Views
1 year ago

qronika+178a

294 69 77;

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com gulia mustafaeva - sikeTe adamiani, romelic exmareba maT, nino tabaRua gansakuTrebuli zrunva rom sWirdebaT. qali, romelic sxvebis sixaruliT yoveldRe xarobs da araferi enaneba sxvisi bed- nierebisTvis. gulia mustafaeva warmoSobiT azerbaijaneli qarTvelia. igi didi xania, azerbaijanel da qarTvel stu- dentebsac exmareba, romelTac sazogadoebaSi integracia sWirdebaT, dahyavs TeatrSi, muzeumSi, kinoSi. igi exmareba qalebs, romlebsac rTuli cxovreba xvdaT wilad, bavSvebs, romelTac bednieri momavali ojaxisgan ar mohyoliaT. gulia mustafaeva aris adami- ani, romelmac, sul raRac, ori welia, is sikeTe gaasajarova, rasac yoveldRe akeTebs, mizezi _ sxvebis daintereseba da konkretuli pirovnebebisTvis meti sikeTis keTebaa. „saqarTvelos aqtiur azer- baijanel qalTa asociaciis prezidenti” „qronika+”-is inter- esis obieqti gaxda, radgan aris persona, romelic sikeTes bed- nierebisTvis arigebs. maS, ase! gaicaniT qali, rom- lisTvisac ganaTlebuli deda jansaR ojaxs niSnavs. _ qalbatono gulia, mogv- iyeviT Tqven Sesaxeb. _ grZeli saxeli maqvs, giultakin mustafaevi „yvavilisnairs” niSnavs, magram mokled gulias meZaxian. ra Tqma unda, saqarTvelos moqalaqe var, magram erovnebiT azeirbajaneli. 47 wlis gavxdi, deda Tbiliseli myavs, aq daibada, aq gaizarda da dRemde aq cxovrobs, bolniseli myavs mama, romelic, samwuxarod, adre gardamecvala, 9 an 10 Tvis viqnebodi da dedaCemi Tavis saxlSi wamovida, TbilisSi. aq 73-e azerbaijanul skolaSi vswavlobdi, aseve myavs erTi da. Zalian mSromeli da alali deda myavs, bevri icnobs Tavisi keTili saqmeebiT da Zalian pozitiuri da keTili adamiania. skolis mere Cavabare moskovSi, 36 sainJinroze, meqanikur fakultetze. 18 wlis gavTxovdi somxuri eklesiis ezoSi. myavs ori gogona, 27 da 25 wlis. ufrosi eqTania, meore gogo piarmenejeria, is daojaxebulia da qarTveli siZe myavs. deda ukve pensioneria, magram mainc Tavis keTil saqmeebs akeTebs. azerbaijanelebi rom Camodian regionebidan da ena ar ician, is yvelgan mihyveba, yvelas exmareba. albaT, dedisgan ase gavizardeT, ase vxedavdiT sul, rom adamians unda daexmaro, ramdeni Rame gauTenebia samSobiaroSi. qarTuli ena ar icis da ver davtoveb martoo. Zalian bevr bavSvs qarTuli saxelebi daarqves. adre gavTxovdi, meuRlem imis saSualeba ar momca, rom memuSava da Zalian vwuxdi imaze, rom arafris gakeTeba SemeZlo, magram mainc yovelTvis aqtiuri viyavi, yvela azerbaijanul koncertze davdiodi, yvela speqtaklze, qarTulebis garda, ra Tqma unda. vcdilobdi, rom mainc ar davrCeniliyavi saxlSi. yvelaferi gavakeTe imisTvis, rom bavSvebs eswavlaT. bolo 2-3 wlis win ukve aqtiurad daviwye, sajarod adamianebis daxmareba, yovelTvis vimalebodi, Tu televizia iyo, ar miyvarda, Tan meuRle ar miSvebda. bavSvebsac vexmarebodi, axlac migzavnian suraTebs _ es is bavSvia, Tqven rom daexmareT, ai, es is ojaxia, skami rom uyideT da a. S. am yvelafers Cumad vakeTebdi, radgan Cemi Tavis reklama ar miyvars, magram mere mivxvdi, sxvebsac unda daanaxo, rom es gaWirvebuli adamianebi marTla arseboben da unda davexmaroT. marto verafers gaakeTeb, an Zalian didi Semosavali unda gqondes. Cems das, disSvilebsa da Cems gogoebs veubnebi, _ am bavSvs uWirs, tansacmeli an saWmeli ar aqvs, momcem 50 lars xelfasidan? da Zalian didi siamovnebiT ma- Zleven Cemi Svilebic, disSvilebic da ase vexmarebi ojaxebsa da im studentebs, romlebic qiriT cxovroben da gadasaxadis gadaxdis saSualeba ar aqvT, an akldebaT. am bolo dros daviwyeT ase sajarod gamoqveyneba da sxvebic cota gvexmarebian, magram ise ar grovdeba xolme, yvelafriT uzrunvelvyoT ojaxebi. bolos, ai, im patara biWs davexmare cota mainc, romelic sadguris moedanze limons yidis da am dros Zalian warmatebuli sportsmenia. pirveli me viyavi, roca im ojaxSi mivedi, Sevxvdi mag bavSvs da aqve waviyvane saxlTan kafeSi, mere iyo siuJeti am bavSvze da Zalian mixaria, rom bevrma gamoTqva mxardaWeris survili, Tumca mxardaWera ar aris 10 an 100 lari Caudo jibeSi, vfiqrob, rame bina vuqiravoT ukeTes mdgomareobaSi da binis qira uzrunvelvyoT. Zalian Semiyvarda es bavSvi, Zalian kargi da alali bavSvia. _ Tavidan rodis gagiCndaT idea, rom organizacia dagearse- binaT? _ sul mqonda es idea, magram radgan meuRle ar miSvebda, Tavs vikavebdi. erTi wlis win, dekemberSi, ukve davaregistrire organizacia, radgan sadac mivedi da vinmes raime daxmareba vTxove gaWirvebuli adamianebisTvis, yvelgan mkiTxes, vin, romeli organizaciis warmomadgeneli brZandebiTo? aman mibiZga, rom raRac unda gamekeTebina. kidev kargi, Cvens qveyanaSi advilia daregistrireba. ofisi ar maqvs, ar vfiqrob, rom es did rames niSnavs, Tu saqmis keTeba ginda, ofisis gareSec gaakeTeb. saxlSi vxvdebi xolme. daregistrirebamde Cemma umcrosma gogom miTxra: „deda, Sen imxela potenciali da energia gaqvs, rom es unda gaakeToo!” _ hoda, gavakeTe! _ momiyeviT Tqvens organizaciaze, ramdeni adamiania gawevri- anebuli? _ Cems organizaciaSi gawevri- 36 N1 (178) 17.01-23.01.2017 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com qalisgan, romelic bednieria! anebis ufleba nebismieri erovnebisa da nebismieri qveynis moqalaqes aqvs. ase oficialurad samocdaaTamde wevria. Zalian aqtiurebi arian, ori gansakuTrebiT. orive azerbaijanelia. vcdilobT, rom yvela kargi dRe aRvniSnoT. _ ras akeTebT xolme, ras sa- qmianobT erTad organizaciaSi? _ yvelafers vakeTebT imisTvis, rom axalgazrdoba ganviTardes, xels vuwyobT axalgazrdebs, studentebs TviTrealizaciaSi. risi gakeTebac surT, yvelafer- Si gverdiT vudgavarT. seminarebs vatarebT. magaliTad, Tbilisis saxelmwifo universitetSi CavatareT seminari „qalis roli islamSi”, anu RmerTi rogor afasebs qals. Zalian bevri araswori azria da Zalian bevrs ar waukiTxavs yurani, amitom araswori interpretaciebi xdeba. „naadrevi qorwineba”, „biznesi da ganviTareba”, aseTi seminarebic Cagvitarebia. am yvelafers organizebas vukeTeb. aRvniSnavT saqarTvelos damoukideblobis dRes, 9 aprils, azerbaijaneli gamoCenili mwerlebis dReebs, azerbaijanis damoukideblobis dRes da sxv. _ ra aris Tqveni devizi? _ Cemi devizia, qals SeuZlia yvelaferi ukeTesi, bednieri, jansaRi cxovrebisTvis. erTi naswavli kaci _ erTi naswavli kacia da erTi naswavli qali _ mTeli naswavli ojaxia. Cven janmrTeli ojaxebi unda gavzardoT, am janmrTeli ojaxebisTvis unda gvyavdes ganaTlebuli gogoebi da ganaTlebuli ojaxebi. xels vuwyob yvela gogos, visac uWirs, rom ganaTleba miiRos. _ ras nanobT cxovrebaSi? _ bednieri var, rom aseTi Svilebi myavs, marTla vamayob, rom me gavzarde isini da aseTebi arian, magram erTaderTi is vinane, rom adre davojaxdi da cota sxvanairi cxovreba SemeZlo Semeqmna. ufro mets SevZlebdi. me veraferi gavakeTe. Cemi qmari ar miSvebda. _ sirTuleebi, rac Segxvedri- aT cxovrebaSi? _ Zalian bevri sirTule Semxvda, ase detalurad ver vityvi. SeiZleba iTqvas, rom RmerTma meored gvaCuqa cxovreba da amitom yovelTvis vambob, rom patara raRacebze ar Rirs wuwuni. bedi adamianma TviTon unda Seqmnas da ara bedma adamiani. _ rame ganuxorcielebeli idea gaqvT? _ minda, gavxsna saerTo sacxovrebeli, sadac movlen qalebi, bavSvebi, romelTac wasasvleli ar aqvT. qalebma unda icodnen TavianTi ena da ufleba. ojaxidan gamoqceuli, Zaladobis msxverpli qalebisTvis TavSesafari mindoda gamexsna, magram erTma zerbaijanelma TviTon miTxra, _ nu gaakeTebT magas q-no gulia, Torem imdeni qali mova, rom bolos adgili aRar geqnebaT da kacebi ar gapatieben amaso. es ar gamikeTebia jer. mere marTla davfiqrdi, radgan Cvens mentalitetSi Zalian rTulia, roca wamoxval, mere iq dabrunde. Zalian bevr rames itanen qalebi. adreul qorwinebasTan dakav- SirebiT vifiqre gogoebTan Sexvedraze. jandaraSi viyavi, gardabanSi, iormuRanloSi skolis bavSvebs Sevxvdi, SarSan viyavi sagarejoSi, azerbaijanul-qarTuli urTierTobis pirveli festivali CavatareT. ramdeni ramea Seqmnili gareT da ratom ar unda visargebloT qalebma amiT?! studentebi damyavs TeatrSi, kinoSi, biblioTekaSic myavda bav- Svebi wayvanili, yvelaferSi xels vuwyob studentebs, rom ganvi- Tardnen da Cveni kultura dainaxon. axla azrad maqvs sinagogaSi da sionSic waviyvano es bavSvebi. Zalian bevri arsad yofila da im dRes erTma studentma miTxra, pirvelad var operaSio. biblio- TekaSi Camovatre. mTavaria, sazogadoebaSi gamovidnen, cxovreba marto imisTvis ki ar aris, rom Wamo da daiZino. _ visTvis an risTvis ar genanebaT raime? _ samSoblosTvis ar menaneba araferi da SvilebisTvis. yvelaferi gviyvars saqarTveloSi, rame Tua gafuWebuli quCaSic, yvelafers vasworebT, imitom rom Cvenia. marTlia, azerbaijaneli var, magram Cveni samSoblo saqar- Tveloa, aqauri moqalae var, Cemi Svilebi aq gaizardnen, Zalian bevri mgobari gvyavs. _ ras afasebT yvelaze metad adamianSi? _ azerbajaneli, somexi, qarTveli, rusi, mTavaria adamiani iyos da yvelaferi gaakeTos samSoblosTvis. samSoblo mxolod qaRaldi ar aris, rogorc iliam Tqva. adamiani iyos da sindisi hqondes. _ yvelaze Zvirfasi vin aris TqvenTvis? _ Cemi Svilebi. _ vinme Tu gyavT iseTi, visac hgavxarT? _ sxvaTa Soris, ramdeni xania, winaswarmetyveliviT vwvalob, bavSvobidan rasac vambobdi, xdeboda xolme da marTla vfiqrobdi, rom amas mkiTxavdi, magram vici, rom aravis vgavar. me var me. _ Tavisufal dros ras akeTebT? _ velaparakebi megobrebs, vusmen musikas, es Zalian miyvars, gansakuTrebiT klasika, magram Sei- Zleba uceb iseT Janrs movusmino, rom Zalian Sors viyoT erTmaneTisgan, rogorc me da Suri. araferi da aravisi ar mSurs, piriqiT, mixaria yvelaferi. yvela eris dResaswauls aRvniSnav, paskas vyidulob, kvercxs vRebav. _ sistemaSi ras SecvlidiT? _ ar minda, cudad gamomivides, magram xalxis azrovnebis xarisxia cota asamaRlebeli. Cven unda SevqmnaT Cveni momavali, nu velodebiT rames. TviTon unda vimoqmedoT. Zalian didi siamovnebiT Cavatareb gakveTilebs, Tu rogori mniSvnelovania im qveynis enis codna, romelSic cxovrob. yvelafers Cvensas unda vupatronoT da davicvaT. _ risi keTeba ar giyvarT da gezarebaT? _ arafris keTeba ar mezareba. erTia, Zalian iSviaTadaa, RamiT rom ar mZinavs, diliT adgoma mezareba mxolod. _ Tavisufali xarT? _ ki, var. _ ra aris Tavisufleba? _ is, rom ginda, bednierebis Seqmna da akeTeb yvelafers, rac bednierebas qmnis. _ ra gaxarebT? _ xalxis sixaruli, adamianebis gaxarebuli da gabednierebulli saxeebi. mSvidoba. _ vin aris gulia mustafaeva? _ qali, deda, bednieri. _ ramdeni adamiani imsaxurebs Tqvens siyvaruls? _ mTeli saqarTvelo imsaxurebs. yvela miyvars, yvelas veferebi, bavSvs, dids, moxucs, quCaSi mowyalebis mTxovnels, gamarjobas veubnebi, vikiTxav. yvela miyvars, marTla. yvela Cemi Svilia. _ wlebis mere ra Sedegs gam- oiRebs Tqveni muSaoba? _ qalebi iqnebian Tavisuflebi, ganviTarebulebi, warmatebulebi da gaRimebulebi, me ase mgonia, Tundac xuTi qali rom iyos, mainc gaxarebuli vqnebi. _ ra aris Tqveni samomavlo gegma? _ vaformeb universitetebTan memorandums, Tbilisis saxelmwifo universitetTan SeTanxmebulebi varT da uaxloes momavalSi vgegmavT, aseve vgegmav arasamTavrobo organizaciebTan muSaobas. vgegmav, rom qalebi romelime islamur saxelmwifoSi, vTqvaT, iranSi waviyvano, rom davanaxo, ra xdeba iq. Cemi rwmena aris islami. am bolo dros Zalian bevrs saubroben terorizmze da minda davanaxo imaT, visac waviyvan, rom islami aris siyvaruli, rom mere ra, Tu iq qalebi TavSlianebi arian. isini universitetebSi dadian, Svilebs zrdian, kacebs mihyavT Svilebi skolebSi Tu baRebSi, mere colebi dahyavT saswavlebelSi, an sadme, sxvagan, seirnoben an raime sxva. _ gurmani xarT? _ ki, TiTqmis yvela qveynis samzareulos vicnob. ZiriTadad, qarTul saWmelebs vakeTeb: sacivi, aCma, gozinayi, yvelaferi qarTuli, fxaleulebze zedmetia saubari, azerbaijanul, somxur saWmelebs vamzadeb. Cven qarTulad vcxovrobT, Tumca ebraul qadebs da lobianebsac vamzadeb araCveulebrivs. _ risi imedi gaqvT? _ imis, rom Cveni saqarTvelo ayvavdeba, radgan imsaxurebs, saqarTvelo yovelTvis kulturiT maRali iyo. imedi maqvs, rom mSvidoba iqneba da bednierebi iqnebian Cveni qarTvelebi da ara gaWirvebulebi. minda, erTad davdgeT, Cven unda viyoT Cveni samSoblos patronebi, gavakeToT yvelaferi erTad. ar vTqvaT, me ar mexeba da ar mainteresebso. yuranSi weria, Tu Seni mezobeli mSieria, Sen rogor unda daiZino? _ sul ase varT, yvelas satkivari gvtkiva. dedasgan gadmogvedo, etyoba. Cems Svilebsac gadaveci igive, yvelas satkivarze stkivaT maTac, isinic modian da meubnebian, vis ra sWirdeba. imedi maqvs, rom yvelaferi kargad iqneba. _ ra iqneba Tqveni saTqmeli sazogadoebisTvis? _ viyoT aqtiurebi, SevqmnaT Cven TviTon, yvelafers sikeTiT SevxedoT da sikeTe davinaxoT. Cven TviTon vqmniT beds da aravis araferi davabraloT, borotebi ar viyoT. ar miyvars es boroteba da Suri. madloba RmerTs, yvela Tavisufalia saqarTveloSi da yvelafris gakeTeba SeuZlia. nu hgonia vinmes, rom gaWirvebas ver vxedavT da Zalian mdidari var. roca minda raimes gakeTeba, maSin vakeTeb, amas imitom vlaparakob da suraTebs imitom vdeb, rom vinme daexmaros. amboben xolme, RmerTi uSveloso, magram marto RmerTi ver uSvelis, Cvenc unda davudgeT gverdiT, Seqmnili unda SevinarCunoT da ar davangrioT. ar davkargoT is stumarTmoyvareoba, rac sul iyo aq da ganvviTardeT, viyoT qarTvelebi da ase vicxovroT, ratom unda mivba- ZoT sul sxvas, roca bevri Rirebuli ram Cveni gvaqvs, unda viyoT myarad da momavlis imedi gvqondes. meidanze, somxuri eklesiis ezoSi davtove warmoSobiT azerbaijaneli qarTveli gulia mus- tafaeva, romelic studentebis, yvela erovnebis qalis da, saer- Tod, nebismieri adamianis dax- marebisTvis mudam mzadaa. N1 (178) 17.01-23.01.2017 w. 37