Views
1 year ago

qronika+13(190)

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com yovelkvireuli gazeTi eqskluzivi `an gamitan, an Cagitan...~ - gogaSvilis gamodis samSabaTobiT N13 (190) 11.04 04.201 .2017 fasi 2 lari ultimatumi gv. 7 gela xvedeliZes soso gogaSvilis zonderebi gauswordnen mkvleli gv. 2 vin arian giorgi da zaqaria kevliSvilebi? gela xvedeliZis saqme - miTi da realoba brZolas gv. 4 simarTlidan simarTlemde SvilebiT vigebT! gv. 8 `qronika+~-is Semdegi nomeri gamova 25 aprils! N13 (190) 11.04-24.04.2017 w. 1