Views
1 year ago

Kniga

43

43 Биографични бележки Маргерита Ал. Сидерова е от София. Завършила е италианска филология в СУ „Климент Охридски” с втора специалност руски език. Сътрудничила е като преводач на научна информация и художествена литература в редакциите на редица вестници и списания: /„Наука и общество”, Български синдикати ”, ”Феномен”, “ Спектър „ , ”Прогрес”, ”Антени”, ”Театър”, ”Железопътен транспорт”, ”Машиностроител”, ”Компютър”, Музикалната редакция към Софийската Филхармония и др. / Работила е като кореспондент

44 И редактор в редакцията на„Предавания за Италия” - Радио София и симултанен преводач на хонорар в Италианския институт за външна търговия , Центъра за нови стоки и мода и Комитета за приятелство и културни връзки с чужбина. Била е преподавател по италиански език в „Института за чуждесчуждестранни студенти” - София и преподавател по италиански език и италианска литература в НУК – Нацио- налния Учебен Комплекс по Култура / Италиански лицей / в Горна Баня - София . Писала е дисертация на ита- лиански и френски език, участ вайки в трансевропейската програма за висше образование ТЕМПУС ФАР към Евро- пейската Общност с приета кандидатура в Брюксел и в III-ия Университет „Знание” в Рим .

2007-anopriyenko-noorithms-min-cover
DPA_11_istor_ukr_zadan_ua
األبحاث المفيدة للفتاوى السديدة
Социальная активность мусульманского сообщества ...
ïåðåâîçêà îïàñíûõ ãðóçîâ ïåðåâîçêà îïàñíûõ îòõîäîâ
ตัวอยาง
организация производства и обслуживания на предприятиях ...
Содержание соболей
учебник - Издательство «СТАТУТ
Белого дома
1407000002_9786167105550
ДЗ “ДБУ для юнацтва”
מזרע לזרע - המרכז הארצי למורי ביולוגיה
Κολλητ ρι
Опасности на местах авиационных происшествий
полнотекстовый ресурс - С.Торайғыров атындағы ПМУ ...
Ô¼Õ¸Õ¼Õ«