Views
1 year ago

KARAR

25-mart-2017

KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE TRAVEL EXPO'DA YiNE 'LEBLEBi' Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan desteklenen Travel Expo Ankara Fuarý'nda Çorum rüzgarý esiyor. Ankara ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara katýlan Vakýf 19, açtýðý stantla fuara damgasýný vurdu. 23­26 Mart 2017 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan fuarýn açýlýþý Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý Hüseyin Yaman ile AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan tarafýndan yapýldý. 7 ülkeden 42 þehir ve 220 katýlýmcýnýn yer aldýðý 2. Travel Expo Ankara 2017 Turizm Fuarý'na katýlan Vakýf 19, açtýðý stantla büyük ilgi gördü. 8’DE 25 MART 2017 CUMARTESÝ ÇORUM'DAKi FETÖ SANIKLARINA 69 DAVA Çorum'da Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý'na (FETÖ/PDY) yönelik soruþturmalar kapsamýnda 113 þüpheli hakkýnda 69 dava açýldý. Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca, bir kýsmý 15 Temmuz'daki darbe giriþiminden öncesine ait, FETÖ/PDY'ye yönelik soruþturmalar kapsamýnda, örgütün kentteki yapýlanmasýnýn ortaya çýkarýlmasý, örgüte finans ve eleman temin edenlerin belirlenmesi, örgütle irtibatlý ve iltisaklý kiþilerin açýða çýkarýlmasý amacýyla yürütülen soruþturmalar sürüyor. 3’DE FETÖ’den tutuklu doktor cezaevinde öldü Fethullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý (FETÖ/PDY) soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan 48 yaþýndaki Baþhekim Yardýmcýsý Dr. Ali Özer, tutuklu bulunduðu Çorum Cezaevi'nde geçirdiði kalp krizi sonucu öldü. 3’DE Ýlahiyat Fakültesi, Türkiye birincisi Ýlk olarak 2015 yýlýnda uygulamaya konan akademik teþvik puanlarý baz alýnarak bu yýl ikincisi hazýrlanan Devlet Üniversiteleri Sýralamasý (DÜS) 2017 Raporu'na göre Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi, 2006 yýlýndan sonra kurulan Ýlahiyat ve Ýslami Ýlimler Fakültesi arasýnda, geçen yýl olduðu gibi yine birinci oldu. 7’DE Elektrik kesintisi yapýlacak Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Çorum Koordinatörlüðü tarafýndan, Çorum'da yapýlacak olan teknik çalýþmalar nedeniyle "Programlý Elektrik Kesintisi" uygulanacaðý açýklandý. 7’DE ‘MUHTARLAR TOPLUMUN KANAAT ÖNDERiDiR' Milletvekili Ceylan, muhtarlarla bir araya geldi: ERDEM: 357 BiN 594 KiÞi iSTiHDAM EDiLDi Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþarý Ahmet Erdem, Çalýþma Hayatýnda Milli Seferberlik programý kapsamýnda 1 Ocak­20 Mart 2017 tarihleri arasýnda 357 bin 594 kiþinin istihdam edildiðini açýkladý. AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ülke yönetiminde ve sorunlarýn çözümü noktasýnda muhtarlarla iþbirliði içinde olduklarýný belirterek, "muhtarlar toplumun kanaat önderleridir" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, mahalle muhtarlarý ile kahvaltýlý toplantýda bir araya gelerek hem referandum öncesi bilgi alýþveriþinde bulundu, hem de sorun ve taleplerini dinledi. Ýkinci Bahar Lokantasý'nda gerçekleþtirilen buluþmaya; Milletvekili Ceylan'ýn yaný sýra; Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile merkez mahalle muhtarlarý katýldý. Muhtarlarý tek tek karþýlayarak hal-hatýr soran Milletvekili Ceylan, toplantýda yaptýðý konuþmada; Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn muhtarlara büyük önem verdiðini, ülke yönetiminde de, sorunlarýn çözümünde de muhtarlarýn talep ve uyarýlarýný sürekli dikkate aldýðýný belirterek, muhtarlarýn halkla yönetim birimleri arasýnda bir köprü görevi gördüðünü söyledi. 5’DE ARAS: 16 NiSAN'DA TÜRKiYE KAZANACAK Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Mehmet Akif Aras, referandum çalýþmalarý kapsamýnda Laçin ilçesini ziyaret etti. Aras, Ýl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettiði Laçin ilçesinde referandum çalýþmalarýna katýldý. Ýlçe Kaymakamý Hasan Taþ, Ýlçe Emniyet Amirliði ve mülki amirlikleri ziyaret eden Aras, daha sonra partililerle birlikte Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek'i ziyaret etti. 4’DE GÖNÜL TELiNDEN FEHMÝ YAÐLI fyagli@hotmail.com ÂLAK SURESÝ TEFSÝR OKUMALARIM-I - YAZISI 2’DE Osmancýk doðalgaza KAVUÞUYOR Osmancýk'ta Çorumgaz'ýn ilçenin doðalgaz abonelikleri için 2 Mayýs'ta Osmancýk'ta ofis açarak hizmet vermeye baþlayacaðý bildirildi. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, vatandaþlarýn Eylül ayýnda doðalgazý kullanmaya baþlayacaðýný söyledi. Doðalgaz alt yapý çalýþmalarýnýn devam ettiðini kaydeden Karataþ "Þehrimizin doðalgaz ihtiyacýnýn karþýlanmasý için yapýlan çalýþmalar nihayet son aþamaya geldi. " dedi. 3’DE "Çalýþma Hayatýnda Milli Seferberlik" programý ikinci etap çalýþmalarý kapsamýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþarý Ahmet Erdem, Çorum'a geldi. Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði'ni ziyaret eden Erdem, burada birlik baþkaný Yalçýn Kýlýç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek görüþ alýþveriþinde bulundu. Amaçlarýnýn istihdamý artýrmak ve kayýt dýþýlýðý önlemek olduðunu dile getiren Müsteþar Erdem, Cumhurbaþkaný Recep Tayip Erdoðan'ýn istihdamýn artýrýlmasýna yönelik milli seferberlik çaðrýsýnýn ardýndan yeni teþvik uygulamalarýnýn geldiðini hatýrlattý. 3’DE Her Okulun Bir Projesi Var ödülleri sahiplerini buldu 2015-2016 eðitim öðretim yýlýnda Çorum'da Eðitimin Kalitesini Artýrma Projesi (ÇEKAP) kapsamýnda baþlattýðýmýz "Her Okulun Bir Projesi Var" ile uygulan projelerden seçilen 19 projenin sahipleri ödüllerini aldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük: "Öðrencilerimizin sadece akademik alanda baþarýlý olmalarýný deðil, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da faaliyetler gösteren bir nesil olmalarýný istiyoruz. 15 Temmuz tecrübesinden sonra da yine bu anlayýþla öðrencilerimizin baþarýsý için çalýþmalarýmýza devam ediyoruz” dedi. 2’DE ‘Organ Baðýþý'na çaðrý Osmancýk Devlet Hastanesi Kalite Birimi'nin Sosyal Sorumluluk faaliyetleri kapsamýnda, Organ Baðýþý Birim Sorumlusu Pýnar Öztürk tarafýndan öðretim elemanlarý ve öðrencilerin bilinçlendirilmesine amacýyla olarak Meslek Yüksekokulunda "Organ Baðýþý" konulu konferans verildi. Konferansta Pýnar Öztürk, Organ baðýþýnýn önemi, dinimizde organ baðýþýnýn yeri, kimlerin baðýþta bulunabileceði, her organýn nakil iþleminin gerçekleþmediði, baðýþlanan organla ilgili nakil iþleminin gerçekleþmesi için hangi þartlarýn olmasý gerektiði konusunda bilgiler aktardý. 6’DA

KARAR
KARAR
KARAR
KARAR
KARAR
KARAR
KARAR
KARAR
KARAR
KARAR
KARAR
GALATASARAY SPOR KULUBÜ