Views
1 year ago

qronika+3(180)

294 69 77;

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com zaqaria qucnaSvilis is Tavidanve moeqca yuradReb- nino tabaRua is centrSi, roca 2012 wels axalarCeuli parlamenti axali wevre- biT Seivso. yuradReba Tavisi varcxnilobis gamoc miiqcia. albaT, mixvdiT, viszea saubari: ganaTlebiT samarTalmcodne, advokati, erT-erTi sadazRvevo kompaniis generaluri direq- toris moadgile iyo samarTlebriv sakiTxebSi; muSaobda saq- arTvelos parlamentis aparatSi; iyo Tbilisis sakrebulos wevri; 1999 wlis mowvevis parlamentis wevri; 2005 wlidan dRemde aris asociacia „kanoni xalxisTvis” Tavmjdomare; 2007 wlidan aris kavkasiis samarTlis skolis leqtori da saqarT- velos sapatriarqos iuridiuli samsaxuris xelmZRvaneli; 2012 wels gaxda saqarTvelos parlamentis wevri TianeTis olqidan da fraqcia „qarTuli ocnebis” Tavmjdomare. misi ojaxis sakuTrebaSi 3 sacxovrebeli saxli, 8 miwis nakveTi da 3 arasacxovrebeli farTia. qonebrivi deklaraciis mixedviT, deputati 88.00 kv.m.-is sacxovrebel saxls flobs baTumSi gorgaslis quCaze, aseve, 89.00 kv.m.-is arasacxovrebel farTs TbilisSi, saburTalos quCaze; miwis nakveTis 33%-iani wilis mflobelia TianeTis municipalitetis daba sionSi, romlis farTobic 941.00 kv.m.-ia (mewile 16 petre qitesaSvili); garda amisa, qucnaSvilis sakuTrebaSia miwis nakveTis 70%-iani wili TianeTSi, xevsurTsofelSi, romlis far- Tobic 602.00 kv.m.-ia; qucnaSvili amave teritoriaze flobs 345.92 kv.m.-is arasacxovrebeli farTis 70%-ian wils; aRniSnulis garda, deklaraciis mixedviT, zaqaria qucnaSvili flobs 135.00 kv.m.-is arasacxovrebeli farTis 100%-ian wils TianeTis raionis sofel zariZeebSi da amave sofelSi mdebare 137.00 kv.m.-is farTobis miwis nakveTs; deputatis sakuTrebaSia msubuqi avtomanqana Toyota Land Cruzer Prado. msgavsi sakiTxebis CamoTvla bevrs arafers mogvcems, amitom uSualod misi komfortis zonis aRweraze gadaval. deklaraciaSi konkretuli sacxovrebeli zustad miTiTebuli ar aris, amitom amis gasagebad Jurnalisturi kontaqtebis gamoyeeba dagvWirda, sabolood ki davadgineT, rom sairmis goraze, iq, sadac, ZiriTadad, kerZo saxlebi amayadaa quCebze wamoWimuli, erT-erTi swored misia. romeli? _ amas adgilze misvla da dadgena sWirdeboda, amitom ianvris yinvian dRes mec daniSnulebis punqtisken gavemarTe, romelic iyo gora, saidanac Cveni gmiris saxli ipodromsa da naxevar Tbiliss gadahyurebda. imis gamo, rom fexiT didi xani dasWirdeboda iq asvlas, taqsiSi Cavjeqi, romelmac wina SemTxvevisgan gansxvavebiT (Tea wulukianis komfortis zonis aRwerisas taqsis SemTxveva), ar icoda, Tu konkretulad sad mdebareobda dRevandeli gmiris sacxovrebeli, amitom imis imedad, rom gza- Si vikiTxavdiT da ase davadgendiT mdebareobas, gzas gavudeqiT. taqsis mZRolma miTxra, goraze rom avalT, erT monakveTze bevri taqsi erTad dgas da romelime mZRols vkiTxavo, _ kargimeTqi da wavediT. maincdamainc am dRes ar dagvxvda is xsenebuli taqsebi TavianTi mZRolebiT Segulianebul adgilze, magram amas ar SevuSinebivarT da gza ganvagrZeT. sairmis goraze, skolas rom gascdebiT, erTi daRmarTi marjvniv, qalaqSi gagiyvanT, meore ki cota aRmarTia da kvlav kerZo saxlebisken gacilebT. Cvenc marcxniv wavediT da Cvenken momaval TeTri jipis saWesTan mjdom qalbatons vTxoveT, qucnaSvilis saxli mieswavlebina, manac gviTxra, _ gzas rom gaagrZelebT, memorialia, mis mopirdapired ki visac eZebT, imis saxlio. Cvenc wavediT. memoriali versad vnaxeT, erT monakveTze naZvis xeebi idga, Semdeg _ mSenebare da aSenebuli saxlebi, quCaSi aravin iyo, rom raime gvekiTxa, amitom ukan wamovediT, aq maRali Senoba SevniSneT, savaraudod, sastumro, an sacxovrebeli korpusi (ufro meore), am Senobis win ki dacvis kabina iyo, masTan mivedi: _ gamarjoba, Jurnalisti var gazeT „qronika+”-dan, zaqaria qucnaSvilis komfortis zonaze vwer, xom ar iciT, romelia misi sacxovrebeli? _ rogor ar vici, ai, win gaagr- Zele gza da im naZvebSi rom memorialia, imis ukan dgas yviTeli saxli _ isaa. _ didi madloba. _ arafris. taqsi gavistumre da am saxlisken wavedi. swor da axal asfalts korpussa da naZvebs Soris moqceuli yviTeli saxlisken mivyavarT. memoriali naZvebs Soris aRmarTuli ramdenime jvari yofila, amis ukan ki yviTeli, samsarTuliani saxlia (ki gavifiqre, yviTeli kerZo saxlebi mTavrobis wevrebisTvis sakmaod aqtuluria-meTqi, magram amas vis vetyodi Tqven garda, hoda, ager geubnebiT). WiSkari maRali, Savi gisosebis msgavsi (oRond, ufro daxvewili ornamentebiT), cisken aSveril isars rom mogagonebT, iseTi iyo da Tavze mrgvali TeTri sanaTebi ekeTa. saxl- Tan arc kamerebi da arc sulieris WaWaneba ar SeminiSnavs, mxolod gareT idga Savi jipi. saxls fotoebi gadavuRe wina xediTac da zRurblzec, mere wamovedi. gzad isev im dacvas Sevuare. axla mainteresebda, Cvens gmirs Tu icnobda, ra Sexeba hqonda da rogori adamiani iyo zaqaria qucnaSvili Cveulebriv urTierTobaSi. _ gamarjoba, yvelaferi vnaxe da TqvenTan davbrundi, oriode kiTxva meqneba, Tu SeiZleba. _ zarze ar darekeT masTan? _ ara, uSualod masze mainteresebs Tqvengan, rogorc me- zoblisgan, rom miTxraT, xom SegiZliaT? _ ki batono, gismenT. _ rogori mezobelia? _ kargi mezobelia, kargi, salmiani, kargi ojaxi da „jigriani” xalxia. _ mSoblebic aq cxovroben, Tu mxolod meuRle da bavSvebi? _ diax, diax, mSoblebTan er- Tad. _ bavSvebi aq dadian skolaSi? Tu icnobT? _ ki, aq dadian, gverdiT rom skolaa iq. gogo-biWi hyavs. _ aq seirnoben xolme? sad naxulobT? _ TviTon manqaniT moZraobs da bavSvebi aqve, skolaSi rom dadian, gadadian xolme fexiT. _ anu piradad icnobT. _ ki, ki Zalian patiosani da pativsacemi ojaxia, pativiscemac ician ubanSic. _ ubanSic gamodis xolme Tvi- Ton? _ ki, rame rom iyos, gamodis xolme, mogesalmeba, dagelaparakeba. _ didi madloba. bednierad iyaviT. _ arafris, gaixareT. davemSvidobe da wamovedi. gzaSi erTi qalbatoni SevniSne, lurji bereti exura da amave feris sviteri ecva Savi paltos SigniT. aSkarad im quCisken hqonda gezi aRebuli, saidanac weRan me gamovedi. masac avuxseni, vin viyavi da ra mainteresebda. mipasuxa: _ aq cxovrobs, ki, vici, magram me stumrad var da ramdenjerac movsulvar, arasdros momikravs Tvali. _ kargi, gmadlobT. am qalbatons rom davSordi, iqve maRazia SevniSne, oRond Cveulebrivi sasursaTo _ ara, samkaulebi da tansacmeli iyideboda, Tan arc ise bevri produqcia ido da, ZiriTadad, xelnakeTi nivTebiT iyo savse magidebi. ara mgonia, Cveni statiis gmiri aq Semodiodes xolme, magram mainc Sevedi. oTaxis boloSi magidasTan erTi qalbatoni ijda, gamyidveli iyo, erTic sxva magidasTan idga da raRac xelnakeT samkaulebs aTvalierebda. _ gamarjoba, Jurnalisti var 16 N3 (180) 31.01-6.02.2017 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com komfortis zona modioda, sadac weRan zaqarias saxli davtove da (qaluri logikiT amis wamebSi gafiqrebis Semdeg) qurTukian kacTan mivedi: _ gamarjoba, bodiSi, saubars rom gawyvetinebT, Jurnalisti var, ubralod, mainteresebs, ba- ton zaqarias Tu icnobT? _ vin zaqarias? _ qucnaSvils. _ Soridan ki. _ anu aq cxovrobT Tqvenc da nanaxi gyavT? _ ki, am ubneli var mec, am skolaSi davdiodi da zaqariac aq gaizarda, rogorc vici. _ aq xedavdiT xolme Tqven? _ adre ki vxedavdi xolme da axla iSviaTad. _ kargi, gmadlobT. _ arafris, kargad. skolasTan mivedi, iqneb, zaqarias bavSvebis maswavlebeli gamosuliyo da eTqva, rogoria rogorc mama, akiTxavs Tu ara Tavis bavSvebs skolis mere, an raime msgavsi. am dros skolis Senobidan Sua xnis qalbatoni gamovida. WaRara Tma hqonda, kremisferi palto ecva da Tavze mxedvelobis saTvale ekeTa, Tan gverdiT patara gogona mohyveboda, etyoboda, Svili iyo, am gogonas vardisferi CanTa ki dedamiss eWira. erTi dabali, koxtad Cacmuli mamakaci SevniSne, etyoboda, rom bavSvi gamoiyvana skolidan da axla manqanaSi svamda biWunas. Tan skolis ambebs ekiTxeboda da es patara ki TavgamodebiT icavda Tavis pozicias manqanaSi win jdomasTan dakavSirebiT. am mamakacsac imave kiTxviT mivmarTe, oRond jer avuxseni, vin viyavi. _ ukacravad, zaqaria qucnaS- vils Tu icnobT? _ ara, namdvilad ara. _ aq mainc ar ginaxavT? Tvali ar mogikravT? _ ara, arasdros, aq Tu cxovrobda, isic ar vicodi. _ gmadlobT. skolis kideze gaCerebuli taqsi SevniSne, vifiqre, SesaZlo iyo, rom scodnoda is, rac me mainteresebda da mivedi. _ gamarjoba, Cveni mTavrobis deputats, zaqaria qucnaSvils Tu icnobT? _ piradad ar vicnob. _ ise, aq ginaxavT? _ ara, ratom unda vnaxo? _ aq cxovrobs da imitom. _ ara, namdvilad ar minaxavs. _ gasagebia, gmadlobT, kar- gad iyaviT. _ kargad. gazeT „qronika+”-dan, zaqaria qucnaSvilis komfortis zonaze vwer, mainteresebs, rogori adamiania Cveulebriv urTierTo- baSi? _ vici, magram ar minaxavs. _ zaqaria qucnaSvili am korpusSi cxovrobs? _ CaerTo dialogSi is qalbatoni, weRan rom samkaulebs arCevda, kargi, ar gadamrio (ise gaikvirva, cota xelovnuradac ki meCvena). _ ho, ager, ukan quCaze cxovrobs, oRond, kerZo saxlSi, korpusSi _ ara, _ Cem magivrad upasuxa gamyidvelma. _ anu TqvenTan ar Semodis xolme? _ CaverTe saubarSi mec da am gamyidvels mivmarTe. _ ara, aq ar Semodis, Torem aseT maRaziaSi rom Semovides, kargia, cotas ivaWrebda mainc. _ meuRle mainc ar Semodis xolme, TviTon Tu ara? _ ar vici, ai, ar Semodis egeTi mdidari xalxi aseT maRaziaSi da ra ginda, qna? _ didi madloba, warmateba Tqvens maRazias-meTqi, _ vu- surve da kari gavaRe, rom gareT gamovsuliyavi da am dros Sua xnis qali Semovida. vifiqre, iqneb, man icodes deputatis Sesaxeb-meTqi da vkiTxe: _ ukacravad, baton zaqaria qucnaSvils xom ar icnobT? _ ara, ar vici. me aq ar vcxovrob, me aq vmuSaob. _ kargi, gmadlobT. maRaziidan gamovedi da mis gverdiT farTi davinaxe, didi asoebiT ewera: „marketi”, magram, jer kidev, aremontebdnen da SigniT aravin Canda, amitom skolisken gavagrZele gza. Cemken axalgazrda qali modioda, gavaCere: _ gamarjoba, Jurnalisti var. zaqaria qucnaSvilze mainteresebs, aq cxovrobs da xom ar ic- nobT? _ bavSvTan magviandeba, ara, ar vici, ar vicnob. _ kargi, gmadlobT, _ vuTxari da gza gavagrZele. rogorc ki Camiara, aSkarad gavigone, rom TavisTvis Cailaparaka: „arafers ar vityvi”. magram araferi miTqvams, gza gavagrZele. axlos skola iyo, yvela ambobda, rom bavSvTan midioda da eCqareboda, magram kiTxvaze ramdenad gulwrfelad mpasuxobdnen, ukve aRar vicodi, radgan roca veubnebodi, rom Jurnalisti viyavi, yvela gaurboda pasuxs, Tumca me mainc mkacrad vicavdi Jurnalistur eTikas da yvelas vafr- Txilebdi, vinc viyavi, saidan da ratom vekiTxebodi rames. mxolod is mainteresebda, Tu rogori adamiani da mezobeli iyo Cveni deputati, sul es iyo. skolisken Sav tyavis qurTuksa da Sav SarvalSi gamowyobili mamakaci modioda, marjvena xeliT mobiluri eWira da viRacas- Tan darekvas cdilobda, aSkarad etyoboda, rom ar laparakobda. yurTan midebul xelze aSkarad SesamCnevi iyo didi oqros saqorwino beWedi, romelic araTiTze ekeTa. vifiqre, radgan daojaxebulia da skolisken modis, albaT, bavSvi hyavs aq da Tu bavSvi am skolaSi hyavs, ese igi, sadRac axlos cxovrobs, Tan im mxridan N3 (180) 31.01-6.02.2017 w. _ gamarjoba, gazeT „qroni- ka+”-s warmovadgen, oriode kiTxva meqneba baton zaqaria qucnaSvilze, Tu icnobT? _ baton zaqarias televizoridan da Tavisi moRvaweobidan vicnobT. _ bavSvebi aq, am skolaSi dadian, Tvali ar mogikravT mis- Tvis? _ mxolod televizoridan vici Cveni deputati da bavSvebi ar vici, me aq ar minaxavs, magram vici, rom dedamisi cxovrobs aq, kerZo saxlebi rom aris gverdiT quCaze. _ gmadlobT. _ arafris. ukve skolasTan aravin iyo, amitom ukan gamovbrundi, gzad amave taqsis mZRols vuTxari, centralur gzaze gasasvleli eswavlebina, rom am goridan swrafad davSvebuliyavi. manac im gzisken mimiTiTa, statiis dasawyisSi rom vaxsene, _ ori gza iyofa, erTi marcxniv, qucnaSvilis saxlisken, meore ki marjvniv _ qalaqisken-meTqi. mec marjvniv wavedi, zaqarias yviTeli, goraze aRmarTuli saxli ukan movitove. misi komfortis zona ar damirRvevia, ise ki gavige sad, visTan da rogor cxovrobs. es mxolod imisTvis, rom dRes „qronika+”-is mkiTxvels tradiciuli rubrika tradiciulad gazeTSi daxvedroda. 17