Views
1 year ago

qronika+3(180)

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com eqskluzivi yovelkvireuli gazeTi gv. 7 gamodis samSabaTobiT N3 3 (180) 31.01 01.201 .2017 fasi 2 lari ambavi sosos u-sus-urobisa! xelisufleba afxazeTis aRiarebas apirebs? daviT narmanias sarestorno xarji 513 318 lari?! gv. 2 gv. 18 petre ciskariSvili: `Tu amomrCeveli aqtiuri iqneba, xelisufleba vadamdel arCevnebs daniSnavs!~ gv. 14 daviT berikaSvili: gv. 20 `am danaSaulis ukan yofili Ss ministri, WikaiZe dgas!~ zaqaria `simarTlis qucnaSvilis damalvas komfortis ar zona vapireb~ gv. 16 gv. 34 N3 (180) 31.01-6.02.2017 w. 1