Views
1 year ago

Energiewende - niemiecki projekt transformacji energetycznej

„Być może

„Być może Energiewende funkcjonuje w Niemczech – ale co z narodami słabszymi ekonomicznie?“ Światowy wymiar Energiewende Transformacja energetyczna nie jest luksusem, lecz wsparciem dla zrównoważonego i pomyślnego rozwoju gospodarki. Przecież Energiewende napędza innowacje, wspierające wzrost, dobrobyt i zatrudnienie w obiecujących branżach przyszłości. Na całym świecie w ostatnich latach znacznie spadły ceny innowacyjnych technologii OZE, takich jak technologie wiatrowe i solarne. Znacząco przyczyniły się do tego odpowiednio wczesne inwestycje w badania i rozwój oraz dofinansowanie OZE ze środków publicznych, które ułatwiły wejście na rynek w wielu krajach uprzemysłowionych, przede wszystkim w Niemczech. Dzięki spadającym kosztom inwestycji i niskim kosztom eksploatacji OZE stały się już w niektórych regionach świata konkurencyjne także bez państwowych dotacji. W Ameryce Północnej i Południowej farmy wiatrowe i wielkie instalacje wykorzystujące energię słoneczną dostarczają na przykład energię elektryczną taniej niż nowe elektrownie konwencjonalne. Kraje takie jak Chiny, Brazylia, Afryka Południowa albo Indie przodują w rozbudowie OZE. Upowszechnianie OZE utrudnia częściowo fakt, że kraje wspierają dotacjami paliwa kopalne, aby utrzymać niski poziom cen dla odbiorców energii. Wynoszące rocznie około 550 miliardów dolarów subwencje czterokrotnie przewyższają kwoty dofinansowania OZE. Gdyby zamiast na subwencje wykorzystać te środki na programy poprawy efektywności energetycznej, do dyspozycji byłaby kwota pięciokrotnie wyższa od dotychczasowej. Będące zasobami lokalnymi OZE zmniejszają uzależnienie od importu energii i od wahań cen rynkowych kopalnych nośników energii. Mogą znacząco przyczynić się do pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię w krajach wschodzących i rozwijających się, nie powodując wzrostu emisji gazów cieplarnianych ani szkód w lokalnym środowisku. W regionach, gdzie infrastruktura jest słabiej rozwinięta, gdzie energia elektryczna musi być wytwarzana za pomocą drogich generatorów dieslowskich, OZE stanowią również tańsza alternatywę. Elektrownie solarne i farmy wiatrowe można zainstalować w stosunkowo krótkim czasie; wymagają znacznie krótszych okresów planowania i budowy niż elektrownie węglowe lub atomowe. W ten sposób wielu ludziom oferują po raz pierwszy dostęp do energii elektrycznej. Także dlatego bardzo wiele krajów przygotowuje programy wsparcia OZE. Niemcy na całym świecie propagują zrównoważoną, innowacyjną i przystępną cenowo politykę energetyczną i upowszechniają swoje doświadczenia z Energiewende. Istnieje ścisła współpraca z europejskimi sąsiadami i partnerami zagranicznymi. Niemcy aktywnie uczestniczą w wielostronnych gremiach i organizacjach, nawiązały liczne dwustronne stosunki partnerstwa energetycznego z krajami takimi jak Indie, Chiny, Afryka Południowa, Maroko, Nigeria albo Algieria.

Inteligentna sieć Sieć energetyczna Transformacja energetyczna potrzebuje nowoczesnej i wydajnej infrastruktury. Dlatego potrzebna jest rozbudowa linii przesyłowych i rozdzielczych energii elektrycznej i gazu i zwiększenie elastyczności całego systemu. Kiedy niemieckie elektrownie atomowe zostaną odłączone, to przede wszystkim OZE na północy i na wschodzie Niemiec przejmą produkcję energii elektrycznej. Energia jest potrzebna na południu kraju; tam też znajduje się większość elektrowni atomowych, występuje duża gęstość zaludnienia, są wielkie zakłady przemysłowe. Nowe autostrady energetyczne, wyposażone w szczególnie efektywną technikę powinny transportować energię uzyskiwana z wiatru na północy i wschodzie Niemiec bezpośrednio na południe kraju. Drugim czynnikiem napędzającym rozbudowę sieci energetycznych w Niemczech jest europejski rynek wewnętrzny energii. Aby prąd mógł bez przeszkód płynąć po całej Europie, aby był tańszy dla odbiorców, potrzebna jest silna infrastruktura krajowa i transgraniczna. Dlatego europejscy operatorzy sieci przesyłowych co dwa lata składają wspólny plan rozbudowy sieci, w którym zawarte są również wszystkie niemieckie przedsięwzięcia w tym zakresie. Które linie przesyłowe są w Niemczech potrzebne, określają odpowiedzialni za sieci operatorzy w odrębnym postepowaniu, obejmującym perspektywiczny okres od 10 do 20 lat. Ich propozycje są badane przez federalny organ państwowy, agencję do spraw sieci - Bundesnetzagentur, w kilkuetapowym procesie przy intensywnym udziale opinii publicznej. Agencja w ramach dialogu określa, które rozwiązanie najbardziej odpowiada potrzebom ludzi, środowiska i gospodarki. Także sieć dystrybucyjna wymaga usprawnienia na potrzeby Energiewende. Pierwotnie zaprojektowano ją jedynie pod kątem indywidualnego rozdziału energii elektrycznej między poszczególnych odbiorców, działała jak droga jednokierunkowa. Dziś niemal wszystkie instalacje solarne i liczne turbiny wiatrowe wprowadzają wytwarzaną energię do sieci dystrybucyjnej. Ta część energii, której nie zużyto lokalnie, płynie do sieci, w przeciwnym kierunku. Poza tym wytwarzanie energii elektrycznej z OZE podlega wahaniom uwarunkowanym zmianami warunków pogodowych. Gdy świeci słońce, instalacje solarne wytwarzają wiele energii elektrycznej, a gdy się zachmurzy ich wydajność szybko maleje. Aby zapewnić stabilność sieci dystrybucyjnych również w warunkach nieciągłej produkcji energii, trzeba przekształcić je w sieci inteligentne. W takiej inteligentnej sieci - smart grid - wszyscy komunikują się ze wszystkimi: od wytwarzania, poprzez przesył, magazynowanie i rozdział aż po odbiorcę końcowego. W ten sposób można lepiej wzajemnie zharmonizować i szybko dopasowywać do siebie wytwarzanie i konsumpcję energii.