Views
1 year ago

2 Ciljevi projekta

Smernice-za-podnosenje-projekata

2 Ciljevi

SOCIETIES Support Of CSOs In Empowering Technical Skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe 1. Uvod Caritas Srbije se zajedno sa 15 partnera udružio u projektu "SOCIETIES – Support of CSOs in Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe" koji je odobrila Evropska Unija, koju predstavlja Evropska komisija. Civil Society Facility and Media Programme 2014-2015, pod kojima je odobren projekat SOCIETIES, usvojeni su od strane Evropske komisije u decembru 2014, sa krajnjim ciljem da se ojača participativna demokratija i procesi EU integracija na zapadnom Balkanu i u Turskoj putem osnaživanja civilnog društva u svrhu preuzimanja aktivnijeg učešća u donošenju odluka i stimulacijom i omogućavanjem odgovarajućeg pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo i pluralističke medije. Krajnji cilj je da se ojačaju njihovi kapaciteti javnog zastupanja i efikasnog dijaloga sa vladama u svrhu vršenja uticaja na praktične politike i procesa donošenja odluka kao i kreiranja dugoročne promene u društvu. Projekat je započet 1. januara 2016. i trajaće 48 meseci (do 31.12.2019.) 2. Ciljevi projekta Projekat “SOCIETIES” je predložen od strane alijanse za socijalnu inkluziju koju čine 16 organizacija civilnog društva (OCD) na evropskom nivou. Implementiraju ga 7 članova Caritasove mreže i 9 OCD koje se bave poljem socijalne inkluzije ljudi sa invaliditetom u Srbiji, Kosovu* 1 , Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. Povrh toga, Italija i Bugarska doprinose svojom ekspertizom u tranzicionim i de-institucionalnim procesima kao zemlje EU. Sveobuhvatni cilj projekta je da se poboljšaju kapaciteti OCD u jugoistočnoj Evropi u upravljanju procesima socijalne inkluzije i promovisanju praktičnih politika vezanih za socijalnu inkluziju, kroz efikasan dijalog sa državnim ustanovama tokom procesa donošenja odluka. Specifični cilj 1: ojačavanje veština OCD vezanih za promovisanje socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i mentalnim smetnjama: izgradnja kapaciteta, razmena znanja, regionalno umrežavanje, upravljanje inicijativama i uslugama vezanim za socijalnu inkluziju, monitoring i evaluacija socijalnog odjeka. Specifični cilj 2: pospešivanje kapaciteta OCD za dijalog sa državnim institucijama nadležnim za socijalnu inkluziju: strateško i komunikacijsko planiranje, javno zastupanje, lokalno umrežavanje, učestvovanje u procesima donošenja odluka. 1 under UNSCR 1244/99 as written in the guidelines Civil Society Facility and Media Programme 2014-2015 for grants applicants

Prirucnik za razvoj i finansiranje kapitalnih investicionih projekata
Katalog projekata bespovratne pomoci - Socijalna Inkluzija
ProjEktni PartnEri trajanjE ProjEkta i financiranjE ciLjEVi ProjEkta ...
Razvoj infrastrukturnih projekata - SLAP - Stalna konferencija ...
Obnova arboretuma Lisičine u sklopu projekta ... - Hrvatske šume
Generalna predstavitev FOCUS-BALKANS projekta
50 Zašto Google i Intel žele tajne hrvatskog projekta ... - PC Chip
smernice za rodno osetljivu policijsku praksu - seesac
Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom - Ministarstvo ...
dobrih vijesti na vašem kućnom pragu - Superinfo
smernice za poslovanje sa evropskom unijom - Privredna komora ...
Europski fondovi za hrvatske projekte - priručnik o ... - Zagreb.hr
smernice za participaciju i osnaživanje korisnika - Eurodiaconia
operativni program za regionalnu konkurentnost 2007 – 2011 ...
Novi Linker4 - Resursni Centar Za Osobe Sa Invaliditetom
Anketa o poslovnim veštinama 2011 - USAID Projekta održivog ...
Godište 37 supplement 1 - Institut za reumatologiju
operativni program za regionalnu konkurentnost 2007 - SAFU
OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST ...
Life along the Sava newsletter No.3. / Zivot duz Save e-bilten Br.3.
smernice za poslovanje sa evropskom unijom - Privredna komora ...
Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom - Ministarstvo ...
u fokusu finansiranje infrastrukture - Karanovic & Nikolic
Otvorena kultura - centar za nove medije_kuda.org
Book 96
Godina 2013. mogla bi biti još teža za privredu Kantona Sarajevo
Å UMARSKI LIST 2/1924
Biti stidljiv ne važi za film - Magazin