Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В ЕВРОПА И АЗИЯ В СЪРЕВНОВАНИЕ... циалисти на тази страна са участвали в разговори за определяне на дневния ред на АСЕАН, а през 2015 г. – и в бизнес форум 8 . Така Евразийският съюз е „взел назаем” основния залог в регулаторната конкуренция с ЕС, а чрез Виетнам е поел и ангажимент за функционално сътрудничество с ШОС, Мерсокур и евентуално АСЕАН. Другият спорен случай, свързан с регулаторния експорт, се отнася до Египет, където с Евразийския съюз трябва да бъдат подписани както споразумение за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (DCFTA), така и споразумение за зона за свободна търговия (FTA). В епохата на свързаността участието на Русия в други регионални формати се диктува потенциално от възобновяването на „Пътя на коприната” – преди векове представляващ търговски път, финансиран от Монголската империя, а в момента – план за наземна връзка между Китай и Европа. Стабилната подкрепа на Казахстан, дължаща се на геостратегическото положение на тази страна, би се оказала съществена за присъединяването на тази инфраструктура към вече съществуващия транс-сибирски път. В противен случай пътят трябва да мине през територията на редица диктаторски режими, като в същото време включи и морски транспорт през акваторията на Каспийско море. Така свързаността в рамките на АСЕАН разчита предимно на добре развития морски сектор, а наземните връзки остават недоразвити. Това поставя акцент върху осигуряването на възможности за развитието на различни видове транспорт, както и за интеграцията на отделните национални логистични планове и усилия 9 . Разделянето на световната икономика на център, полу-периферия и периферия 10 поставя по-малките държави, които са предмет на експлоатация от мултинационалните компании, в периферията на Европейския съюз и на АСЕАН, като по такъв начин им отрежда полу-периферен статут – в смисъл на допълнителни към традиционния Запад страни и противостоящи в същото време на хегемонното ядро в лицето на Китай. Евразийският съюз и ШОС могат да се опитат да разработят (с помощта на държавата) алтернатива на капитализма, докато в същото това време МЕРКОСУР се опитва да ограничи своята зависимост от центъра 11 . Управление и сигурност Както руският „Евразийски проект”, така и АСЕАН са движени от съответните елити. И въпреки включването на Общността на независимите държави (ОНД), Евразийският съюз си остава формация от чисто функционалистично, икономическо естество, докато АСЕАН е основана на три стълба. До този момент Евразийският съюз включва земеделие, промишленост, енергетика и инфраструктура, информационни и комуникационни технологии, търговия, митници и икономически и финансови под-стълбове, докато АСЕАН се съсредоточава предимно върху привличането на инвестиции, върху туризма и намаляването на огромната пропаст в развитието. Освен това работи и на регионално равнище – предимно по предизвикателствата в Меконг. И въпреки че привличането на инвестиции 12 , както и регионалното разви- 8 Пак там, стр. 266-271 9 Ruth Banomyong , P. Cook & P. Kent (2008) Formulating regional logistics development policy: the case of ASEAN, International Journal of Logistics Research and Applications, 11:5, 359-379 10 David Lane (2016): Post-socialist regions in the world system, European Politics and Society 11 Пак там. 12 Имената на специалистите, занимаващи се с привличане на инвестиции, могат все още да бъдат намерени в Линкедлн DIPLOMACY 18/2016 103

РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В ЕВРОПА И АЗИЯ В СЪРЕВНОВАНИЕ... тие, са изключително важни за Евразийския съюз, тези две области не са били до момента в центъра на вниманието. В основата си Регионалният форум на АСЕАН е създаден за изграждане на доверие 13 (като същевременно поставя акцент върху нетрадиционната човешка сигурност и мерките за оказване на помощ при бедствия). В този форум обаче ролята на Китай, както и на самата АСЕАН, се оказва доста неохотна. Форумът е предимно граждански по характер и има за цел да ангажира и други играчи в областта на сигурността, включително и Русия, която се съсредоточава основно върху реалния анти-тероризъм и платформата си за борба с кибер-войната. Целта на форума е да предотвратява конфликти в Източна Азия, като отчита позициите и на други заинтересувани лица (напр. Организацията на Договора за колективна сигурност – посредством Русия, или НАТО – чрез своята ангажираност със Съединените щати). Независимо от участието на толкова играчи, обаче, „подходът на АСЕАН” би попречил на каквато и да е ефективна превенция. Взаимоотношения с други регионални конфигурации Европейският съюз Европейският съюз има значителен залог както при оформянето на Евразийския съюз, така и на АСЕАН. В евразийския случай обаче решението на Русия да се самоизключи от инициативата за Европейска политика за съседство може да се изтълкува като първи, основополагащ камък за създаването на равностойно партньорство. Русия се превърна в алтернативен „доставчик” на регулаторна интеграция, като най-вероятно нейната цел е да попречи на усилията на ЕС да се задържи като основен „определител” на стандартите. По-нататъшните промени включват също установяване на взаимоотношения с отделни държави членки на ЕС (напр. Германия, Франция, Чехия и Унгария), започването на преговори за Зоната за свободна търговия с Египет, Пакистан, Израел, Уругвай, Чили и Южна Корея, както и сътрудничество в областта на инициативата „Един пояс, един път”, без да бъдат пренебрегвани призивите на Виетнам за по-широко партньорство с АСЕАН 14 . От другата страна на уравнението, във функционално, ценностно и управленско отношение АСЕАН демонстрира по-близко сходство с Европейския съюз. АСЕАН има комитет, който е огледален образ на КОРЕПЕР, стил на вземане на решения, който напомня единодушието на ЕС в областта на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) и данъчното облагане 15 , но има по-малки институции, бюджет и секретариат, както и покрива по-малко политики 16 . Сътрудничеството с ЕС се осъществява предимно в областта на възобновяемите енергийни източници (най-вече био-горивата), промишлените стандарти и регулации, околната среда, висшето образование, морската сигурност, подкрепата за агенциите и евентуално търговските режими на Световната търговска организация (СТО) 17 . 104 13 Стр. 346 14 Отчет Евразийской Экономической Комиссии 2012—2015: Расширяя пространство Возможностей / Доклад за дейността на Евразийската икономическа комисия /2012-2015/ http://eec.eaeunion.org/ru/ Documents/EEC_ar2015_preview.pdf, стр.258-263 15 Различаващи се от ЕС по консултациите, консенсуса и принципите за ненамеса във вътрешните работи. 16 Walter Kennes, ASEAN and the EU: An evolving and solid development partnership, стр. 369-371 17 Пак там. ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
август 2009 - Евразийский Банк Развития
AID BUDGET SUMMARY 2016–17
«Нова Стратегічна Концепція для ... - NATO Watch
RDA
Завантажити документ [pdf, 1.87 Mb] - Українська енергетика UA ...
OECD-action-plan-on-the-sustainable-development-goals-2016
Korea-China FTA: Antidumping - 대외경제정책연구원
ЛАнДшАфтное рАзнообрАзие и СиСтемА оСобо охрАняемых ...
VOICE
A WEALTH OF NATIONS