Views
1 year ago

האנרגיוונדה הגרמני

| 18

| 18 ה"אנרגיוונדה"‏ הגרמנ ה"אנרגיוונדה"‏ הגרמני | 19 כלכלה וערך מוסף ‏"האם מהפך האנרגיה לא גורם לאנשים רבים לאבד את מקום עבודתם?"‏ מספר מקומות העבודה שמספקות האנרגיות המתחדשות בגרמניה,‏ 2015 השקעות גבוהות במתקנים חדשים לכל סוגי האנרגיות המתחדשות اהשקעות שנתיות במתקני ייצור בגרמניה,‏ במיליארדי אירו 142.900 אנרגית רוח 330.000 מקומות עבודה 113.200 42.200 ביומסה אנרגית שמש 4,6 2000 27,3 2010 15,0 2015 17.300 6.700 גיאותרמיה אנרגית מים 7.700 מחקר מהפך האנרגיה מביא איתו השלכות חיוביות רבות.‏ הוא מקדם חדשנות,‏ מונע עלויות כתוצאה מיבוא אנרגיה,‏ הוא מפחית את הנטל על הסביבה ואת פליטת גזי החממה והוא מגביר את הערך המוסף בגרמניה.‏ במהלך הרחבת פיתוח האנרגיות המתחדשות או חידוש של מבנים,‏ רוב ההכנסות נשארות במקום.‏ שכן המשימות הכרוכות בעבודה רבה כגון התקנה וטיפולים שוטפים מבוצעות על ידי חברות מקומיות.‏ באמצעות הרחבת האנרגיות המתחדשות וההשקעות ביעילות אנרגיה נוצרות הגדרות תפקיד חדשות ומקומות עבודה חדשים בענפים מכווני עתיד.‏ כך נוצרו 400,000 מקומות עבודה חדשים באמצעות הצעדים השונים למען יעילות אנרגיה בתעשייה ובמסחר,‏ כמו כן באמצעות חידוש מבנים.‏ תוך עשור יותר מאשר הוכפל מספר המועסקים בענף על ידי ההשקעות באנרגיות מתחדשות.‏ חלק ממקומות עבודה חדשים אלה תופסים את מקומן של משרות בענפי תעשייה שמתבססים בעיקר על חומרי גלם פוסיליים – בעיקר בהפקת נפט,‏ גז ופחם,‏ כמו גם בייצור חשמל.‏ בנוסף ישנם גם שינויים מבניים כלליים.‏ כך למשל מגבירה פתיחת שווקי האנרגיה באירופה את התחרות,‏ דבר שדורש מהחברות יעילות יתרה.‏ מכלול גורמים אלה גם מובילים להתאמת מקומות העבודה.‏ מספר המועסקים בחברות בתחום משק האנרגיה הקונבנציונלית אכן ירד בעקבות זאת בשנים האחרונות.‏ © dpa/Jens Büttner 2002 התקנה הראשונה לחסכון באנרגיה נכנסת לתוקפה:‏ היא מציבה דרישות בנושא יעילות אנרגיה כוללת של מבנים חדשים וקיימים.‏ 2003 אירופה מחליטה על סחר מחייב באשרות פליטת גזי חממה.‏ 2004 לפי שעה עובדים בגרמניה 160,000 איש בענף האנרגיות המתחדשות.‏