Views
1 year ago

qronika+6(183)

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com yovelkvireuli gazeTi eqskluzivi soso, meZavebi da anaforiani gamodis samSabaTobiT N6 6 (183) 21.02 02.201 .2017 fasi 2 lari klientebi?! gv. gv. 7 eka beselias Tanxmoba saproceso garigebaze gv. 2 vin aris vaJa ciciloSvili? ratom iTxoven veteranebi levan izorias gadadgomas?! xalxTan da xalxis gareSe cixis qronika - ramdeni patimari gardaicvala?! gv. 4 N6 (183) 21.02-27.02.2017 w. gv. 14 gv. 22 1