Views
1 year ago

Energiewende - niemiecki projekt transformacji energetycznej

Transport zasilany

Transport zasilany energią elektryczną Mobilność Samochody to najważniejszy towar eksportowy Niemiec, branża motoryzacyjna zatrudnia ponad 700.000 ludzi i zalicza się do największych pracodawców. Jednocześnie sektor transportu należy do największych odbiorców energii. Jego udział w końcowym zużyciu energii w Niemczech wynosi niemal jedna trzecią. Dlatego też niemiecki rząd intensyfikuje starania na rzecz zmniejszenia konsumpcji energii w tym sektorze. Widzimy już pierwsze sukcesy: w transporcie towarowym i osobowym w okresie od 1990 do 2013 r. podwoiła się liczba rocznie przejeżdżanych kilometrów, natomiast zużycie energi9i wzrosło w tym samym okresie tylko o dziewięć procent. Aby oszczędzać jeszcze więcej energii, Niemcy stawiają na wprowadzanie efektywnych technologii i na stopniową elektryfikację pojazdów drogowych. Napędy elektryczne mają znaleźć zastosowanie przede wszystkim w samochodach osobowych, pojazdach użytkowych w zaopatrzeniu miejskim i w miejskiej komunikacji publicznej oraz motocyklach. Do 2020 r. Niemcy zamierzają zostać przodującym rynkiem elektromobilnośći w skali międzynarodowej. Dlatego rząd federalny promuje za pomocą licznych programów rozwój rynku i technologii. Za ważne uzupełnienie oferty pojazdów elektrycznych zasilanych bateriami uważa się pojazdy z zasilane ogniwami paliwowymi. Kwota 1,4 miliardów euro pomocy państwa zasili do 2016 r. projekty ogniw paliwowych i wodorowych. W kilku regionach Niemiec w publicznej komunikacji miejskiej jeżdżą już autobusy z napędem hybrydowym na bazie ogniw wodorowych. Obok napędów przyjaznych dla klimatu na znaczeniu zyskują nowe koncepcje mobilności, jak np. carsharing. Wspólne korzystanie przez kilka osób z jednego samochodu, odciąża ruch miejski i obniża emisje szkodliwych substancji. Do chwili obecnej u 150 działających w Niemczech operatorów carsharing zarejestrował się ponad milion użytkowników.

Prąd elektryczny ze słońca i wiatru Odnawialne źródła energii Rozwijanie odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowi obok efektywności energetycznej drugi podstawowy filar Energiewende. Wiatr, słońce, energia wody, biomasa i geotermia są lokalnymi, sprzyjającymi klimatowi nośnikami energii. Uniezależniają Niemcy od paliw kopalnych i znacząco przyczyniają się do ochrony klimatu. Najdalej zaawansowane jest wykorzystanie energii odnawialnej w sektorze elektroenergetycznym: Od roku 2014 OZE stanowią najważniejsze źródło energii w niemieckim miksie energetycznym. W przybliżeniu w jednej trzeciej zaspokajają zapotrzebowanie na energię w Niemczech. Dziesięć lat temu było to dopiero dziewięć procent. Podstawę dla osiągniętego sukcesu stworzyło celowe wsparcie ze strony państwa. Zapoczątkowała je w 1991 r. ustawa o wprowadzaniu do sieci energii z OZE, która po raz pierwszy prowadziła stawkę wynagrodzenia i obowiązek odbioru zielonej energii, aby w ten sposób otworzyć rynek na nowe technologie. W roku 2000 przyjęto ustawę o OZE (EEG), która zawiera trzy podstawowe elementy: gwarantowane taryfy dla energii wprowadzanej do sieci w zależności od technologii jej wytworzenia, preferencje w zakresie wprowadzania do sieci i rozdział powstającej nadwyżki kosztów między wszystkich konsumentów energii elektrycznej za pomocą systemu opłat wyrównawczych (EEG-Umlage). Od czasu wejścia w życie ustawy EEG w kolejnych latach inwestowano coraz więcej, przede wszystkim w nowe farmy wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne, ale również w elektrownie drzewne i instalacje biogazowe. Zwiększony popyt doprowadził do powstania nowej gałęzi gospodarki, która w samych Niemczech zapewniła ponad 370.000 miejsc pracy i stymulowała efektywną, masową produkcję instalacji OZE, doprowadzając do odczuwalnego spadku cen takich instalacji na międzynarodowych rynkach. I tak w roku 2014 moduł solarny kosztował o 75 procent mniej, niż pięć lat wcześniej. Jeśli w Niemczech wynagrodzenie za 1 kWh energii elektrycznej uzyskanej z instalacji solarnej w roku 2000 wynosiło w przeliczeniu ok. 50 eurocentów, to w połowie roku 2015 wartość ta spadła poniżej dziewięciu centów. Energetyka słoneczna rozwinęła się w naszym kraju pomimo umiarkowanie korzystnego natężenia promieniowania słonecznego w Europie Środkowej, stając się znaczącym źródłem energii elektrycznej. Instalacje fotowoltaiczne mają dziś ponad dwudziestoprocentowy udział w dostawach energii elektrycznej z OZE. Najważniejszym obecnie źródłem energii elektrycznej z OZE jest siła wiatru. Prąd elektryczny z lądowych farm wiatrowych kosztuje średnio już tylko od 5,5 do 8,9 centów za 1 kWh. Wyzwaniem dla Niemiec jest obecnie przyjęcie takiego kształtu dalszej rozbudowy energetyki wiatrowej i słonecznej, by pozostały one na przystępnym poziomie kosztów i by przyczyniały się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego też niemiecki rząd latem 2014 r. na nowo określił kierunki wsparcia energetyki z OZE. Ustawodawca zmniejszył dofinansowanie tam, gdzie było ono nadmierne i w ten sposób przełamał dotychczasowy kierunek rozwoju kosztów. Wyznaczenie rocznych przedziałów dopuszczalnej rozbudowy dla poszczególnych technologii OZE pozwala lepiej planować rozbudowę i nią sterować. Rozwój OZE skupia się na tańszych technologiach wiatrowych i solarnych. Operatorzy instalacji OZE muszą stopniowo zacząć sprzedawać wytworzoną energię elektryczną bezpośrednio na rynku, podobnie jak czynią to wszystkie pozostałe elektrownie. W ten sposób przyjmą także większa odpowiedzialność za system zaopatrzenia w energię. Poczynając od 2017 r. wysokość dofinansowania będzie określana na podstawie przetargów organizowanych dla poszczególnych technologii.