Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ Съдържание ИНТЕРВЮ Европейският съюз е богатство, което трябва да пазим интервю с Бернар Валеро .................................................................................................... 5 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Стратегии за създаване на национален бранд на пост-социалистическите страни в рамките на председателството им на Съвета на Европейския съюз Алена Лакова-Илчева ............................................................................................................ 8 Словашкото председателство на Съвета на ЕС – приоритети в сянката на Брекзит, миграционната криза и популизма гл. ас. д-р Гергана Радойкова ............................................................................................. 22 БАЛКАНИ Ролята на международните актьори на Балканите Мартин Соколов .................................................................................................................. 29 ВЪПРОСИ НА СИГУРНОСТТА Стратегическият баланс в Черноморския регион в контекста на предизвикателствата пред европейската архитектура за сигурност – възможна ли е роля за НАТО в Черно море? Драгомир Заков ................................................................................................................... 35 Променящият се ядрен ред в Азия д-р Род Лайън ....................................................................................................................... 43 ГЛОБАЛНИ ВЪПРОСИ САЩ като възходяща сила в Азиатско-тихоокеанския регион: анализ през призмата на историята на дипломацията проф. Алън Хенриксън ......................................................................................................... 83 Регионализмите в Европа и Азия в съревнование: перспективата на Русия и АСЕАН Теодор Калпакчиев ............................................................................................................ 101 Отговорност за защита: продължаващата постколониална западна хегемония Хасан Дотаги и Хелийе Дотаги ...................................................................................... 107 DIPLOMACY 18/2016 3

CONTENTS Contents INTERVIEW The European Union is a wealth that has to be safeguarded Interview with Bernard Valero .............................................................................................. 120 EUROPEAN UNION Nation branding efforts of post-socialist countries within the framework of the Presidency of the Council of the European Union Alena Lakova-Iltcheva .......................................................................................................... 123 The Slovak Presidency of the Council of the European Union – priorities in the shadow of Brexit, the migration crisis, and populism Assistant Professor Gergana Radoykova, PhD ................................................................... 135 THE BALKANS The role of international actors in the Balkans Martin Sokolov ..................................................................................................................... 143 SECURITY ISSUES Strategic equilibrium in the Black Sea region in the context of the challenges facing the European security architecture. Could NATO have a role in the Black Sea region? Dragomir Zakov .................................................................................................................... 151 A shifting Asian nuclear order Dr. Rod Lyon ........................................................................................................................ 179 GLOBAL ISSUES The United States as a Rising Power in the Asia-Pacific Region: A Diplomatic Historical Analysis Prof. Alan Henrikson ............................................................................................................ 193 Competing Regionalism in Europe and Asia: the perspective of Russia and ASEAN Teodor Kalpakchiev ............................................................................................................. 197 Responsibility to Protect: the continuing Post-colonial Western hegemony Hassan Doutaghi & Helyeh Doutaghi ................................................................................... 202 4 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

 • Page 1 and 2: 18/2016 Октомври-Декем
 • Page 3: Дипломатическият и
 • Page 7 and 8: ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ
 • Page 9 and 10: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 11 and 12: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 13 and 14: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 15 and 16: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 17 and 18: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 19 and 20: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 21 and 22: СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДА
 • Page 23 and 24: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 25 and 26: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 27 and 28: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 29 and 30: СЛОВАШКОТО ПРЕДСЕД
 • Page 31 and 32: РОЛЯТА НА МЕЖДУНАР
 • Page 33 and 34: РОЛЯТА НА МЕЖДУНАР
 • Page 35 and 36: РОЛЯТА НА МЕЖДУНАР
 • Page 37 and 38: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 39 and 40: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 41 and 42: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 43 and 44: СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БА
 • Page 45 and 46: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 47 and 48: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 49 and 50: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 51 and 52: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 53 and 54: ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР
 • Page 55 and 56:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 57 and 58:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 59 and 60:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 61 and 62:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 63 and 64:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 65 and 66:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 67 and 68:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 69 and 70:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 71 and 72:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 73 and 74:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 75 and 76:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 77 and 78:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 79 and 80:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 81 and 82:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 83 and 84:

  ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДР

 • Page 85 and 86:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 87 and 88:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 89 and 90:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 91 and 92:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 93 and 94:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 95 and 96:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 97 and 98:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 99 and 100:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 101 and 102:

  САЩ КАТО ВЪЗХОДЯЩА

 • Page 103 and 104:

  РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В Е

 • Page 105 and 106:

  РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В Е

 • Page 107 and 108:

  РЕГИОНАЛИЗМИТЕ В Е

 • Page 109 and 110:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 111 and 112:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 113 and 114:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 115 and 116:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 117 and 118:

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩ

 • Page 120 and 121:

  18/2016 October/December DOCENDO DI

 • Page 122 and 123:

  THE EUROPEAN UNION IS A WEALTH THAT

 • Page 124 and 125:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 126 and 127:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 128 and 129:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 130 and 131:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 132 and 133:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 134 and 135:

  NATION BRANDING EFFORTS OF POST-SOC

 • Page 136 and 137:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 138 and 139:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 140 and 141:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 142 and 143:

  THE SLOVAK PRESIDENCY OF THE COUNCI

 • Page 144 and 145:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 146 and 147:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 148 and 149:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 150 and 151:

  STRATEGIC EQUILIBRIUM IN THE BLACK

 • Page 152 and 153:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER A sh

 • Page 154 and 155:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER prom

 • Page 156 and 157:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER depl

 • Page 158 and 159:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER migh

 • Page 160 and 161:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER to h

 • Page 162 and 163:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER nucl

 • Page 164 and 165:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER Both

 • Page 166 and 167:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER stra

 • Page 168 and 169:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER in m

 • Page 170 and 171:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER thin

 • Page 172 and 173:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER give

 • Page 174 and 175:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER nucl

 • Page 176 and 177:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER What

 • Page 178 and 179:

  A SHIFTING ASIAN NUCLEAR ORDER of t

 • Page 180 and 181:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 182 and 183:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 184 and 185:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 186 and 187:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 188 and 189:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 190 and 191:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 192 and 193:

  THE UNITED STATES AS A RISING POWER

 • Page 194 and 195:

  THE ROLE OF INTERNATIONAL ACTORS IN

 • Page 196 and 197:

  THE ROLE OF INTERNATIONAL ACTORS IN

 • Page 198 and 199:

  COMPETING REGIONALISM IN EUROPE AND

 • Page 200 and 201:

  COMPETING REGIONALISM IN EUROPE AND

 • Page 202 and 203:

  COMPETING REGIONALISM IN EUROPE AND

 • Page 204 and 205:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 206 and 207:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 208 and 209:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 210 and 211:

  RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE CONT

 • Page 212:

  ИНТЕРВЮ ЕВРОПЕЙСКИ

Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
август 2009 - Евразийский Банк Развития
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
OECD-action-plan-on-the-sustainable-development-goals-2016
ЛАнДшАфтное рАзнообрАзие и СиСтемА оСобо охрАняемых ...
VOICE
«Нова Стратегічна Концепція для ... - NATO Watch
A WEALTH OF NATIONS
Керівництво з методології інновацій - I3E
Ελληνικός Τουρισμός
العربية
сводный отчет: переход к применению новых вакцин в странах с ...
대북정책의 대국민 확산방안 - 통일연구원
AID BUDGET SUMMARY 2016–17