Views
1 year ago

qronika179

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com eqskluzivi yovelkvireuli gazeTi gv. 7 `sosoNEWS~-i gamodis samSabaTobiT N2 2 (179) 24.01 01.201 .2017 fasi 2 lari mediabazarze?! cixis kadrebi givi TargamaZes da gigi ugulavas gadaveci gv. 2 giorgi lomia: `naperwkalic ki sakmarisi iqneba, qveyanaSi bunti moxdes~ N2 (179) 24.01-30.01.2017 gv. 10 w. eqskluziuri interviu nino gvenetaZesTan gv. 4 nika rurua: `ivaniSvili saqarTvelos orRobed ver gadaaqcevs~ gv. 16 1