Učitelju - gdje stanuješ?

Salesiana

CESARE BISSOLI

U~itelju,

gdje

stanuje{?


CIP – Katalogizacija u publikaciji

Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica – Zagreb

UDK 268-053.6 (072.4)

BISSOLI, Cesare

U~itelju, gdje stanuje{? (Iv 1,38) : putokazi

za susret mladih s evan|eljem / Cesare Bissoli ;

[ prijevod Rudi Palo{ ]. – Zagreb : Katehetski

salezijanski centar, 2005. – (Biblioteka Iskustva ;

knj. 19)

Prijevod djela: Maestro, dove abiti? (Gv 1,38).

ISBN 953-205-053-1

I. Evangelizacija – Mlade` – Priru~nik

450603047

ISBN 953-205-053-1

Naslovnica:

Josip Botteri Dini, Vitraj u crkvi Sv. Kri`a, Zagreb, detalj

(snimio: Zvonimir Atleti})

Naslov izvornika:

Cesare Bissoli, Maestro, dove abiti? (Gv 1,38).

Itinerari giovanili con il vangelo

© 2002 by ELLEDICI, Leumann (To), Italia

Izdava~ i copyright za hrvatski prijevod:

© 2005 by Katehetski salezijanski centar, Zagreb

Internet: http://www.ksc.hr

E-mail: ksc@zg.htnet.hr

Za izdava~a: Bo`e Tadi}

Prijevod: Rudi Palo{

Grafi~ka oprema: Marijan Osman

Lektura: Vjero~ka Ban

Tisak: »Denona« d.o.o., Zagreb

1 2 3 4 5• 09 08 07 06 05

2Tiskano u Hrvatskoj (lipanj 2005) Printed in Croatia (June 2005)


CESARE BISSOLI

U^ITELJU,

GDJE STANUJE[?

(Iv 1,38)

Putokazi za susret mladih s evan|eljem

KATEHETSKI SALEZIJANSKI CENTAR

ZAGREB, 2005.

3


BIBLIOTEKA »ISKUSTVA«

Knjiga 19

1. W. Saris, Obiteljska priprava prve pri~esti

2. N. de Martini, Nova `upa zajednica prijatelja

3. T. Ciglar, Odgajajmo za zvanje

4. V. Kraljevi}, Stazama mladih molitelja

5. W. Pohl, Ministrant

6. R. Ani} (ur.), Vje`be za rad s mladima

7. E. Risatti (ur.), Igrajte se s nama

8. L. Cian, Kako do zrelosti?

9. C. M. Martini, O~ena{ u obitelji

10. E. Maioli - J. E. Vecchi, Animator u skupini mladih

11. C. M. Martini - J. E. Vecchi, Oratorij

12. C. M. Martini, Lijepa obitelj

13. S. Lice, Obiteljski `ivot

14. C. M. Martini, Sedam `ena velike subote

15. B. Ferrero, Sretni roditelji s don Boscovim odgojnim sustavom

16. C. M. Martini, »Bacit }u mre`e« (Lk 5,5)

17. Juan E. Vecchi – Carlo Di Cicco, ^uvari snova

s prstom na mi{u. Odgojitelji u informati~ko doba

18. 365+1 igra za odgoj

19. C. Bissoli, U~itelju, gdje stanuje{? (Iv 1,38)

4


Mladima

koje sam poveo ususret evan|elju

i koji }e se susresti s evan|eljem.

5


6


Vodi~ za ~itanje

U ovoj knjizi nalazi se tekst prijedloga deset biblijskih

susreta za skupine adolescenata i odraslijih mladih.

➽ Cilj je »po}i od Krista«, kao {to je predlo`io Ivan Pavao

II cijeloj Crkvi na po~etku tre}eg tisu}lje}a (NMI,

pogl. 3). To zna~i u Kristovoj povijesti prona}i korijene

za kr{}ansku vjeru i `ivot. To je doprinos ovih

deset prijedloga koji se nadahnjuju Evan|eljem, knjigom

koju je papa Ivan Pavao II predao mladima u

povodu Svjetskoga dana mlade`i u nezaboravnoj no}i

u Tor Vergati.

➽ Sadr‘aji se sastoje od evan|eoskih odlomaka koji

stavljaju u ‘ari{te »pitanja Isusu i o Isusu« onako kako

su ih izrekli njegovi slu{atelji. Time se ‘eli osna‘iti

onaj dragocjeni put prema Kristu koji se sastoji u

postavljanju pitanja o Njemu kako bi se bolje shvatila

izvornost njegova odgovora. Sve susrete povezuje

odre|ena logi~ka nit. Prvi susret govori o Isusovu

boravi{tu i o tome gdje i kako ga susresti da bi

se s njime razgovaralo (1). Zatim slijede susreti u

kojima je rije~ o njegovu nau~avanju (2-3) i djelovanju

(4-5-6). Nakon toga se postavljaju bitna pitanja

o Isusovu identitetu (7-8-9), za {to Emaus predstavlja

odlu~uju}e otkri}e (10).

➽ Metoda odra‘ava dobro prilago|eno bo‘ansko ~itanje

(lectio divina). Svaka se metodska jedinica sastoji od

tri sastavna dijela: ~itanja i tuma~enja teksta prema

metodi egzegetski utemeljenoga analiti~kog ~itanja

7


koje je lako slijediti; povezivanja sa ‘ivotom, pro-

{irenog prijedlozima za zajedni~ko sudjelovanje. Svaki

susret zapo~inje i zavr{ava molitvom kako bi se

ispravno shvatila i usvojila Bo‘ja rije~. Zavr{ni odlomak

preuzet od kakva znakovitog pisca isti~e kako

se djelotvornost evan|eoskog teksta nastavlja u povijesti.

U izlaganju smo nastojali zadr‘ati odre|enu kulturalnu

i egzistencijalnu dubinu koja stoga zahtijeva pa‘nju

i odgovaraju}e razmi{ljanje.

➽ Nekoliko savjeta: pridr‘avajte se smisla konkretnoga

teksta. U tu }e svrhu biti korisno imati u ruci primjerak

svetopisamskog teksta. Ostvarite sva tri trenutka

uz pomo} pripravljenoga animatora. Poti~ite

sudjelovanje mnogih, po mogu}nosti svih sudionika.

Nastojte da sastanak traje izme|u 45 i 60 minuta.

Vrednujte rezultate koji su plod iskustva kao i ostale

~imbenike koji pospje{uju ili ote‘avaju rad, imaju}i

na umu napredovanje u mjerodavnom i radosnom

pristupu Bo‘joj rije~i.

➽ Svetopisamski tekstovi navedeni su prema tekstu

Jeruzalemske Biblije, Kr{}anska sada{njost, Zagreb,

1996.

8


PRVI SUSRET

»U~itelju – gdje stanuje{?

Do|ite i vidjet }ete.«

(Iv 1,38-39)

Molitva

Koliko smo puta ~uli govoriti o tebi! Mnogo, rijetko ili

premalo? Iskreno govore}i, Gospodine, kad bi nas netko zaustavio

na ulici i upitao nas: »Tko je Isus iz Nazareta?«,

vjerojatno bismo se zacrvenjeli zato jer mu ne bismo znali

odgovoriti ili bi se ti zacrvenio zbog sadr`aja na{eg odgovora.

Postoji vrijeme odluke i za vlastiti vjerski izbor. To bi

mogao biti i svakako jest i ovaj trenutak. I mi ti, Gospodine,

danas odva‘no ponavljamo pitanje prvih u~enika koji su te

odu{evljeno susreli: »U~itelju – gdje stanuje{?« Tko si ti zapravo,

kakav si posao ili poslanje vr{io, kako ti gleda{ na

na{e ljudske stvari? Ukratko, koja je tvoja adresa, gdje da te

susretnemo i s tobom u miru razgovaramo? Prihvati barem

iskrenost na{ih pitanja, a nama daruj snagu da prihvatimo

tvoje odgovore. Amen.

PRVI DIO

^ITANJE TEKSTA

➽ Glasno se pro~ita odlomak iz Iv 1,35-39.

Op}i pregled

• To je pripovijest o do‘ivljenom iskustvu, o iskustvu

susreta s Isusom iz Nazareta.

9


• Upravo ~injenica {to je rije~ o stvarnom pro{lom

doga|aju, ukazuje na vremenske i prostorne koordinate,

na osobe i na dinamiku susreta.

• Iz toga proizlazi dubok smisao i poruka pripovijesti:

kojim se putem dolazi do vjere u Isusa Krista.

Vremenske i prostorne koordinate

S obzirom na vrijeme: doga|aj se zbio »sutradan«,

prema tome u svakodnevnom slijedu; ali nije to isto vrijeme

za sve, kao na odjelu u nekom uredu. Svakako je

rije~ o odre|enom i nezaboravnom vremenu (usp. Iv

1,29.35.43). Ta }e se dvojica u~enika toga dobro sje}ati:

za njih je to bila »otprilike deseta ura«, tj. oko ~etiri

sata poslije podne.

Sve se doga|a na cesti, u kretanju putem koje zavr{ava

tamo gdje Isus »stanuje« (r. 39).

Glavni likovi

Ivan Krstitelj: on je Kristov svjedok u pravom smislu

rije~i (1,7.13.19.32.34). Od njega polazi put dvojice u~enika

i svakog drugog vjernika.

On predstavlja milost Staroga zavjeta i neophodan

je put prema Kristu.

U~enici: ne spominju se imenom. Jedan bi mogao biti

sam evan|elist Ivan, autor ~etvrtog evan|elja; za drugoga

}e se tek nakon {to je susreo Krista, doznati ime:

Andrija. On }e tako mo}i postati Kristovim svjedokom

kod brata Petra (r. 40).

Isus: nalazi se u sredi{tu doga|anja. On je u sredi{tu

pogleda (Ivana Krstitelja i u~enika), dijaloga (s u~enicima),

puta (usmjeruje ih, hoda s njima i ugo{}uje ih tamo

»gdje stanuje«). Uistinu, rije~ je o potpunoj raspolo`ivosti

za susret.

10


Slijed doga|aja

@ivo je opisan pomo}u sedam glagola koji izra‘avaju

radnju: »~uti, po}i za, obazreti se, tra‘iti, po}i, vidjeti,

ostati«. To su glagoli koji usmjeruju iskustvo vjere, susret

s Isusom.

Na taj na~in:

• Put zapo~inje slu{anje dvojice u~enika. Nije to slu{anje

kakva bezimena ~ovjeka niti vlastitih pobuda, nego

pouzdane osobe, prvorazrednoga svjedoka, Ivana Krstitelja.

To slu{anje odre|uje »prijelaz« od Krstitelja Isusu,

po~etak niza (1, 37.38.40.43; 8,12; 10,4.27; 12,26; 13,36;

21, 19.22). Stav mora biti izvoran, ne smije to biti puka

znati`elja. Koliko li je pratioca oko mo}nika!

• Tu posreduje Isus, koji »se obazreo«. S jedne strane

primijetiv{i taj pogled (on uvijek uo~ava pogled onoga

tko ga sa zanimanjem promatra, usp. Zakeja, Lk 19,3.5),

ali to s druge strane `eli preispitati, dovesti do zrelosti

pomo}u onoga »[to tra`ite?«. Tu je zapravo rije~ o tra`enju

Boga, Isusa, koje je i dvosmisleno, kao npr. tra`iti

od vjere ne{to materijalno (kruh) ili senzacionalno

(~uda)... (usp. Iv 6,24-26).

• Dvojica primje}uju da su vezana pitanjem. Mogli

bi se povu}i, ali zahvaljuju}i otajstvu milosti koje pokre}e

njihove stavove, postaju iskreni molitelji odgovora:

»U~itelju, gdje stanuje{?«

• Primijetit }e se da su prve rije~i Isusa i u~enika u

Evan|elju »egzistencijalno pitanje« koje Isus postavlja

u~enicima (»[to tra`ite?«) odnosno u~enici Isusu (»U~itelju

gdje stanuje{?«).

• U~iteljev odgovor u~vr{}uje smjerokaze njihovoga

puta kako bi on bio ispravan: »Do|ite i vidite.« Kod

Ivana vjera se posti`e »dola`enjem« k Isusu (3,21; 5,40;

6,35. 37.45; 7,37...).

11


• Odgovor u~enika: »po|o{e, vidje{e, ostado{e«. U potpunosti

su povjerovali kad se »zadr`a{e«, {to se u

gr~kom izvorniku izri~e glagolom »boraviti sa«, »stanovati

u istoj ku}i«, {to ne zna~i samo kontakt, nego susret

s Isusom. Taj susret postaje zajedni~ko upoznavanje

njegovih nauma, mentaliteta, prakse, dubokog ja...

(usp. Iv 14,2sl.23; 15,4sl.).

Poruka

O~ito je rije~ o hodu vjere u Isusu Kristu, tj. o tome

kako u njega povjerovati.

Uo~avamo tri motiva:

• Isusu se s pravom mo‘e vjerovati, jer je on »~ovjek

bo‘anskih vrlina«: on je »Jaganjac Bo‘ji«. Taj sna‘ni i

sa‘eti izri~aj ozna~ava Isusa kao onoga koji ‘rtvuje svoj

‘ivot (»jaganjac«) kako bi ~ovjeku posvjedo~io O~evu

(»Bo‘ju«) ljubav. On je i »rabi« (aramejski citat): u~itelj,

koji u sebi nosi veli~anstvenu Izraelovu »mudrost« (Mud

6,12.13).

• U~enici, poput dvojice iz Emausa (Lk 24,13-35),

otkrivaju Isusa hode}i s njime, u obostranoj razmjeni pitanja,

ali u kona~nici samo borave}i s njim, priznaju}i

istinski tko je on.

• Vjera u Isusa jasno se o~ituje unutar sna‘nog me|usobnog

odnosa, pri ~emu se isprepli}e svjedo~anstvo onoga

tko je ve} prona{ao Krista (Ivan Krstitelj), obostrano

me|usobno ispitivanje Isusa i u~enika te odluka da se

po|e tamo gdje on stanuje i da se ~ak u|e u njegovu

ku}u.

➽ Drugo ~itanje teksta zaklju~uje prvi dio susreta.

12


DRUGI DIO

POVEZIVANJE SA @IVOTOM

1. Evan|elje nikad ne nudi neku teoriju o Isusu, nego

izvje{tava o doga|aju koji se ve} zbio. U Evan|elju doga|aji

uvijek prethode teoriji. Evan|elje nije filozofija

koju netko gradi o Bogu, nego objava, tj. pothvat koji

Bog ~ini i o~ituje u korist ~ovjeka. Dvojica u~enika nalaze

Krista, jer on dopu{ta da ga oni na|u, daju}i im

svoju adresu, {tovi{e, pozivaju}i ih u svoju ku}u. Oni

pristaju i odlaze u ku}u koju dotad nisu poznavali.

2. Isus, a tako i u~enici, nisu neki predmet (spomenik,

knjiga, institucija...) koji valja utvrditi, nego ‘ivi subjekti

koji se slobodno predaju, pomo}u unakrsnih pitanja, dijalo{kih

stavova, spremnosti da se po|e vidjeti, ‘elje da

se bude zajedno.

3. To se, po{teno to priznajemo, ne doga|a na istoj

razini. Svatko to ~ini na svoj na~in. Isus je Isus, spasitelj,

u~itelj, jedini (Mt 23,10); ~ovjek je u~enik, onaj koji

slu{a, koji pristaje i prihva}a boraviti u Isusovoj ku}i

(Iv 4,40; 8,31; 15,4-7).

4. Rije~ je o susretu s Isusom, kojega se priznaje u~iteljem,

nositeljem ne~ega {to od mene tra‘i pa‘ljivost, {tovi{e

onim koji me predusre}e pitaju}i me za smisao moga

tra‘enja: »[to tra‘ite?« (i Bog je na po~etku svijeta zapo-

~eo svoj govor pitanjem: »Gdje si?«, Iv 3,8). U pedagogiji

se ka‘e da valja odgajati pitanje kako bi se ostvarila

mogu}nost izvornog odgovora. Dopustiti da nam

Krist postavlja pitanja, pitati za njegovo stajali{te, s istom

ozbiljno{}u s kojom iznosimo svoje stajali{te postavljaju-

}i mu svoja pitanja, ujedno je i znak zrele vjere. Magdalenu,

koja ga je tra‘ila me|u mrtvima, Isus je upitao:

»Koga tra‘i{?« (Iv 20,15), a ona ga je tek tada, prosvi-

13


jetljena njegovom prisutno{}u, ugledala uskrsnuloga, tj.

vidjela je onoga Isusa koji je ve} postojao, ‘ivoga.

Priznajmo kako, a da toga i nismo svjesni, Boga, Krista,

toliko zatrpavamo svojim pitanjima (koja su ponekad

vi{e protest, pa prema tome i nesvjestan, ali stvaran

odgovor, negoli pitanje!) te ga vi{e i ne uspijevamo slu{ati.

Ne bismo me|utim nikada smjeli zaboraviti da tra-

‘imo Onoga koji ve} postoji i ide pred nama. Odatle

ispravni stavovi i ‘elja da se vidi Isusa, ali i da se dopusti

da nas on promatra, da ga se pita i dopusti mu se da

nam postavlja pitanja, da se dozna gdje se nalazi te se

osobno po|e i bude zajedno s njime. U~initi manje od

toga zna~i amaterski istra‘ivati i isto je {to i ni{ta ne

tra‘iti, nego se jednostavno djetinjasto poigravati svojim

pitanjima. Toga valja biti svjestan. Rije~ je o ne~emu

ozbiljnome!

5. Svakomu njegov trenutak. Susret se mo‘e dogoditi

danju i no}u, kao npr. Nikodemu (Iv 3,1). Danju to mo‘e

biti u bilo koji sat: za razne u~enike to je u zoru (Iv

21,4), za Samarijanku u podne (Iv 4,6), za onu dvojicu u

~etiri sata poslije podne. Da, to je stoga {to trenutak

tra‘enja odre|uje srce, a ne sat. Postoji me|utim i mora

postojati prvi trenutak susreta, mo‘da unutar iskustva

vjere {to se oduvijek doga|a.

TRE]I DIO

POTICAJI ZA ZAJEDNI^KI RAZGOVOR

Svra}amo pozornost na ono {to mo‘emo nazvati

»metodologijom vjere u Krista«.

1. Polaze}i od vlastitih iskustava, znamo da valja zajedni~ki

produbiti {to zna~i do‘ivjeti iskustvo sna‘noga

14


‘ivotnog susreta s nekom osobom i u tome prona}i egzistencijalni

profil susreta vjere.

2. Krenuv{i korak naprijed, treba poku{ati ispripovjediti,

ako postoji, neko zna~ajno iskustvo koje se mo‘e

ozna~iti kao »susret s Kristom« ili »susret vjere«. U svakom

slu~aju, valja se upitati: koji pokazatelji za »susret

s Isusom«, za istinsko iskustvo vjere u Isusa, proizlaze

iz upravo pro~itanog evan|eoskog odlomka? [to ga mo-

‘e zaprije~iti? Kako prepoznati svoje »vrijeme«?

3. Vidjeli smo da su »tra`enje« i ozbiljno pitanje ~imbenici

koji odre|uju postizanje onoga {to se tra`i. Imamo

li u vezi s time neko iskustvo? Koja smo pitanja uspjeli

postaviti sebi osobno ili kao skupini u dosada{njem tijeku

na{ega mladog `ivota? U vezi s ~ime? Kada je rije~

o vjeri, prevladavaju li sumnje, nepovjerenje, banalna i

bezvoljna pitanja koja umrtvljuju nadu u pronala`enje

odgovora, ili su to istinska pitanja koja pokre}u volju da

se vidi (»do|ite i vidite«), prema tome, da se tra`i, da se

govori sa svjedocima, da se razgovara s onim istim Kristom

kojega tra`im? Kako vjera pokre}e moj `ivot?

4. »Ostati u ne~ijoj ku}i«, boraviti s nekom osobom,

uistinu omogu}uje da je upoznamo, {tovi{e, da se s njom

sprijateljimo. To je velika pouka evan|eoskog odlomka

koji smo poslu{ali. Naravno, to ukazuje na odlu~uju}u

dimenziju odnosa s Kristom. Dobro je ~itati i znati o

njemu, ali to nije dovoljno; dobro je pitati se i istra`ivati

o Kristu, ali ni to nije dovoljno. Valja se odlu~iti postati

njegovim gostom, prihvatiti kao svoju Kristovu ku}u.

Kako se mo`e ostvariti takva udoma}enost? Postoje li

»trenuci« (u crkvi, u `ivotu) u kojima se o~ituje prisnost

s Kristom?

➽ Posljednje ~itanje teksta mo‘e pomo}i u sre|ivanju

sakupljenih misli i dojmova.

15


Zaklju~na molitva

(Savjetuje se da se me|u sudionicima potaknu zazivi koji

su povezani s temom susreta. Mogu se uzeti i sljede}i.)

– Gospodine, pomozi nam da u svojoj ‘urbi prona|emo

vremena za boravak kod tebe.

– ^ini mi se da sam netko bez stalnog boravi{ta. Osje-

}am se kao netko tko je u stalnu pokretu: budi Ti, Isuse,

moje odmori{te.

– Tra‘im ne{to ljep{e, istinskije, sretnije. Vjerujem

da mi je ta nadahnu}a Bog stavio u srce i da mi je Bog

tebe poslao da mi odgovori{.

– Sje}am se da nam je papa, 2000. godine, prigodom

susreta s mladima u Jubilarnoj godini otkupljenja u Tor

Vergati, rekao da vjera u tebe tra‘i odre|enu radionicu.

U toj radionici ti si na{ stru~njak. Pomozi nam da budemo

dovoljno strpljivi te uzmognemo do}i k tebi, slu{ati

te u {utnji i u~iti od tebe.

– Kad su te prvi u~enici prona{li, zapamtili su kad se

to dogodilo: u ~etiri sata poslije podne. Uvjeren sam,

moj Gospodine, da sam izgubio ~ak i sat. Znam da bi

prvi trenutak moga vremena mogao biti sada{nji sat,

ovaj trenutak. Pobijedi moj strah, moju sporost, moje

nesigurnosti.

– Gospodine, prona{ao sam te. Hvala ti!

Ti nas, Gospodine, ne prestaje{ ispunjavati ~u|enjem. Uvijek

si tamo gdje te tra‘imo. Nema te samo za onoga tko te

zaboravlja. Ali tamo gdje postoje pitanja, ona iskrena pitanja

o istini, pravdi, miru, mo‘da mu~na i »zlo~esta«, ti ne

samo da si prisutan nego i otvara{ vrata svoje ku}e (ku}e bez

zidova, naravno, jer nisi imao ni kamena na koji bi polo‘io

16


glavu), ku}e svoga velikoga gostoljubivog srca, i danju i no}u,

i kad je lijepo i kad je lo{e vrijeme...

Gospodine, pomozi nam da te iskreno slu{amo i na pokvarenom

satu svojega ‘ivota ponovno odredimo pravo vrijeme.

Amen.

Neki je poganin ismijavao kr{}ane zato {to {tuju

samo jednu knjigu. Jedan sveti biskup koji ga je

~uo, ispripovjedio mu je ovu pri~u: »Neki u~eni

~ovjek jednom susrete Isusa i upita ga: ŠGospodine,

znam da si Mesija i da u potpunosti govori{

istinu. Ali kako je mogu}e da je jedna jedina

knjiga zauvijek dovoljna tolikim ljudima?’ Isus

mu odgovori: ŠIstina je ono {to ka`e{. Ali zar ne

zna{ da moj narod svakoga dana iznova pi{e tu

knjigu?’« (M. Pomilio)

17


152


Sadr`aj

Vodi~ za ~itanje ..................................................................................................................................................... 7

PRVI SUSRET

»U~itelju – gdje stanuje{?

Do|ite i vidjet }ete.« (Iv 1,38-39) ........................................................................................ 9

PRVI DIO: ^itanje teksta ......................................................................................................................... 9

DRUGI DIO: Povezivanje sa ‘ivotom ................................................................................. 13

TRE]I DIO: Poticaji za zajedni~ki razgovor ............................................................. 14

DRUGI SUSRET

»Koja je zapovijed prva od sviju?« (Mk 12,28) .................................. 18

PRVI DIO: ^itanje teksta .....................................................................................................................18

DRUGI DIO: Povezivanje sa ‘ivotom .................................................................................27

TRE]I DIO: Poticaji za zajedni~ki razgovor .............................................................30

TRE]I SUSRET

»U~itelju dobri, {to mi je ~initi

da ba{tinim ‘ivot vje~ni?« (Mk 10,17) ................................................................. 34

PRVI DIO: ^itanje teksta .....................................................................................................................34

DRUGI DIO: Povezivanje sa ‘ivotom .................................................................................44

TRE]I DIO: Poticaji za zajedni~ki razgovor .............................................................47

^ETVRTI SUSRET

»[to li je ovo? Nova li i sna‘na nauka!« (Mk 1,24) ............... 51

PRVI DIO: ^itanje teksta .....................................................................................................................51

DRUGI DIO: Povezivanje sa ‘ivotom .................................................................................59

TRE]I DIO: Poticaji za zajedni~ki razgovor .............................................................62

PETI SUSRET

»Tko li je ovaj da mu se

i vjetar i more pokoravaju?« (Mk 4,41) ........................................................... 65

153


PRVI DIO: ^itanje teksta .....................................................................................................................65

DRUGI DIO: Povezivanje sa ‘ivotom .................................................................................71

TRE]I DIO: Poticaji za zajedni~ki razgovor .............................................................73

[ESTI SUSRET

»Za{to jede s carinicima i gre{nicima?« (Mk 2,16) .................. 77

PRVI DIO: ^itanje teksta .....................................................................................................................77

DRUGI DIO: Povezivanje sa ‘ivotom .................................................................................85

TRE]I DIO: Poticaji za zajedni~ki razgovor .............................................................87

SEDMI SUSRET

»Nije li ovo sin Josipov?« (Lk 4,22) ........................................................................ 91

PRVI DIO: ^itanje teksta .....................................................................................................................91

DRUGI DIO: Povezivanje sa ‘ivotom ............................................................................ 100

TRE]I DIO: Poticaji za zajedni~ki razgovor ........................................................ 102

OSMI SUSRET

»Jesi li ti onaj koji ima do}i

ili drugoga da ~ekamo?« (Mt 11,3) ......................................................................... 106

PRVI DIO: ^itanje teksta ................................................................................................................ 106

DRUGI DIO: Povezivanje sa ‘ivotom ............................................................................ 111

TRE]I DIO: Poticaji za zajedni~ki razgovor ........................................................ 114

DEVETI SUSRET

»Gospodine, kada te to vidjesmo gladna

i nahranismo te?« (Mt 25,37) ........................................................................................... 118

PRVI DIO: ^itanje teksta ................................................................................................................ 119

DRUGI DIO: Povezivanje sa ‘ivotom ............................................................................ 127

TRE]I DIO: Poticaji za zajedni~ki razgovor ........................................................ 130

DESETI SUSRET

»Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu?« (Lk 24,18) ........ 134

PRVI DIO: ^itanje teksta ................................................................................................................ 134

DRUGI DIO: Povezivanje sa ‘ivotom ............................................................................ 144

TRE]I DIO: Poticaji za zajedni~ki razgovor ........................................................ 148

154

More magazines by this user
Similar magazines