Views
1 year ago

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

LEI_III_V2_FR08

312

Proxecto 2017 PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017 RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS SECCION - 09 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA CAPÍTULOS E ARTIGOS SERVIZOS A2 TOTAL 1- GASTOS DE PERSOAL 13 - LABORAIS 1.082.116 0 1.082.116 16 - COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR 369.916 0 369.916 -------------------------------------------------- T O T A L C A P Í T U L O 1 1.452.032 0 1.452.032 2- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS 21 - REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 19.100 0 19.100 22 - MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 346.595 0 346.595 23 - INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO 6.000 0 6.000 -------------------------------------------------- T O T A L C A P Í T U L O 2 371.695 0 371.695 4- TRANSFERENCIAS CORRENTES 48 - A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 187.500 0 187.500 -------------------------------------------------- T O T A L C A P Í T U L O 4 187.500 0 187.500 6- INVESTIMENTOS REAIS 62 - INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZO 56.000 0 56.000 64 - GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL 178.378 0 178.378 -------------------------------------------------- T O T A L C A P Í T U L O 6 234.378 0 234.378 7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71 - A ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 3.050.000 0 3.050.000 76 - A CORPORACIÓNS LOCAIS 4.973.858 0 4.973.858 77 - A EMPRESAS PRIVADAS 15.111.105 0 15.111.105 78 - A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 4.117.500 0 4.117.500 -------------------------------------------------- T O T A L C A P Í T U L O 7 27.252.463 0 27.252.463 - T O T A L X E R A L 29.498.068 0 29.498.068 313

Libro Centroamerica.indd - Instituto de Iberoamerica - Universidad ...
Bajar PDF - Instituto de Economía - Pontificia Universidad Católica ...
Memoria de actividades 2016 | 1er cuatrimestre
Ver/Abrir - Biblioteca Digital do IPG - Instituto Politécnico da Guarda
Ver/Abrir - Biblioteca Digital do IPG - Instituto Politécnico da Guarda
Ver/Abrir - Biblioteca Digital do IPG - Instituto Politécnico da Guarda
PERIODIKU BANKAR / NUMER 26 / Shkurt 2016
Produktet Tona - Kosova Gati Per Eksport
СОЦИАЛЬНЬІЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ - Social Watch