Views
1 year ago

Kniga

45 От дете

45 От дете проявява дарбата си да пише стихове , проза и да драмати- зира приказки. Чрез интереса си към живописта от дете открива и заложбата си да рисува . Свирила е на цигулка в оркестъра на гимназията, учила е тео- рия на музиката – солфеж и музицира свои мелодии. Автор е на сборник стихове, поетични разкази, басни и текстове на нейни песни „ ТИ СИ ТУК” – Изда- телство Български писател 2011 г. и на сборник стихове, поетични разкази , приказки и басни , придружени с нейни рисунки „ВЪЗХОД ИЛИ ПАДЕНИЕ” – Издателство „Читалище” 2013 .

ТИ СИ ТУК Маргерита Сидерова, автор, 2011 г . Издателство „Български писател”,2011г. ISBN 978-954-443-986-8 ВЪЗХОД ИЛИ ПАДЕНИЕ Маргерита Ал. Сидерова, автор, 2013 г. Маргерита Ал. Сидерова, художник, 2013 г. Издателство „Читалище”,2013 г. ISBN 978-954-9508-11-6 За контакти с автора: melodiarte@yahoo.com

2007-anopriyenko-noorithms-min-cover
DPA_11_istor_ukr_zadan_ua
األبحاث المفيدة للفتاوى السديدة
Социальная активность мусульманского сообщества ...
ïåðåâîçêà îïàñíûõ ãðóçîâ ïåðåâîçêà îïàñíûõ îòõîäîâ
ตัวอยาง
организация производства и обслуживания на предприятиях ...
Содержание соболей
учебник - Издательство «СТАТУТ
Белого дома
1407000002_9786167105550
ДЗ “ДБУ для юнацтва”
מזרע לזרע - המרכז הארצי למורי ביולוגיה
Κολλητ ρι
Опасности на местах авиационных происшествий
полнотекстовый ресурс - С.Торайғыров атындағы ПМУ ...
Ô¼Õ¸Õ¼Õ«