase dagvemarTa. garda amisa, iq myofi pacientebi sakuTar problemebze hyvebodnen da ise cudad nana TodaZe: `ra sindisiT zis parlamentSi oqriaSvili da ar interesdeba, rogor eqcevian xalxs mis klinikaSi?!~ kaxa oqriaSvili gavxdi, wneva 200-mde amivarda. Svilic mexveweboda, _ wavideT, aRar SemiZlia, sadac aris, davecemio. _ ki magram, fuli ukan ratom ar moiTxoveT da sxva saavadmyo- foSi ar waxvediT? _ Tanxas aravin gibrunebs. ramdenime pacientma protesti gamoxata, aRar minda Tqveni eqimi, lodini aRar SegviZlia, unda wavideTo, magram yvelas eubnebodnen, ase advilad Tanxas ver dagibrunebTo. maT gancxadebas awerineben da uxsnian, rom Tavad daukavSirdebian, roca fulis dabrunebas gadawyveten, magram rodis moxdeba es, aravin uwyis. 5 saaTs 15 wuTi rom daakldeboda, cxeli xaziT Cawerilebi unda Sesuliyvnen gastroenterologTan, amitom, raRacnairad, unda momogveswro mis kabinetSi SeRweva. amis Sesaxeb im menejermac gagvafrTxila, romelic yovel mosvlaze gaocebas ver malavda da ambobda, _ vaime, Tqven kidev ar SesulxarTo? bolos Tavad Sevida baCiaSvilTan da etyoba, kategoriulad mosTxova Cveni miReba, radgan iqidan TeTrxalaTiani gogona gamovida, romelmac imis garkveva daiwyo, ramdeni xani videqiT rig- Si. cxadia, avuxseniT, rom 2 saaTis Semdeg mZime avadmyofi fexze idga, romelsac, sxvaze rom aRaraferi vTqvaT, Rebineba da faRaraTi awuxebda. Cems Svils saSineli muclis tkivili daewyo da moxrili elodeboda eqimis Svelas. mogvianebiT, gviTxres, rom amjerad pirvelebi viyaviT, magram iqve viRac eqimi mjdara, romelic kabinetidan pacientis gamosvlisTanave Sevarda oTaxSi. roca erTi ambavi avtexe, miTxra, gadaudebeli daxmarebis eqimi var da kolegasTan konsultaciis mizniT movedi, me rodis Semoval am kabinetSi, Tqveni saqme ar ariso. Tavad gastroenterologmac Semomitia, _ ra problema gaqvT, yvelas migiRebT, arsad wasvlas ar vapireb, ufleba ar maqvs, kolegas davelaparakoo? veRar moviTmine da vuyvire, _ ra xdeba am saavadmyofoSi, bolos da bolos, gamagebineT, Tqven saWoraod xarT mosulebi, me ki Svili myavs mZimed da aq imitom movedi, rom dagvexmaroT-meTqi. Tqven uares dReSi CagvayeneT mec da Cemi Svilic. fexze dgomis Tavi aRar gvaqvs, Tqven ra eqimoba unda gagviwioT-meTqi? movkide Cems Svils xeli da, simarTle giTxraT, Zalian ga- Rizianebuli mivedi registracia- Si, sadac davaxeTqe sabuTebi da vuTxari, _ damibruneT gadaxdili fuli, ar mWirdeba Tqveni momsaxureba-meTqi. iq iyvnen sxva pacientebic, romlebic meubnebodnen, rom Cems gancxadebaze, sadac iq Seqmnil mdgomareobas vafiqsirebdi, isinic momiwerdnen xels. roca es werili gamoqveyndeba, me mgoni, es pacientebi Tqven Tavad dagikav- `minda, Tqveni gazeTiT mivmarTo oqriaSvils, romelic parlamentSi gabadruli zis da gverdiT ar ixedeba, ratom ar aqcevs yuradRebas Tavis klinikas da ar interesdeba, ra xdeba iq?! davijero, ar icis, iq rogor Zarcvaven xalxs da ra momsaxureba aqvT? ra sindisiT zis parlamentSi guldamSvidebuli da rogor uyurebs adamianebs TvalebSi?! minda, am werilSi im adamianebis saxeliTac gamovxato protesti, romlebsac am saavadmyofoSi ufro umZimeben mdgomareobas. dabeCavebuli idga xalxi da roca dainaxes, rom me maT usamarTlo saqciels winaaRmdegobas vuwevdi, mere yvelam xma amoiRo da sakuTari gulistkivili daafiqsira. iq misuli pacientebis 90% ukmayofilebas gamoxatavda da SeiZleba, aseTi dawesebuleba Tavis nebaze iyos miSvebuli?~ 26 N1 (178) 17.01-23.01.2017 w.

deo. amasobaSi registraciasTan qalic movarda, romelic kioda, _ avad var, Tavi aRar maqvs, rigSi rom vidge, eqimi Seketilia da ras akeTebs, ver gamigiao. aRmoCnda, xalxs fuls winaswar imitom arTmeven, momsaxureba rom nuli aqvT da eSiniaT, ar gaeqcnen. mere sxvebmac miTxres, rac mand ambebi trialebs, aseTi arc erT saavadmyofoSi ar xdebao. es gaxlavT or- TaWalaSi, Zveli ofTalmologiis klinikaSi ganTavsebuli „psp”-s saavadmyofo, romlis mflobelic aris kaxa oqriaSvili, „psp”-s xelmZRvaneli da parlamentis wevri. mokled, mec miTxres, rom amjerad gadaxdil fuls ukan ver damibrunebdnen da rodis gadmomcemdnen, amis Sesaxeb Tavad Sematyobinebdnen. Zalian gavbrazdi da pasuxismgebeli piris moyvana moviTxove. Camoiyvanes is gogona, romelic rigSi dgomis dros modioda da gaocebuli mekiTxeboda, kidev ar SesulxarT eqimTano? man administraciaSi wamiyvana. roca iq Cemi protesti da moTxovna davafiqsire, viRac qali gamovida, romelmac miTxra, me Tqven ar gesaubrebiTo da sxvebTan daiwyo garCeva, ratom mekava istoria xelSi da vin momca. gankargulebebs aZlevda, es daafiqsireT oqmSi, iq ase da ise CawereTo. me yuradRebas arc ki maqcevda, ise gascemda brZanebebs Cem winaaRmdeg. Tanxas viTxovdi da pasuxs imaze, ratom gvalodines me da Cemi avadmyofi Svili, romelsac muclis Rrus mwvave tkivili hqonda da aravin icoda, ra sWirda 5 saaTis ganmavlobaSi? xom SeiZleboda, sicocxlesTan SeuTavsebeli ram hqonoda? dauwyes Zebna viRac cicos, romelsac ver poulobdnen, bolos ipoves da man aseTi rCeva misca: magas ambulatoriuli baraTis originali ukavia, amitom sabuTebis gataceba daufiqsireTo. ukve provokaciasa da danaSaulis dabralebaze gadavidnen, radgan maT saqciels winaaRmdegoba gavuwie da protesti gamovxate. mec ukan ar davixie da vuTxari, _ damifiqsireT erTi gataceba, vnaxav mere, Tavs rogor gaimarTlebT da vin daijerebs, rom pirvel sarTulze mivaxti sabuTebis mwarmoebel gogonas, ZaliT wavarTvi eleqtronuli versia da mesame sarTulze CemiT amogixtiT am sabuTiT-meTqi? am dros viRac elene movida da masac auxsnes yvelaferi. roca gaigo, rac moxda, uTxra, _ ratom aCerebT am qalbatons, ra undoda Tanxis ukan dabrunebas, gexvewebiT, qalbatono, me mapatieT da Tanxa 10 wuTSi dagibrundebaTo. _ bolos fuli dagibrunes? _ isic unda giTxraT, rom roca samedicino dawesebulebaSi Tavdapirvelad SevediT da ambulatoriuli baraTi gaxsnes, Cems Svils maSinve moawerines xeli. iq rac weria, maSin imis wasakiTxad sad gvecala, magram roca saxlSi movitane, iq sul maTTvis sasargebloa Cawerili. TiTqos iq misul pacients maTi wesebi gaacnes, man icis, rom iq xdeba audio da video Cawera da a. S. faqtobrivad, es gaxlavT is, rom Tu pacienti raime pretenzias gamoxatavs, amas miafareben da etyvian, ai, xeli gaqvs mowerili, rom CvenTan rac xdeba, N1 (178) 17.01-23.01.2017 w. 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com winaswar icodi, Tu Cveni pirobebi ar mogwondaT, nu darCebodiT da sxva stacionarSi wasuliyaviTo. am klinikaSi erTi didi manqana udgaT, romliTac fuls Wrian da Tu vinme xmas amoiRebs, brZolis iara- Ri da meTodebic mzad aqvT, rom marTali adamiani gaamtyunon da xma Caagdebinon. es saavadmyofo ki ara, adamianebis damaavadmyofebeli dawesebulebaa, sadac Tavisi samarTali, kanonebi aqvT da rogorc undaT, ise moqmedeben. iq yofnis dros isic gavarkvie, rom „niu hospitalSi” xalxs iseT analizebsac ukeTeben, romelic maT saerTod ar sWirdebaT. mokled, garda imisa, rom am dawesebulebaSi adamianebs Zarcvaven, avadmyofebis mimarT medpersonali Tu sxva iq momuSave pirebi aranair pativiscemas ar gamoxataven. metic, maT agdebiT eqcevian. amitomac, gancxadebaSi, romelic davutove, Cavwere, rom aucileblad moviTxovdi materialuri da moraluri zianis kompensacias, aseve sajarod axsnaganmartebas, ratom ar miiRo mZime pacienti eqimma, roca konsultacia cocxali rigiTac gvekuTvnoda da CaweriTac? saWoraod ecalaT da pacientis misaRebad, _ ara? gamcen pasuxi, muclis Zlieri tkiviliT Svili ratom damiyenes 5 saaTis ganmavlobaSi Semosasvlel- Si rigSi, fexze? me magaTi fuli ar mWirdeba, magram ar vapatieb imas, rac Caidines. bolos masxradac ki amigdes da ise gamomiSves. _ ras gulisxmobT? _ saCivris dawera moviTxove, sadac Cems pretenziebs davafiqsirebdi. megona, es gancxadeba jandacvis saministroSi gaigzavneboda, radgan ase miTxres, magram asli saxlSi wamoviRe da roca vnaxe, aRmoCnda, rom mepatronis, nika oqriaSvilis saxelze damawerines gancxadeba da momatyues. minda, Tqveni gazeTiT mivmarTo oqriaSvils, romelic parlamentSi gabadruli zis da gverdiT ar ixedeba, ratom ar aqcevs yuradRebas Tavis klinikas da ar interesdeba, ra xdeba iq?! davijero, ar icis, iq rogor Zarcvaven xalxs da ra momsaxureba aqvT? ra sindisiT zis parlamentSi guldamSvidebuli da rogor uyurebs adamianebs TvalebSi?! minda, am werilSi im adamianebis saxeliTac gamovxato protesti, romlebsac am saavadmyofoSi ufro umZimeben mdgomareobas. dabeCavebuli idga xalxi da roca dainaxes, rom me maT usamarTlo saqciels winaaRmdegobas vuwevdi, mere yvelam xma amoiRo da sakuTari gulistkivili daafiqsira. iq misuli pacientebis 90% ukmayofilebas gamoxatavda da SeiZleba, ase- Ti dawesebuleba Tavis nebaze iyos miSvebuli? bolos elene Tavad Camomyva pirvel sarTulze da ukve saRamos amaRebina Cem mier diliT gadaxdili Tanxa. Cemi Svili am dRes eqimis gareSe darCa. im RamiT ise cudad gaxda, iZulebuli gavxdiT, rom gaTenebas ar davlodebodiT da onkologiur saavadmyofoSi wagveyvana. _ ra aRmoaCnda salomes? _ aRmoCnda, rom kuWis Semavali da gamavali sarqvlebi Ria iyo. eqimma miTxra, magari gogo yofila, aseT tkivilebs rom gauZloo. ai, aseT avadmyofs alodines eqimTan mTeli dRe. am saqmes Tavs ar davanebeb. arc erT SemTxvevaSi ar egonoT, rom aseT saqciels vinmes vapatieb. roca es werili daibeWdeba, gazeTs, dokumentacias xelSi aviReb da jandacvis saministros samedicino regulirebis saagentos mivadgebi, sadac iq momuSave medicinis muSakebis pasuxismgeblobis sakiTxis dayenebas moviTxov. samedicino dawesebulebas ki sasamarTloSi vuCivleb da kaxa oqriaSvils kompensacias movTxov, rom aseT TanamSromlebs mfarvelobs. kidev imitom, rom avadmyofi adamianebis mxolod fuli ainteresebT da maTi janmrTeloba fexebze hkidiaT. „qronika+"-ma, cxadia, pirvel rigSi, klinika „niu hospitalss" mimarTa. sazogadoebasTan urTier- Tobis samsaxuris ufrosma xarisxis ganyofilebis xelmZRvanelTan, elene maWavarianTan gadagvamisamarTa, romelic pacient salome maziaSvilis eqimTan vizitis dros Seqmnil konfliqtur situacias Seeswro. es qalbatoni Cvens respondentsac hyavs moxseniebuli intervius dros. man gviTxra, rom pacienti iyo urgentuli (anu ar gaxldaT gadaudebeli, radgan saswrafos ar miuyvania), Cautarda ultrasonografia da radgan winaswar ar iyo Cawerili eqimTan da cocxal rigSi Cadga, lodini mouxda. "pacientis mSobeli imis gamo gaRizianda, rom eqimTan im dros Sesvla ver moaxerxa, roca mas surda da fulis ukan gatana moiTxova. Cven mas maleve davubruneT Tanxa da Sesabamisi dokumentebic". rodesac salomes vkiTxeT, Tu eqimTan pacientebi CaweriT Sedian, amis Sesaxeb pacienti manam ratom ar gaafrTxiles, sanam is fuls gadaixdida, miTxra, Cven im faqts SeveswariT, roca pacienti eqimma gaafrTxila, rom mas cota xani lodini mouwevda. im dros eqims kabinetSi pacienti hyavda da unda moecadaT, sanam mas ar gasinjavda, Semdeg ki aucileblad miiRebda. cxadia, elenem saubris dros ver gaiTvaliswina, rom 2 saaTidan xuTis naxevramde 2-saaTnaxevaria da erT pacientze Tu eqimi amden dros xarjavs, cxadia, mis kabinetTan yovelTvis iqneba rigi. sxva detalebis Sesaxeb elenem miTxra, kompetenturi ar var da ver gipasuxebTo. roca mas vkiTxe, simarTlis dasadgenad ratom ar gaxsnes kamerebi, romelic am klinikaSi arsebobs da amis Sesaxeb im wesdebaSic uweriaT, romelzec pacientebs misvlisTanave xels awerineben, man mokled mipasuxa, saWirod ar CavTvaleTo. amis Semdeg gvindoda, Tavad klinikis direqtors, parlamentis deputat kaxa oqriaSvils davkav- SirebodiT da momCivani qalbatonis naTqvami gadagveca. parlamentis umravlesobis prescentris xelmZRvanelma yuradRebiT mogvismina da gviTxra, am yvelafers baton kaxas gadavcem da Tu isurvebs, dagikavSirdebiTo. rogorc Cans, batonma kaxam CvenTan gasaubreba ar isurva da cxadia, arc dagvkavSirebia. bolos, jandacvis saministros samedicino regulirebis saagentosac mivmarTeT, romelmac aseTi komentari gagvikeTa: Tu pacients an mis kanonier warmomadgenels pretenzia eqneba gaweuli samedicino momsaxurebis xarisxze da gancxadebiT momarTavs regulirebis saagentos, sakiTxs saagento kompetenciis farglebSi Seiswavlis. 27