Views
1 year ago

sd0811

ã¨OѨÙ\˜ : 16 ã¨OzHõ : 11,12 ã¨fi~°‚nÑ≤Hõ Q“~°= ãÖáê^Œ‰õΩÅ∞ „j ã≤.Ü«∞ãπ.ã≤.É’ãπ, ã‘xÜ«∞~ü [~°fleãπì „Ñ¨^è•# ãÖáê^Œ‰õΩÅ∞ „|^Œ~ü a. t"ål ~åA ã¨Éò Z_ç@~ü =∞^•ÌÅ JÖˇQÍ˚O_»~ü JÈã≤ÜÕ∞\ò Z_ç@~üû _®II H˘O_≥áÈQÆ∞ a. _Õq_£ eqOQ∑ã¨ì

ÉèíÜ«∞Ñ_»‰õΩ_ç - Plough
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e÷dü|üÁ‹ø£
GIS Module ( In Telugu)
తెలుగు - The Mystery Unlocked
Telugu
Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
Babu - InDesign source page 8
Babu - InDesign source page 2
Babu - InDesign source page 3
Savara Art - Balamitra
Voice of Hope
226c
228c
Ward Sabhyula Sikhana Margadarshini
may16
future success
Hyderabad
Babu - InDesign source page 5
Pawan Kumar
fºÈªAs±³ 2010 - Leisa India
¢‚£!“þ ¢‚îy”
¢‚£!“þ ¢‚îy”
moom6.pdf
H - Baroda UP Gramin Bank
S - Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank