Το μυστικό του κρυμμένου πάπυρου - Απόσπασμα

monaperises

Σν παξόλ έξγν είλαη πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο ζπγγξαθέα

θαη πξνζηαηεύεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ειιεληθνύ

Νόκνπ 2121/1993 θαη ηνπο θαλόλεο ηνπ Δηεζλνύο Δηθαίνπ πνπ

ηζρύνπλ θαη ζηελ Ειιάδα. Απαγνξεύεηαη ξεηώο ε αληηγξαθή, ή

αλαπαξαγσγή, ή αλαδεκνζίεπζε, ή δηαζθεπή, ή κεηάθξαζε ηνπ

πεξηερνκέλνπ ηνπ βηβιίνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, κεραληθό,

ειεθηξνληθό, θσηνηππηθό, ερνγξάθεζεο, ή άιιν, ρσξίο

πξνεγνύκελε γξαπηή άδεηα από ηελ ζπγγξαθέα.

ISBN:

Σελιδοποίηση – Επιμέλεια: Mona Perises

Δημιουργία εξωφύλλου: Mona Perises

Email: monaperises@yahoo.com

www.monaperises.wixsite.com/bookstore

www.monaperises.wix.com/monaperises


© Mona Perises


Η λεαξή Αηγύπηηα αξραηνιόγνο θαη εξεπλήηξηα Kholod

Houastini, έρεη πάξεη ηελ απόθαζε λα δηεξεπλήζεη θαη λα

επεμεγήζεη πξώηα ζηνλ εαπηό ηεο θαη κεηά ζηνλ θόζκν, "Σν

κπζηηθό ηνπ θξπκκέλνπ πάππξνπ". Δδώ θαη αξθεηά ρξόληα ηελ

ηξώεη έλα θαη κνλαδηθό εξώηεκα. Γηα πνην ιόγν θαη πσο

ρηίζηεθαλ νη ππξακίδεο θαη πνηνη ήηαλ εθείλνη πνπ ηηο έρηηζαλ;

Πξηλ πάξεη απηή ηελ απόθαζε, γλσξίδεη πνιύ θαιά ηηο

δπζθνιίεο πνπ ζα αληηκεησπίζεη. Πξώηα από ην θαζεζηώο ηεο

ρώξαο ηεο θαη κεηά από ηελ παγθόζκηα θνηλή γλώκε. Οη

γλώκεο, νη κειέηεο θαη νη απνθάζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ

δηίζηαληαη. Απηό ην γλσξίδεη πνιύ θαιά, από ηηο αλαζθαθέο πνπ

θαηά θαηξνύο έρεη ιάβεη κέξνο ε ίδηα. Θεσξεί ππνρξέσζε ηεο λα

ςάμεη θαη λα βξεη ην κπζηηθό, πνπ δελ ην μέξεη θαλείο.

Σν απνζησπνύλ γηα λα κε καζεπηεί, πσο θάπνηε νη Αηγύπηηνη

θαη νη Έιιελεο, είραλ θνηλό πνιηηηζκό!! Οη πξώηνη Φαξαώ

ήηαλ Έιιελεο, όπσο θαη ε ηειεπηαία ε Κιενπάηξα, πνπ ήηαλ

θόξε Πηνιεκαίσλ!! Απηή είλαη αιήζεηα θαη από ηελ Διιεληθή

κπζνινγία γλσξίδεηο όηη ν Άθηηο ήηαλ έλαο από ηνπο επηά

Ηιηάδεο θαη κεηέβε ζηελ θεηκέλε ρώξα ''Αηγαίνπ Τπηίσο'' θαη

ίδξπζε ηελ Ηιηνύπνιε πξνο ηηκήλ ηνπ παηξόο ηνπ Απόιισλνο -

Ηιίνπ - Ρα, πνπ αξγόηεξα νλνκάζζεθε ζε Θήβεο. Ο

Σξηπηόιεκνο πήγε ζηελ ρώξα Αηγαίνπ Τπηίσο πεηώληαο επάλσ

ζηνλ ζηδεξέλην ηνπ δξάθνληα θαη δίδαμε ζηνπο θαηνίθνπο ηελ

θαιιηέξγεηα ηεο γεο θαη ηελ ζπνξά, όπσο ηνπο ηα δίδαμε ε ζεά

Γήκεηξα θαη πνιιά άιια αθόκε… Καη ν Δξκήο Σξηζκέγηζηνο,

ήηαλ γηα πνιιά ρξόληα εθεί. Ο όισλ όηαλ πήγε ζηελ Αίγππην,

νη Αηγύπηηνη νη ηεξείο ηνπ είπαλ πσο όηη ήμεξαλ, ηα πήξαλ από

ηνπο Έιιελεο!!


ημείωση: Ο Τξηπηόιεκνο είλαη ν θαηεμνρήλ ήξσαο, πνπ

ζπλδέεηαη κε ην κύζν ηεο Δήκεηξαο θαη ηελ δηάδνζε ηεο

θαιιηέξγεηαο ηεο γεο. Η ζεά Δήκεηξα, γηα λα αληακείςεη ηελ

θηινμελία πνπ δέρηεθε από ηνπο γνλείο ηνπ ζηελ Ειεπζίλα, ράξηζε

ζηνλ Τξηπηόιεκν έλα άξκα πνπ ην έζεξλαλ θηεξσηνί δξάθνληεο

θαη κεγάιε πνζόηεηα ζηηαξηνύ, γηα λα ην ζπείξεη ζ’ όιε ηελ

νηθνπκέλε. Ο βαζηιηάο ησλ Γεηώλ Κάξλαβνο, αθνύ έκαζε ν ίδηνο

ηελ ηέρλε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ δεκεηξηαθώλ, ζθόησζε έλαλ από

ηνπο δξάθνληεο ηνπ άξκαηόο ηνπ Τξηπηόιεκν, γηα λα κελ δηαδνζεί

ην κπζηηθό, ζε άιιεο ρώξεο. Η ζεά Δήκεηξα κεηακόξθσζε ηνλ

Κάξλαβν ζε δξάθν, γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ζθνησκέλν.

Σηελ Πάηξα ν Αλζείαο, γηνο ηνπ βαζηιηά Εύκεινπ,

πξνζπάζεζε λα δέςεη ηνπο δξάθνληεο ζην ζετθό άξκα κόλνο ηνπ,

ηελ ώξα πνπ ν Τξηπηόιεκνο θνηκόηαλ, αιιά έπεζε από ην άξκα

θαη ζθνηώζεθε. Ο Εύκεινο θαη ν Τξηπηόιεκνο, γηα λα ηνλ

ηηκήζνπλ ίδξπζαλ ηελ πόιε Άλζεηα. Όηαλ γύξηζε ζηελ Ειεπζίλα,

ε ζεά Δήκεηξα ηνλ κύεζε ζηελ ιαηξεία ηεο θαη έγηλε ν πξώηνο

ηεξέαο ηεο. Σηελ Ειεπζίλα ππήξρε βσκόο ηνπ, θαζώο θαη ην

αιώλη όπνπ θαηά ην ζξύιν είρε αισληζηεί ην πξώην ζηηάξη πνπ

έβγαιε ε ζπνξά ηνπ θαη πνπ ήηαλ γλσζηό ζαλ Άλως

Σριπτολέμοσ. Ο Τξηπηόιεκνο ιαηξεπόηαλ θαη ζηελ Αζήλα ζην

Ειεπζίλην άληξν, κέζα ζην νπνίν, ππήξρε ην άγαικα ηνπ.

ΠΡΟΟΧΗ

Η ηζηνξία είλαη εκπλεπζκέλε από πξνζσπηθέο έξεπλεο -

κειέηεο - ξεπνξηάδ έγθπξσλ ηζηνζειίδσλ - Ειιεληθώλ -

Αηγππηηαθώλ γηα ηηο ππξακίδεο θαη ηελ ρώξα ηεο Αηγύπηνπ. Τα

πξόζσπα ζην κπζηζηόξεκα θαη νη θαηαζηάζεηο είλαη

δεκηνπξγήκαηα θαληαζίαο. Οπνηαδήπνηε ζπλσλπκία κε

πξαγκαηηθά πξόζσπα, ή νπνηαδήπνηε νκνηόηεηα κε θαηαζηάζεηο

δελ είλαη εζθεκκέλεο, αιιά εληειώο ζπκπησκαηηθέο.


Είλαη άγξηα κεζάλπρηα θαη εηνηκάδνκαη λα θύγσ κε ηξέλν

γηα ην Αζηνύη. Μνπ έρνπλ πεη εθεί όηη δεη έλαο γέξνληαο πνπ

έρεη μεράζεη πόηε γελλήζεθε θαη είλαη ν ατξάθνπλ Μάληνπη = ν

Μάληεο. Γελ ζπκάηαη θαλ, αλ είλαη Αηγύπηηνο, ή θάπνηαο άιιεο

εζληθόηεηαο. Μηιάεη άπηαηζηα πνιιέο γιώζζεο ζπλ θαη ηεο

Αξαβηθήο πνπ αο πσ όηη είλαη ε κεηξηθή κνπ γιώζζα, αιιά

απηό είλαη θάηη, πνπ δελ ζα ην παξαδερηώ πνηέ. Δγώ είκαη

Αηγύπηηα θαη όρη αξάβσλ γέλλεκα. Άιινη είλαη νη Άξαβεο θαη

άιινη είκαζηε εκείο νη Αηγύπηηνη. ζν θαη λα θσλάδνπλ όηη

είκαζηε Άξαβεο, δελ είκαζηε. Μαο έθαλαλ κε ην δόξη

αξαβόθσλεο κόλν θαη κόλν γηα ηελ ζξεζθεία πνπ καο

επηβιήζεθε θαη είλαη ην Ιζιάκ. Σν όλνκα κνπ είλαη Υνιόλη θαη

ζηα Διιεληθά κεηαθξάδεηε ε Αηώληα. Έρσ πνιύ ιεπθό δέξκα

θαη πνιύ δηαθνξεηηθά κάηηα.

Σν αξηζηεξό κνπ κάηη είλαη θαθεηί θαη ην δεμί κνπ γαιάδην!

Απηό είλαη πνιύ αμηνπεξίεξγν κε κέλα, πνπ δσ αλάκεζα ζε

αζκαξάληο = κειακςνύο θαη από παηδί κε θσλάδνπλ "Αι νγηνύλ

κνπρηαιηθίλ = Σα δίρξσκα κάηηα". ηελ ρώξα πνπ δσ, έρσ

αθνύζεη πνιινύο ζξύινπο θαη από δηάθνξα ρείιε έρσ αθνύζεη

γηα ηνλ θξπκκέλν πάππξν, πνπ ηνλ έρεη θάπνηνο θαη δελ ηνλ

μέξεη θαλείο. Καηά θαηξνύο ην έρεη γξάςεη ν ίδηνο, ραξάδνληαο

ην ζηνπο δξόκνπο επάλσ ζε πέηξεο όηη… "άιιε είλαη ε αιήζεηα

θαη αιιηώο καο ηελ έρνπλ κάζεη". Αλ είλαη ν γέξνληαο πνπ ζα

πάσ λα βξσ, απηόο πνπ ράξαδε ηα κελύκαηα, ζα είλαη γηα κέλα

ε κεγάιε αλαθάιπςε ηνπ αηώλα. Θαξξώ πσο απηό ην ρξσζηάσ

ζε κέλα ηελ ίδηα θαη ζηελ ππόζηαζε κνπ ζαλ Αηγύπηηα πνπ είκαη

γέλλεκα ζξέκκα θαη ζην όλνκα κνπ!! Έρσ βγεη έμσ θαη βαδίδσ

ζην δξόκν κέρξη λα βξσ ηαμί λα κε πάεη ζηνλ ζηδεξνδξνκηθό

ζηαζκό Ρακζήο ηνπ Καΐξνπ. Γηα λα θηάζσ κε ην ηξέλν κέρξη ην


Αζηνύη ζέισ 4 ώξεο 40 ιεπηά, 374,1 ρηι. θαη όιε ε δηαδξνκή

είλαη δίπια αθξηβώο ζην Ibrahimia Canal Dam. ηαλ μεκεξώζεη

ζα βιέπσ ηελ παηξίδα πνπ ιαηξεύσ λα είλαη πνιηηηζκηθά θαη

θνηλσληθά εθαηό ρξόληα θαη θάηη πίζσ θαη εγώ λα είκαη εθεί πνπ

ήηαλ θάπνηε ε Αίγππηνο κνπ, κε ηελ αίγιε θαη ηνλ πνιηηηζκό.

Πεξπαηώ ζηνπο δξόκνπο ηνπ Καΐξνπ πνπ είλαη ην θέληξν ηεο

κεγαιύηεξεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο ηεο Αθξηθήο θαη ηνπ

Αξαβηθνύ θόζκνπ, θαζώο θαη ε κεγαιύηεξε αζηηθή πεξηνρή ηνπ

θόζκνπ, πνπ κεηά από ηελ επαλάζηαζε, είλαη

ζηξαηνθξαηνύκελε. ε θάζε γσληά ησλ δξόκσλ είλαη

ζηξαηηώηεο θαη θάλνπλ έιεγρν ηα ραξηηά, ηα ζαθίδηα καο θαη αλ

θάλνπκε πσο αληηδξνύκε, ζα θάκε ην μύιν ηεο ρξνληά καο.

Ωσσσ! Αίγππην κνπ, από ρώξα ηνπ Ήιηνπ, ηνπ Νείινπ θαη ηνπ

πνιηηηζκνύ, πσο έρεηο θαηαληήζεη έηζη; Μόιηο έρσ πεξάζεη ηνλ

πξώην έιεγρν θαη παξαιίγν λα θάσ μύιν, γηαηί ηνπο είπα

πξνθαηαβνιηθά, λα κελ κε ζσπεύζνπλ.

Οη πην πνιινί ζηξαηηώηεο είλαη από ρσξηά θαη αγξάκκαηνη,

άηζαινη θαη ρσξίο ίρλνο επγέλεηαο. κσο, δελ είλαη όινη έηζη,

ππάξρνπλ θαη θαιά παηδηά, πνπ θάλνπλ ηππηθά ηελ δνπιεηά

ηνπο. Θα είκαη πνιύ ηπρεξή αλ βξσ ακέζσο ηαμί, γηαηί είλαη ηα

κόλα πνπ δελ ειέγρνπλ θαη γηαηί απηό; Γηαηί απιά βαξηνύληαη,

έρνπλ θνπξαζηεί λα δνπλ έλαλ αθήξπρην πόιεκν θαηά ησλ

παηξησηώλ ηνπο θαη ληώζνπλ πνιύ άζρεκα θαη ακήραλα όηαλ

θάλνπλ ζσκαηηθό έιεγρν, εηδηθά ζε γπλαίθεο. Σν Κάηξν έρεη

αξρίζεη λα μππλά θαη ην πξώην πξάγκα πνπ αθνύο είλαη ηα

ζπαζηηθά θνξλαξίζκαηα ησλ νδεγώλ θαη νη δηαπαζώλ

απαγγειίεο ηνπ Κνξαλίνπ, από ηνπο πνιύ ζενζεβνύκελνπο. Γελ

είκαη κε ηελ ζξεζθεία ηνπο, αλ θαη δείρλσ πσο είκαη. Γελ

αζπάδνκαη θακηά ζξεζθεία, εδώ πνπ δσ όκσο πξέπεη λα

θαίλνκαη θαη αθνύ πξέπεη, εγώ δείρλσ όηη δελ είκαη, αιιά

θαίλνκαη. Σν ίδην θάλεη θαη ε νηθνγέλεηα κνπ, νη πην πνιινί

δηαβαζκέλνη Αηγύπηηνη ην ίδην θάλνπλ. Γείρλνπλ θαη θαίλνληαη,


όηη δελ είλαη κέζα ζην ζπίηη ηνπο. Αλ θαη ην ζεκεξηλό θαζεζηώο

είλαη πνιύ ραιαξό ζην ζέκα ηεο ζξεζθείαο. Γελ λνηάδεη θαη

πνιύ ζηνλ ζηξαηάξρε αλ είκαζηε, ή δελ είκαζηε θαινί

κνπζνπικάλνη. Δθείλν πνπ ηνλ λνηάδεη είλαη λα κελ μππλήζνπκε

όπσο ην 2011. Αλ θάλνπκε πσο μαλαμππλάκε, ζα ρπζεί ην αίκα

καο ζαλ πνηάκη, κέζα ζην πνηάκη ηνπ Νείινπ. Δδώ πνπ δνύκε,

πνιύ απιά θαη θαζαξά, πξέπεη λα θνηκόκαζηε. ύκθσλα κε ην

ηζιάκ, πξέπεη λα είκαζηε επζεβήο θαη κε ηνλ πνιηηηζκό λα

είκαζηε νη θιαζζηθνί αθαλείο. Υσξίο λα ην ελλννύκε, νη πην

πνιινί πξέπεη λα θνπλάκε ην θεθάιη θαηαθαηηθά θαη ρσξίο

θαλαηηζκό λα ιέκε, ν Αιιάρ είλαη κεγάινο. Κνινθύζηα

ηνύκπαλα, αιιά όια απηά από κέζα καο, ζηα έμσ καο είκαζηε

ζεαηξίλνη κηαο βξνκώ αλαηνιηθήο θνπιηνύξαο, πνπ καο ηελ

έθεξαλ κε ην δόξη θαη ζαλ ιαόο ηελ ινπδόκαζηε εδώ θαη θάηη

ρηιηάδεο ρξόληα. Βξίζθσ ηαμί θαη ην παίξλσ, είκαη ηειηθά πνιύ

ηπρεξή, είλαη γπλαίθα ε νδεγόο θαη παίδεη δπηηθή κνληέξλα

κνπζηθή.

«Καιεκέξα γιπθηά κνπ, ηη ραξνύκελε έθπιεμε πνπ είζαη

γπλαίθα νδεγόο! Από κέζα κνπ απηό παξαθαινύζα, λα είζαη

θαιά!

«Καιεκέξα θνύθια! Δίζαη πνιύ ηπρεξή γηαηί εγώ είκαη

κνληέξλα! Να’ καη ινηπόλ γηα λα ζε πάσ όπνπ γνπζηάξεηο θαη

γηα πνπ ην έβαιεο πξσί πξσί;»

«Θα κε παο ζηνλ ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό, πξέπεη λα

πξνιάβσ ην πξώην ηξέλν γηα ην Αζηνύη. Πξέπεη λα έρεηο

κνληέξλν ζύδπγν θαη λα ζνπ πσ λα ηνλ πξνζέρεηο, δελ είλαη δα

θαη πνιινί ηέηνηνη εδώ.»

«Αλ ηνλ πξνζέρσ ιέεη ρακπίπηη (αγάπε κνπ), κε ηέζζεξα

κάηηα, όρη κόλν κε ηα δπν. Αθνύ λα ζθεθηείο, όηαλ πάσ ζην

ζπίηη, βγάδσ ηνπο θαθνύο επαθήο θαη θνξάσ γπαιηά γηα λα ηνλ

πξνζέρσ πνιύ! Σόζν πνιύ, πνπ ηνλ έζηεηια πξηλ από ιίγα

ρξόληα, νιόθιεξν πίζσ ζηελ κακάθα ηνπ!»


Γειάκε κε ην θαιακπνύξη ηεο νδεγνύ, πνπ δελ πξέπεη λα

είλαη πάλσ από 45. Δίλαη κνληέξλα θαη πνιύ όκνξθε, κνπ ιέεη

πσο κόιηο πξηλ από ιίγν έπηαζε δνπιεηά θαη είκαη ε πξώηε ηεο

θνύξζα γηα ζήκεξα! Δίλαη αξθεηά καθξηά ν ζηαζκόο, αιιά δελ

έρεη αθόκα πνιύ θίλεζε θαη πάεη παηεηή. Αλ αξρίζεη ε θίλεζε,

ζα έρνπκε πξόβιεκα. Σν αηειείσην δηθ δαθ ησλ Αηγππηίσλ

νδεγώλ, είλαη πηα παγθνζκίσο γλσζηό. Κάξα θαη απηνθίλεηα,

πεδνί θαη κηθξνπσιεηέο, όινη καδί ζην θέληξν ηνπ δξόκνπ.

Αξρίδνπλ νη νδεγνί κε ηα θιάμνλ θαη ζε ιίγε ώξα γίλεηαη ην

Κάηξν, κηα πξσηεύνπζα ηξηηνθνζκηθή. Ωσσσ πνία ζιίςεο,

αιιά απηή είλαη ε αιήζεηα... ηελ δηαδξνκή κηιάσ κε κηα από

ηηο ειάρηζηεο γπλαίθεο νδεγνύο πνπ έθαλε ηελ επαλάζηαζή ηεο

κέζα ζ’ έλα αλδξνθξαηνύκελν επάγγεικα. Δίλαη ε 45ρξνλε

Ννύξα θαη ιέεη όηη έρεη θηιόδνμνπο ζηόρνπο.

«Θέισ λα βγάισ ηηο γπλαίθεο από ηελ θαηαπίεζε πνπ ηνπο

επηβάιινπλ νη άλδξεο. Αλ βγνπλ ζηνπο δξόκνπο θαη εξγαζηνύλ

ζ’ έλα ηαμί, ζα απνθηήζνπλ αλεμαξηεζία, ζα βγάινπλ ρξήκαηα

θαη ζα βειηηώζνπλ ηελ δσή ηνπο»

Πεξλάκε από έλα ζνθάθη θαη κηα νκάδα αλδξώλ ηελ

θνηηάδνπλ κε θαηάπιεμε! «Δίλαη δηθό ηεο ην ηαμί;» ςηζπξίδεη ν

έλαο ζηνλ άιινλ. Η Ννύξα έρεη ζπλεζίζεη ηα έθπιεθηα

βιέκκαηα, πνπ κεηά βίαο θξύβνπλ ηελ απνδνθηκαζία. Δίλαη κία

από ηηο ιίγεο γπλαίθεο πνπ νδεγνύλ ηαμί ζηελ Αίγππην. Απηό

έλα επάγγεικα πνπ ζεσξείηαη αθαηάιιειν γηα ην θύιν ηεο.


«Δμαθνινπζνύκε λα δνύκε ζε κηα αλδξνθξαηνύκελε

θνηλσλία... Οη πεξηζζόηεξνη ιέλε όηη νη γπλαίθεο αλήθνπλ ζην

ζπίηη θαη ζηελ θνπδίλα»

Άξρηζε λα νδεγεί ηαμί ην 2009. Αιιά πέληε ρξόληα

αξγόηεξα, δελ ζέιεη λα είλαη ε εμαίξεζε. Γεκηνπξγεί κηα ζρνιή

γηα λα εθπαηδεύζεη γπλαίθεο λα ηελ αθνινπζήζνπλ ζην

επάγγεικα θαη ςάρλεη γηα ηνλ επελδπηή πνπ ζα ηε βνεζήζεη λα

εθπιεξώζεη ην ζρέδηό ηεο, λα παξαδίδεη καζήκαηα νδήγεζεο

ηαμί ζε ηέζζεξηο νκάδεο ησλ 25 γπλαηθώλ ηνλ ρξόλν. Σν

πξόγξακκα ζα πεξηιακβάλεη επίζεο καζήκαηα γηα ηελ

εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ, ηελ ζπληήξεζε ησλ απηνθηλήησλ

θαη καζήκαηα αγγιηθώλ.

«Γελ ζέισ λα είκαη απιώο έλα πείξακα. Θέισ λα

δεκηνπξγήζσ κηα ζρνιή, ώζηε νη γπλαίθεο λα κελ

αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ είρα εγώ. Έηζη ώζηε ε

θνηλσλία λα απνδερζεί ηηο γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη ζ’ έλα

"αλδξηθό" επάγγεικα θαη ηελ ηδέα όηη κπνξεί λα είλαη θαιύηεξεο

από ηνπο άλδξεο ζην ηηκόλη. Γελ ζέισ λα είκαη απιώο έλα

πείξακα θαη ηίπνηε πεξηζζόηεξν.»

Δθηηκά όηη ε ζρνιή ηεο ζα σθειήζεη θαη ηελ νηθνλνκία,

ζπκβάιινληαο ζηελ αύμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ λνηθνθπξηώλ,

αιιά θαη εκπλένληαο πεξηζζόηεξεο Αηγύπηηεο λα κπνπλ ζηελ

αγνξά εξγαζίαο. Μόλν ην 23,7% ησλ γπλαηθώλ εξγάδνληαη ζηελ

Αίγππην, ζύκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ησλ Ηλσκέλσλ

Δζλώλ, ζε ζύγθξηζε κε ην 74,3% ησλ αλδξώλ, ε Ννύξα έρεη

αθόκε πην θηιόδνμνπο ζηόρνπο θαη ηνλίδεη όηη…

«Θέισ λα βγάισ ηηο γπλαίθεο από ηελ θαηαπίεζε πνπ ηηο

επηβάιινπλ νη άλδξεο. Οη γπλαίθεο πνπ κέλνπλ ζην ζπίηη, δελ


μέξνπλ ηίπνηα απ’ όζα ζπκβαίλνπλ ζηνλ έμσ θόζκν. Αλ βγνπλ

ζηνπο δξόκνπο θαη εξγαζηνύλ ζ’ έλα ηαμί, ζα απνθηήζνπλ

αλεμαξηεζία, ζα βγάινπλ ρξήκαηα θαη ζα βειηηώζνπλ ηελ δσή

ηνπο»

Ξεθίλεζε λα νδεγεί ηαμί κεηά ην δηαδύγηό ηεο. Ο πξώελ

άλδξαο ηεο δελ πιήξσλε δηαηξνθή θαη έπξεπε λα θάλεη θάηη, γηα

λα αλαζξέςεη ηα ηξία παηδηά ηνπο. Ωο κεραληθόο δελ κπνξνύζε

λα βξεη δνπιεηά ζηνλ ηνκέα ηεο πξνηίκεζήο ηεο. Γηα λα

πιεξώλεη ηνπο ινγαξηαζκνύο. Αγόξαζε έλα ηαμί θαη ην λνίθηαζε

ζ’ έλαλ άλδξα νδεγό, αιιά απνδείρζεθε αλαμηόπηζηνο θαη ε

Ννύξα ζθέθηεθε όηη ζα έβγαδε πεξηζζόηεξα ρξήκαηα, αλ

νδεγνύζε ε ίδηα ην ηαμί. Έρεη κεγάιε πειαηεία από νηθνγέλεηεο

θαη γπλαίθεο. Αγλνώληαο ην θνηλσληθό ''ζηίγκα'' θαη ηνπο

θόβνπο ηεο παξελόριεζεο από άλδξεο επηβάηεο, θέξδηζε ηελ

εκπηζηνζύλε ησλ πειαηώλ ηεο.

Θπκάηαη όηη ν πξώηνο πνπ κπήθε ζην ηαμί ηεο, ηελ νδήγεζε

ζε κηα νδύζζεηα πνιιαπιώλ πξννξηζκώλ από ηα δπηηθά πξνο ηα

αλαηνιηθά ηνπ Καΐξνπ θαη ζην ηέινο ηεο έδσζε ζπγραξεηήξηα.

ύληνκα έκαζε ηε γεσγξαθία ηνπ Καΐξνπ θαη πξνηνύ πεξάζεη

πνιύο θαηξόο απέθηεζε κεγάιε πειαηεία από νηθνγέλεηεο θαη

γπλαίθεο πνπ είραλ θνπξαζηεί από ηελ παξελόριεζε. Απηό είλαη

έλα ελδεκηθό πξόβιεκα ζηελ Αίγππην, από ηνπο άλδξεο

νδεγνύο. Οη αδειθέο θαη ηα παηδηά ηεο ρξεηάζηεθαλ ρξόλν γηα

λα εγθξίλνπλ ην εγρείξεκά ηεο. Αιιά ζηγά - ζηγά ζπλήζηζαλ

ζηελ ηδέα θαη ηώξα πίλεη θαθέ θάζε βξάδπ, κε ηνπο άλδξεο

ζπλαδέιθνπο ηεο θαη πξνζζέηεη.

«Απηέο ηηο κέξεο ρξεηάδνληαη ηα εξγαηηθά ρέξηα ησλ

γπλαηθώλ όζν θαη ησλ αλδξώλ. Μπνξεί λα είλαη δύζθνιν ζηελ

αξρή, αιιά ε θνηλσλία ηειηθά ζα καο απνδερζεί».


ηελ Αίγππην κηα ρνύθηα γπλαίθεο νδεγνύλ ηαμί, ήδε από

ηε δεθαεηία ηνπ ’90 θαη ε Ννύξα ιέεη όηη κεηά ηελ επαλάζηαζε

ηνπ 2011, ν θόζκνο ηηο απνδέρηεθε θάπσο πην εύθνια. Ήηαλ

κηα εμέγεξζε πνπ νδήγεζε ζε κηα επαλεθηίκεζε ησλ

θνηλσληθώλ ζηάζεσλ, βαζαληζηηθά πνιύ αξγή, γηα ηελ

εμαηξεηηθά ζπληεξεηηθή θνηλσλία ηεο ρώξαο καο, όπνπ ρηππάεη

ε θαξδηά ηνπ αξαβηθνύ θόζκνπ. Φηάζακε ηελ πιεξώλσ, κνπ

δίλεη ηελ θάξηα ηεο θαη ηεο δίλσ ηελ ππόζρεζε, πσο όηαλ

γπξίζσ πάιη ζην Κάηξν, ζα ηελ πάξσ ηειέθσλν, γηα λα

βξεζνύκε. Γλσξίδσ πσο ν θόζκνο δελ ηαμηδεύεη πνιύ κε ην

ηξέλν, αιιά κε ιεσθνξεία, απηνθίλεηα θαη πηζηεύσ πσο ζα βξσ

κηα ζέζε ζην ηξέλν γηα κέλα. Μπαίλσ βηαζηηθά κέζα ζηνλ

ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό θαη ζρεδόλ ηξέρνληαο πάσ λα θόςσ έλα

εηζηηήξην θαη βξίζθσ ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ λα κε πεξηκέλνπλ, κε

ην δηθό κνπ εηζηηήξην αλά ρείξαο.

Λίγν πξηλ θύγσ από ην ζπίηη ηνπο εηδνπνίεζα λα έξζνπλ

εδώ. Μόλε κνπ δελ ζα πήγαηλα ζ’ έλαλ άγλσζην, αιιά νύηε θαη

ζε ηόζν καθξηλό κέξνο. Δίλαη ηα αδέξθηα Δζζάκ θαη Γνπάξληα

Υειάνπη. Η Γνπάξληα ήηαλ ζπκθνηηήηξηα κνπ, καδί κε ηνλ

αδεξθό ηεο είλαη θαιύηεξνη κνπ θίινη θαη ηνπο παίξλσ πάληα

καδί κνπ. Η Αίγππηνο κεηά ηελ επαλάζηαζε, έρεη αιιάμεη πξνο

ην ρεηξόηεξν. Οη βηαζκνί, νη θαθνπνηήζεηο θαη νη θόλνη

γπλαηθώλ, είλαη ζηηο θαζεκεξηλέο εηδήζεηο, ιεο θαη ζαλ ιαόο,

ήηαλ ην κόλν πνπ καο έιεηπε. ε κηζή ώξα από ηώξα, ζα έξζεη

ην ηξέλν πνπ δελ ζα είλαη ζαλ ηα ηξέλα ηνπ θόζκνπ. Θα είλαη

επάλσ ζηηο ξάγεο, έλα θηλνύκελν γηαπί, αλ έρεη θαη πόξηεο, ζα

είλαη από ζαύκα. Σόζν πνιύ καο πξνζέρνπλ εκάο ηνπο

Αηγύπηηνπο, πνπ όινη καδί πξέπεη λα είκαζηε θνληά ζηα 90εθ. Ο

ζηξαηόο έρεη αλαιάβεη λα πνπιάεη κέρξη θαη ηα καθαξόληα, ην

ξύδη θαη ηα έρεη αλεβάζεη ζηα ύςε, κηαο θαη ζαλ ιαόο πνπ

κπνξεί λα κελ είκαζηε θηλέδνη, αιιά ηξώκε πνιύ θαη από ηα

δπν.


Τν ςσκί εδώ ζηελ Αίγππην, είλαη ζρεδόλ κε ην θνππόλη θαη

από αξηνπνηία ηα νπνία αλήθνπλ ζην ζηξαηό. Σα πνην πνιιά

αγαζά ηα πνπιάεη ζρεδόλ όια ν ζηξαηόο. Οη ζηξαηεγνί

ζεζαπξίδνπλ θαη νη Αηγύπηηνη κεηά ην ρνπλέξη ηεο επαλάζηαζεο,

δαξώλνπλ ζαλ ηνπο θνξηνύο. Γείρλνπλ όηη δελ ηνπο λνηάδεη, όηη

δελ ηνπο ελδηαθέξεη θαη λνηάδνληαη κόλν γηα ηα ζπίηηα ηνπο.

Μέζα ζηα ζπίηηα ηνπο, έρνπλ κηα ηεξάζηηα θαηζαξόια πνπ

βξάδεη από αγαλάθηεζε, πηθξία θαη πνιιέο θνξέο, βξάδεη από

αληίδξαζε. αλ Αηγύπηηνη όκσο πνπ είκαζηε, έρνπκε κάζεη ζηελ

θαηαπίεζε θαη ηώξα κε ηνλ ζηξαηό ζηνλ δξόκν, θάλνπκε πσο

δελ ηδξώλεη ην απηί καο θαη δνύκε ζπλέρεηα κε ην ηεξάζηην γηαηί

θαη ην αιιά… Φηάλεη ην ηξέλν αξακπάο θαη κπαίλνπκε κέζα,

δελ ππάξρεη πξόβιεκα γηα ηηο ζέζεηο θαη βξίζθνπκε έλα βαγόλη

πνπ είλαη θάπσο ζηέλην!

Σν ηξέλν έρεη πεξάζεη ηελ κεγάιε θακπύιε πνπ θάλεη γηα λα

βγεη από ην Κάηξν θαη επηηαρύλεη ηνλ ξπζκό ηνπ. ε ιίγν ζα

μεπξνβάιεη ε απγή θαη ν ήιηνο ζα είλαη δεηιόο θαη θνβηζκέλνο,

όπσο είκαζηε νη πην πνιινί από εκάο. Απηή ηελ επνρή δελ

έρνπκε δέζηε. ήκεξα ε ζεξκνθξαζία ην πνιύ λα θηάζεη κέρξη

ηνπο 25c. Έηζη είλαη Υεηκώλαο ζηελ Αίγππην, είλαη ζαλ ηελ

Άλνημε! Αξρίδεη ην ηαμίδη καο ζηελ πεξηπέηεηα, ην ηξέλν αληί λα

ηζνπιάεη νκαιά, γξαηδνπλά, βνγγά, αγθνκαρά θαη απηό

νθείιεηε ζηελ άκκν πνπ έρεη θαζίζεη επάλσ ζηηο ξάγεο. Ο

Δζζάκ είλαη ν αδεξθόο καο θαη ν ζσκαηνθύιαθαο καο.

Πξσηνζηάηεο ηεο επαλάζηαζεο θαη είρε κεγάιε ηύρε. ηη έθαλε

ην έθαλε κε ςεπδώλπκν, έηζη γιίησλε ην μύιν θαη αξγόηεξα ηελ

θπιαθή. Δίλαη γηαηξόο, αιιά δελ εξγάδεηαη ζαλ γηαηξόο.

Γνπιεύεη ζην ινγηζηηθό γξαθείν ηνπ παηέξα ηνπ, έηζη αθνύεη

πνιιά θαη καζαίλεη πιεξνθνξίεο. πσο απηή πνπ πάκε ηώξα λα


εμηρληάζνπκε θαη επρόκαζηε λα είλαη όλησο έηζη όπσο ήξζε ε

πιεξνθνξία. Ο ατξάθνπλ Μάληνπη δεη κόλνο κέζα ζε κηα

θαηαθόκβε. Μέζα από νξύγκαηα θαη ζθακκέλα βαζηά ηνύλει,

πεξλάεη απέλαληη από ηνλ Νείιν. Πνπ βγάδνπλ ηα ηνύλει θαη ηη

είλαη απέλαληη, ζα ην κάζνπκε όηαλ ηνλ δνύκε, αλ καο επηηξέςεη

βέβαηα, ζα κάζνπκε θαη όια ηνπ ηα κπζηηθά. Ίζσο λα είλαη απιά

κόλν έλαο κάληεο, ην όλνκά ηνπ ''ατξάθνπλ Μάληνπη'' απηό καο

ιέεη. Κιείλσ ηα κάηηα κνπ θαη ζθέθηνκαη πσο λα είλαη απηόο ν

γέξνληαο θαη ηη έρεη θαιά θξπκκέλν; Με θέξλεη πίζσ από ηηο

ζθέςεηο κνπ ν λεαξόο πνπ πνπιάεη ηζάη θαη ζάληνπηηο κε

ηακάγηα. Πεηλάσ πνιύ, αγνξάδσ 3 ζάληνπηηο θαη έλα κεγάιν

πνηήξη αρληζηό ηζάη. Η θνπδίλα είλαη αθξηβώο δίπια καο, ην

ηζάη δελ έρεη θξπώζεη θαη ζα ην απνιαύζσ έηζη όπσο ην

πξνηηκώ! Καπηό θαη κε δύν θύβνπο θίηξηλε δάραξε, από

δαραξνθάιακα!

Σξώγνληαο ραδεύσ έμσ ηελ ύπαηζξν θαη ηα ρσξηά καο πνπ

είλαη αθόκα πίζσ από ην θεγγάξη. Σα πιίζηλα ζπίηηα είλαη

θνιιεηά ην έλα δίπια ζην άιιν, θνηηάδσ επάλσ ζηηο ζηέγεο ησλ

ζπηηηώλ ηνπο θνύξλνπο, πνπ ςήλνπλ ηηο ιαγάλεο. Παξόιε ηελ

θηώρηα πνπ ππάξρεη ζηελ ρώξα κνπ, ν θόζκνο είλαη

επθπέζηαηνο. Κάλεη ζηα ζπίηηα ηνπ ηαξάηζεο θαη είλαη ηα

γλσζηά αίζξηα ησλ Αηγππηηαθώλ ζπηηηώλ. Δθεί επάλσ ρηίδεη

θνύξλνπο, θάλεη ππαίζξηεο απιέο, θάπνηνη κπνξεί λα έρνπλ εθεί,

αθόκα θαη ην θνηέηζη ηνπο! Σξώκε θαη πίλνπκε ηζάη, κέλνπκε

ζησπεινί θαη νη ηξεηο καο, πάληα έηζη θάλνπκε. Μόλν όηαλ

θνληεύνπκε λα θηάζνπκε ζηνλ όπνηνλ πξννξηζκό καο, κηιάκε

θαη απνθαζίδνπκε πσο ζα αξρίζνπκε ηελ έξεπλα γηα ηελ νπνία

έρνπκε πάεη ζε εθείλν ην ζεκείν, ή θαη ηελ πεξηνρή πνπ καο

έρνπλ πεη όηη εθεί ππάξρεη έλαο άιπηνο γξίθνο Αθήλσ ηηο

ζθέςεηο λα ηξέμνπλ ζηελ ηειεπηαία κειέηε πνπ δηάβαζα

αζηξνθπζηθήο - αζηξνλνκίαο θαη κεραληθήο, γηα ην καζεκαηηθό

- αζηξνλνκηθό κπζηήξην ησλ ππξακίδσλ.


Μαθημαηικό και αζηρονομικό μσζηήριο ηων πσραμίδων –

Περίληψη.

Σν κπζηήξην ηεο ύπαξμεο ησλ ππξαµίδσλ µαο θαηαθιύδεη

µε αλαπάληεηα εξσηήκαηα, ηόζν αξραηνινγηθνύ, όζν θαη

επηζηεκνληθνύ ελδηαθέξνληνο. Υσξίο λα ακθηζβεηείηαη ν

λεθξηθόο ραξαθηήξαο ησλ ππξαµίδσλ πξνηάζζνληαη

νξηζκέλα µαζεµαηηθά, γεσµεηξηθά θαη αζηξνλνµηθά ζηνηρεία,

µε έµθαζε ζηε µεγάιε ππξαµίδα. Σαπηόρξνλα παξνπζηάδνληαη

επηγξακκαηηθά νξηζκέλεο ζεσξίεο πνπ επηρεηξνύλ λα δώζνπλ

απάληεζε ζε θάπνηα από απηά ηα εξσηήκαηα. Απηέο είλαη ε

ζεσξία ηεο ''Σαπηόρξνλεο Μεηάβαζεο'' ηεο K. Spence, ε µειέηε

ρσξνζέηεζεο ησλ ππξαµίδσλ ζηελ Γθίδα ηνπ J. Legon θαζώο

θαη ε ζεσξία ηνπ ''εµείνπ Φπγήο '' ηνπ S. Goodfellow. Σέινο,

αθνύ γίλεη αλαθνξά ζηελ αλαθάιπςε ηνπ R. Gantenbrink,

παξνπζηάδεηαη επηγξαµµαηηθά ε ζεσξία ηεο ''πζρέηηζεο µε ηνλ

Ωξίσλα'' ηνπ R. Bauval.

Ειζαγωγή.

Μηα εξκελεία ηεο ιέμεο mr ζηα αξραία αηγππηηαθά πνπ

έδσζε ν θαζεγεηήο Ι.Δ.S. Edwards (1996), έλαο από ηνπο πιένλ

δηαθεθξηκέλνπο Αηγππηηνιόγνπο παγθνζκίσο, είλαη ''όξγαλν

αλόδνπ'' ή ''ηόπνο αλύςσζεο''. Ο ίδηνο ηελ ακθηζβήηεζα, όµσο ε

εξκελεία απηή µαο παξαπέµπεη ζε µηα από ηηο πεξηζζόηεξν

απνδεθηέο ιεηηνπξγίεο ηεο ππξαµίδαο σο όξγαλν µκεηάβαζεο

ηνπ πλεύκαηνο ηνπ λεθξνύ Φαξαώ ζηνλ νπξαλό, πξνο ηνλ

ειηαθό δίζθν θαη ζηνπο αεηθαλείο αζηέξεο, όπνπ πηζηεύνληαλ

όηη ελώλεηαη µε ηελ ζεία ηνπ πεγή. ηελ Αίγππην ππάξρνπλ

πεξίπνπ 90 ππξαµίδεο. Σν έληνλα γεσκεηξηθό ηνπο ζρήµα ηνπο

δίλεη από µόλν ηνπ µηα αίζζεζε µκπζηεξίνπ, ην θάιεζµα ηνπ

νπνίνπ επηρείξεζαλ λα απαληήζνπλ εθαηνληάδεο κειεηεηέο αλά


ηνπο αηώλεο. Αξθεηέο από απηέο είλαη εµηηειείο, άιιεο

θαηεζηξακκέλεο, ελώ δελ είλαη ιίγεο απηέο πνπ δελ πεξηέρνπλ

θαλ ζαξθνθάγν. Κνηλή παξαδνρή αλάµεζα ζηνπο

Αηγππηηνιόγνπο απνηειεί ην γεγνλόο, πσο δελ ππάξρνπλ

ζηνηρεία γηα ηελ ύπαξμε µηαο µαθξάο πξνπαξαζθεπαζηηθήο

πεξηόδνπ αλάπηπμεο νύησο ώζηε λα δηθαηνινγείηαη ε

αξρηηεθηνληθή θαη θαηαζθεπαζηηθή ηειεηόηεηα ησλ πξώησλ

ππξαµίδσλ. ∆εύηεξν παξάδνμν απνηειεί ην γεγνλόο, πσο

έπεηηα από ηελ 4 ε δπλαζηεία ε Αίγππηνο βηώλεη µηα

ηερλνινγηθή ''έμνδν''. Οη µεηαγελέζηεξεο ππξαµίδεο είλαη όρη

µόλν µηθξόηεξεο ζε µέγεζνο, αιιά θαη πνιύ θαηώηεξεο ζε

πνηόηεηα. Οη Αηγππηηνιόγνη αθνινπζώληαο ην δόγµα πσο νη

ππξαµίδεο ήηαλ ηάθνη ησλ Φαξαώ εθηηµνύλ πσο νη ιόγνη ήηαλ

νηθνλνµηθνί έρνληαο ζην λνπ ην ηεξάζηην θόζηνο πνπ απαηηείηαη

γηα ην ρηίζηµν µηαο ππξαµίδαο.

Η εμήγεζε απηή δελ κνηάδεη λα είλαη νξζή δηόηη ζα πεξίµελε

θαλείο, λα δηαηεξεζεί ηνπιάρηζηνλ ε θαηαζθεπαζηηθή γλώζε

θαη απιώο λα κηθξύλεη ην µέγεζνο ηεο ππξαµίδαο. Κπξίαξρν

εξώηεµα παξαµέλεη ν νπζηαζηηθόο ξόινο ηεο ππξαµίδαο,

αθνινπζνύλ θαη άιια αλαπάληεηα εξσηήκαηα πνπ ζηνηρεηώλνπλ

ην µπζηήξην ηεο ύπαξμεο ηεο. Η θπξίαξρε άπνςε νξίδεη πσο

ήηαλ ηάθνη γηα ηνπο Φαξαώ θαη πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ

ρηηζίκαηνο ηνπο απνηεινύζαλ θνηλσληθά θέληξα, πνπ παξείραλ

ζηέγε θαη ηξνθή ζηνπο ρηιηάδεο αλζξώπνπο νη νπνίνη

ζπληεινύζαλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο. Η δηαδηθαζία όµσο εύξεζεο

ηνπ Φαξαώ ζηνλ νπνίν αλήθεη µηα ππξαµίδα είλαη εμαηξεηηθά

δύζθνιε θαη απνηειεί ρξόλην πνλνθέθαιν ησλ κειεηεηώλ. Απηό

θπξίσο νθείιεηαη ζην γεγνλόο πσο θάζε Φαξαώ είρε πεξίπνπ

πέληε δηαθνξεηηθά νλόµαηα θαζώο θαη ζην γεγνλόο πσο ε

ηεξνγιπθηθή γξαθή απνπζηάδεη από ηηο ππξαµίδεο ηεο 3 εο θαη 4 εο

δπλαζηείαο. Οη ''βνπβέο'' ππξαµίδεο νλνµάδνληαη από επηγξαθέο

ζε πώµαηα βάδσλ, πνπ βξέζεθαλ µέζα ζε απηέο, ή από


ιαθσληθέο επηγξαθέο πνπ βξέζεθαλ ζε θάπνην θνληηλό θηίζµα,

από επηγξαθέο πνπ άθεζαλ νµάδεο ιαηόµσλ πάλσ ζε πέηξεο

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ρηίζηκν ηνπο θαζώο θαη από

επηγξαθέο πνπ βξέζεθαλ ζε ιίγεο πέηξηλεο ζηήιεο. Σν

πξόβιεµα γίλεηαη εληνλόηεξν όηαλ αλαινγηζηνύκε ηε κεγάιε

αβεβαηόηεηα πνπ ππάξρεη γηα ηε ρξνλνιόγεζε ησλ ζπλνιηθά 30

δπλαζηεηώλ, ε νπνία νμύλεηαη όζν βαδίδνπµε ζηελ αξραηόηεηα.

Σν πξόβιεµα ρξνλνιόγεζεο ελόο Φαξαώ µεηαθέξεηαη θαη

γίλεηαη πξόβιεµα ρξνλνιόγεζεο µηαο ππξαµίδαο. Σν γεγνλόο

πσο νπνηνζδήπνηε Φαξαώ 4εο δπλαζηείαο ζάθηεθε µέζα ζε

ππξαµίδα παξαµέλεη αλαπόδεηθην, όπσο θαίλεηαη από ηνλ

Πίλαθα Ι. Οη λεθξηθνί λανί γύξσ από απηέο, θαζώο θαη ε

εζσηεξηθή δηαξξύζκηζε ησλ ππξαµίδσλ θαη ησλ λαώλ ηνπο δελ

επηηξέπεη ηελ ηέιεζε µηαο βαζηιηθήο θεδείαο µε όηη απηή

ζπλεπάγεηαη, αθνύ νη ρώξνη είλαη πνιύ µηθξνί γηα µηα πνµπή

θαη γηα ηειεηνπξγηθά.


Βγάδσ από ην ζάθν κνπ ηνλ ληνζηέ κε ηελ κειέηε, γηα λα

δηαβάζσ ηη αθξηβώο γξάθεη. Οη αλαθνξέο αξραίσλ πεξηεγεηώλ

όπσο ν Ηξόδνηνο, ν ∆ηόδσξνο ν ηθειηώηεο, ν Πνξθύξηνο θαη ν

Πιίληνο, θξίλνληαη µάιινλ αλαμηόπηζηεο όρη µόλν επεηδή

πεξηέρνπλ κεηαμύ άιισλ θαη θαληαζηηθά ζηνηρεία, αιιά θπξίσο

γηαηί ν Υένπαο ήηαλ γηα εθείλνπο ηόζν αξραίνο, όζν είλαη νη

ίδηνη γηα εµάο. Τπάξρνπλ πνιιά αθόµε ζηνηρεία πνπ

ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε πσο νη πξώηεο ππξαµίδεο δελ

ιεηηνπξγνύζαλ σο ηάθνη. Δµείο πηνζεηνύµε ηελ νξζόηεξε

άπνςε, δειαδή πσο δελ µπνξνύµε λα πξνζπειάζνπκε ηα

εµπόδηα 4500 πεξίπνπ εηώλ θαη λα µάζνπµε ηελ αληηθεηκεληθή

αιήζεηα γηα ην εάλ ήηαλ ηάθνη ε όρη. ∆ελ ακθηζβεηνύκε όµσο

ηνλ νινθάλεξν λεθξηθό ραξαθηήξα ηνπο.

Οι θεωρίες.

Παξαηαύηα, µε ηνλ θαηάιιειν θώδηθα επηθνηλσλίαο νη θαηά

ηα άιια ''βνπβέο'' ππξαµίδεο αξρίδνπλ λα µηινύλ. Μηινύλ όηαλ

θαλείο ηηο εμεηάζεη µε ηελ παγθόζµηα γιώζζα ηεο Γεσκεηξίαο,

ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηεο Αζηξνλνκίαο. Σν ελδηαθέξνλ µαο

πιένλ ζα ζπγθεληξσζεί ζηα θαηαζθεπαζηηθά ζαύµαηα ησλ

ππξαµίδσλ ηεο 4 εο δπλαζηείαο, µε ηδηαίηεξε έµθαζε ζηε µεγάιε

ππξαµίδα. Καηά παξάδνζε, νη ππξαµίδεο ρηίδνληαλ θαηά ηξόπν

πνπ ε θάζε ηνπο πιεπξά πξνζαλαηνιηδόηαλ ζηα ηέζζεξα ζεµεία

ηνπ νξίδνληα µε µεγάιε αθξίβεηα θαη νη είζνδνη ηνπο

βξίζθνληαλ πάληα ζηε βνξεηλή πιεπξά. Καηά θαλόλα, ε είζνδνο

ηνπο βξηζθόηαλ ςειόηεξα από ηνλ ππόγεην θεληξηθό ζάιαµν θαη

ν δηάδξνµνο πνπ έλσλε ηα δύν µέξε ήηαλ θαηεθνξηθόο, µε

θιίζε πεξίπνπ 26 µνηξώλ. Ήηαλ πξαθηηθό γηαηί ν ζάιαµνο


µπνξνύζε λα ζθξαγηζηεί εύθνια ηνπνζεηώληαο νγθώδεηο ιίζνπο

πνπ έθξαδαλ ηνλ δηάδξνµν. Δίρε όµσο θαη ζπµβνιηθό

ραξαθηήξα, δηόηη ε ςπρή ηνπ Φαξαώ βγαίλνληαο από ην

ζάιαµν θαη πεξλώληαο ρσξίο πξόβιεµα µέζα από ηα ιίζηλα

εµπόδηα, ζα αλεθόξηδε µε θιίζε γύξσ ζηηο 26 µνίξεο θαη ζα

θαηεπζπλόηαλ πξνο ηνλ πνιηθό αζηέξα θαη ηνπο αεηθαλείο

αζηέξεο, δειαδή πξνο ηε ζεία ηεο πεγή. Δμαίξεζε ζηνλ

θαλόλα απνηειεί ε µεγάιε ππξαµίδα, πνπ ζα εμεηάζνπµε

ιεπηνµεξέζηεξα αξγόηεξα. Αο εζηηάζνπµε ηώξα ην ελδηαθέξνλ

µαο ζε µηα ζεσξία πνπ αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ ππξαµίδσλ

έηζη ώζηε λα πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηα 4 ζεµεία ηνπ

νξίδνληα. Ολνµάδεηαη ζεσξία ηεο Σαπηόρξνλεο Μεηάβαζεο

(Simultaneous Transition). Πξνηάζεθε από ηελ ∆ξ.Kate Spence

ηνπ ηµήµαηνο Αλαηνιηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεµίνπ ηεο

Ομθόξδεο θαη δεµνζηεύηεθε ζην πεξηνδηθό Nature (2000). Δίλαη

µηα πξνζπάζεηα γηα ηελ ρξνλνιόγεζε ησλ ππξαµίδσλ από

αζηξνλνµηθά δεδνµέλα.

Έπεηηα από ηε δεµνζίεπζε ηεο έρνπλ εγεξζεί πνιιέο

αµθηβνιίεο πνπ µεηώλνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο ζεσξίαο απηήο,

αιιά ην ζέµα δελ έρεη ιήμεη, µηαο θαη ε Spence εξγάδεηαη ήδε

ζε µηα εθηελέζηεξε µειέηε θαη έρεη αλαθνηλώζεη πσο ζα

απαληήζεη ζε πνιιέο από απηέο ηηο αµθηβνιίεο. Η Spence

ππνζηεξίδεη πσο νη αξραίνη Αηγύπηηνη θαζόξηδαλ ηελ αθξηβή

θαηεύζπλζε ηνπ βνξξά επζπγξαµµίδνληαο έλα αιθάδη µε ηε

λνεηή επζεία πνπ ζρεµαηίδεη ν µεγάινο θύθινο, πνπ πεξλά από

ηα αζηέξηα Kochab (β UMi) θαη Mizar (δ UMa), θαζώο θαη από

ηνλ άμνλα πνπ ηξέρεη από βνξξά πξνο λόην θαη βξίζθεηαη επί

ησλ αλαηνιηθώλ, ή δπηηθώλ πιεπξώλ ησλ ππξαµίδσλ.

∆εδνµέλνπ όηη ε µέζνδνο δελ άιιαμε αλά ηνπο αηώλεο, ηόηε ζα

πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη έλα ζπζηεµαηηθό ζθάιµα ζηνλ

πξνζαλαηνιηζµό ησλ ππξαµίδσλ, πνπ νθείιεηαη ζηελ

απνµάθξπλζε ηεο λνεηήο απηήο επζείαο από ηνλ πνιηθό αζηέξα,


ε νπνία νθείιεηαη ζην θαηλόµελν ηεο µεηάπησζεο. Έηζη

θαηαζθεύαζ’ έλα δηάγξαµµα όπνπ ζηνλ άμνλα ησλ

ηεηµεµέλσλ βξίζθεηαη ν ρξόλνο θαη ζηνλ άμνλα ησλ

ηεηαγµέλσλ ε απόθιηζε ησλ ππξαµίδσλ από ην βνξξά. ε

γεληθέο γξαµµέο ε ζεσξία επαιεζεύεηαη από ηα δεδνµέλα,

όµσο αο δνύµε ηα θπξηόηεξα πξνβιήµαηα. Σν πξώην είλαη έλα

θιαζηθό πξόβιεµα ηεο Αξραηναζηξνλνµίαο, δειαδή πσο ζηνλ

έλα άμνλα έρνπµε ηνπνζεηήζεη ηζηνξηθά δεδνκέλα

(εκεξνκελίεο) θαη ζηνλ άιιν δεδνκέλα επηζηεκνληθήο µειέηεο

(ηελ απόθιηζε από ην βνξξά). Οη εκεξνκελίεο δελ είλαη ηπραία

ρξνληθά δηαζηήκαηα, όπσο γίλεηαη ζ’ έλα εξγαζηήξην θαη έηζη

πξέπεη θαλείο λα δερζεί πξώηα ηελ νξζόηεηα ηνπ ζεσξεηηθνύ

µνληέινπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπνζεηήζεη όπσο ν ίδηνο νξίδεη

ηα ζεµεία ζηνλ άμνλα ηνπ ρξόλνπ.


Άιιν έλα πξόβιεµα εληνπίδεηαη ζηηο ππξαµίδεο ησλ ηξηώλ

δηαδνρηθώλ Φαξαώ, ηνπ Υένπα, ηνπ Djefre θαη ηνπ Υεθξήλα.

Η ππξαµίδα ηνπ Djefre παξνπζηάδεη µηα ηεξάζηηα απόθιηζε,

έμσ από ηα δεδνµέλα ηεο 4 εο δπλαζηείαο. Δπίζεο ε Spence ζην

δηάγξαµµα ηεο ηνπνζεηεί ηνλ Υεθξήλα ρξνλνινγηθά πξηλ ηνλ

Υένπα. Μνινλόηη είλαη εληειώο αλνξζόδνμε ζεώξεζε, δελ

αθνύγεηαη ηόζν παξάινγε εάλ αλαινγηζηεί θαλείο, πσο ε

ππξαµίδα ηνπ Υεθξήλα µνινλόηη είλαη ζηελ πξαγµαηηθόηεηα

ιίγν µηθξόηεξε, θαληάδεη κεγαιύηεξε από απηή ηνπ Υένπα,

δηόηη είλαη ρηηζµέλε ζε ςειόηεξν ζεµείν. Δδώ ππάξρεη ην

εύινγν εξώηεµα, γηαηί ε µεγαιύηεξε ππξαµίδα ζηνλ θόζµν λα

µελ θηίζηεθε ιίγα µέηξα πην πέξα, ώζηε λα βξίζθεηαη ζην


ςειόηεξν ζεµείν ηεο πεξηνρήο; Πάλησο ηα αξραηνινγηθά

δεδνµέλα δελ αξθνύλ γηα λα απνξξίςνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο

ζεσξίαο. Σειεηώλνληαο µε απηή ηε ζεσξία, αλαθέξνπµε όηη ε

Spence δελ ήηαλ νύηε ε πξώηε, νύηε ε µόλε πνπ ζθέθηεθε ηα

παξαπάλσ θαη νθείινπµε λα αλαθέξνπµε ηα νλόµαηα θαη

άιισλ µειεηεηώλ, όπσο ν γεσιόγνο θαη

ν

µεραληθόο, ηνπ νπνίνπ ε ζεσξία ζα

κειεηεζεί αξγόηεξα. ηελ ζεµεξηλή ηνπο µνξθή, όιεο νη

ππξαµίδεο ζηελ Γθίδα θαλεξώλνπλ ζε µαο µόλν ηνλ ζθειεηό

ηνπο. Κάπνηε πξέπεη λα παξνπζίαδαλ έλα εθπιεθηηθό ζέαµα,

θαιπκκέλεο µε ιεπθό αζβεζηόιηζν, µε ηηο πιεπξέο ηνπο εληειώο

επίπεδεο, λα ζηέθνληαη απαζηξάπηνπζεο θάησ από ηνλ ήιην ηεο

Αηγύπηνπ. Η βαζηθή µεηξηθή µνλάδα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα

ην θηίζηµν ηνπο έρεη βξεζεί, νλνµάζηεθε από ηνπο µειεηεηέο

''βαζηιηθό θύβηην'' θαη ηζνδπλαµεί µε 52,37 εθαηνζηά.

Ο John Legon (2003) πηπρηνύρνο ηεο ρνιήο

εθαξκνζκέλσλ θπζηθώλ επηζηεµώλ θαη µε µεγάιν ελδηαθέξνλ

ζηελ αξραηνινγία, µειέηεζε εθηελώο θαη επέθηεηλε ηελ πξώηε

ηνπνγξαθηθή µειέηε πνπ έγηλε ζηελ Γθίδα από ηνλ W.M.F.

Petrie (1883). Σα απνηειέζµαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ έρνπλ

δεµνζηεπζεί ζηα πεξηνδηθά ηεο αξραηνινγηθήο θνηλόηεηαο ηνπ

ηάηελ Άηιαλη, ζην Discussions in Egyptology θαη ζην

Göttinger Miszellen. Δίρε ηελ θαινζύλε λα µαο επηηξέςεη λα

ρξεζηµνπνηήζνπµε νξηζµέλα από ηα ζρέδηα ηνπ γηα ηελ

παξνπζίαζε απηή. Βαζηδόµελνο ζηα απνηειέζµαηα ηεο µειέηεο

ηνπ, ππνζηεξίδεη πσο βξήθε ηηο µαζεµαηηθέο ζρέζεηο µε ηηο

νπνίεο νη θηίζηεο θαζόξηζαλ ην µέγεζνο θαη ηε ρσξνζέηεζε

ησλ ηξηώλ ππξαµίδσλ. Δπίζεο ππνζηεξίδεη πσο ππήξρε έλα

εληαίν ζρέδην πνπ αθνινπζήζεθε θαη µειεηά µέρξη θαη ζήµεξα

ηελ ύπαξμε θάπνηνπ βαζύηεξνπ ζπµβνιηζµνύ ζε απηό.


Μηαο θαη ε εξγαζία ηνπ ζηνλ ηνµέα απηό δελ έρεη

ηειεηώζεη, δελ µπνξνύµε λα παξνπζηάζνπµε ηηο ηδέεο ηνπ γηα

ηνλ ζπµβνιηζµό απηή ηε ζηηγµή. Ο ρξόλνο µαο δελ επηηξέπεη

λα αθνινπζήζνπκε ηελ πνξεία ησλ µαζεµαηηθώλ

ζπιινγηζµώλ ηνπ, ζα αλαθέξνπµε όµσο γηα παξάδεηγµα, όηη

νη ηξεηο ππξαµίδεο ζηελ Γθίδα πεξηγξάθνληαη ζ’ έλα

νξζνγώλην µε πιεπξέο

αληίζηνηρα. Ο

Legon παξαηήξεζε όηη ε ηεηξαγσληθή ξίδα

ρξεζηµνπνηήζεθε εθηελώο από ηνπο θηίζηεο, γεγνλόο πνπ

δελ πξνθαιεί έθπιεμε, δηόηη γλσξίδνπµε πσο νη αξραίνη

Αηγύπηηνη ηελ γλώξηδαλ από ηνπο πάππξνπο πνπ έρνπλ

δηαζσζεί. Ο ηξόπνο όµσο µε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζην

όιν ζρέδην πξνηείλεη ηε γλώζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ

''Ππζαγνξείνπ Θεσξήµαηνο'', γεγνλόο γηα ην νπνίν ν ίδηνο

είλαη πεπεηζµέλνο.

Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα ζεσξία είλαη απηή ηνπ ''εµείνπ

Φπγήο'', εµπλεπζµέλε από ηνλ ηόηε απόθνηην ηεο ρνιήο

Καιώλ Σερλώλ Stephen Goodfellow (2003), ν νπνίνο

ζπλεξγάζηεθε µε ηνλ John Legon. εµείν θπγήο ηνπ

δσγξάθνπ ζε έλα πξννπηηθό ζρέδην, είλαη ην ζεµείν ηνµήο

δύν επζεηώλ πνπ ζηελ πξαγµαηηθόηεηα είλαη παξάιιειεο.

Σξία ζεµεία νξίδνπλ έλα θύθιν. Δάλ ινηπόλ ιάβνπµε σο δύν

ηξηάδεο ηηο Β∆ θαη ΝΑ γσλίεο θάζε ππξαµίδαο, ζα ηηο

πεξηγξάςνπµε εληόο ελόο θπθιηθνύ ηνµέα. Σν πξννδεπηηθά

µηθξόηεξν µέγεζόο ηνπο µαο θαηεπζύλεη ζην ζεµείν ηνµήο

ησλ δύν θύθισλ, ην νπνίν δελ βξίζθεηαη θάπνπ µαθξηά, αιιά

ζ’ έλα πνιύ ελδηαθέξνλ ζεµείν. Βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ

πεξηβάιινληα ηνίρν ηεο ηξίηεο ππξαµίδαο, ν νπνίνο

παξνπζηάδεη θάπνηεο αλεμήγεηεο θαηαζθεπαζηηθέο

ηδηνµνξθίεο. Μέρξη ζήµεξα δελ έρνπλ γίλεη εθηελείο

αλαζθαθέο ζηνλ ρώξν απηό θαη πηζαλόηαηα δελ ζα γίλνπλ

νύηε ζην θνληηλό µέιινλ µηαο θαη ηέηνηνπ είδνπο ζεσξίεο δελ


βξίζθνπλ αληαπόθξηζε από ην ηµήµα αηγππηηαθώλ

αξραηνηήησλ. Έηζη µπνξεί λα µελ ειεγρζεί πνηέ ε νξζόηεηα

ηεο ζθέςεο ηνπ θαιιηηέρλε.

Αο εμεηάζνπκε ηώξα ιεπηνκεξέζηεξα ηελ κεγάιε ππξαµίδα,

πνπ είλαη έλα αιεζηλό θαηαζθεπαζηηθό ζαύµα. Αλ θαη έρεη έλα

πέηξηλν ππξήλα άγλσζησλ δηαζηάζεσλ, ππνινγίδεηαη πσο

πεξίπνπ 2.300.000 μερσξηζηνί θαηεξγαζκέλνη ιίζνη µάδαο


µεηαμύ 2,5 θαη 15 ηόλσλ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο.

ύµθσλα µε ηηο πην ζύγρξνλεο µεηξήζεηο ηνπ J.H. Cole3 (έπεηηα

από ηνλ W.F. Petrie) παξαζέηνπµε ηα αθόινπζα εληππσζηαθά

ζηνηρεία:

Η µέγηζηε απόθιηζε ησλ 20 cm ζ’ έλα θηίζµα µε πεξίµεηξν

ζρεδόλ ελόο ρηιηνµέηξνπ είλαη έλα πξαγµαηηθά εθπιεθηηθό

απνηέιεζµα, εηδηθά όηαλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο ε ύπαξμε ηνπ

πέηξηλνπ ππξήλα ηεο ππξαµίδαο θαζηζηνύζε αδύλαηε ηε

µέηξεζε ησλ δηαγσλίσλ νύησο ώζηε λα ειεγζεί ε αθξίβεηα ηνπ

ηεηξαγώλνπ. Η αθξίβεηα µε ηελ νπνία ην θηίξην έρεη

επζπγξαµµηζηεί µε ηα ηέζζεξα ζεµεία ηνπ νξίδνληα

ππνδειώλεη µηα αζηξνλνµηθή µέζνδν παξαηήξεζεο, εθ’όζνλ

νπνηαδήπνηε άιιε µέζνδνο (π.ρ. παξαηήξεζε ηνπ ειηαθνύ

δίζθνπ) ζα παξνπζίαδε µεγαιύηεξν ζθάιµα. Απνξίαο άμηνλ

είλαη ην γεγνλόο πσο ηεξάζηηνη ιίζνη ηνπνζεηήζεθαλ µε

εθπιεθηηθή αθξίβεηα ζε µεγάια ύςε, γύξσ ζην 2500 π.Υ. όηαλ

νη άλζξσπνη είραλ ζηε δηάζεζε ηνπο µόλν ράιθηλα εξγαιεία,

ελώ ε ηξνραιία ήηαλ αλύπαξθηε. Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο

ζεσξίεο πνπ πεξηιαµβάλνπλ ηελ ρξήζε µηαο ξάµπαο, ή


πεξηζζνηέξσλ, όµσο απνξξίπηνληαη εμ’ αξρήο από ηνπο

µεραληθνύο πνπ έιεγμαλ ηελ νξζόηεηα ηνπο. ηελ πιεηνςεθία

ηνπο πηζηεύνπλ πσο ην πηζαλόηεξν είλαη λα ρξεζηµνπνηήζεθε

έλα ηδηνθπέο ζύζηεµα µνριώλ. Ωο απνηέιεζµα µέηξσλ

αζθαιείαο θάζε ζεηξά είλαη θνίιε πξνο ηελ θνξπθή, γεγνλόο

πνπ µεηώλεη ηηο εγθάξζηεο δπλάµεηο ιόγσ ηνπ βάξνπο ησλ

ππεξθείµελσλ ζηξσµάησλ, δίλνληαο ζην µλεµείν µεγαιύηεξε

ζηαζεξόηεηα. Ο Πήηξη (1883) έιαβε πνιιέο µεηξήζεηο γηα ην

πάρνο µεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ ιίζσλ ηνπ πεξηβιήµαηνο. Βξήθε

πσο ζε νξηζµέλα ζεµεία ην µέζν πάρνο είλαη µόιηο µηζό

ρηιηνζηό, δειαδή ε αθξίβεηα ηνπ ηερλίηε ζην ίζησµα ηεο πέηξαο

ήηαλ έλα ηέηαξην ηνπ ρηιηνζηνύ ζε µηα επηθάλεηα πιάηνπο 190

εθαηνζηώλ. Σν όηη µηα πηζησηηθή θάξηα δελ ρσξά αλάµεζα από

δύν πέηξεο είλαη µύζνο, µηαο θαη ππάξρνπλ πέηξεο ρσξίο

θνλίαµα αλάµεζά ηνπο, απηό όµσο δελ αιιάδεη ηελ πνηόηεηα

ηεο δνπιεηάο πνπ παξαηεξείηαη ζε θάπνηα άιια ζεµεία.

Οη αξραίνη Αηγύπηηνη θαλεξώλνπλ ηελ εθπιεθηηθή ηνπο

ηθαλόηεηα ζηελ ηζνπέδσζε επηθαλεηώλ θαη ζε µεγάιε θιίµαθα.

Η πεξίµεηξνο ηεο βάζεο ζηελ νπνία είλαη ρηηζµέλε ε Μεγάιε

ππξαµίδα, απνθιίλεη από ην ηέιεην επίπεδν µόιηο θαηα 1,3 θκ

µηα αζήµαληε πνζόηεηα πνπ µέλεη απαξαηήξεηε, θαηά ηελ

νπνία ε ΝΑ γσλία ηεο ππξαµίδαο βξίζθεηαη ςειόηεξα από ηε

Β∆ γσλία. Δμεηάδνληαο ηελ θιίζε ησλ πιεπξώλ, βξίζθεη θαλείο

πσο µηα ππξαµίδα µε θιίζε 51° 52΄ έρεη ηε µνλαδηθή

γεσµεηξηθή ηδηόηεηα, όηη ην ύςνο ηεο πξνο ηελ πεξίµεηξν ηεο

βξίζθεηαη ζηελ ίδηα αλαινγία µε απηή ηεο αθηίλαο ελόο θύθινπ

πξνο ηελ πεξηθέξεηα ηνπ, δειαδή 1/2π. Η εµπινθή ηνπ αξηζµνύ

π ζε µηα επνρή όπνπ ππνηίζεηαη όηη δελ ήηαλ γλσζηή ε ύπαξμε

ηνπ, έρεη δώζεη βάζε ζε πνιιέο ζπδεηήζεηο. Οη πηζαλέο

απαληήζεηο είλαη δύν: Δίηε νη αξραίνη θηίζηεο γλώξηδαλ ηνλ

αξηζµό απηό, είηε ηνλ ρξεζηκνπνίεζαλ ρσξίο λα ηνλ γλσξίδνπλ.

∆ελ ππάξρνπλ αξραηνινγηθά επξήµαηα πνπ λα ππνζηεξίδνπλ


ηελ πξώηε πεξίπησζε. Γηα ηε δεύηεξε πεξίπησζε, µηα

ελδηαθέξνπζα πξόηαζε έθαλε ν ειεθηξνιόγνο µεραληθόο T.E.

Connolly4 ζηνλ θπζηθό Kurt Mendelssohn (1986) πξνηείλεη πσο

νη αξραίνη Αηγύπηηνη δελ γλώξηδαλ πσο ν ηξηζδηάζηαηνο ρώξνο

είλαη ηζνηξνπηθόο, µε απνηέιεζµα λα µεηξνύλ µε δηαθνξεηηθό

ηξόπν ην ύςνο θαη ην µήθνο. Γηα ην ύςνο µπνξεί λα

ρξεζηµνπνηνύζαλ ην βαζηιηθό θύβηην, ελώ γηα ην µήθνο λα

θπινύζαλ έλα ηύµπαλν δηαµέηξνπ ελόο βαζηιηθνύ θύβηηνπ,

µεηξώληαο ηνλ αξηζµό ησλ πεξηζηξνθώλ. Δάλ ην παξαπάλσ

ηζρύεη θαη νη Αηγύπηηνη ρξεζηµνπνίεζαλ ηελ αλαινγία 4:1, ηόηε

εμεγείηαη ε εµπινθή ηνπ αξηζµνύ π.


Μεηά από όια απηά πνπ έρνπκε δηαβάζεη, εύρνκαη λα κελ

θαηαιήμνπκε λα ράζνπκε ην κπαιό καο. Δπηπρώο αθνύκε ηελ

θαξδηά καο πνπ ρηππάεη δπλαηά θαη καο ζπκίδεη πσο έρνπκε

θαινύο παικνύο θαη είκαζηε ζε ζύλδεζε κε ην κπαιό θαη ηελ

ςπρή καο. Κνληεύνπκε λα δηαβάζνπκε όιν ηνλ πάππξν. Πνιιά

πνπ ήδε ηα γλσξίδνπκε, ηα παξαθάκπηνπκε. Σν ζπκπέξαζκα

πνπ βγαίλεη από όια είλαη πσο νη Αηγύπηηνη είραλ άκεζε ζρέζε

κε ηνπο Έιιελεο. Δίραλ θνηλή γλώζε, όρη όκσο θνηλό πνιηηηζκό.

Η ηξηαθνζηή πξώηε δπλαζηεία Φαξαώ γλσζηή επίζεο θαη σο

δεύηεξε Αηγππηηαθή ζαηξαπεία, ήηαλ ζηελ νπζία κηα βξαρύβηα

επαξρία ηεο Πεξζηθήο Απηνθξαηνξίαο ησλ Αραηκεληδώλ, κεηαμύ

ηνπ (343 – 332 π.ρ.). Μεηά από έλα δηάιεηκκα αλεμαξηεζίαο,

θαηά ην νπνίν βαζίιεςαλ ηξεηο αηγππηηαθέο δπλαζηείεο ε 28 ε , ε

29 ε θαη ε 30 ε Γπλαζηεία. Ο Αξηαμέξμεο Γ΄ βαζηιεία (358 –

338 π.ρ.), αλαθαηέιαβε ηελ θνηιάδα ηνπ Νείινπ γηα κηα

ζύληνκε δεύηεξε πεξίνδν (343 – 332 π.Υ.), ε νπνία θαη

νλνκάζηεθε 31 ε Γπλαζηεία ηεο Αηγύπηνπ.

Η ηξηαθνζηή δπλαζηεία ησλ Φαξαώ. Μέρξη ηνλ Ννέκβξην

ηνπ 380 π.Υ. ν Νεθηαλεβώ Α' είρε αλαθηήζεη ηνλ έιεγρν όιεο

ηεο Αηγύπηνπ, άιια πέξαζε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο βαζηιείαο

ηνπ ππεξαζπηδόκελνο ην βαζίιεηό ηνπ, κε ηελ πεξηζηαζηαθή

βνήζεηα από ηελ πάξηε θαη ηελ Αζήλα, από ην λα ην


θαηαθηήζνπλ μαλά νη Πέξζεο. Μέρξη ηελ ηειεπηαία ηνπο

δπλαζηεία όηη αθνξνύζε ηνλ Αηγππηηαθό πνιηηηζκό θαη ηελ

κεηέπεηηα πνξεία ηνπ, ήηαλ θαζαξά απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο

ησλ ίδησλ ησλ Αηγππηίσλ Φαξαώ.

Σν 365 π.ρ. Ο Νεθηαλεβώ όξηζε ηνλ γην ηνπ Σέσ σο

ζπκβαζηιέα θαη δηάδνρν θαη κέρξη ην ζάλαην ηνπ πξώηνπ ην 363

π.ρ., παηέξαο θαη γηνο ζπκβαζίιεςαλ. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ

παηέξα ηνπ ν Σέσο εηζέβαιε ζηα Πεξζηθά εδάθε ηεο ζεκεξηλήο

πξίαο θαη Παιαηζηίλεο. Δίρε αξρίζεη λα έρεη θάπνηα επηηπρία,

ώζπνπ έραζε ηνλ ζξόλν ηνπ από κεραλνγξαθίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ

αδειθνύ ηνπ Tjahepimu. Ο Tjahepimu εθκεηαιιεύηεθε όηη ν

Σέσο δελ ήηαλ δεκνθηιήο κέζα ζηελ Αίγππην θαη αλαθήξπμε

θαξαώ ηνλ γην ηνπ θαη αληςηό ηνπ Σέσ ηνλ Νεθηαλεβώ Β'. Ο

ζηξαηόο ζπληάρηεθε κε ην κέξνο ηνπ Νεθηαλεβώ, γεγνλόο πνπ

αλάγθαζε ηνλ Σέσ λα εγθαηαιείςεη ηελ Αίγππην,

θαηαθεύγνληαο ζηελ απιή ηνπ βαζηιηά ηεο Πεξζίαο. Η βαζηιεία

ηνπ Νεθηαλεβώ Β' ραξαθηεξίζηεθε από ηηο πξνζπάζεηεο ησλ

Πεξζώλ ζε επαλάζηαζε γηα λα αλαθαηαιάβνπλ ηελ Αίγππην,

ηελ νπνία ζεσξνύζαλ ζαηξαπεία ηνπο. Σα πξώηα δέθα ρξόληα ν

Νεθηαλεβώ απέθπγε ηελ θαηάθηεζε γηαηί ν Αξηαμέξμεο Γ΄

ζηαζεξνπνηνύζε ηνλ έιεγρν ηνπ βαζηιείνπ ηνπ. Ο Αξηαμέξμεο

επηρείξεζε κηα απνηπρεκέλε εηζβνιή ζηελ Αίγππην ην ρεηκώλα

ηνπ 351-350 π.ρ. Η απνηπρία ηεο νπνίαο ππξνδόηεζε εμεγέξζεηο

ζηελ Κύπξν, ηελ Φνηλίθε θαη ηελ Κηιηθία. Παξόιν πνπ ν

Νεθηαλεβώ ππνζηήξημε απηέο ηηο εμεγέξζεηο, ν Αξηαμέξμεο

ηειηθά ζα ηηο θαηέζηεηιε θαη ήηαλ έηνηκνο λα εηζβάιεη ζηελ


Αίγππην αθόκα κηα θνξά, ην 343 π.ρ. Απηή ε δεύηεξε εηζβνιή

ήηαλ επηηπρεκέλε θαη ν Νεθηαλεβώ αλαγθάζηεθε λα απνζπξζεί

από ηηο ακπληηθέο ηνπ γξακκέο ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ, ζηελ

Μέκθηδα, όπνπ ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ν αγώλαο ηνπ ήηαλ

ρακέλνο. Καηόπηλ θαηέθπγε λόηηα ζηελ Ννπβία, όπνπ

πξνζπάζεζε λα βξεη θαηαθύγην ζηελ απιή ηνπ βαζηιηά

Ναζηαζέλ ηεο Ναπάηα. Ο Νεθηαλεβώ λα δηαηήξεζε θάπνηα

κνξθή απηόλνκεο δηνίθεζεο ζηελ λόηηα Αίγππην γηα δύν αθόκα

ρξόληα, θαζώο έλα έγγξαθν από ην Δληθνύ αλαθέξεη

ρξνλνινγία ζην δέθαην όγδνν έηνο ηεο βαζηιείαο ηνπ. Παξόιν

πνπ έλαο επαλαζηάηεο ν Υακπάο απηναλαθεξύρηεθε βαζηιηάο

(338 – 336 π.ρ.), ν Νεθηαλεβώ ζεσξείηαη σο ν ηειεπηαίνο

γεγελήο Φαξαώ ηεο Αηγύπηνπ θαη ε θπγή ηνπ ζεκαηνδόηεζε

ην ηέινο ηεο Αηγύπηνπ, σο αλεμάξηεηεο εζληθήο νληόηεηαο. Γελ

είλαη γλσζηό πνηνο δηνίθεζε σο ζαηξάπεο ππό ηνλ Αξηαμέξμε

Γ΄, αιιά ππό ηελ βαζηιεία ηνπ Γαξείνπ Γ΄ (336 – 330 π.ρ.) ήηαλ

ν αβάθεο, ν νπνίνο πνιέκεζε θαη ζθνηώζεθε ζηελ κάρε ηεο

Ιζζνύ θαη ηνλ νπνίν δηαδέρηεθε ν Μαδάθεο. ηελ Ιζζό

πνιέκεζαλ επίζεο θαη Αηγύπηηνη, γηα παξάδεηγκα ν επγελήο

νκηνπηεθλερέη από ηελ Ηξαθιεόπνιε, ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη

ζηελ "ηήιε ηεο Νάπνιεο" θαη πσο μέθπγε από ηελ κάρε

ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ θαη ν ζεόο ηεο πόιεο Αξζάθεο ηνλ

πξνζηάηεςε θαη ηνπ επέηξεςε λα επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ.

Σν 332 π.ρ., ν Μαδάθεο παξέδσζε ρσξίο κάρε ηελ ρώξα, ζηνλ

Μέγα Αιέμαλδξν.


Προδσναζηική περίοδος.

Η πξνδπλαζηηθή πεξίνδνο ηεο Αηγύπηνπ, πεξίπνπ έσο ην

3050 π.ρ. είλαη ε πεξίνδνο ηεο Αηγππηηαθήο πξντζηνξίαο Σελ

πεξίνδν εθείλε ζρεκαηίζηεθαλ ηα δύν βαζίιεηα, ηεο άλσ θαη ηεο

θάησ Αηγύπηνπ. Γξαπηέο καξηπξίεο γηα ηελ επνρή έρνπκε

θπξίσο ζηελ ζηήιε ηνπ Παιέξκν, όπνπ αλαθέξεη ηνπο Φαξαώ

θαη από επηγξαθέο πνπ έρνπλ βξεζεί ζε ηάθνπο ζηελ λεθξόπνιε

ηεο Άβπδνπ. Σν ηέινο απηήο ηεο πεξηόδνπ ζεκαηνδνηείηαη κε

ηελ έλσζε από ηνλ Μήλε ζ’ έλα βαζίιεην, ηεο άλσ θαη ηεο θάησ

Αηγύπηνπ.


Μεηά ηελ θπγή ηνπ Νεθηαλεβώ πνπ ζεκαηνδόηεζε ην ηέινο

ηεο Αηγύπηνπ σο αλεμάξηεηεο εζληθήο νληόηεηαο. Μεηά ηνλ

Μέγα Αιέμαλδξν θαη από πνιινύο αηώλεο, ε Αίγππηνο πνπ

αγαπάκε, πέξαζε ζηελ άβπζζν ηεο ηζηνξίαο ηεο. Δίλαη ζπλέρεηα

ζην κεδέλ, νύηε κηα γξακκή πην πάλσ, αιιά νύηε θαη πην θάησ.

Δδώ είλαη ε ρώξα ηνπ «ΔΓΩ ΔΙΜΑΙ» θαη ελώ δελ πηζηεύνπλ

ηίπνηα απ’ όζα ππάξρνπλ γύξσ ηνπο, επηκέλνπλ λα ζεσξνύλ

ηνπο εαπηνύο ηνπο Αηγύπηηνπο. Δίλαη θνιιεκέλνη κόληκα ζηελ

πξνζκνλή ζηελ θαη αλππαξμία ηνπ κεδεληθνύ. Πεξηκέλνπλ έλα

κέιινλ πνπ πνηέ δελ ζα έξζεη, γηαηί απιά, δελ μειώλνπλ όηη

είλαη άρξεζην θαη όηη έκαζαλ ιάζνο.

Σν δηθό καο ζπκπέξαζκα, όζα είδακε θαη κάζακε είλαη πνιύ

δύζθνια γηα θελνύο λόεο θαη ηηο άγλσζηεο ςπρέο ηνπο. Γελ

ππάξρεη εζσηεξηθή αλαδήηεζε θαη πνηέ δελ γίλεηαη ιόγνο, ε

ζξεζθεία ηα δίλεη όια έηνηκα. Ο θόζκνο πέθηεη θάησ θαη ηα

απνδέρεηαη, ηθεηεύνληαο ηνλ θηιεύζπιαρλν αιιάρ, πνπ έρεη 99

νλόκαηα θαη θαλέλα δελ είλαη γηα ηελ Αίγππην θαη γηα ηνπο

Αηγύπηηνπο. Η ζακκέλε πόιε θάησ από ηηο ππξακίδεο θαη ηελ

θίγγα, είλαη θαιύηεξα λα κελ αλαδπζεί ζηελ επηθάλεηα. Δπάλσ

είλαη ην ηζιάκ, κπνξεί λα βξεη ρίιηνπο κύξηνπο ηξόπνπο, γηα λα

ηελ γθξεκίζεη θαη λα ηελ βάιεη θσηηά. Δίλαη πνιύ πξόζθαηα ηα

παξαδείγκαηα ησλ θαλαηηθώλ ηζιακηζηώλ, πνπ δελ έρνπλ

αθήζεη ηίπνηα όξζην. Πξώηα ζην Αθγαληζηάλ κεηά ζην Ιξάθ θαη


ζηελ πξία κόιηο πξνρζέο. Ο Γξ. Zahi Hawass γλσξίδεη πνιύ

θαιά γηαηί θξαηάεη θξπθά απηά ηα κπζηηθά. Αλ πέζνπλ ζε

ιάζνο ρέξηα, ζα ζεκάλεη ν αθαληζκόο ηνπ Αηγππηηαθνύ

πνιηηηζκνύ, ηνπ Διιεληθνύ θαη ηνπ παγθόζκηνπ. Δίκαζηε

ζίγνπξνη πσο απηό δελ ην ζέιεη ν ίδηνο, αιιά νύηε θαη όζνη

έρνπκε θαηαιάβεη θαη μέξνπκε πνηα ήηαλ ε αξραία καο

Αίγππηνο. Αλ ήηαλ εμσγήηλνη Ωξίσλεο, ή από ηνλ είξην εθείλνη

πνπ καο έπιαζαλ, ή αλ ήξζαλ θαη καο βξήθαλ, θαλείο δελ ζέιεη

λα ην μέξεη. Ούηε θαη εκείο, αλ θαη ην έρνπκε θαηαιάβεη, ζα

θάλνπκε όπσο θαη πξώηα. Θα δείρλνπκε όηη πνηέ καο δελ

κάζακε θάηη. Η αλαδήηεζε καο ζα είλαη εζσηεξηθή, αλ θάπνηα

ζηηγκή όινη εκείο πνπ ςάρλνπκε ην κέζα καο θαη ηελ ςπρή καο

ζα θάλνπκε ηελ πνιππόζεηε αιιαγή, ηόηε ν δηθόο καο ζθνπόο,

ζα έρεη επηηεπρηεί! Έρνπκε θαηαιάβεη όηη πξώηνη ήηαλ νη

Έιιελεο εθείλνη πνπ καο βξήθαλ. Αλ ήξζαλ κεηά θαη άιινη θαη

καο ζπκπιήξσζαλ, ή καο μέθαλαλ θαη έκεηλαλ νη γόλνη ηνπο,

απηό είλαη θάηη, πνπ δελ έρεη απνιύησο θακηά ζεκαζία.

ήκεξα είκαζηε έλα ζπλνλζύιεπκα από πνιιέο θπιέο, άξα

από εδώ πέξαζαλ πνιινί θαη όρη κόλν νη Έιιελεο. Μαο βξήθαλ,

καο έδσζαλ πνιηηηζκό θαη ζηελ ζπλέρεηα θάλακε ηνλ δηθό καο.

Ίζσο ηνλ θάλακε κόλνη καο, ή θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπο. Καη ηη

γίλεηαη ηώξα; Απηό, είλαη έλα εξώηεκα πνιύ ζπρλό, βαξύ ζαλ

πέηξα θαη θάζεηαη ζην ζηνκάρη. Καη πόηε; Δίλαη θαη απηό έλα

άιιν βαξύ θαη ζπρλό εξώηεκα. Οη απαληήζεηο; Από ζετθέο,

κέρξη θαη εληειώο παξάινγεο, γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηεο

Αηγύπηνπ. Καη αλ; Απηό ην θαη αλ, πόζεο θνξέο δελ μππλάκε

εκείο νη Αηγύπηηνη κε ην θαη αλ!;! Αλ πνηέ γίλνπκε όπσο θαη

πξώηα, αλ απνθηήζνπκε θαη πάιη ηελ ρακέλε καο γλώζε, ηελ

ρακέλε καο ππεξεθάλεηα, ηελ ρακέλε καο ππόζηαζε ζαλ γήηλα

όληα, γηα νπξάληα δελ θάλσ θαλέλαλ ιόγν. Πσο λα πεηάμεηο

εδώ; ηαλ μέξεηο πσο θάησ από ηνλ νπξαλό ζνπ, δελ είλαη

θαλείο άιινο λα ζ’ αθνινπζήζεη. ηαλ ζα πέζεηο, θαλείο δελ ζα


ζε πηάζεη, δελ ζα ζ’ αγθαιηάζεη. αλ θάλεηο θαη κηιήζεηο γη’

άιινπο ζενύο, επεηδή ν αιιάρ είλαη έλαο, κε ηελ ζξεζθεία,

έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζε ιηζνβνιήζνπλ.

Απηό ην βηβιίν κνπ ην αθηεξώλσ ζηνλ ζύδπγν

κνπ, ζηνπο Αηγύπηηνπο θαη ζηνπο Έιιελεο!

Σηελ Αίγππην, ε πηώζε ηνπ πξνεγνύκελνπ θαζεζηώηνο

θάζε άιιν, παξά αιιαγή έθεξε. Μεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 2011

θαη ηα κεηέπεηηα επεηζόδηα πνπ έγηλαλ γηα ηελ θαζαίξεζε ηνπ

θπιαθηζκέλνπ πξνέδξνπ, ε Αίγππηνο βηώλεη κηα βνπβή ηξαγσδία,

ιόγσ ηνπ ησξηλνύ θαζεζηώηνο. Τν λέν θαζεζηώο δεκηνπξγεί

δεηλά κε θαζεκεξηλέο ζπιιήςεηο πνιηηώλ. Χάλνληαη άλζξσπνη

θαη θαλείο δελ μέξεη πνπ είλαη…

Μέινο ηεο Έλσζεο Αλεμάξηεησλ Σπγγξαθέσλ ΕΝ.

Α. Σ.

Similar magazines