Views
1 year ago

qronika+187

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com yovelkvireuli gazeTi eqskluzivi diplomi maCvene, gamodis samSabaTobiT N10 (187) 21.03 03.201 .2017 fasi 2 lari soso! gv. gv. 7 ra akavSirebs mosamarTles `metexis saZmosTan?~ gv. 2 N10 (187) 21.03-27.03.2017 gv. 4 w. zaza xatiaSvili: `es aris ivaniSvilis specoperacia `qronika+~-is winaaRmdeg!~ gv. 4 arCil CubiniZe: `daviT xarSilaZis dakavebis oqmi saproceso normebis uxeSi darRvevebiT aris Sedgenili!~ gv. 6 tariel kakabaZe: `moqalaqeebs policielebis totalurad eSiniaT!~ gv. 12 1