Views
1 year ago

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

LEI_III_V2_FR08

304

Proxecto 2017 PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017 O P E R A C I O N S C O R R E N T E S CAPÍTULO ARTIGO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA EXPLICACIÓN DO INGRESO TOTAL CONCEPTOS TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS 3 TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS 0 TAXAS ADMINISTRATIVAS 2 TAXAS POR SERVIZOS PROFESIONAIS 01 MODALIDADE ADMINISTRATIVO-FACULTATIVA 320.000 320.000 320.000 9 OUTROS INGRESOS 9 INGRESOS DIVERSOS 99 OUTROS INGRESOS DIVERSOS 2.000 2.000 2.000 ============= T O T A L C A P I T U L O 3 322.000 305

Libro Centroamerica.indd - Instituto de Iberoamerica - Universidad ...
Memoria de actividades 2016 | 1er cuatrimestre
PERIODIKU BANKAR / NUMER 26 / Shkurt 2016
Produktet Tona - Kosova Gati Per Eksport
СОЦИАЛЬНЬІЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ - Social Watch