Views
1 year ago

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

LEI_III_V2_FR08

326

Proxecto 2017 PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017 SECCIÓN - 0 9 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA SERVIZO - A 2 INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PROGRAMA - 7 3 3 A EFICIENCIA ENERXÉTICA E ENERXÍAS RENOVABLES CAPÍTULO ARTIGO CONCEPTO SUBCONCEPTO EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL CONCEPTOS TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS 1 GASTOS DE PERSOAL 3 LABORAIS 0 LABORAL FIXO 00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 807.610 01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 204.354 05 TRIENIOS 66.697 08 IPC GALEGO 3.455 1.082.116 1.082.116 6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR 0 COTAS SOCIAIS 00 SEGURIDADE SOCIAL 369.916 369.916 369.916 ============= T O T A L C A P I T U L O 1 1.452.032 2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS 1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS 10.000 10.000 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.500 2.500 6 EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.500 5.500 9 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL 1.100 1.100 19.100 2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 0 MATERIAL DE OFICINA 00 ORDINARIO NON INVENTARIABLE 6.400 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS 100 02 MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE 2.800 9.300 1 SUBMINISTRACIÓNS 00 ENERXÍA ELÉCTRICA 20.000 01 AUGA 2.000 S U M A E S E G U E 31.300 327

Libro Centroamerica.indd - Instituto de Iberoamerica - Universidad ...
Bajar PDF - Instituto de Economía - Pontificia Universidad Católica ...
Ver/Abrir - Biblioteca Digital do IPG - Instituto Politécnico da Guarda
Ver/Abrir - Biblioteca Digital do IPG - Instituto Politécnico da Guarda
Memoria de actividades 2016 | 1er cuatrimestre
Ver/Abrir - Biblioteca Digital do IPG - Instituto Politécnico da Guarda
Pilares-Publicacion Cluster
ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO SOCIAL
生物多様性 - Global Reporting Initiative
Contenido