Views
1 year ago

qronika186

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com yovelkvireuli gazeTi eqskluzivi isev sosos gamodis samSabaTobiT N9 9 (186) 14.03 03.201 .2017 fasi 2 lari naTesavebi gv. gv. 7 ,,qronika+~-is mTavari redaqtoris Svili dakavebulia! ara Cadebas! brZolas SvilebiT vigebT! N9 (186) 14.03-20.03.2017 w. 1