Views
1 year ago

qron181

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com yovelkvireuli gazeTi eqskluzivi soso da misi gamodis samSabaTobiT N4 4 (181) 7.02 02.201 .2017 fasi 2 lari razmi gv. 7 meufe serafimes skandali soso gogaSvilma augora?! gv. 2 gia JorJoliani: `gadarCenis politika gviWiravs da ase iqneba, Tu saxelmwifom pasuxismgebloba ar aiRo!~ gv. 20 N4 (181) 7.02-13.02.2017 w. daviT narmaniasa da rokfelerebis ojaxis saerTo proeqti gv. 10 nino kalandaZe: `ivaniSvili ver amoqolavs yvela xvrels, sadac Tavisufali sunTqva aris SesaZlebeli~ gv. 26 1