Views
1 year ago

qronika179

18 294 69 77;

18 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com daviT sergeenkos saqarTvelos Sromis, janmrTe- nino tabaRua lobisa da socialuri dacvis am- Jamindeli ministri profesiiT bavSvTa da mozardTa kardioqirurgi da reanimatologia. misi komfortis zonis dasaTvaliereblad arc axalaSenebu- li da arc qalaqgared mdebare binisTvis mimikiTxavs. minis- trs, romelsac Tbilisis saxelmwifo samedicino universite- ti da bostonisa da berlinis samedicino saswavleblebi aqvs damTavrebuli, Tavis meuRlesTan da or SvilTan erTad saburTaloze, TamaraSvilis quCaze daudevs bina. ianvrisTvis Cveul, yinvian amindSi metro „delisamde” avtobuss avyevi, mxolod manqanebiT moZraoba imis saSualebas ar gaZlevs, rom socialuri iyo da xalxis azri gaigo. aTas rames mohkrav yurs am yviTel manqanaSi da es isaa, rasac sociumi namdvilad fiqrobs politikaze, jandacvasa da sxvadasxva sakiTxze... zustad ase- Ti saubrisTvis yuris dageba da Semdeg Sua gzaze Sewyveta momiwia, roca vake-saburTalos gamgeobis Senoba gaviareT da TamaraSvilis #15-s mivadeqiT. aq saburTalosTvis damaxasiaTebeli manqanebis gadatvirTuli moZraoba da mudmiv reJimSi momuSave SuqniSnebi isev mwyobrSi idga. mec „delisis” metromde arsebul gaCerebaze Camovedi, patiosani moqalaqisTvis damaxasiaTebeli qceviT bileTi nagvis urnaSi movaTavse da dabla, gamgeobisken Camovuyevi gzas, oRond, sapirispiro mxares. avejis, ramdenime wvrilmani da kuTxis maRaziis gavlis Semdeg korpusic vnaxe #15-is warweriT. aq xelmarcxniv Semovuxvie da korpusebs Soris dargul naZvis xeebs Soris mamakacebis xma rom Semomesma, maSinve mivxvdi, _ maTi asaki, daaxloebiT, dRevandeli statiis gmiris asakis toli iqneboda, Tan gavigebdi, konkretulad romel sadarbazosa da sarTulze cxovrobs b-ni daviTi. dauyovnebliv Sekrebili eqvsi mamakacisken gavemarTe, oTxi calke saubrobda, ori _ calke, Tumca, roca maTTan mivedi da yvelam erTad Semomxeda imwamsve Sewyvites saubari. mec es mindoda da saqmeze gadavedi: _ gamarjoba, „qronika+”-is Jurnalisti var, ministrebisa da sxva cnobadi saxeebis komfortis zonaze vwer. mainter- esebs, b-ni daviT sergeenko, konkretulad, romel korpus- Si cxovrobs? _ ai, iq, _ miTxres da Cem ukan mdebare korpusis meore sadarbazosken maniSnes xeliT. `saxlSi arc mosamsaxure hyavT da arc araferi, yvelafers TviTon akeTeben, TviTon recxavs meuRle, fens, Zalian ubralod cxovrobs. - vinmem rame rom sTxovos, avad iyos, an rame, ar arsebobs, rom ar dagakvalianos. Zalian uSualoa. xandaxan manqanas gauSvebs da TviTon centralur gzamde gava, gaCerdeba, an samarSruto taqsiSi Cajdeba, an taqsis gaaCerebs da imiT midis samsaxurSi~ _ Tqven Tu icnobT? _ vkiTxe im maRal kacs, metad aqtiuri rom meCvena. _ ki, vicnob. _ rogoria urTierTobaSi, rogorc mezobeli? _ mSvenieri, kargi, salmiani biWia. _ anu gesalmebaT xolme? _ diax, diax, magari kargi kacia. ara, kargi biWia, kaci ki ara. ager, mis karis mezobels daelaparakeT, _ miTxra am aqtiurma mamakacma da oTxidan erT-er- Tisken mimiTiTa. mec masTan gadavinacvle da imave kiTxviT mivmarTe: _ batoni daviTi rogoria, rogorc mezobeli? rogori adamiania? _ kargi adamiania. _ xedavT xolme xSirad? _ Zalian dakavebulia, Tu SevxvdebiT, wasvlisas an mosvlisas, Tan gvian modis xolme. _ gadmodis mezoblebTan? _ ara, ise mimosvlisTvis ar aqvs dro. _ gmadlobT, _ vuTxari da sadarbazosken gadavinacvle. pirvelsaveSi Sevedi da ukve meore sarTulze viyavi asuli, roca Tavad sergeenkos karis mezoblis xma momesma: _ gogoni, es ara, meore sadarbazoa amis gverdiT. _ ui, gmadlobT, _ vuTxari da swrafad Camovirbine kibeebze. _ ai, is binaa misi, kondicioneri rom ayenia gareT, _ mimiTiTa. isev madloba gadavuxade da amjerad swori misamarTiT wavedi, Cveulebrivi 9-sarTuliani binis sadarbazo iyo, yovelgvari yvavilebisa da qviTrebis Casalageblis gareSe (wina gmirebisgan gansxvavebiT). oRond lifti iyo cota gansxvavebuli, nacrisferi kari unda gamoge- Ro, romelsac nasvretebi hqonda da liftSi Sediodi. pirvel sarTulze qera, axalgazrda qalma gamiRo kari. _ gamarjoba, Jurnalisti var, gazeT „qronika+”-dan, baton daviT sergeenkos komfor- tis zonaze vwer. mainteresebs, Tu icnobT? _ ar vici. _ anu arc ginaxavT aq da ar iciT, vin aris? _ jandacvis ministrze melaparakebiT? _ diax, diax. _ ho, am sadarbazoSi cxovrobs. _ ginaxavT Tqven TviTon? _ ki, minaxavs ise, aq rom cxovrobs vici, magram piradad ar vicnob, axali gadmosuli var am binaSi. _ gasagebia, gmadlobT. axla zeda sarTulze gadavinacvle. Sua karze zaris darekvis Semdeg igi Suaxnis qalbatonma gamiRo, odnav xuWuWa Tma, saTvale da sandomiani saxe hqonda. masac imave kiTxviT mivmarTe, romliTac pirvel sarTulze mcxovreb qalbatons, icnobda Tu ara sergeenkos? _ ki, Zalian kargi kacia, koreqtuli, umaRlesi donis, zrdili da ganaTlebuli. _ e. i. icnobT? _ ki, Cemi ZmisSvilic Zalian axlos icnobs da iqidanac vici. _ gmadlobT, es maintereseb- da. am qalbatonis karis mezobelTan gadavinacvle da karze dakakunebisas, viRac, 4-5 wlis bavSvis xmiT da enis moCleqiT gamomexmaura. _ vin gnebavT? _ ufrosebi ar arian? _ ara, _ mipasuxa da gaiqca, fexebis bakunis xma gavigone. Semdeg sarTulze mxolod mesame karze (qvemodan maRla asvlisas) kakunis Semdeg mipasuxes: _ vin gnebavT? _ Jurnalisti var, oriode kiTxva maqvs TqvenTan, Tu Sei- 18 N2 (179) 24.01-30.01.2017 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com komfortis zona Zleba. _ ar var Cacmuli. _ moicviT rame, araa problema, ramdenime wams wagarT- mevT mxolod. _ ho, magram me mciva (Tqva da gauCinarda). wamosvlis garda sxva gza ar damrCenoda. Semdeg sarTulze gadavedi, aqac mxolod mesame karTan gamimarTla da zaris darekvis Semdeg mipasuxes: _ vin aris? _ Jurnalisti var, oriode kiTxva maqvs, Tu SeiZleba. kari 16-17 wlis biWma gamiRo: _ gamarjoba, mobrZandiT. _ ara, gmadlobT, ubralod, mainteresebs, daviT sergeen- kos Tu icnobT? _ ara. _ arc ginaxavT aq arasdros? _ ki, naxviT minaxavs, magram ar vicnob. _ kargi gmadlobT. Semdeg sarTulze gadavinacvle. aq ukve yavisfer kars mivakakune, karga xans mesmoda, rom viRac karTan mosvlas cdilobda da Zlivs, neli nabijebiT modioda. kari Sua xnis mamakacma gaaRo: _ gamarjoba, daviT sergeen- kos Tu icnobT? _ arc ise kargad, TiTqmis ara. _ ise, ginaxavT aq? _ ki, ise garedan Semixedavs. _ gesalmebaT xolme? _ ar vicnob da amitom iSviaTad, Torem ise ki minaxavs. _ kargi, didi madloba. Tqvens zemo sarTulze cx- ovrobs, xom? _ ki, ki, zemoTaa. _ gmadlobT. axla sapirispiro mxares gadavinacvle da RilakisTvis unda dameWira xeli, romelic zaris xmas gamoscemda da uknidan xma momesma: _ iqiTac igivea Svilo, Cven erTi ojaxi varT. _ kargiT-meTqi, _ vuTxari da zemoT sarTulze gadavinacvle, aq samive binis kars foto gadavuRe da erTi sarTuliT zemoT avedi, kari aravin gamiRo, amis zeda sarTulzec igive miTxres, rom Soridan hyavdaT nanaxi da Tvali mokruli, magram Tavad ar icnobdnen, amitom qvemoT Camovedi. gzad isev vakakunebdi im karebze, romlebic ramdenime wuTis win ar gamiRes, iqneb, axla mainc gamimarTlos da mipasuxon-meTqi, magram amaod. ezoSi Camovedi, sadac mamakacebis Sekreba iyo, axla ori maTganiRa SemorCeniliyo, erTi _ swored is karis mezobeli, romelmac damakvaliana. Cemken gamoixedes da mekiTxebian: _ aba, ra qeni, naxe? _ diax, rac maintersebda, gavige. uSualod b-n daviTs ar Sevxvedrivar. _ gasagebia. _ kidev rames xom ar metyo- diT masze, rogorc mezobelze, rame Sekrebaze Tu dadis xol- me? komfortis zona _ ki, Svilo, panaSvidi Tua vinmesi, maSin Semodis da gverdiT gvidgas xolme, Torem axla CvenTan rom dadges gareT da gvesaubros, egre araa. _ anu msgavsi SemTxvevebis dros gadmodis xolme? _ diax, diax Zalian ubralo ojaxia, meuRlec iseTia, ubralo da uSualo urTierTobaSi. saubarSi meore mamakaci Cae- rTo: _ saxlSi arc mosamsaxure hyavT da arc araferi, yvelafers TviTon akeTeben, Tvi- Ton recxavs meuRle, fens, Zalian ubralod cxovrobs. _ vinmem rame rom sTxovos, avad iyos, an rame, ar arsebobs, rom ar dagakvalianos. Zalian uSualoa. xandaxan manqanas gauSvebs da TviTon centralur gzamde gava, gaCerdeba, an samarSruto taqsiSi Cajdeba, an taqsis gaaCerebs da imiT midis samsaxurSi. ori gogona hyavs, studentebi arian da saswavleblad dadian, magram maTac iSviaTad vxedavT. _ rame istoria xom ar gada- gxdeniaT erTad? _ rame iseTi gansakuTrebuli, gasarTobi ara, magram ai, Cvens Zmakacs daexmara RviZlis gadanergvaSi, dRes is, faqtobrivad, cocxalia. Cveni mezobeli Tavidan Zalian cudad iyo da vTxoveT, _ gvikvdeba, 60 000 aqvT da mcire nawili akldebaTo. _ sabuTebi moitaneT CemTano. miutanes. bevri ram moagvara, dRes gadarCenilia, cocxalia da kargadaa Cveni mezobeli. vinc mivida, yvelas daexmara da uTanagrZno. _ ase gidgaT xolme gver- diT? _ ki, ki sul. Tan Zalian ubraloa, aseTi ministri rom iyos yvela, kargad iqneboda Cveni saqme. amasobaSi, sanam Cven vsaubrobdiT, maRali, Savi paltoTi da qudiT mamakaci movida, etyoboda, raRac avtoritetiT sargeblobda mezoblebSi da orivem am axalmosulisken gamaxeda, _ ai, am kacs hkiTxe, rogoria Cveni ministrio, Tan erT-erTma auxsna, _ Jurnalistia „qronika+”-dan da daviT sergeenkoze wers, ainteresebs, rogori mezobeliao. _ Zalian kargi, Zalian gviyvars da vafasebT, wesieri kacia. _ miTxres, rom uSualo ad- amiania. _ diax, diax namdvilad. _ kargi, gmadlobT, Tqven yvelas, bednieri dRe. _ aseve Tqvenc, velodebiT statias, _ miTxres da mec wamovedi. ukan ise ver davbrundebodi, Cvens gmirze oriode sityva ubnis maRaziis gamyidvelebisgan ar gamego, amitom sanam uSualod am mosaxvevSi Semovidodi da korpusebs davaTvalierebdi, manamde erT-erTi maRazia Seviguliane da Tu ambebi ministris ubraloebaze mTlad miTi ar iyo, maSin safuZvliani eWvi arsebobda, rom igi, an misi ojaxis wevrebi swored am maRaziaSi dadiodnen produqtebis sayidlad. kuTxis marketis karis SeRebisas sakmaod bevri xalxi damxvda, rasac namdvilad ar velodi, magram mTavari is iyo, rom salarosTanac bevri xalxi iyo da konsultantic _ dakavebuli, Tumca vifiqre, rom rigSi dgoma ramdenime kiTxvis gamo, ubralod, ar Rirda, amitom, Sei- Zleba, cota „Tavxeduradac”, magram mainc molare gogonas- Tan mivedi gverdidan. _ gamarjoba, Jurnalisti var, mainteresebs, baton daviT sergeenkos Tu icnobT? _ ministrs? _ diax, diax. _ uSualod ara, magram Soridan vicnob, vici, vinc aris. _ aq Semodis xolme? _ TviTon ara, meuRle da Svilebi Semodian. _ gasagebia, gmadlobT. am gogonas saSualeba miveci, Tavisi saqme gaegrZelebina da axla konsultantTan gadavinacvle. es Suaxnis asakis SavTmiani qali iyo. masac igive vuTxari, _ Jurnalisti var da informacia maintersebs sergeenkoze, rogori adamiani da momxmarebelia, ramdenad xSirad ginaxavT da dadis Tu ara Tqven- Tan- meTqi? erTi amreziT ki Semomxeda, magram mipasuxa: _ ra vici, TviTon ar dadis, magram col-Svili dadis xolme CvenTan, Cveulebrivi urTier- Toba gvaqvs, rogorc momsaxure personals da momxmarebels, gansakuTrebuli araferi. _ kargi, gmadlobT, _ vuTxari da gamovedi. karTan ar viyavi misuli, roca am SavTmian kolsuntant- Tan meore gogona mivida, isic imave maRaziis TanamSromeli da Cemze hkiTxa: _ rao, ra mindao, ra Tqva? _ ra vici me, viRac sergeenkoo da rogoria urTierTobaSio. _ aaah, gasagebia, _ upasuxa meorem. am dros kari gamovixure da gamovedi. gzad isev is Sesaxvevi gaviare, sadac Cveni dRevandeli gmiri Tavmdablurad da ubralod cxovrobs (yovel SemTxvevaSi, rogorc mezoblebma Tqves). saxlSi Suqi enTo (moRrublul amindSi SegeZlo garCeva, rom enTo), sadarbazosTan bevri naZvis xe idga (Tavs davdeb, rom axlac dgas). maS, ase! Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris komfortis zona aris saburTalo, TamaraSvilis quCa, mSvidi Cixi, sadac naZvis xeebi maradmwvanoben. N2 (179) 24.01-30.01.2017 w. 19