Views
1 year ago

qron181

procesi gaCerebulia.

procesi gaCerebulia. ratom iweleba es saqme, ar vici da amitom gadavwyvite, rom mediasaSualebebs mivmarTo. yvela Cinovnikma pasuxi unda agos, rodesac biuros ufrosi aseT mavneblur saqciels sCadis da gamosworebaze ki ar fiqrobs, aramed TanamSromels aTavisuflebs. absoluturad yvela mimarTulebiT vapireb brZolas da Tu qveynis SigniT resursebs amovwurav, ar gamovricxav, strasburgis sasamarTlosac ki mivmarTo. ukan ar davixev, _ miuxedavad imisa, rom qardavam icoda, ori mcirewlovani Svili myavda, 2016 wlis pirvel oqtombers samsaxuridan gamaTavisufla, arada ojaxSi mxolod me vmu- Saob da ojaxs sxva saarsebo wyaro ar gaaCnia, aseve myavda mZime avadmyofi deda, dRes is ukve gar- Tamar batiaSvili 593 61 74 15 ssip „sajaro samsaxuris bi- uros” yofili TanamSromeli, irakli kilaZe, biuros ufros ekaterine qardavas saxelmwifo Tanxis aramiznobriv xarjvaSi adanaSaulebs. rogorc kilaZe „qronika+”-Tan acxadebs, samsaxuridan misi ganTavisuflebis mizezi swored aseTi faqti aR- moCnda, rodesac man qardavas sTxova, biuros kuTvnili manqa- nis ori saburavi ukan daebrunebina. 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com irakli kilaZe „qronika+”-s esaubreba irakli kilaZe: _ ssip „sajaro samsaxuris biuroSi” 2009 wlis agvistodan sxvadasxva poziciaze vmuSaobdi. 2012 wlidan ukve saxelmwifo SesyidvebSi viyavi, magram 2014 wels, rodesac axali xelmZRvaneloba movida, yvelaferi gadaalaga. Sesyidvebis koordinatori viyavi, zemdgomi ar myavda da yvelanair operacias me ganvagebdi. rodesac axali xelmZRvaneloba movida, ufrosi daminiSnes da yvelanairi funqcia Seicvala, Zveli TanamSromlebi axali ufrosisTvis, ekaterine qardavasTvis, miuRebelni gaxdnen. qalbatoni qardava Tanamdebobaze movida Tu ara, 18 TanamSromlidan 12-ma ganTavisuflebis Sesaxeb gancxadeba dawera, miuxedavad imisa, rom politikurad angaJirebuli arc erTi viyaviT. marTalia, samsaxuridan wasvlis mizezi aravis miuTiTebia, magram rodesac 18-dan 12 TanamSromeli gancxadebas wers, advilad misaxvedria, iq rac xdeba. me, Sesyidvebis koordinator- Tan erTad, mTavari analitikosi gaxldiT da samarTlebriv sakiTxebs vkurirebdi. CamomerTva yvelanairi samarTlebrivi gadawyvetilebis funqcia, aseve Sesyidveb- Si gadawyvetilebis miRebis funqcia da mxolod teqnikuri Semsrulebeli davrCi, rogorc Zveli TanamSromeli. albaT, Cem mimarT undobloba iyo da ar gamiprotestebia, magram zemdgomebad absoluturad arakompetenturi xalxi iniSneboda da vuTxari, rom es raRac Secdomas gamoiwvevda. mipasuxes, _ ara uSavs, Sen dawynardi da rasac getyviT, Seasruleo. _ rogor daiwyo Tqven Soris uTanxmoeba? _ pirveli uTanxmoeba imiT daiwyo, rom ufrosis xarjebi dausabuTebeli iyo, amis dasabuTeba moviTxove, vuTxari, rom iseTi moxsenebiTi baraTi daewera, sadac es xarjebi dasabuTebuli iqneboda. mTeli uflebamosileba CamomerTva, magram mainc Zveli brZaneba funqcionirebda, rom Sesyidveb- Si monawile piri viyavi da pasuxismgebloba mec mekisreboda. gadawyvetilebis miRebis ufleba aRar mqonda, magram, amis miuxedavad, es sabuTebi Cems xelSi xvdeboda. aRmoCnda, rom absoluturad dausabuTebeli 800-900 lari TiTqos warmomadgenlobiT xarjSi gadioda. warmomadgenlobiTi xarji aris, magaliTad, stumari, magram igi biuroSi ar Canda. swored amis dasabuTeba moviTxove. am moTxovnam qalbatoni qardava gaabraza, rogor gavbede amis Tqma, radgan iq monuri sistema unda yofiliyo, rasac getyodnen, is unda Segesrulebina, amas miaRwia kidec da im 12-ma TanamSromelma, romelic ar daeTanxma, gancxadebebi dawera da wavida, danarCenSi ki es SiSi damkvidrda. 2015 wlis 13 ivnisis Tbilisis stiqiis dros dagvianebebi amoyara da erTi Tvis xelfasi damiqviTa. ukve gasagebi iyo, ras moqmedebda, amitom moxsenebiTi bara- Ti oficialurad gavaforme, romelic 2015 wlis 7 agvistoTi davaTariRe, sadac vwer, rom saxelmwifo biujetis xarjebi aramiznobrivad ixarjeba, gTxovT, xeli ar moaweroT Sesabamis miReba-Cabarebis aqts da biuros beWdiT ar daamowmoT, Tu es xarjebi detalurad dasabuTebuli ar iqneba-meTqi. erTi TviT adre misi gamocemuli brZaneba aviRe, romliTac xelfasi dameqviTa da sasamarTloSi gavasaCivre, Tan mivuTiTe, es ras mohyva, _ rogorc ki dausabuTebeli xarjebi aRmovaCine, mesame dResve disciplinuri sasjeli damekisra yvelanairi kanondar- RveviT. xelfasis CamoWra mZime disciplinuri sanqciaa da sanam amas gamoiyenebda, jer msubuqi sanqcia unda mieRo. aqac Cans, rom Cem mimarT ufrosma angariSsworeba daiwyo. qardava amaze ufro metad gabrazda, swored am dros Tavis kabinetSi pirvelad damemuqra. _ ra saxis muqara iyo? _ rodesac qardavasTan kabinet- Si dasalaparakeblad Sevedi, miTxra, rom nebismieri mizeziT samsaxuridan gamiSvebda. Tan icoda, rom me da Cemi meuRle Svils velodebodiT, 2 TviT adre sadazRvevo xelSekruleba Semiwydeboda da mere SemeZlo, sasamarTloSi meCivla, romelic didi xani gaiweleboda. es iyo saSineli zewola, romliTac bavSvis sicocxles safrTxe emuqreboda da iZulebuli gavxdi, sarCeli ukan gamometana. es dokumentebi Senaxuli maqvs. bolos, saerTod SeveSvi da muSaoba gavagrZele. misi mxridan es iyo iZuleba, romelic Tu damtkicda, sisxlis samarTlis kodeqsiT dasjadia, magram advilad dasamtkicebelia. suleli xom ar viyavi, rom sasamarTlos sarCeliT mivmarTe da ukan gamovitane? kontrolis palatam, an, Tundac, saxelmwifo auditma rom Seamowmos, faqti dadasturdeba, is xarjebi ar aris dasabuTebuli. _ aRniSneT, rom sasamarTl- odan sarCeli ukan gamoitaneT, ratom gagrZelda konfliqti? _ 2016 wlis martSi finansTa saministros momsaxurebis saagentos moZravi qoneba gadaecemoda, anu biuroSi rac ar gWirdeba, unda aRiweros da am saagentos gadavceT. am qonebis aRwera damevala. rogorc aRvniSne, adre Sesyidvebis koordinatori viyavi da Sesyidvebs yovelTvis Tvals vadevnebdi, moZiebis dros aRmoCnda, rom ori saburavi, romelic adre SevisyideT, arc Camowerili iyo da arc gadacemuli. gamaxsenda, rom es saburavebi mZRolebma adre, ratom- Rac, ufrosis, qardavas pirad farexSi Seinaxes. radgan sameurneo saqmeebi me ar mevaleboda, ar gavyolivar, magram rodesac am qonebis aRweris sakiTxi dadga, Sevaxsene da vuTxari, _ gTxovT, moitanoT es saburavebi da am qonebasac finansTa saministros momsaxurebis saagentos gadavcemT-meTqi. amis Tqma iyo da qardavam xelaxali zewola daiwyo, rom gancxadeba damewera da samsaxuridan wavsuliyavi. uari vTqvi, Semdeg sabu- Ti SeTiTxnes, rom SesyidvebSi raRac Secdoma moxda. _ ra Secdomaze iyo saubari? _ Secdoma Seexeboda imas, rom Sav siaSi registrirebul kompaniasTan xelSekruleba daido. erTerTi xelmomweri mec viyavi, ar gadamimowmebia, radgan maT kompetenciaSi Sedioda, visTan vdebdiT xelSekrulebas. es ufrosebma TavianT Tavze aiRes, me, rogorc arasando pirs, xelSekrulebebi saerTod gamauqmebines da TviTon mohqondaT sia _ visTan unda dadebuliyo xelSekruleba. aRarc vamowmebdi, radgan kidev unda meCxuba da xelSekrulebas vaformebdi. es Secdoma aRmoCnda, rom xelSekruleba gaformda kompaniasTan, romelic Sav siaSi iyo. kanonis mixedviT, Sesyidvebis saagento yovelgvar kanondarRvevas aanalizebs da Tu miiCnevs, rom is mniSvnelovani darRvevaa, maSin kanon- Si pirdapir weria, rom Sesyidvebze pasuxismgebel pirs pirdapir ekisreba 1500 laris jarima. werili movida, rom Sesyidvebi arasworadaa ganxorcielebuli, magram imdenad umniSvnelo darRveva iyo (100 laramde saweri pasta da furceli), rom Sesyidvebis saagentom samarTalwarmoeba ar daiwyo, magram radgan qardava Cemze ukve gabrazebuli iyo da moSoreba undoda, radgan dausabuTebel xarjebTan dakavSirebiT veranairad gamaCera, maSin pasuxismgebeli gamxada, brZaneba dawera da samsaxuridan gamaTavisufla. es ukanonobaa. _ sasamarTlos mimarTeT? _ diax, sasamarTloSi viCivle, magram es grZelvadiani procesia da 1-2 weli sWirdeba. sasamarTlom saqme warmoebaSi miiRo, magram ganxilva jer ar dawyebula. aseve prokuraturas mivmarTe, rom saxelmwifos ziani miadga. ratomRac, prokuratura gaCerebulia, arc gamoZiebas iwyebs da arc uars ambobs. prokuraturaSi zepiri gasaubreba gaviare da gamoZieba rom daiwyos, mowmis saxiT gamokiTxvaze unda damibaron, arc es keTdeba da `sajaro samsaxuris biuros~ ufross yofili TanamSromeli saxelmwifo Tanxis aramiznobriv xarjvaSi amxels! `qalbatoni qardava Tanamdebobaze movida Tu ara, 18 TanamSromlidan 12-ma ganTavisuflebis Sesaxeb gancxadeba dawera, miuxedavad imisa, rom politikurad angaJirebuli arc erTi viyaviT. marTalia, samsaxuridan wasvlis mizezi aravis miuTiTebia, magram rodesac 18-dan 12 TanamSromeli gancxadebas wers, advili misaxvedria, iq rac xdeba~ dacvlilia. qardavas ukanono, winaswar ganzraxuli qmedebiT dedaCems sicocxlis gaxangrZlivebis safrTxe Seeqmna, xolo Cems 7 wlis bavSvs, luka kilaZes, romelic dRes ukve Tavis asakSi saqar- Tvelos Wadrakis federaciis Tasis mflobeli da Tbilisis Cempionia, mamis umuSevrobis gamo momavali unda daengres, radgan erTma daboRmilma Cinovnikma ase moisurva. swored qardavas ukanono gadawyvetilebam mogvitana is ziani, rom finansuri resursis gadaketvis gamo Svili baTumSi msoflio Wadrakis Cempionatze ver gaviyvane, romelsac SeiZleboda, samSoblosTvis kargi Sedegi moetana. ai, aseTi Cinovnikebis gamo ferxdeba Cveni inteleqtualuri cxovreba! Cemi mizania, es saqme rezonansuli iyos, romelic Cvens qveyanaSi arakompetenturi da arakvalificiuri Cinovnikebis gamovlenasa da maT CamoSorebas daudebs saTaves. am SemTxvevaSi arasamTavrobo organizaciebsa da Jurnalistebs yvelaze didi misia aqvT, msgavsi saqmeebi saaSkaraoze gamoitanon da sazogadoebis gansjis sagani gaxadon. imasac getyviT, rom 2014 wlis 2 seqtembris #68/ sa da #69/sa brZanebiT, ssip „sajaro samsaxuris biuros” ufrosma ekaterine qardavam sakuTar Tavs danamati dauniSna Tanamdebobrivi sargos 70%-iT (dRemde danamatiT aRebuli Tanxa 50 000 lars scildeba). dasabuTebaSi weria, rom es Tanxa zeganakveTuri muSaobisaa da gansakuTrebiT sapasuxismgeblo funqciuri datvirTvis gamo mieniWa. Tumca biuros ufrosi ekaterine qardava ver akonkretebs, ra gansakuTrebuli datvirTva hqonda mis muSaobas am sami wlis ganmavlobaSi, an ra gaakeTa iseTi, rac biuros debulebiT ar iyo gaTvaliswinebuli (rac evaleboda, amisTvis misi Tanamdebobrivi sargo 2900 lars Seadgens), an saidan icoda sami wliT adre, rom mas zeganakve- Turi muSaoba mouwevda, rom aTiaTasobiT danamati aeRo?! `qronika+" mTeli dRis manZilze cdilobda ssip "sajaro samsaxuris biurosTan" dakavSirebas oficialur vebgverdze miTiTebul nomer- ze: 2-19-27-27, magram Cvens zarebs aravin upasuxa. Setyobineba gavugzavneT eleqtronul fostazec, ma- gram am dromde pasuxi ar migviRia. ekaterine qardava 6 N4 (181) 7.02-13.02.2017 w.

maka mosiaSvili 599 97 25 55 miuxedavad imisa, rom saxelm- wifo usafrTxoebis strategiis erT-erTi umTavresi sakiTxi korufciasTan brZolaa da amisTvis swored sagangebo antikorufciuli saagentoc arsebobs, Zveli, SevardnaZiseuli mentaluri problema aq kvlav boboqrobs. rogor? ratom? saidan? am kiTxvebze pasuxebis gacema aRniSnul samsaxurebSi moRvawe misi TanamSromlebis qonebrivi deklaraciebis mixedvi- Tac Tavisuflad SeiZleba. periferiebSi dasaqmebuli susis maRalCinosnebis qonebac da sacxovrebeli saxlebis fasadic 2014 wlis mere dRiTi dRe icvleba. kerZod, maTi ojaxis wevrebs axali biznesebi uCndebaT, maTi ojaxis axloblebi maRalanazRaurebad samsaxurebSi saqmdebian da a. S. „qronika+”-is wyaros informaciiT, sus-is e. w. tipebs, imis garda, rom biznesmenebisgan soliduri „grevic” mosdiT, aseve aqvT jibis fulisTvis gadadebuli Savi mankieri mxare gasuli saukunis gadmonaSTia, SevardnaZiseuli epoqis samaxsovrod. azerbaijanelebis cnobierebaSi korufcia isev binadrobs. es erTgvari SesaZleblobaa, rom korufciiT gatacebulma Cinovnikebma fulis aReba daiwyon. saqarTveloSi korufcia sagangebod isjeba da mravalwlian patimrobas niSnavs. 2003 wlis „vardebis revoluciis” mTavari miRweva korufciis aRmofxvra iyo, ramac saxelmwifo mwyobrSi moiyvana da 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com bebidan, ramdeni adamiani midis jarSi, saerTod? _ ara, CemTvis ar ukiTxavT. _ an vin unda gkiTxoT? statistikis departamenti am TemiT arc ki dainteresebula. gasagebia, rom kanoniT maT SeuZliaT gadaavadon da a. S aseve SeuZliaT iswavlon da am periodSi jari aRar moixadon. xom iyo is dro, institutebSi Svilebs imitom awyobdnen, rom jarSi aRar waeyvanaT, samagierod, samxedro bileTi undodaT. amisTvis ki samxedro kaTedra arsebobda, romelic jaris magivrobas uwevda. realurad es yvelaferi maSin fuliT ixarSeboda da sxvadasxva er- Teul instanciaSi nawildeboda. mere yvelaferi Seicvala da erT sivrceSi moeqca. ufro konkretulad is maxinji sistema gaqra, samxedro kaTedrebi gauqmda. ar ginda jarSi wasvla? amisTvis dadgenili saerTod ar arsebobs, sadac saxelmwifoebriv wyobas ver grZnoben da miaCniaT, rom jari araTu saxelmwifo valdebuleba, aramed jojoxeTia. es warmodgena maT, daaxloebiT, 17-20 wlis winaT CamouyalibdaT. samagierod, maTi azriT, aseTi problemis mogvareba fulis gadaxdiT SeiZleba. fuli jojoxeTs anaTebso da isinic ase anaTeben da ixdian. _ vis uxdian? _ sus-is TanamSromlebs, romlebsac swored aseTi zonebi aqvT gadanawilebuli, maTTan molaparakebebi aqvT da uxdian, mere isini rogor agvareben, es sxva sakiTxia, Tumca jarSi viRacebi aRar mihyavT. es xdeba eTnikuri azerbaijanelebiT dasaxlebul soflebSi. am SemTxvevaSi kaxeTzea saubari. kaxeTis iqiT ra xdeba, ar vici. _ sakmaod mZime braldebaa. el gvesaubra. soso gogaSvils Semodgomidan swored korufciasTan brZolis saagentos kurireba CamoerTva. gomelauris gadawyvetilebiT es mimarTuleba sxva moadgiles Cabarda. rogorc „qronika+”-is wyaro iuwyeboda, amis erT-erTi mTavari mizezi gogaSvilis mier SerCeuli kadrebi iyo, romelTac Tavi ver gaarTves da antikorufciuli mimarTulebiT ver imuSaves. sabolood ki, rogorc irkveva, ZiriTadi kamaTi sosos kadrebs exeboda, radgan sosos kadrebi araTu xels uSlidnen korufciul sqemebs, aramed piriqiT, korufcias ayvavebdnen da Tavad iTbobdnen xels. ismis kiTxva, _ ra xdeba?! ra interesi aqvs gogaSvils ise- Ti, rom misi rekomendaciiT mosuli TanamSromlebi ukuRma muSaoben?! udanaSaulobis prezumpciis soso da misi razmi saqmeebic, maT Soris, erT-erTi swored samxedro-savaldebulo samsaxurSi gawvevis sqemaa. saqarTvelos konstituciis Sesabamisad saqarTvelos dacva da samxedro valdebulebis moxda saamiso unaris mqone yvela moqalaqis movaleobaa. samxedro valdebulebis moxdis forma kanoniT ganisazRvreba. saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenil farglebSi moqalaqis mier samxedro valdebulebis SesrulebasTan dakavSirebul RonisZiebaTa ganxorcielebas TavianTi uflebamosilebis farglebSi uzrunvelyofen saxelmwifo xelisuflebis organoebi da municipalitetebi. municipalitetebSive arsebobs Sesabamisi samsaxurebi, romlebic moqalaqeebis jarSi gawvevas uzrunvelyofen. im SemTxvevaSi, Tu wvevamdels ar surs, samxedro savaldebulo samsaxuri moixados, saqarTvelos kanoni saSualebas aZlevs, igi Tanxis anazRaurebis mixedviT gadaavados. Tumca amis garda arsebobs e. w. gegma da municipalitetis es samsaxurebi am gegmis mixedviT mu- Saoben. Sesabamisad, SesaZlebelia, jarSi wayvana, ubralod, raRac periodiT gadasaxadis gadaxdis gareSec gadaidos, Tu amas samsaxuri gaiTvaliswinebs. samwuxarod, saqarTveloSi cnobili faqtia, rom eTnikurad araqarTuli mosaxleoba (gansakuTrebiT azerbaijanelebi), verc qar- Tul sasaubro enas flobs da, Sesabamisad, arc wera-kiTxva icis. amave soflebSi sjeraT, rom xelze fulis micemiT bevri ramis Secvlaa SesaZlebeli. statistikiT dgindeba, rom kompaqturad dasaxlebul azerbaijanul soflebSi rogorc ar ician saxelmwifo ena, aseve ar ician kanonmdebloba, mosaxleobis umetesoba ki gansakuTrebulad ufrTxis jarSi wayvanas. es qveynis biujetic Sesabamisad Seivso. dRes didi gamocana ar sWirdeba, rom korufcia, ubralod, isev modaSia. mTavaria, iyos fuli, saidan da rogor, amas gza uCvenebs. axla ki „qronika+”-is erT-erTi respondentis ambavs gavigebT, sadac aRmovaCenT, rom fulis aReba saxelmwifo uwyebebisTvis absoluturad Cveulebrivi mov- lenaa, arada, isini Tavad unda dasdevdnen korufciis kerebs da aRkveTdnen mas: _ ukiTxavs vinmes TqvenTvis kaxeTSi arsebuli soflebidan: yarajalidan, kabalidan, iormuRanlos 6 soflidan, aseTi didi dasaxle- Tanxa arsebobs raRac periodiT da imas gadaixdi. axla, praqtikulad, yvelaferi moSlilia. qeSi ufro Wris, vidre oficialuri qviTari. _ mTavari amocanac esaa, Tu kanoni gvaZlevs SesaZleblobas, saxelmwifo biujetSi Tanxa Sevi- tanoT da ise aviridoT samxedro samsaxuri, rogor unda gadavixa- doT qeSi, es ver gavige?! _ ra Tqma unda, yvela ar ixdis am qeSs, anu fuls. mosaxleobis udidesi nawili kanonis Sesabamisad iqceva, magram aris mosaxleobis mowyvladi jgufebi, sadac ganaTlebis done Zalian dabalia, `soso gogaSvils Semodgomidan swored korufciasTan brZolis saagentos kurireba CamoerTva. gomelauris gadawyvetilebiT es mimarTuleba sxva moadgiles Cabarda. rogorc `qronika+~-is wyaro iuwyeboda, amis erT-erTi mTavari mizezi gogaSvilis mier SerCeuli kadrebi iyo, romelTac Tavi ver gaarTves da antikorufciuli mimarTulebiT ver imuSaves. sabolood ki, rogorc irkveva, ZiriTadi kamaTi sosos kadrebs exeboda, radgan sosos kadrebi araTu xels uSlidnen korufciul sqemebs, aramed piriqiT, korufcias ayvavebdnen da Tavad iTbobdnen xels. ismis kiTxva, - ra xdeba?! ra interesi aqvs gogaSvils iseTi, rom misi rekomendaciiT mosuli TanamSromlebi ukuRma muSaoben?! udanaSaulobis prezumpciis gaTvaliswinebiT im pirTa gvar-saxelebs ar vasaxelebT, romlebic aRniSnul garigebebSi arian SemCneulebi... Tumca faqti jiutia! gogaSvilis Caxsnis erT-erTi mniSvnelovani faqtori swored es garemoeba iyo. misma kadrebma SeZles da kaxeTSi 90- iani wlebis saqarTvelo gaacocxles. gomelaurs mivmarTavT, - gainteresebT, ra xdeba? SeqmeniT calke, gansakuTrebuli samuSao jgufi, ewvieT kaxeTs da TqvenTvis yvelaferi naTeli iqneba~ _ diax da aseve sakmaod cnobili da gaxmaurebuli faqtic. im soflebTan mWidro urTierToba rom gqondeT, amas Cveulebrivad gaigebdiT. _ saxelmwifo Tu ereva ko- rufciis aRmofxvraSi?! _ saxelmwifoSi vinc amas unda awesrigebdes, is sCadian danaSauls. Cveni es saubari „qronika+”-sa da erT-erT sajaro moxeles Soris Sedga. bunebrivia, mis konfidencialurobas vinaxavT. axla ki meore umTavresi sakiTxi, razedac Cveni Citi araerTx- gaTvaliswinebiT im pirTa gvarsaxelebs ar vasaxelebT, romlebic aRniSnul garigebebSi arian SemCneulebi... Tumca faqti jiutia! gogaSvilis Caxsnis erT-erTi mniSvnelovani faqtori swored es garemoeba iyo. misma kadrebma Se- Zles da kaxeTSi 90-iani wlebis saqarTvelo gaacocxles. gomelaurs mivmarTavT, _ gainteresebT, ra xdeba? SeqmeniT calke, gansakuTrebuli samuSao jgufi, ewvieT kaxeTs da TqvenTvis yvelaferi naTeli iqneba. kanoni ki unda aRasruloT! samSabaTamde, soso! vaxtang gomelauri N4 (181) 7.02-13.02.2017 w. 7