Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

СТРАТЕГИИ ЗА

СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН БРАНД НА ... танно чрез решенията и действията си, че тя е част от нейната идентичност пред международната общност. Съществува опасността от неправилна интерпретация на посланието между актьор и публика, което според терминологията на Гофман е опасността от предаване на грешни послания. Друго понятие, което успешно може да бъде преведено на езика на публичната дипломация и управлението на национален имидж, е дихотомията виртуална/актуална социална идентичност. Виртуалната социална идентичност отговаря на това как дадена единица (индивид, организация или държава) възприема себе си, докато актуалната социална идентичност представлява начинът, по който другите я възприемат ”отвън”. Ако вземем за пример Гърция, медийната интерпретация на образа на страната подсказва интерпретативно разминаване между начина, по който гърците възприемат нацията си – базиран на традиционни ценности и атрибути като прословутите им епикурейство и гостоприемство, и този, по който тя бива възприемана от чуждестранни публики – като проблематична за ЕС държава. Това разминаване провокира сериозно увреждане на образа, международно дисквалифициране на националната идентичност и дори стигматизиране на определени черти от нея. Още повече, тази вече развалена и отхвърлена от външните за страната аудитории идентичност (Goffman, 1963) може да се интериоризира от нацията под тежестта на стигмата и да измести други черти от народопсихологията и културата й. За да илюстрира теорията, както и комуникационните и социо-психологическите процеси и тактики в успешните практики за национално брандиране на страни от Централна и Източна Европа (ЦЕИ), статията ще представи примерите на Словакия (председател на Съвета на ЕС през 2007 г.) и Полша (председател на Съвета на ЕС през 2011 г.), както и кратък обзор на стратегическия брандинг на България и Естония досега, подготвящи бъдещото си председателство. Словения – брандинг отвътре навън След обявяването на независимостта на Словения през 1991 г., нацията се сблъсква с криза на идентичността, развиваща се и отвън, и отвътре – страната трябва да създаде съвсем нов наратив за себе си и за историята си, за да намери начин да създаде чувство на принадлежност към една току-що създадена държава, чрез което по-късно и да се представя пред света. Първите брандинг послания на Словения са на лице още през последните години от съществуването на Югославия – кампанията “Словения, моя родна страна”, осъществена в края на 80-те години на XX век, има за цел повишаването на националното самосъзнание и създаването на обща словенска идентичност (www.slovenia.info, The brands of Slovenia. From the linden leaf to ”I feel Slovenia”, 2016). Краят на този цикъл от стратегии за ребрандиране на имиджа на Словения за самия словенски народ завършва с влизането й в европейското семейство през 2005 г., когато временният слоган “Slovenia invigorates” (“Словения ободрява”) е използван като първи опит за унифициран слоган, привличащ вниманието на чуждестранните публики. През 2008 г. Словения става първата страна от бившия социалистически блок и новоприета членка на ЕС, която председателства Съюза на ЕС – събитие в историята на страната, което поставя началото на важна промяна в самосъзнанието на словенския народ. Страната открито манифестира отвореността си към чуждестранните аудитории с нови лого и слоган, изцяло на английски език (а не в превод): I Feel Slovenia. DIPLOMACY 18/2016 13

СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН БРАНД НА ... Официално лого на Словения от 2007 г. насам Кампанията I Feel Slovenia и комуникираната от нея екстровертна идентичност са продукт на комплексно изследване и създаване на мрежовост мeжду всички заинтересовани страни на множество нива. Могат да бъдат обособени три основни фази: • Етап 1: преглед на вторична информация. Тази фаза е съставена от изследване на чуждестранните възприятия и впечатления за бранда Словения. • Етап 2: събиране на първична информация според тристепенна методология за изграждане на идентичност. Този етап се състои от детайлно изучаване и многостранно ангажиране на заинтересовани участници, за да бъде създаден еднозначен отговор на въпроса “Какво е да си словенец?” • Етап 3: създаване и развиване на идентичност на бранда “Словения”, използвайки резултатите от втория етап, както и релевантна вторична информация. Резултатите представят мисията на кампанията, основните словенски национални ценности, словенските идентичност и манталитет, както и ползите, които Словения би донесла на европейското семейство. Таблицата по-долу демонстрира многостепенното взаимодействие на участниците в процеса на брандиране и артикулиране на идентичност: Delphi method Two iterations Questionnaire 30 opinion leaders from key areas Representatives from key areas (707 respondents) Questions on the web site Public Brand identity Maja Konecnik Ruzzier, Leslie de Chernatony, 2010, A SYSTEMATIC APPROACH TO BRANDING SLOVENIA 14 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

 • Page 1 and 2: 18/2016 Октомври-Декем
 • Page 3 and 4: Дипломатическият и
 • Page 5 and 6: CONTENTS Contents INTERVIEW The Eur
 • Page 7 and 8: ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ
 • Page 9 and 10: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 11 and 12: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 13: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 17 and 18: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 19 and 20: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 21 and 22: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 23 and 24: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 25 and 26: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 27 and 28: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 29 and 30: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 31 and 32: РОЛЯТА НА МЕЖДУНАР
 • Page 33 and 34: РОЛЯТА НА МЕЖДУНАР
 • Page 35 and 36: РОЛЯТА НА МЕЖДУНАР
 • Page 37 and 38: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 39 and 40: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 41 and 42: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 43 and 44: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 45 and 46: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 47 and 48: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 49 and 50: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 51 and 52: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 53 and 54: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 55 and 56: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 57 and 58: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 59 and 60: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 61 and 62: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 63 and 64: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 65 and 66:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 67 and 68:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 69 and 70:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 71 and 72:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 73 and 74:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 75 and 76:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 77 and 78:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 79 and 80:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 81 and 82:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 83 and 84:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 85 and 86:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 87 and 88:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 89 and 90:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 91 and 92:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 93 and 94:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 95 and 96:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 97 and 98:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 99 and 100:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 101 and 102:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 103 and 104:

  РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В Е

 • Page 105 and 106:

  РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В Е

 • Page 107 and 108:

  РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В Е

 • Page 109 and 110:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 111 and 112:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 113 and 114:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 115 and 116:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 117 and 118:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 120 and 121:

  18/2016 October/December DOCENDO DI

 • Page 122 and 123:

  THE EUROPEAN UNION IS A WEALTH THAT

 • Page 124 and 125:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 126 and 127:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 128 and 129:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 130 and 131:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 132 and 133:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 134 and 135:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 136 and 137:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 138 and 139:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 140 and 141:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 142 and 143:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 144 and 145:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 146 and 147:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 148 and 149:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 150 and 151:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 152 and 153:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER A sh

 • Page 154 and 155:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER prom

 • Page 156 and 157:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER depl

 • Page 158 and 159:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER migh

 • Page 160 and 161:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER to h

 • Page 162 and 163:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER nucl

 • Page 164 and 165:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER Both

 • Page 166 and 167:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER stra

 • Page 168 and 169:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER in m

 • Page 170 and 171:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER thin

 • Page 172 and 173:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER give

 • Page 174 and 175:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER nucl

 • Page 176 and 177:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER What

 • Page 178 and 179:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER of t

 • Page 180 and 181:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 182 and 183:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 184 and 185:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 186 and 187:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 188 and 189:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 190 and 191:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 192 and 193:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 194 and 195:

  THE ROLE OF INTERNATIONAL ACTORS IN

 • Page 196 and 197:

  THE ROLE OF INTERNATIONAL ACTORS IN

 • Page 198 and 199:

  COMPETING REGIONALISM IN EUROPE AND

 • Page 200 and 201:

  COMPETING REGIONALISM IN EUROPE AND

 • Page 202 and 203:

  COMPETING REGIONALISM IN EUROPE AND

 • Page 204 and 205:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 206 and 207:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 208 and 209:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 210 and 211:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 212:

  ИНТЕРВЮ ЕВРОПЕЙСКИ

Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
«Нова Стратегічна Концепція для ... - NATO Watch
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
Завантажити документ [pdf, 1.87 Mb] - Українська енергетика UA ...
август 2009 - Евразийский Банк Развития
AID BUDGET SUMMARY 2016–17
سبتمبر
ICIB 2015 & 2016
A ‘remain’ vote the dangerous choice for prosperity security and democracy
RDA
RADNI DOKUMENT
ноябрь 2009 - Евразийский Банк Развития
OECD-action-plan-on-the-sustainable-development-goals-2016
ЛАнДшАфтное рАзнообрАзие и СиСтемА оСобо охрАняемых ...