Views
1 year ago

GTHB1707

sida 8/vecka

sida 8/vecka 7/2017/GRÄNSLÖST KOLL PÅ KOMMUNER KOLL PÅ KOMMUNER NATIONELL JÄMSTÄLLDHETS- KONFERENS I ESKILSTUNA DEN 6 SEPTEMBER 2017 arrangerar Eskilstuna kommun i samarbete med Sveriges Kvinnolobby för första gången Fokus jämställdhet, en nationell fördjupningskonferens om jämställdhet. SYFTET MED KONFERENSEN är att sprida goda exempel på jämställdhetsintegrering, fördjupa kunskaper och utveckla nya lösningar inom området jämställdhet, arbete och integration. Målgruppen är personer som leder, arbetar med eller ansvarar för jämställda verksamheter i privat och offentlig sektor. Fokus jämställdhet är tänkt som ett fördjupande komplement till Sveriges största jämställdhetskonferens Forum jämställdhet . – Det är oacceptabelt att kvinnor får mindre och sämre etableringsinsatser än män. Fokus jämställdhet i Eskilstuna blir ett tillfälle att gräva djupare i hur jämställdhet kan vara en del av lösningen på de utmaningar som finns när det gäller integration. Tillsammans kan vi prova, utveckla och sprida modeller och arbetssätt som fungerar, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby. FACEBOOK.COM/TIDNINGENGRANSLOST SVAMP, GETMJÖLK OCH HÄSTGRÄSKLIPPARE I GÖTEBORG GÖTEBORGS KOMMUN TROR att svampodlingar, mjölkgetter och hästdrivna gräsklippare är framtiden för nordöstra Göteborg. 32 miljoner satsas nu i ett nytt förortsprojekt som får hård kritik. PROJEKTET STADSLANDET GÖTEBORG beviljades 13 miljoner kronor i stödpengar från EU före årsskiftet. Projektet kommer att pågå i nordöstra Göteborg och drivas av Business Region Göteborg i samarbete med flera förvaltningar. Slutnotan beräknas hamna på 32 miljoner, varav större delen bekostas av kommunen. PÅ BUSINESS REGION Göteborg vill man att invånarna och företagen ska mötas och skapa gröna jobb. Men många av invånarna är inte lika positivt inställda. – Hade jag velat jobba med djur eller odlingar hade jag åkt tillbaka till Namibia. Pengarna behövs till utbildning, bostäder och riktiga jobb. Vi vill inte ha fler djur här. Vi invandrare är redan en stigmatiserad grupp – det här projektet är ren rasism, säger Florence Hansen, boende i Angered till GP. BLAND FÖRSLAGEN FINNS odling av nötter, bär och svampar som kan odlas i redan befintliga slänter, skogsdungar och grönytor mellan bostadsområden, så kallat "agroforestry". ETT SYFTE MED Stadslandet ska vara att skapa "ekologiskt hållbar turism", med andra ord att få göteborgare att vilja turista mer i sin egen stad. Ett delmål enligt projektledaren Dan Melander är att bidra till fler betesdjur på kommunala marker, ett mål som finns inskrivet i Göteborgs miljöprogram. ETT AV FÖRSLAGEN är att hushållen i nordost ska kunna erbjudas andelsägande i drift av får, getter, fjällkor och kameler. Bland visionerna för Angered finns "får- och gethållning för mjölkproduktion med lokalt mejeri". I SAMMA STUDIE skriver man också att "det blir allt vanligare med häst som klimatsmarta dragare av gräsklippare i park- och fastighetsförvaltning", varefter "bruk av hästar i grönyteförvaltning" föreslås kring Angereds centrum. ATT PROJEKTET LÄGGS just i nordöstra Göteborg ska vara av åtanke för befolkningen där. I studien menar man att medborgarna i nordöstra Göteborg har stort intresse av djurhållning och odlingar. MISSTÄNKT ATTENTAT MOT FLYKTINGBOSTÄDER I HUSKVARNA ÄNNU ETT MISSTÄNKT attentat mot ett flyktingboende, denna gång i Huskvarna. Boendet är under byggnation med planerade 30 lägenheter. Polisen har inlett en förundersökning om misstänkt mordbrand. – Personer har setts lämna byggnaden, säger Fredrik Klyver, gruppchef vid polisen. ENLIGT RÄDDNINGSTJÄNSTEN BRANN det på första våningen och man fick stanna kvar under natten för släckningsarbete. Inga personskador har rapporterats. A S

GRÄNSLÖST/vecka 7/2017/sida 9 ”SÖDERTÄLJE TILLSAMMANS” VILL REKRYTERA SNABBARE ARBETSLÖSHETEN BLAND UTLANDSFÖDDA i Södertälje ligger på cirka 26 procent. Det ska jämföras med 4,2 procent för inrikesfödda i Sverige. DE SIFFRORNA LIGGER till grund för ”Södertälje tillsammans”, ett projekt som snabbare ska ge jobb till utlandsfödda. Arbetsförmedlingen, kommunen, Destination Södertälje, företagarna och centrumföreningen deltar i projektet. Meningen är att bygga upp en företagsbank och att man i ett tidigt skede ska koppla ihop rätt kompetens med rätt arbetsgivare. REKRYTERINGSBEHOVET FINNS I kommunen men det kan vara svårt för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens snabbt. Det är något som ”Södertälje tillsammans” ska försöka hjälpa till med. Förhoppningen är att få med sig 100 företag första året. Foto: Pontus Orre / Södertälje kommun NYANLÄNDA VÄLBEHÖVLIGT TILLSKOTT I VÅRDEN I MAJ 2016 beslutade kommunstyrelsen att pröva förutsättningarna för tillfälligt boende för nyanlända vid Åby gärde. Efter utredningen av platsen står det nu klart att planerna inte genomförs. NÄSTAN 30 NYANLÄNDA med yrkesbakgrund inom hälso- och sjukvården har fått praktikplatser i Landstingets Sörmlands verksamheter. Ett par är nu redo för nästa steg, en anställning. Bachar Munir Takla är en av dem. Han arbetar sedan en tid som paramedicinsk assistent på Nyköpings lasarett. BACHAR MUNIR TAKLA kommer från Homs i Syrien, där han under elva år arbetade som fysioterapeut. Han kom till Oxelösund som asylsökande i december 2015 och har nyligen fått uppehållstillstånd. FÖR ATT GÖRA asyltiden mer meningsfull kontaktade han Landstinget Sörmland för att få praktik. Efter praktik hos paramedicin på Nyköpings lasarett hos Oxelösunds vårdcentral hoppas han på en framtid inom sitt yrke i Sverige. INGA TILLFÄLLIGA BOENDEN PÅ ÅBY GÄRDE BESVÄRLIGA MARKFÖRHÅLLANDEN SAMT att det finns föroreningar i området innebär att det skulle bli för dyrt att bygga tillfälliga boenden på platsen. Näringslivs- och planutskottet, som tagit beslutet, bedömer även att kommunen bör ha kommit längre i sitt arbete med trafikfrågan för östra delen av centrala Vallentuna innan platsen används för permanent bebyggelse. Ett arbete med att pröva just detta kan starta tidigast 2018. Foto: temagruppen.se Använd din yttrAndefrihet Stöd Amnesty på PG 90 00 72-0. Tillsammans gör vi skillnad! www.amnesty.se