Views
1 year ago

qronika179

Tamar batiaSvili 593 61

Tamar batiaSvili 593 61 74 15 saparlamento fraqcia „saqar- Tvelos patriotebis“ Tavmjdomare, giorgi lomia, „qronika+“- Tan qveyanaSi mimdinare movlenebze saubrobs. misi TqmiT, saqarTvelos manamde araferi eSveleba, sanam saarCevno sistema ar Seicvleba, sadac romelime politikur Zalas amomrCevlis yidvis saSualeba ar miecema. 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com „qronika+“-s esaubreba giorgi lomia: - batono giorgi, „saqarTvelos patriotTa aliansi“ par- lamentSi mcire deputaciiT aris warmodgenili, ramdenad komfortulia am reJimSi muSaoba? rodesac parlamentSi SexvediT, Tqvenma partiam gancxadeba gaakeTa, rom yvela moqalaqis xma iqnebodiT sakanonmdeblo organoSi. rogor fiq- robT, am xnis manZilze ra iyo yvelaze mniSvnelovani sakiTxi, romelic Tqvenma partiam daay- ena? - vfiqrob, rom CvenTvisac da sruliad saqarTvelosTvisac yvelaze mniSvnelovani sakiTxi mainc arCevnebs ukavSirdeba. sadac ar unda wavideT, erTi da igive kedels vawydebiT. Cven ar varT warmodgenilni saqarTvelos parlamentSi mravalricxovnad erTi mizezidan gamomdinare, rom arCevnebi gayalbda. gayalbebaSi ar vgulisxmob imas, rom saarCevno yuTebSi xdeboda biuletenebis Cayrebi, rogorc es sCvevia „nacmoZraobas“ da Tundac „respublikur partias“, sxva gayalbebas vgulisxmob. magaliTad, rodesac fuls uxdian koordinatorebs da maTi gadabireba xdeba garkveuli Tanxis sanacvlod, adamiani iZulebulia, rom sxva mxares gadavides mxolod imis gamo, rom socialurad uWirs da is Tanxa misTvis mniSvnelovania. gayalbeba xdeboda im saxiTac, rom binebSi iyo Cawerili xalxi, romelsac iq arasodes ucxovria. aseTi tipis gayalbebebi gamoiyena xelisuflebam da bunebrivia, is 43%, romelic viTom aiRo da 73 maJoritari deputati, romelic viTom gaiyvana, es yvelaferi aris erTi didi gayalbebis meqanizmis nayofi. ori kviris win vesaubre evrokavSiris elCs da am yvelaferze movuyevi. garkveulwilad, dameTanxma, magram bolomde ar aris Caxeduli am procesebSi. man miTxra, rom belgiaSi da sxva qveynebSi savaldebuloa arCevnebze misvla. e.i. koordinatori Tavis funqcias kargavs, giorgi lomia: `naperwkalic ki sakmarisi iqneba, qveyanaSi bunti moxdes~ Cven ki koordinators oficialurad vuxdiT fuls imisTvis, rom man xalxTan imuSaos da mere arCevnebze wamoiyvanos. Cven viciT, rom raionSi koordinators hyavs xalxis garkveuli raodenoba da amiT raRac suraTs vqmniT. ucxoeTSi, praqtikulad, koordinatoris funqcia gauqmebulia da arc saWiroebs mis yolas, radgan arCevnebze misvla savaldebuloa. adamiani arCevnebze isedac miva da iq vis Semoxazavs, misi saqmea. moqalaqeebs fuls xom ver gadavuxdiT imisTvis, rom arCevnebze mividnen da Cven Semogvxazon?! iq adamiani midis da mar- Tla im arCevans akeTebs, viszec fiqrobs, rom ufro met sikeTes moutans Tavis qveyanas. Cven- Tan ase ar aris. Zalian bevri adamiani Segvxvda arCevnebis Semdeg, romelTac gviTxres, - bodiSs gixdiT, magram Cven xma miveciT sxva partias, radgan ar gvegona, rom es xelisufleba gagiyvandaT da saSualebas mogcemdaT, rom moxvedriliyaviT parlamentSio. ratom misces sxva partias xma? imitom, rom fuli gadauxades da socialuri mdgomareobis gamo iZulebulebi iyvnen, es Tanxa aeRoT da sxva partiisTvis emuSavaT. sanam saqarTveloSi saarCevno garemos ar movawesrigebT, manamde araferi Seicvleba. Cven vsaubrobT imaze, rom gauqmdes maJoritaruli sistema. amis Taobaze araerTi preskonferencia CavatareT, aqciebic movawyveT, araerTxel gviTqvams parlamentis tribunidan, axlac unda avamoqmedoT is Zveli kanonproeqti, romelic Setanili iyo, magram kenWisyraze ar miiRes imitom, rom xelisuflebas ar awyobda. 2016 wlis mais- Si, gaeTianebuli opoziciis garkveulma nawilma kanonproeqti Seitana konstituciaSi cvlilebis SetanasTan da maJoritaruli sistemis gauqmebasTan dakavSirebiT. im kanonproeqtma pirveli mosmena gaiara, biuros sxdomaze kenWissayrel nusxaSi ukve Setanili iyo, magram, ratomRac, maisidan noembramde am sakiTxs kenWi ver uyares, radgan es kanonproeqti miRebuli rom yofiliyo, 73 maJoritari deputati ver eyoleboda am xelisuflebas da 43% parlamentSi 115 deputats ver miscemda! bunebrivia, am sakiTxze axlac midis garkveuli Widaoba, radgan adgilobrivi TviTmmarTvelobis arCevnebi modis. maT ar undaT, rom maJoritaruli olqebi dakargon, aqedan gamomdinare isev Widaoba gviwevs, rom odesRac xom unda miviRoT es kanoni da ratom unda velodoT 2020 wlamde?! Cven varT opoziciaSi, Cven vambobT, rom ar unda velodoT, gareT xalxi ambobs, rom ar unda velodoT, xolo is politikuri Zala ambobs, rom davelodoT 2020 wlamde, visac dRes maJoritaruli sistema awyobs, yvelafers xom zRvari aqvs?! axlaxan veneciis komisiis prezidenti bukikio rom iyo Camosuli, mas SevxvdiT, velaparakeT, zustad es sakiTxi davayeneT, man miTxra, rom am Temaze parlamentis Tavmjdomaresac esaubra, sxvadasxva fraqciis Tavmjdomares Sexvda, maT Soris, Cven da yvela Tanaxmaa imaze, rom maJoritaruli sistema gauqmdes. vuTxari, - Tu yvela Tanaxmaa, umravlesobazea saubari, e. i. Cven vaferxebT am sakiTxs da maqsimalurad vblokavT mis gatanas, Tu ra xdebameTqi?! Tqven ki geubnebian, rom Tanaxmani arian, magram ratom ar dadga kenWissayrel nusxaSi es sakiTxi Tundac 19 nomebers, rodesac parlamentma muSaoba daiwyo da momdevno dReebSi, rodesac sesiebi gvqonda, ratom ar daayena aravin es sakiTxi im kenWissayrel nusxaSi?! reglamentiT asea gaTvaliswinebuli - Tu, mxolod da mxolod, mosmeniT aris miRebuli raRac sakiTxi da, magaliTad, Zvel parlaments aqvs, rom erTi mosmena gaiara sakiTxma, kenWissayrel nusxaSi ar aris Seyvanili. Tu axali parlamenti modis, mas SeuZlia, rom is sakiTxi saer- Tod gaauqmos, amis ufleba aqvs axal parlaments, magram Tu kenWissayrel nusxaSi ido da is sakiTxi iyo Seyvanili, ar aqvs ufleba, rom parlamentma is sakiTxi gverdiT gadados, aucileblad unda ganixilos, rom vuyriT kenWs, ar miviReT da raRac konsensusamde ver mivediT. maSin es sakiTxi isev gadadis sakonstitucio komisiaSi, midis ganxilva, axali garemoebebi daemateba da isev unda daubrundes parlaments, magram xom SeiZleba, pirvelive mosmeniT miviRoT es kanonproeqti?! aqedan gamomdinare vambobT, rom Tu yvela Tanaxmaa, Tu yvelas awyobs, maSin davayenoT es sakiTxi, erTxel da samudamod vuyaroT kenWi da es ambavi davamTavroT! Cveni iniciativiT axla unda Sevides es kanonproeqti, Zvelia, magram Cven 10 10 N2 (179) 24.01-30.01.2017 w.

unda ganvaaxloT da SevitanoT. vnaxoT, ra iqneba... - Tqveni prognozi rogoria, gaqvT imedi, rom xelisufleba daTmobaze wamova? - xandaxan miWirs raRac logikuri daskvnis dadeba, radgan logikasTan ar gvaqvs xolme saqme. saRad moazrovne xelisufleba, ra Tqma unda, mxars dau- Wers am sakiTxs da gaauqmebs maJoritarul sistemas. Zalian bevri problemaa dRes saqarTveloSi, ukve Sewuxebulia xalxi da patara naperwkalic ki sakmarisi iqneba imisTvis, rom ra- Rac axali bunti wamoiwyos qveyanaSi. RmerTma dagvifaros isev sisxliani aqciebisgan da a.S. aqedan gamomdinare, yovelTvis sjobs, xelisuflebam iseTi nabiji gadadgas, romelic xalxs daawynarebs da Tu xelisufleba saRad azrovnebs, bunebrivia, rom am nabijs gadadgams. xandaxan mixeil saakaSvilic ar uSvebda aseT Secdomebs da xalxis azrs iTvaliswinebda, rodesac dainaxavda, rom aRelveba marTla seriozul piks aRwevda. isic cdilobda, rom raRac kompromisze wasuliyo. gaxsovT, prezidentobis erTi weli rom moiklo, gadadga da Semdeg kidev erTi arCevnebi CavatareT. saakaSvilsac ki eSinoda aRelvebuli xalxis poziciis. rac Seexeba am xelisuflebas, Zalian bevri ulogiko ram aqvT gakeTebuli. - magaliTad ras daasax- elebT? - magaliTad, 2015 wels qalaqis meriam konkursi gamoacxada myari narCenebis TemasTan dakavSirebiT, sadac 12 kompania monawileobda. saboloo jamSi, ori kompania darCa. er- Ti kompania 600 milioni evros investicias sTavazobda, meore ki - 74 milionis odenobiT. mowveuli iyo ori eqsperti, erTi iyo „ibiardis“ eqsperti, meore - SvedeTis. SvedeTis eqspertma Tqva, rom plazmuri teqnologia aris uaxlesi donis, me amis eqsperti ar varo da wavida; „ibiardis“ eqspertma Tqva, rom geTvis gareSe am konkurss azri ar aqvso. geTvi aris, rodesac kompania ambobs, rom nagvis gadasaxadi iqneba Cadebuli mis saqmianobaSi da meriis piroba aseTi iyo, rom kompania maSin imarjvebs, Tu geTvize uars ambobs. orive kompania ambobda uars geTvize da „ibiardis“ eqsperti, romelic moiwvies da 10-15 aTasi dolari gadauxades, ambobs, rom Tu geTvi ar aris, Cemi eqspertuli daskvna mainc araferSi gamogadgebaTo. adga da wavida. gaamarjvebines 74- milionian kompanias. ismis kiTxva, - rodesac qveyanaSi aseTi gaWirvebaa, rodesac kompania 600 milionis investiciis Cadebas apirebs saqarTveloSi da ambobs, rom daaxloebiT 1500- dan 1800 kacamde iqneba dasaqmebuli 30 wlis ganmavlobaSi, mSeneblobis periodSi es piroba 3-dan 5 wlamde iyo da 5-dan 6 aTasi kacis dasaqmebas gulisxmobda, xelisufleba uars ityoda aseT proeqtze, roca meore kompania asaqmebda mxolod 40 kacs?! plus mTlianad narCenebs utilizacias ver uke- Tebda da rasac ver amuSavebda, 4-5% rCeboda da plazmuri teqnologia amuSavebs mTlianad, araferi rCeba. Tu Sen marTla zrunav xalxze, socialurad aseTi gaWirvebuli foni gaqvs, aseT investiciaze uars ityodi? ra Tqma unda, ara! e.i. Tu uars ambob, amis ukan raRac, an viRac dgas! 74-milioniani kompaniidan SesaZlebelia, „atkati“ aqvT aRebuli 4-5 milioni da gaamarjvebines im kompanias. me maSinac vyvirodi am sakiTxze da maSin Tqveni gazeTis meSveobiTac gavida informacia, magram rodesac parlamentSi ar xar, opoziciuri partia xar, amas uyureben zereled - iyvirebs da gaCerdeba, magram axla parlamentSi var. axla gamoviTxove meriidan orive eqspertis daskvna, 20 dRea velodebiT pasuxs da merias rom SevaxseneT, dRes darekes, rom Tqvengan wamosuli werili dakarguliao. ubralod, gamecina, rodemde unda gawelon ase? meore werils gavagzavni da, saboloo jamSi, pasuxis gacema mainc mouwevT. axla amaT erTmaneTSi aqvT datakebebi, rom Sen xom momawerine xeli, axla Sen age pasuxi, meria qumsiSvils da viRacas eubneba da a.S. amaT sakuTari Tavi TviTon Caigdes am dReSi da ratom? viRacas, ubralod, jibis fulad undoda 4-5 milioni, SeiZleba 2 milionic, me ar vici, ra Tanxa aqvT aRebuli. Cemi varaudia, rom korufciasTan gvaqvs saqme, magram vTqvaT, rom Tanxa ar aqvT aRebuli, ratom Rupav qalaqs?! ratom akargvineb 1500 adamians Semosavlis wyaros?! raRac logikuri mizezi xom unda arsebobdes?! amitom mimaCnia, rom es aris Tanxa, sxva mizezi, ubralod, gaugebaria. - kidev ras miiCnevT xelisu- flebis mTavar problemad? - magaliTad, aqcizebis gaZvireba, esec xom arasworad gadadgmuli nabiji iyo. jer er- Ti, xelisuflebasa da xalxs Soris komunikacia yovelTvis aucilebelia. xalxs ise avuxsni, rom es saWiroa da amis gakeTeba amas da amas mogvitans. ar unda moatyuo xalxi! Tu xelisuflebisa da xalxis komunikacia arsebobs, arasworia! rodesac ambob, rom me vaweseb aqcizs, es ar aris komunikacia, es aris informaciis miwodeba. 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com komunikacia iqneba maSin, rom me gavSalo am aqcizis principi, Tu rame gegmaSi maqvs, es yvelaferi unda movuyve mosaxleobas, rom dadebiTad Seafason Cem mier gadadgmuli nabiji. rodesac gamovdivar da xistad vambob, rom aqcizs vaZvireb da modi, nu daiwyebT axla imaze saubars, rom is gamiZvirdeba da raRac, Cven vambobT, rom es aris swori gza, ar SeiZleba, es adamianis Seuracxyofaa. yvelas esmis, rom navTobze gaZvirebuli aqcizi mTlianad aZvirebs produqts. yvelafers rom Tavi davaneboT, navTobze gaZvirda aqcizi da gaZvirda yvelaferze imitom, rom Cven pirdapir varT mibmulebi transportTan. ismis kiTxva, - gaZvirebuli aqcizi ufro metad mniSvnelovani iyo am xelisuflebisTvis Tu, magaliTad, 600-milioniani investicia, romelic, garkveulwilad, cota ganmuxtavda TviTon savaluto fons. lari yoveldRe imitom ecema, rom ar Semodis da brunvaSi ar aris dolari, evro da a.S., anu rac ufro deficitSia dolari, miT ufro imatebs misi kursi. Cven varT mibmulebi dolarze. arsebobs aseTi rame, romelic xelisuflebas „patriotTa aliansis“ Tavmjdomare daviT Tarxan-mouravma SesTavaza da am Temaze isaubra, rom dolarizaciac SemoviRoT, anu iyos brunvaSi dolari, iseve rogorc lari. maSin meti dolari Semova. garkveulwilad, es, ra Tqma unda, lars gaaufasurebs. sxvadasxva qveynis magaliTia, sadac dolari Semodis da aris mimoqcevaSi, sakuTari valuta fass kargavs, magram rodesac dolari mudmiv brunvaSi iqneba, mere, erT mSvenier dRes, SegiZlia, dolari erovnul valutasTan gaaTanabro, saerTod dolari gaauqmo da erovnuli valuta gamouSva. es stabilurad awevs socialur dones, manamde xom unda moimoqmedo raRac, rom ar gaufasurdes lari, pirdapir dolarze rom ar viyoT mibmulebi, rogorc viyaviT. dRes ase uamravi qveyanaa. - politikur nebas ver xe- davT? - diax, politikuri nebaa saWiro da ratom - xelisuflebas, rogorc wesi, ar surs, rom socialuri done iyos aweuli imitom, rom xelisuflebaSi dRes arian bankirebi, romlebmac marto fulis keTeba ician, mTeli cxovreba bankSi muSaobdnen da fuls akeTebdnen. is rom xelisuflebaSi modis, qveyanas uyurebs, rogorc erT did banks, nu damarwmunebs vinme, rom rodesac bankiri xelisuflebaSi modis, maSinve transformacia xdeba da xalxze zrunavs, es aris absurdi! dResac viyavi bankSi, sesxis aReba mindoda da miTxres, 15%-ad mogcemTo. vuTxari, - xalxo, axla gvinda miviRoT kanonproeqti, rom agikrZaloT amxela procentiani sesxebis gacemameTqi. 15%-iani sesxi maSin, roca TviTon banks aqvs xelSekruleba evropul Tu aziur bankebTan da maTgan moaqvT wliur 1-1,5%-Si?! ki magram Cvens xalxze rom ar gaakeTo fuli, gaakeTe 8%, esec xom SeRavaTi iqneba maTTvis da Tqvenc xom ufro metad SegxedavT, rogorc namusian xalxs-meTqi. dRes bankirebi arian xelisuflebaSi da fuls akeTeben. ismis kiTxva, - xelisuflebaSi movida Zala da 4 wlis ganmavlobaSi sxvadasxva maqinaciiT akeTebs 2-3 miliard dolars. navTobis tranziti gvaqvs, axla „gazpromTan“ gaformda xelSekruleba... arCevnebi rom modis, daaxloebiT, 50 miliardi SeiZleba daxarjos xelisuflebam, saitze ki wers, rom milion naxevari daxarja, magram Tqvenc xom kargad gesmiT, rom ar SeiZleba daurigo 500-500 lari koordinatorebs da mxolod am TanxaSi Caetio, es aris absurdi! xarjavs, daaxloebiT, 50-dan 80 milionamde imisTvis, rom isev xelisuflebaSi darCes! ra Tqma unda, uRirs, 3 miliards akeTebs, 80 milions xarjavs... es aris bankiris azrovneba da misi misia am qveyanaze! es yvelas kargad unda gvesmodes, samwuxarod, mosaxleobas ar esmis, hgonia, rom xval-zeg mixvdeba da raRacas gaakeTebs. radgan qu- CaSi ar cxrilaven adamianebs, radgan cixeebidan ar gvesmis xalxis gaupatiurebis ambavi, es xelisufleba kargia, ase afasebs sazogadoeba. Tu mSieri vkvdebi, sulerTia CemTvis qu- CaSi xvreten xalxs Tu cixeSi aupatiureben, Tu mainc vnadgurdebiT. Tu erTi xelisufleba anadgurebs sxva xerxiT da meore sxviT, amas mniSvneloba ar aqvs, CemTvis orive cudia! - zemoT „gazpromi“ axseneT, Tqvenma partiam saeWvo xelSek- rulebad Seafasa... - rac Seexeba am kontraqts, pirdapir xels ver vadeb, radgan amis dasabuTeba ar Semi- Zlia, magram logikur doneze SemiZlia gamovTqva Cemi varaudi. Tu Sen aformeb raRac garigebas, ratom itoveb saidumlod?! arada, es garigeba tranzitzea, aq saidumlo ra unda iyos?! xalxs ratom unda daumalo, ra fuli Semodis am tranzitidan, ra aris aq dasamali?! mimalav imitom, rom Sen biujetSi Seitan 50 milions maSin, rodesac Cven gvekuTvnis naxevari miliardi. daaxloebiT es sqemaa. Tu yvelaferi gamWvirvalea, Tu arafers malav, Tu SenTvis sasargeblo garigebas ar deb, maSin Riad ityvi, - xalxo, ager davdeT xelSekruleba, aqedan unda miviRoT amdeni, amdeni Seva biujetSi da a.S. yvela iqneba wynarad da kmayofili. rodesac aseTi faruli garigebebi dgeba, miT umetes, „gazpromTan“ da meubnebi, rom ver getyvi, ra weria im xelSekrulebaSi imitom, rom saidumlod davtoveT es sabuTi, amaSi saidumloeba araferia, aq rom atomur bombs vamzadebde, gasagebia, magram tranzitzea laparaki. aseTi varaudi miCndeba, rom gvekuTvnis, magaliTad, tranzitidan Semosuli naxevari miliardi, Tanxobrivi iqneba Tu produqciis saxiT, xelSekrulebaa gaformebuli 50 milionze, 300 milioni wava viRacis jibeSi, darCenili 150 milioni - ruseTis mxares darCeba imitom, rom am garigebaSi xeli Seuwyo Cvens xelisuflebas. aseTi STabeWdileba mrCeba, rom ase- Ti garigebaa. Tu vcdebi da ara marto me, unda gamovides xelisufleba da xalxs uTxras, rom xalxo, Tqven fantaziebSi xarT, araferi momxdara da punqtebad unda gaSalon sakiTxebi, rasTan gvaqvs saqme. kidev erTxel vimeoreb: safuZliani eWvi maqvs vifiqro, rom garigeba moxda! aseve vifiqreb „sokarTan“ dadebul xelSkrulebaze. uamravi Tema arsebobs, razedac xelisufleba ver gcems pasuxs, es niSnavs imas, rom xelisuflebas ar aqvs komunikacia xalxTan. xalxis mxridan ndobis xarisxic ukve daeca zustad imitom, rom Zalian bevri ram rCeba inkognitod! es qveyana ar aris xelisuflebis da aris im xalxis, romelic am xelisuflebaSi cxovrobs da saxelmwifo valdebulia, rom xalxma icodes es informacia! saxelmwifo aris is xalxi, romelic cxovrobs arsebul teritoriaze, romelsac hqvia saqarTvelo! aqedan gamomdinare vambob, rom sanam ar Seicvleba saarCevno sistema, sadac ar miecema saSualeba romelime politikur Zalas, rom iyidos amomrCeveli, iyidos koordinatorebi da a. S., sanam ar Camoyalibdeba gamWvirvale urTier- Toba xalxsa da xelisuflebas Soris, manamde Cvens qveyanaSi yovelTvis viqnebiT aseT dRe- Si! sanam bankiri iqneba xelisuflebaSi, saqarTvelos araferi eSveleba! N2 (179) 24.01-30.01.2017 w. 11