Views
1 year ago

qron181

nino tabaRua ramdeni

nino tabaRua ramdeni wlisaa Cveni statiis gmiri, Tu mas sakuTari meRvineoba da, masTan erTad, yvelis biznesic aqvs? jemal xatiaS- vili warmoSobiT kaxeTidan, sofel tibaanidanaa. 14 wlis iyo, rodesac pirvelad Tavad dawura Rvino, Semdeg daaZvela da SedegiT imdenad kmayofili aRmoCnda, rom sakuTari Rvinisa da yvelis brendi, „butrana” Seqmna. axla universitetSi bi- znesis administrirebis fakultetze swavlobs, Tavisufali dro, TiTqmis, ar aqvs: biznesis Teoriulad Seswavlis Semdeg mis uSualo ganxorcielebaze (sakuTar ofisSi) gadadis. misi Rvinis dagemovnebisas sa- Sualeba gaqvT, daagemovnoT yveli, romelic, rogorc amboben, saukeTeso gemos tovebs aRniSnul RvinosTan erTad. „butrana” ramdenime tipis yvels awarmoebs, erT-erTi saferavis Rvino- Si Zveldeba, aseve aqvT TaflSi damzadebuli (or kviramde inaxeba TaflSi) da TaTaraSi davargebuli yvelic. miuxedavad imisa, rom yvela zemoT CamoTvlili saxeoba bazrisTvis garkveul siaxles warmoadgens, axalgazrda mewarme SeCerebas ar apirebs da uaxloesi momavlisTvis kidev sami saxeobis yvelis damatebas gegmavs. bazarze, daaxloebiT, 1 welia, Riad gamovida da mis aTvisebas sakuTari resursebiT cdilobs. manamde ki biWi, romelic sakuTari brendis saerTaSoriso donis brendad qcevasa da „butranas” uZveles venaxebTan Satos aSenebaze ocnebobs, saku- Tar Tavze „qronika+”-is mkiTxvels esaubreba: _ jemal, mogviyevi cotaode- ni Senze. _ 19 wlis var, warmoSobiT qiziyidan, sofel tibaanidan, vswavlob kavkasiis universitetSi biznesis administrirebaze da mcire saojaxo biznesi maqvs. Sevqmeni sakuTari brendi „butrana”, romelic aerTianebs Rvinosa da yvels, sofel tibaanTan mdebare venaxebs, romelic kaxeTSi erT-erTi uZvelesia. yvela Cemi produqti am venaxidan iwureba da yvelic am RvinoSi Zveldeba, amitom hqvia „butrana”. myavs 9 wlis Zma, romelic 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com saqmeebSi mexmareba xolme. ojaxiT TbilisSi vcxovrobT, Tumca papa da bebo kaxeTSi myavs. iq yovel SabaT-kviras Cavdivar. vfiqrob, rom yvelaze metad papa amayobs CemiT, uxaria, rom mis gzas vagrZeleb. axla meore kursze var da swavlis gagrZelebas imave mimarTulebiT holandiaSi vapireb, Tumca manamde minda, Cemi biznesi kargad awyobili mqondes da mere iqidan gavagrZelo saqmis warmoeba. _ ratom dainteresdi meRvineobiT da ra iyo Seni STagoneb- is wyaro? _ daintereseba ojaxidan modis, romelic didi xania, soflis meurneobaSi aqtiur saqmianobas eweva, kerZod, mevenaxeobaSi. vfiqrob, am sferos, mevenaxeobis mimarT daintereseba papis, jemal xatiaSvilis damsaxurebaa. man maswavla venaxis movla da qiziyuri tradiciuli Rvinis dayeneba. amis Semdeg 14 wlis viyavi, rodesac pirvelad martom davwure Rvino, Sevinaxe da 3 wlis manZilze vaZvelebdi. garda amisa, mevenaxeobisadmi interesi 15 wlis asakSi papasTan er- Tad napovnma qvevrebma gaaZliera, romlebic Cveni venaxis teritoriaze aRmovaCineT. _ riT daiwye sakuTari bren- dis Seqmna da ra sirTuleebi Segxvda gzad? _ 17 wlis asakSi sakuTari brendis Seqmna gadavwyvite, rodesac xsenebuli 3 wlis daZvelebuli Rvino gavxseni. mere megobrebsa da ojaxis wevrebs gavasinje da didi mowoneba daimsaxu- axalgazrda meRvine, romelic papis gzas adgas da ukve sakuTari brendis mflobelia ra. swored aman gamiCina survili, Semeqmna brendi, romelsac Tavdapirvelad „xatiaSvilebis mevenaxeoba” davarqvi, Semdeg ki _ „butrana”. erTia survilis qona da meore _ ganxorcieleba _ amaSi papa da interneti damexmara. araqarxnuli meTodiT Rvinis Camosasxmelad inventaris yidva damWirda, romlisTvisac Cemi danazogi gamoviyene, Tavidan aseve sirTule iyo etiketireba, brendis warmoeba, es yvelaferi CemiT, internetis saSualebiT gavige. ramdenime festivalze gamovedi da metis keTebis survili gamiCnda, _ roca vnaxe, rom turistebi da momxmareblebi modiodnen da Cems Rvinosa da yvels yidulobdnen da moswondaT _ stimuls maZlevda. _ ra mogca iman, rom dRes sakuTari Rvinis brendis mflobe- li xar? _ imis sawyisi momca, rom gavfarTovde da viyo Rvinisa da yvelis erToblivi brendis er- TaderTi mflobeli saqarTveloSi. _ ras akeTeb yvelaze didi siamovnebiT? _ albaT, imas, rac yvelaze metad msiamovnebs, _ iseTi produqciis warmoeba, romelic sazogadoebaSi sayvareli yvelisa da Rvinis asocirebas gamoiwvevs. Zalian sasiamovnoa, rodesac Sens Sromas viRac afasebs da mowons is, rasac Seni xeliT qmni. _ visTvis, an risTvis ar genaneba raime? _ pirvel rigSi, sakuTari Sroma ar menaneba da miznebis misaRwevad yvelafers vakeTeb. kidev, ojaxis wevrebisTvis araferi menaneba, radgan saqmisadmi siyvaruli maT maswavles. _ ra aris saqmeSi yvelaze mniSvnelovani SenTvis? _ ra Tqma unda, xarisxi, romelic Cemi brendis Sedegebs ganapirobebs. _ da ra aris yvelaze Rirebuli adamianSi, ras afaseb yve- laze metad? _ vfiqrob, erTguleba, patiosneba da madlierebis grZnoba yvelaze Rirebulia adamianSi. _ ra gaRizianebs yvelaze metad? _ rodesac adamiani ver xedavs Sens damokidebulebasa da yuradRebas. _ risTvis ar genaneba dro? _ dro ar menaneba sakuTari saqmisTvis, swavlisTvis da sayvareli adamianebisTvis. _ Tavisufal dros ras akeTeb xolme? _ vtkbebi TavisuflebiT, pirvel rigSi, daxarjul energias aRvadgen, rac, ZiriTadad, ZilSi gamoixateba, zogjer megobrebTan erTad verTobi, an bunebaSi gavdivar. cota xniT yvelafrisgan visveneb, vwydebi. _ maqsimalisti xar? _ maqsimalisti, rasakvirvelia, var, radgan yovelTvis vcdilob gavakeTo sakuTari 36 36 N4 (181) 7.02-13.02.2017 w.

SesaZleblobebis maqsimumi da gamoviyeno arsebuli resursebi. ar momwons, rodesac raime sa- Tanadod araa gakeTebuli. _ ra musikas usmens xolme ax- algazrda meRvine? _ parov stelari momwons yvelaze metad. _ ras gaZlevs yoveli axali gaTenebuli dRe? _ ukeTesis imeds da ufro metis gakeTebis survils. _ raze ocnebob? _ vocnebob, rom sakuTari brendi „butrana” saerTaSoriso donis brendi gaxdes da „butranas” uZveles venaxebTan avaSeno Sato Zveleburi qarTuli marniT, sastumroTi da verandiT. _ Tu gyavs filmis, an wignis gmiri, romelsac ggonia, rom hgavxar. _ filmi „velur pirobebSi” (Into The Wild), radgan es personaJi cdilobs, nebismier fasad miaRwios Tavisuflebas da saku- Tari miznebisTvis yvelaferze uars ambobs: sayvarel adamianebze, fulze, qonebaze da TavisuflebisTvis ibrZvis, es ukanaskneli ki mgonia, rom dRes aravis aqvs. _ vin aris misabaZi magaliTi SenTvis da ratom? _ CemTvis misabaZi magaliTi, adamianuri TvalsazrisiT idealurebi Cemi mSoblebi, papa da bebo arian. isini saqmisadmi siyvaruliT, SromismoyvareobiT, rigiT adamianebTan Tbili damokidebulebiT gamoirCevian. _ dRes ra problemas xedav im sferoSi, sadac moRvaweob da, zogadad, saqarTveloSi? _ zogadad, bevri problemaa, magram aRvniSnavdi ganaTlebis dones, azrovnebas. xalxs, ubralod, miznebi da survilebi ar gaaCnia. garda amisa, meti xelSewyoba da mxardaWera sWirdebaT damwyeb biznesmenebs. _ rodis isveneb xolme da rogor? _ visveneb, rodesac leqciebi ar maqvs. gansakuTrebiT miyvars buneba da mTaSi yofna. sayvareli adgili aris kaxeTi, sofeli tibaani da sofeli xornabuji. Ti- Tqmis yovel SabaT-kviras Cavdivar. bavSvobis wlebi iq gavatare da Zalian miyvars. aseve mTa, sadac yvelaze metad visveneb da erT-erTi yvelaze sayvareli adgili aris borjomi. _ ra aris SenTvis is saqme, rasac akeTeb? _ udidesi siamovneba. vakeTeb imas, rac msiamovnebs. sul cota xnis win yvelis industriaSi ori axali saxeoba Sevqmeni: TaTaraSi davargebuli da qvevris rqawiTelSi davargebuli yveli, Sedegi ki msiamovnebs. zogadad, siamovnebisTvis vcxovrob, visiamovno me da vasiamovno sayvareli adamianebi. N4 (181) 7.02-13.02.2017 w. 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com `17 wlis asakSi sakuTari brendis Seqmna gadavwyvite, rodesac 3 wlis daZvelebuli Rvino gavxseni. mere megobrebsa da ojaxis wevrebs gavasinje da didi mowoneba daimsaxura. swored aman gamiCina survili, Semeqmna brendi, romelsac Tavdapirvelad `xatiaSvilebis mevenaxeoba~ davarqvi, Semdeg ki - `butrana~. erTia survilis qona da meore - ganxorcieleba - amaSi papa da interneti damexmara. araqarxnuli meTodiT Rvinis Camosasxmelad inventaris yidva damWirda, romlisTvisac Cemi danazogi gamoviyene, Tavidan aseve sirTule iyo etiketireba, brendis warmoeba, es yvelaferi CemiT, internetis saSualebiT gavige. ramdenime festivalze gamovedi da metis keTebis survili gamiCnda, - roca vnaxe, rom turistebi da momxmareblebi modiodnen da Cems Rvinosa da yvels yidulobdnen da moswondaT - stimuls maZlevda~ _ Seni azriT, Tavisufali xar? _ ara, Cemi azriT, Tavisufali dRes aravinaa. sul viRacaze xar damokidebuli da roca es asea, Tundac, finansurad, es imas ni- Snavs, rom Tavisufali ar xar. _ SenTvis ra aris Tavisu- fleba? _ Tavisufleba CemTvis aris sakuTari survilebis ganxorcieleba da misi srulyofa; damoukideblad cxovreba, rac dRes Zalian rTulia. saerTod, rTulia iyo Tavisufali. _ cxovrebis ra etapze xar axla? _ vfiqrob, axla cxovrebis sawyis etapze var da kidev bevri ram maqvs gasakeTebeli. _ sakuTari Tavi ipove? _ mTlianad, 100%-iT _ ara. jer kidev vfiqrob, rom marto is SesaZlebloba ar maqvs, rasac axla vakeTeb. _ rame misia gaqvs cxovreba- Si? _ ara mgonia, ubralod, saku- Tar ambiciebs da miznebs vemsaxurebi. _ ra aris is, risTvisac ibrZ- vi? _ ambciuri adamiani var da vfiqrob, rac Cafiqrebuli maqvs, aucileblad mivaRwev. Cemi ocnebis asaxdenad vibrZvi, romelic „butranas” uZveles venaxebTan Satos aSenebas gulisxmobs. _ ra aris SenTvis cxovrebis azri? _ sakuTari Tavis srulyofa da realizeba. _ rogor fiqrob, gaqvs Tu ara warmatebis miRwevis Sansi dRevandel saqarTveloSi? _ ra Tqma unda, maqvs, amis Sansi yvelas aqvs, mTavaria, iSromo da Seni saqme ar daizaro, warmateba aucileblad mova. vfiqrob, rom me jer warmatebuli ar var. _ ra geimedeba? _ is, rom xval dRevandel dReze ukeTesi iqneba. _ visi imedi gaqvs cxovreba- Si? _ ojaxis wevrebisa da megobrebis. _ gaqvs iseTi principi, rasac arasdros uRalateb? _ erTguleba. _ rom ara jemal xatiaSvili, vin iqnebodi? _ ar mifiqria, momwons saku- Tari Tavi da vmuSaob, rom uke- Tesi viyo. _ da mainc, vin aris jemal xatiaSvili? _ jemal xatiaSvili erTi Cveulebrivi, 19 wlis biWia, romelic swavlobs da, amavdroulad, sakuTari Rvinisa da yvelis biznesi aqvs. cdilobs, siaxleebiT icxovros da ar dasjerdes imas, rasac ukve miaRwia. _ ra aris Seni samomavlo geg- ma? _ rac Seexeba samomavlo gegmebs, minda evrokavSiris standartis danergva yvelis sawarmoSi da safirmo maRaziis gaxsna TbilisSi. albaT, Semdeg wlebSi, Soreul perspeqtivaSi, pirveli Rvinisa da yvelis bar-restoransac gavxsni. _ ra iqneba Seni gzavnili sa- zogadoebisTvis? _ maqsimalurad gamoiyenon SesaZleblobebi da sakuTari Tavis realizeba im saqmeSi, romelic yvelaze metad uyvarT da izidavT. marTalia, amisTvis didi Sromaa saWiro, magram Sromas aucileblad moaqvs sasiamovno da Sesabamisi Sedegi. orientirebulebi iyaviT mudmiv ganviTarebaze. axalgazrda mewarme kvlav gaagrZelebs muSaobas sakuTar Tavze, Rvinoze, yvelze da ecdeba, rom is ara mxolod Cvens qveyanaSi, aramed msoflioSi gaxdes cnobili _ marto misi ki ara, qveynis saxelic ufro gaicnon, vidre axlaa. man mizani daisaxa, ibrZola da Sedegic miiRo, 19 wlis biznesmeni SeCerebas ar apirebs. is qarTul saqmes emsaxureba. gaicaniT, es jemal xatiaSvilia. 37