15.03.2017 Views

Observationslåger

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Rustfrie <strong>Observationslåger</strong><br />

Highlights:<br />

• Materiale: AISI 304L eller AISI 316L<br />

• Overflade: Sleben, Bejdset, Glasblæst eller El-poleret<br />

• Rude: Polycarbonat eller Glas<br />

• Rudelysning: X-110mm; Y-85mm<br />

• Dybde indvendig: 45mm<br />

• Lukketøj: Kærvlås 070-004-000 eller Fingergreb 070-005-01S<br />

• EPDM-tætningslister: 2x8mm; 060-002-081 & 4x12mm; 060-004-120<br />

• Montering: Bolte<br />

Sindal Stålindustri ApS<br />

W. Brüels Vej 10 – DK – 9800 Hjørring – Tlf. +45 98 90 42 20 – Fax +45 98 90 41 20<br />

info@sindalsteel.dk – www.sindal-steelindustry.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!