Views
1 year ago

sd0811

JO`«~°OQÆO =Å∂¡i

JO`«~°OQÆO =Å∂¡i ~åѨ∞=~å=Ù XHõêi á⁄OyáÈ`åO =∞~Àêi ‰õΩOyáÈ`åO PÖ’K«#Å∞ "≥Å∞¡"≥uÎ`Õ J#∞Éèí∂`«∞Ö’¡ =ÚxyáÈ`åO P `«ÅѨ٠`«Å∞ѨÙÅ∞ `≥i¿ãÎ P =∞#ã¨∞ =∞Å∞ѨÙÅ∞ `≥e¿ãÎ H˘`«Î L`åûǨÏO... H˘OQ˘`«Î L`ÕÎ[O P ã¨~åQÍbfl, ãÖQÆ`«∞bfl XHõKÀ@ KÕi¿ãÎ J^Õ... =∞# ǨÏ$^ŒÜ«∂O`«~°OQÆO J`«_»∞ qѨs`«"≥∞ÿ# ^•Ç¨ÏO`À JÅ =∞\˜ã¨∂Î F Ö’`≥·# ÉÏq ^ŒQÆæiH˜ =KåÛ_»∞. JHõ¯_» L#fl ÉÁÔH¯# fã¨∞H˘x ÉÏqÖ’H˜ "Õâß_»∞. =∞ǨappleÖ’`≥·# ÉÏq Jk. KÕ`«∞Å∞ Ѩ_çáÈÜÕ∞ÖÏ hà◊√§ `À_®_»∞. ÉÁÔH¯# ÃÑ·H˜ ÖÏQÍ_»∞. K«∞Hõ¯ h~°∞O>Ë X@∞ì. =∞m§ ^•xfl ÉÏqÖ’H˜ "Õâß_»∞. ÃÑ·H˜ ÖÏQÍ_»∞. J^Õ ^Œ$â◊ºO! ÉÁ@∞ì hÔ~·

"åºã¨O „ÔH·ã¨Î= ã¨OѨ∂ÅÖ’ „Hõ=∞tHõ∆}Ï~åÇ≤Ï`«ºO ÃÑK«∞Û ÃÑiyáÈ`«∞Ok. ã¨OѨ∂ÅÖ’ ã¨Ô~·# É’^èŒ Hõ~°∞"≥·Ok. =∞#∞+¨µºÅ∞ HõeÊOz# K«\ÏìÅ ^•fi~å ãÖѨ∂ÅÖ’ „Hõ=∞tHõ∆} `Õ"åÅx KåÖÏ=∞Ok „Ѩܫ∞uflã¨∞Î

air force golden jubilee institute primary wing achievers in ...
Name starting with alphabet "P" - CSIR
Dony Polo Public School, Patna (Bihar) - Delhi Public School, Aligarh
Karaoke Songs LIST - Riacc.us
Result of M.Tech Computer Science Engineering - Punjabi ...
Final List_Post Scrutiny_04072013_V6.xlsx
Jr National Squash Championship 2008 - Chennai - SquashSite
ÉèíÜ«∞Ñ_»‰õΩ_ç - Plough
Handbook for Prison Visitors in Telugu - Commonwealth Human ...