Views
1 year ago

qronika179

294 69 77;

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com qarTuli optimizmi NDI-is kvlevis SedegebSi aSS-s erovnul-demokratiuli Tamar oTiaSvili institutis dakveTiT saqarTvel- oSi morigi sazogadoebrivi kvle- va Catarda da saintereso faqti gamoikveTa. miuxedavad imisa, rom moqalaqeebis winaSe mdgari umuSevrobis problema 2009 wlidan ucvlelia da qveynis ZiriTad problemas warmoadgens, gaufasurebuli larisa da mZime socialur-ekonomikuri mdgo- mareobis fonze, sainteresoa, rom qveynis binadarni am wels optimisturad uyureben. aSS-s erovnul-demokratiuli institutis (NDI) dakveTiT, sazogadoebrivi azris kvlevisas, romelic kavkasiis kvleviTi resursebis centrma (CRRC), saparlamento arCevnebis Semdeg, 2016 wlis 4 noembridan 4 dekembris periodSi, Caatara, aRmoCnda, rom saqarTvelos winaSe mdgari mniSvnelovani erovnuli problemebis Tanmimdevroba 2009 wlidan ucvlelia: umuSevroba, fasebis zrda, siRaribe, darRveuli teritoriuli mTlianoba da dabali xelfasebi. saqarTvelos mTavari erovnuli problema kvlav umuSevrobaa – aseTia gamokiTxulTa 47%-is azri (saqarTvelos masStabiT, sul, 3,141 moqalaqe gamoikiTxa), Tumca 2016 wlis zafxulTan SedarebiT (53%), es monacemi 6%-iT Semcirda. amasTan, gamokiTxulTa 66% dausaqmeblad miiCnevs Tavs. meore adgilze, 36%-iT, fasebis zrda dgas, siRaribe 30%-iT mesame adgilzea, meoTxe-mexuTe adgils ki, Sesabamisad, teritoriuli mTlianoba (27%) da pensiebi (24%) ikavebs. statistikis erovnuli samsaxuris monacemebi NDI-is kvlevisgan mkveTrad gansxvavdeba, Tundac umuSevrobis TvalsazrisiT. statistikurad, mosaxleobis mxolod 12%-ia dausaqmebeli (2015 w.), NDI-is kvlevis mixedviT ki _ 66%. miuxedavad arsebuli proble- mebisa, rogorc CRRC-is prezi- denti koba TurmaniZe aRniSnavs, bolo kvlevaSi mosaxleobis op- timizmi gamoikveTa: „meti xalxi moelis, rom maTi mdgomareoba gaumjobesdeba uaxloes erT weliwadSi, vidre moeloda 2016 wlis dasawyisSi, an SuaSi”. ras SeiZleba emyarebodes mosaxleobis optimisturi ganwyoba? ramdenad sandoa NDI-is kv- levebi? am sakiTxTan dakavSirebiT „qronika+”-ma es kiTxva sxvadasxva sferos warmomadgenels daus- va. soso arCvaZe _ eqsperti: _ Tu oficialur statistikur monacemebs davujerebT (arada, sxva oficialuri wyaro axla Cven ar gvaqvs, imitom, rom garkveul kvlevebs legitimaciis done, xarisxi aklia. yvelas aqvs inflaciis, umuSevrobis, keTildReobisa da ase Semdeg aRqma, magram saSualo maCvenebeli statistikas gamohyavs), iq Cans, rom mosaxleobis Semosavlebi, maT Soris, fuladi, TviT inflaciis gaTvaliswinebiT, realur ganzomilebaSi, ramdenadme izrdeba, amitom ar gamovricxav, rom am faqtormac imuSava da garkveuli roli Seasrula. sasworis pinaze gadawona _ visac 28 giorgi axvlediani miaCnia, rom mdgomareoba gaumjobesda, imasTan SedarebiT, vinc fiqrobs, rom gauaresda; maTi ricxvi ki, visac hgonia, rom mdgomareoba ar Secvlila, sakmarisad didia. mTavaric esaa, saSualo fena da aqcentic amaze unda gakeTdes, raTa es wili iyos mcire da pozitiuri veqtori _ gamokveTili. maSin ukeTesobisken ufro myari daskvnis SesaZlebloba gveqneba. axla, faqtobrivad, Tu, vTqvaT, 17%-is azriT mdgomareoba gaumjobesda, 15% ki fiqrobs, rom gauaresda, 2%-iani dadebiTi maCvenebeli arafers niSnavs, imitom, rom mainc didi masa, 70%-ze meti, acxadebs, rom maTi mdgomareoba saerTod ar Secvlila da roca mdgomareoba ar icvleba, es minusSi unda CavTvaloT. rac Seexeba sandoobis faqtors NDI-is kvlevebTan dakavSirebiT, vfiqrob, cudi ar iqneboda, rom saqarTvelos xelisuflebamac igive statistikis erovnul samsaxurs daavalos analogiuri alternatiuli kvlevis Catareba da es informacia dados. rodesac NDI atarebs kvlevas, Cven xom viciT misi perioduloba, Sinaarsi, Tematika, ramden respondentTan aqvs kavSiri da a. S. ratom ar Sei- Zleba, es Cvenma xelisuflebamac gaakeTos? mere yvelaferi gamoCndeba, imitom, rom TviT umuSevrobasTan dakavSirebiT bevri gansxvavebuli damokidebulebaa monacemebTan. martivad getyviT: gamokiTxulTa 66%-ma Tqva, rom umuSevrad miiCnevs Tavs, magram statistika mxolod 15 welze zemoT iTvlis mosaxleobas 64-wlis CaTvliT. pensionerebi ar ganekuTvnebian ekonomikurad aqtiur mosaxleobas, ar ganekuTvnebian, aseve, diasaxlisebi, dRis swavlebis studentebi, patimrebi, qronikuli avadmyofebi, SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebi da ra vici, bevris CamoTvla SeiZleba. amitom, jamurad, 15 wlis zemoT, daaxloebiT, 60%-ia ekonomikurad aqtiuri mosaxleoba da 40% _ araaqtiuri. 60%-dan 12% umuSevaria da is 40%, Tu SevekiTxebiT, ra Tqma unda, gvetyvis, _ ara, ar vmuSaobo. zogs asakiT ar ekuTvnis muSaoba, zogs _ janmrTelobis mdgomareobis gamo, zogi diasaxlisia da ar ganekuTvneba ekonomikurad aqtiur mosaxleobas. mokled, statistika iZleva 12%-s da NDI-s kvleva _ 66%-s, magram Tu sxvanairad davTvliT, maSin cdomileba, ra Tqma unda, gacilebiT naklebi iqneba. giorgi axvlediani _ „demok- ratiuli moZraoba _ erTiani saqarTvelo”: _ NDI-is kvlevebTan mimarTebiT Zalian didi skepticizmi maqvs. mimaCnia, rom, saerTod, NDI-is kvleva aranairad ar emsaxureba sazogadoebrivi azris gamokvlevas. es aris ara kvleva, aramed sazogadoebrivi azris formirebis mcdeloba, anu es aris is instrumenti, romliTac, am SemTxvevaSi, SeerTebuli Statebis demokratiuli partia (NDI-i misi institutia) cdilobs, qarTulma sazogadoebam ise ifiqros, rogorc mas unda; qarTul sazogadoe b a s Camouy- soso arCvaZe SoTa gulbani alibdes gemovneba, hqondes garkveuli xedvebi. miuxedavad amisa, maTi kvlevebi TanxvedraSi arasodes yofila yvelaze realur kvlevasTan, rogoric arCevnebia. Sors rom ar wavideT, bolo arCevnebi amis naTeli magaliTia. praqtikulad, maTi arc erTi prognozi arc erT politikur partiasTan mimarTebiT ar emTxveoda, absoluturi acdenebi iyo yvela realur SedegTan dakavSirebiT, rac pirdapirproporciulad metyvelebs, rom, rogorc giTxariT, NDI-is kvleva aris ara kvleva, aramed sazogadoebrivi azris formirebis mcdeloba da sanam Cven mas saSualebas mivcemT, rom Cvens qveyanaSi sazogadoebrivi azris aseTi manipulireba da mis formirebaze garkveuli zegavlena moaxdinos, is amas ganaxorcielebs. arada, am dros saqarTveloSi sociologiis uzarmazari resursia. rac Seexeba optimizms, getyviT, rom aq araferi gansakuTebulad sakvlevi ar aris, qarTveli kaci bunebiT optimistia da, saer- Tod, optimizmi, es aris Zala, romelic adamians urTules pirobebSi aZlebinebs. optimizmi rom ar hqondes, nebismieri sirTulis winaSe, praqtikulad, ganadgurdeboda. amitom, rac unda rTuli viTareba iyos Cvens qveyanaSi ekonomikuri, laris kursis da a. S. TvalsazrisiT, adamianuri optimizmi mainc Zlieria. SoTa gulbani _ „axalgazrda finansistTa da biznesmenTa aso- ciacia”: _ zogadad, Cemi midgoma NDI-is proeqtTan dakavSirebiT cota subieqturia. ara mgonia, rom isini Tavad wyvetdnen sazogadoebrivi azris garkvevasTan dakav- SirebiT mniSvnelovan sakiTxebs. zeda donezea es yvelaferi SeTanxmebuli. NDI-i amerikuli organizaciaa da maTi mxridan erTgvari mesijia, rom unda SenarCundes mTavroba, romelic mocemul etapze qveyanas marTavs. Sesabamisad, am kvlevaSi unda dafiqsirebuliyo, rom, ase vTqvaT, xalxis umetesobas moswons aRebuli kursi da optimisturad aris ganwyobili. uaryofiTi Sedegi rom dafiqsirebuliyo, es pirdapir mianiSnebda imaze, rom amerika ar aris mxardamWeri im mTavrobis, romelic Cvens saxelmwifos, am etapze, hyavs. es aris yvelaze mniSvnelovani faqtori am kvlevidan, sxva danarCeni meorexarisxovania. piarspecialistebs rom hkiTxoT, iq Zalian didi cdomilebaa da sandoobasTan dakavSirebiT bevri ki- Txvis niSani Cndeba am organizaciis Catarebul kvlevebTan mimarTebiT. amerikuli organizacia saqarTvelos mTavrobas eubneba, am etapze Cven varT Tqveni megobrebi da Tqven unda marToT qveyana, imitom, rom xalxi fiqrobs ase. mocemulobaa aseTi, rac Sesabamisad imas niSnavs, rom garkveuli periodis ganmavlobaSi mTavrobis cvlilebas ar unda velodoT. 28 N2 (179) 24.01-30.01.2017 w.

maka mosiaSvili 599 97 25 55 vano galaxvariZe 2010 wlidan Telavis TviTmmarTvelobaSi sakrebulos wevria. igi aras- dros yofila saxelisuflebo rgolis warmomadgeneli, yovelTvis umciresobaSi gaxldaT. bolo mowvevis sakrebulo- Si sofel kondolis maJoritari deputati iyo. aseve xelmZR- vanelobda fraqcias. saparlamento arCevnebis dasrulebis Semdeg saqarTvelo datova da am droisTvis amerikis SeerTe- bul StatebSi cxovrobs. ambobs, rom saqarTveloSi poli- tikuri devnis obieqtad iqca da iZulebuli gaxda, qveyana da- etovebina, raTa mis ojaxs mis gamo problemebi ar Seqmnoda. „qronika+”-s vano galaxvariZe esaubreba: _ sakmaod grZeli politikuri cxovrebis gza gaiareT, Tumca, miuxedavad mravali uTanxmoebisa, qveyana arasdros dagi- tovebiaT. _ diax. 2004-2006 wlebSi „konservatiuli partiis” Telavis organizaciis Tavmjdomare viyavi, 2006 wels adgilobrivi TviTmmarTvelobis arCevnebSic viyare kenWi, Tumca, rogorc xdeba xolme, xmebis gayalbebiT maSin sakrebuloSi ver movxvdi. 2008 wlis martidan „qristian demokratebis” wevri viyavi, anu daarsebis dRidan. 2010 wels kenWi viyare TviTmmarTvelobis adgilobriv arCevnebSi da sakrebulos deputati gavxdi, 2012 wlamde ufleba ar momces, rom saerTo politikur Tanamoazreebs fraqcia Segveqmna. mwared maxsendeba is periodi, radgan Cvens arc erT iniciativas arc ki ismendnen. 2014 wels ukve „qristian demokratebi” nino burjanaZes SeuerTdnen da swored am gaerTianebuli partiidan viyare kenWi Telavis Temis municipalitetis adgilobriv TviTmmarTvelobaSi sofel kondolidan, sadac xmebis 70%-ze meti miviRe. Sesabamisad, sakrebuloSic movxvdi da fraqciis Tavmjdomarec viyavi. 2016 wels gadavwyvite, saparlamento arCevnebSi meyara kenWi da burWulaZis partiidan Semo- Tavazeba miviRe, saidanac viyare kidec kenWi da ai, maSin daiwyo, Tu daiwyo Cemi da Cemi axloblebis Seviwroeba. sabolood, cnobilia, rom TelavSi sesiaSvilma gaimarjva, me ki saqarTvelo davtove, radgan, ubralod, Cemi iq darCena aRar SeiZleboda. _ ufro konkretulad, ra mizeziT datoveT qveyana?! _ „ocnebis” warmomadgenlebisTvis Tavidanve miuRebeli viyavi. Tu Tvals gadaavlebT da sakrebulos sxdomebs naxavT, advilad mixvdebiT, ra Seurigebeli brZo- la mqonda adgilobrivi xelisuflebis TavgasulobasTan, amavdroulad, guberniidan miRebul miTiTebebs vakritikebdi. magaliTad, maxsovs, rom guberniam, kerZod, gubernatorma, davaleba gasca, Telavis Temis municipalitets 1 milionad Sefasebuli mZime transporti „kamacu” droebiT sargeblobaSi gadascemoda, romelic biujetidan seriozul dafinansebas iTxovda da isedac mwiri Semosavlebisa da biujetis fonze SeuZlebeli iyo sxvis sakuTrebaSi arsebuli nivTis movla-partonoba. e. i. Cven Cvens moqalaqeebs jibidan fuls varTmevdiT. maSin sakiTxi davayene, _ an gvaCuqon, an Tavad mouaron... sanacvlod sakrebulom ar damijera, Tumca Cemma uaxloesma adamianebma gamafrTxiles, rom gubernatori Cemi gamosvliT ganrisxda da damemuqra, _ Tu WkuiT ar moviqceodi, Cems fraqcias daSlidnen. _ anu gubernatori gebrZo- daT? _ piradad CemTvis arasdros araferi uTqvams. me ar vici, igi mebrZoda Tu misi saxeliT sxvebi, Tumca roca gadavwyvite, saparlamento arCevnebSi kenWi meyara, fraqciis erT-erTma wevrma miTxra, rom guberniisa da adgilobrivi xelisuflebis zewoliT fraqcia datova, ramac kanonmdeblobiT fraqciis daSla gamoiwvia. ra Tqma unda, es iyo mizanmimarTuli qmedeba, rom xelfasi ar mqonoda, adamianebs ki daenaxaT, rom damsajes... samagierod, sxvebisTvis gamxdariyo magaliTi, rom maTac mouwevdaT dasja da Cem gverdiT yvela adamiani daisjeboda. asec moxda, _ Cemi Zveli megobrebi Tu Tanamoazreebi yvela cdilobda, CemTan urTier- Tobas morideboda, radgan maT konkretulad sTxovdnen, rom CemTan aranairi komunikacia ar hqonodaT, problemebi SeeqmnebodaT samsaxurebrivadac da sxva mxriv. siamayiT aRvniSnav, rom er- N2 (179) 24.01-30.01.2017 w. 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com vano galaxvariZe: `mwared maxsendeba is periodi, radgan arc erT Cvens iniciativas arc ki ismendnen~ TaderTi adamiani, sakrebulos wevri (Tumca, _ ara Cemi fraqciis), magram Cemi Tanamoazre, zaza raibuli, Cem gamo araerTxel gaafrTxiles da riskis qveS aRmoCnda, magram man Tavis principebs ar uRalata da bolomde gverdiT medga erTgulad. finalSi arCevnebi wavage. meore turis CaniSvnamde TviTmmarTvelobis erTerTi maRalCinosani damikavSirda da maRal Tanamdebobaze samsaxuri SemomTavaza. Cveni molaparakeba ver Sedga im erTi martivi mizezis gamo, rom me ar SemeZlo im partiis kandidatis dasaxmareblad memuSava, romeli partiac qveyanas dRiTi dRe Rupavs. mxolod erT winadadebas vambob ukve aTeuli welia: „qveyana iRupeba, vuSveloT, xalxo!” magram, samwuxarod, bolo ar Cans. swored amas mohyva Cemi dabareba saxelmwifo auditSi, sadac, ZiriTadad, mekiTxebodnen, saidan vfinansdebodi, ra Tanxebi mqonda daxarjuli saarCevnod, anu Semosavlebisa da gasavlis damalvis dabraleba undodaT... imave periodSi gamafrTxilebeli Setyobineba miviRe: „vano, frTxilad!” da mivxvdi, _ Cem dasasjelad ukve yvelaferze iqnebodnen wamsvlelebi. _ dRes sad xarT? _ dRes ukve amerikaSi var mec da Cemi kolega megobari zaza raibulic. _ sabolood waxvediT? _ ara, gvaiZules, qveyana dagvetovebina... ramdenime adamianma arCevnebis dasrulebis Semdeg gagvafrTxila, rom sus-Si muSavdeboda gegma, rogor unda davepatimrebineT da Cvenze sisxlis samarTlis danaSauli SeeTiTxnaT. aseve, im Cvenma keTilis msurvelebma gvirCies, droulad dagvetovebina qveyana da amiT mainc gadagverCina Tavi. _ ratom? ratom unda aReZraT saqme? _ ver xvdebiT, ra xdeba saqarTveloSi? samagaliTo dasja iwyeba, vinc xelisuflebis azris winaaRmdeg wava, yvela daisjeba. _ zaza raibulsac igive uTxres? _ igive gaumeores. _ SegiZliaT daakonkretoT, vin geubnebodaT? _ Cven saqarTveloSi ojaxebi gvyavs, rac imas niSnavs, rom maTi usafrTxoeba CvenTvis axla mTavaria, amitom, am etapze, im adamianebis vinaobas ver vasajaroebT, Tumca yvelafers Tavisi dro aqvs. odesRac Cvenc davbrundebiT da simarTles vityviT. _ zaza raibuli sxva fraqci- is Tavmjdomare iyo, kerZod, „mrewvelebis” da sxva politik- ur organizacias warmoadgenda, Tumca, rogorc ambobT, masac aseve devnidnen... _ zaza raibuli Cemi megobaria da is swored Cemi megobrobis gamo araerTxel gaafrTxiles. saqarTvelo is qveyanaa, sadac megobroba dasjadia. mere ra, rom is sxva fraqciisa da politikuri organizaciis warmomadgeneli iyo?! ggoniaT, es rames niSnavs? da ra ggoniaT, im politikuri organizaciisTvis vano galaxvariZe misaRebi iyo? bunebrivia, _ ara. _ dabolos, ras etyodiT Tqvens amomrCevels, vinc, Tavis droze, agirCiaT? _ maqsimalurad Sevecade, rom yvela Tqvenganis ufleba damecva, Txovna Semesrulebina, magram SeuZlebeli ver SevZeli... sanam qveyanas saxelisuflebo rgoli Zireulad ar Secvlis, manamde ar vici, ra gveSveleba, davtove saqarTvelo da Cems amomrCevelTan erTad davtove Cemi ojaxic. ra iqneba xval, zeg?! aucileblad davbrundebi. vwuxvar, rom dRes adamianebi saqarTveloSi qveynis siyvarulisTvis isjebian. Telavis Temis municipalitet- Si aRniSnul Temaze komentars ar akeTeben. sakrebuloSi ki gangvimartes, rom sakrebulos deputats kanonmdeblobiT SeuZlia, samsaxurSi da sakrebulos sxdomebze 6 Tve ar gamocxaddes, es kanonmdeblobiT dadgenilia. Sesabamisad, romeli deputati sad aris, ar ician da, am etapze, arc interesdebian. gagonili aqvT, rom galaxvariZem da raibulma qveyana datoves, Tumca deputatebs sakrebulos Tavmjdomaris- Tvis ar miumarTavT, Sesabamisad, verc maT uflebamosilebaze imsjeleben. 29