Views
1 year ago

qronika+3(180)

294 69 77;

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com `sparsuli xaliCa~ warmoidgineT qalbatoni, ro- nino tabaRua melic xatavs, wers, qargavs, ker- avs da marto cxovrobs katasTan erTad. is im sparsul xaliCas hgavs, romelic sardafSi TavisTvis cxovrobs ise, rom misi silamaziT mxolod saku- Tari Tavi unda daatkbos. ema qecbaia 80 wlis afxazi mxatvari da filologia, romelic amayobs Tavisi winaprebiT, Tavis droze, ruseTis imperatoris winaSe rom gamodiodnen sityviT. amis gamo erTxel nikoloz pirvelis ordeniT, meored ki 100 ha miwiT daajildoves. ema mSoblebis mesame Svili iyo, romelic dedis gardacvalebis mere borjomSi wauyvania biZas (deidis qmars), radgan sakuTari Svili ar hyavda. 1942 wels mamobili omSi daRupula da ema namdvil mamasTan da da- ZmasTan afxazeTSi dabrunebula. jer kidev skolaSi wasvlamde damarTia poliomieliti, ris gamoc siaruli dRemde uWirs. ixsenebs, rom rodesac mama pirvelad movida mis sanaxavad da fexebs usinjavda, gahkvirvebia, _ vin aris es ucxo, rogor mibedavs amaso? da gaqceula. mere ufrosi da unaxavs, romelsac uTqvams, me Seni da varo da emasac daujerebia misi. amis mere axsovs, rogor isxdnen mama da Svilebi cxenze da midiodnen pirvel galSi: „mamas win vejeqi da momeCvena, TiTqos zRaparSi viyavi, ekliT daburdul xeebSi rom gavdiodiT”. ema ixsenebs: _ Cemi Zma rom Semovida da daminaxa, maSin qarTulad vlaparakobdi da megruli ar vicodi, magram is winadadeba dRemde maxsovs, roca Cemze ikiTxa: _ mi re Te mundburdRam qorTu? _ (uxeSad naTqvami, _ vin aris es qarTveli?) es man siyvaruliT ar Tqva da gulSi CamrCa, Tumca Semdeg skolaSi gadavediT sacxovreblad da Cemma Zmam mxrebze Semosmuli Semomatara mTeli sofeli. aq, am skolis ezoSi, 36 ori Senoba idga, erTi ufro didi, sadac bavSvebi swavlobdnen da meore _ Cven sadac vcxovrobdiT. yvela rom gaikrifeboda saxlidan, me marto vrCebodi da iq vTamaSobdi xan yvavilebTan, WianWvelebTan, aTasnair raRacas vigonebdi da meCveneboda, rom ezo didi iyo, me ki _ patara. meCveneboda, rom devi modis da me Tvalebs vxuWav, gavrbivar, Cems fexs movafar- Txuneb, rom gaviqce, oTaxSi Sevrbivar, urduliT vketav kars da mere fanjridan unda Sevxedo, wavida Tu ara devi _ rogor cocxlad vgrZnobdi, rom safrTxe modioda. Semdeg ukve me-6 klasSi gadmovdivar qalaq galSi da babuasTan vizrdebi. aq Cemi gamzrdeli aris deida, romelic qargavda. xelovnebis siyvaruli misgan viswavle. _ skolis damTavrebis Semdeg ras akeTebT? ratom gagi- tacaT mxatvrobam, an filo- logiam? _ skola davamTavre, kargad vswavlobdi, yvela gamocda Cavabare. mindoda, didi mxatvari gamovsuliyavi, didi mwerali da ara, ubralod, mxatvari, an mwerali. megona, 3 wels vimuSavebdi da mere CemTvis vicxovrebdi, magram cxovreba egre ar gamodga. TbilisSi wamovedi da samxatvro akademiaSi Cavabare, aq Zalian Zlier mxatvarTan, jibson xundaZesTan vmecadineobdi _ is SesaniSnavia! amave dros soxumSi dauswreblad davamTavre filologiis fakulteti. maswavleblobam Zalian gamitaca, momTxovni viyavi, ai, iseTi, suliTa da guliT rom aZlev yvelafers moswavles da fiqrob, rom Sens qveyanas iseTi adamianebi sWirdeba. mkacri viyavi da aravis martivad ar vuwerdi niSans, mxolod imitom, rom direqtoris, maswavleblis, an Se- Zlebuli ojaxis Svili iyo. _ axla ras akeTebT yovel- dRe? _ saxlSi var da vcdilob, Cemi „sparsuli xaliCa” ar davarRvio. ki vwer raRacebs, magram mxolod masze unda vfiqrobde, arada, xatva da qargva, nivTebis gadakeTebac Zalian miyvars. qals vaidealeb da me TviTon bunebiT ar var mor- Cili. erTxel vTqvi, rom gavTxoviliyavi da aseTi fexebiTac Sevyvarebodi vinmes, Seuracxyofa rom moeyenebina, me mas- Tan erTi wuTiTac ar gavCerdebodi. is, rac CemTvis Seuracxmyofelia, autanelicaa, radgan ar var morCili! ramdenime dRis win saxlidan gavedi, raRac nivTebi mqonda sayideli da, rogorc iqna, ise movaxerxe, rom Cemi pensiidan Tanxa gadamedo. „saxlidan gasvla” _ es im dRis mo- Txroba iyo: rogor vuyurebdi adamianebs, an iq rom mivedi sayidlad, megona, rom yvelaferi Cem irgvliv datrialda, taqsis mZRolma rom momiyvana saxlSi, viRac moxuci raRacas rom yveboda Cem gverdiT, qali da kaci, romlebic mawanwalebad momeCvena _ es yvelaferi Zalian lamazi raRac iyo. im dRes ar meZina da megona, rom lamaz moTxrobas davwerdi, magram ar avdeqi, damezara. me 80 wlis var da aseTi sixarulis dReebi bevri ar mqonia. yovel diliT roca vdgebi, vambob: madloba, RmerTo, rom maCuqe dRevandeli dRe. saerTod, roca vxatav, wera mindeba da roca vwer, xatva mindeba da ase ivseba Cemi cxovreba. _ yvelaze didi sirTule ra SegxvedriaT? _ is, rom mgonia, Cemi ar esmiT. yovelTvis raRacas mimtkicebdnen, magram ar vuyvardiT. vgrZnobdi, rom ar vuyvardiT, radgan simarTles veubnebodi. _ gaqvT gadawyvetileba, romelic ginaniaT? _ vnanob, mamas rom ar davujere da fexze operacia gavikeTe, arada, rom damejerebina, axla mxolod specialuri maRalyeliani fexsacmlis tareba momiwevda. operaciis mere ki yvela nawili calke mimoZravebs da yavarjnebis gareSe veRar davdivar. _ vin aris TqvenTvis ide- aluri mxatvari, romeli feri giyvarT? _ van gogi da yviTeli, ra Tqma unda. iciT, gamofenaze van gogis wigni viyide, kargi wigni, Tumca Zviri ki Rirda, magram Cemma disSvilma, romelic israelSia, fuli gamomigzavna, rom es wignic da saRebavebic meyida. Zalian mZimea es wigni, 1 kiloze meti mainc aris, Semdeg viyide guaSis saRebavebi (iafi romaa, imitom vyidulob magas, Torem ise zeTSi vxatav). rogor waiRebo? _ gamyidvelma mkiTxa (RmerTi iseT raRacebs mCuqnis, gaocebuli var xolme da mikvirs, ratom mCuqnis, amitom vifiqre, rame gamoCndeba, ramenairad waviReb-meTqi). _ raRaciT waviReb, _ vuTaxari, gamosavali yovelTvis aris. me migataninebT manqanamdeo, _ kargi-meTqi. vnaxe, rom viRacis manqanaSi alagebda am nivTebs, _ me wagiyvanTo, _ miTxra, Turme, Tavisi manqaniT mivyavdi. _ xom iyo es saCuqari? mere vuTxari, _ afxazi var da iq rom Caval, vetyvi, Tqven rogor wamaRebineT es nivTebi, qarTvelebs afxazebi uyvarT da imitom mces pativi, rom me afxazi var, amas gadavcem-meTqi. _ afxazeTSi dadixarT xolme? _ bolos soxumSi viyvi da iseTi gaCanagebulia, vtirodi, rom vuyurebdi. davdivar xolme, pasportic momces. Cemma naTliam gamikeTa, romelic specialurad SevarCie, radgan Raribi ojaxis qali iyo, Cemi moswavlis deda. sxva moswavlis SeZlebulma dedam miTxra, radgan Cems Svils ufasod amecadineb, me mognaTlav da 1700 maneTian briliantis sayures giyidio. pirvelad rac gavifiqre, iyo: RmerTo! Rmer- TiT rogor vivaWreb?! araferi vuTxari, wavedi da yvelaze Raribi moswavlis deda mov- Zebne, avuxseni, rogor miTxra im mdidarma qalbatonma da vTxove, _ Sen momnaTle-meTqi. mas Semdeg Cemi naTliaa. man gamikeTa mere pasportic. _ aq rogor cxovrobT? rame daxmareba geZlevaT? _ ara, pensia maqvs mxolod da Zalian ekonomiurad vcxovrob (axla Tqven CagirTeT gamaTbobeli, Torem miCveuli var siciveSi yofnas, magram mec xom mekuTvnis erTi dRe, rom gavTbe?) da miCveuli var, civi wyliT vizel xolme tans, rom imuniteti mqondes kargi. _ van gogi ratom giyvarT? _ me vmecadineobdi mxatvarTan, jibson xundaZesTan, gasul wels misi 9 namuSevari „ermitaJma” SeiZina, imdenad 36 N3 (180) 31.01-6.02.2017 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com mebrZoli suliT Zlieri mxatvaria. mas uyvarda van gogi da sul miyveboda masze. amitom Semiyvarda. leningradSi galereaSi van gogis oTaxSi mTel dRes vatarebdi, xolo „ermitaJSi” gogenis oTaxSi rom Sevedi pirvelad, ubralod, mominda, dameCoqa da meloca, van gogTan ki mTel dRes vatarebdi. _ yvelaze metad risi keTe- ba giyvarT? _ Tqven iciT, rom me vkerav, vqargav, gadavakeTeb xolme raRacebs, megobrebs vagiJeb, iseT raRacebs vkerav xolme, nemsze maqvs garTuleba, nivTebis, tansacmlebis gadakeTeba miyvars xatvasTan da werasTan erTad. _ ra gaRizianebT yvelaze metad? _ adamianebi maRizianeben. vTqvaT, eklesiaSi davdivar. meubnebian, ra kargia, rom dadixar, radgan mas vecodebi da gamoxatavs, _ es maRizianebs, arada, me xom ase davdivar mTeli Cemi cxovrebis manZilze? gamiWirda? _ meore joxi aviRe da erTxel, roca kidev ase miTxres, vuTxari, aq imitom davdivar, rom ase minda da ara imitom, rom vTxovo, _ RmerTo, raime momeci-meTqi. _ visTvis an risTvis ar genanebaT raime? _ swori azrovnebis adamianisTvis. ar vasxvaveb, Tundac sisxlis naTesavebi ar viyoT. _ ramis Secvla rom Sege- ZloT, ras SecvlidiT? _ arafers Sevcvlidi, CemTvis dedamiwaze aris bedniereba, oRond Cemi „sparsuli xaliCa” ar dairRves da ase minda iyos. _ vin aris yvelaze Zvirfa- si TqvenTvis? _ Cemi maswavlebeli, jibson xundaZe. vici, rogor uxaria, rom mivide, magram mainc mgonia, rom wuxdeba da ar mivdivar. yvelaze metad vinc davafase, isaa da dRemde Cemi maswavlebelia, me imis win yovelTvis Tavdaxrili var da sul velodebi, rom kidev ra- Racas metyvis. _ raze fiqrobT yvelaze xSirad? _ Cems TavTan vsaubrob, rac sxvasTan unda ilaparako xolme da ise momwons es saubari, raimeze vkicxav xolme Cems Tavs. _ risi an visi imedi gaqvT? _ Cemi mamukasi, romelic israelSia, dedasaviT sayvareli xaro, meubneba, Cven saaTobiT vsaubrobT. is Cemi xvalindeli dRec aris, sixarulic Tavis daviTTan (SvilTan) erTad. _ Tqvens naxatebs ar yidiT? _ ara. erTi periodi erTi berZeni gvikeTda da fuls gva- Zlevda, magram roca SeniT xatav, erTobi, TamaSob... _ megobrebi bevri gyavT? _ lesia aris Cemi megobari, jgufeli, romelic Zalian amomidga mxarSi, berZeni rom Camodioda, aman mimiyvana, rom cota fuli meSova, remonti magan gamakeTebina im TanxiT. _ mezobeli ar Semodis xolme? _ aRar. Cem gverdiT cxov- robs deda-Svili, romelTac gasaRebs da katas vutoveb, Tu soxumSi mivdivar, dedas ar undoda, rom katisTvis miexeda, arada, Tu rame iyo, am gogonas vCuqnidi sul. meore mezobeli ki memduris. mizezi misi araeTikuri qceva iyo, fuli rom vasesxe, is momibrunda da miTxara, Cveni mezobloba damTavrdao, aranairi kavSiri ar gvaqvs, magram damdureba, ubralod, ar aris kargi. _ cxovrebis azri ra aris? _ is unda iyo, vinc xar. adamianoba pasuxismgeblobaa. _ vinmes hgavxarT? _ ara, ici, rogor vRiziandebi, vinmes rom madareben?! magram telefoni damidges galSi erTxel, raRac samxedro paroli iyo, mgoni da viRac rekavda _ me var hera, _ meubneboda, _ me aTena palada var _ vpasuxobdi. mere viRac mamakaci werda novelas da me misi aTena viyavi. sibrZnis qalRmerTi, Wkviani. _ xelovneba ra aris Tqve- nTvis? _ amaze pasuxis gacema Zneliao, _ miTxra jibsonma, roca am kiTxviT mivmarTe, magram es aris Cveni samyaro, iluzoruli, romelsac Cven Cvens miRma vqmniT. _ Tavisufali xarT? _ ki, radgan es Cemi udidesi monapovaria, amitomac veravisTan vZleb. _ ra aris Tavisufleba? _ is, rom icxovro ise, risTvisac gaCndi da risi Sesa- Zleblobac gaqvs. _ Tqveni azriT, misia gaqvT? _ zogjer mgonia, rom maqvs, yvelas aqvs. bevri moswavlis- Tvis cxovreba Semicvlia da daminaxvebia, rom mTavari adamianobaa da ara fuli. misia yvelas aqvs, ai, Cems katasac. mogiyvebiT: galSi rom vcxovrobdi, katis yolis dro ar mqonda, sul vmuSaobdi. megobris rCeviT manqana gavyide, rom binis yidva momeswro, sanam iafi iyo. naTesavs vTxove fuli. vaWroba Cems bunebaSi ar zis, amitom vuTxari, _ mindobilobiT wadi zugdidSi, es manqana gayide da fuli momitane-meTqi. wavida, gayida, Camovida da faqtis winaSe damayena, _ gavyide manqana da viyide Txilio, mosavali roca mova, Txils Cagabarebo. _ kargi-me- Tqi. im zafxuls mosavali ar iyo. maT saxlSi vcxovrobdi. am xnis manZilze es kata vnaxe da ise momefera, Cems naTesavs vuTxari _ is kata minda-meTqi. iman katis patrons uTxara da momiyvana. davarqvi kaWu. katu megrulad hqvia katas da Wu davamate. miviyvane iq, sadac Cemi fuli emarTaT da erTad vcxovrobdiT. es kata yvelgan da yvelafers svrida. naTesavs colma uTxra, iSove, sadac ginda is fuli da ema katianad gauSvi aqedano. kata damexmara, rom fuli damebrunebina, _ masac hqonia misia. cocxali arsebaa, ki gamifuWa iataki, magram roca giyvars, xom uTmen?! _ ra iqneba Tqveni gzavnili sazogadoebisTvis? _ erTmaneTi uyvardeT, es litoni sityva da ganmeoreba rom ar aRmoCndes, ubralod, vityvi _ me aqamde ver movidodi, siyvaruli rom ar yofiliyo. vTqvaT, igive, wigni da sa- Rebavebi rom momatanina, iman xom siTbo gamoiCina. zogjer qaria, quCaze rom ver gadavdivar, iseTi siyvaruliT mexmarebian da es aris ulamazesi grZnoba. im dros iseTi gaxarebuli var da im dros Cemi tvini da guli yvavis. erTxel, studentobis dros, saSineli qari iyo da iqve mdgomma darajma palto gaSala, ise wamiZRva, amitomac vambob, _ siyvaruli aris siTbo da amis msgavsi araferia. _ Tqven risi gjeraT? _ sityvis, vijereb yvelafers, es RmerTis saocari saCuqaria adamianisTvis da arasworad ar unda gamoviyenoT. _ Tqveni misiisgan Sesas- rulebeli ra dagrCaT? _ Cemi 80 wlis gadasaxedidan vfiqrob, rom Cemi misia aris Cemi gadarCena, piradad Cemi. mixarodes is, rasac vakeTeb da vuyureb. _ vin aris ema qecbaia? _ is, romelic cxovrebam afxazeTidan borjomSi, iqidan ukan, mere TbilisSi gadmomagdo, Tumca dRemde var adamiani, romelic ar gatyda da aris iseTi, rogoric aris. ema aris gmiri, romelmac bevris cxovreba Secvala, romlisTvisac mTavari azrovnebis xarisxi da pasuxismgeblobaa. is ar aris morCili da ibrZvis bolomde, misi saboloo misia sakuTari Tavis gadarCenaa. is axlac marto kiTxulobs am statias ise, rom misi „sparsuli xaliCa” daurRvevelia. cota xanSi Tavis saRebavebs, kalams, an nemss aiRebs, sayvarel saqmes Seudgeba da xelovnebis kidev erTi nimuSic mzad iqneba. N3 (180) 31.01-6.02.2017 w. 37