Views
1 year ago

2 Ciljevi projekta

Smernice-za-podnosenje-projekata

Raspisivanje poziva za

Raspisivanje poziva za podnošenje projekata Cilj raspisivanja poziva za podnošenje projekata je da se podrže i povećaju socijalne usluge i socijalno preduzetništvo koji su zasnovani na zajednici, upravljani od strane OCD, koji na taj način doprinose socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom (OSI) ili sa mentalnim smetnjama. Poziv će biti raspisan u svakoj od IPA zemalja koje učestvuju u projektu. 3. Kvalifikacioni kriterijumi Potrebne kvalifikacije podnosioca – Ko može da se prijavi? Ovaj poziv je otvoren za sve lokalne organizacije civilnog društva koje se bave isključivo pomoći osobama sa invaliditetom i/ili osobama sa mentalnim smetnjama. Da bi mogao da se kvalifikuje, podnosilac mora da: bude pravno lice; bude neprofitna organizacija; bude lokalna organizacija civilnog društva koju čine ljudi sa invaliditetom i/ili ljudi sa problemima mentalnog zdravlja ili OCD koja usko radi sa istima; bude registrovana u jednoj od zemalja korisnika IPA: Srbija, Kosovo* 2 , Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora; i bude direktno angažovana na pripremi i upravljanju predloženom akcijom. Akcije koje mogu da se kvalifikuju Da bi se pružila podrška osnivanju ili jačanju usluga socijalne inkluzije za osobe sa invaliditetom i osobe sa mentalnim smetnjama koje su zasnovane na podršci u zajednici ili inicijativama socijalnog preduzetništva koje predviđaju direktno zapošljavanje OSI ili ljudi sa mentalnim smetnjama. Sredstva se mogu koristiti za finansiranje materijala i potrepština, opreme, treninga za zaposlene, plata, troškova kao i renoviranje prostora ako se pokaže da bi takva aktivnost direktno doprinela ciljevima projekta. Podnosioci moraju biti u mogućnosti da garantuju održivost usluga ili preduzeća tako što će predstaviti adekvatni biznis-plan ili plan održivosti koji pokriva period za koji je grant odobren kao i period nakon toga. Akcije koje ne mogu da se kvalifikuju Sledeće vrste aktivnosti i troškovi ne mogu biti uzeti u obzir za finansijsku podršku: akcije koje potpadaju u opšte aktivnosti nadležne državne institucije ili administracije, uključujući lokalne vlasti; akcije koje se tiču samo ili uglavnom individualnih sponzorstava za učešće na radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima; dugovanja i troškovi vezani za ista (kamate); odredbe koje se tiču poslovnih gubitaka ili mogućih budućih odgovornosti; kupovinu zemlje ili imovine; gubitke vezane za valutnu konverziju; 2 under UNSCR 1244/99 as written in the guidelines Civil Society Facility and Media Programme 2014-2015 for grants applicants

Trajanje Planirano trajanje akcije ne može biti kraće od 12 niti duže od 24 meseca. Broj predloga i grantova po podnosiocu Podnosilac može da podnese jedan predlog pod ovim Pozivom. U isto vreme, podnosilac može da bude partner u drugoj prijavi. Partneri mogu da učestvuju u više prijava. 4. Raspodela finansija Maksimalni iznos na raspolaganju svakog Poziva u svakoj zemlji je € 90.000 po zemlji. Maksimalni iznos granta namenjenog svakom predlogu 2.738.367,00 RSD (€ 22.500). Podnosioci moraju obezbediti najmanje 10% ko-finansiranja (kao direktni finansijski doprinos ili relevantni nematerijalni doprinos). 5. Proces podnošenja prijava Vremenski okvir Otvaranje podgrantiranja: 23.12.2016. Krajnji rok za podnošenje predloga projekata: 22.02.2017. Rok za evaluaciju predloga projekata: 01.04.2017. Potpisivanje ugovora od: 15. 04. 2017.

Prirucnik za razvoj i finansiranje kapitalnih investicionih projekata
Katalog projekata bespovratne pomoci - Socijalna Inkluzija
ProjEktni PartnEri trajanjE ProjEkta i financiranjE ciLjEVi ProjEkta ...
Razvoj infrastrukturnih projekata - SLAP - Stalna konferencija ...
smernice za participaciju i osnaživanje korisnika - Eurodiaconia
OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST ...
Poslovni ru~kovi Automobili Leasing - BIZdirekt
za kapitalne investicije - HELVETAS
Eurodesk bilten srpanj - Agencija za mobilnost i programe EU
Vodič za poduzetnike - Hrvatska gospodarska komora
Generalna predstavitev FOCUS-BALKANS projekta
časopisu - Katedra za tiskovne forme
Priručnik za praćenje rada lokalne samouprave - CeSID
Putevi prema međunarodnoj suradnji u sektoru mladih - Agencija za ...
Grčka 2013 – program radionica PDF - Pozitivna Energija Za Bolji ...
Informatika za medicinu i zdravstvo Istra?ivanje: telekom ... - Infotrend
Eko revija - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Vrhbosnensia (2009) 2 - KBF - Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo
2012-1-2 - Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu ...
Obnova arboretuma Lisičine u sklopu projekta ... - Hrvatske šume
Europski fondovi za hrvatske projekte - priručnik o ... - Zagreb.hr
smernice za rodno osetljivu policijsku praksu - seesac
dobrih vijesti na vašem kućnom pragu - Superinfo
smernice za poslovanje sa evropskom unijom - Privredna komora ...
50 Zašto Google i Intel žele tajne hrvatskog projekta ... - PC Chip
Novi Linker4 - Resursni Centar Za Osobe Sa Invaliditetom
Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom - Ministarstvo ...
Anketa o poslovnim veštinama 2011 - USAID Projekta održivog ...